Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert"

Transkript

1

2 2

3 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette for at næringslivet får gode utviklingsmuligheter, at rammevilkårene for næringslivet bedres. Gjennom hele 2014 har vi gjennom næringspolitisk arbeid, medlemsservice og prosjekter styrket vår tilstedeværelse. Vi har satt manglende næringspolitisk engasjement og forståelse på dagsorden og vi har tydelig tatt til ordet for at en holdningsendring må til i arbeidet med tilrettelegging for utvikling og vekst i næringslivet. Mye av foreningens arbeid er ikke synlig. Det består blant annet av dialog og uformelle møter med politikere og offentlige myndigheter for å tilrettelegge eller løse konkrete saker på vegne av våre medlemmer. I 2014 har vi imidlertid hatt som mål å være en enda mer tydelig stemme i det offentlige rom enn tidligere. Vi ser at våre utspill har skapt debatt og gitt resultater. Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert Medlemsundersøkelser viser at medlemmene er godt fornøyd med aktiviteten og servicen foreningen leverer. Det er likevel viktig å rekruttere flere medlemmer, både for å sikre det økonomiske grunnlaget, men også for at vi i fremtiden skal være representativ for regionens næringsliv. Vi blir aldri sterkere enn det medlemmene gjør oss. Vi mener det er godt næringsvett å være medlem. Vi vil takke våre medlemmer for engasjement og konstruktive tilbakemeldinger. Takk også til de som har bidratt med frivillig innsats i fagråd, ressursgrupper, styrer, utvalg og prosjekter. En spesiell takk også til våre gode samarbeidspartnere Sparebanken Narvik, Narvik Havn KF og Narvikgården AS for deres økonomiske bidrag til foreningens arbeid. Vi skal også i 2015 gjøre vårt ytterste for at vi kan nå vårt overordnende mål: «Skape merverdi for våre medlemmer». Styret i Narvikregionen Næringsforening, 26. mars

4 Organisasjonen består av to enheter. Narvikregionen Næringsforening (NRNF) og Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA (NRNF SA). Årlig medlemskontingent til NRNF har også i 2014 vært 1000 kroner. I tillegg kommer serviceavgiften til NRNF SA. Denne betales i henhold til omsetning. Antall medlemmer Økonomiske utfordringer i næringslivet slår negativt ut også for oss. I 2014 har en del bedrifter innstilt sin virksomhet, gått sammen i større enheter eller har et hovedkontor langt unna Narvik som ikke tillater dem å være medlem. I 2014 fikk vi derfor et stort bortfall av medlemmer, totalt ble 20 tidligere medlemmer strøket av listen. Medlemstallet i Narvikregionen Næringsforening endte på 238 medlemmer i Det er en nedgang på 10 medlemmer fra året før og dermed langt unna målsettingen om 50 nye medlemmer i Årsaken skyldes at de over år ikke har betalt kontingent og serviceavgift, at de har innstilt driften eller gått konkurs. Vi har ikke registrert at noen av de utmeldte har oppgitt at de er misfornøyd med foreningens arbeid. I 2014 fikk vi 10 nye medlemmer og rekruttering av flere medlemmer vil være en prioritert oppgave i Vi er takknemlig for at det er en positiv holdning til Narvikregionen Næringsforening og i dialog med offentlige myndigheter og andre blir det tillagt vekt at vi gjennom våre medlemmer er representative for næringslivet i regionen. 4

5 På årsmøtet 30.juni 2014 ble følgende styre valgt: FTL = Fagråd for transport/logistikk, FH = Fagråd for handel, FTHI= Fagråd for Teknologi, FHI - Fagråd for håndverk - og industri. Ved årsmøtet til Narvik Håndverk og industriforening ble Jørn Pettersen valgt som styremedlem fra Narvik Håndverk og industriforening, med Reidar Hanssen som vara. Det ble avviklet fem styremøter i 2014 og det ble behandlet 46 saker. Styremedlemmer Styreleder: Frank Sundermeier Nestleder: Wenche Østerberg Styremedlem: Heidi Rondestvedt Styremedlem: Ragnar Norum Styremedlem: Odd Helge Skogvold Styremedlem: Victor Vang Styremedlem: Bård Andreassen Styremedlem: Jørn Pettersen Vararepresentanter: - Hilde Dreyer Johansen - Kirsten Bones Olsen - Rune Nystad - Sissel Myhre Arntsen - Kent Inge Pedersen - Ketil Bonsaksen - Reidar Hanssen Fagråd FH FTL FTHI FHI Kjetil Moe er daglig leder og Hilde M. Normark er prosjektleder. Daglig leder har ved siden av å ha ansvar for daglig drift også hovedansvar for foreningens arbeid knyttet mot næringspolitikk, næringsutvikling og medlemsservice. Prosjektleder arbeider hovedsakelig med prosjekt som underbygger satsingsområdene, men har også ansvar og oppgaver knyttet til noen av fagrådene samt for kommunikasjon med medlemmer og andre. NRNF har fem fagråd: Fagråd for transport/logistikk: Fagråd for handel: Fagråd for reiseliv: Fagråd for teknologi: Fagråd for marked/kommunikasjon: Fagrådsleder Heidi Rondestvedt Fagrådsleder Wenche Østerberg Fagrådsleder Terje Theodorsen Fagrådsleder Ragnar Norum Fagrådsleder Michelle Opshaug 5

6 Fagrådenes viktigste rolle er: Frembringe prioriterte saker til administrasjonen. Bistå administrasjonen med kompetanse og kunnskap om sin bransje. Ta initiativ til nettverkssamlinger der dette er relevant. Ta initiativ til medlemsmøter innen aktuelle tema. Fagrådstyrene må kunne definere og synliggjøre vekstpotensialet, veksthindrene og lage en strategi for vekst innen sin bransje eller fagområde. Bistå med innspill til næringspolitiske saker innen sitt fagfelt og overvåke relevante regionale, nasjonale og internasjonale saker/arrangement. Alle som er medlem i Narvikregionen Næringsforening kan velge om de ønsker tilknytning til et av fagrådene. Alle fagrådene har gjennomført ett eller flere møter i Ressursgruppe Bjerkvik ledes av styremedlem Victor Vang. På samme måte som fagrådene skal ressursgruppen frembringe prioriterte saker til administrasjonen og bistå med lokalkunnskap. I strategiplanen som ble vedtatt i 2014 ble fire spesielt viktige strategiske satsingsområder trukket frem. Næringspolitikk Vi skal utvikle tydelige standpunkt og arbeide for økt politisk innflytelse og realisering av våre standpunkt. Mål: «Narvikregionen skal ha de mest næringsvennlige politikerne i Norge.» Medlemsservice Servicetilbudet skal også inkludere hjelp til enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer med spesifikke saker. Mål: «Levere et godt medlemstilbud på alle nivå.» Arenaer/møteplasser Møteplassene skal brukes til å tilføre og dele kunnskap mellom medlemmene. Mål: «Utvikle attraktive møteplasser.» 6

7 Organisasjonsutvikling Utviklingen av Narvikregionen Næringsforening skal skje bevisst, planlagt og kontinuerlig og med bred deltakelse og samarbeid mellom ansatte og tillitsvalgte. Mål: «NRNF skal ha en sterk og effektiv organisering der administrasjonen og fagrådene er grunnfjellet i arbeidet som skal gjøres.» I 2014 vedtok også styret en handlingsplan som beskriver hva NRNF skal arbeide med i innenfor de fire strategiske satsningsområdene: 1. Næringspolitikk 2. Medlemsservice 3. Arenaer/møteplasser 4. Organisasjonsutvikling Dette er noe av det vi har arbeidet med innenfor disse områdene: Næringspolitikk Dette er et svært omfattende og ressurskrevende område. NRNF har i 2014 hatt møter med de fleste politiske partiene i Narvik kommune og har hatt jevnlig dialog med den politiske og administrative ledelsen i andre kommuner i regionen. Gjennom blant annet denne kontakten fremmer vi næringslivets syn i aktuelle saker. Vi har spesielt fokusert på: Kommunal saksbehandling. Gode samferdselsløsninger. Deler av hindringene som er knyttet til areal, regulering og byggesak. Parkeringsproblematikk i Narvik sentrum. Gode forutsigbare rammevilkår for «skjenkenæringen». Også i 2014 har vi på flere måter vært tydelig på hva vi mener i ulike saker som f.eks. havbruk, utfylling av nye næringsareal og om hvordan næringsutviklingsarbeidet drives. Vi har også fremmet næringslivets syn på den forestående kommunereformen. I 2014 gjennomført vi en medlemsundersøkelse som viste et stor flertall for én storkommune i Ofoten. Dette ble kommunisert gjennom media og direkte til kommunestyrepolitikerne i Ofoten da de var samlet til et felles kommunestyremøte. 7

8 Status og utviklingstrekk for Narvikregionen Høsten 2012 tok NRNF initiativ til å få frem oppdaterte tall og fakta som beskriver status og utviklingstrekk for Narvikregionen. Tallmaterialet er siden da oppdatert årlig og høsten 2014 ble dette presentert for de politiske partiene som ønsket det. Daglig leder ga også en presentasjon av dette for et samlet bystyre i Narvik kommune. I presentasjonen for bystyret ble utviklingen i arbeidsmarkedet med bortfall av mange arbeidsplasser vektlagt. Følgende punkter ble også berørt: Motstanden mot alt nytt. Motstanden mot nye arbeidsplasser er underlig å oppleve når antall arbeidsplasser blir stadig færre, når befolkningsutviklingen er som den er. Folk flest sier mer nei enn ja. Også Narvik kommune har en tendens til å si mer nei enn ja. Vi opplever en mangel på forståelse for næringsutvikling/næringslivets behov. Ulike prosesser tar for lang tid. Det er altfor lite fleksibilitet i reguleringsplaner. Kommunen oppfattes ikke som nok løsningsorientert. Vi opplever at det er liten forståelse for hvordan vi kan få til en god næringsutvikling. Vi må slutte å si nei og begynne å si ja. Narvik kommune må få til en holdningsendring slik at man har en positiv tilnærming til næringsutvikling, til næringssaker og at man blir løsningsorientert. Skape en erkjennelse av at arbeidsplasser er viktigst. Vi kan ikke si nei til flere arbeidsplasser. Skal vi få flere arbeidsplasser må vi også legge til rette for det. Det dreier seg om å ha tilgjengelig regulerte og klargjorte næringsareal. Det handler om å utnytte de mulighetene vi har. Vi opplever for mange saker hvor kommunen ikke oppfattes som næringsvennlig. Dette gjelder spesielt areal, bygge- og reguleringssaker, men også saker som handler om servering- eller skjenking av alkohol. Næringslivet blir ofte møtt med negative holdninger i møte med Narvik kommune. Man har inntrykk av at kommunens fokus er å finne problemer og legge hindringer i veien fremfor å være løsningsorientert. Narvik kommune oppfattes i flere saker som direkte næringsfiendtlig. Narvik kommune sier at næringsutvikling og arbeidsplasser er et av de viktigste satsningsområdene. Det nytter ikke bare å beskrive det med pene ord i eksisterende og kommende plandokument. Når næringslivet blir møtt med slike holdninger er ikke det i samsvar med det kommunen selv sier kommunen skal gjøre. Vi har et holdningsproblem og et omdømmeproblem som rammer alle, både innbyggerne, kommunen og næringslivet. 8

9 Medlemsservice Vi har jevnlig spørsmål fra våre medlemmer om hjelp i små og større saker. Vi forsøker så godt vi kan å hjelpe disse. Det meste løses ved en telefon til for eksempel en kommunal instans. Noen saker krever større innsats, mens andre kun har behov for råd og veiledning. Mange av sakene også i 2014 dreier seg om utfordringer knyttet til kommunal saksbehandling innenfor områder som regulering/byggesak og skjenkesaker samt holdningene næringslivet blir møtte med. Arenaer/møteplasser Det har vært gjennomført en rekke møter/arrangement for medlemmene i løpet av Enten i egen regi, i samarbeid med medlemmer eller med andre organisasjoner. Noen av disse har vært: - Medlemsmøte om kommuneplanens arealdel. - Frokostmøte på Plattform 1. - Tilflytterkonferanse. - Åpent medlemsmøte om SINTEFs vekstprogram. - Medlemsmøte om og med LKAB - Medlemsmøte om Ofotbanealliansen og grønt trafikknutepunkt/truckstop. - Næringskafé med tema statistikk og utviklingstrekk i Narvikregionen samt investeringene i Narvikfjellet. - Næringskafé med presentasjon av EyeLife, Futurum, Narvik Havn KF og Narvikgården AS. - Næringskafe med foredrag av HiN-rektor Arne Erik Holdø og regionleder Bent Bakkan i Ungt Entreprenørskap. Opptur 2014: Det største arrangementet var Opptur som ble arrangert torsdag 6.februar På dagtid var det foredrag i Teatersalen/Narvik kulturhus med Jardar Jensen (statssekretær Regional og Moderniseringsdepartementet), Arve Knutsen (fylkesråd for næring), Grete Ellingsen (Ordfører Sortland), Tone L. Hofstad (daværende adm.dir. Habu Technology AS), Almar Markussen (styreleder HeatWork AS), Thomas Nygård (destinasjonssjef Aker Brygge), Marit Reinkjøp (gründer Energi & Treningsglede) og Eirik Newth (astrofysiker og forfatter) Opptur-arrangementet fortsatte på Quality Hotel Grand Royal på kvelden, med mat og underholdning. Følgende priser ble delt ut: Årets Bedrift 2014: Årets servicepris: Årets gründer 2014: Årets Narviking 2014: Mathisen & Mathisen AS. Det lille kjøkken AS. Tinja Fjellgård AS. Havnedirektør Rune J. Arnøy i Narvik Havn KF. 9

10 Organisasjonsutvikling Vårt mål er at NRNF skal ha en sterk og effektiv organisering der administrasjonen og fagrådene er grunnfjellet i det arbeidet som skal gjøres. Vi har ambisjoner om å øke aktiviteten i og engasjementet rundt fagrådene. Medlemsundersøkelser viser at medlemmene i NRNF er godt fornøyd med aktiviteten og servicen foreningen leverer. Det er likevel viktig å rekruttere flere medlemmer, både for å sikre det økonomiske grunnlaget, men også for at vi i fremtiden skal være representativ for regionens næringsliv. Vi har ikke lyktes godt nok med rekruttering av nye medlemmer i Det vil derfor bli satt inn større ressurser i dette i Organisasjonsutvikling betyr også at NRNF som bedrift må utvikles. I 2014 ble det tatt i bruk et nytt regnskapsprogram som forenkler og sikrer at administrasjonen er online med den økonomiske utviklingen i den daglige driften og i den omfattende prosjektporteføljen. Med god hjelp fra Narvik Bedriftshelsetjeneste fikk vi også på plass et velfungerende internkontrollsystem i 2014 og daglig leder har gjennomført HMS-kurs for ledere. Arbeid med disse viktige strategiske satsningsområder videreføres i

11 Det er viktig for oss å nå ut til flest mulig med våre budskap. Vi jobber for å øke kjennskapen til og oppslutningen om næringsforeningens virksomhet og det skjer gjennom synlighet i tradisjonelle og sosiale medier. Det sendes jevnlig ut nyhetsbrev og informasjon til medlemmene om møter og arrangement. Det meste av dette foregår elektronisk. Vi gjør også hyppig oppdatering av nettsider, facebookside og twitter. Gjennom året har også foreningen og ulike saker og arrangement blitt jevnlig omtalt i Fremover og i andre medier i regionen. Vi ønsker hyppig omtale da dette bidrar til økt kjennskap til foreningen og de sakene vi arbeider med. Det er viktig å ta aktivt del i samfunnsdebatten for å fremme næringslivets syn på aktuelle saker. 11

12 Narvikregionen Næringsforening er nest største eier i Futurum AS. Daglig leder Kjetil Moe I NRNF er styrets nestleder. Aksjeeiere Aksjer Eierandel Narvik kommune ,25 % Narvikregionen Næringsforening ,80 % Nordkraft AS 100 3,39 % Narvikgården AS 100 3,39 % Narvik Havn KF 100 3,39 % Sparebanken Narvik 50 1,69 % Ballangen Næringsforum 50 1,69 % Høgskolen i Narvik 50 1,69 % LO Ofoten 50 Totalt ,69 % 100,00 % Narvik kommune, Narvikgården AS og Narvik Havn KF har samlet 50,03 % av aksjene. Utgangspunktet for Futurums aktiviteter er selskapets strategiske plan, avtale med Narvik kommune og Strategisk Næringsplan for Ofoten. Grunnfinansieringen kommer i form av Narvik kommunes kjøp av tjenester, dette tas fra kommunens næringsfond. I tillegg er det inngått avtaler med LKAB og Høgskolen i Narvik. Selskapet har arbeidet med prosjekter der inntektene tildeles gjennom det ordinære virkemiddelapparatet som Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge. «Utviklingsprogram Narvik» fortsatte i Programmet forvaltes av Futurum på vegne av Narvik kommune og finansieres ved bevilgninger fra Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge. Bedriftene som har fått tilskudd fra programmet deltar med egenfinansiering. Fokus er på prosjekt som potensielt skaper nye arbeidsplasser. Programmet har bidratt til å skape flere nye bedrifter og nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter. NRNF eier 5 % av aksjene i Teknologifestivalen i Nord-Norge AS, daglig leder Kjetil Moe er vararepresentant til selskapets styre. Selskapets formål er å arrangere konferanser og seminarer med teknologisk relaterte temaer og skal være med på å styrke landsdelen innenfor teknologi og Narviks rolle som teknologihovedstad i Nord-Norge. Selskapets aksjonærer er i tillegg til NRNF, Forskningsparken i Narvik, VINN, Norut Teknologi og Høgskolen i Narvik. Teknologifestivalen arrangeres i Vinterfestuka. 12

13 Narvikregionen Næringsforening er også representert i flere råd, utvalg og arbeidsgrupper. Noen av disse er: NRNF var en av initiativtakerne til Ofotbanealliansen og er fortsatt representert i prosjektgruppen som i tillegg består av representanter fra Narvik Havn KF, Futurum AS, LKAB/MTAS og Narvik kommune. Åsunn Lyngedal (Narvik Havn KF) er prosjektleder og har utført et meget godt arbeid gjennom Målet for Ofotbanealliansen er gjennom å synliggjøre Ofotbanens betydning også for dagligvarer og annet gods til Nord-Norge og for fiskeeksporten ut fra landsdelen sikre at jernbanestrekningen bygges ut med tilstrekkelig kapasitet. NRNF er representert i et utvalg som arbeider med hvordan vi kan skape vekst i Narvikregionen innenfor petroleumsnæringene. Blant deltakerne i utvalget er Narvik kommune, Forskningsparken i Narvik, HiN, Futurum, Norut Narvik AS, Narvik Havn KF og Narvikgården AS. I 2014 var flere møter i utvalget og Narvik har vært representert på oljemesser i inn- og utland. Flere virksomheter som potensielt kan etablere virksomhet i Narvik har vært på besøk i regionen. Utvalget har blant annet arbeidet med tema som teknologiutviklingsprogrammer, leverandørutvikling og infrastruktur. Styret i flyplassutvalget består av: Marianne Bremnes, ordfører i Harstad (leder) og styremedlemmene Tore Nysæter (ordfører i Narvik), Svein Erik Kristiansen (ordfører i Evenes), Stig Kjærvik (direktør i Harstadregionens Næringsforening) og Kjetil Moe (daglig leder i Narvikregionen Næringsforening). Også i 2014 var det løpende dialog med Avinor og med flyselskapene som trafikkerer flyplassen. Det ble også gjennomført et møte med representanter fra ledelsen i Avinor samt med inviterte næringslivsrepresentanter fra Narvikregionen. 13

14 NRNF er representert i partnerskapet for Karrieresenteret i Ofoten. Partnerskapet består i tillegg av representanter fra NAV, Narvik videregående skole, Ofoten regionråd og Narvik kommune. Karin Fjeld er daglig leder for Karrieresenteret. Flere hundre personer får hvert år karriereveiledning rettet mot valg av utdanning og yrke, vurdering av realkompetanse og motivasjon til videre karrierevei. I tillegg til den ordinære veiledningen har sentret stort fokus på kurs, prosjekter og utviklingsarbeid i hele regionen. Narvikregionen Næringsforening har til enhver tid flere små og store prosjekt. Det er Hilde Normark som er prosjektleder for de fleste av disse. Uten økonomisk tilskudd fra Nordland fylkeskommune ville det vært vanskelig å få gjennomført mange av prosjektene. I tillegg til offentlig finansiering bidrar også NRNF samt deltakende bedrifter og samarbeidspartnere med finansiering. I samarbeid med flere andre aktører arrangerer vi hvert år «Grønn Dag» på Høgskolen i Narvik. I 2014 deltok om lag 400 ungdommer fra vg1-klasser på arrangementet. Målet er å øke bevisstheten og kunnskapen om behovet for energi-effektivisering og fornybar energi slik at ungdom velger å bli med i kampen mot klimautfordringene gjennom utdanning og yrkesvalg. 16-åringer på første trinn i videregående skole er ei god målgruppe. Etter som representanter for de videregående skolene er med i prosjektgruppa brukes «Grønn Dag» som et element i planlegginga av aktuelle fag for skoleåret. I 2014 gjennomførte vi et omfattende program med blant annet foredrag om klimautfordringene og fornybar energi, aktivitetsløype med konkurranser og aktiviteter knyttet opp mot fremtidens energikilder og fremtidens bilpark. 14

15 Kvinnenettverket ble opprettet i 2012 og hovedmålsetting er: «Å bidra til en økning av andel kvinner på de arenaer der beslutninger fattes, gjennom et forretningsnettverk for kvinnelige nøkkelpersoner i nærings-og arbeidslivet". Kvinnenettverket skal primært være et nettverk for næringsdrivende kvinner, næringslivsledere og etablerere. Nettverket skal tilby deltakerne: En felles arena for nettverksbygging og aktiviteter Kurs og seminar som passer for nyetablerte og kvinner som er godt i gang med sin virksomhet og ønsker vekst. I 2014 har vi gjennomført følgende kurs i kvinnenettverket, delfinansiert av Nordland fylkeskommunes «Kvinnemillion»: Kurs i strategisk kompetanse og presentasjonsferdigheter «Ut av komfortsona», Ballangen Kurs i strategisk kompetanse og presentasjonsferdigheter «Ut av komfortsona», Evenes Kickoff med fokus på ulike personlighetstyper, ved 2inor/Vivian Schjølberg, Narvik Kurs i pusteteknikk og flow, ved Annette Aarsland/Nina Hanssen, Narvik Tilbakemeldingene fra deltakerne på samtlige arrangementer har vært svært gode. Kvinnenettverkets styringsgruppe jobber effektiv med planlegging av nye aktiviteter og kurs. 15

16 Næringslivet i regionen står foran store utfordringer mht rekruttering av riktig kompetanse for å kunne utvikle virksomheten inn i fremtiden. NRNF`s medlemskartlegginger viser at rekruttering er og vil være en stor utfordring. Målet med prosjektet har vært å etablere et traineeprogram som skal tilby et bredt spekter av stillinger til nyutdannede. Pilotprogrammet er gjennomført i en mindre målestokk enn et ordinært traineeprogram, dette for å komme i gang med tilbudet, teste programinnhold, etablere god dialog med bedriftene og høste erfaring. Før etablering av regionalt program har vi gjennomført et pilotprogram i samarbeid med aktuelle partnere i Narvik å gjennomføre et pilotprogram i Narvik 2014/2015. Pilotprogrammet har vært delfinansiert av Utviklingsprogram Narvik (Futurum). Aktiviteter i pilotprogram: - Inngå avtaler deltakerbedrifter, utlysning og rekruttering av trainée Oppfølging «pilot» kandidater/bedrifter 2014/ Etablering av hovedprogram 2015/

17 Partnerskap Ofoten innvilget i 2013 midler til videre utvikling av tilflytterportalen narvikregionen.no. NRNFs medlemskartlegging (november 2013) viste at næringslivet i Narvikregionen fremdeles ser på det å rekruttere tilstrekkelig og riktig kompetanse som sin største utfordring de neste årene. For å fremme regionens fortrinn etablerte NRNF i prosjektet "Rekruttering til Narvikregionen" en felles regional nettportal narvikregionen.no. Hovedmålgruppen er her tilflyttere. Portalen må kontinuerlig videreutvikles for å være aktuell og kommunenes deltakelse i arbeidet er avgjørende. Etableringen har ikke hatt som mål å erstatte de kommunale nettsidene, men være en inngangsport for alle som søker info fra de fem kommunene - på jakt etter et sted å etablere seg. Målet med prosjektet er å utvikle en regional nettportal for fremtiden, med en driftsstruktur og redaksjon som er tilpasningsdyktig fremtidige endringer i kommunestruktur og næringsliv. Nordland fylkeskommune har delfinansiert «Tilflytterprogram ». I dette prosjektet vil vi i samarbeid med næringslivet og kommunene i regionen gjennomføre en rekke aktiviteter med fokus tilrettelegging av aktuelle kommunikasjonskanaler for tilflyttere. Utviklingen i Narvikregionen med utbygging av infrastruktur og etablering av nye virksomheter gjør at et stort antall av bedriftene i regionen ser på rekruttering av kompetent arbeidskraft som en av de største utfordringer for virksomheten. Flere bedrifter har allerede måttet rekruttere arbeidskraft i det europeiske marked. Arbeidstakere som velger å flytte til regionen fra utlandet stiller naturlig nok høye krav til kommunen de flytter til. Som følge av et tilflytterprosjekt, i mindre skala, gjennomført av NRNF i har næringslivet og kommunene i regionen erkjent viktigheten i å fokusere på lokalbefolkningen slik at fraflyttingen ikke øker og at det jobbes for å øke kommunens synlighet og tilrettelegging for potensielle tilflyttere. Kampanjer og informasjon fungerer best der budskapet stemmer overens med hva stedet faktisk har å by på. Vi må gå til bunns i hva vi egentlig har å tilby og være konkret. Tilflytterprogrammet skal bidra til økt tilflytting og til at eksisterende tilflyttere trives og blir værende. 17

18 Målet skal vi nå ved å fokusere på følgende aktivitetsområder: Tilrettelegging av aktuelle kommunikasjonskanaler Rekruttering Trivsel og integrering i lokalsamfunn og næringsliv Aktiviteter gjennomført i 2014: Etablering av regional styringsgruppe Etablering ny plattform tilflytterportal På bakgrunn av et økende behov for yrkessjåfører og logistikkarbeidere i regionen har Narvik videregående skole satt i gang en prosess for etablering av et utdanningstilbud i transport- og logistikkfagene lokalisert til Narvik. Sjåfører og logistikkoperatører som er som er tilsatt i lokale bedrifter må få tilbud om nødvendig etterutdanning i nærhet til hjem/arbeid. Lokal rekruttering er essensielt for å skape vekst/utvikling i Narvikregionen. Et utdanningstilbud lokalisert i Narvik vil bidra til etablering av nye arbeidsplasser, positiv befolkningsutvikling og utnyttelse av eksisterende ressurser. For å dokumentere status i regionen har Narvikregionen Næringsforening, på oppdrag fra Narvik videregående skole ekstern virksomhet gjennomført en kartlegging i regionens transport og logistikkbedrifter. Rapporten oppsummerer sentrale resultater fra kartleggingen. 91,7 % av bedriftene svarer at de ser fordeler ved etablering av et lokalt utdanningstilbud og melder et stort behov for nyrekruttering de nærmeste 3-5 år. Rapporten er basert på nettbasert questbackkartlegging og intervju med representanter for 13 av de største bedrifter innen transport-/logistikk i Narvikregionen. 18

19 Kostnadene i forbindelse med drift og vedlikehold av julegata, inkl. opp- og nedmontering, rengjøring og oppbevaring av julepynten håndteres av et spleiselag av bedrifter i Narvik by. I 2014 deltok 62 bedrifter i finansiering av kostnadene med tilsammen kr ,-. Det primære geografiske nedslagsfeltet til Narvikregionen Næringsforening er innenfor områdene Narvik, Ballangen, Tjeldsund, Evenes, Tysfjord, Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu. Vi har medlemmer i fire av de fem kommunene i Ofoten og vi samarbeider godt med den andre næringsforeningen i Ofoten, Ballangen Næringsforum. Vi har en formell samarbeidsavtale med BNF og foreningen har også en representant i vårt styre. Vi ønsker å ha et tett og godt samarbeid med næringsliv/næringsforeningene i hele Narvikregionen. I 2014 inviterte vi derfor til et samarbeidsmøte i Gratangen. Målet var å bli bedre kjent, invitere til samarbeid og diskutere ulike måter å samarbeide på. Initiativet ble svært godt mottatt og vi hadde et positivt møte. Deltakere var representanter fra Gratangen Næringsforum og «Spire Gratangen», «Lavangen i vekst», Salangen Næringsforening og Bardu Utvikling. Ordfører Erling Bratsberg i Lavangen og styremedlem og samfunnskontakt i Sparebanken Narvik, Victor Vang deltok også. I løpet av året har vi utviklet et tettere samarbeid med Gratangen Næringsforum. Vi har hatt jevnlig dialog med foreningen og vi ønsker nå et mer formelt samarbeid. På regionalt nivå har vi også jevnlig kontakt med fylkesrådet i Nordland. Nordland fylkeskommune er en svært viktig premissgiver for mye av det næringslivet er opptatt av og er også en god bidragsyter til vår aktivitet, det er derfor viktig for oss å ha god dialog med fylkeskommunen. I 2014 har vi ved to anledninger hatt møter med et tilnærmet fulltallig fylkesråd og vi har hatt dialog med så vel fylkesrådsleder som enkelte fylkesråd. 19

20 Næringsarena Hålogaland er et samarbeidsprosjekt for Lofoten Næringsforum, Vesterålen Næringslivssamarbeid, Harstadregionens Næringsforening og Narvikregionen Næringsforening. Lederne i de fire regionale næringsforeningene møtes jevnlig og arbeider med flere saker som har betydning for næringslivet i regionen. Også i 2014 har Næringsarena Hålogaland hatt fokus på samferdsel og har blant annet levert høringsuttalelser om til Joint Barents Transport Plan der vi fokuserte på Ofotbanen og behov for effektiv vei (E6/E10) som tilførselsvei til/fra Ofotbanen. Midtre Hålogaland er mulighetenes region. Som næringsregion har Hålogaland allerede i dag mange bein å stå på og regionen har et næringsliv som er variert og mangfoldig. Samtidig er det fortsatt store utviklingsmuligheter innenfor mange bransjer/næringer. Marin sektor med økende eksportinntekter fra regionen blir stadig viktigere. Olje/gass/fornybar energi representer nye muligheter for området og også reiselivsnæringa i regionen har et stort uutnyttet potensial. Dette er et godt utgangspunkt. Likevel har vi en rekke felles utfordringer, blant annet knyttet til: Ungdommene flytter. Etter videregående skole flytter svært mange unge mennesker ut fra området og alt for få kommer tilbake. Vi har ikke lyktes med å få unge mennesker med høy utdanning til å satse sin fremtid i Hålogalandsregionen. Dette har medført at Midtre Hålogaland har hatt en svakere befolkningsutvikling enn mange andre deler av Nord-Norge de siste 10 årene. Manglene synlighet. Hålogaland er en relativt kompakt og næringssterk region, men regionen og dens ressurser inngår i statistikksammenheng i Nordland og Troms fylke. Det er derfor en utfordring å få fram faktainformasjon om regionen både når det gjelder ressurser, næringsliv og befolkning. Fylkesgrenseproblematikken og fravær av institusjoner som målbærer regionens interesser gjør at Hålogaland derfor ofte blir lite synlig. Dette gjelder både på nasjonalt nivå og i landsdelsammenheng. Næringsforeningene i Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Narvikregionen ønsker å ta et medansvar for å snu denne utviklingen. 20

21 Regionen er relativt kompakt og etter hvert som de interne kommunikasjonene i Hålogaland (E10) bygges ut, vil dette forsterkes. Spesielt oppgraderingen av E10/Hålogalandsveien og bygging av Hålogalandsbrua kan trekkes frem. Til tross for at den interne kommunikasjonen i Hålogaland ennå ikke er god nok, er det en betydelig samhandling over regions- og fylkesgrensen. Næringslivet i Hålogaland samarbeider i økende grad i denne befolkningstette regionen. Dette gjelder bygg- og anleggsbransjen, transportbransjen, leverandører til olje og gassindustrien, finansbedrifter, sluttbrukersalg av elektrisk strøm. Det er derfor naturlig at også næringsforeningene de siste årene har forsterket samarbeidet. Det overordnede målet for næringslivssamarbeidet i Midtre Hålogaland de neste årene er å bidra til økt verdiskapning og vekst for næringslivet i hele regionen. Dette skal oppnås gjennom følgende delmål: Sikre gode rammebetingelser for næringslivet i regionen Synliggjøre regionens fortrinn som næringsregion - både regionalt og nasjonalt Øke regionens samlede attraktivitet Bidra til rekruttering av kompetent arbeidskraft til Hålogaland Styrke næringsforeningene og næringslivssamarbeidet i regionen I 2014 ble det startet et forprosjekt der vi skal vurdere om det kan være aktuelt å formalisere et samarbeid mellom Næringsarena Hålogaland, kommunene/regionrådet og fylkeskommunene. Begge fylkeskommunene har bevilget kroner hver til forprosjektet og Næringsarena Hålogaland bidrar også med kroner. I prosjektgruppa deltar Grete Ellingsen (ordfører Sortland), Bjørnar Pettersen (ordfører Tjeldsund), Jon Petter Arntzen (Vesterålen Næringslivssamarbeid), Stig Kjærvik (Harstadregionens Næringsforening), Richard Sandness (Lofoten Næringsforum) og Kjetil Moe på vegne av NRNF. Det har vært gjennomført dialogmøter i alle fire regioner for å drøfte innholdet i et eventuelt partnerskap. Det har også vært gjennomført møter med fylkesrådet både i Nordland og Troms. I årene som kommer må vi utvikle et internasjonalt orientert næringsliv som er i stand til å lykkes på den globale konkurransearena. Både eksisterende og nye bedrifter må derfor sikres rammebetingelser for fortsatt vekst og utvikling. Samhandling på tvers av kommune og fylkesgrenser blir i denne sammenheng svært viktig. Alle de regionale foreningene er enige om at ambisjonsnivået for Næringsarena Hålogaland skal økes de neste årene slik at man på en enda bedre måte kan bidra til verdiskapning og vekst for næringslivet i hele regionen. 21

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe ideas2evidence rapport 1/2011 1 Forord Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer