Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert"

Transkript

1

2 2

3 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette for at næringslivet får gode utviklingsmuligheter, at rammevilkårene for næringslivet bedres. Gjennom hele 2014 har vi gjennom næringspolitisk arbeid, medlemsservice og prosjekter styrket vår tilstedeværelse. Vi har satt manglende næringspolitisk engasjement og forståelse på dagsorden og vi har tydelig tatt til ordet for at en holdningsendring må til i arbeidet med tilrettelegging for utvikling og vekst i næringslivet. Mye av foreningens arbeid er ikke synlig. Det består blant annet av dialog og uformelle møter med politikere og offentlige myndigheter for å tilrettelegge eller løse konkrete saker på vegne av våre medlemmer. I 2014 har vi imidlertid hatt som mål å være en enda mer tydelig stemme i det offentlige rom enn tidligere. Vi ser at våre utspill har skapt debatt og gitt resultater. Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert Medlemsundersøkelser viser at medlemmene er godt fornøyd med aktiviteten og servicen foreningen leverer. Det er likevel viktig å rekruttere flere medlemmer, både for å sikre det økonomiske grunnlaget, men også for at vi i fremtiden skal være representativ for regionens næringsliv. Vi blir aldri sterkere enn det medlemmene gjør oss. Vi mener det er godt næringsvett å være medlem. Vi vil takke våre medlemmer for engasjement og konstruktive tilbakemeldinger. Takk også til de som har bidratt med frivillig innsats i fagråd, ressursgrupper, styrer, utvalg og prosjekter. En spesiell takk også til våre gode samarbeidspartnere Sparebanken Narvik, Narvik Havn KF og Narvikgården AS for deres økonomiske bidrag til foreningens arbeid. Vi skal også i 2015 gjøre vårt ytterste for at vi kan nå vårt overordnende mål: «Skape merverdi for våre medlemmer». Styret i Narvikregionen Næringsforening, 26. mars

4 Organisasjonen består av to enheter. Narvikregionen Næringsforening (NRNF) og Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA (NRNF SA). Årlig medlemskontingent til NRNF har også i 2014 vært 1000 kroner. I tillegg kommer serviceavgiften til NRNF SA. Denne betales i henhold til omsetning. Antall medlemmer Økonomiske utfordringer i næringslivet slår negativt ut også for oss. I 2014 har en del bedrifter innstilt sin virksomhet, gått sammen i større enheter eller har et hovedkontor langt unna Narvik som ikke tillater dem å være medlem. I 2014 fikk vi derfor et stort bortfall av medlemmer, totalt ble 20 tidligere medlemmer strøket av listen. Medlemstallet i Narvikregionen Næringsforening endte på 238 medlemmer i Det er en nedgang på 10 medlemmer fra året før og dermed langt unna målsettingen om 50 nye medlemmer i Årsaken skyldes at de over år ikke har betalt kontingent og serviceavgift, at de har innstilt driften eller gått konkurs. Vi har ikke registrert at noen av de utmeldte har oppgitt at de er misfornøyd med foreningens arbeid. I 2014 fikk vi 10 nye medlemmer og rekruttering av flere medlemmer vil være en prioritert oppgave i Vi er takknemlig for at det er en positiv holdning til Narvikregionen Næringsforening og i dialog med offentlige myndigheter og andre blir det tillagt vekt at vi gjennom våre medlemmer er representative for næringslivet i regionen. 4

5 På årsmøtet 30.juni 2014 ble følgende styre valgt: FTL = Fagråd for transport/logistikk, FH = Fagråd for handel, FTHI= Fagråd for Teknologi, FHI - Fagråd for håndverk - og industri. Ved årsmøtet til Narvik Håndverk og industriforening ble Jørn Pettersen valgt som styremedlem fra Narvik Håndverk og industriforening, med Reidar Hanssen som vara. Det ble avviklet fem styremøter i 2014 og det ble behandlet 46 saker. Styremedlemmer Styreleder: Frank Sundermeier Nestleder: Wenche Østerberg Styremedlem: Heidi Rondestvedt Styremedlem: Ragnar Norum Styremedlem: Odd Helge Skogvold Styremedlem: Victor Vang Styremedlem: Bård Andreassen Styremedlem: Jørn Pettersen Vararepresentanter: - Hilde Dreyer Johansen - Kirsten Bones Olsen - Rune Nystad - Sissel Myhre Arntsen - Kent Inge Pedersen - Ketil Bonsaksen - Reidar Hanssen Fagråd FH FTL FTHI FHI Kjetil Moe er daglig leder og Hilde M. Normark er prosjektleder. Daglig leder har ved siden av å ha ansvar for daglig drift også hovedansvar for foreningens arbeid knyttet mot næringspolitikk, næringsutvikling og medlemsservice. Prosjektleder arbeider hovedsakelig med prosjekt som underbygger satsingsområdene, men har også ansvar og oppgaver knyttet til noen av fagrådene samt for kommunikasjon med medlemmer og andre. NRNF har fem fagråd: Fagråd for transport/logistikk: Fagråd for handel: Fagråd for reiseliv: Fagråd for teknologi: Fagråd for marked/kommunikasjon: Fagrådsleder Heidi Rondestvedt Fagrådsleder Wenche Østerberg Fagrådsleder Terje Theodorsen Fagrådsleder Ragnar Norum Fagrådsleder Michelle Opshaug 5

6 Fagrådenes viktigste rolle er: Frembringe prioriterte saker til administrasjonen. Bistå administrasjonen med kompetanse og kunnskap om sin bransje. Ta initiativ til nettverkssamlinger der dette er relevant. Ta initiativ til medlemsmøter innen aktuelle tema. Fagrådstyrene må kunne definere og synliggjøre vekstpotensialet, veksthindrene og lage en strategi for vekst innen sin bransje eller fagområde. Bistå med innspill til næringspolitiske saker innen sitt fagfelt og overvåke relevante regionale, nasjonale og internasjonale saker/arrangement. Alle som er medlem i Narvikregionen Næringsforening kan velge om de ønsker tilknytning til et av fagrådene. Alle fagrådene har gjennomført ett eller flere møter i Ressursgruppe Bjerkvik ledes av styremedlem Victor Vang. På samme måte som fagrådene skal ressursgruppen frembringe prioriterte saker til administrasjonen og bistå med lokalkunnskap. I strategiplanen som ble vedtatt i 2014 ble fire spesielt viktige strategiske satsingsområder trukket frem. Næringspolitikk Vi skal utvikle tydelige standpunkt og arbeide for økt politisk innflytelse og realisering av våre standpunkt. Mål: «Narvikregionen skal ha de mest næringsvennlige politikerne i Norge.» Medlemsservice Servicetilbudet skal også inkludere hjelp til enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer med spesifikke saker. Mål: «Levere et godt medlemstilbud på alle nivå.» Arenaer/møteplasser Møteplassene skal brukes til å tilføre og dele kunnskap mellom medlemmene. Mål: «Utvikle attraktive møteplasser.» 6

7 Organisasjonsutvikling Utviklingen av Narvikregionen Næringsforening skal skje bevisst, planlagt og kontinuerlig og med bred deltakelse og samarbeid mellom ansatte og tillitsvalgte. Mål: «NRNF skal ha en sterk og effektiv organisering der administrasjonen og fagrådene er grunnfjellet i arbeidet som skal gjøres.» I 2014 vedtok også styret en handlingsplan som beskriver hva NRNF skal arbeide med i innenfor de fire strategiske satsningsområdene: 1. Næringspolitikk 2. Medlemsservice 3. Arenaer/møteplasser 4. Organisasjonsutvikling Dette er noe av det vi har arbeidet med innenfor disse områdene: Næringspolitikk Dette er et svært omfattende og ressurskrevende område. NRNF har i 2014 hatt møter med de fleste politiske partiene i Narvik kommune og har hatt jevnlig dialog med den politiske og administrative ledelsen i andre kommuner i regionen. Gjennom blant annet denne kontakten fremmer vi næringslivets syn i aktuelle saker. Vi har spesielt fokusert på: Kommunal saksbehandling. Gode samferdselsløsninger. Deler av hindringene som er knyttet til areal, regulering og byggesak. Parkeringsproblematikk i Narvik sentrum. Gode forutsigbare rammevilkår for «skjenkenæringen». Også i 2014 har vi på flere måter vært tydelig på hva vi mener i ulike saker som f.eks. havbruk, utfylling av nye næringsareal og om hvordan næringsutviklingsarbeidet drives. Vi har også fremmet næringslivets syn på den forestående kommunereformen. I 2014 gjennomført vi en medlemsundersøkelse som viste et stor flertall for én storkommune i Ofoten. Dette ble kommunisert gjennom media og direkte til kommunestyrepolitikerne i Ofoten da de var samlet til et felles kommunestyremøte. 7

8 Status og utviklingstrekk for Narvikregionen Høsten 2012 tok NRNF initiativ til å få frem oppdaterte tall og fakta som beskriver status og utviklingstrekk for Narvikregionen. Tallmaterialet er siden da oppdatert årlig og høsten 2014 ble dette presentert for de politiske partiene som ønsket det. Daglig leder ga også en presentasjon av dette for et samlet bystyre i Narvik kommune. I presentasjonen for bystyret ble utviklingen i arbeidsmarkedet med bortfall av mange arbeidsplasser vektlagt. Følgende punkter ble også berørt: Motstanden mot alt nytt. Motstanden mot nye arbeidsplasser er underlig å oppleve når antall arbeidsplasser blir stadig færre, når befolkningsutviklingen er som den er. Folk flest sier mer nei enn ja. Også Narvik kommune har en tendens til å si mer nei enn ja. Vi opplever en mangel på forståelse for næringsutvikling/næringslivets behov. Ulike prosesser tar for lang tid. Det er altfor lite fleksibilitet i reguleringsplaner. Kommunen oppfattes ikke som nok løsningsorientert. Vi opplever at det er liten forståelse for hvordan vi kan få til en god næringsutvikling. Vi må slutte å si nei og begynne å si ja. Narvik kommune må få til en holdningsendring slik at man har en positiv tilnærming til næringsutvikling, til næringssaker og at man blir løsningsorientert. Skape en erkjennelse av at arbeidsplasser er viktigst. Vi kan ikke si nei til flere arbeidsplasser. Skal vi få flere arbeidsplasser må vi også legge til rette for det. Det dreier seg om å ha tilgjengelig regulerte og klargjorte næringsareal. Det handler om å utnytte de mulighetene vi har. Vi opplever for mange saker hvor kommunen ikke oppfattes som næringsvennlig. Dette gjelder spesielt areal, bygge- og reguleringssaker, men også saker som handler om servering- eller skjenking av alkohol. Næringslivet blir ofte møtt med negative holdninger i møte med Narvik kommune. Man har inntrykk av at kommunens fokus er å finne problemer og legge hindringer i veien fremfor å være løsningsorientert. Narvik kommune oppfattes i flere saker som direkte næringsfiendtlig. Narvik kommune sier at næringsutvikling og arbeidsplasser er et av de viktigste satsningsområdene. Det nytter ikke bare å beskrive det med pene ord i eksisterende og kommende plandokument. Når næringslivet blir møtt med slike holdninger er ikke det i samsvar med det kommunen selv sier kommunen skal gjøre. Vi har et holdningsproblem og et omdømmeproblem som rammer alle, både innbyggerne, kommunen og næringslivet. 8

9 Medlemsservice Vi har jevnlig spørsmål fra våre medlemmer om hjelp i små og større saker. Vi forsøker så godt vi kan å hjelpe disse. Det meste løses ved en telefon til for eksempel en kommunal instans. Noen saker krever større innsats, mens andre kun har behov for råd og veiledning. Mange av sakene også i 2014 dreier seg om utfordringer knyttet til kommunal saksbehandling innenfor områder som regulering/byggesak og skjenkesaker samt holdningene næringslivet blir møtte med. Arenaer/møteplasser Det har vært gjennomført en rekke møter/arrangement for medlemmene i løpet av Enten i egen regi, i samarbeid med medlemmer eller med andre organisasjoner. Noen av disse har vært: - Medlemsmøte om kommuneplanens arealdel. - Frokostmøte på Plattform 1. - Tilflytterkonferanse. - Åpent medlemsmøte om SINTEFs vekstprogram. - Medlemsmøte om og med LKAB - Medlemsmøte om Ofotbanealliansen og grønt trafikknutepunkt/truckstop. - Næringskafé med tema statistikk og utviklingstrekk i Narvikregionen samt investeringene i Narvikfjellet. - Næringskafé med presentasjon av EyeLife, Futurum, Narvik Havn KF og Narvikgården AS. - Næringskafe med foredrag av HiN-rektor Arne Erik Holdø og regionleder Bent Bakkan i Ungt Entreprenørskap. Opptur 2014: Det største arrangementet var Opptur som ble arrangert torsdag 6.februar På dagtid var det foredrag i Teatersalen/Narvik kulturhus med Jardar Jensen (statssekretær Regional og Moderniseringsdepartementet), Arve Knutsen (fylkesråd for næring), Grete Ellingsen (Ordfører Sortland), Tone L. Hofstad (daværende adm.dir. Habu Technology AS), Almar Markussen (styreleder HeatWork AS), Thomas Nygård (destinasjonssjef Aker Brygge), Marit Reinkjøp (gründer Energi & Treningsglede) og Eirik Newth (astrofysiker og forfatter) Opptur-arrangementet fortsatte på Quality Hotel Grand Royal på kvelden, med mat og underholdning. Følgende priser ble delt ut: Årets Bedrift 2014: Årets servicepris: Årets gründer 2014: Årets Narviking 2014: Mathisen & Mathisen AS. Det lille kjøkken AS. Tinja Fjellgård AS. Havnedirektør Rune J. Arnøy i Narvik Havn KF. 9

10 Organisasjonsutvikling Vårt mål er at NRNF skal ha en sterk og effektiv organisering der administrasjonen og fagrådene er grunnfjellet i det arbeidet som skal gjøres. Vi har ambisjoner om å øke aktiviteten i og engasjementet rundt fagrådene. Medlemsundersøkelser viser at medlemmene i NRNF er godt fornøyd med aktiviteten og servicen foreningen leverer. Det er likevel viktig å rekruttere flere medlemmer, både for å sikre det økonomiske grunnlaget, men også for at vi i fremtiden skal være representativ for regionens næringsliv. Vi har ikke lyktes godt nok med rekruttering av nye medlemmer i Det vil derfor bli satt inn større ressurser i dette i Organisasjonsutvikling betyr også at NRNF som bedrift må utvikles. I 2014 ble det tatt i bruk et nytt regnskapsprogram som forenkler og sikrer at administrasjonen er online med den økonomiske utviklingen i den daglige driften og i den omfattende prosjektporteføljen. Med god hjelp fra Narvik Bedriftshelsetjeneste fikk vi også på plass et velfungerende internkontrollsystem i 2014 og daglig leder har gjennomført HMS-kurs for ledere. Arbeid med disse viktige strategiske satsningsområder videreføres i

11 Det er viktig for oss å nå ut til flest mulig med våre budskap. Vi jobber for å øke kjennskapen til og oppslutningen om næringsforeningens virksomhet og det skjer gjennom synlighet i tradisjonelle og sosiale medier. Det sendes jevnlig ut nyhetsbrev og informasjon til medlemmene om møter og arrangement. Det meste av dette foregår elektronisk. Vi gjør også hyppig oppdatering av nettsider, facebookside og twitter. Gjennom året har også foreningen og ulike saker og arrangement blitt jevnlig omtalt i Fremover og i andre medier i regionen. Vi ønsker hyppig omtale da dette bidrar til økt kjennskap til foreningen og de sakene vi arbeider med. Det er viktig å ta aktivt del i samfunnsdebatten for å fremme næringslivets syn på aktuelle saker. 11

12 Narvikregionen Næringsforening er nest største eier i Futurum AS. Daglig leder Kjetil Moe I NRNF er styrets nestleder. Aksjeeiere Aksjer Eierandel Narvik kommune ,25 % Narvikregionen Næringsforening ,80 % Nordkraft AS 100 3,39 % Narvikgården AS 100 3,39 % Narvik Havn KF 100 3,39 % Sparebanken Narvik 50 1,69 % Ballangen Næringsforum 50 1,69 % Høgskolen i Narvik 50 1,69 % LO Ofoten 50 Totalt ,69 % 100,00 % Narvik kommune, Narvikgården AS og Narvik Havn KF har samlet 50,03 % av aksjene. Utgangspunktet for Futurums aktiviteter er selskapets strategiske plan, avtale med Narvik kommune og Strategisk Næringsplan for Ofoten. Grunnfinansieringen kommer i form av Narvik kommunes kjøp av tjenester, dette tas fra kommunens næringsfond. I tillegg er det inngått avtaler med LKAB og Høgskolen i Narvik. Selskapet har arbeidet med prosjekter der inntektene tildeles gjennom det ordinære virkemiddelapparatet som Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge. «Utviklingsprogram Narvik» fortsatte i Programmet forvaltes av Futurum på vegne av Narvik kommune og finansieres ved bevilgninger fra Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge. Bedriftene som har fått tilskudd fra programmet deltar med egenfinansiering. Fokus er på prosjekt som potensielt skaper nye arbeidsplasser. Programmet har bidratt til å skape flere nye bedrifter og nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter. NRNF eier 5 % av aksjene i Teknologifestivalen i Nord-Norge AS, daglig leder Kjetil Moe er vararepresentant til selskapets styre. Selskapets formål er å arrangere konferanser og seminarer med teknologisk relaterte temaer og skal være med på å styrke landsdelen innenfor teknologi og Narviks rolle som teknologihovedstad i Nord-Norge. Selskapets aksjonærer er i tillegg til NRNF, Forskningsparken i Narvik, VINN, Norut Teknologi og Høgskolen i Narvik. Teknologifestivalen arrangeres i Vinterfestuka. 12

13 Narvikregionen Næringsforening er også representert i flere råd, utvalg og arbeidsgrupper. Noen av disse er: NRNF var en av initiativtakerne til Ofotbanealliansen og er fortsatt representert i prosjektgruppen som i tillegg består av representanter fra Narvik Havn KF, Futurum AS, LKAB/MTAS og Narvik kommune. Åsunn Lyngedal (Narvik Havn KF) er prosjektleder og har utført et meget godt arbeid gjennom Målet for Ofotbanealliansen er gjennom å synliggjøre Ofotbanens betydning også for dagligvarer og annet gods til Nord-Norge og for fiskeeksporten ut fra landsdelen sikre at jernbanestrekningen bygges ut med tilstrekkelig kapasitet. NRNF er representert i et utvalg som arbeider med hvordan vi kan skape vekst i Narvikregionen innenfor petroleumsnæringene. Blant deltakerne i utvalget er Narvik kommune, Forskningsparken i Narvik, HiN, Futurum, Norut Narvik AS, Narvik Havn KF og Narvikgården AS. I 2014 var flere møter i utvalget og Narvik har vært representert på oljemesser i inn- og utland. Flere virksomheter som potensielt kan etablere virksomhet i Narvik har vært på besøk i regionen. Utvalget har blant annet arbeidet med tema som teknologiutviklingsprogrammer, leverandørutvikling og infrastruktur. Styret i flyplassutvalget består av: Marianne Bremnes, ordfører i Harstad (leder) og styremedlemmene Tore Nysæter (ordfører i Narvik), Svein Erik Kristiansen (ordfører i Evenes), Stig Kjærvik (direktør i Harstadregionens Næringsforening) og Kjetil Moe (daglig leder i Narvikregionen Næringsforening). Også i 2014 var det løpende dialog med Avinor og med flyselskapene som trafikkerer flyplassen. Det ble også gjennomført et møte med representanter fra ledelsen i Avinor samt med inviterte næringslivsrepresentanter fra Narvikregionen. 13

14 NRNF er representert i partnerskapet for Karrieresenteret i Ofoten. Partnerskapet består i tillegg av representanter fra NAV, Narvik videregående skole, Ofoten regionråd og Narvik kommune. Karin Fjeld er daglig leder for Karrieresenteret. Flere hundre personer får hvert år karriereveiledning rettet mot valg av utdanning og yrke, vurdering av realkompetanse og motivasjon til videre karrierevei. I tillegg til den ordinære veiledningen har sentret stort fokus på kurs, prosjekter og utviklingsarbeid i hele regionen. Narvikregionen Næringsforening har til enhver tid flere små og store prosjekt. Det er Hilde Normark som er prosjektleder for de fleste av disse. Uten økonomisk tilskudd fra Nordland fylkeskommune ville det vært vanskelig å få gjennomført mange av prosjektene. I tillegg til offentlig finansiering bidrar også NRNF samt deltakende bedrifter og samarbeidspartnere med finansiering. I samarbeid med flere andre aktører arrangerer vi hvert år «Grønn Dag» på Høgskolen i Narvik. I 2014 deltok om lag 400 ungdommer fra vg1-klasser på arrangementet. Målet er å øke bevisstheten og kunnskapen om behovet for energi-effektivisering og fornybar energi slik at ungdom velger å bli med i kampen mot klimautfordringene gjennom utdanning og yrkesvalg. 16-åringer på første trinn i videregående skole er ei god målgruppe. Etter som representanter for de videregående skolene er med i prosjektgruppa brukes «Grønn Dag» som et element i planlegginga av aktuelle fag for skoleåret. I 2014 gjennomførte vi et omfattende program med blant annet foredrag om klimautfordringene og fornybar energi, aktivitetsløype med konkurranser og aktiviteter knyttet opp mot fremtidens energikilder og fremtidens bilpark. 14

15 Kvinnenettverket ble opprettet i 2012 og hovedmålsetting er: «Å bidra til en økning av andel kvinner på de arenaer der beslutninger fattes, gjennom et forretningsnettverk for kvinnelige nøkkelpersoner i nærings-og arbeidslivet". Kvinnenettverket skal primært være et nettverk for næringsdrivende kvinner, næringslivsledere og etablerere. Nettverket skal tilby deltakerne: En felles arena for nettverksbygging og aktiviteter Kurs og seminar som passer for nyetablerte og kvinner som er godt i gang med sin virksomhet og ønsker vekst. I 2014 har vi gjennomført følgende kurs i kvinnenettverket, delfinansiert av Nordland fylkeskommunes «Kvinnemillion»: Kurs i strategisk kompetanse og presentasjonsferdigheter «Ut av komfortsona», Ballangen Kurs i strategisk kompetanse og presentasjonsferdigheter «Ut av komfortsona», Evenes Kickoff med fokus på ulike personlighetstyper, ved 2inor/Vivian Schjølberg, Narvik Kurs i pusteteknikk og flow, ved Annette Aarsland/Nina Hanssen, Narvik Tilbakemeldingene fra deltakerne på samtlige arrangementer har vært svært gode. Kvinnenettverkets styringsgruppe jobber effektiv med planlegging av nye aktiviteter og kurs. 15

16 Næringslivet i regionen står foran store utfordringer mht rekruttering av riktig kompetanse for å kunne utvikle virksomheten inn i fremtiden. NRNF`s medlemskartlegginger viser at rekruttering er og vil være en stor utfordring. Målet med prosjektet har vært å etablere et traineeprogram som skal tilby et bredt spekter av stillinger til nyutdannede. Pilotprogrammet er gjennomført i en mindre målestokk enn et ordinært traineeprogram, dette for å komme i gang med tilbudet, teste programinnhold, etablere god dialog med bedriftene og høste erfaring. Før etablering av regionalt program har vi gjennomført et pilotprogram i samarbeid med aktuelle partnere i Narvik å gjennomføre et pilotprogram i Narvik 2014/2015. Pilotprogrammet har vært delfinansiert av Utviklingsprogram Narvik (Futurum). Aktiviteter i pilotprogram: - Inngå avtaler deltakerbedrifter, utlysning og rekruttering av trainée Oppfølging «pilot» kandidater/bedrifter 2014/ Etablering av hovedprogram 2015/

17 Partnerskap Ofoten innvilget i 2013 midler til videre utvikling av tilflytterportalen narvikregionen.no. NRNFs medlemskartlegging (november 2013) viste at næringslivet i Narvikregionen fremdeles ser på det å rekruttere tilstrekkelig og riktig kompetanse som sin største utfordring de neste årene. For å fremme regionens fortrinn etablerte NRNF i prosjektet "Rekruttering til Narvikregionen" en felles regional nettportal narvikregionen.no. Hovedmålgruppen er her tilflyttere. Portalen må kontinuerlig videreutvikles for å være aktuell og kommunenes deltakelse i arbeidet er avgjørende. Etableringen har ikke hatt som mål å erstatte de kommunale nettsidene, men være en inngangsport for alle som søker info fra de fem kommunene - på jakt etter et sted å etablere seg. Målet med prosjektet er å utvikle en regional nettportal for fremtiden, med en driftsstruktur og redaksjon som er tilpasningsdyktig fremtidige endringer i kommunestruktur og næringsliv. Nordland fylkeskommune har delfinansiert «Tilflytterprogram ». I dette prosjektet vil vi i samarbeid med næringslivet og kommunene i regionen gjennomføre en rekke aktiviteter med fokus tilrettelegging av aktuelle kommunikasjonskanaler for tilflyttere. Utviklingen i Narvikregionen med utbygging av infrastruktur og etablering av nye virksomheter gjør at et stort antall av bedriftene i regionen ser på rekruttering av kompetent arbeidskraft som en av de største utfordringer for virksomheten. Flere bedrifter har allerede måttet rekruttere arbeidskraft i det europeiske marked. Arbeidstakere som velger å flytte til regionen fra utlandet stiller naturlig nok høye krav til kommunen de flytter til. Som følge av et tilflytterprosjekt, i mindre skala, gjennomført av NRNF i har næringslivet og kommunene i regionen erkjent viktigheten i å fokusere på lokalbefolkningen slik at fraflyttingen ikke øker og at det jobbes for å øke kommunens synlighet og tilrettelegging for potensielle tilflyttere. Kampanjer og informasjon fungerer best der budskapet stemmer overens med hva stedet faktisk har å by på. Vi må gå til bunns i hva vi egentlig har å tilby og være konkret. Tilflytterprogrammet skal bidra til økt tilflytting og til at eksisterende tilflyttere trives og blir værende. 17

18 Målet skal vi nå ved å fokusere på følgende aktivitetsområder: Tilrettelegging av aktuelle kommunikasjonskanaler Rekruttering Trivsel og integrering i lokalsamfunn og næringsliv Aktiviteter gjennomført i 2014: Etablering av regional styringsgruppe Etablering ny plattform tilflytterportal På bakgrunn av et økende behov for yrkessjåfører og logistikkarbeidere i regionen har Narvik videregående skole satt i gang en prosess for etablering av et utdanningstilbud i transport- og logistikkfagene lokalisert til Narvik. Sjåfører og logistikkoperatører som er som er tilsatt i lokale bedrifter må få tilbud om nødvendig etterutdanning i nærhet til hjem/arbeid. Lokal rekruttering er essensielt for å skape vekst/utvikling i Narvikregionen. Et utdanningstilbud lokalisert i Narvik vil bidra til etablering av nye arbeidsplasser, positiv befolkningsutvikling og utnyttelse av eksisterende ressurser. For å dokumentere status i regionen har Narvikregionen Næringsforening, på oppdrag fra Narvik videregående skole ekstern virksomhet gjennomført en kartlegging i regionens transport og logistikkbedrifter. Rapporten oppsummerer sentrale resultater fra kartleggingen. 91,7 % av bedriftene svarer at de ser fordeler ved etablering av et lokalt utdanningstilbud og melder et stort behov for nyrekruttering de nærmeste 3-5 år. Rapporten er basert på nettbasert questbackkartlegging og intervju med representanter for 13 av de største bedrifter innen transport-/logistikk i Narvikregionen. 18

19 Kostnadene i forbindelse med drift og vedlikehold av julegata, inkl. opp- og nedmontering, rengjøring og oppbevaring av julepynten håndteres av et spleiselag av bedrifter i Narvik by. I 2014 deltok 62 bedrifter i finansiering av kostnadene med tilsammen kr ,-. Det primære geografiske nedslagsfeltet til Narvikregionen Næringsforening er innenfor områdene Narvik, Ballangen, Tjeldsund, Evenes, Tysfjord, Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu. Vi har medlemmer i fire av de fem kommunene i Ofoten og vi samarbeider godt med den andre næringsforeningen i Ofoten, Ballangen Næringsforum. Vi har en formell samarbeidsavtale med BNF og foreningen har også en representant i vårt styre. Vi ønsker å ha et tett og godt samarbeid med næringsliv/næringsforeningene i hele Narvikregionen. I 2014 inviterte vi derfor til et samarbeidsmøte i Gratangen. Målet var å bli bedre kjent, invitere til samarbeid og diskutere ulike måter å samarbeide på. Initiativet ble svært godt mottatt og vi hadde et positivt møte. Deltakere var representanter fra Gratangen Næringsforum og «Spire Gratangen», «Lavangen i vekst», Salangen Næringsforening og Bardu Utvikling. Ordfører Erling Bratsberg i Lavangen og styremedlem og samfunnskontakt i Sparebanken Narvik, Victor Vang deltok også. I løpet av året har vi utviklet et tettere samarbeid med Gratangen Næringsforum. Vi har hatt jevnlig dialog med foreningen og vi ønsker nå et mer formelt samarbeid. På regionalt nivå har vi også jevnlig kontakt med fylkesrådet i Nordland. Nordland fylkeskommune er en svært viktig premissgiver for mye av det næringslivet er opptatt av og er også en god bidragsyter til vår aktivitet, det er derfor viktig for oss å ha god dialog med fylkeskommunen. I 2014 har vi ved to anledninger hatt møter med et tilnærmet fulltallig fylkesråd og vi har hatt dialog med så vel fylkesrådsleder som enkelte fylkesråd. 19

20 Næringsarena Hålogaland er et samarbeidsprosjekt for Lofoten Næringsforum, Vesterålen Næringslivssamarbeid, Harstadregionens Næringsforening og Narvikregionen Næringsforening. Lederne i de fire regionale næringsforeningene møtes jevnlig og arbeider med flere saker som har betydning for næringslivet i regionen. Også i 2014 har Næringsarena Hålogaland hatt fokus på samferdsel og har blant annet levert høringsuttalelser om til Joint Barents Transport Plan der vi fokuserte på Ofotbanen og behov for effektiv vei (E6/E10) som tilførselsvei til/fra Ofotbanen. Midtre Hålogaland er mulighetenes region. Som næringsregion har Hålogaland allerede i dag mange bein å stå på og regionen har et næringsliv som er variert og mangfoldig. Samtidig er det fortsatt store utviklingsmuligheter innenfor mange bransjer/næringer. Marin sektor med økende eksportinntekter fra regionen blir stadig viktigere. Olje/gass/fornybar energi representer nye muligheter for området og også reiselivsnæringa i regionen har et stort uutnyttet potensial. Dette er et godt utgangspunkt. Likevel har vi en rekke felles utfordringer, blant annet knyttet til: Ungdommene flytter. Etter videregående skole flytter svært mange unge mennesker ut fra området og alt for få kommer tilbake. Vi har ikke lyktes med å få unge mennesker med høy utdanning til å satse sin fremtid i Hålogalandsregionen. Dette har medført at Midtre Hålogaland har hatt en svakere befolkningsutvikling enn mange andre deler av Nord-Norge de siste 10 årene. Manglene synlighet. Hålogaland er en relativt kompakt og næringssterk region, men regionen og dens ressurser inngår i statistikksammenheng i Nordland og Troms fylke. Det er derfor en utfordring å få fram faktainformasjon om regionen både når det gjelder ressurser, næringsliv og befolkning. Fylkesgrenseproblematikken og fravær av institusjoner som målbærer regionens interesser gjør at Hålogaland derfor ofte blir lite synlig. Dette gjelder både på nasjonalt nivå og i landsdelsammenheng. Næringsforeningene i Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Narvikregionen ønsker å ta et medansvar for å snu denne utviklingen. 20

21 Regionen er relativt kompakt og etter hvert som de interne kommunikasjonene i Hålogaland (E10) bygges ut, vil dette forsterkes. Spesielt oppgraderingen av E10/Hålogalandsveien og bygging av Hålogalandsbrua kan trekkes frem. Til tross for at den interne kommunikasjonen i Hålogaland ennå ikke er god nok, er det en betydelig samhandling over regions- og fylkesgrensen. Næringslivet i Hålogaland samarbeider i økende grad i denne befolkningstette regionen. Dette gjelder bygg- og anleggsbransjen, transportbransjen, leverandører til olje og gassindustrien, finansbedrifter, sluttbrukersalg av elektrisk strøm. Det er derfor naturlig at også næringsforeningene de siste årene har forsterket samarbeidet. Det overordnede målet for næringslivssamarbeidet i Midtre Hålogaland de neste årene er å bidra til økt verdiskapning og vekst for næringslivet i hele regionen. Dette skal oppnås gjennom følgende delmål: Sikre gode rammebetingelser for næringslivet i regionen Synliggjøre regionens fortrinn som næringsregion - både regionalt og nasjonalt Øke regionens samlede attraktivitet Bidra til rekruttering av kompetent arbeidskraft til Hålogaland Styrke næringsforeningene og næringslivssamarbeidet i regionen I 2014 ble det startet et forprosjekt der vi skal vurdere om det kan være aktuelt å formalisere et samarbeid mellom Næringsarena Hålogaland, kommunene/regionrådet og fylkeskommunene. Begge fylkeskommunene har bevilget kroner hver til forprosjektet og Næringsarena Hålogaland bidrar også med kroner. I prosjektgruppa deltar Grete Ellingsen (ordfører Sortland), Bjørnar Pettersen (ordfører Tjeldsund), Jon Petter Arntzen (Vesterålen Næringslivssamarbeid), Stig Kjærvik (Harstadregionens Næringsforening), Richard Sandness (Lofoten Næringsforum) og Kjetil Moe på vegne av NRNF. Det har vært gjennomført dialogmøter i alle fire regioner for å drøfte innholdet i et eventuelt partnerskap. Det har også vært gjennomført møter med fylkesrådet både i Nordland og Troms. I årene som kommer må vi utvikle et internasjonalt orientert næringsliv som er i stand til å lykkes på den globale konkurransearena. Både eksisterende og nye bedrifter må derfor sikres rammebetingelser for fortsatt vekst og utvikling. Samhandling på tvers av kommune og fylkesgrenser blir i denne sammenheng svært viktig. Alle de regionale foreningene er enige om at ambisjonsnivået for Næringsarena Hålogaland skal økes de neste årene slik at man på en enda bedre måte kan bidra til verdiskapning og vekst for næringslivet i hele regionen. 21

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012 Narvikregionen Næringsforening Ofoten regionråd 19.oktober 2012 1 NRNF Etablert 1992 (NHF, NRL, NHIF) Forening og Servicekontor (BA) Styret: Frank Sundermeier (styreleder) Elling Berntsen (nestleder) Styremedlemmer:

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

Årsberetning 2015 Narvikregionen Næringsforening Side 2

Årsberetning 2015 Narvikregionen Næringsforening Side 2 SAMARBEIDSPARTNERE:... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 2. ORGANISASJONEN I 2015... 4 3. VIRKSOMHETEN I 2015... 6 4. ØKT SYNLIGHET I 2015... 10 5. EIERSKAP OG REPRESENTASJON... 12 6. SAKER...

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten»

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten» 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Narvik kommune deltar, sammen med kommunene Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord i regjeringens utviklingsprogram for byregioner, som en av 33 byregioner i Norge.

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Grønnegata 83 P.b. 464, 9255 Tromsø Tlf. 77 66 52 30 post@nftr.no www.nftr.no Næringsforeningens opprinnelse går helt tilbake til 1844 med etableringen

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringslivets største nettverk og drivkraft for utvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå gjennom

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Agenda Kick-off seminar Velkommen bakgrunnen for BioTech North Næringsforeningens rolle i prosessen til navet for bioteknologi Grete Kristoffersen,

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014 Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 21. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen INFORMASJON INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE OMSTILLING I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen w HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Den store nedturen I mars 2012 besluttet REC at all produksjon

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan Kommunestyremøte 16. desember 2013 Linda Flaaten-Stokkan Omstillingsprogrammet SPIRE Bakgrunn: Forprosjekt startet mars 2012 etter innspill fra fylkeskommunen Søknad hovedprosjekt sendt Troms fylkeskommune

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 30.08.13, kl. 09:00-12:00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Orientering om prosessen Nye Narvik Havn, Rune Arnøy Referatsaker

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

STAT-NÆRINGSLIV 2012 og veien videre

STAT-NÆRINGSLIV 2012 og veien videre STATUS Stat-Næringsliv har i 2012 samarbeidet på flere områder som vil gi Vestfoldsamfunnet resultater fremover. Prosjektene «Vestfold som velferdssamfunn v/høgskolen i Vestfold og «rekruttering av unge

Detaljer

Sørum Næringsforum. Et verktøy for utvikling Ordførerens frokostmøte 10. juni 2011

Sørum Næringsforum. Et verktøy for utvikling Ordførerens frokostmøte 10. juni 2011 Sørum Næringsforum Et verktøy for utvikling Ordførerens frokostmøte 10. juni 2011 Sørum Næringsforum, SNF En frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten

Karrieresenteret Ofoten Karrieresenteret Ofoten Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingstrekk i perioden utfordringer og suksessfaktorer... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte, oppgaver og organisasjon...

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer