Høring forskrifter til ny jordskiftelov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring forskrifter til ny jordskiftelov"

Transkript

1 Saksbehandler: Terje Karterud Direkte tlf.: Dato: Saksnr.: 15/565-1 Arkivkode: - Deres ref.: Advokatforeningen Høring forskrifter til ny jordskiftelov Lov om jordskifte av 21. juni 2013 nr. 100 trer i kraft 1. januar 2016, jfr. kgl.res. av 21. juni 2013 nr Loven erstatter lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979 nr. 77. Den nye loven inneholder tre paragrafer hvor Domstoladministrasjonen har myndighet til å fastsette forskrifter. Dette er: 2-3 tredje ledd om myndighet for jordskiftedommerfullmektiger 2-8 andre ledd om ordlyd for formaning og forsikring for jordskiftemeddommere 6-29 tredje ledd om utforming av grensemerke Myndigheten i 2-3 og 2-8 er lagt til Domstoladministrasjonen direkte, mens myndigheten etter 6-29 er delegert fra Landbruks- og Matdepartementet til Domstoladministrasjonen ved vedtak av 15. oktober 2014 nr Domstoladministrasjonen sender nå et samlet forslag til forskrifter etter bestemmelsene ovenfor på høring. Høringsfristen settes til 1. september Høringsinstansene kan begrense sine kommentarer til bare enkelte av de foreslåtte forskrifter hvis det er naturlig. Høringssvar kan sendes elektronisk til Emnefeltet merkes 15/565 Mottatte høringsuttalelser vil bli publisert på og Med hilsen Solveig Moen avdelingsdirektør Terje Karterud seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Vedlegg: Høringsnotat v1 Domstoladministrasjonen Postboks 5678 Sluppen 7485 Trondheim Besøksadresse Dronningensgt. 2 Telefon Brukerstøtte Organisasjonsnr E-post

2 Side 2 av 2 15/565-1 Mottakerliste: Advokatforeningen Blinken AS Høgskolen i Bergen Jernbaneverket Jordskifteoverrettene Jordskifterettene Landbruks- og matdepartemenet Postboks 8007 Dep OSLO Naturviterne NITO Norges Bonde- og Småbrukarlag Norges Bondelag Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Statens Kartverk Statens Vegvesen Tekna Tore Olsen Produksjon AS Tunby AS VEV-AL-PLAST AS 2

3 HØRING forskrifter til ny jordskiftelov Høringsnotat 15. april 2015 Innledning Lov om jordskifte av 21. juni 2013 nr. 100 trer i kraft 1. januar 2016, jfr. kgl.res. av 21. juni 2013 nr Loven erstatter lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979 nr. 77. Den nye loven inneholder tre bestemmelser hvor Domstoladministrasjonen har myndighet til å fastsette forskrifter. Dette er: 2-3 tredje ledd om myndighet for jordskiftedommerfullmektiger 2-8 andre ledd om ordlyd for formaning og forsikring for jordskiftemeddommere 6-29 tredje ledd om utforming av grensemerke Myndigheten i 2-3 og 2-8 er lagt til Domstoladministrasjonen direkte, mens myndigheten etter 6-29 er delegert fra Landbruks- og Matdepartementet til Domstoladministrasjonen ved vedtak av 15. oktober 2014 nr Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet. Myndighet for jordskiftedommerfullmektiger 1.Innledning Etter jordskifteloven av kan en jordskiftekandidat med allment løyve behandle saker jordskiftesaker og lede rettsmøter unntatt saker knyttet til ekspropriasjon etter loven 6. Jordskifteloven 2-3 innfører en ordning med jordskiftedommerfullmektig som i det alt vesentlige tilsvarer ordningen med dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene. Jordskifteloven 2-3 tredje ledd bestemmer at Domstoladministrasjonen kan fastsette forskrift om hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektiger skal ha og hvem som kan tildele myndigheten. Etter domstolloven 23 siste punktum er det Domstoladministrasjonen som kan gi nærmere bestemmelser om fullmakt for dommerfullmektiger ved de alminnelige domstoler. Domstoladministrasjonen har valgt å videreføre rundskriv G-46/99 om administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold ved de alminnelige domstoler. Rundskrivets punkt 5 gjelder dommerfullmektigers myndighetsområde. 2. Rundskriv G-46/99 punkt 5 Bestemmelsene om dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene skiller mellom Begrenset fullmakt 1 3

4 2 Spesiell fullmakt Alminnelig fullmakt Spesielle sakstyper hvor fullmakt gis i enkelttilfelle Begrenset fullmakt er gis normalt samtidig med tiltredelsen hvor dommerfullmektigen får tillatelse til å behandle helt enkle sakstyper. Spesiell fullmakt er tilfelle hvor dommerfullmektigen etter en tid får myndighet til å behandle bestemte enkeltsaker etter en vurdering av domstoleder. Alminnelig fullmakt gis etter at vedkommende har vært ansatt en stund. Dommerfullmektigen får da myndighet til å behandle alle sakstyper unntatt de som er nevnt i kategorien spesielle sakstyper og saker som etter loven ikke kan behandles av dommerfullmektiger. Spesielle sakstyper er saker som normalt ikke skal behandles av dommerfullmektiger, men hvor domstolleder etter en konkret vurdering kan gi dommerfullmektigen myndighet til å behandle saken. Rundskrivet beskriver nærmere hvilke sakstyper som faller inn under de ulike formene for fullmakt. 3. Forslag til fullmakt for jordskiftedommerfullmektiger Systemet for jordskiftedommerfullmektiger bør være mest mulig likt det vi har for dommerfullmektiger ved de alminnelige domstoler. Samtidig må det tas høyde for at jordskifterettene behandler sakstyper som på mange punkter skiller seg vesentlig fra de som behandles i de alminnelige domstolene. Det må også tas høyde for at jordskiftedommerfullmektiger ansettes for tre år med mulighet for forlengelse i ett år. Det grunnleggende må være at det er den enkeltes kvalifikasjoner og erfaring som skal legges til grunn ved vurdering av hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigene skal ha. Det normale bør være at jordskiftedommerfullmektigen får prøve seg i enklere saker og sakstyper før han eller hun får myndighet til å behandle større og mer komplekse saker. På samme måte som jordskiftedommerfullmektigens kvalifikasjoner og erfaring skal spille inn ved tildeling av saker, må domstolleder ved tildeling av saker, også ha for øye at jordskiftedommerfullmektigen bare er ansatt for en begrenset periode. Når en jordskiftedommerfullmektig blir ansatt ved en jordskiftedomstol, skal det lages en opplæringsplan for vedkommende. Denne opplæringsplanen inneholder ulike elementer og er ment å gi jordskiftedommerfullmektigen kunnskap om hvordan jordskiftesaker behandles i løpet av opplæringsperioden. Domstolleders tildeling av saker bør være i tråd med jordskiftedommerfullmektigens progresjon i opplæringsplanen. På samme måte som for dommerfullmektiger ved de alminnelige domstoler bør jordskiftedommerfullmektigens fullmakt deles inn i følgende grupper: Begrenset fullmakt Spesiell fullmakt Alminnelig fullmakt Spesielle sakstyper hvor fullmakt gis i enkelttilfelle 4

5 3 Jordskiftedommerfullmektigens myndighet må gå fram av rettsboken. Siden det er domstolleder som har den daglige kontakten med jordskiftedommerfullmektigen, er det også domstolleder som vil være den som har de beste forutsetningene for å vurdere når en jordskiftedommerfullmektig skal tildeles de ulike formene for fullmakt. Det foreslås derfor at domstolleder skal få myndighet til å tildele jordskiftedommerfullmektigen myndighet. Begrenset fullmakt Jordskiftedommerfullmektiger bør kunne tildeles begrenset fullmakt ca. 3-6 måneder etter tiltredelsen. En jordskiftedommerfullmektig som har begrenset fullmakt har myndighet til å behandle enklere rettsfastsettende saker som nevnt i jordskifteloven 4-1 og 4-2. Spesiell fullmakt Spesiell fullmakt brukes i en overgangsperiode mellom begrenset og alminnelig fullmakt. Ved bruk av spesiell fullmakt kan domstolleder vurdere om jordskiftedommerfullmektigen er moden for å løse større oppgaver enn det han eller hun kan gjøre med begrenset fullmakt. Spesiell fullmakt vil være knyttet til bestemte saker. Når jordskiftedommerfullmektigen har gjort tjeneste ved domstolen en periode, for eksempel 6-9 måneder, kan domstolleder vurder om han eller hun kan tildeles enklere saker fra andre sakstyper etter spesiell fullmakt. Saker som kan være aktuelle i en slik sammenheng er enklere saker etter andre bestemmelsene i jordskifteloven kapittel 4 enn 4-1 og 4-2 samt enklere saker etter jordskifteloven kapittel 3. Alminnelig fullmakt Når jordskiftedommerfullmektigen har gjort tjeneste 9-12 måneder kan domstolleder vurdere om han eller hun skal gis alminnelig fullmakt. Alminnelig fullmakt betyr at dommerfullmektigen kan behandle alle saker etter jordskifteloven kapittel 3 og 4. Det bør imidlertid utvises forsiktig med å tildele jordskiftedommerfullmektiger tiltaksjordskifte. Dette er ofte kompliserte saker og strekker seg gjerne over lang tid sett i forhold til at en jordskiftedommerfullmektig gjør tjeneste ved domstolen i en begrenset tidsperiode. Domstolleder må selvsagt til enhver tid vurdere hvilke saker som egner seg for å bli behandlet av jordskiftedommerfullmektigen uavhengig av hvilken fullmakt denne har. Alminnelig fullmakt omfatter ikke fullmakt til å behandles saker etter jordskifteloven kapittel 5. Dette er saker som normalt heller ikke behandles av dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene. Skjønn er spesialprosess som krever god kunnskap både om prosess og materielt innhold. Ved at alminnelig fullmakt ikke omfatter myndighet til å avholde skjønn, bør jordskiftedommerfullmektiger normalt ikke tildeles saker om skjønn enten som egen sak, eller hvor skjønn er en del av den totale saken. Fullmektigen kan imidlertid som et unntak gis fullmakt til å behandle denne type saker, se nedenfor. Fullmakt til å behandle spesielle sakstyper Skjønnsprosessloven 5 andre ledd bestemmer at en dommerfullmektig ikke kan styre skjønnsforretninger uten særlig fullmakt. Det samme må gjelde for jordskiftedommerfullmektiger i og med at skjønnsprosessloven er gjort gjeldende for saker etter jordskifteloven 5-4 til 5-6, jfr. 6-1 siste ledd. 5

6 4 Selv om saker etter jordskifteloven kapittel 5, derunder skjønn, ikke faller inn under det som en jordskiftedommerfullmektig kan behandle ved alminnelig fullmakt, og det samme følger av skjønnsprosessloven, betyr dette ikke et absolutt forbud mot at jordskiftedommerfullmektiger behandler slike saker. Det kreves imidlertid at jordskiftedommerfullmektigen gis spesiell fullmakt hvis det blir aktuelt at han eller hun skal behandle saker som går inn under jordskifteloven kapittel 5. Fullmakt til å behandle jordskiftesaker hvor skjønn er en del av selve saken eller er egen sak etter jordskifteloven kapittel 5, bør bare tildeles jordskiftedommerfullmektiger som gjennom sitt arbeid ved domstolen har vist at han eller hun har den kompetanse og erfaring som skal til for å behandle denne sakstypen. Fullmakten Ved å tildele en sak kan man si at domstolleder implisitt gir jordskiftedommerfullmektigen fullmakt til å behandle saken. Men en ordning uten skriftlighet kan åpne for tvil om hvorvidt jordskiftedommerfullmektigen har den nødvendige fullmakten. Særlig dersom det i ettertid skulle vise seg at saken krever en annen behandling enn først antatt. Det foreslås derfor at fullmakten skal være skriftlig. En skriftlig fullmakt vil skape notoritet omkring hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigen har. På denne måten kan man fjerne mest mulig av tvilen hvor langt fullmakten til jordskiftedommerfullmektigen strekker seg. Fullmakten bør oppbevares på jordskiftedommerfullmektigens personalmappe. Det foreslås også at hvilken fullmakt jordskiftedommerfullmektigen har skal gå fram av rettsboken. Dette vil gjøre det klart for sakens parter hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigen har. De har dermed også mulighet til å kontrollere at den som avgjør saken har myndighet til dette. Formaning og forsikring for jordskiftemeddommere 1.Innledning Jordskifteloven 2-8 har følgende ordlyd: " 2-8.Innprenting og lovnad Første gong nokon gjer teneste som jordskiftemeddommar, skal jordskiftedommaren i rettsmøte gjere jordskiftemeddommaren kjend med dei pliktene ein jordskiftemeddommar har. Jordskiftemeddommaren skal love at han vil gjere pliktene sine samvitsfullt og etter beste overtyding i denne saka, og i alle framtidige saker. Domstoladministrasjonen fastset ordlyden i lovnaden." Ordlyden i jordskifteloven 2-8 er nesten identisk med dagens jordskiftelov 11 og har store likhetstrekk med domstolloven 100 om forsikring for meddommere ved de alminnelige domstolene. Den vesentligste forskjellen er at jordskifteloven 2-8 fastsetter hvem som skal bestemme ordlyden i selve forsikringen. Den forsikring som brukes i dag for jordskiftemeddommere er tatt inn i Rettleiing for utføring av jordskiftesaker pkt fastsatt av Landbruksdepartementet 1. mai 1991 (M- 61/91). For meddommere i de alminnelige domstoler er det laget en formaning og forsikring som er tatt inn i "Rettsmøtene skritt for skritt" (2009) utgitt av Norges 6

7 5 Juristforbund med støtte fra Domstoladministrasjonen og JUS. Det er usikkert hvem som har bestemt ordlyden i formaning og forsikring for de alminnelige domstoler. 2.Forslag til formaning og forsikring Selv om bestemmelsene om forsikring i domstolloven 100 og skjønnsprosessloven 20 er tilpasset de sakstyper som faller inn under de aktuelle lover, bør man likevel begrense ulikhetene ved forsikring etter de aktuelle lover til det som er høyst nødvendig. Dette betyr at forsikring etter den nye loven bør få en ordlyd som ligger nærmest mulig den som brukes etter domstolloven 100. Flere opptrer som meddommere både i de alminnelige domstoler og i jordskiftedomstolene. Jordskiftelovens bestemmelse om forsikring for jordskiftemeddommere erstatter domstollovens bestemmelse om forsikring for meddommere selv om domstollovens bestemmelser gjelder for valg av jordskiftemeddommere. Dette betyr at avlagt forsikring som meddommer i de alminnelige domstoler ikke kan erstatte forsikring som jordskiftemeddommer og omvendt, se Bøhn, Kommentarer til domstolloven, 2. utgave, Oslo 2013 side 331. Det samme vil gjelde for de som har avlagt forsikring som skjønnsmedlem etter skjønnsprosessloven 20. Den forsikring som brukes i dag har følgende ordlyd på bokmål: "Jeg forsikrer at jeg i denne saka og i alle framtidige jordskiftesaker med troskap og redelighet vil oppfylle de plikter som påhviler med som jordskiftemeddommer." Det må gjøres en del endringer fra dagens ordlyd dersom forsikringen for jordskiftemeddommere skal bli mest mulig lik den som gjelder for alminnelige meddommere. Endringene som foreslås innebærer ikke realitetsendringer, men endringer i ordlyd og system. Det siste ved at det knyttes en formaning til forsikringen. Vi foreslår at formaning og forsikring skal få følgende ordlyd på bokmål: Forslag til tekst: "Når du nå skal gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer, påligger det meg etter loven å formane deg om at du må følge nøye med i forhandlingene og merke deg det som blir sagt og lagt fram under saken. Du plikter å gi uttrykk for hvordan du vurderer saken etter det som er sagt og lagt fram, og ikke legge vekt på andre forhold enn det som er sagt eller lagt fram i saken. Du skal nå avgi forsikring om at du vil forholde deg på denne måten." "Forsikrer du at du så vel i denne jordskiftesaken som i alle framtidige jordskiftesaker vil gi akt på alt som kommer fram gjennom forhandlinger i jordskifteretten, og at du vil utføre dine plikter samvittighetsfullt og avgjøre saken slik du finner det rettest etter de opplysninger som er kommet fram, så gjenta etter meg: Det forsikrer jeg." Alle skal reise seg når selve forsikringen (avsnitt 2) avgis. Dette er i samsvar med domstolloven 100 som gjelder forsikring for meddommere ved de alminnelige domstoler. Forslaget til tekst er i tråd med forslaget fra enmannsutredningen om ny domstollov hvor der foreslås å beholde dagens ordning, men med mulig modernisering av utformingen av den forsikringen som skal gis av meddommere, utredningen side 85 nederst. Teksten må også finnes på nynorsk og samisk. Forslag til ordlyd på disse språk er tatt inn i utkastet til forskrift. 7

8 6 Rettsboken Den teksten som tas inn i rettsboken foreslås begrenset til det som brukes i de alminnelige domstolene. Det er: "Jordskiftemeddommer NN som ble formant og avga forsikring" eller "Jordskiftemeddommer NN som har avgitt forsikring tidligere." Det at selve forsikringen ikke lenger tas inn i rettsboken og underskrives er i tråd med merknadene til 2-8 i forarbeidene. 3. Vedtakets form Loven sier ikke noe om hvilken form vedtaket om innholdet av jordskiftemeddommeres forsikring skal i motsetning til for eksempel 2-3 og Som utgangspunkt står man da fritt med hensyn til valg av form på vedtaket. I dette ligger det også at man kan velge forskrifts form dersom man mener det fremstår som mest hensiktsmessig. Etter Domstoladministrasjonens oppfatning er det en rekke momenter som tilsier at man skal vedta forsikringens ordlyd i forskrifts form. Først og fremst fordi avgivelse av forsikring vil være bestemmende for vedkommendes plikter i sin utøvelse av vervet som jordskiftemeddommer. I tillegg peker pålegget om at man må avgi forsikring før man kan gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer i retning av offentlig myndighetsutøvelse. Domstoladministrasjonen foreslår derfor at formaning og forsikring fastsettes i forskrifts form. En slik løsning vil også sikre best mulig notoritet både med hensyn til innholdet av vedtaket og når det ble vedtatt. Utformingen av grensemerke 1.Innledning Jordskifteloven 6-29 har følgende ordlyd: "Jordskifteretten skal så langt råd er merkje og koordinatfeste grenser som blir fastsette i jordskifte. Det same gjeld for grenser som er fastsette ved dom. Retten kan utsetje varig merking til saka er avslutta og alle avgjerder har fått rettskraft, dersom retten meiner at særlege grunnar talar for det. Retten fastset korleis kostnadene med det endelege grensearbeidet skal dekkjast. Departementet kan gi forskrift om utforming av grensemerke." Departementets myndighet er delegert til Domstoladministrasjonen ved Landbruks- og matdepartementets vedtak av 15. oktober 2014 nr Oppbygging av forskriften Jordskifteloven 6-29 erstatter 58 i dagens jordskiftelov. Den har også store paralleller med matrikkeloven 34 om oppmåling og merking av grenser. Etter matrikkelforskriften 41 som er hjemlet i matrikkelloven 41, har Statens Kartverk myndighet til å fastsette utformingen av grensemerker som skal brukes til merking av 8

9 7 grenser etter matrikkelloven. Statens Kartverk har 20. mars 2014 vedtatt godkjenningsordning for grensemerker etter matrikkelloven. Forskriften som vedtas med hjemmel i jordskifteloven bør så langt det er råd være identisk med det som følger av matrikkelloven med forskrifter. Siden jordskiftedomstolene ikke er en del av matrikkelmyndighetene, må dette gå fram av de grensemerker jordskiftedomstolene setter opp. Dette kan løses på to måter. Enten ved at forskriften i medhold av jordskifteloven i størst mulig grad henviser til bestemmelser vedtatt med hjemmel i matrikkelloven, eller ved at forskriften i medhold av jordskifteloven gjentar alle aktuelle bestemmelser i matrikkelforskriften. En henvisningsløsning vil gjøre forskriften i medhold av jordskifteloven både kortere og enklere. En av fordelene med en henvisningsløsning er at dersom matrikkelmyndigheten endrer matrikkelforskriften på aktuelle punkt eller Statens Kartverk vedtar endringer i den fysiske utformingen av grensemerket, vil dette automatisk gjelde for de grensemerker jordskiftedomstolene bruker. Velges løsningen med å gjenta alt som er vedtatt om grensemerker av matrikkelmyndigheten, må man følge nøye med i hva som skjer i matrikkelforskriften og vedtak av Statens Kartverk. Når det skjer endringer i regelverket etter matrikkelloven, må Domstoladministrasjonen gjøre tilsvarende endringer i det regelverket som er vedtatt med hjemmel i jordskifteloven. Det som er spesielt for grensemerker satt opp i medhold av jordskifteloven 6-29 er at de er satt opp av jordskiftedomstolene og ikke matrikkelmyndigheten. I tillegg er de knyttet til en bestemt sak for jordskiftedomstolene. Dette innebærer at merkene bare vil bli satt opp på den delen av eiendomsgrensen som er omfattet av jordskiftesaken. Den beste løsningen er etter Domstoladministrasjonens oppfatning en løsning med henvisning til de regler om utforming av grensemerker som er fastsatt av matrikkelmyndigheten. Dette gir best sikkerhet for en mest mulig enhetlig utforming av grensemerket uavhengig av hvem som setter opp grensemerket. En mest mulig enhetlig utforming vil også gjøre det lettere for eiere av eiendommen å forholde seg til grensemerket uavhengig av hav grunnlaget for grensemerkingen er. I tillegg sikrer det at eventuelle endringer i utseende som blir vedtatt av matrikkelmyndighetene også får virkning for de merker som brukes av jordskiftedomstolene. 3. Utforming av grensemerker I medhold av matrikkelloven er det bestemt en type grensemerke for jord, myr, morene og fjell samt et merke for bruk i tettbygd strøk. Selv om jordskiftedomstolene i det vesentlige merker grenser i utmark, merkes også grenser i tettbygd strøk. Domstoladministrasjonen foreslår derfor at jordskiftedomstolene skal kunne benytte begge typer grensemerker. Begge merker skal ha samme fysiske utforming og krav til materiale som de merker som brukes av matrikkelmyndighetene. 4. Tekst på grensemerket De grensemerker som brukes av matrikkelmyndighetene har følgende tekst: Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. ML. LEVR.NR. 9

10 8 Side 2: MATRIKKELMYNDIGHETEN Teksten på grensemerket må klart vise at merket er satt opp som resultat av en sak for jordskiftedomstolene og ikke som en del av matrikkelmyndighetens ordinære virksomhet. Forkortelsen "ML" på side 1 er en henvisning til matrikkelloven. De grensemerker som skal brukes av jordskiftedomstolene har sin hjemmel i jordskifteloven 6-29 og ikke i matrikkelloven 41. Domstoladministrasjonen foreslår derfor at forkortelsen "ML" på side 1 byttes ut med "JSL" som en forkortelse for jordskifteloven slik at teksten blir: Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. Side 2: JORDSKIFTEDOMSTOLEN En slik løsning vil gjøre det klart at det er en sak i jordskiftedomstolene som ligger til grunn til forskjell fra den oppmerkingen som gjøres av matrikkelmyndigheten. Løsningen vil også gjøre det lettere senere å finne fram til grunnlaget for grensefastsettelsen dersom noen en gang i framtiden skulle være usikre på hvorfor grensen går der den er merket. På side 2 av grensemerket bør det stå jordskiftedomstolen i stedet for matrikkelmyndigheten. På samme måte som JSL, vil dette vise at merket er satt opp av jordskiftedomstolene. Teksten skal være den samme på begge typer grensemerker. Men siden grensemerkene for bruk i tettbygd strøk er utformet forskjellig fra grensemerker ellers i landet, må også teksten ha en noe ulik utforming, se vedlegg 1 og 2. Fordi det er foreslått en liten justering av teksten i forhold til det som står på de grensemerker som i dag brukes av jordskiftedomstolene, foreslås det en overgangsordning. Det foreslås at jordskiftedomstolene skal få bruke de gamle grensemerkene inntil lageret er tomt. Uten en slik overgangsordning ville samtlige jordskiftedomstoler ha måttet bestille nye grensemerker enten sent i 2015 etter at forskriften er vedtatt eller tidlig i 2016 like etter at forskriften har trådt i kraft. En løsning uten overgangsordning ville ha betydd økte utgifter for jordskiftedomstolene i Økonomiske og administrative konsekvenser Domstoladministrasjonen antar at forskriften om jordskiftedommerfullmektigers myndighet samt forskriften om formaning og forsikring fra jordskiftedommerfullmektiger ikke vil ha administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning. Jordskiftedomstolene har gode rutiner knyttet til å merke grenser i saker de selv avgjør. Domstoladministrasjonen antar derfor at forskriften ikke vil ha administrative konsekvenser av betydning. 10

11 9 I forhold til de grensemerker som benyttes av jordskiftedomstolene i dag, foreslås det en noe justert tekst. Dette kan gjøre at grensemerkene blir noe dyrere å produsere enn dagens merker, men Domstoladministrasjonen gjøre regning med at dette vil dreie seg om små beløp pr merke. Jordskiftedomstolene har i dag ikke egne merker for tettbygd strøk. Produksjon av slike merker vil være en ny kostnad. Det vil imidlertid være opp til den enkelte jordskifterett av avgjøre hvilke merketyper de skal bestille. Domstoladministrasjonen gjør regning med at det ikke være nødvendig for alle jordskiftedomstoler å bestille merker for tettbygd strøk. 11

12 10 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM JORDSKIFTEDOMMERFULLMEKTIGERS MYNDIGHET Med hjemmel i jordskifteloven 2-3 tredje ledd har Domstoladministrasjonen den XX.XX.2015 fastsatt følgende forskrift om jordskiftedommerfullmektigers myndighet. 1 Myndighet etter denne forskrift tildeles jordskiftedommerfullmektigen av domstolleder ved den jordskifterett hvor jordskiftedommerfullmektigen er ansatt. Fullmakten skal være skriftlig og oppbevares på jordskiftedommerfullmektigens personalmappe. Jordskiftedommerfullmektiger med begrenset fullmakt kan behandle saker etter jordskifteloven 4-1 og Jordskiftedommerfullmektiger med alminnelig fullmakt kan behandle saker etter jordskifteloven kapittel 3 og Domstolleder kan ved spesiell fullmakt gi jordskiftedommerfullmektiger myndighet til å behandle andre saker enn de som er nevnt i 2 og 3. Det skal i slike tilfelle legges vekt på kompetanse og erfaring hos jordskiftedommerfullmektigen. Det skal gå fram av rettsboken hvilken fullmakt jordskiftedommerfullmektigen har. 5 Denne forskrift trer i kraft 1. januar

13 11 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM JORDSKIFTEMEDDOMMERES FORSIKRING Med hjemmel i jordskifteloven 2-8 siste ledd har Domstoladministrasjonen den XX.XX.2015 fastsatt følgende forskrift om jordskiftemeddommeres forsikring. Første gang en person gjør tjeneste som jordskiftemeddommer skal det avgis forsikring. Forsikringen skal avgis i rettsmøte med partene til stede. Alle tilstedeværende skal reise seg når forsikringen avgis. Avlagt forsikring som meddommer eller skjønnsmedlem ved de alminnelige domstolene samt skjønnsmedlem ved jordskiftedomstolene kan ikke erstatte forsikring som jordskiftemeddommer. 1 2 Før det avgis forsikring skal jordskiftemeddommeren formanes. Formaningen har følgende ordlyd: Bokmål "Når du nå skal gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer, påligger det meg etter loven å formane deg om at du må følge nøye med i forhandlingene og merke deg det som blir sagt og lagt fram under saken. Du plikter å gi uttrykk for hvordan du vurderer saken etter det som er sagt og lagt fram, og ikke legge vekt på andre forhold enn det som er sagt eller lagt fram i saken. Du skal nå avgi forsikring om at du vil forholde deg på denne måten." Nynorsk "Når du no skal gjera teneste som jordskiftemeddommar, er det di plikt å følgja nøye med i forhandlingane og merkja deg det som vert sagt og lagt fram under saka. Du pliktar også å gje utrykk for korleis du vurderer saka etter det som er sagt og lagt fram, og ikkje leggja vekt på andre tilhøve enn det som er gjort gjeldande i saka. Du skal no gje forsikring på at du vil retta deg etter dette." Nordsamisk "Dál go áiggut bálvalit eanajuohkinmielduopmárin, geatnegáhttot čuovvut šiehtadallamiid dárkilit ja bidjat muitui buot mii dadjo ja ovddiduvvo áššis. Don geatnegáhttot maiddái ovdanbuktit dan mo don leat ádden ášši dan vuođul mii lea dadjon ja ovdanbukton, ja it galgga deattuhit eará dieđuid go dat mii lea gustojuvvon áššis. Don galggat dál dáhkidit ahte áiggut ná dahkat." Forsikringen har følgende ordlyd: Bokmål 3 13

14 12 "Forsikrer du at du så vel i denne jordskiftesaken som i alle framtidige jordskiftesaker vil gi akt på alt som kommer fram gjennom forhandlinger i jordskifteretten, og at du vil utføre dine plikter samvittighetsfullt og avgjøre saken slik du finner det rettest etter de opplysninger som er kommet fram, så gjenta etter meg: Det forsikrer jeg." Nynorsk "Forsikrar du i denne og i alle framtidige jordskiftesaker, at du vil merkja deg det som kjem fram gjennom forhandlingane i jordskifteretten, og at du vil utføre dine plikter samvitsfullt og avgjere saka slik du finn det rettast etter dei opplysningar som er komne fram, så sei etter meg: Det forsikrar eg." Nordsamisk "Dáhkidatgo dán áššis ja boahtteáigge eanandoaluáššiin, ahte áiggut bidjat merkii dan mii boahtá ovdan šiehtadallamiin eanandoalurievttis, ja ahte áiggut doaimmahit geatnegasvuođaid oamedovddolaččat ja mearridit ášši nu mo don leat ádden ášši daid dieđuid vuođul mat leat boahtán ovdan. Gearddut mu sániid: dan mun dáhkidan." 4 Jordskiftemeddommere som har avgitt forsikring etter bestemmelsene i lov om jordskifte av 21. desember 1979 nr trenger ikke avgi forsikring på nytt. Denne forskrift trer i kraft 1. januar

15 13 FORSKRIFT OM MERKING AV GRENSER I SAKER FOR JORDSKIFTE- DOMSTOLENE Med hjemmel i jordskifteloven 6-29 siste ledd, jfr. delegasjon av 21. juni 2013 nr. 737 og 15. oktober 2014 nr har Domstoladministrasjonen den XX.XX.2015 fastsatt følgende forskrift om merking av grenser i saker for jordskiftedomstolene. 1 Grensemerker satt opp av jordskiftedomstolene skal ha samme fysiske mål og krav til materiale som grensemerker satt opp med hjemmel i matrikkelforskriften 41 av 26. juni 2009 nr. 864 jfr. "spesifikasjon for grensemerker etter matrikkelloven" fastsatt av Statens Kartverk. 2 Tekst på grensemerker for jord, myr, morene og fjell: Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. Side 2: JORDSKIFTEDOMSTOLEN. Tekst på grensemerker for tettbygd strøk: Ytre sirkel: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. Indre sirkel: JORDSKIFTEDOMSTOLEN. Teksten skal være plassert slik som vist på vedlegg 1 og 2 til denne forskrift. Teksten skal ha samme pregedybde og størrelse som fastsatt av Statens Kartverk for grensemerker i medhold av matrikkelloven av 17. juni 2005 nr Grensemerker bestilt og levert jordskiftedomstolene før 1. januar 2016 kan benyttes til eksisterende lager er tomt. 3 Denne forskrift trer i kraft 1. januar

16 14 VEDLEGG 1. GRENSEMERKE FOR JORD, MYR, MORENE OG FJELL 16

17 15 VEDLEGG 2. GRENSEMERKE FOR BY OG TETTBYGDE STRØK 17

18 Fra: Bergtun, Vidar Sendt: 19. mai :55 Til: Domstoladministrasjonen (postmottak) Emne: VS: 15/565 Høyringsuttale frå Gulating jordskifteoverrett forskrifter til ny jordskiftelov. Gulating jordskifteoverrett har ingen merknader til høyringsnotatet utanom ein kort kommentar til dei to kategoriane for grensemerke. Me meiner at "grensemerke for by og tettbygd strøk" i mange tilfelle kan eigne seg like godt utanfor byar og tettstadar. Når jordskifteretten skal merke ei grense på eit svaberg ved sjøen eller på ein knausete setevoll, er det vår meining at desse merka eignar seg svært godt. Det vert såleis feil å dele desse merka inn i kategori etter kor dei skal brukast. Vi føreslår difor å kalle desse merka for grensemerke der det er behov for synlighet og grensemerke der det er behov for dempa synlighet. Mvh Vidar Bergtun Gulating jordskifteoverrett 18

19 19

20 20

21 21

22 LISTA JORDSKIFTERETT Domstoladministrasjonen - kun som vedlegg til e-post Deres referanse 15/565-1 Deres dato Arkivnummer Vår referanse Vår dato 1565/ Høring om forskrift ny jordskiftelov Felles høringsuttalelse fra jordskifterettene i Agder jordskiftedøme: Vestfold jordskifterett Nedre Telemark jordskifterett Øvre Telemark jordskifterett Aust-Agder jordskifterett Marnar jordskifterett Lista jordskifterett JSL 2-3 tredje ledd om myndighet for jordskiftedommerfullmektiger Vi forstår side 3 4 i høringsnotatet slik: 2 i forslag til forskrift: "Begrenset fullmakt enklere rettsfastsettende saker som nevnt i jordskifteloven 4-1 og 4-2." Spesiell fullmakt fra sak til sak som ikke framgår av forslag til forskrift: Spesiell fullmakt Spesiell fullmakt brukes i en overgangsperiode mellom begrenset og alminnelig fullmakt. 3 i forslag til forskrift: "Alminnelig fullmakt Når jordskiftedommerfullmektigen har gjort tjeneste 9-12 måneder kan domstolleder vurdere om han eller hun skal gis alminnelig fullmakt.. 4 i forslag til forskrift: "Fullmakt til å behandle spesielle sakstyper. Det kreves imidlertid at jordskiftedommerfullmektigen gis spesiell fullmakt hvis det blir aktuelt at han eller hun skal behandle saker som går inn under jordskifteloven kapittel 5. " På side 2 i høringsnotatet heter det om dommerfullmektig i tingretten: "Begrenset fullmakt [er] gis normalt samtidig med tiltredelsen hvor dommerfullmektigen får tillatelse til å behandle helt enkle sakstyper." (Markert med farge her.) Postadresse Besøksadresse Telefon Postboks 90 Brogt. 31 Telefax Bedriftsnr Flekkefjord 4400 Flekkefjord 22

23 2 LISTA JORDSKIFTERETT På side 3 i høringsnotatet heter det om forslag til forskrift for jordskiftedommerfullmektig: "Begrenset fullmakt Jordskiftedommerfullmektiger bør kunne tildeles begrenset fullmakt ca. 3-6 måneder etter tiltredelsen. " (Markert med farge her.) Dette kan tyde på at det er en forskjell på de to stillingstypene, som kanskje ikke gjør det så naturlig "å kopiere" reglene slik som foreslått. Vi synes at forskriften legger opp til mye administrasjon. Firedeling av fullmakt kommer i tillegg til opplæringsplan. Uansett om tre- eller firedelingen velges, foreslår vi etterfølgende ordlyd. Det å begrense fullmektigens første saker til 4-1 og 4-2 vil f.eks. utelukke at det kan gis en enkelt bruksordningsregel. Domstolleder må uansett velge passende saker for fullmektigen, og det kan være flere faktorer som spiller inn: få eller mange problemstillinger, to sider eller kryssende interesser, advokat kun på den ene siden, Vi foreslår derfor at fullmakten deles i tre: 2 Jordskiftedommerfullmektiger med begrenset fullmakt kan behandle enkle saker etter jordskifteloven 4-1 og 4-2 kapittel 3 og 4. 3 Jordskiftedommerfullmektiger med alminnelig fullmakt kan behandle [ordinære] saker etter jordskifteloven kapittel 3 og 4. 4 [Som foreslått] Ved firedeling må det i 2 andre ledd inn en bestemmelse a la: Jordskiftedommerfullmektig kan gis spesiell fullmakt til å behandle en konkret sak etter jordskifteloven kapittel 3 og 4. I avdeling for de store spørsmål, er vi så analoge at vi legger dokumenter "i" ei mappe. Digitalt vil fullmakten ligge "på" en harddisk, "i" en database eller "i" et dokumenthåndteringsprogram. 1 Fullmakten skal være skriftlig og oppbevares på [i] jordskiftedommerfullmektigens personalmappe. 23

24 3 LISTA JORDSKIFTERETT JSL 2-8 andre ledd om ordlyd for formaning og forsikring for jordskiftemeddommere mm 1 Oversikt over hvem som har avgitt forsikring Meddommere i jordskifteretten må avgi forsikring første gang de behandler sak etter jordskifteloven. Det legges til grunn at de som har avgitt forsikring til 1979-loven (ev loven), ikke skal avgi ny forsikring for sak etter 2013-loven. Dette må bety at de som allerede har avgitt forsikring til skjønnsprosessloven i ting-/lagmannsrett eller jordskifte(over)rett, ikke avgi ny forsikring når jordskifteretten behandler skjønn som egen sak. Det er kanskje ikke så farlig om noen avgir forsikring en gang for mye. Nye "Admin" (Jordskiftelovisa) bør vise hvem som har avgitt forsikring, til hvilken lov og når det skjedde (dato og saksnummer). I dagens "Admin" registreres kun: "Har gjort tjeneste som meddommer og avlagt forsikring." "Meddommer" viser at forsikringen gjelder sak etter jordskifteloven. 2 Ordlyd i forslag til forsikring "Blir sagt" tilsvarer "forklaring". Vi har ikke merknad til ordvalg. "De bevis som blir fremlagt" ved de ordinære domstolene blir "det som blir lagt fram under saken" ved jordskifte. "De bevis" tilsvarer langt på vei "det". Spørsmålet er om forskjellen mellom de to er stor nok til at det er grunn til å ha ulik ordlyd. Vi mener at "bevis" er et videre og mer dekkende begrep enn "blir framlagt." Ved jordskifte er befaring sentralt, og formuleringen kan i tilfelle bli: "blir sagt, påvist og lagt fram under saken". 3 Skal alle reise seg i sak etter jordskifteloven? Vi har ikke merknader til at de som er til stede i rettslokale skal reise seg, mens meddommeren av avgir forsikring. Dette framgår av forskriften 1 første ledd tredje punktum. For de ordinære domstolene framgår dette av selve formaningen, altså 2. 4 Skjønn som egen sak Når jordskifteretten behandler sak (skjønn som egen sak) etter 5-7 annet ledd, faller saken utenfor det som forskriften regulerer. Vi antar at det da vil være naturlig å bruke ordlyden som tingrettene bruker, se venstre kolonne i tabellen under

25 4 LISTA JORDSKIFTERETT Forslag til ordlyd sammenholdt med ordlyd i sivil sak og ved skjønn: Domstoladministrasjonens forslag av : De ordinære domstolene 1 : Når du nå skal virke som meddommer/skjønnsmedlem, påligger det meg etter loven å formane deg om at du må følge nøye med i forhandlingene, og merke deg de forklaringer som blir gitt og de bevis som blir fremlagt. Du plikter å gi uttrykk for hvordan du vurderer saken etter de fremlagte bevis, og du må ikke legge vekt på andre forhold enn de bevis som er ført i saken. Du må avgi forsikring om at du vil forholde deg på denne måten, og jeg ber alle reise seg opp: Forsikrer du at du så vel i denne sak som i fremtidige saker vil gi vel akt på alt som fremkommer gjennom forhandlinger i retten, og at du vil dømme således som du finner sannest og rettest å være etter loven og sakens beviseligheter, så gjenta etter meg: Det forsikrer jeg. Jordskifterettene: Når du nå skal gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer, påligger det meg etter loven å formane deg om at du må følge nøye med i forhandlingene og merke deg det som blir sagt og lagt fram under saken. Du plikter å gi uttrykk for hvordan du vurderer saken etter det som er sagt og lagt fram, og ikke legge vekt på andre forhold enn det som er sagt eller lagt fram i saken. Du skal nå avgi forsikring om at du vil forholde deg på denne måten. Forsikrer du at du så vel i denne jordskiftesaken som i alle framtidige jordskiftesaker vil gi akt på alt som kommer fram gjennom forhandlinger i jordskifteretten, og at du vil utføre dine plikter samvittighetsfullt og avgjøre saken slik du finner det rettest etter de opplysninger som er kommet fram, så gjenta etter meg: Det 1 Side 33, sivile saker: 25

26 5 LISTA JORDSKIFTERETT forsikrer jeg. [Forsikring for skjønnsmedlemmer:] Forsikrer du at du i denne så vel som i alle fremtidige saker vil utføre ditt verv som skjønnsmedlem samvittighetsfullt og etter beste overbevisning, så gjenta etter meg: Det forsikrer jeg. 26

27 6 LISTA JORDSKIFTERETT JSL 6-29 tredje ledd om utforming av [og bruk av] grensemerke Vi har fått opplyst at Vegvesenet ikke lenger har egne grensemerker. I grenser mot offentlige veger skal JSR følgelig bruke vanlige JSR-grensemerker. Der eiendomsgrenser og vernegrenser er sammenfallende, skal JSR bruke vanlige JSRgrensemerker. Forskriften gjelder følgelig også for disse to tilfellene. Der eiendomsgrenser og vernegrenser ikke er sammenfallende, må det i vernegrensen settes grensemerker som viser at bolten gjelder et verneområde. 1 i forskriften må følgelig suppleres med noe a la "Forskriften gjelder ikke for grensemerker som settes der eiendomsgrenser og vernegrenser ikke er sammenfallende." Arve Konstali/sign. Jordskifterettsleder Lista jordskifterett 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 ROMSDAL JORDSKIFTERETT Domstoladministrasjonen Postboks 5678 Sluppen 7485 Trondheim Arkivnummer Vår referanse Vår dato / HØRINGSUTTALELSE FORSKRIFTER TIL NY JORDSKIFTELOV Viser til høringssak fra Domstoladministrasjonen med forslag til tre forskrifter til ny jordskiftelov som trer i kraft 1. januar Myndighet for jordskiftedommerfullmektiger Romsdal jordskifterett viser til innsendt uttalelse fra Sør-Trøndelag jordskifterett og er enige i de merknadene som der er framholdt. Vi mener dagens ordning fungerer godt og derfor bør videreføres ved at domstolleder tildeler jordskiftedommerfullmektigen alminnelig fullmakt uten å gå vegen om begrenset fullmakt. Formaning og forsikring for jordskiftemeddommere Vi har ingen merknader til forskriftsforslaget om formaning og forsikring for jordskiftemeddommere. Merking av grenser i saker for jordskiftedomstolene Til forskriftsforslaget om merking av grenser i saker for jordskiftedomstolene har vi et ønske om å beholde krona som er innpreget på dagens grensemerker, eventuelt at riksvåpenet benyttes som erstatning for krona. Dette for å tydeliggjøre det spesielle ved grensemerker nedsatt av jordskiftedomstolen, der grensepunktet er rettskraftig avgjort. Det er plass til krone/riksvåpen på kulas side 2 over "jordskiftedomstolen" og i innerste ring på bymerket. Kostnadsmessig har dette trolig ingen konsekvens om krone/riksvåpen blir innpreget samtidig med de øvrige opplysningene på grensemerkene. Med hilsen Romsdal jordskifterett Anne Kari Melbø jordskifterettsleder Postadresse Besøksadresse Telefon Postboks 2513 Fylkeshuset Telefax Bedriftsnr Molde 6404 Molde 32

33 2 ROMSDAL JORDSKIFTERETT 33

34 34

35 35

36 SØR-ROGALAND IORDSKIFTERETT Domsto I sadmini strasj onen Arkivnummer 008 Vår referanse j Vår dato Høringsuttalelse - forskrift til ny jordskiftelov - 15/565. Det vises til høringsnotat av 15. april2015 som omhandler forslag til tre ulike forskrifter i tilknytning til ny jordskiftelov. Vi ønsker å komme med følgende merknader til forslagene. Innledningsvis vil vi bemerke at vi finner det lite fornuftig å utarbeide tre separate forskrifter. Det vil etter vårt syn være langt bedre med en forskrift - "Jordskifteforskriften" - som omfatter alle de tre forholdene. En egen jordskifteforskrift kan i framtiden suppleres med nye bestemmelser, noe det etter all sannsynlighet vil bli behov for. I. Forslag til forskrift om jordskiftedommerfullmektigers myndighet. Vi ser det som viktig at fullmaktsreglene er enkle og fleksible og passer til jordskiftedomstolenes virksomhet. Kompleksiteten i sakene kan være svært varierende, uavhengig av sakstype. I tillegg til de materielle og formelle problemstillingene i sakene, vil flere elementer påvirke kompleksiteten (tvistenivå, antall parter, partenes evne til å fremstille saken, antall problemstillinger, sammenhengen mellom problemstillingene osv.). I tillegg vil jordskiftedommerfullmektigene ha svært ulike forutsetninger for å handtere de ulike elementene som er styrende for kompleksiteten. Jordskifterettslederen vil være den nærmeste til å bedømme hvorvidt dommerfullmektigen er klar for de utfordringene og det læringspotensialet de konkrete sakene kan gi. I forslaget legges det opp til at reglene for myndigheten til dommerfullmektigene i jordskiftedomstolene skal tilsvare reglene for dommerfullmektigene i tingrettene. I prinsippet ser vi dette som et fomuftig og godt utgangspunkt. Regler for saksbehandling m.v. bør i størst mulig grad harmoneres mellom de to domstolene. Slik vi ser det passer imidlertid fullmaktsreglene for dommerfullmektiger i de alminnelige domstolene ikke særlig godt for jordskiftedomstolenes virksomhet. Jordskiftedomstolene skal behandle saker etter jordskifteloven kapittel3, 4 eller 5. Graden av kompleksitet kan være svært varierende for alle de tre sakstypene. Saker etter både kapittel 3 og 4, men også etter kapittel 5, kan være Postadresse Postboks Stavanger Besøksadresse Gartnerveien Stavanger Telefon Telefax sor-ro gal and jordskift wwwjordskifte.no Bedriftsnr

37 2 SØR-ROGALAND IORDSKIFTERETT svært enkle eller svært komplekse. Den inndelingen mellom begrenset og alminnelig fullmakt som det legges opp til i forslaget, vil derfor være lite hensiktsmessig. Som det vises til i høringsnotatet er det nødvendig med spesialfullmakt dersom dommerfullmektiger skal styre saker etter jordskifteloven kapittel 5, jf. skjønnsprosessloven $ 5. Saker etter kapittel 5 kan ofte være mindre komplekse enn saker etter kapittel 3 og 4. Enkle skjønn etter kapittel 5 kan etter vårt syn gjerne bestyres av en dommerfullmektig med en viss erfaring. Iløpet av opplæringsperioden bør dommerfullmektigen ideelt sett ffi anledning til å bestyre et skjønn. Etter forslagets $ 4 skal det ved tildeling av spesiell fullmakt "legges vekt på kompetanse og erfaring hos jordskiftedommerfullmektigen". Etter vår mening må dommerfullmektigens kompetanse og erfaring vurderes ved all tildeling av saker. For øvrig mener vi at det klart bør framgå at det er domstolsleder som tildeler den enkelte sak. I forslagets $ 5 er inntatt bestemmelse om at det skal framgå av rettsboka hvilken fullmakt som foreligger. Uten skille mellom begrenset og alminnelig fullmakt vil dette være overflødig.detbør imidlertid framgâ av rettsboka dersom dommerfullmektigen er gitt spesiell fullmakt i den aktuelle saken. Oppsummert er vårt syn at det ikke bør skilles mellom begrenset og alminnelig fullmakt, heller ikke mellom saker etter kapittel 3 og 4.Det bør imidlertid framgå av forskriften at jordskiftedommerfullmektiger kan gis spesiell fullmakt til å bestyre skjønn etter kapittel 5 Vårt forslae til forskrift vil dermed være slik: $1 Myndighet etter denne forskrift tildeles j ordskiftedommerfullmektigen av domstolleder ved den jordskifterett hvor jordskiftedommerfullmektigen er ansatt. Fullmakten skal være skriftlig og oppbevares på i jordskiftedommerfullmektigens personalmappe. $2 Domstolleder avgiør hvilke saker jordskiftedommerfullmehigen skal tildeles. Ved den enkelte tildeling skal det legges vekt på jordskiftedommerfullmehigens kompetans e o g erfaring. 37

38 J SøR-ROGALAND IORDSKIFTERETT $3 Jordskiftedommerfullmektiger med #imeft fullmakt kan behandle saker etter jordskifteloven kapittel 3 og 4. $4 Domstolleder kan ved spesiell fullmakt gi jordskiftedommerfullmektiger myndighettilåbehandle#sakeretterjordskiftelovenkapittel5.e# Det skal gå fram av rettsboken at jordskiftedommerfullmektigen har spesiell fullmakt. $+ $6 Denne forskrift trer i kraft l. januar II. Forslag til forskrift om jordskiftemeddommeres forsikring. Etter vårt syn er forslaget til forskrift fornuftig og godt. Vi er fullt ut enig i at formaningen og forsikringen av meddommerne i jordskifterettene bør være mest mulig lik det som praktiseres etter reglene i domstolloven og skjønnsprosessloven. Vi gir vår tilslutning til forslaget til forskrift og begrunnelsen for denne. III. Forslag til forskrift om merking av grenser i saker for jordskiftedomstolene. Etter vårt syn er "Forskrift om merking av grenser..." gitt en misvisende tittel. Tittelen bør endres til "Forskrift om utforming av grensemerker brukt i saker for jordskifteretten" eller tilsvarende. Selve merkingen av grensene; hvor og hvordan merkene plasseres, skal ikke reguleres av forskriften. Vi er svært skeptisk til den linken mot matrikkelforskriften som det legges opp til i forslagets $ 1. Etter vårt syn er det prinsipielt betenkelig at et forvaltningsorgan gis myndighet til å bestemme hvordan en domstol skal utføre arbeidet. Vi ser det selvsagt som hensiktsmessig at jordskiftedomstolenes merking av grenser harmoniseres med det som ellers blir benyttet, men 38

39 4 SØR-ROGALAND IORDSKIFTERETT er skeptiske til at domstolen gir fra seg muligheten til å bestemme hva som i framtiden er tjenlig. Forslaget vil innebære at kun de to typene merker som framgår av $ 2 kan benyttes, eller det Statens kartverk senere måtte finne for godt å bestemme. Dette vil som regel være uproblematisk, men i enkelte tilfeller kan det tenkes at annen form for merking vil være mer hensiktsmessig, f.eks. langt til fiells eller der eksisterende varder, søyler el.l. er egnet til å markere grensepunkt. Ordlyden som er valgt i $ 2 er etter vårt syn noe tvetydig og kan medføre en tolkning som neppe er tilsiktet. Det kan ikke være slik at det første merket skal brukes i "jord, myr, morene og fiell" (ikke stein), mens det andre merket skal brukes i "tettbygd strøk". Det må selvsagt være opp til den enkelte dommer/ingeniør ä avg øre hvilken type som skal benyttes i det enkelte tilfellet. Når det gjelder selve utformingen av de to merkene etter $ 2har vi lite å bemerke. Teksten "LEVR.NR:" antar vi innebærer at leverandørnummer skal påføres merket. Dette synes vi er overflødig. Med hilsen Sør-Rogaland j ordskifterett Trond Berge Jordskifterettsleder artåker 39

40 SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT Domstoladministrasjonen postboks 5678 Sluppen 7485 Trondheim Arkivnummer Vår referanse Vår dato /15 obu HØRINGSUTTALELSE FORSKRIFTER TIL NY JORDSKIFTELOV Vi viser til høringssak vedrørende forskrifter til ny jordskiftelov. Domstoladministrasjonen er her gitt myndighet til å fastsette forskrifter til tre paragrafer i den nye loven. Vi begrenser våre merknader til å gjelde forslag til forskrift om jordskiftedommerfullmektigers myndighet. Her følger våre synpunkter på forskriftsforslaget. Ny jordskiftelov trer i kraft 1. januar I 2-3 tredje ledd heter det: "Domstoladministrasjonen kan gi forskrift om kva for myndigheit dommarfullmektigen skal ha, og kven som kan gi slik myndigheit til dommarfullmektigen." Dagens jordskiftedommerfullmektigordning fungerer, så langt vi kjenner til den, i de fleste tilfeller godt. Det er ikke et mål i seg selv at systemet for jordskiftedommerfullmektigene skal være mest mulig likt det vi har for dommerfullmektigene ved de alminnelige domstoler. Gjeldende jordskiftelov 7 fjerde ledd omhandler jordskiftekandidater med allment løyve. Disse jordskiftekandidatene er dagens jordskiftedommerfullmektiger. Domstolleder kan gi jordskiftekandidater alment løyve til å styre jordskiftesaker og enkelte rettsmøter, med unntak av saker i sammenheng med ekspropriasjon som nevnt i jordskifteloven 6. Det er i dagens ordning ingen gradering av fullmakten, unntatt for saker knyttet til ekspropriasjon. I slike saker kan det gis "særskilt løyve når særlege grunnar ligg føre". Jordskiftedommerfullmektigene skal etter dagens ordning ha en opplæringsplan, der progresjonen i opplæring og kompleksiteten i sakene vedkommende kan behandle, går fram. En slik ordning med opplæringsplan bør videreføres og er, etter vårt syn, bedre enn en form for gradering av fullmakten. Domstolleder tildeler saker, slik at dommerfullmektigen skal få en bredest mulig erfaring, men med enklere saker i starten. Som regel vil de første sakene da bli rettsfastsettende saker, men oversiktlige rettsendrende saker trenger nødvendigvis ikke å være mer kompliserte enn de rettsfastsettende. Postadresse Besøksadresse Telefon Postboks 4730 Sluppen Statens hus, Prinsensgt. 1 Telefax Bedriftsnr Trondheim Trondheim E-post: 40

41 2 SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT En sak for jordskiftedomstolene kan gå over en lengre periode. Vi viser her til at målet for saksbehandlingstid for rettsfastsettende saker er 8 måneder, for rettsendrende 16 måneder. Dommerfullmektigene må derfor tidligst mulig, dersom de er "skikket", få komme i gang med å behandle saker, slik at de kan gjennomføre alle sakstyper innen ansettelsesperioden. Det må også nevnes at ved mindre jordskifteretter kan antall saker være begrenset. Domstolleder må tildele de saker som foreligger, en oppdeling av saker etter sakstype kan av den grunn bli uhensiktsmessig. Etter vårt syn er det unødvendig med gradering av fullmakten så lenge domstolleder tildeler saker. I dag gis "løyve" til jordskiftedommerfullmektigene når de er "skikket". Dette er etter domstolleders vurdering. Vi mener denne ordningen fungerer godt og derfor kan videreføres i forskriften om jordskiftedommerfullmektigers myndighet ved at domstolleder tildeler dommerfullmektigen alminnelig fullmakt uten å gå vegen om begrenset fullmakt. Når slik tildeling skal skje, er opp til domstolleders vurdering, men etter vårt syn bør det skje senest seks måneder fra oppstart, og gjerne i løpet av de første to til tre måneder. Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriften: Til 1: Vi er enige i at myndigheten må tildeles den aktuelle domstolleder. Til 2 og 3 Slik det er beskrevet ovenfor, er det et kunstig skille mellom saker etter jordskifteloven 4-1 og 4-2 og saker etter jordskifteloven kapittel 3. Vi foreslår at dommerfullmektigen tildeles alminnelig fullmakt, uten å gå vegen om begrenset fullmakt. Til 4, 5 og 6. Ingen merknader Med hilsen Sør-Trøndelag jordskifterett Oda Buhaug Jordskifterettsleder Tlf. direkte innvalg: E-post: 41

42 Domstoladministrasjonen Postboks 5678 Sluppen 7485 Trondheim Også sendt pr. e-post: Deres ref.: Dato: 1. september 2015 Vår ref.: HØRING - FORSKRIFTER TIL NY JORDSKIFTELOV 1. Innledning Vi viser til høringsbrev av vedrørende ovennevnte høring. Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet. Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen. I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett. Lovutvalget består av Kristin Bjella (leder), Kristoffer Dons Bjørnbo, Toralf Haver, Arild Nundal og Bjørn Terje Smistad. Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 2. Sakas bakgrunn Lov om jordskifte av 21. juni 2013 nr 100 trer i kraft 1. januar I lova er det tre føresegner som gir Domstolsadministrasjonen myndigheit til å fastsette forskrifter. Dette er 2-3 tredje ledd om myndigheit for jordskiftedommarfullmektigar, 2-8 andre ledd om ordlyd for formaning og forsikring for jordskiftemeddommarar og 6-29 tredje ledd om utforming av grensemerke. 42

43 Domstolsadministrasjonen har kome med forslag til forskrifter på dei tre områda nemnd over. Domstolsadministrasjonen har bedt om synspunkt på forskriftsforslaga. 3. Kommentarar Jordskiftedommarfullmektigens myndigheit Som det går fram av høyringsnotatet av 15. april 2015 er forslag til forskrift om jordskiftedommarfullmektigars myndigheit bygd opp etter same lest som for dommarfullmektigordninga i den alminnelege domstolen. Advokatforeininga er av den oppfatning at det er føremålsteneleg at ein bygger på den same ordninga i jordskifteretten som ein har erfaring med frå domstolane. Jordskiftelova opnar dessutan for ulike sakstypar og ei rekke verkemiddel som kan takast i bruk, og som til dels kan vere kompliserte. Advokatforeininga meiner difor at fullmektigens myndigheit i stillingsperioden må avpassast med den einskilde sin kompetanse og erfaring i stillinga, slik høyringsnotatet legg opp til. 4 i forskriftsforslaget gir domstolsleiaren heimel til å gi fullmektigen myndigheit til å handsame andre saker enn dei som går fram av 2 og 3 i forskriftsforslaget. I høyringsnotatet er det i denne samanheng mellom anna vist til skjønnssaker. Advokatforeininga meiner at skjønnssaker som utgangspunkt ikkje bør handsamast av fullmektigar som følgje av dei spesielle prosessreglane og dei materiell reglane. Advokatforeininga har likevel ikkje innvendingar mot forslaget om at domstolsleiaren kan gi saka til fullmektigen dersom ho meiner at fullmektigen har den naudsynte kompetanse og erfaring til å handsame saka. Advokatforeininga stiller spørsmål ved om at det er fullt ut samsvar mellom høyringsnotatet og utforminga av forslaget til forskrift. I høyringsnotatet er det lagt opp til at jordskiftedommarfullmektigens myndigheit i stillingsperioden skal ha fylgjande stadium; begrensa fullmakt, spesiell fullmakt og alminneleg fullmakt. I tillegg kjem fullmakt til å handsame spesielle saker. Advokatforeininga antek at dette også har vore meininga å gi uttrykk for i forskriftsforslaget. I forslaget til forskrift er kun nemnt begrensa fullmakt ( 2), alminneleg fullmakt ( 3) og fullmakt til å handsame andre/spesielle saker ( 4). Det kan sjå ut til at spesiell fullmakt, som i stillingsperioden kjem mellom begrensa fullmakt og alminneleg fullmakt, er utegløymd i forskriftsforslaget. Advokatforeininga er elles samd i at fullmakta bør gjerast skriftleg slik at det ikkje er tvil om fullmektigen har naudsynt myndigheit. Advokatforeininga har etter dette ingen innvendingar mot innhaldet og forslaget i høyringsnotatet. Formaning og forsikring for jordskiftemeddommarar Advokatforeininga har ingen merknader til forskrift om jordskiftemeddommarars forsikring. Utforming av grensemerke Advokatforeininga har ingen merknader til forskrift om utforming av grensemerker. 43

44 4. Oppsummering Advokatforeininga har ikkje innvendingar til dei tre forskriftsforslaga. Vennlig hilsen Erik Keiserud leder Merete Smith generalsekretær Saksbehandler: Trude Molvik 44

45 Fra: Birgit Reinertsen Sendt: 11. august :28 Til: Domstoladministrasjonen (postmottak) Kopi: Karterud, Terje Emne: 15/565 Høring forskrifter til ny jordskiftelov Viser til mottatt høringsskriv vedr. forskrift til ny jordskiftelov. Blinken AS er produsent og leverandør av grensemerker, og har kommentar til 6-29 vedr. utforming av grensemerket. Blinken AS er i dag produsent og leverandør av godkjente grensemerker i hht. Matrikkelloven. Vi ser at Domstoladministrasjonen ønsker identiske merker, men med en endring av teksten. Blinken AS vil kunne produsere og levere grensemerker som beskrevet i forslag 2 med vårt Leverandørnr. 1 : Tekst på grensemerker for jord, myr, morene og fjell: Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. 1 Side 2: JORDSKIFTEDOMSTOLEN Tekst på grensemerker for tettbygd strøk: Ytre sirkel: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. 1 Indre sirkel: JORDSKIFTEDOMSTOLEN Med vennlig hilsen Birgit Reinertsen Blinken AS Gate adresse: Østkilen 4, 1621 GRESSVIK Post adresse: PB 122, 1620 GRESSVIK Sentralbord: Direkte: Fax: E-post: Internett: 45

46 Domstoladministrasjonen Postboks 5678 Sluppen 7485 Trondheim Postadresse: Postboks 4350 NO Hamar Sentralbord: Org. Nr.: MVA Henvendelse til: Tormod Olsen Dato: Tlf.: Saksref.: Faks: Deres ref.: 15/565 E-post: Vedlegg: Bankgiro: jernbaneverket.no Høring - Forskrifter til ny jordskiftelov Vi viser til Domstoladministrasjonens oversendelse den 24. april 2015 av høringsnotat med utkast til forskrift om myndighet for jordskiftedommerfullmektiger, utkast til forskrift om ordlyd for formaning og forsikring for jordskiftemeddommere og utkast til utforming av grensemerke. Jernbaneverket er enige i at ordningen med jordskiftedommerfullmektig og formaning og forsikring for jordskiftedommere er mest mulig lik som ved de vanlige domstolene. Også forskrift om grensemerke etter jordskifteloven bør, som lagt til grunn i høringsnotatet, være identisk med det som følger av matrikkelloven med forskrifter. Vi har derfor ingen merknader til de tre utkastene til forskrifter til den nye jordskifteloven. Med hilsen Hege Modell seksjonsleder Eiendom stab Dokumentet er godkjent elektronisk Tormod Olsen sjefingeniør Side 1 av 1

47 47

48 Domstoladministrasjonen Dronningensgt TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/565 15/ Høring - Forskrifter til ny jordskiftelov Det vises til Domstoladministrasjonens (DA) høringsbrev av 24. april 2015, med forslag til tre nye forskrifter med hjemmel i den nye jordskifteloven. Den nye loven trer i kraft , og erstatter jordskifteloven av I den nye jordskifteloven 2-3, 2-8 og 6-29 er det hjemler til å fastsette forskrifter. Etter 2-3 tredje ledd kan DA gi forskrift om hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektiger skal ha, og hvem som kan gi fullmektigen slik myndighet. Etter 2-8 andre ledd fastsetter DA ordlyden i den forsikringen som jordskiftemeddommere skal avgi. Etter 6-29 tredje ledd kan departementet gi forskrift om utforming av grensemerke. Landbruks- og matdepartementets myndighet etter 6-29 er delegert til DA ved departementets vedtak av 15. oktober Departementet vil nedenfor gi sine merknader til forskriftsutkastene. 1. Forskrift om jordskiftedommerfullmektigers myndighet DA viser i høringsbrevet til den nye jordskifteloven 2-3 som innfører en ordning med jordskiftedommerfullmektiger som i det alt vesentlige tilsvarer ordningen med dommerfullmektiger ved de ordinære domstolene. Tittelen "jordskiftedommerfullmektig" ble 48

49 innført med den nye jordskifteloven og avløser ordningen med "allment løyve" etter lovens 7. En forskjell mellom jordskiftedommerfullmektiger og dommerfullmektiger er at jordskiftedommerfullmektiger har en fungeringstid på tre år med mulighet til forlengelse med ett år. Dette er ett år lenger enn for dommerfullmektiger. DA bemerker bl.a. at systemet for jordskiftedommerfullmektiger bør være mest mulig likt det vi har for dommerfullmektigene, samtidig som det tas høyde for at jordskifterettene behandler sakstyper som på mange punkter skiller seg vesentlig fra de sakene som behandles i de ordinære domstolene. Det grunnleggende må være at det er den enkeltes kvalifikasjoner og erfaring som skal legges til grunn ved vurdering av hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigene skal ha. Jordskiftedommerfullmektigen skal få prøve seg i enklere saker og sakstyper, før vedkommende får myndighet til å behandle større og mer komplekse saker. Departementet slutter seg til DA's syn på de grunnleggende utgangspunktene som bør gjelde for tildeling av myndighet til jordskiftedommerfullmektigene. DA foreslår videre at jordskiftedommerfullmektigenes fullmakt bør deles inn i de samme grupper som for dommerfullmektiger, dvs. begrenset fullmakt, spesiell fullmakt, alminnelig fullmakt, og fullmakt til å behandle spesielle sakstyper. Tildeling av de ulike formene for fullmakt bør være i tråd med jordskiftedommerfullmektigens progresjon i opplæringsplanen. Vi kan imidlertid ikke se at selve forskriftsutkastet helt gjenspeiler denne inndelingen. Forskriftsutkastet omhandler i 2 begrenset fullmakt (dvs. fullmakt til å avgjøre rettsfastsettende saker etter lovens 4-1 og 4-2), 3 gjelder alminnelig fullmakt (dvs. fullmakt til å avgjøre saker etter jordskiftelovens kapittel 3 og 4), og 4 gjelder fullmakt til å behandle andre saker enn de som er nevnt i forskriften 2 og 3. Det ser derfor ut til å mangle en regulering av den spesielle fullmakten som omtales på side 3 i høringsnotatet (dvs. fullmakt til å behandle saker etter andre bestemmelser i lovens kapittel 4 enn 4-1 og 4-2, samt enklere saker etter lovens kapittel 3) som er tenkt brukt i en overgangsperiode mellom begrenset og alminnelig fullmakt. En kan kanskje se det slik at forskriften 4 dekker både "spesiell fullmakt" og "fullmakt til å behandle spesielle sakstyper", men en egen bestemmelse i forskriften som gjelder "spesiell fullmakt" vil etter vår oppfatning være mer opplysende. Departementet er enig med DA i at jordskiftedommerfullmektiger bør kunne tildeles fullmakt til å behandle jordskiftesaker der skjønn er en del av selve saken, eller skjønnet er egen sak etter jordskiftelovens kapittel 5. Vi er også enige i at slik fullmakt bare skal kunne gis jordskiftedommerfullmektiger som gjennom sitt arbeid har vist at de har den kompetansen og erfaringen som skal til for å behandle denne sakstypen. 49

50 Departementet støtter også forslaget om at fullmakten skal være skriftlig, og at det skal fremgå av rettsboken hvilken fullmakt som er gitt vedkommende. Begge deler gir notoritet om hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigen har. 2. Forskrift om jordskiftemeddommeres forsikring Den ny jordskifteloven 2-8 om "innprenting og lovnad" avløser 1979-lovens 11. Nytt i 2013-loven er at 2-8 andre ledd bestemmer hvem som skal fastsette ordlyden i selve lovnaden (forsikringen). Det er DA som skal fastsette ordlyden, men loven bestemmer imidlertid ikke hvilken form DA's vedtak skal ha. Departementet har ikke innvendinger mot DA's forslag om at formaningen og forsikringens innhold fastsettes i form av en forskrift. Som DA fremholder er avgivelse av forsikring bestemmende for vedkommende meddommers plikter i utførelsen av vervet, og pålegget om å avgi forsikring peker også i retning av offentlig myndighetsutøvelse. Departementet har ikke merknader til at en begrenser den teksten som tas inn i rettsboken til det som brukes ved de alminnelige domstolene. 3. Forskrift om utforming av grensemerke Den nye jordskifteloven 6-29 tredje ledd gir departementet myndighet til å gi forskrift om utforming av grensemerke. Myndigheten er delegert til DA. DA viser til at Kartverket har myndighet til å fastsette utformingen av grensemerker som skal brukes til merking av grenser etter matrikkelloven. DA mener forskriften etter jordskifteloven, så langt råd er, bør være identisk med det som følger av matrikkelloven med forskrifter. Ettersom jordskiftedomstolene ikke er en del av matrikkelmyndighetene, må dette fremgå av de grensemerkene som jordskiftedomstolene setter opp. DA har på denne bakgrunn valgt den lovtekniske løsning at forskriften etter jordskifteloven henviser til de regler om utformingen av grensemerker som er fastsatt av matrikkelmyndighetene. Departementet slutter seg til denne løsningen. Den gir best sikkerhet for enhetlig utforming av grensemerkene, og det blir lettere for grunneierne å forholde seg til grensemerkene uavhengig av grunnlaget for grensemerkingen. Det sikrer også at de eventuelle endringer i utseendet på merkene som vedtas av matrikkelmyndighetene, får virkning også for de merkene jordskifterettene bruker. DA viser også til at det i medhold av matrikkelloven er bestemt en type merke for jord, myr, fjell m.v. og en type merke for bruk i tettbygde strøk. DA mener jordskifteretten skal kunne benytte begge typer grensemerker og at de skal ha samme fysiske utforming og være laget av samme materiale som de merkene som brukes av matrikkelmyndighetene. Departementet slutter seg til dette. Departementet slutter seg også til forslaget til tekst på selve merket, der 50

51 det fremgår at grensemerket er satt ned av jordskiftedomstolen. Dette gjør det lettere for grunneierne å senere finne fram til grunnlaget for grensefastsettelsen. DA foreslår ellers en overgangsordning som innebærer at de grensemerkene jordskifteretten setter ned i dag, skal kunne brukes frem til lageret er tomt. Dette vil spare jordskiftedomstolene for utgifter. Departementet har ikke innvendinger til dette. Avslutningsvis vil departementet bemerke at navnet på forskriftsforslaget er "Forskrift om merking av grenser i saker for jordskifteretten". Vi antar at "Forskrift om utforming av grensemerke til bruk i saker for jordskifteretten" vil være mer treffende. Med hilsen Inger Grette (e.f.) avdelingsdirektør Tom Saugnes seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 51

52 ETATSFORENINGEN I JORDSKIFTERETTENE Domstoladministrasjonen Høringsuttalelse Forskrift til ny jordskiftelov. Det vises til brev av med frist til å gi merknader innen Tekna gir med dette merknader til forslagene til forskrifter som følger av de ulike lovbestemmelsene i jordskifteloven. Til 2-3 tredje ledd om myndighet for jordskiftedommerfullmektiger DA slår fast at det normale bør være at jordskiftedommerfullmektigen får prøve seg i enklere sakstyper før man gis myndighet til å behandle mer komplekse saker. Dette fungerer i dag ved at jordskifterettsleder tildeler saker etter hvor erfaren fullmektigen har blitt. Til grunn ligger opplæringsplanen. Det er positivt at fullmektigordningen formaliseres tilstrekkelig i den nye loven, men er faren er stor for at de forskjellige myndighetsnivåene vil være vanskelig å bruke i praksis. Dagens ordning med opplæringsplan for jordskiftedommerfullmektiger er etter vår oppfatning en velfungerende løsning. Opplæringen gir grunnlaget for å tildele allment løyve basert på den enkeltes progresjon og individuelle forutsetninger for å administrere saker for jordskifteretten. Tekna ser ingen grunn til å lage vesentlige endringer i en ordning som fungerer utmerket. Det er jordskifterettslederen som har ansvaret for at dette skjer tilfredsstillende. I de alminnelige domstolene er sakstypene forskjellig fra jordskifteretten. Tingsrettssakenes innhold og omfang er i stor grad gitt på et tidlig tidspunkt. Vanlige sakstyper fullmektigene kan styre med en begrenset fullmakt er mortifikasjonssaker, saker med forenklet rettergang uten hovedforhandling, samt styring av skiftetakster. Det er imidlertid vanskelig å se for seg hva en begrenset fullmakt skal inneholde i jordskifterettene. DA foreslår at 4-1 og 4-2 skal inngå, altså rettsutgreiing og grensefastsetting. Dette virker kunstig, for i begge disse sakstypene kan man bli like hardt utfordret som i saker etter kapittel 3 og 4 som etter forslaget skal kreve alminnelig fullmakt. En tilsynelatende enkel rettsfastsettingssak kan f.eks. godt ende med en tilspisset hovedforhandling og dom, uansett hvor enkelt det måtte se ut når kravet kommer inn til domstolen. Dette gjør seg også gjeldende i saker der nye problemstillinger kommer til etter hvert, og saken utvider seg. Dette er ikke uvanlig. Da må enten fullmakten utvides, eller en ny dommer 52 1

Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet.

Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet. HØRING forskrifter til ny jordskiftelov Høringsnotat 15. april 2015 Innledning Lov om jordskifte av 21. juni 2013 nr. 100 trer i kraft 1. januar 2016, jfr. kgl.res. av 21. juni 2013 nr. 736. Loven erstatter

Detaljer

Høringsbrev... 4. Høringsnotat... 6. Høyesterett... 17. Hålogaland lagmannsrett... 18. Asker og Bærum tingrett... 20

Høringsbrev... 4. Høringsnotat... 6. Høyesterett... 17. Hålogaland lagmannsrett... 18. Asker og Bærum tingrett... 20 Innholdsfortegnelse Høringsbrev... 4 Høringsnotat... 6 Høyesterett... 17 Hålogaland lagmannsrett... 18 Asker og Bærum tingrett... 20 Brønnøy tingrett - dommerne... 21 Brønnøy tingrett - saksbehandlerne...

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Vår dato Vår referanse 31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO HØRING

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 1 (* Oversendelsesbrev *)... 5 Innhold... 5 DEL I. Mandat,

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 -

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 - Kjære vitnestøtte Et trygt vitne er et godt vitne Vitnestøtteordningen begynte som et prosjekt i Trondheim tingrett og Oslo tingrett, med håp om å bedre forholdene for vitner. Så langt har tilbakemeldingene

Detaljer

Ot.prp. nr. 29 (2004 2005)

Ot.prp. nr. 29 (2004 2005) Ot.prp. nr. 29 (2004 2005) Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler mv. (automatisk fornyelse og flytting av forsikringer mv.) Særskilt vedlegg: NOU 2002: 21 Oppsigelse mv.

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper Masteroppgave Jus399 Reglene om kreditorvarsel og kreditorinnsigelser ved fusjon av aksjeselskaper Kandidatnummer: 181669 Veileder: Professor dr. juris Filip Truyen Antall ord: 12 251 6. 12. 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Innst. S. nr. 242. Innstilling fra justiskomiteen om førsteinstansdomstolene i fremtiden St.meld. nr. 23 (2000-2001) 1. INNLEDNING (2000-2001)

Innst. S. nr. 242. Innstilling fra justiskomiteen om førsteinstansdomstolene i fremtiden St.meld. nr. 23 (2000-2001) 1. INNLEDNING (2000-2001) Innst. S. nr. 242 (2000-2001) Innstilling fra justiskomiteen om førsteinstansdomstolene i fremtiden St.meld. nr. 23 (2000-2001) Til Stortinget 1. INNLEDNING Formålet med meldingen er å gi Stortinget anledning

Detaljer

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38):

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38): 2003 11. juni Endringer i universitetsloven 895 Møte onsdag den 11. juni kl. 12 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer