STRATEGIPLAN. Stavanger lufthavn, Sola

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN. Stavanger lufthavn, Sola 2013-2050"

Transkript

1 STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola Versjon 1.2 juni 2013

2 Innledning...4 INNHOLD 1 Bakgrunn, visjon og målsetninger Bakgrunn og prosess Visjon og verdier Mål og strategier Ståsted 2012 og utviklingstrekk Kort overordnet beskrivelse av lufthavnen Ståstedsanalyse per Utviklingstrekk Overordnet arealbruk Passasjerterminal Overordnede føringer og planer Innsjekking Bagasjehåndtering avgang Sikkerhetskontroll passasjerer Kommersielle arealer Avgang innland /utland Bagasjehåndtering ankomst Flyside og helikopter Oppstillingsplasser og gates Rullebaner og flynavigasjon Taksebaner Avising Tilbringertjenester Andre primære lufthavnfunksjoner Øvrige lufthavnfunksjoner Flyfrakt Vedlikehold /hangarer Eiendoms- og næringsutvikling Hovedtiltak oppsummering Miljøforhold

3 INNLEDNING Stavanger lufthavn, Sola, Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års jubileum. Dette skjer i en spennende periode med stor passasjervekst og nye muligheter for lufthavnen. Lufthavnenes visjon er «å gjøre reisen litt enklere» for de vi er til for, våre samarbeidspartnere, våre kollegaer og våre eiere. Vi søker å møte omverdenen på en åpen, ansvarlig og handlekraftig måte. Vi tror denne planen etterlever en slik ambisjon. Vi er åpen om våre ambisjoner, vi balanserer ulike hensyn på en ansvarlig måte, samtidig som vi er tydelig på hva som skal gjøres og i hvilken rekkefølge. Vår ambisjon er at Stavanger lufthavn, Sola skal være en viktig bidragsyter og pådriver til den positive utviklingen som er i regionen. Lufthavnen som logistikkknutepunkt I en stadig mer global og internasjonal verden øker regionens avhengighet av Stavanger lufthavn, Sola. Undersøkelser gjennomført av TØI viser at lufthavnen vurderes som infrastruktur med avgjørende betydning for næringslivet. Med 4,4 passasjerer i år 2012 er lufthavnen er den tredje største i Norge. Fram mot år 2020 og 2040 foreligger det prognoser fra Transportøkonomisk Insti- tutt (TØI) om opptil hhv 6,6 og 9,8 passasjerer. Blant de viktige tiltakene som må gjennomføres før lufthavnen har kapasitet til å håndtere 6 passasjerer er: Ny utlandspir sørover fra eksisterende terminal Etablering av ny nord-sør rullebane på m for helikopter og småfly Utvidelser av helikopterområdet inkludert nye helikopteroppstillingsplasser Betydelige tilpasninger og utbygninger innenfor det eksisterende terminalbygget Lufthavnen og næringsareal Det er betydelig næringsvirksomhet ved Stavanger lufthavn, Sola. I 2012 er det ca årsverk på flyplassområdet, og det er et mangfold av bransjer representert. Potensialet for vekst i antall arbeidsplasser er betydelig med utgangspunkt i de store ledige arealene ved lufthavnen som kan og bør utnyttes som næringsareal. Lufthavnen disponerer arealer på nær dekar med en sentral beliggenhet på Nord-Jæren. Det skjer en betydelig utbygning av næringsarealer i området mellom lufthavnen og Sola sentrum. Trender internasjonalt viser at etablering av næringsarealer og arbeidsplasser i tilknytning til flyplassområder er på fremmarsj. Eksempler på dette er Kastrup i Danmark, Schiphol i Nederland og Fraport i Tyskland. Samhandling og regionen Lufthavnen og regionen er gjensidig avhengig av god samhandling. Det er vår ambisjon at denne strategiplanen skal bidra til et godt samarbeid mellom Avinor og Sola kommune, nærliggende kommuner, Rogaland fylkeskommune, passasjerer/ næringsliv, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og øvrige interessenter. Leif Anker Lorentzen, Lufthavnsjef, Stavanger lufthavn, Sola 4 5

4 1.1 Bakgrunn og prosess 1BAKGRUNN, VISJON OG MÅLSETNINGER Strategiplanen for Stavanger lufthavn, Sola er en retningsgivende plantype og forutsetter at juridiske plantyper etter plan- og bygningsloven utarbeides i samsvar med planen. Det forutsettes at godkjent strategiplan til en hver tid skal være styrende for den overordnede utvikling av Stavanger lufthavn, Sola. Dette strategiplandokumentet er en rullering av forrige masterplan fra mai Det er blitt gjennomført en vesentlig strukturell revidering i forhold til tidligere versjoner etter inspirasjon fra masterplanen til København Lufthavn Kastrup. Dette reviderte strategiplandokumentet er et konkret og langsiktig strategidokument for lufthavnen. Strategiplanen redegjør for langsiktig etappevis utbygging av lufthavnen, dog mest detaljert for den første perioden. Behovet for en så lang tidshorisont er til stede fordi flyplassnære arealer er attraktive for næringsvirksomhet, samtidig som lufthavnen må sikres arealer for ekspansjon av sin kjernevirksomhet slik at trafikken også i fremtiden skal kunne avvikles tilfredsstillende. I arbeidet er det lagt vekt på en bred regional medvirkning og forankring. Målgrupper for planen er Avinor (eiere, ledelse og ansatte), myndigheter, kunder, passasjerer, samarbeidspartnere, lokalmiljøet og andre interessenter for lufthavnen. For Avinor er det av høy viktighet å involvere regionen i strategiplanens arbeid og gjøre strategiplanen til en felles lufthavnplan for regionen. Arbeidet har vært organisert med en styringsgruppe, en arbeidsgruppe, en referansegruppe, og en prosjektgruppe. Styringsgruppen har bestått av ledergruppen ved Stavanger lufthavn, Sola og en representant fra Avinor Divisjon Lufthavner Store (DLS). Arbeidsgruppen har bestått av interessenter ved lufthavnen, blant annet flyselskaper, helikopterselskaper og andre service aktører. Referansegruppen er opprettet for å få forankret planen hos en rekke ulike grupper involverte, og består av representanter fra Sola, Sandnes og Stavanger kommuner, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Forsvarsbygg, Forsvaret, fly-, helikopter-, frakt- og parkeringsselskap, næringsforening og organisasjoner for funksjonshemmede. Det har vært avholdt møter med Sola kommunes planutvalg og formannskap. Det har også blitt gjennomført en egen miljøsamling. Prosjektgruppen som har forestått arbeidet har bestått av Elin Schanche, Jørn Anke og Filip Aven fra Avinor samt Bjarte Dybvik fra IPAX. Det har vært engasjert temagrupper innenfor terminal, flyside, næringsareal, kommersielt område og miljø. 6 7

5 1.1 Bakgrunn og prosess 1.3 Mål og strategier I denne utgaven har vi knyttet strategiplanen tettere opp til den overordnede strategiplanen og de ulike strategiske målområdene til Avinor og DLS. Det er gjennomført en scenarieprosess for å vurdere langsiktige utviklingstrekk for lufthavnen og regionen, og vi har vurdert lufthavnens behov opp mot ulike utviklingsscenarier. Videre er det blitt utarbeidet en egen samfunnsdel, og en har oppdatert tidligere analyser knyttet til samfunnsøkonomiske forhold ved utbygging av lufthavnen. 1.2 Visjon og verdier Det er blitt utarbeidet prognoser for trafikkutvikling frem til 2040, og det er for første gang blitt utviklet kapasitetsvurderinger for lufthavnen. Miljø, forretningsfokus og næringsarealer er innarbeidet som sentrale temaer. Lufthavnen er seg bevisst at videre utvikling må være bærekraftig, og de aktiviteter som har innvirkninger på miljøet er grundig behandlet i planen. Avinors hovedmål er som følger: SAMFUNN styrke landets og regionenes konkurransekraft KUNDE levere gode tjenester med høy sikkerhet, driftsstabilitet og effektivitet ØKONOMI sikre finansielt handlingsrom for drift og investeringer Strategiplanen har som mål å; Legge grunnlag for at lufthavnen skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag knyttet til både å tilby lufthavntjenester for regionen og å bidra til å finansiere bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner i Avinor-konsernet Sikre at Stavanger lufthavn, Sola utvikles dynamisk og kapasitetsmessig i tråd med passasjerenes behov og vekst i regionen Fasilitere hensiktsmessige løsninger som bidrar til å gi reisende en god og sømløs opplevelse ved Stavanger lufthavn, Sola Sikre disponibelt areal i et langsiktig perspektiv til egne og samarbeidspartneres behov Legge til rette for god utnyttelse og fleksibel bruk av flyplassens infrastruktur Stimulere til bærekraftig innovasjon og innføring av ny teknologi Bidra til å informere og forankre lufthavnens planer/aktiviteter i regionen Videreforedle en miljøkompetent organisasjon med fokus på lufthavnens CO 2 -avtrykk og støy i lokalmiljøet Strategiene denne planen beskriver, bygger opp under disse målene. Stavanger lufthavn Sola er en visjonsog verdistyrt forretningsvirksomhet. Hvis livet er en reise, er vår visjon «å gjøre reisen litt enklere», noe som bygger opp under Avinors overordnete visjon; «Vi skaper verdifulle relasjoner». Vi skal møte og behandle våre passasjerer, samarbeidspartnere og kollegaer på en åpen, handlekraftig og kundeorientert måte. Våre aktiviteter skal i sum imøtekomme passasjerens behov samtidig som vi tilbyr gode rammebetingelser for flyselskapene og andre samarbeidspartnere ved lufthavnen. Gjennom de siste årene har det blitt tydeligere fokus på at virksomheten i større grad må utvikle sterkere forretningskultur. Videre er det viktig at virksomheten har en offensiv og langsiktig tilnærming til arbeid for å redusere påvirkning på ytre miljø. 8 9

6 2.1 Kort overordnet beskrivelse av lufthavnen 2STÅSTED 2012 OG UTVIKLINGS- TREKK Stavanger lufthavn, Sola ligger strategisk plassert sentralt i Stavangerregionen, med korte avstander til store befolkningssentra og konsentrasjoner av arbeidsplasser. Lufthavnen er hovedflyplass for en befolkning i sterk vekst og for et stadig mer internasjonalt orientert næringsliv. Med nye veger og tunneler som binder hele Rogaland bedre sammen, utvides også flyplassens nedslagsfelt. Utviklingen og veksten i regionen har gått hånd i hanske med utviklingen av flyplassen, og denne gjensidige avhengigheten er bare blitt sterkere med årene. Da oljeaktiviteten startet, var en effektiv flyplass med gode forbindelser til resten av Norge og til internasjonale destinasjoner en forutsetning. Med årene er effektive flyforbindelser til resten av verden blitt enda viktigere. Den sterke veksten av internasjonalt orienterte arbeidsplasser i regionen ville vært utenkelig uten det gode rutetilbudet til utlandet. Stavanger lufthavn, Solas videre utvikling vil være tett knyttet opp til regionens utvikling. Mye tyder på at veksten i arbeidsplasser vil fortsette, med petroleumssektoren som den fremste motoren. Samtidig skaper globale forhold usikkerhet i de internasjonale markedene og påvirker særlig den eksportrettede industrien. Om uroen i verdensmarkedene blir langvarig, kan den også påvirke utviklingen i energimarkedene og dermed investeringer og aktivitet på norsk sokkel. Dette vil få stor påvirkning på såvel utviklingen i Stavangerregionen generelt som for lufthavnen spesielt. Strategier for regionens og flyplassens utvikling må ta hensyn til kortsikte behov, som tilsier sterk vekst i flytilbudet. På lengre sikt er det større usikkerhet, og regionens langsiktige konkurransekraft vil da være avgjørende. Her er det flere faktorer som spiller inn, blant annet om regionen klarer å bygge opp en sterk samhandlings- og innovasjonskultur, evner å tiltrekke seg høyt kompetent arbeidskraft, kan tilby effektive regionale transportsystemer og gode offentlig tilbud. Per 2012 har Avinor ca. 230 årsverk ved Stavanger lufthavn, Sola. Av disse arbeider ca. 100 i flysikring og ca. 130 ved lufthavnen. Hver enkelt ansatt er avgjørende for selskapets leveranser og suksess, og Avinor legger vekt på å tilby et stimulerende arbeidsmiljø som tiltrekker personer med riktig kompetanse og gode holdninger

7 2.2 Ståstedsanalyse per 2012 Stavanger lufthavn, Solas styrker og utviklingsmuligheter Stavanger lufthavn, Sola har et godt utgangspunkt for videre vekst. Utviklingsmulighetene bygger på: Sentral beliggenhet i en region med sterk befolkningsvekst Utvidet nedslagsfelt fordi nye tuneller og veger gir mulighet for flere reisende fra regionen Sterk tilflytting til regionen fordi ekspan- derende næringer trenger arbeidskraft Langt flere arbeidsplasser som genererer økt trafikk, særlig i internasjonalt orien- terte virksomheter Langt større utbyggingsaktivitet på norsk sokkel Regionens virksomheter eksporterer mer og har større internasjonal tilstedeværelse Regionen blir mer internasjonalt orientert, med flere store, multinasjonale virksomheter og gode internasjonale nettverk Høyere inntektsnivå kombinert med et bredt rutetilbud til utlandet stimulerer til flere utenlandsreiser Mer miljøvennlige fly- og drivstofftyper vil gjøre luftfarten mer bærekraftig og styrke dens omdømme En mer bærekraftig lufthavn vil gi bedre ressursforvaltning og styrke tilliten til bransjen Regionen satser på å bli et sentrum for bærekraft og innovasjon Flere direkteruter forenkler tilgangen til regionen og vil bidra til at flere turister besøker Stavangerregionen enn i dag Tilgjengelige arealer nær flyplassen gir mulighet til å generere mer trafikk til flyplassen fra virksomheter og personer som reiser mye og ønsker å være nær en internasjonal lufthavn. Krevende utfordringer i årene framover Stavangerregionen har mange utfordringer som sterkt berører lufthavnen: For å bringe personer og varer raskt og effektivt til og fra flyplassen må det investeres i infrastruktur Stimulere, tilrettelegge og støtte fortsatt vekst bl.a. slik at man i regionen klarer å rekruttere nok personell med høy kompetanse til å gjennomføre framtidige utbyggingsprosjekter offshore Det stilles store krav til samhandling for å få på plass gode løsninger som ivaretar framtidig vekst i folketall og arbeidsplasser med hensyn til infrastruktur, tilgjengelige arealer og utvikling av offentlige tilbud Tilsvarende står lufthavnen overfor en rekke krevende utfordringer: Kapasitetsbehov som følge av sterk passasjervekst betyr at store utbygginger må gjennomføres i løpet av kort tid. Dette vil stille store krav til investeringsevne og ressurser Flyselskapene etterspør stadig mer effektiv passasjer- og bagasjehåndtering Behov for økt parkeringskapasitet bl.a. som følge av økt geografisk nedslagsfelt Lufttransport oppfattes som mindre miljøvennlig enn andre reisemåter. Et strengere miljøregime kan begrense lufthavnens utvikling og drift Trafikkutvikling sensitivt i forhold til et betydelig og langvarig fall i oljeprisene Tilrettelegge arealer for ny og supplerende næringsaktivitet rundt flyplassen Så vel Avinor som andre sentrale aktører må rette mer oppmerksomhet mot forretningsmessige sider ved virksomheten på lufthavnen Kulturen for å ta i bruk innovative løsninger og metoder må styrkes Det vises til rapporter utarbeidet av NHO Luftfart under navnene «Luftens kollektivtransport en rapport om norsk luftfarts samfunnsbidrag» fra 2012 og «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart» fra En kartlegging fra Sørøst England (1999) viser at virksomhetene der rangerer tilgang til en god flyplass som den aller viktigste faktoren mht det regionale transportsystemet. Et godt nasjonalt vegnett, godt jernbanenett og lite køer blir rangert lavere

8 Scenarier Institutt for Fremtidsforskning (IFF) har Figurene nedenfor viser hva som vil kjenne- «Hard landing» det minst attraktive Masterplanen legger føringer for utviklingen i samarbeid med Avior utarbeidet ulike tegne situsjonen i regionen ved de ulike scena- scenariet. Dett vil i så fall få betydelige av flyplassen og identifiserer kritiske suksess- fremtidsscenarier for Stavanger-regionens riene og hvilke konsekvenser dette kan gi for negative konsekvenser for utviklingen ved faktorer og sentrale tiltak som erviktig å utvikling de neste 20 årene. Scenariene er utviklingen ved Stavanger lufthavn, Sola. Stavanger lufthavn, Sola. gjennomføre for å få til en ønsket utvikling. basert på noen internasjoale megatrender Konsekvenser for flyplassen mht utviklingen som uansett vil påvirke utviklingen og de Det vurderes at regionens ståsted i dag er Scenario «Flyhøyde» er det foretrukne alter- i de ulike scenarier for regionen, indikerer to mest sentrale regionale drivere evne til scenario «Oppdrift». Dersom en forblir i dette nativet som vil gi både regionen og flyplassen viktige faktorer en må følge med på for å regional samhandling og innovasjonskraft. scenariet kan med stor sannsynlighet resul- de beste betingelser for videre utvikling. forstå utviklingen og iveksette tiltak i tide. tatet bli at en gradvis går over i scenario SCENARIER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA SCENARIENES KONSEKVENSER FOR FLYPLASSEN INNOVASJONSKRAFT: HØY INNOVASJONSKRAFT: HØY OPPDRIFT FLYHØYDE OPPDRIFT FLYHØYDE REGIONAL SAMHANDLING: LAV - Moderat økonomisk vekst - Teknologi og arbeidskraft import - Manglel på nøkkelpersonell - Liten enighet mellom kommuner hemmer utviklingen høye boligpriser og dårlig transportsystem - Sterke interessekonflikter - Et ensidig næringsliv som gradvis svakkes og ikke fornyes - Svak økonomisk vekst - Det offentlige har ikke vilje til å finne gode løsninger - Høy økonomisk vekst - Regionen er attraktiv å flytte til og besøke - Høy effektivitet / kapasitet i transportsystem - Effektive planprosesser evne til å finne gode løsninger - Svak økonomisk vekst - Høye omkostninger i næringslivet og en makter ikke å fornøye seg - Mange nye og gode trafikkløsninger - Vilje til å tenke omstilling og nytenking i det offentlige REGIONAL SAMHANDLING: HØY REGIONAL SAMHANDLING: LAV - Flere reisende, men folk opplever det besværlig å reise fra Sola - Manglende tilbringertjeneste - Utbygginger og bruk av arealer ved flyplassen stopper opp kapasitetsproblemer og press på fasiliteter - Restriksjoner på støy fører til at helikoptertrafikken flytter - Sterk nedgang i reisende over flyplassen - Rutetilbud til internasjonale destinasjoner reduseres - Lufthavner har liten tilgang til nye investeringer - Servicenivået overfor reisende er på et minimumsnivå - Arealkonflikter, utbygginger rundt - Sterk vekst i flytrafikken på grunn av vekst i arbeidsreiser og utgående turisme - Rutenettet utvikles en rekke nye direkteruter etableres - Effektiv tilbringertjeneste gode parkeringsmuligheter og bybanen er på plass - Arealer rundt flyplassen utvikles med relevante næringsetableringer - Sterk nedgang i xxxx reiser, men vekst i inngående turisme og destinasjoner til typiske turiststeder - Rutetilbudet til de store HUBene reduseres - Gode rammebetingelser for utbygginger og arealutnyttelse - Gode og effektive tilbringertjenester REGIONAL SAMHANDLING: HØY flyplassen lar vente på seg HARD LANDING GLIDEFLUKT HARD LANDING GLIDEFLUKT INNOVASJONSKRAFT: LAV INNOVASJONSKRAFT: LAV 14 15

9 Historisk utvikling Kapasitetsbegrensninger Siden 2003 har antall passasjerer økt med nesten 50 %. Særlig har utlandstrafikken vokst betydelig. Ca. 28 % av flytrafikken i 2011 var oljerelatert. Økningen i antall passasjerer er den fremste driveren for lufthavnens utvikling, og de siste årene er det økning i antall fritidsreiser og reiser knyttet til besøk hos familie og venner som har vært størst ved Stavanger lufthavn, Sola. Spesielt gjelder dette utenlandstrafikken. FIGUR % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % REISEVANER ARBEID OG FRITID 51 % 60 % 56 % Kilde: Avinor (Reisevaneundersøkelsen 2011) Fritid 66 % Arbeid 65 % Figuren nedenfor viser kapasitetsbegrensninger for tjenester ved Stavanger lufthavn, Sola ved forskjellige passasjertall ( FIGUR03 KAPASITETBEGRENSNINGER ANTALL FLYPASSASJER passasjerer per år). Utgangspunktet er antall flypassasjerer i 2012 som nåstedsbeskrivelse. Kilde: Avinor Ankomstsone - buss/taxi Ankomstsone - privatbil Bilparkering I 2011 hadde Stavanger lufthavn, Sola ca helikopterpassasjerer. Helikoptertrafikken benytter en separat helikopterterminal. 30 % 20 % 10 % 0 % 49 % 40 % 44 % 34 % 35 % Innsjekking - areal Innsjekking - skranker Innsjekking - automater Bagasjeanlegg - bånd/scanner FIGUR02 STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HISTORISK TRAFIKKUTVIKLING Antall flypassasjerer Kilde: Avinor Securitykontroll Kommersielt areal Bagasjeanlegg - bingehall Ankomst innland areal Ankomst innland bagasjebånd UTLAND INNLAND Ankomst utland areal Ankomst utland bagasjebånd Flyoppstilling og gates Déicing Banekapasitet ,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7, Kapasitet Mangler kapasitet Behov for tiltak MILL FLY PAX

10 2.3 Utviklingstrekk Analyser av flyplassens influensområde legger til grunn et befolkningsgrunnlag på ca Av disse er det som har 45 minutter eller mindre reisetid til Stavanger lufthavn, Sola. Økningen i antall passasjerer er den fremste driveren for utviklingen av lufthavnen. Ved Stavanger lufthavn, Sola er andelen privat- reisende økende. Markedet for arbeidsreiser er svært konjunkturutsatt og svinger i takt med utviklingen i næringslivet, i særlig grad med utbygging av petroleumsvirksomheten. En ny og sterkt økende gruppe passasjerer er arbeidsreisende fra utlandet som har kortere eller lengre arbeidsoppdrag i Stavangerregionen. TABELL 01 Tabell 01 viser de viktigste driverne for antall flypassasjerer ved Stavanger lufthavn, Sola. Vedlegg 2 beskriver driverne ovenfor nærmere. Samhandlingen med viktige regionale aktører er av stor betydning for den videre utviklingen av lufthavnen. Blant annet trenger Stavanger lufthavn, Sola gode, frem- tidsrettede løsninger for å bringe passasjerer til og fra flyplassen. Ifølge prognoser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) ventes antall flypassasjerer å stige opp mot ca. 6,3 i Med en slik vekst vil transport til og fra flyplassen kunne bli en betydelig flaskehals. STAVANGER LUFTHAVN, SOLA VIKTIGSTE DRIVERNE FOR ANTALL FLYPASSASJERER Parkeringsmulighetene er allerede begrensede, og parkering skal fortrinnsvis forbe- holdes kundegrupper med dårlige muligheter for å reise kollektivt til flyplassen. Det haster derfor å få på plass en effektiv regional løsning for kollektivtransport til og fra flyplassen. Figur 04 viser TØIs prognoser for flytrafikken ved Stavanger lufthavn, Sola Nedenfor følger TØIs prognoser for helikoptertrafikken ved Stavanger lufthavn, Sola. Prognosene bygger på analyseselskapet Rystads prognoser for samlede oljeinvesteringer på norsk sokkel Privatreiser Arbeidsreiser Andre drivere Befolkningsstørrelse Aktivitetsnivå Direkteruter - Innvandrerbefolkning - Eldrebølgen i næringslivet Inntektsnivå Selskapsstrukturer og arbeidsprosesser Utvidelse av området som har SVG som sin hovedflyplass FIGUR FIGUR05 TRAFIKKUTVIKLING (ANTALL FLYPASSASJERER) TØI høy TØI lav TØI medium med ekstra oljereiser TØI medium uten ekstra oljereiser Kilde: TØI PRIMÆRE DRIVERE Antall pax STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PROGNOSER FOR HELIKOPTERTRAFIKKEN Passasjerer Bevegelser Kilde: TØI Antall 1000 bevegelser SEKUNDÆRE DRIVERE Arbeidsmarked BNP i regionen Flypriser Reisepreferanser Handel mellom regionen Stavanger som transittog Norge for øvrig/utlandet knutepunkt Værforhold Miljø

11 3OVERORDNET AREALBRUK Lufthavnens areal er på nesten dekar. Arealene kan inndeles i kategoriene land- side, terminal, flyside og næringsarealer. Landside er knyttet til tilbringeraktiviteter. Med terminal menes terminalbyggene for avgang og ankomst for fly og helikopter. Flyside dekker infrastruktur for fly og heli- STATUS Stavanger lufthavn, Sola ligger i Sola kommune med sentral beliggenhet i området Stavanger, Sandnes og Sola. Lufthavnen har både sivile og militære aktiviteter. To kryssende rullebaner deler flyplassområdet i fire sektorer. Avinor eier banesystemet og grunnen i tre av sektorene; nordvest, sørvest og sørøst. Den sivile Stavanger lufthavn, Sola, med terminalområder for fly og helikoptre, hangarer, frakt osv., ligger i nordvestre del. Terminalbyggene for fly og helikopter er tilsammen på ca m 2. Forsvaret eier grunnen i nordøstre del og har her bygg og anlegg med administrasjon, forlegninger, han- garer osv. Forsvaret har også store, arealkrevende militære installasjoner på sivil grunn i sørvestre og sørøstre sektor. Lufthavnens største arealmessige utfordringer: Realisering av strategiplanen krever omregulering av definerte arealer Båndlagte arealer av Forsvaret kan være begrensende for videre utbygging kopter. Næringsarealer viser til bebygde og ubebygde arealer for lufthavnsrelatert og generell næring. Dette kapittelet beskriver overordnede av lufthavnen planer for framtidig arealbruk ved lufthavnen. Gjennomføring av strategiplanen vil medføre behov for økte arealer utover Avinors nåværende eiendomsgrenser Sikre at bruk og utbygging av arealer ved lufthavnen er i tråd med Avinors til enhver tid gjeldende miljøstrategi I påvente av egen kommunedelplan for lufthavnen er Stavanger lufthavn, Sola tatt ut av kommuneplanen. Lufthavnen har som innspill til planstrategi for Sola kommune for , foreslått at det skal utarbeides en kommunedelplan for lufthavnen så raskt som mulig. Stavanger lufthavn, Sola ønsker å se lufthavnen i sammenheng med andre sentrale arealer og geografisk nære knutepunkter som har betydning for kollektivtrafikk og næringsarealer i området. I denne forbin- delse kan det være aktuelt å utarbeide en regional- eller fylkesdelplan for området Lufthavnen Solakrossen Forus.

12 STRATEGI Optimalisere bruk av eksisterende arealer, hvor det er et fokus på gjenbruk av arealer, innovasjon og utvikling av løsninger i samsvar med lokale naturforhold Utvikle og optimalisere næringsarealer ved Stavanger lufthavn, Sola. Herunder fremme at lufthavnens arealer vurderes som en del av regionens næringsarealer Ha en kommersiell og forretningsmessig tilnærming til nåværende og framtidige næringsarealer Forlengelse av hovedrullebane og investering i ny rullebane vest Samarbeide med offentlige myndigheter om tilbringertjeneste, trafikkløsninger og arealdisponeringer Legge til rette for god ressurs- og energiutnyttelse. Støyende aktiviteter skal søkes samlokalisert med avstand til bebyggelse med den hensikt å minimere ringvirkninger for lokalsamfunnet TILTAK Tiltakene som iverksetter strategiene er beskrevet i kapitlene Rød stipling markerer Avinor sine eiendomsgrenser

13 4.1 Overordnede føringer og planer 4 Planene for utbygging av terminalen ved Stavanger lufthavn, Sola har lagt følgende føringer til grunn: Viktige føringer og planer for utforming av terminal ved Stavanger lufthavn, Sola: Bygge kapasitet i tråd med antall passasjerer Optimalisere passasjerflyt Arbeide for universell utforming Legge til rette for gode passasjeropplevelser samt at passasjeren opplever lufthavnen som en miljøvennlig lufthavn Innføre og utvikle effektive, bærekraftige / miljøvennlige og innovative løsninger / automatiserte prosesser Balansere mellom kommersielle og ikke-kommersielle arealer Fleksibilitet i utforming av arealer Konsept med 1 terminal herunder arbeides det for å integrere fly og helikopter terminalene på sikt Likebehandling av fly/helikopterselskaper Alle byggeprosjekter skal gjennomføres i samsvar med Avinors miljøstrategi for bygg og anlegg Felles bruk av funksjoner Arbeide for miljøvennlig oppvarming, kjøling, belysning og ventilasjon av bygg Benytte elementer inspirert fra naturen for å skape et stressreduserende miljø for reisende og ansatte PASSASJER- TERMINAL 24 25

14 4.2 Innsjekking STATUS Innsjekkingshallen i dag: Samlet areal m², hvorav ca. 950 m² er tilgjengelig for publikum, med køareal 7,5 m x 30 m 17 bemannede innsjekkingsskranker, hvorav: - åtte vanlige - fire kombi, fire for selvbetjent bagasjedropp (SBD) og én for spesialbagasje 36 innsjekkingsautomater, hvorav: - 16 Common Use Self Serviceautomater (CUSS); av disse er tre plassert i helikopterterminalen, parkeringshuset og hotellet - 8 SAS - 7 Norwegian - 5 KLM TABELL 02 KAPASITETSSTUDIE: CHECK-IN Behov i dimensjonerende time (peak hour) Antall enheter ved full common use ÅR 2012 MPPA MPPA MPPA MPPA MPPA Automat Betjent/ubetjent bag drop Betjent check-in Sum bag drop+check-in skranker Kompensasjonsfaktor for delvis oppdelt bruk Automat 1,8 1,8 1,6 1,4 1,2 1,2 Betjent/ubetjent bag drop 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 BEMANNEDE SKRANKER Betjent check-in 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 KØ-AREAL (7,5 X 30 M) INNSJEKKINGSHALL Kompensasjonsfaktor for delvis oppdelt bruk Automat Betjent/ubetjent bag drop Betjent check-in Sum bag drop+check-in skranker STRATEGI Sikre tilstrekkelig innsjekkingskapasitet Ta i bruk ny, miljøvennlig og kostnadseffektiv teknologi som forenkler reisen Benytte arealeffektive løsninger Arbeide for å få mindre avfall og mer kildesortering 26 27

15 TILTAK passasjerer passasjerer passasjerer Det sentrale innsjekkingsområdet 1 bygges om og utvides. På grunnplanet øker arealet med ca. 800 m 2. I tillegg blir det anlagt et nytt innsjekkingsområde på ca m 2 i annen etasje. Samtidig bygges broforbindelse mellom parkeringshus og terminalens plan 2, slik at reisende kan gå rett fra parkeringshusets tredje etasje inn i terminalens annen etasje. Dermed kan passasjerer som kun har håndbagasje gå rett til sikkerhetskontrollen. Det bygges to nye bagasjedroppskranker i annen etasje. Innsjekkingsområdet i annen etasje 2 utvides ytterligere, mens innsjekkingsareal på grunnplanet blir redusert og omdis- ponert til ankomstareal. Det innebærer at hovedinnsjekkingen nå flyttes til plan 2, og at samlet innsjekkingsareal øker med ca m 2. Reisende ankommer annen etasje i terminalen via broen fra parkerings- huset, eller via rulletrapper og heiser for reisende som kommer inn på grunnplanet. Det vil være begrenset innsjekk av bagasje i første etasje. Det bygges ca. ti nye bagasjedroppskranker i annen etasje. Ytterligere utvidelse av innsjekkingsområdet må skje i retning av hotellet, 3 ved at ankomst flyttes tilsvarende nærmere hotellet. Fremtidig utvidelse av innsjekk for opp til ca. 6 mill. PAX Fremtidig utvidelse av innsjekk for opp til ca. 8 mill. PAX 28 29

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND 1 BERGEN LUFTHAVN FLESLAND MASTERPLAN - 2012 for perioden 2012 2016 med perspektivskisse for en tidshorisont til 2060 6.10. 2011 2 AVINOR MASTERPLAN - 2012 BERGEN LUFTHAVN F L E S L A N D Flesland 6.10.

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Bergen lufthavn bygget ut med ny terminal (T3). Illustrasjon utarbeidet av arkitektgruppen Nordic MASTERPLAN 2014 for perioden 2014 2021 med perspektiver for en tidshorisont til

Detaljer

EKSISTERENDE LUFTHAVNBEBYGGELSE... 14 V

EKSISTERENDE LUFTHAVNBEBYGGELSE... 14 V Vedlegg V 1. EKSTERNE PLANER... 2 1.1 FYLKESPLAN FOR HORDALAND... 2 1.2 KLIMAPLAN FOR HORDALAND 2010-2020... 2 1.3 REGIONAL TRANSPORTPLAN (RTP) FOR HORDALAND 2013-2024... 2 1.4 KONSEPTVALGUTREDNING FOR

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE INNHOLD Sammendrag side 5 1 Innledning side 9 2 Tilgjengelighet og reisevaner side 10 2.1 Reisefrekvenser 2.2 Flyets markedsandeler på lange reiser 2.3 Tilgjengelighet og rutetilbud

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet

Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet JI Lian, utkast 26.11.2011 Innhold Sammendrag...2 1. Bakgrunn og formål...5 2. Marked og markedsutvikling...6 2.1 Utvikling i passasjerer, befolkning og

Detaljer

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart Prosjektrapport Oslo, 30. januar 2008 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Utfordringen... 5 1.2 Bærekraftig utvikling, bedrifters samfunnsansvar og næringslivets rolle...

Detaljer

torp.no Helhetsplan TORP

torp.no Helhetsplan TORP torp.no Helhetsplan TORP 10.09.2014 Helhetsplan Torp Innhold Innhold 1 Innledning/bakgrunn... 3 1.1 Kort om forrige helhetsplan (2007-2030)... 3 1.2 Beslutning om nåværende helhetsplan (2014-2050), prosess

Detaljer

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD Forord v/konsernsjef Dag Falk-Petersen side 5 Om Avinor side 6 Prioritering side 7 Avinors samfunnsoppdrag side 9 Sikre hele Norge gode luftfartstjenester

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Planbeskrivelse Utarbeidet av Asplan Viak AS Utgave: 02 Dato: 2013-03-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hammerfest kommune Hammerfest

Detaljer

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008 Strategisk utviklingsplan for Gardermoen Sluttversjon 17.01.2008 Innhold 1 HOVEDBUDSKAP 4 2 BAKGRUNN OG ORGANISERING 6 3 PLANER OG FØRINGER 7 3.1 REGIONALE PLANER OG FØRINGER 7 3.2 HOVEDFLYPLASSEN 8 4

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Ruterrapport 2014:1. Ruterrapport utarbeidet av KPMG og Implement Consulting Group på vegne av Ruter AS. Januar 2014. Trendanalyse

Ruterrapport 2014:1. Ruterrapport utarbeidet av KPMG og Implement Consulting Group på vegne av Ruter AS. Januar 2014. Trendanalyse Ruterrapport 2014:1 Ruterrapport utarbeidet av KPMG og Implement Consulting Group på vegne av Ruter AS Januar 2014 Trendanalyse Bakgrunn og innledning Ruters gjeldende strategiplan, K2012, er et premissdokument

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen 04 Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer