Programdokument. Ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programdokument. Ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet"

Transkript

1 Vedtatt Oppdatert Programdokument Ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet Formålet for ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet: Å bygge opp under et positivt Norges-bilde internasjonalt og profilere Norge i utlandet gjennom samarbeid med og service overfor utenlandske høyere læresteder som tilbyr undervisning i Norges-kunnskap. Videre er målsettingen å bistå med å tilrettelegge for utlendingers studier og forskning ved norske høyere læresteder. Om ordningen Ved en rekke høyere læresteder i utlandet tilbys det undervisning i norsk språk og norske emner. Ordningen med Norges-kunnskap ved lærestedene (heretter kalt ordningen) blir forvaltet av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) på vegne av Utenriksdepartementet (UD). SIU overtok oppgaven 1. januar De delegerte oppgavene til SIU omfatter bl.a.: Gi innstilling når det gjelder ansettelses- og utvelgingsprosessen til de læresteder som har åremålsstilling for utenlandslektor i norsk Administrere ulike tilskudd i forbindelse med ordningen Ha ansvar for kontakt med lektorer som arbeider ved utenlandske læresteder, herunder informasjon om ordningen, aktuelle tilskuddsordninger, søknadsfrister, regelverk og krav om rapportering. I avtalen som ligger til grunn for at SIU skal overta forvaltningsansvaret for ordningen, er det gitt en oversikt over hva SIUs forvaltningsansvar er: Opprettholde ordningen i UDs navn Forvalte ordningen på vegne av UD i tråd med dens formål og i samsvar med statlig forvaltningsskikk Informere om ordningen på sine hjemmesider på en slik måte at det er mest mulig informativt for søkere til lektorater, stipend og andre tilskuddsordninger, for institusjonene og for Norges utenriksstasjoner Ha rådgivende funksjon for UD og utenriksstasjonene og bistå dem i faglige spørsmål. SIU kan på sin side søke råd og informasjon hos utenriksstasjonene Søke å rasjonalisere og standardisere ordningen under hensyntagen til nødvendig service for deltakerne, bl.a. ved utvikling av tilskuddsbrev til utenlandslektorene For avtalt administrasjonsgodtgjørelse å dekke kostnader til administrativt arbeid og saksbehandling, løpende korrespondanse, regnskap, revisjon, bankgebyrer, informasjon om ordningen og offentliggjøring av Samrådets og Fagrådets beslutninger, samt kostnader som Fagrådets møte- og reisegodtgjørelser medfører Presentere revidert regnskap for foregående år på Samrådsmøtet på våren i forbindelse med årsrapportering, samt budsjett for inneværende år Som del av ordningen er SIU representant i SNU Samarbeidsnemnden for Norden-undervisning i utlandet. SNU er organ under Nordisk Ministerråd og har som oppgave å samordne arbeidet med undervisning i nordiske språk og fag i utlandet, mellom de nordiske land. Forvaltningsnivåer for ordningen UD bevilger midler og finansierer ordningen. 1

2 SIU forvalter ordningen på vegne av UD. Samrådsmøtet er sammensatt av representanter for UD og SIU. I avtalen mellom SIU og UD er Samrådsmøtets oppgaver beskrevet slik: o At de (geo)politiske prioriteringene er i samsvar med norsk utenrikspolitikk for øvrig o Målgruppeorientering og partnerskap o At ordningen framstår som et bidrag til modernisering av offentlig sektor o Synergi med andre av UD og SIU sine tiltak som kan gi ordningen merverdi. o Møtet kan ta opp til diskusjon alle emner som anses å kunne være av betydning for gjennomføring av ordningen o Budsjett, årsmelding og regnskap. SIU er sekretariat for Samrådsmøtet. Fagrådet er rådgivende fagutvalg for SIU. Fagrådet ved leder har observatørstatus og talerett på samrådsmøtene. UD og SIU har samme status på Fagrådet sine møter. Fagrådet vurderer søknader og innstiller kandidater til åremålstillinger ved utenlandske universitet og gjør vedtak når det gjelder tildeling av semesterstipend. Videre skal Fagrådet gi råd i andre spørsmål innenfor ordningen, slik som økonomiske, organisatoriske og administrative forhold. SIU er sekretariat for Fagrådet. Utenlandslektoratordningen Ved opprettelse av nye utenlandslektorat skal SIU påse at en skriftlig avtale med lærestedet blir undertegnet. Avtalen skal sikre at begge parter er innforstått med formålet for opprettelsen av utenlandslektoratet og skal avklare oppgaver og ansvarsfordeling mellom lærestedet og SIU. Tilskuddsordningene Det er opprettet tilskuddsordninger som skal styrke lærestedene og medvirke til et kvalitetsmessig godt undervisningstilbud. Tilskuddsordningene skal også bidra til å bygge opp om et positivt Norgesbilde i utlandet. SIU har ansvar for tildeling og utbetaling av midler etter gjeldende retningslinjer. Følgende tilskuddsordninger finnes: Trekkfritt stipend inkludert forsørgertillegg Flyttetilskudd Undervisningsstøtte Støtte til regionale konferanser, fagmøter og seminar Semesterstipend Målgrupper for tilskuddsordningene Målgruppen for tilskuddsordningen er utenlandske studenter. Tilskuddene gis til ulike formål og aktører som i sin tur støtter opp under norskundervisning av utenlandske studenter. Konkrete målgrupper er: Utenlandske studenter: Studenter som tar norskrelaterte fag ved læresteder i utlandet kan komme til Norge for å gjennomføre deler av studiene eller drive forskingsarbeid. Utenlandslektorer: Lektorer som er innstilt av SIU/Fagrådet, som sitter i åremålsstilling oppad begrenset til seks år og som mottar trekkfritt stipend Læresteder med norskundervisning: Høyere læresteder i utlandet som tilbyr undervisning i norsk språk og norske emner Norske universitet og høyskoler: Sommerkurs/sommerskoler som arrangeres ved norske høyskoler/universitet for utenlandske studenter og lærere som hhv leser/underviser i norske emner Søknader, rapportering og kvalitetssikring av ordningen Det er utarbeidet regelverk for tilskuddsordningene. Disse er vedtatt av Samrådsmøtet og finnes på SIUs nettside for ordningen. Regelverket for tilskuddsordningene er tilpasset SIUs system for kvalitetssikring, og det er satt krav til rapportering og rutiner. 2

3 Standardiserte søknadsskjema, som er utarbeidet i tråd med regelverket, er sammen med retningslinjer tilgjengelige på nettsiden. Tilskuddsbrev til utenlandslektorer Ved tiltredelse som utenlandslektor blir det i et eget brev til vedkommende gitt informasjon om hvilke tilskuddsordninger som finnes, ansvarsforhold, rettigheter og praktiske opplysninger. Lektoren skal så motta et årlig tilskuddsbrev ved begynnelsen på nytt undervisningsår. Administrasjon av tilskuddsordningen SIU skal sørge for god informasjon og setter søknadsfrister for tilskuddsordningene. Mottatte søknader saksbehandles innenfor gjeldende lover og regelverk. Materiell og utstyr (bøker, undervisningsmateriell som kan brukes over flere semestre, tekniske hjelpemiddel og lignende) skal regnes som det enkelte lektorats eiendom. Det skal fortløpende føres liste over innkjøpt materiell og utstyr som SIU gir tilskudd til, listen skal ajourføres og overleveres til neste lektor som kommer inn i åremålstillingen. Når en søknad er behandlet, blir det i vedtak orientert om evt. tildeling av tilskudd eller avslag på søknad. Utbetaling skjer etter fastsatte kriterier. De krav til rapportering som gjelder, skal kontrolleres og følges opp. Dersom krav om rapportering ikke blir etterfulgt, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt. Tilsagn om tilskudd kan bortfalle dersom søkeren ikke oppfyller forutsetningene for tilskudd, eller at tilskuddet er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger. Rapportering fra lektorene Det er krav om innsending av årlig rapport om virksomheten ved utenlandslektoratene med trekkfritt stipend og andre læresteder som har mottatt undervisningsstøtte fra SIU. Årsrapporten skal bl.a. inneholde opplysninger om antall elever, aktiviteter og erfaringer i løpet av undervisningsåret, samt rapport om innkjøp gjort med finansiell støtte fra SIU, vedlagt kvitteringer. Utenlandslektorene skal også sende inn sluttrapport når de fratrer sin stilling. Skjema for årsrapport og sluttrapport finnes på nettsiden for ordningen. Frist for innsending av årsrapport og sluttrapport settes og kunngjøres av SIU. Justering av tilskudd Tilskudd som er gitt i forbindelse med et lektorat, blir først opphevet når en ny person blir engasjert i stillingen eller ved ny forhandling. Bakgrunn for dette er at man vil etterstrebe at ingen skal få sine arbeidsvilkår endret til mer ugunstige forhold. Dersom det likevel er hensiktsmessig å gjøre forandringer underveis, eller grunnlaget for tilskuddet er forandret, kan dette tas opp til ny vurdering. Klageadgang I Forvaltningsloven finnes regelverket for adgang til å klage på vedtak gjort av offentlige organ. Enkeltvedtak kan påklages av en part i saken til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket.( 28) I alle vedtak skal det gis en orientering om adgang til å klage, samt frist til å klage. Dersom det fremkommer klage på vedtak utført av saksbehandler hos SIU, skal klagen straks tas opp til behandling. Klagen skal først behandles på nytt av saksbehandler. Klage på vedtak som er fattet av Fagrådet, behandles på nytt av Fagrådet. Dersom vedtak blir opprettholdt, orienteres klageren om at saken kan ankes til høyere instans. Høyere instans er i begge tilfelle SIUs styre som tar endelig avgjørelse i ankesaken. 3

4 Årsmelding, regnskap og budsjett for ordningen Etter hvert år skal SIU fremlegge en kortfattet og oversiktlig årsrapport som viser aktiviteter innenfor ordningen. Regnskap for samme tidsrom legges også frem, samt budsjett for kommende år. Dette settes på Samrådsmøtets agenda på første møte i et nytt år. VEDLEGG: Retningslinjer for trekkfritt stipend og forsørgertillegg Retningslinjer for flyttetilskudd Retningslinjer for undervisningsstøtte Retningslinjer for støtte til regionale konferanser, fagmøter og seminar Retningslinjer for semesterstipend RETNINGSLINJER FOR TREKKFRITT STIPEND Føremål Trekkfritt stipend skal sikra lektorar som er tilsett ved universitet i utlandet, tilnærma den same kjøpekraft i arbeidslandet som dei ville hatt i Noreg. Storleiken på trekkfritt stipend vil gå fram av stillingsutlysinga. Det vert i tillegg gjeve eit årleg tilskotsbrev til kvar lektor ved starten av haustsemesteret som gjev melding om eventuelle endringar i trekkfritt stipend. Ny berekning av stipendet skal vurderast ein gong pr. år for evt. oppjustering. Kven får trekkfritt stipend? Personar som er funnen kvalifisert av Fagrådet og tilsett som utanlandslektorar. Ein føresetnad for utbetaling av trekkfritt stipend og forsørgjartillegg er at lektoren kan vise til ein arbeidsavtale med arbeidsgjevar. Utrekning av trekkfritt stipend Det trekkfrie stipendet skal vurderast med utgangspunkt i norsk gjennomsnitts lektorlønn, med fråtrekk av 36 % skatt. Det skal ikkje takast omsyn til eventuell formue eller gjeld i berekninga. For å koma fram til nivå på norsk kjøpekraft skal FN sin levekårsindeks leggjast til grunn. I utrekninga vidare skal nettolønn som lektoren mottek frå sin arbeidsgjevar, trekkast frå. Nivået på lønna ved utanlandske lærestader varierer frå land til land og er den avgjerande faktoren for storleiken på stipendet. Forsørgjartillegg Dersom lektoren har forsørgjaransvar, skal det også gjevast eit tillegg for dette i trekkfritt stipend. Det vert gjeve eit tillegg pr. familiemedlem som vert forsørgd. Forsørgjartillegg er kr 1.500,- pr. mnd (kr ,- pr. år) pr. familiemedlem som vert forsørgd Dersom ektefellar/sambuarar også er i arbeid, fell forsørgjartillegget for denne personen bort, og forsørgjartillegg for evt. barn vert halvert Utbetaling: Trekkfritt stipend vert utbetalt med ein fast sum i NOK pr. månad. Summen vert overført til kontoen til den lektoren som skal motta stipendet. Generelle reglar Trekkfritt stipend og forsørgjartillegg kan falla bort eller krevjast attendebetalt dersom det vert gjeve urette opplysningar. Ubrukte midlar skal tilbakebetalast. 4

5 RETNINGSLINJER FOR TILSKOT TIL FLYTTEUTGIFTER Føremål Tilskot til flytteutgifter skal vera med og jamna ut kostnadane med flytting for lektorar som flyttar i samband med åremålsstilling ved lærestader som tilbyr norskundervisning. Det kan gjevast tilskot som gjeld utreise når oppdraget startar, og ved reise etter avslutta oppdrag etter minimum to undervisningsår. Kven kan søkja? Alle utanlandslektorar som er tilsette ved utanlandske universitet etter tilråding frå Fagrådet. Krav til søknaden Standardskjema for søknad om flyttetilskot som ligg på nettstaden til SIU, skal brukast. Det skal innhentast tilbod frå flyttefirma, som skal leggjast ved søknaden. Vedlagt søknaden skal det òg liggja oversikt over reisekostnader til/frå lærestaden. Ein rår til at flytting vert planlagt i god tid før den skal gjennomførast fordi dette kan spara store kostnader. Søknad om flyttetilskot sendast SIU i samband med flytting, og innan same kalenderår som utbetaling av trekkfritt stipend avsluttast. Sakshandsaming, krav til rapportering og dokumentasjon Tilskotet vert rekna ut frå det rimelegaste tilbodet frå flyttefirma, og saman med forsikringskostnader vert det dekka inntil 90 % av flyttekostnadene. Normalt vert det sett ei øvre grense for tilskotet som kan gjevast til flytteutgifter på NOK ,-, men i særlege høve kan denne fråvikast. Reiseutgifter for lektoren og evt. familie kan dekkjast fullt ut etter rimelegaste reisekostnader. Etter at flyttinga er gjennomført, skal det leverast rekneskap med oppsett over faktiske utlegg. Denne oversikta skal sendast inn så snart flytting/heimreise er gjennomført og seinast innan ein månad. Kvitteringar for kostnader med flyttinga og dokumentasjon på reiseutgifter (billettar og liknande) skal leverast saman med eit oppsett som viser alle utlegga. Dersom kvaliteten på kvitteringar og dokumentasjon er gode nok, kan det skannast og på den måte sendast som vedlegg til rekneskapsoppsettet. Utbetaling Utbetaling av tilskot til flyttegodtgjersle og reiseutgifter skjer direkte til søkaren. Sluttrapport må leverast SIU innan flyttetilskot kan utbetalast. Generelle reglar Dersom kravet om rapportering ikkje vert etterfølgt, kan tilskotet krevjast tilbakebetalt. Tilsegn om tilskot kan falla bort dersom søkaren ikkje oppfyller grunngjevinga for tilskot, eller at tilskotet er gjeve på grunnlag av urette opplysningar. Ubrukte midlar skal tilbakebetalast. 5

6 RETNINGSLINJER FOR UNDERVISNINGSSTØNAD Føremål Intensjonen med undervisningsstønad skal vera å dekkja kostnader med å leggja til rette for norskundervisning som lektoren ikkje får dekt av lærestaden. Definisjon undervisningsstønad Stønaden kan dekka utgifter til bøker, film, Cd-ar, abonnement på tidsskrift og programvare m.m., men òg utgifter til tekniske hjelpemiddel, undervisningsmateriell, papir-/kopikostnader, osv. Stønadsordninga kan og omfatte andre tiltak som kjem inn under føremålet. Kven kan søkja? Alle lærestader i utlandet som tilbyr undervisning i norske emne. Søknadsfrist Det er søknadsfrist to gonger per år: 1. mars 1. november Søknadsfristane vert kunngjorte på SIUs internettside for Noregskunnskap ved høgre lærestader i utlandet. Støtte til ekstraordinære tiltak kan vurderast utanom søknadsfristane. Krav til søknad Søknaden må sendast elektronisk via Espresso på nettstaden til SIU innan søknadsfristen. Utbetaling Stønaden vert utbetalt til konto oppgjeven i søknadsskjemaet. Evt. bankgebyr dekkast av mottakar. Krav til rapportering SIU er pålagt å fylgje reglement for økonomistyring i staten. Rapportering av bruk av midlane skal gjerast elektronisk i Espresso medan kvitteringar og andre vedlegg sendast per vanleg post. All bruk av midlar skal dokumenterast ved kvitteringar. Udokumenterte utgifter kan ikkje godkjennast. Dersom stønaden er utbetalt til mottakaren sin private konto, skal originalkvitteringar (ikkje kopi) sendast inn. Ubrukte midlar skal betalast tilbake til SIU. Kontakt SIU for informasjon om korleis ubrukte midlar kan returnerast. Stønadsmottakar er personleg ansvarleg for rapportering og eventuell tilbakebetaling. Frist for rapportering Rapporten skal sendast elektronisk via Espresso på nettstaden til SIU innan fristen. Det er to rapporteringsfristar kvart år: 10. januar: for stønad motteken om våren året før 1. juli: for stønad motteken om hausten året før 6

7 RETNINGSLINJER FOR STØNAD TIL REGIONALE KONFERANSAR, FAGMØTE OG SEMINAR Føremål Stønaden skal medverka til å profilera Noreg i utlandet og styrka norskundervisninga ved utanlandske lærestader. Han skal òg medverka til at personar som arbeider innanfor norskundervisning ved utanlandske lærestader, får høve til fagleg påfyll, å treffa kollegaer og utveksla erfaringar. Tilskot kan gjevast til Arrangement som regionale konferansar, fagmøte og seminar som har eit relevant fagleg innhald Reise- og opphaldsutgifter for lektorar som deltek på slike arrangement Ekskursjonar, studentsamlingar, o.l. for utanlandske studentar Sommarkurs ved norske universitet og høgskular Kven kan søkja? Utanlandslektorar og andre som underviser i norsk ved eit utanlandsk universitet, kan søkja om å få dekt utgifter ved å delta på regionale konferansar, fagmøte, seminar, o.l. Det kan òg søkjast om dekking av utgifter til studentarrangement, ekskursjonar o.l. Dei instansar som arrangerer regionale konferansar, fagmøte og seminar for utanlandslektorar og andre som utfører norskundervisning ved utanlandske lærestader. Slike instansar er først og fremst lærestader eller utanriksstasjonar Norske lærestader som arrangerer sommarkurs for utanlandske studentar Søknadsfrist Det er søknadsfrist to gonger per år: 1. mars 1. november Søknadsfristane vert kunngjorte på SIUs internettside for Noregskunnskap ved høgre lærestader i utlandet. Støtte til ekstraordinære tiltak kan vurderast utanom søknadsfristane. Krav til søknad Søknaden må sendast elektronisk via Espresso på nettstaden til SIU innan søknadsfristen. Utbetaling Stønaden vert utbetalt til konto oppgjeven i søknadsskjemaet. Evt bankgebyr dekkast av mottakar. Krav til rapportering SIU er pålagt å fylgje reglement for økonomistyring i staten. Rapportering av bruk av midlane skal gjerast elektronisk i Espresso medan kvitteringar og andre vedlegg sendast per vanleg post. Dersom stønaden er gitt til arrangement som konferansar, seminar og studentreisar, må program og deltakarliste sendast inn. All bruk av midlar skal dokumenterast ved kvitteringar. Udokumenterte utgifter kan ikkje godkjennast. Dersom stønaden er utbetalt til mottakaren sin private konto, skal originalkvitteringar (ikkje kopi) sendast inn. 7

8 Dersom stønad skal brukast til betaling av honorar må eige skjema fyllast ut og signerast av honorarmottakar og mottakar av SIUstønaden. Ubrukte midlar skal betalast tilbake til SIU. Kontakt SIU for informasjon om korleis ubrukte midlar kan returnerast. Stønadsmottakar er personleg ansvarleg for rapportering og eventuell tilbakebetaling. Frist for rapportering Rapporten skal sendast elektronisk via Espresso på nettstaden til SIU innan fristen. Det er to rapporteringsfristar kvart år: 11. januar: for stønad motteken om våren året før 2. juli: for stønad motteken om hausten året før RETNINGSLINJER FOR SEMESTERSTIPEND Formål Semesterstipendet skal benyttes til arbeid i Norge i forbindelse med bachelor- eller mastergradsoppgave eller doktorgradsavhandling i et norsk emne. Stipendet kan også benyttes til annen kvalifisering til norskundervisning i utlandet. Hvem kan søke? Semesterstipend blir i hovedsak tildelt studenter som har valgt et norsk emne for sin bachelor- /master-/doktoravhandling ved et europeisk universitet med institutt/avdeling for nordistikk eller skandinavistikk. Stipendet kan også gis til yngre utenlandske norsklærere ved universitetenes nordiske/skandinaviske institutt og til utenlandske studenter eller kandidater som ønsker å ta en norsk eksamen som kvalifiserer til å undervise i norsk som fremmedspråk. Størrelsen på stipendet Størrelsen på stipendet er på NOK pr mnd. Søkere som skal studere ved et lærested utenfor Oslo, vil i tillegg motta et reisestipend. Reisestipendet utgjør NOK for opphold i Sør-Norge til og med Trondheim, og NOK for opphold nord for Trondheim. Beløpet skal dekke utgifter til bolig, måltid, lokal transport, eventuelle studieavgifter, studiemateriell, lommepenger og lignende. Det gis ikke tilskudd til reise til og fra Norge. Ubrukte midler skal tilbakebetales. Søknad Standard søknadsskjema på nettsiden til ordningen skal benyttes. Søknaden må inneholde en mest mulig fyldig og konkret beskrivelse av prosjektet på inntil én side, der det gjøres greie for tema, problemstilling, materiale og lignende og begrunnes hvorfor et opphold i Norge vil være nyttig. Alle søkere må oppgi en kontaktperson ved sitt institutt/lærested i søknaden. Søkeren må også oppgi en veileder i Norge som har sagt seg villig til å veilede studenten under oppholdet i Norge. Når søknadsfristen er ute, vil kontaktperson i hjemlandet bli bedt om å vurdere /anbefale og eventuelt rangere søkere fra den aktuelle institusjon. Vurdering av søknaden må gjøres i samråd med ledelsen for lærestedet (den eller de som er formelt ansvarlige for søkerens utdanningsløp). Søknader uten veileders vurdering er ufullstendige og vil ikke bli forelagt Fagrådet for behandling. Søknadsfrist Det er to søknadsfrister pr. år: 8

9 15. mars - med frist 1. april for veileder å gi anbefaling 15. oktober - med frist 1. november for veileder å gi anbefaling Tildeling Semesterstipend blir gitt for minimum en og maksimum tre måneder innenfor de norske semesterperiodene. De blir ikke tildelt for universitetsferiene, om sommeren eller rundt jul og påske, med mindre stipendiaten kan vise til tungtveiende grunner og dessuten likevel kan garantere fullt faglig utbytte av oppholdet. Tidsrommet for Norgesoppholdet må avtales mellom veileder i Norge og stipendiaten. I vedtak om tildeling av stipend skal det framgå praktisk informasjon om oppholdet, f.eks. informasjon om oppholdstillatelse, hvordan skaffe bolig, forsikring, o.l. Stipendiaten skal fylle ut et akseptskjema som signeres og sendes SIU. Gjennomføring av studieoppholdet Arbeidet i Norge skal utføres i tilknytning til et universitetsinstitutt eller en annen relevant institusjon som påtar seg ansvar for oppholdet og utpeker en faglig og praktisk veileder. Utbetaling av semesterstipend Stipendet blir utbetalt ved oppstart av studieoppholdet. Ved ankomst til Norge må studenten oppgi hvilken adresse han/hun skal bo på under oppholdet. Til denne adressen blir det sendt en utbetalingsblankett for postgiro. Blanketten skal inneholde summen som er tildelt i stipend, samt evt. reisetillegg for studieopphold utenfor Oslo. Rapportering Stipendiaten skal umiddelbart etter studieoppholdet, og senest 1 måned etter at oppholdet er avsluttet, sende inn en kort rapport fra oppholdet i Norge til SIU. Rapportskjema finnes på SIUs nettside for ordningen. 9

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

Veileder i regelverk for bostøtte

Veileder i regelverk for bostøtte HB 9.B.12 Veileder i regelverk for bostøtte Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 4 1. Generelt om bostøtte 5 1.1 Formålet med bostøtteordningen 5 1.2. Finansiering og organisering 5 1.3

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen). Veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene. Utenriksdepartementet har delegert oppgaven å forestå forvaltning av tilskuddsmidlene til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER Vedtatt av Styret for høyskolens fond og legater den 15. desember 2010 DEL 1 - GENERELT 1.1. INNLEDNING Høyskolen administrerer 33 fond. NHHs styre er styre

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Regelverk for demokratistøtte gjennom politiske partier Kap. 160.72

Regelverk for demokratistøtte gjennom politiske partier Kap. 160.72 Dato: [11. februar 2011] Godkjent av: VKUL Regelverk for demokratistøtte gjennom politiske partier Kap. 160.72 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 I 2001 ga Brak ut Søknadsguiden for første gang, og i 2005 ble den utgitt på nytt i en enda mer omfattende utgave. Begge disse utgavene har vært flittig brukt

Detaljer

Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS (Vedtatt i styremøte 19.november 2013, gyldige fra 1. januar 2014) Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2.

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder Vår saksbehandler: Sigurd Holen Direkte tlf: 23 30 14 28 sigurd.holen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2011 Deres dato: 28.02.2011 Vår referanse: 2010/3555 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer