Finnmark i kunnskapsøkonomien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finnmark i kunnskapsøkonomien"

Transkript

1 Finnmark i kunnskapsøkonomien Finnmarkskonferansen september 2006 Mandag Morgen v/terje Osmundsen, ansvarlig redaktør

2 Introduksjon 54,9% No

3 Mandag Morgen beslutningstakernes verktøy Ukebrev: Skarpe analyser om aktuelle tema Arena: Ledernettverk, tenketank, seminarer Analysebank: Unik elektronisk kunnskapsbase -Alle topplederne hos våre kunder leser Mandag Morgen Rune Mørck-Wergeland, DNs mediepanel, 31.des 2005

4 Hva skal jeg snakke om? Hva er Finnmarksutfordringen?

5 Fortsatt netto utflytting fra nord

6 Hva sier supergenerasjonen? Når jeg når pensjonsalderen, kommer jeg med sikkerhet til å Bo der jeg bor nå Flytte til varmere land Flytte til billigere bolig Flytte til land der pensjonen rekker lenger Flytte til fritidshus Flytte nærmere barn/barnebarn Flytte til oppvekststedet Flytte til et område med flere eldre

7 Utnytter vi innvandringspotensialet?

8 Russerne kommer!

9 Reiselivet blomstrer, men 9,00 % 8,00 % 7,00 % Vekst i overnattingsdøgn I Sverige og Danmark bruker turistene i gjennomsnitt dobbelt så mye penger som i Norge 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Hele landet Nord-Norge Finnmark Kilde: SSB

10 Den nye petroleumsoptimismen Kilde: Ringvirkningsprosjektet

11 Erfaringene fra Snøhvit.

12 gir grunn til optimisme Kilde: Ringvirkningsprosjektet

13 og sysselsettingen vil kunne øke Kilde: Ringvirkningsprosjektet

14 Men hva hvis? Mt of CO OECD Transition economies Developing countries Global emissions grow 62% between now & 2030, with developing countries emissions overtaking OECD s s in the 2020s INTERNATIONAL ENERGY AGENCY AGENCE INTERNATIONALE DE L ENERGIE

15 Global Electricity Generation by Fuel 100% 80% 4% 9% 60% TWh 40% 20% 0% 2003 Baseline 2050 ACT Map TECH Plus 2050 Coal Coal-CCS Oil Gas Nuclear Hydro Biomass Other renewables Important role for CCS and strong growth in the shares for renewables and nuclear INTERNATIONAL ENERGY AGENCY AGENCE INTERNATIONALE DE L ENERGIE

16 Finnmarksutfordringen Snøhvit-utbyggingen har utløst ny aktivitet og optimisme Konkurransedyktig: Lokalt og lokalt næringsliv har fått stor andel av Snøhvitleveransene Goliat underbygger troen på flere olje- og gassfunn på norsk side Lovende samarbeidsprosjekter med russiske interesser MEN Fremtidens e-driftskonsepter vil redusere behovet for lokalt driftspersonell Stor geologisk usikkerhet om potensialet på norsk side i Barentshavet Sthokman-utbygging åpner enorme perspektiver, men meget stor usikkerhet Et eventuelt Olje-klondyke vil tiltrekke de beste fra andre regioner DETTE VISER Finnmark kan ikke basere sin fremtid på ringvirkninger Uansett veivalg: Reiseliv og fisk er fornybare Befolkningens grunnleggende kompetanse og holdninger avgjørende Må benytte lokal utbygging og teknologiutfordinger til å bygge kompetansemiljøer som er konkurransedyktige uavhengig av utbyggingssted Må bygge kompetanser som er mest mulig anvendelige Kunnskapen er tilgengelig nøkkelen er kompetanse DET BETYR Skal Finnmark lykkes, må regionen bli en ledende lærende region

17 Hva skal jeg snakke om? Hva er Finnmarksutfordringen? Utfordringen sett fra bedriftene

18 Mandag Morgens undersøkelse 66 respondanter Fordelt over 12 bransjer, (offentlig og privat) til Industri Varehandel Samferdsel Undervisning Helse/sosial Bank/forsikring /finans Kraft/Olje IKT Markedsføring Media/Kultur Hotell/reiseliv Jordbruk/fiske

19 Spm. 1: Hva anser du som de største utfordringene for bedriften de neste tre årene? Flere svar mulig. Verdi 45 1 Svekket kostnadsmessig konkurranse Økt konkurranse fra nasjonale aktører 35 3 Økt konkurranse fra internasjonale aktører 30 4 Økonomiske nedgangstider 25 5 Tilgang på risikovillig egenkapital Tilgang på fremmedkapital (bank og lignende) Tilgang på offentlige støtteordninger Manglende innovasjonsevne Vanskelig å holde på viktige medarbeidere Vanskelig å rekruttere nye medarbeidere med riktig kompetanse

20 Spm. 2: Hva slags kompetanse har bedriften størst behov for å rekruttere de neste tre årene? Verdi 35 1 Ufaglært arbeidskraft (uten videregående opplæring) Faglært arbeidskraft (med videregående opplæring) Høytutdannet arbeidskraft (minst 4 års høyskole/universi tetsutdanning)

21 Spm. 3: Hvilke kompetanseområder har bedriften størst behov for å rekruttere de neste tre årene? Flere svar mulig. Verdi Salg/marked Produkt/tjenesteu tvikling IKT/administrasjo n 4 Økonomi/finans Ledelse/prosjektl edelse 6 Kommunikasjon/P R/markedsføring Vet ikke/ikke relevant

22 Spm. 8: Dersom du planlegger å rekruttere flere medarbeidere for å dekke kompetansebehovet, hvor planlegger du å rekruttere arbeidskraft fra? Flere svar mulig. Verdi 60 1 Finnmarksregione n 2 Norge 3 Skandinavia Øst Europa, inkl. Russland og tidligere Sovjetrepublikker Vest-Europa Andre steder

23 Spm. 9: Hvordan vil du vurdere Finnmarksregionens konkurransekraft på ulike områder sammenlignet med andre regioner i Norge? Andel som svarte "god" eller "meget god" 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 0 % 10 % Tilgang til kompetent arbeidskraft Kreativt og innovativt lokalsamfunn Infrastruktur Tilgang til risikokapital Forsknings- og utviklingsmiljø Levekår/livskvalitet Tilgang til utdanningsinstitusjoner med høy kvalitet Kultur- og fritidstilbud

24 Spm. 10: Næringslivet og kommunene i regionen må samarbeide om tiltak som vil øke konkurransekraften til Finnmarksregionen Andel som svarte "delvis" eller "helt enig" 1 kompetanseheving til medarbeiderne 120 % 100 % 80 % 2 3 Næringslivet og markedsføre og posisjonere regionen markedsføre og posisjonere regionen overfor i utlandet 60 % 40 % 4 å rekruttere kompetent arbeidskraft fra utlandet 20 % 5 et interregionalt selskapfor regional vekst 0 %

25 Spm. 12: Hvordan opplever du samarbeidet mellom næringslivet og forsknings- og utviklingsinstitusjoner i regionen? Verdi Svært godt Ganske godt Lite godt Ikke-eksisterende Vet ikke

26 Spm. 15: Har Finnmarksregionen etter din mening ett eller flere kompetansemiljøer som kan bli ledende i Norge innen sitt felt? Verdi Ja Nei Vet ikke

27 Spm. 16: Hvis du svarte ja på forrige spørsmål: På hvilke områder har Finnmarksregionen mulighet til å bli det fremste nasjonale kompetanse- og næringsmiljøet? Flere svar mulig. Verdi Reiseliv Kultur Havbruk Fiskeri Urfolksrettigheter Naturforvaltning 35 7 Annet

28 Hva skal jeg snakke om? Hva er Finnmarksutfordringen? Utfordringen sett fra bedriftene Hva er en lærende region?

29 Vekstregioner er dynamoen i europeisk økonomi!

30 Hva kjennetegnes vekstregionene Regional vekstmodell gir uttelling Innovative næringsklynger med høy grad av spesialisering Identifiserer det lokale næringslivets sterke sider Målrettet samarbeid næringsliv, utdanning/fou og myndigheter

31 Hva er en lærende region? Region som kjennetegnes av gode institusjoner og et godt miljø for læring på minst fire nivåer: - På individnivå - På virksomhetsnivå - Mellom bedrifter og virksomheter i nettverk - På myndighetsnivå

32 En forenklet tankemodell Regionens sosiale kapital Individuell læring Organisasjons læring Regionens Humankapital Regionens Strukturkapital

33 Hva skal jeg snakke om? Hva er Finnmarksutfordringen? Utfordringen sett fra bedriftene Hva er en lærende region? Finnmark en lærende region?

34

35 Andel med VGU

36 Videregående: Skremmende stort frafall Kilde: Utdanningsdir.

37 Få tar fjernundervisning Kilde: SSB

38 Få studerer i utlandet Prosent per fylke Prosent befolkning Fylke Antall år Østfold 727 4,6 5,3 Akershus ,9 9,7 Oslo ,1 12,7 Hedmark 381 2,4 3,7 Oppland 366 2,3 3,6 Buskerud 709 4,4 5 Vestfold 774 4,9 4,6 Telemark 428 2,7 3,5 Aust- Agder 330 2,1 2,3 Vest- Agder 467 2,9 3,7 Rogaland ,7 9,2 Hordaland ,8 10,2 Sogn og Fjordane 201 1,3 2,4 Møre og Romsdal 542 3,4 5,4 Sør- Trøndelag ,1 Nord- Trøndelag 257 1,6 2,7 Nordland 408 2,6 5 Troms 286 1,8 3,4 Finnmark 87 0,5 1,6 Kilde: Lånekassen.

39 Dramatisk rekrutteringssvikt til matematikkfaget Kilde: Utdanningsdir.

40 TIMMS: Problemene starter i barneskolen

41 Hvor lærende en region? Organisasjonslæring

42 SkatteFUNN: Lite FoU i Finnmark

43 Har du fått tilbud om opplæring, som kurs og konferanser, fra arbeidsgiver i løpet av de siste 12 månedene? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Rogaland Troms Buskerud Telemark SognogFjordane Akershus Oslo Hordaland Oppland VestAgder MøreogRomsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Vestfold Østfold Nordland Hedmark Finnmark AustAgder Ja Nei Kilde: VOX, mars arbeidstakere

44 Vår undersøkelse 23 av 66 bedrifter planlegger å bruke mer tid og penger på medarbeiderutvikling neste 3 år

45 Flere initiativ som peker fremover

46

47 Flere initiativ som peker fremover Samarbeid om universitets- og høyskoleutdanning eks Hammerfest Nye utdanningstilbud Samarbeidsprosjekt med internasjonal olje- og gassindustri Leverandørnettverk

48 Men hva er det jeg savner?

49 Hva må gjøres?

50 Ikke skoler, men læringsnettverk Andre skoler Foreldre Medier Frivillige organisasjoner Privatskoler Bedrifter Kulturetaten Skolen Opplevelsessenter Friluftsetaten Vitenssentra Idrettslag Bibliotek

51 Hvordan måler vi fremgang? Elevenes ferdigheter Andel elever som velger prioriterte fag; eks matematikk, russisk, etc Fullføringsgrad VGS Utvikling antall lærlinger Andel studenter som velger naturvit.fag Antall studenter med arbeidspraksis i Finnmark og Nord- Norge Bedriftenes investeringer i medarbeiderutvikling og FoU Utvikling i patentering og beskyttelse av IPR Innflytting/utflytting av kompetanse

52 Hvordan ser vi på oss selv?

53 Takk for oppmerksomheten! The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes Marcel Proust

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Viktige bransjer i Nord-Norge sitt behov for utdanning og arbeidskraft. Regiondirektør Kurt Jessen Johansson NHO Nordland

Viktige bransjer i Nord-Norge sitt behov for utdanning og arbeidskraft. Regiondirektør Kurt Jessen Johansson NHO Nordland Viktige bransjer i Nord-Norge sitt behov for utdanning og arbeidskraft Regiondirektør Kurt Jessen Johansson NHO Nordland NHO - Historie Dannet 1. januar 1989 Norges Håndverkerforbund Norges Industriforbund

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Nordland fylkeskommunes besøk i Kina, Expo 2010 HØRINGSUTKAST SEPTEMBER 2012. REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode 2012-2025

Nordland fylkeskommunes besøk i Kina, Expo 2010 HØRINGSUTKAST SEPTEMBER 2012. REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode 2012-2025 Nordland fylkeskommunes besøk i Kina, Expo 2010 HØRINGSUTKAST SEPTEMBER 2012 REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode 2012-2025 Høringsutkast september 2012 1 NORDLAND SKAL VÆRE ATTRAKTIV FOR

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter 25 tiltak for 25 000 flere bedrifter Godt over 20.000 jobber relatert til oljenæringen har forsvunnet i Norge siden januar i fjor. Mange mener og anslår at langt flere jobber kan forsvinne. Fallende oljepris

Detaljer

Mekanisk industri i Agder

Mekanisk industri i Agder FoU-rapport nr. 12/2014 Mekanisk industri i Agder Status, utfordringer og forslag til tiltak Redaktører: Geir Jørgensen og Kristin Wallevik FoU-informasjon Tittel: Redaktører: Forfattere: Mekanisk industri

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

Sogn og Fjordane modellen

Sogn og Fjordane modellen Foto: Anders Gjengedal Visitnorway.com Sogn og Fjordane modellen Hvordan utløse det entreprenørielle potensialet i unge mennesker slik at flere etablerer egne bedrifter? 0 FORORD Kunnskapsparken Bodø AS

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet

UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Avdeling for Kompetanse og FoU Mars 00 Opplag: 000 Forsidefoto: Ole Musken Produksjon og trykk:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s.

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Den norske modellen Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. 8 Inntektene fra olje vil synke Oljeinntekter og bruk av avkastningen fra oljefondet Forventet

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer