STRATEGIPLAN. Stavanger lufthavn, Sola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN. Stavanger lufthavn, Sola 2013-2050"

Transkript

1 STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola Versjon 1.2 juni 2013

2 Innledning...4 INNHOLD 1 Bakgrunn, visjon og målsetninger Bakgrunn og prosess Visjon og verdier Mål og strategier Ståsted 2012 og utviklingstrekk Kort overordnet beskrivelse av lufthavnen Ståstedsanalyse per Utviklingstrekk Overordnet arealbruk Passasjerterminal Overordnede føringer og planer Innsjekking Bagasjehåndtering avgang Sikkerhetskontroll passasjerer Kommersielle arealer Avgang innland /utland Bagasjehåndtering ankomst Flyside og helikopter Oppstillingsplasser og gates Rullebaner og flynavigasjon Taksebaner Avising Tilbringertjenester Andre primære lufthavnfunksjoner Øvrige lufthavnfunksjoner Flyfrakt Vedlikehold /hangarer Eiendoms- og næringsutvikling Hovedtiltak oppsummering Miljøforhold

3 INNLEDNING Stavanger lufthavn, Sola, Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års jubileum. Dette skjer i en spennende periode med stor passasjervekst og nye muligheter for lufthavnen. Lufthavnenes visjon er «å gjøre reisen litt enklere» for de vi er til for, våre samarbeidspartnere, våre kollegaer og våre eiere. Vi søker å møte omverdenen på en åpen, ansvarlig og handlekraftig måte. Vi tror denne planen etterlever en slik ambisjon. Vi er åpen om våre ambisjoner, vi balanserer ulike hensyn på en ansvarlig måte, samtidig som vi er tydelig på hva som skal gjøres og i hvilken rekkefølge. Vår ambisjon er at Stavanger lufthavn, Sola skal være en viktig bidragsyter og pådriver til den positive utviklingen som er i regionen. Lufthavnen som logistikkknutepunkt I en stadig mer global og internasjonal verden øker regionens avhengighet av Stavanger lufthavn, Sola. Undersøkelser gjennomført av TØI viser at lufthavnen vurderes som infrastruktur med avgjørende betydning for næringslivet. Med 4,4 passasjerer i år 2012 er lufthavnen er den tredje største i Norge. Fram mot år 2020 og 2040 foreligger det prognoser fra Transportøkonomisk Insti- tutt (TØI) om opptil hhv 6,6 og 9,8 passasjerer. Blant de viktige tiltakene som må gjennomføres før lufthavnen har kapasitet til å håndtere 6 passasjerer er: Ny utlandspir sørover fra eksisterende terminal Etablering av ny nord-sør rullebane på m for helikopter og småfly Utvidelser av helikopterområdet inkludert nye helikopteroppstillingsplasser Betydelige tilpasninger og utbygninger innenfor det eksisterende terminalbygget Lufthavnen og næringsareal Det er betydelig næringsvirksomhet ved Stavanger lufthavn, Sola. I 2012 er det ca årsverk på flyplassområdet, og det er et mangfold av bransjer representert. Potensialet for vekst i antall arbeidsplasser er betydelig med utgangspunkt i de store ledige arealene ved lufthavnen som kan og bør utnyttes som næringsareal. Lufthavnen disponerer arealer på nær dekar med en sentral beliggenhet på Nord-Jæren. Det skjer en betydelig utbygning av næringsarealer i området mellom lufthavnen og Sola sentrum. Trender internasjonalt viser at etablering av næringsarealer og arbeidsplasser i tilknytning til flyplassområder er på fremmarsj. Eksempler på dette er Kastrup i Danmark, Schiphol i Nederland og Fraport i Tyskland. Samhandling og regionen Lufthavnen og regionen er gjensidig avhengig av god samhandling. Det er vår ambisjon at denne strategiplanen skal bidra til et godt samarbeid mellom Avinor og Sola kommune, nærliggende kommuner, Rogaland fylkeskommune, passasjerer/ næringsliv, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og øvrige interessenter. Leif Anker Lorentzen, Lufthavnsjef, Stavanger lufthavn, Sola 4 5

4 1.1 Bakgrunn og prosess 1BAKGRUNN, VISJON OG MÅLSETNINGER Strategiplanen for Stavanger lufthavn, Sola er en retningsgivende plantype og forutsetter at juridiske plantyper etter plan- og bygningsloven utarbeides i samsvar med planen. Det forutsettes at godkjent strategiplan til en hver tid skal være styrende for den overordnede utvikling av Stavanger lufthavn, Sola. Dette strategiplandokumentet er en rullering av forrige masterplan fra mai Det er blitt gjennomført en vesentlig strukturell revidering i forhold til tidligere versjoner etter inspirasjon fra masterplanen til København Lufthavn Kastrup. Dette reviderte strategiplandokumentet er et konkret og langsiktig strategidokument for lufthavnen. Strategiplanen redegjør for langsiktig etappevis utbygging av lufthavnen, dog mest detaljert for den første perioden. Behovet for en så lang tidshorisont er til stede fordi flyplassnære arealer er attraktive for næringsvirksomhet, samtidig som lufthavnen må sikres arealer for ekspansjon av sin kjernevirksomhet slik at trafikken også i fremtiden skal kunne avvikles tilfredsstillende. I arbeidet er det lagt vekt på en bred regional medvirkning og forankring. Målgrupper for planen er Avinor (eiere, ledelse og ansatte), myndigheter, kunder, passasjerer, samarbeidspartnere, lokalmiljøet og andre interessenter for lufthavnen. For Avinor er det av høy viktighet å involvere regionen i strategiplanens arbeid og gjøre strategiplanen til en felles lufthavnplan for regionen. Arbeidet har vært organisert med en styringsgruppe, en arbeidsgruppe, en referansegruppe, og en prosjektgruppe. Styringsgruppen har bestått av ledergruppen ved Stavanger lufthavn, Sola og en representant fra Avinor Divisjon Lufthavner Store (DLS). Arbeidsgruppen har bestått av interessenter ved lufthavnen, blant annet flyselskaper, helikopterselskaper og andre service aktører. Referansegruppen er opprettet for å få forankret planen hos en rekke ulike grupper involverte, og består av representanter fra Sola, Sandnes og Stavanger kommuner, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Forsvarsbygg, Forsvaret, fly-, helikopter-, frakt- og parkeringsselskap, næringsforening og organisasjoner for funksjonshemmede. Det har vært avholdt møter med Sola kommunes planutvalg og formannskap. Det har også blitt gjennomført en egen miljøsamling. Prosjektgruppen som har forestått arbeidet har bestått av Elin Schanche, Jørn Anke og Filip Aven fra Avinor samt Bjarte Dybvik fra IPAX. Det har vært engasjert temagrupper innenfor terminal, flyside, næringsareal, kommersielt område og miljø. 6 7

5 1.1 Bakgrunn og prosess 1.3 Mål og strategier I denne utgaven har vi knyttet strategiplanen tettere opp til den overordnede strategiplanen og de ulike strategiske målområdene til Avinor og DLS. Det er gjennomført en scenarieprosess for å vurdere langsiktige utviklingstrekk for lufthavnen og regionen, og vi har vurdert lufthavnens behov opp mot ulike utviklingsscenarier. Videre er det blitt utarbeidet en egen samfunnsdel, og en har oppdatert tidligere analyser knyttet til samfunnsøkonomiske forhold ved utbygging av lufthavnen. 1.2 Visjon og verdier Det er blitt utarbeidet prognoser for trafikkutvikling frem til 2040, og det er for første gang blitt utviklet kapasitetsvurderinger for lufthavnen. Miljø, forretningsfokus og næringsarealer er innarbeidet som sentrale temaer. Lufthavnen er seg bevisst at videre utvikling må være bærekraftig, og de aktiviteter som har innvirkninger på miljøet er grundig behandlet i planen. Avinors hovedmål er som følger: SAMFUNN styrke landets og regionenes konkurransekraft KUNDE levere gode tjenester med høy sikkerhet, driftsstabilitet og effektivitet ØKONOMI sikre finansielt handlingsrom for drift og investeringer Strategiplanen har som mål å; Legge grunnlag for at lufthavnen skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag knyttet til både å tilby lufthavntjenester for regionen og å bidra til å finansiere bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner i Avinor-konsernet Sikre at Stavanger lufthavn, Sola utvikles dynamisk og kapasitetsmessig i tråd med passasjerenes behov og vekst i regionen Fasilitere hensiktsmessige løsninger som bidrar til å gi reisende en god og sømløs opplevelse ved Stavanger lufthavn, Sola Sikre disponibelt areal i et langsiktig perspektiv til egne og samarbeidspartneres behov Legge til rette for god utnyttelse og fleksibel bruk av flyplassens infrastruktur Stimulere til bærekraftig innovasjon og innføring av ny teknologi Bidra til å informere og forankre lufthavnens planer/aktiviteter i regionen Videreforedle en miljøkompetent organisasjon med fokus på lufthavnens CO 2 -avtrykk og støy i lokalmiljøet Strategiene denne planen beskriver, bygger opp under disse målene. Stavanger lufthavn Sola er en visjonsog verdistyrt forretningsvirksomhet. Hvis livet er en reise, er vår visjon «å gjøre reisen litt enklere», noe som bygger opp under Avinors overordnete visjon; «Vi skaper verdifulle relasjoner». Vi skal møte og behandle våre passasjerer, samarbeidspartnere og kollegaer på en åpen, handlekraftig og kundeorientert måte. Våre aktiviteter skal i sum imøtekomme passasjerens behov samtidig som vi tilbyr gode rammebetingelser for flyselskapene og andre samarbeidspartnere ved lufthavnen. Gjennom de siste årene har det blitt tydeligere fokus på at virksomheten i større grad må utvikle sterkere forretningskultur. Videre er det viktig at virksomheten har en offensiv og langsiktig tilnærming til arbeid for å redusere påvirkning på ytre miljø. 8 9

6 2.1 Kort overordnet beskrivelse av lufthavnen 2STÅSTED 2012 OG UTVIKLINGS- TREKK Stavanger lufthavn, Sola ligger strategisk plassert sentralt i Stavangerregionen, med korte avstander til store befolkningssentra og konsentrasjoner av arbeidsplasser. Lufthavnen er hovedflyplass for en befolkning i sterk vekst og for et stadig mer internasjonalt orientert næringsliv. Med nye veger og tunneler som binder hele Rogaland bedre sammen, utvides også flyplassens nedslagsfelt. Utviklingen og veksten i regionen har gått hånd i hanske med utviklingen av flyplassen, og denne gjensidige avhengigheten er bare blitt sterkere med årene. Da oljeaktiviteten startet, var en effektiv flyplass med gode forbindelser til resten av Norge og til internasjonale destinasjoner en forutsetning. Med årene er effektive flyforbindelser til resten av verden blitt enda viktigere. Den sterke veksten av internasjonalt orienterte arbeidsplasser i regionen ville vært utenkelig uten det gode rutetilbudet til utlandet. Stavanger lufthavn, Solas videre utvikling vil være tett knyttet opp til regionens utvikling. Mye tyder på at veksten i arbeidsplasser vil fortsette, med petroleumssektoren som den fremste motoren. Samtidig skaper globale forhold usikkerhet i de internasjonale markedene og påvirker særlig den eksportrettede industrien. Om uroen i verdensmarkedene blir langvarig, kan den også påvirke utviklingen i energimarkedene og dermed investeringer og aktivitet på norsk sokkel. Dette vil få stor påvirkning på såvel utviklingen i Stavangerregionen generelt som for lufthavnen spesielt. Strategier for regionens og flyplassens utvikling må ta hensyn til kortsikte behov, som tilsier sterk vekst i flytilbudet. På lengre sikt er det større usikkerhet, og regionens langsiktige konkurransekraft vil da være avgjørende. Her er det flere faktorer som spiller inn, blant annet om regionen klarer å bygge opp en sterk samhandlings- og innovasjonskultur, evner å tiltrekke seg høyt kompetent arbeidskraft, kan tilby effektive regionale transportsystemer og gode offentlig tilbud. Per 2012 har Avinor ca. 230 årsverk ved Stavanger lufthavn, Sola. Av disse arbeider ca. 100 i flysikring og ca. 130 ved lufthavnen. Hver enkelt ansatt er avgjørende for selskapets leveranser og suksess, og Avinor legger vekt på å tilby et stimulerende arbeidsmiljø som tiltrekker personer med riktig kompetanse og gode holdninger

7 2.2 Ståstedsanalyse per 2012 Stavanger lufthavn, Solas styrker og utviklingsmuligheter Stavanger lufthavn, Sola har et godt utgangspunkt for videre vekst. Utviklingsmulighetene bygger på: Sentral beliggenhet i en region med sterk befolkningsvekst Utvidet nedslagsfelt fordi nye tuneller og veger gir mulighet for flere reisende fra regionen Sterk tilflytting til regionen fordi ekspan- derende næringer trenger arbeidskraft Langt flere arbeidsplasser som genererer økt trafikk, særlig i internasjonalt orien- terte virksomheter Langt større utbyggingsaktivitet på norsk sokkel Regionens virksomheter eksporterer mer og har større internasjonal tilstedeværelse Regionen blir mer internasjonalt orientert, med flere store, multinasjonale virksomheter og gode internasjonale nettverk Høyere inntektsnivå kombinert med et bredt rutetilbud til utlandet stimulerer til flere utenlandsreiser Mer miljøvennlige fly- og drivstofftyper vil gjøre luftfarten mer bærekraftig og styrke dens omdømme En mer bærekraftig lufthavn vil gi bedre ressursforvaltning og styrke tilliten til bransjen Regionen satser på å bli et sentrum for bærekraft og innovasjon Flere direkteruter forenkler tilgangen til regionen og vil bidra til at flere turister besøker Stavangerregionen enn i dag Tilgjengelige arealer nær flyplassen gir mulighet til å generere mer trafikk til flyplassen fra virksomheter og personer som reiser mye og ønsker å være nær en internasjonal lufthavn. Krevende utfordringer i årene framover Stavangerregionen har mange utfordringer som sterkt berører lufthavnen: For å bringe personer og varer raskt og effektivt til og fra flyplassen må det investeres i infrastruktur Stimulere, tilrettelegge og støtte fortsatt vekst bl.a. slik at man i regionen klarer å rekruttere nok personell med høy kompetanse til å gjennomføre framtidige utbyggingsprosjekter offshore Det stilles store krav til samhandling for å få på plass gode løsninger som ivaretar framtidig vekst i folketall og arbeidsplasser med hensyn til infrastruktur, tilgjengelige arealer og utvikling av offentlige tilbud Tilsvarende står lufthavnen overfor en rekke krevende utfordringer: Kapasitetsbehov som følge av sterk passasjervekst betyr at store utbygginger må gjennomføres i løpet av kort tid. Dette vil stille store krav til investeringsevne og ressurser Flyselskapene etterspør stadig mer effektiv passasjer- og bagasjehåndtering Behov for økt parkeringskapasitet bl.a. som følge av økt geografisk nedslagsfelt Lufttransport oppfattes som mindre miljøvennlig enn andre reisemåter. Et strengere miljøregime kan begrense lufthavnens utvikling og drift Trafikkutvikling sensitivt i forhold til et betydelig og langvarig fall i oljeprisene Tilrettelegge arealer for ny og supplerende næringsaktivitet rundt flyplassen Så vel Avinor som andre sentrale aktører må rette mer oppmerksomhet mot forretningsmessige sider ved virksomheten på lufthavnen Kulturen for å ta i bruk innovative løsninger og metoder må styrkes Det vises til rapporter utarbeidet av NHO Luftfart under navnene «Luftens kollektivtransport en rapport om norsk luftfarts samfunnsbidrag» fra 2012 og «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart» fra En kartlegging fra Sørøst England (1999) viser at virksomhetene der rangerer tilgang til en god flyplass som den aller viktigste faktoren mht det regionale transportsystemet. Et godt nasjonalt vegnett, godt jernbanenett og lite køer blir rangert lavere

8 Scenarier Institutt for Fremtidsforskning (IFF) har Figurene nedenfor viser hva som vil kjenne- «Hard landing» det minst attraktive Masterplanen legger føringer for utviklingen i samarbeid med Avior utarbeidet ulike tegne situsjonen i regionen ved de ulike scena- scenariet. Dett vil i så fall få betydelige av flyplassen og identifiserer kritiske suksess- fremtidsscenarier for Stavanger-regionens riene og hvilke konsekvenser dette kan gi for negative konsekvenser for utviklingen ved faktorer og sentrale tiltak som erviktig å utvikling de neste 20 årene. Scenariene er utviklingen ved Stavanger lufthavn, Sola. Stavanger lufthavn, Sola. gjennomføre for å få til en ønsket utvikling. basert på noen internasjoale megatrender Konsekvenser for flyplassen mht utviklingen som uansett vil påvirke utviklingen og de Det vurderes at regionens ståsted i dag er Scenario «Flyhøyde» er det foretrukne alter- i de ulike scenarier for regionen, indikerer to mest sentrale regionale drivere evne til scenario «Oppdrift». Dersom en forblir i dette nativet som vil gi både regionen og flyplassen viktige faktorer en må følge med på for å regional samhandling og innovasjonskraft. scenariet kan med stor sannsynlighet resul- de beste betingelser for videre utvikling. forstå utviklingen og iveksette tiltak i tide. tatet bli at en gradvis går over i scenario SCENARIER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA SCENARIENES KONSEKVENSER FOR FLYPLASSEN INNOVASJONSKRAFT: HØY INNOVASJONSKRAFT: HØY OPPDRIFT FLYHØYDE OPPDRIFT FLYHØYDE REGIONAL SAMHANDLING: LAV - Moderat økonomisk vekst - Teknologi og arbeidskraft import - Manglel på nøkkelpersonell - Liten enighet mellom kommuner hemmer utviklingen høye boligpriser og dårlig transportsystem - Sterke interessekonflikter - Et ensidig næringsliv som gradvis svakkes og ikke fornyes - Svak økonomisk vekst - Det offentlige har ikke vilje til å finne gode løsninger - Høy økonomisk vekst - Regionen er attraktiv å flytte til og besøke - Høy effektivitet / kapasitet i transportsystem - Effektive planprosesser evne til å finne gode løsninger - Svak økonomisk vekst - Høye omkostninger i næringslivet og en makter ikke å fornøye seg - Mange nye og gode trafikkløsninger - Vilje til å tenke omstilling og nytenking i det offentlige REGIONAL SAMHANDLING: HØY REGIONAL SAMHANDLING: LAV - Flere reisende, men folk opplever det besværlig å reise fra Sola - Manglende tilbringertjeneste - Utbygginger og bruk av arealer ved flyplassen stopper opp kapasitetsproblemer og press på fasiliteter - Restriksjoner på støy fører til at helikoptertrafikken flytter - Sterk nedgang i reisende over flyplassen - Rutetilbud til internasjonale destinasjoner reduseres - Lufthavner har liten tilgang til nye investeringer - Servicenivået overfor reisende er på et minimumsnivå - Arealkonflikter, utbygginger rundt - Sterk vekst i flytrafikken på grunn av vekst i arbeidsreiser og utgående turisme - Rutenettet utvikles en rekke nye direkteruter etableres - Effektiv tilbringertjeneste gode parkeringsmuligheter og bybanen er på plass - Arealer rundt flyplassen utvikles med relevante næringsetableringer - Sterk nedgang i xxxx reiser, men vekst i inngående turisme og destinasjoner til typiske turiststeder - Rutetilbudet til de store HUBene reduseres - Gode rammebetingelser for utbygginger og arealutnyttelse - Gode og effektive tilbringertjenester REGIONAL SAMHANDLING: HØY flyplassen lar vente på seg HARD LANDING GLIDEFLUKT HARD LANDING GLIDEFLUKT INNOVASJONSKRAFT: LAV INNOVASJONSKRAFT: LAV 14 15

9 Historisk utvikling Kapasitetsbegrensninger Siden 2003 har antall passasjerer økt med nesten 50 %. Særlig har utlandstrafikken vokst betydelig. Ca. 28 % av flytrafikken i 2011 var oljerelatert. Økningen i antall passasjerer er den fremste driveren for lufthavnens utvikling, og de siste årene er det økning i antall fritidsreiser og reiser knyttet til besøk hos familie og venner som har vært størst ved Stavanger lufthavn, Sola. Spesielt gjelder dette utenlandstrafikken. FIGUR % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % REISEVANER ARBEID OG FRITID 51 % 60 % 56 % Kilde: Avinor (Reisevaneundersøkelsen 2011) Fritid 66 % Arbeid 65 % Figuren nedenfor viser kapasitetsbegrensninger for tjenester ved Stavanger lufthavn, Sola ved forskjellige passasjertall ( FIGUR03 KAPASITETBEGRENSNINGER ANTALL FLYPASSASJER passasjerer per år). Utgangspunktet er antall flypassasjerer i 2012 som nåstedsbeskrivelse. Kilde: Avinor Ankomstsone - buss/taxi Ankomstsone - privatbil Bilparkering I 2011 hadde Stavanger lufthavn, Sola ca helikopterpassasjerer. Helikoptertrafikken benytter en separat helikopterterminal. 30 % 20 % 10 % 0 % 49 % 40 % 44 % 34 % 35 % Innsjekking - areal Innsjekking - skranker Innsjekking - automater Bagasjeanlegg - bånd/scanner FIGUR02 STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HISTORISK TRAFIKKUTVIKLING Antall flypassasjerer Kilde: Avinor Securitykontroll Kommersielt areal Bagasjeanlegg - bingehall Ankomst innland areal Ankomst innland bagasjebånd UTLAND INNLAND Ankomst utland areal Ankomst utland bagasjebånd Flyoppstilling og gates Déicing Banekapasitet ,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7, Kapasitet Mangler kapasitet Behov for tiltak MILL FLY PAX

10 2.3 Utviklingstrekk Analyser av flyplassens influensområde legger til grunn et befolkningsgrunnlag på ca Av disse er det som har 45 minutter eller mindre reisetid til Stavanger lufthavn, Sola. Økningen i antall passasjerer er den fremste driveren for utviklingen av lufthavnen. Ved Stavanger lufthavn, Sola er andelen privat- reisende økende. Markedet for arbeidsreiser er svært konjunkturutsatt og svinger i takt med utviklingen i næringslivet, i særlig grad med utbygging av petroleumsvirksomheten. En ny og sterkt økende gruppe passasjerer er arbeidsreisende fra utlandet som har kortere eller lengre arbeidsoppdrag i Stavangerregionen. TABELL 01 Tabell 01 viser de viktigste driverne for antall flypassasjerer ved Stavanger lufthavn, Sola. Vedlegg 2 beskriver driverne ovenfor nærmere. Samhandlingen med viktige regionale aktører er av stor betydning for den videre utviklingen av lufthavnen. Blant annet trenger Stavanger lufthavn, Sola gode, frem- tidsrettede løsninger for å bringe passasjerer til og fra flyplassen. Ifølge prognoser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) ventes antall flypassasjerer å stige opp mot ca. 6,3 i Med en slik vekst vil transport til og fra flyplassen kunne bli en betydelig flaskehals. STAVANGER LUFTHAVN, SOLA VIKTIGSTE DRIVERNE FOR ANTALL FLYPASSASJERER Parkeringsmulighetene er allerede begrensede, og parkering skal fortrinnsvis forbe- holdes kundegrupper med dårlige muligheter for å reise kollektivt til flyplassen. Det haster derfor å få på plass en effektiv regional løsning for kollektivtransport til og fra flyplassen. Figur 04 viser TØIs prognoser for flytrafikken ved Stavanger lufthavn, Sola Nedenfor følger TØIs prognoser for helikoptertrafikken ved Stavanger lufthavn, Sola. Prognosene bygger på analyseselskapet Rystads prognoser for samlede oljeinvesteringer på norsk sokkel Privatreiser Arbeidsreiser Andre drivere Befolkningsstørrelse Aktivitetsnivå Direkteruter - Innvandrerbefolkning - Eldrebølgen i næringslivet Inntektsnivå Selskapsstrukturer og arbeidsprosesser Utvidelse av området som har SVG som sin hovedflyplass FIGUR FIGUR05 TRAFIKKUTVIKLING (ANTALL FLYPASSASJERER) TØI høy TØI lav TØI medium med ekstra oljereiser TØI medium uten ekstra oljereiser Kilde: TØI PRIMÆRE DRIVERE Antall pax STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PROGNOSER FOR HELIKOPTERTRAFIKKEN Passasjerer Bevegelser Kilde: TØI Antall 1000 bevegelser SEKUNDÆRE DRIVERE Arbeidsmarked BNP i regionen Flypriser Reisepreferanser Handel mellom regionen Stavanger som transittog Norge for øvrig/utlandet knutepunkt Værforhold Miljø

11 3OVERORDNET AREALBRUK Lufthavnens areal er på nesten dekar. Arealene kan inndeles i kategoriene land- side, terminal, flyside og næringsarealer. Landside er knyttet til tilbringeraktiviteter. Med terminal menes terminalbyggene for avgang og ankomst for fly og helikopter. Flyside dekker infrastruktur for fly og heli- STATUS Stavanger lufthavn, Sola ligger i Sola kommune med sentral beliggenhet i området Stavanger, Sandnes og Sola. Lufthavnen har både sivile og militære aktiviteter. To kryssende rullebaner deler flyplassområdet i fire sektorer. Avinor eier banesystemet og grunnen i tre av sektorene; nordvest, sørvest og sørøst. Den sivile Stavanger lufthavn, Sola, med terminalområder for fly og helikoptre, hangarer, frakt osv., ligger i nordvestre del. Terminalbyggene for fly og helikopter er tilsammen på ca m 2. Forsvaret eier grunnen i nordøstre del og har her bygg og anlegg med administrasjon, forlegninger, han- garer osv. Forsvaret har også store, arealkrevende militære installasjoner på sivil grunn i sørvestre og sørøstre sektor. Lufthavnens største arealmessige utfordringer: Realisering av strategiplanen krever omregulering av definerte arealer Båndlagte arealer av Forsvaret kan være begrensende for videre utbygging kopter. Næringsarealer viser til bebygde og ubebygde arealer for lufthavnsrelatert og generell næring. Dette kapittelet beskriver overordnede av lufthavnen planer for framtidig arealbruk ved lufthavnen. Gjennomføring av strategiplanen vil medføre behov for økte arealer utover Avinors nåværende eiendomsgrenser Sikre at bruk og utbygging av arealer ved lufthavnen er i tråd med Avinors til enhver tid gjeldende miljøstrategi I påvente av egen kommunedelplan for lufthavnen er Stavanger lufthavn, Sola tatt ut av kommuneplanen. Lufthavnen har som innspill til planstrategi for Sola kommune for , foreslått at det skal utarbeides en kommunedelplan for lufthavnen så raskt som mulig. Stavanger lufthavn, Sola ønsker å se lufthavnen i sammenheng med andre sentrale arealer og geografisk nære knutepunkter som har betydning for kollektivtrafikk og næringsarealer i området. I denne forbin- delse kan det være aktuelt å utarbeide en regional- eller fylkesdelplan for området Lufthavnen Solakrossen Forus.

12 STRATEGI Optimalisere bruk av eksisterende arealer, hvor det er et fokus på gjenbruk av arealer, innovasjon og utvikling av løsninger i samsvar med lokale naturforhold Utvikle og optimalisere næringsarealer ved Stavanger lufthavn, Sola. Herunder fremme at lufthavnens arealer vurderes som en del av regionens næringsarealer Ha en kommersiell og forretningsmessig tilnærming til nåværende og framtidige næringsarealer Forlengelse av hovedrullebane og investering i ny rullebane vest Samarbeide med offentlige myndigheter om tilbringertjeneste, trafikkløsninger og arealdisponeringer Legge til rette for god ressurs- og energiutnyttelse. Støyende aktiviteter skal søkes samlokalisert med avstand til bebyggelse med den hensikt å minimere ringvirkninger for lokalsamfunnet TILTAK Tiltakene som iverksetter strategiene er beskrevet i kapitlene Rød stipling markerer Avinor sine eiendomsgrenser

13 4.1 Overordnede føringer og planer 4 Planene for utbygging av terminalen ved Stavanger lufthavn, Sola har lagt følgende føringer til grunn: Viktige føringer og planer for utforming av terminal ved Stavanger lufthavn, Sola: Bygge kapasitet i tråd med antall passasjerer Optimalisere passasjerflyt Arbeide for universell utforming Legge til rette for gode passasjeropplevelser samt at passasjeren opplever lufthavnen som en miljøvennlig lufthavn Innføre og utvikle effektive, bærekraftige / miljøvennlige og innovative løsninger / automatiserte prosesser Balansere mellom kommersielle og ikke-kommersielle arealer Fleksibilitet i utforming av arealer Konsept med 1 terminal herunder arbeides det for å integrere fly og helikopter terminalene på sikt Likebehandling av fly/helikopterselskaper Alle byggeprosjekter skal gjennomføres i samsvar med Avinors miljøstrategi for bygg og anlegg Felles bruk av funksjoner Arbeide for miljøvennlig oppvarming, kjøling, belysning og ventilasjon av bygg Benytte elementer inspirert fra naturen for å skape et stressreduserende miljø for reisende og ansatte PASSASJER- TERMINAL 24 25

14 4.2 Innsjekking STATUS Innsjekkingshallen i dag: Samlet areal m², hvorav ca. 950 m² er tilgjengelig for publikum, med køareal 7,5 m x 30 m 17 bemannede innsjekkingsskranker, hvorav: - åtte vanlige - fire kombi, fire for selvbetjent bagasjedropp (SBD) og én for spesialbagasje 36 innsjekkingsautomater, hvorav: - 16 Common Use Self Serviceautomater (CUSS); av disse er tre plassert i helikopterterminalen, parkeringshuset og hotellet - 8 SAS - 7 Norwegian - 5 KLM TABELL 02 KAPASITETSSTUDIE: CHECK-IN Behov i dimensjonerende time (peak hour) Antall enheter ved full common use ÅR 2012 MPPA MPPA MPPA MPPA MPPA Automat Betjent/ubetjent bag drop Betjent check-in Sum bag drop+check-in skranker Kompensasjonsfaktor for delvis oppdelt bruk Automat 1,8 1,8 1,6 1,4 1,2 1,2 Betjent/ubetjent bag drop 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 BEMANNEDE SKRANKER Betjent check-in 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 KØ-AREAL (7,5 X 30 M) INNSJEKKINGSHALL Kompensasjonsfaktor for delvis oppdelt bruk Automat Betjent/ubetjent bag drop Betjent check-in Sum bag drop+check-in skranker STRATEGI Sikre tilstrekkelig innsjekkingskapasitet Ta i bruk ny, miljøvennlig og kostnadseffektiv teknologi som forenkler reisen Benytte arealeffektive løsninger Arbeide for å få mindre avfall og mer kildesortering 26 27

15 TILTAK passasjerer passasjerer passasjerer Det sentrale innsjekkingsområdet 1 bygges om og utvides. På grunnplanet øker arealet med ca. 800 m 2. I tillegg blir det anlagt et nytt innsjekkingsområde på ca m 2 i annen etasje. Samtidig bygges broforbindelse mellom parkeringshus og terminalens plan 2, slik at reisende kan gå rett fra parkeringshusets tredje etasje inn i terminalens annen etasje. Dermed kan passasjerer som kun har håndbagasje gå rett til sikkerhetskontrollen. Det bygges to nye bagasjedroppskranker i annen etasje. Innsjekkingsområdet i annen etasje 2 utvides ytterligere, mens innsjekkingsareal på grunnplanet blir redusert og omdis- ponert til ankomstareal. Det innebærer at hovedinnsjekkingen nå flyttes til plan 2, og at samlet innsjekkingsareal øker med ca m 2. Reisende ankommer annen etasje i terminalen via broen fra parkerings- huset, eller via rulletrapper og heiser for reisende som kommer inn på grunnplanet. Det vil være begrenset innsjekk av bagasje i første etasje. Det bygges ca. ti nye bagasjedroppskranker i annen etasje. Ytterligere utvidelse av innsjekkingsområdet må skje i retning av hotellet, 3 ved at ankomst flyttes tilsvarende nærmere hotellet. Fremtidig utvidelse av innsjekk for opp til ca. 6 mill. PAX Fremtidig utvidelse av innsjekk for opp til ca. 8 mill. PAX 28 29

Strategiplan. Stavanger lufthavn, Sola. Versjon 1.0 november 2012 Høringsutkast

Strategiplan. Stavanger lufthavn, Sola. Versjon 1.0 november 2012 Høringsutkast Strategiplan Stavanger lufthavn, Sola Versjon 1.0 november 2012 Høringsutkast Innledning...4 Innhold 1 Bakgrunn, visjon og målsetninger...6 1.1 Bakgrunn og prosess...7 1.2 Visjon og verdier... 8 1.3 Mål

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040. Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor

Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040. Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040 Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor Dagens situasjon 23 mill passasjerer i 2013 Innland: 10,5 millioner Utland: 12,5 millioner Økning i 2014:

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400 Passenger figures from 2007 Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400 passengers a year (by helicopters) (+3,5%) Bergen Transit 198 000 passengers a year Domestic 3 198 000 passengers

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27.

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. august 2014 Luftfart i Norge Luftfarten blir mer og mer globalisert 28.08.2014

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 http://www.tu.no/samferdsel/2015/09/19/se-bildene-slik-blir-nye-flesland BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 Se bildene: Slik blir «nye» Flesland Når Flesland åpner sin nye terminal er det god plass til

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Bergen lufthavn bygget ut med ny terminal (T3). Illustrasjon utarbeidet av arkitektgruppen Nordic MASTERPLAN 2014 for perioden 2014 2021 med perspektiver for en tidshorisont til

Detaljer

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv Sammendrag: Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv TØI-rapport 902/2007 Forfatter(e): Jon Inge Lian Oslo 2007, 37 sider Flytrafikken øker nasjonalt og internasjonalt. Også på Oslo lufthavn

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Oslo Lufthavn T2. Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg

Oslo Lufthavn T2. Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg Oslo Lufthavn T2 Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg Oslo Lufthavn, Gardermoen i dag Hva er T2? Utvidelse av eksisterende Terminal for å øke kapasiteten fra dagens

Detaljer

OSL-T2. Helge Borgnes 31. mai 2011

OSL-T2. Helge Borgnes 31. mai 2011 OSL-T2 Helge Borgnes 31. mai 2011 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Passasjerprognoser og faktisk trafikk på Oslo lufthavn 1990 2010

Detaljer

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Bakgrunn Formannskapet utfordret i april 2009 de sentrale kollektivselskapene i regionen og byen til å presentere

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Dag Falk-Petersen Konsernsjef Avinor Innhold Avinors rolle i NTP Avinors investeringsplaner

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 07/1518 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres refvår ref 11/1441 Dato 07.05.2013 Fornyet konsesjon for Bergen lufthavn, Flesland Vi viser til søknad av 11. januar 2012

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

LUFTFART KLIMAVENNLIG?

LUFTFART KLIMAVENNLIG? LUFTFART KLIMAVENNLIG? Plankonferansen 2014 Aslak Sverdrup, Lufthavndirektør Avinor AS er ansvarlig for flysikringstjenesten i Norge og 46 lufthavner Et moderne samfunn uten luftfart er utenkelig AVINORS

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola VEDLEGG Samfunn Versjon 1.1 april 2013 1 Forord...4 INNHOLD 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10 2.3

Detaljer

Krav om ny rullebane i Bodø

Krav om ny rullebane i Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.03.2012 14860/2012 2010/7088 L01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/47 Formannskapet 07.03.2012 12/22 Bystyret 08.03.2012 Krav om ny rullebane i Bodø

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Godkjent av kommunestyret 13. mars 2014 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner

Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner Sammendrag: Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Knut Saandberg Eriksen Oslo 2010, 41 sider Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner TØI har i samarbeid med OSL og

Detaljer

TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES

TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES MASTERPLAN 2012 for perioden 2012 2016 med perspektivskisse for en tidshorisont til 2060 Kortversjon med oppdaterte justeringer pr. august 2014 1 FORORD Foreliggende Masterplan

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HØRINGSUTGAVE September 2013 2 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års jubileum.

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola Strategiplan Stavanger lufthavn, Sola Vedlegg Samfunn Versjon 1.0 november 2012 Innhold 1 Forord...4 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10

Detaljer

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold www.ryg.no - En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold 25.januar 2008 Date: 04.05.2007 Page 1 Første flyavgang (film) Passasjer potensiale/opptaksområde 60 minutter: 1 million kan nå lufthavnen

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo Mobil +47 95717945 e-post ove.myrold@sas.no osldx.om.sd0209 10 november 2009 Avinor - Høring takstregulativ for 2010. Det vises til høringsbrev av

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Kollektivtransport og arealplanlegging hva skjedde på Fornebu? Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse

Kollektivtransport og arealplanlegging hva skjedde på Fornebu? Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse Figur 6.3: : Oversikt automatbanealternativet. Kollektivtransport og arealplanlegging hva skjedde på Fornebu? Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse Figur 6.4: Eksempel på automatbane. (Ruterrapport 2010:7)

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029 Til: Stavanger kommune v/ kommuneplansjef Ole Martin Lund Fra: Næringsforeningen i Stavanger-regionen Stavanger, 6. oktober 2014 Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STRATEGIPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STRATEGIPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Vedlegg april 2013 2 Innholdsfortegnelse VEDLEGG 1 RAMMER OG TILSTØTENDE PLANER... 4 V1.1 OM FORSVARETS OMRÅDER/VIRKSOMHET... 4 V1.1.1 Langtidsplan for Forsvaret(LTP)

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV HELÅRIG PETROLEUMSVIRKSOMHET I OMRÅDET BARENTSHAVET - LOFOTEN TEMA: KONSEKVENSER FOR LUFTFART

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV HELÅRIG PETROLEUMSVIRKSOMHET I OMRÅDET BARENTSHAVET - LOFOTEN TEMA: KONSEKVENSER FOR LUFTFART UTREDNING AV KONSEKVENSER AV HELÅRIG PETROLEUMSVIRKSOMHET I OMRÅDET BARENTSHAVET - LOFOTEN TEMA: KONSEKVENSER FOR LUFTFART 2 Forord Olje og energidepartementet har utarbeidet et forslag til utredningsprogram

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

Foredrag B 11: Bestill alt i 3D Bergen lufthavn Flesland. Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk Håkon Hageberg, Avinor

Foredrag B 11: Bestill alt i 3D Bergen lufthavn Flesland. Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk Håkon Hageberg, Avinor Foredrag B 11: Bestill alt i 3D Bergen lufthavn Flesland Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk Håkon Hageberg, Avinor På veg fra Fredrikstad til Flesland... AGENDA: Flesland lufthavn

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Ved Per Julius Helweg, Key Account Manager Bagrunn: pilot, flyplanlegger, simulatortrening, flykart AS Hva er Avinor Flysikring

Detaljer

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger Sammendrag: Ny Hammerfest lufthavn marked, TØI-rapport 973/2008 Forfattere: Jon Inge Lian Joachim Rønnevik Harald Thune-Larsen Oslo 2008, 57 sider Økt oljetrafikk, begrenset kapasitet og dårlig regularitet

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren Felles planlegging for felles mål Utfordringer:

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Næringslivets utfordringer Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Stavanger, 13. november 2012 Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad Sortland Leknes Vadsø Kirkenes

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Driftsorientering 2014

Driftsorientering 2014 Driftsorientering 2014 Kvernberget vekst AS Med dette legger daglig leder i Kvernberget vekst AS frem sin driftsorientering for 2014. Styrets årsmelding foreligger i eget skriv. Kvernberget vekst AS er

Detaljer

BILAG A GENERELT. Side 1 av 8

BILAG A GENERELT. Side 1 av 8 BILAG A GENERELT Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT OM PROSJEKTET... 3 1.1 Lokalisering 3 1.2 Bakgrunn og orientering om prosjektet 3 1.3 Gjennomføring og entrepriser 4 1.4 Leveranseomfang for

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

Notat. Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet

Notat. Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet Notat 53 / 2013 Tormod Wergeland Haug Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet Oppdatering av rapport 37a «Sammendragsrapport. Framtidige tilskuddsbehov til kollektivtransporten i Bergensområdet»

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS

DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS Med dette legger daglig leder i Kvernberget vekst AS frem sin driftsorientering for 2013. Styrets årsmelding foreligger i eget skriv. Oppsummering 2013 Kvernberget

Detaljer

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Rammebetingelser og strategiske valgmuligheter 19. oktober 2010 Innhold 1 Tilnærming til oppgaven... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Rammebetingelser... 2 1.3

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland

Detaljer

Luftfartens samfunnsnytte

Luftfartens samfunnsnytte TØI-rapport 807/2005 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen og Sverre Strand Oslo 2005, 111 sider Sammendrag: Luftfartens samfunnsnytte Avinors overordnede formål er å legge forholdene

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn

Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn Konsekvensutredning Sikkerhetsavdeling Bergen lufthavn Flesland Flesland Havn Versjon Dato Endret av Endringer Status 1 10.04.2013 Øystein Skaar Opprettelse av dokument Skisse Side 1 av 6 Sakstittel Tilstede

Detaljer

Ansvar for hverandre. PLAN 6003 Kommunedelplan for Stavanger Lufthavn, Sola. Planbeskrivelse med konsekvensutredning - høringsutgave

Ansvar for hverandre. PLAN 6003 Kommunedelplan for Stavanger Lufthavn, Sola. Planbeskrivelse med konsekvensutredning - høringsutgave PLAN 6003 Kommunedelplan for Stavanger Lufthavn, Sola Planbeskrivelse med konsekvensutredning - høringsutgave Sola kommune 08.03.2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse av planarbeidet

Detaljer

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Passasjerer kommet/reist 1994-2014 120000 100000 80000 Prognosene tilsier 1-2 % årlig vekst mot 2040 60000 40000

Detaljer

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Holger Schlaupitz fagleder energi, klima og samferdsel Norges Naturvernforbund Foto: Leif-Harald Ruud Hvorfor satse på jernbanen, sett fra et miljøståsted?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Ellen Solheim, KrF Leder av samferdselsutvalget Merkedag i dag J Representanter fra

Detaljer