Boligmarkedsanalyse. Nes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmarkedsanalyse. Nes kommune"

Transkript

1 Boligmarkedsanalyse for Nes kommune Oktober 2013 Redaksjon: E-post: Telefon: Agnete Hovden Bjørn H. Nygaard Kåre Elnan Publisert:

2 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Problemstillinger Flytting Flytting, på kommunenivå (SSB) Flytting grunnkretsnivå siste 10 år Befolkningen Husholdninger Boligmassen Boligbygging Boligbehov Boligpriser Kjøpsevne Boligpreferanser Oppsummering og konklusjoner Vedlegg Flytting (SSB) Befolkning Side 1

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Nes kommune er inne i en prosess med utarbeidelse av ny kommuneplan for perioden Sentralt i dette arbeidet er blant annet å legge til rette for en boligutvikling som bidrar til å gjøre Nes kommune til et attraktivt sted å bo. I denne forbindelsen er det derfor av interesse å få bedre kunnskap om boligmarkedet og bosettingen i kommunen, samt hvordan disse forholdene vil og kan utvikle seg i årene som kommer. 1.2 Problemstillinger For å gi Nes kommune en grundig forståelse og kunnskap om boligmarkedet og bosettingen i kommunen og hvordan dette vil utvikle seg i årene som kommer, har Prognosesenteret gjort en boligmarkedsundersøkelse for Nes og noen utvalgte nabokommuner. De nabokommunene vi i samarbeid med Nes har valgt å fokusere på er Sørum, Eidsvoll, Nannestad og Gjerdrum. I tillegg har vi valgt å ta med Ullensaker for egen regning, da det er stor flytteaktivitet mellom Nes og Ullensaker. 1.3 Flytting Flytting, på kommunenivå (SSB) Grafen under (1.3.1) viser de største flyttestrømmene inn og ut av Nes kommune. Flyttingen inn til Nes kommer i hovedsak fra Oslo (258) og fra Utlandet (223), men det er også stor innflytting fra Ullensaker (145), Sørum (85) og Skedsmo (79). De som flytter fra Nes flytter i hovedsak til Oslo (181), Ullensaker (99), Sørum eller Eidsvoll (64). Side 2

4 Det er Nes kommune som har lavest flyttefrekvens av de kommunene vi har fokusert på, det vil si at innbyggerne i Nes i gjennomsnitt bor flere år (8,1) i samme bolig enn de øvrige kommunene. Tabellen til høyre viser dette. I perioden 2007 til 2011 har det i Nes gjennomsnittlig flyttet 1133 personer inn og 920 personer ut, mens 1209 personer har flyttet internt i kommunen. Graf (1.3.2) viser flytting i Nes kommune i perioden 2007 til I perioden 2007 til 2011 har det i gjennomsnitt vært en netto årlig netto innflytting på 213 personer, i 2011 var nettoinnflyttingen på 366 personer. Tabeller som viser tilsvarende resultater for de øvrige kommunene finnes som vedlegg i rapporten. Graf Kolonne1 Flyttefrekvens NES 8,1 SØRUM 7,5 EIDSVOLL 7,3 NANNESTAD 7,4 GJERDRUM 7 ULLENSAKER 6,3 I Nes er det høyest flytteaktivitet hos den yngste aldersgruppen. Det er høyest netto tilflytting til Nes i aldersgruppen år. (Graf 1.3.3) Graf Graf Side 3

5 1.3.2 Flytting grunnkretsnivå siste 10 år For å kunne gi et mer detaljert bilde av flyttestrømmer lager vi vår egen statistikk basert på Folkeregisterbaserte flyttinger i 10 år fra 2002 til Tallene er på individ over 18 år, og er ikke direkte sammenlignbar med SSB-statistikken over. Tabell viser flyttestrømmer og netto tilflytting til Nes siste 10 år. Fra de fleste kommuner er de som flytter inn noe eldre enn de som flytter ut. Inntekt og formue er høyere hos de som flytter inn enn ut. Hverken på alder, inntekt eller formue er det store forskjeller. Jevnt over ligger de som flytter inn og rundt snittalderen for Norge (39 år), men godt under snittet på formue. Noe under snittet på inntekt. Snittinntekt og snittformue oppgis på en skala fra hvor 1 er laveste nivå. Snitt inntekt for Norge er tilsvarende 611 i tabellen. Snitt formue er tilsvarende 562 i tabellen. Kommune Utflytting Innflytting Netto (Innflytting-utflytting) Antall Snittalder Snittinntekt Snittformue Antall Snittalder Snittinntekt Snittformue Antall Snittalder Snittinntekt Snittformue TOTALT , , , NES (A.) OSLO , , , ULLENSAKER , , , SØRUM , , , SKEDSMO , , , EIDSVOLL , , , SØR-ODAL , , , NESODDEN 72 48, , , NITTEDAL 52 36, , , NANNESTAD 57 36, , , RÆLINGEN 33 37, , , LØRENSKOG 53 39, , , BÆRUM 30 41, , , KONGSVINGER 71 42, , , ENEBAKK 45 47, , , TRONDHEIM 52 29, , , AURSKOG HØLAND 45 41, , , FET 47 38, , ,5-7 3 ASKER 13 43, , , GJERDRUM 9 34, , , BERGEN 22 31, , , Tabell Flyttemønster til og fra Nes ligner på det vi finner i Norge generelt vi flytter kort! Ca 75 % av flyttingene skjer internt i kommunen, og bare 25 % går til en annen kommune. Inn- og utflytting skjer mot de samme kommunene - stort sett! Side 4

6 Det første kartet (bilde 1.3.4) viser flytting til Nes. Bilde Side 5

7 Kartet under viser flytting fra Nes (bilde 1.3.5) Bilde Befolkningen I Nes kommune bor det nær personer (graf 1.4.1), 31% av disse er under 25 år, 23% mellom 40 og 54 år. Graf viser at det bor flest personer i Ullensaker kommune (31 743), mens det ellers kun er Eidsvoll kommune (22 142) som har flere beboere enn i Nes. Det er Nes kommune som har den høyeste andelen over 55 år (28%). Oversikt over befolkningen fordelt på alder i alle kommuner finnes i vedlegget under befolkning. Det er høyest andel innvandrere/norskfødte med innvandrerbakgrunn i Ullensaker kommune med 17,9%, lavest i Nes med 9,6 %. Den største innvandrergruppen er fra Europa (unntatt Tyrkia), av innvandrere med mer fremmedkulturell bakgrunn er det størst andel fra Asia. I Nes er det kun 2,4% av befolkningen som kommer herfra, mens det i Ullensaker er 7% (se graf 1.4.3). Graf Side 6

8 Graf Graf SSBs framskrivingsalternativer for befolkningsvekst viser at det allerede de neste årene vil bli størst prosentvis vekst i aldersgruppen år (se graf 1.4.4). Vi ser også at uansett hvilket av de tre hovedscenarioene til SSB som slår inn, vil veksten bli størst i denne gruppen. Senere i rapporten vil vi se dette opp mot eksisterende boligmasse og fremtidig boligbehov. 1.5 Husholdninger Det er nær husholdninger i Nes kommune, 32% av disse er registrert som aleneboende, jfr graf og tabellen nederst på siden. Andelen aleneboende er høyest i Eidsvoll (35%) og lavest i Gjerdrum. Andelen en eller to personshusholdninger (aleneboende eller par uten barn) utgjør 66% av husholdningene i Nes. Det har vært en utvikling i Norge fra 1990 med en økende antall små husholdninger (1-2 personer), noe som også har påvirket ubalansen i boligmiksen i mange kommuner. I Nes er det i gjennomsnitt 2,3 personer per husholdning. Tabellen til høyre viser antall personer per husholdning i hver av kommunene i utvalgsområdet. Tabellen under viser fordeling av familietyper i hver av kommunene i utvalgsområdet. Graf Graf Kolonne1 Pers./hush. NES 2,30 SØRUM 2,43 EIDSVOLL 2,25 NANNESTAD 2,38 GJERDRUM 2,50 ULLENSAKER 2,31 Akershus 2,34 Norge 2,21 Side 7

9 Ser vi på alderen til den eldste i husholdningen er det aldersgruppen 40 til 54 år som utgjør den største gruppen i Nes kommune (32%), mens denne gruppen utgjør hele 36% i Gjerdrum. I utvalgsområdet er det Nes som har den høyeste andelen eldre husholdninger, husholdninger der den eldste i husholdningen er over 65 år utgjør 25% av alle husholdninger i Nes, mens den er 20% i Ullensaker. Se graf og tabellen under. Graf Kolonne1 >25 år år år år år år >75 år Totalt NES 6 % 5 % 15 % 32 % 18 % 13 % 12 % 100 % SØRUM 5 % 5 % 18 % 34 % 16 % 11 % 10 % 100 % EIDSVOLL 6 % 6 % 16 % 31 % 18 % 13 % 10 % 100 % NANNESTAD 4 % 6 % 18 % 33 % 17 % 13 % 9 % 100 % GJERDRUM 6 % 4 % 16 % 36 % 16 % 12 % 9 % 100 % ULLENSAKER 6 % 7 % 20 % 32 % 15 % 12 % 9 % 100 % 1.6 Boligmassen Det finnes boliger i Nes kommune (graf 1.6.1), 76% av disse er eneboliger, hele 91% enten eneboliger eller småhus og kun 7% blokkleiligheter (se tabell under for andeler i alle kommunene). Til sammenligning har Ullensaker boliger hvorav 51% eneboliger og 21% blokkleiligheter. Sett i sammenheng med befolknings- og husholdningssammensetningen i Nes kommune, samt forventet befolkningsvekst fremover, ser vi en klar ubalanse i boligmassen i forhold til fremtidig behov. Graf Side 8

10 Det er i Nes kommune det er størst andel boliger i spredtbygde strøk, sammenlignet med de øvrige kommunene i utvalgsområdet. 40% av boligene i Nes er definert i spredtbygd strøk. 1.7 Boligbygging I gjennomsnitt har det blitt bygget 124 boliger årlig i Nes kommune de siste fem årene, hvorav 59 eneboliger, 44 småhus og 21 leiligheter (graf 1.7.1). Det har vært stor variasjon i boligbyggingen de siste årene i Nes (graf 1.7.2), hovedsakelig i mengden småhus og leiligheter. Prognosene i denne grafen ( ) er en beregnet andel av våre fylkesprognoser basert på den historiske andelen av boligbyggingen i Akershus. Disse prognosene er derfor forbundet med stor usikkerhet. Graf Side 9

11 Graf Boligbehov Basert på forventet befolkningsvekst i kommunene i utvalgsområdet, har vi beregnet et netto årlig boligbehov som direkte konsekvens av dette. I Nes vil det årlige boligbehovet i perioden ligge på mellom 112 og 158 avhengig av befolkningsveksten (graf 1.8.1). Det er i Ullensaker at det årlige boligbehovet er størst, med vel 500 boliger per år ved middels befolkningsfremvekst. Det er de eldste aldersgruppene som bidrar til å skape det høye boligbehovet fremover. Graf viser boligbehov fordelt på aldersgrupper de to neste femårsperioder. Gitt aldersgruppenes tradisjonelle boligpreferanser, vil befolkningsveksten i seg selv gi et behov for nær 60 nye leiligheter årlig de neste 5 årene, 66 i femårsperioden etter det (graf 1.8.2). Graf Graf Graf Side 10

12 Ut fra forventet middels befolkningsfremvekst og videreføring av dagens kommuneplaner har vi beregent et behov for en boligmasse på totalt i Nes kommune i 2030, 50/50 fordelt på eneboliger/småhus og leiligheter (graf 1.8.4). Ser vi dette opp mot den boligmassen som er i Nes i dag, vil det være et totalt behov for nær 6000 nye boliger. Ettersom 91 % av boligene i Nes i dag er eneboliger eller småhus, vil det si at det i teorien kun er behov for å bygge nye leiligheter hvis boligmiksen skal være tilpasset befolkningen i Graf Boligpriser Graf viser utviklingen i kvadratmeterprisene i hver kommune fra første halvår 2002 til første halvår Vi ser at kvadratmeterprisene i Ullensaker har ligget godt over de øvrige kommunene i utvalgsområdet i hele perioden. I Nes kommune var gjennomsnittlig kvadratmeterpris første halvår 2013 på kr Høyest kvadratmeterpris er det for leiligheter , mens det var for enebolig og for småhus i første halvår i år. Utviklingen av gjennomsnittlig kjøpesum er vist i grafen til høyre under (1.9.3). I første halvår i år var gjennomsnittlig kjøpesum for eneboliger på 2,42 mnok, mens den for leiligheter var 1,81 mnok. Graf Graf Graf Side 11

13 Grafen til høyre (1.9.4) viser antall boliger til salgs i ukene 11 til 33 i Det er flest boliger til salgs i Ullensaker kommune. I perioden har det i gjennomsnitt vært 53 boliger til salgs på FINN.no i Nes. I Nes er det betydelig færre boliger til salgs på Finn i 2013 enn det har vært de siste årene. I samme periode i fjor (uke 11-33) var det 75 boliger til salgs på Finn i gjennomsnitt, boliger og i boliger. Graf Kjøpsevne For å beregne kjøpsevne i forbindelse med boligkjøp, har vi brukt en konservativ lånegrad på 2 og beregnet kjøpsevnen slik: Graf viser beregnet kjøpsevne per husholdning i hver av kommunene i utvalgsområdet, gitt en lånegrad på 2. I Nes kommune er den da beregnet til 2,9 mnok i gjennomsnitt. Gjennomsnittlig kjøpesum for eneboliger i Nes var første halvår 2013 på 2,4 mnok. Til sammenligning er den gjennomsnittlige kjøpsevnen for Norge på 3,6 mnok. Høyest kjøpsevne i utvalgsområdet finner vi i Gjerdrum kommune, med 4,1 mnok. Med en lånegrad på 3, er kjøpsevnen i Nes beregnet til 3,6 mnok, mens landsgjennomsnittet da er på 4,3. Ikke uventet er det aldersgruppene mellom 40 og 64 år som har høyest kjøpsevne, i Nes på rundt 3,1 mnok kroner med en lånegrad på 2. Tabellen under viser kjøpsevnen for de ulike aldersgruppene i alle kommunene. Graf Side 12

14 I Nes hadde 32% av husholdningene en gjeldsbelastning mer enn 2 ganger samlet inntekt i 2011, 14% mer enn 3 ganger samlet husholdningsinntekt (graf ). Kolonne1 Total år år år år år 75 år + NES SØRUM EIDSVOLL NANNESTAD GJERDRUM ULLENSAKER Norge Graf Boligpreferanser Det er betydelige forskjeller i boligpreferansene mellom de definerte aldersgruppene i befolkningen i Akershus. Andelen som foretrekker enebolig/småhus er høyest blant de yngre aldersgruppene og avtar med stigende alder. 64% av de mellom 65 og 74 år og 75% av de over 75 år ønsker leilighet som sin neste boligtype. Tabellen til høyre viser denne preferansefordelingen. Det er også store forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder årsak til at de vil flytte. De yngre aldersgruppene vil flytte fordi de ønsker større bolig, mens de eldre svarer at de ønsker en mindre og mer lettstelt bolig, uten hage. Tilrettelegging for urban boligutvikling/leiligheter, vil bidra med boliger som passer de eldre boligkjøpernes preferanse. Med en slik utbyggingsstrategi vil man også frigjøre eneboliger/småhus i etablerte boligområder til yngre boligkjøpere, barnefamilier. Side 13

15 Boligutvikling på lokalt nivå bør være forankret i lokale markedsforhold og preferanser. Det er likevel noen forhold ved de ulike livsfasene som virker (i større eller mindre grad) inn på boligetterspørselen. Ved å være klar over disse, og plassere dem inn i en lokal kontekst, bør det være mulig å tilpasse boligtilbudet best mulig for de man ønsker, og bør bygge for. I tabellen til høyre har vi oppsummert noen egenskaper ved de ulike målgruppene i markedet, slik vi har definert dem. De yngste har den dårligste kjøpekraften, men ønsker seg mer plass og ønsker å oppfylle drømmen om å eie egen bolig. Småbarnsfamiliene vil ha større bolig og bruker mye tid i boligen sin. De begynner å få større kjøpekraft, men er enda opptatt av «value for money». Først som storbarnsfamilie begynner kjøpekraften å bli bra, og det er enda enebolig som teller. Dessertgenerasjonen har den beste kjøpekraften og ønsker gjerne å flytte til en ny og lettstelt leilighet. Pensjonistene ønsker en mer lettstelt bolig, og bor gjerne både fra stort og upraktisk i forhold til behovet. Førstegangsetablerere Pensjonistene Alder år år år år 65 år+ Bosituasjon Boligen - nå Boligvalget Boområde «Fra kollektiv til singel-liv» Hybel-/leilighet «V-f-M» -> prisfokus Urban living! Fra «compactness til family-living» «Big & beautiful» Ingen forpliktelser! Fra Enebolig - Fra XXL til M? leilighet/rekkehus enebolig «V-f-M» -> pris & boligtype Fra urbanister til naturister? Flyttekriterier Større bolig! Enda større bolig! «Q & D» -> områdefokus «Q & D» -> område & Stort & upraktisk Det enkle er det beste! «Q & F» -> funksjonsfokus SemiUrban SemiUrban Mer sentralt Større & enda bedre bolig Mer lettstelt bolig Mer lettstelt bolig Kjøpekraft 85 % 97 % 108 % 109 % 105 % Valgkriterier «Value-for-Money» Småbarnsfamilier Storbarnsfamilier Dessertgenerasjonen «Value-for- Money» «Quality & Design» «Quality & Design» «Quality & Function» Boligdrømmen Noe større! Enebolig Bedre enebolig Ny leilighet Enkel boform Eierpreferanser Leier, men vil eie Eier Eier Stilpreferanser Livsstil Hvem er de Koselig Aktive & moderne, Moter & trender «Hypergenerasjonen» Moderne & koselig Hjemmesittere & tidsklemma IKEA generasjonen Design, trender foran moter Aktivt EGET liv - tidsklemma My home is my castle! Design inn i evigheten! Har mye av alt! Tid/$/m2 1: eie! 2: BBL Bruker det man har! Nøkternt og generøst! De engasjerte! De bemidlede De nøkterne 1.12 Oppsummering og konklusjoner Det er flere forhold som tyder på en ubalanse i boligmarkedet i Nes kommune. På tilbudssiden er det en betydelig overvekt av eneboliger ved at mer enn 3 av 4 boliger i kommunen består av eneboliger. På etterspørselssiden består 65% av husholdningene i kommunen av 1 eller 2 personer. Dette forholdet isolert sett, tyder på at det er en betydelig underdekning av små boliger/leiligheter i Nes kommune. Nesten en tredjedel (28%) av befolkningen i Nes kommune er over 55 år. Befolkningsprognosene for kommunen viser at andelen eldre vil øke betydelig i årene som kommer. Grafen til høyre viser befolkningen per aldersgruppe i dag, forventet fordeling i 2030, samt prosentvis befolkningsvekst i de ulike aldersgruppene. Graf Side 14

16 Av den totale befolkningsveksten, vil 67% komme i aldergruppene over 65 år. Denne utviklingen tilsier en ytterligere økende etterspørsel etter leiligheter i årene som kommer. Boligprisnivået i Nes kommune er økende, men er fortsatt relativt lavt sammenlignet med de fleste av de omkringliggende kommunene. Det betyr på den ene siden at majoriteten av dem som flytter til Nes vil oppleve å få «mye bolig for pengene» sammenlignet med majoriteten av de omkringliggende kommunene. På den annen side kan det lave prisnivået på bruktboligmarkedet gjøre at kjøpekraften blant dem som allerede bor i Nes er begrenset. Flyttevolumet i Nes kommune er beregnet til ca personer pr. år, hvilket tilsier at nesten husstander flytter innen, eller til Nes kommune hvert år. Mer enn halvparten av flyttevolumet generes av internflytting, mens resten kommer som resultat av tilflytting til kommunen. Tilflyttingen kommer i størst utstrekning fra Oslo, utlandet og Ullensaker. Majoriteten av dem som flytter til Nes er barnefamilier. Graf Det årlige boligbehovet i Nes kommune er beregnet til ± 138 boliger de neste 5 årene ved middels nasjonal vekst, 145 i den påfølgende 5 års perioden. Rundt 58 % av boligbehovet kan tilskrives den betydelige befolkningsveksten i aldersgruppen 65 år+ den første femårsperioden, 63% i den neste. Gitt at befolkninigsveksten i Nes følger middelsalternativet til SSB og at dagens utbyggingsmønster videreføres vil det bli behov for en total økning av boligmassen på 6000 i 2030 i forhold til i dag (graf ), gitt at husholdningsstørrelsene holdes på dagens nivå. For å få den rette boligmiksen i 2030, vil det i all hovedsak være behov for å bygge leiligheter for å imøtekomme etterspørselen fra pensjonistene i fremtiden. Tilrettelegging for utbygging av lettstelte leiligheter i kommunens knutepunkter, i tilknytning til butikk og servicetilbud samt i nærheten til offentlig kommunikasjon vil bidra til å tilpasse boligmassen til den eldre boligkjøperens preferanser. Selv om kjøpekraften blant pensjonistene er relativt god sammenlignet med førstegangsetablererne og småbarnsfamiliene, vil salgsverdien av den boligen de selger være relativt lav. Dette tilsier at byggekostnadene på nye boliger må holdes nede. Ved å utløse flyttinger i den eldre befolkningen fra enebolig/småhus til leilighet, vil dette frigi brukte eneboliger/småhus for de yngre potensielle boligkjøperne, og det vil bli en bedre dynamikk i boligmarkedet. Graf Side 15

17 1.13 Vedlegg Flytting (SSB) Årlig flytting: NES Internflytting Innflytting Utflytting Nettoflytting SØRUM Internflytting Innflytting Utflytting Nettoflytting EIDSVOLL Internflytting Innflytting Utflytting Nettoflytting NANNESTED Internflytting Innflytting Utflytting Nettoflytting GJERDRUM Internflytting Innflytting Utflytting Nettoflytting ULLENSAKER Internflytting Innflytting Utflytting Nettoflytting Side 16

18 Flytting per aldersgruppe: Side 17

19 Befolkning Befolkning per aldersgruppe: Befolkning < 25 år år år år år år 75 år + Total NES SØRUM EIDSVOLL NANNESTAD GJERDRUM ULLENSAKER Barn og unge: 0-18 år 0-5 år 6-12 år år år Total 0-18 år NES SØRUM EIDSVOLL NANNESTAD GJERDRUM ULLENSAKER Andel av barn og unge (andel av befolkningen i kommunen): % av befolkningen totalt 0-5 år 6-12 år år år Total 0-18 år NES 7 % 9 % 4 % 4 % 23 % SØRUM 9 % 10 % 4 % 4 % 26 % EIDSVOLL 8 % 9 % 4 % 4 % 24 % NANNESTAD 8 % 10 % 4 % 4 % 26 % GJERDRUM 8 % 10 % 5 % 4 % 27 % ULLENSAKER 9 % 10 % 4 % 3 % 26 % Familietyper: Aleneboende Par uten hjemmeboende Par med barn Mor/far med Flerfamilie- Total barn barn husholdninger Kolonne1 (eneforsørger) NES 32 % 34 % 23 % 6 % 4 % 100 % SØRUM 30 % 31 % 29 % 6 % 4 % 100 % EIDSVOLL 35 % 32 % 22 % 7 % 4 % 100 % NANNESTAD 33 % 31 % 26 % 6 % 4 % 100 % GJERDRUM 29 % 32 % 29 % 6 % 4 % 100 % ULLENSAKER 34 % 29 % 26 % 7 % 4 % 100 % Side 18

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR BOLIGMARKEDSANALYSE. prognosesenteret

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR BOLIGMARKEDSANALYSE. prognosesenteret DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR BOLIGMARKEDSANALYSE prognosesenteret 2008 BOLIGMARKEDSANALYSE GRENLANSOMRÅDET Side 1 Vi vil i det etterfølgende presentere hovedfunnene fra den gjennomførte markedsanalysen

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor

Detaljer

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Boligsosialt faktaark

Boligsosialt faktaark 26.2.213 Husbanken Boligsosialt faktaark Kongsberg kommune Statistikk rundt befolkning, levekår, bolig og boligmarked, samt Husbankens økonomiske virkemidler. INNHOLDSFORTEGNELSE Befolkning... 2 Levekår...

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Noen problemstillinger Mosseregionen ligger nær Oslo Vil det være attraktivt å bo i regionen, selv

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmarkedsanalyse «OSLO»

Boligmarkedsanalyse «OSLO» Innledning & konklusjoner Side 1 av 124 Boligmarkedsanalyse «OSLO» Konsulenter:Heidi Bjørneng Kåre Elnan Dato/år: 18. oktober 2004 10/2004, Prognosesenteret AS Innledning & konklusjoner Side 2 av 124 Innledning

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 215 ansatte på 29 kontorer

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Dette er Systemhus. Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967

Dette er Systemhus. Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967 Dette er Systemhus Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967 50 000 boligdrømmer Har i løpet av årene oppfylt nesten 50.000 boligdrømmer Landsdekkende 80 forhandlere spredt over

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Priser, boligstruktur og flytting Hvordan skjer prisdannelsen i en byregion med befolkningsvekst? Flyttemønstre: Resultat

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Fremtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Boligutredning Oppland fylkeskommune. «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» Statliga tillbyggnader PROGNOSESENTERET AS

Boligutredning Oppland fylkeskommune. «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» Statliga tillbyggnader PROGNOSESENTERET AS Boligutredning Oppland fylkeskommune «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» PROGNOSESENTERET AS Oslo, 9. februar 2015 Utførende konsulenter: Bjørn Helge Nygaard Kåre Elnan Bjørn Mangor Birkeland

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Prognosesenteret AS, 09/10 ke@prognosesenteret.no

Prognosesenteret AS, 09/10 ke@prognosesenteret.no Hva skjedde? 2007 2008 2009 Boligutvikligen først & sist Prognosesenteret AS, 09/10 Befolkningsutviklingen I 1665-2008 1820: 1 mill. pers, < 10% i byene levealder: K: 48 år M: 45 år 1885: 2 mill. pers

Detaljer

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 212 Alle skal bo godt og trygt 2 INNLEDNING Side 3 BEFOLKNING Side 4 Folkemengde 1.1.212 Side 4 Framskrevet befolkning 213-23 Side 4 Antall personer per husholdning Side 5

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030 Sammendrag Befolkningen i Troms øker til nesten 175. i 23 Det vil bo vel 174.5 innbyggere i Troms i 23. Dette er en økning fra 158.65 innbyggere i 211. Økningen kommer på bakgrunn av innvandring fra utlandet

Detaljer

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 Analysegrunnlag 30. mai 2007 3 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 - Analysedel BEFOLKNINGSUTVIKLING Bystyret har vedtatt at Drammen skal legge til rette for en årlig befolkningsvekst

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Flytteanalyser i Drammen

Flytteanalyser i Drammen Rolf Barlindhaug Bjørg Langset Flytteanalyser i Drammen NOTAT 2014:102 Tittel: Forfatter: Flytteanalyser i Drammen Rolf Barlindhaug og Bjørg Langset ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-8309-016-1 Prosjektnummer:

Detaljer

Fakta og analyse Februar 2012

Fakta og analyse Februar 2012 Fakta og analyse Februar 212 1 Innhold Sammendrag... 2. Innledning... 6 1. Oslo og Akershus-regionen... 8 1.1. Folketilvekst i Oslo og Akershus-regionen... 8 1.2. Boligbehov i Oslo-Akershus-regionen...

Detaljer

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking 5,0 54 000 0,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall 49 000 44 000 0,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3,0 39 000 0,02 08 0,8 2,0 34 000

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Salgsmarkedet bolig Byggebørsen 2015

Salgsmarkedet bolig Byggebørsen 2015 Salgsmarkedet bolig Byggebørsen 2015 Håkon Lutdal Nybyggsjef Trondheim 09.02.2015 Agenda Introduksjon Boligmarkedet i Trondheim Etterspørselssiden Boligmarkedet i Trondheim Tilbudssiden EiendomsMegler

Detaljer

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Framtidige boligbehov Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Disposisjon Prosjekt for Husbanken hva skal belyses? Ulike tilnærminger til boligbehovsbegrepet Kan en

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2014-2029

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2014-2029 Beregnet til Ski kommune Dokument type Rapport Dato 214-9-4 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 214-229 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 214-229 Revisjon 1 Dato 214-9-4

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya Statistikk HERØYA Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya FORORD Dette temanotatet inngår som en del av arbeidene med områderegulering på Herøya.

Detaljer

Telemarksforsking-Bø. Et viktig supplement til næringsanalysene

Telemarksforsking-Bø. Et viktig supplement til næringsanalysene Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet: Attraktivitetsbarometeret 2007 (NHO) Forskerprosjekt i VRI: Kultur som attraksjonskraft Vri samhandlingsprosjekt: Kulturøkonomiske strategier

Detaljer

Forutsetninger for modellkjøring BEFOLKNINGSMODELLEN. Teknologi og samfunn 1

Forutsetninger for modellkjøring BEFOLKNINGSMODELLEN. Teknologi og samfunn 1 Forutsetninger for modellkjøring BEFOLKNINGSMODELLEN Teknologi og samfunn 1 PANDA kan benyttes til å beregne langsiktige trender og framskrivinger. Men mest egent er PANDA til å undersøke følgene av bestemte

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Næringsanalyse for Øvre Romerike

Næringsanalyse for Øvre Romerike Næringsanalyse for Øvre Romerike Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 21/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Utvikling. Rapporten er laget

Detaljer

Attraktivitetbarometeret

Attraktivitetbarometeret Attraktivitetbarometeret Resultat for Steinkjer og Innherred Hva skjer når Steinkjer, Innherred settes inn i et attraktivitetsbarometer? Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet:

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025. Asplan Viak H2004-046. våren 2005

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025. Asplan Viak H2004-046. våren 2005 650 000 625 000 600 000 575 000 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 2004 2009 2014 2019 2024 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025 Asplan Viak H2004-046 våren 2005

Detaljer

Boligmelding. Valgfri tekst

Boligmelding. Valgfri tekst Boligmelding 2014 Valgfri tekst 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Strategisk prosjekt boligbygging 3 Bakgrunn, beskrivelse og målsetting 2. Grunnlagsmateriale og status 4 Boligpreferanser, statistikk fra Kongsberg

Detaljer

Midt-Norsk boligkrakk? Nei Bygg boligene folk har råd til!

Midt-Norsk boligkrakk? Nei Bygg boligene folk har råd til! Midt-Norsk boligkrakk? Nei Bygg boligene folk har råd til! Wien, 16.10.13 Jan Håvard Valstad Analysesjef EM1MN Boligmarkedet er mer interessant enn sex (antall treff på Google siste 12 mnd) Men hva skjer

Detaljer

PLANSTRATEGI I PRAKSIS

PLANSTRATEGI I PRAKSIS Erfaringskonferansen 2015 WORKSHOP: PLANSTRATEGI I PRAKSIS Innledning og prosessleder: Rune Kippersund Workshopens gang Introduksjon: 20 minutter Erfaringer fra prosjektarbeid i Vestfold Arbeid i grupper:

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Forskerprosjekt i VRI: Attraktivitet. Knut Vareide Telemarksforsking

Forskerprosjekt i VRI: Attraktivitet. Knut Vareide Telemarksforsking Forskerprosjekt i VRI: Attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Innenlands flytting Fritidsbefolkning Fødselsbalanse Innvandring Stedlig attraktivitet Attraktivitetsbarometeret

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Folketall og demografi

Folketall og demografi Akershusstatistikk 1/2012 Folketall og demografi 1 Kilde: Rambøll 2 Forord Formålet med dette heftet er å gi informasjon om og øke innsikten i utvalgte temaer knyttet til demografisk utvikling i Akershus.

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Akershus Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen

Detaljer

OBOS. Fakta og analyse

OBOS. Fakta og analyse OBOS Fakta og analyse Innhold Boligmarkedet ikke for alle?... 2 Oslo et hjem for hvem?... 1 Stavanger boligprisene til værs og vanskeligere å være førstegangsetablerer... 17 Bergen stor vekst i antall

Detaljer

Et splittet og utfordrende boligmarked

Et splittet og utfordrende boligmarked Boligmarkedsanalyse Knutepunkt 2015: Et splittet og utfordrende boligmarked 21. oktober 2015, Düsseldorf Jan Håvard Valstad, Analysesjef EM1MN 1 2 3 4 Status: Totalt ulike boligmarked i Norge Etterspørsel

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Vedlegg 2: Faktagrunnlag

Vedlegg 2: Faktagrunnlag Vedlegg 2: Faktagrunnlag Demografi Nesodden kommune hadde 17 89 innbyggere per 1.1.12 1. Nesodden er en vekstkommune selv om den gjennomsnittlige årlige befolkningsveksten siden 199 har vært relativt moderat

Detaljer

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Felles formannskapsmøte Øvre Romerike 25.april 2013 Bård Vestøl Birkedal og Bjørn Oscar Unander Analyse og Strategi AS Agenda

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Næringsanalyse Akershus

Næringsanalyse Akershus Næringsanalyse Akershus Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 20/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den niende rapporten i en serie årlige

Detaljer

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001.

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001. Hvem bor i borettslag? NBBL-undersøkelse av data fra Folke- og Boligtellingen 2001 Innledning Hvem bor i borettslag? Det har vært et ønske å få en bedre dokumentasjon om beboere i borettslag. Det har vært

Detaljer