Programdokument. Ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programdokument. Ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet"

Transkript

1 Vedtatt Oppdatert Programdokument Ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet Formålet for ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet: Å bygge opp under et positivt Norges-bilde internasjonalt og profilere Norge i utlandet gjennom samarbeid med og service overfor utenlandske høyere læresteder som tilbyr undervisning i Norges-kunnskap. Videre er målsettingen å bistå med å tilrettelegge for utlendingers studier og forskning ved norske høyere læresteder. Om ordningen Ved en rekke høyere læresteder i utlandet tilbys det undervisning i norsk språk og norske emner. Ordningen med Norges-kunnskap ved lærestedene (heretter kalt ordningen) blir forvaltet av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) på vegne av Utenriksdepartementet (UD). SIU overtok oppgaven 1. januar De delegerte oppgavene til SIU omfatter bl.a.: Gi innstilling når det gjelder ansettelses- og utvelgingsprosessen til de læresteder som har åremålsstilling for utenlandslektor i norsk Administrere ulike tilskudd i forbindelse med ordningen Ha ansvar for kontakt med lektorer som arbeider ved utenlandske læresteder, herunder informasjon om ordningen, aktuelle tilskuddsordninger, søknadsfrister, regelverk og krav om rapportering. I avtalen som ligger til grunn for at SIU skal overta forvaltningsansvaret for ordningen, er det gitt en oversikt over hva SIUs forvaltningsansvar er: Opprettholde ordningen i UDs navn Forvalte ordningen på vegne av UD i tråd med dens formål og i samsvar med statlig forvaltningsskikk Informere om ordningen på sine hjemmesider på en slik måte at det er mest mulig informativt for søkere til lektorater, stipend og andre tilskuddsordninger, for institusjonene og for Norges utenriksstasjoner Ha rådgivende funksjon for UD og utenriksstasjonene og bistå dem i faglige spørsmål. SIU kan på sin side søke råd og informasjon hos utenriksstasjonene Søke å rasjonalisere og standardisere ordningen under hensyntagen til nødvendig service for deltakerne, bl.a. ved utvikling av tilskuddsbrev til utenlandslektorene For avtalt administrasjonsgodtgjørelse å dekke kostnader til administrativt arbeid og saksbehandling, løpende korrespondanse, regnskap, revisjon, bankgebyrer, informasjon om ordningen og offentliggjøring av Samrådets og Fagrådets beslutninger, samt kostnader som Fagrådets møte- og reisegodtgjørelser medfører Presentere revidert regnskap for foregående år på Samrådsmøtet på våren i forbindelse med årsrapportering, samt budsjett for inneværende år Som del av ordningen er SIU representant i SNU Samarbeidsnemnden for Norden-undervisning i utlandet. SNU er organ under Nordisk Ministerråd og har som oppgave å samordne arbeidet med undervisning i nordiske språk og fag i utlandet, mellom de nordiske land. Forvaltningsnivåer for ordningen UD bevilger midler og finansierer ordningen. 1

2 SIU forvalter ordningen på vegne av UD. Samrådsmøtet er sammensatt av representanter for UD og SIU. I avtalen mellom SIU og UD er Samrådsmøtets oppgaver beskrevet slik: o At de (geo)politiske prioriteringene er i samsvar med norsk utenrikspolitikk for øvrig o Målgruppeorientering og partnerskap o At ordningen framstår som et bidrag til modernisering av offentlig sektor o Synergi med andre av UD og SIU sine tiltak som kan gi ordningen merverdi. o Møtet kan ta opp til diskusjon alle emner som anses å kunne være av betydning for gjennomføring av ordningen o Budsjett, årsmelding og regnskap. SIU er sekretariat for Samrådsmøtet. Fagrådet er rådgivende fagutvalg for SIU. Fagrådet ved leder har observatørstatus og talerett på samrådsmøtene. UD og SIU har samme status på Fagrådet sine møter. Fagrådet vurderer søknader og innstiller kandidater til åremålstillinger ved utenlandske universitet og gjør vedtak når det gjelder tildeling av semesterstipend. Videre skal Fagrådet gi råd i andre spørsmål innenfor ordningen, slik som økonomiske, organisatoriske og administrative forhold. SIU er sekretariat for Fagrådet. Utenlandslektoratordningen Ved opprettelse av nye utenlandslektorat skal SIU påse at en skriftlig avtale med lærestedet blir undertegnet. Avtalen skal sikre at begge parter er innforstått med formålet for opprettelsen av utenlandslektoratet og skal avklare oppgaver og ansvarsfordeling mellom lærestedet og SIU. Tilskuddsordningene Det er opprettet tilskuddsordninger som skal styrke lærestedene og medvirke til et kvalitetsmessig godt undervisningstilbud. Tilskuddsordningene skal også bidra til å bygge opp om et positivt Norgesbilde i utlandet. SIU har ansvar for tildeling og utbetaling av midler etter gjeldende retningslinjer. Følgende tilskuddsordninger finnes: Trekkfritt stipend inkludert forsørgertillegg Flyttetilskudd Undervisningsstøtte Støtte til regionale konferanser, fagmøter og seminar Semesterstipend Målgrupper for tilskuddsordningene Målgruppen for tilskuddsordningen er utenlandske studenter. Tilskuddene gis til ulike formål og aktører som i sin tur støtter opp under norskundervisning av utenlandske studenter. Konkrete målgrupper er: Utenlandske studenter: Studenter som tar norskrelaterte fag ved læresteder i utlandet kan komme til Norge for å gjennomføre deler av studiene eller drive forskingsarbeid. Utenlandslektorer: Lektorer som er innstilt av SIU/Fagrådet, som sitter i åremålsstilling oppad begrenset til seks år og som mottar trekkfritt stipend Læresteder med norskundervisning: Høyere læresteder i utlandet som tilbyr undervisning i norsk språk og norske emner Norske universitet og høyskoler: Sommerkurs/sommerskoler som arrangeres ved norske høyskoler/universitet for utenlandske studenter og lærere som hhv leser/underviser i norske emner Søknader, rapportering og kvalitetssikring av ordningen Det er utarbeidet regelverk for tilskuddsordningene. Disse er vedtatt av Samrådsmøtet og finnes på SIUs nettside for ordningen. Regelverket for tilskuddsordningene er tilpasset SIUs system for kvalitetssikring, og det er satt krav til rapportering og rutiner. 2

3 Standardiserte søknadsskjema, som er utarbeidet i tråd med regelverket, er sammen med retningslinjer tilgjengelige på nettsiden. Tilskuddsbrev til utenlandslektorer Ved tiltredelse som utenlandslektor blir det i et eget brev til vedkommende gitt informasjon om hvilke tilskuddsordninger som finnes, ansvarsforhold, rettigheter og praktiske opplysninger. Lektoren skal så motta et årlig tilskuddsbrev ved begynnelsen på nytt undervisningsår. Administrasjon av tilskuddsordningen SIU skal sørge for god informasjon og setter søknadsfrister for tilskuddsordningene. Mottatte søknader saksbehandles innenfor gjeldende lover og regelverk. Materiell og utstyr (bøker, undervisningsmateriell som kan brukes over flere semestre, tekniske hjelpemiddel og lignende) skal regnes som det enkelte lektorats eiendom. Det skal fortløpende føres liste over innkjøpt materiell og utstyr som SIU gir tilskudd til, listen skal ajourføres og overleveres til neste lektor som kommer inn i åremålstillingen. Når en søknad er behandlet, blir det i vedtak orientert om evt. tildeling av tilskudd eller avslag på søknad. Utbetaling skjer etter fastsatte kriterier. De krav til rapportering som gjelder, skal kontrolleres og følges opp. Dersom krav om rapportering ikke blir etterfulgt, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt. Tilsagn om tilskudd kan bortfalle dersom søkeren ikke oppfyller forutsetningene for tilskudd, eller at tilskuddet er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger. Rapportering fra lektorene Det er krav om innsending av årlig rapport om virksomheten ved utenlandslektoratene med trekkfritt stipend og andre læresteder som har mottatt undervisningsstøtte fra SIU. Årsrapporten skal bl.a. inneholde opplysninger om antall elever, aktiviteter og erfaringer i løpet av undervisningsåret, samt rapport om innkjøp gjort med finansiell støtte fra SIU, vedlagt kvitteringer. Utenlandslektorene skal også sende inn sluttrapport når de fratrer sin stilling. Skjema for årsrapport og sluttrapport finnes på nettsiden for ordningen. Frist for innsending av årsrapport og sluttrapport settes og kunngjøres av SIU. Justering av tilskudd Tilskudd som er gitt i forbindelse med et lektorat, blir først opphevet når en ny person blir engasjert i stillingen eller ved ny forhandling. Bakgrunn for dette er at man vil etterstrebe at ingen skal få sine arbeidsvilkår endret til mer ugunstige forhold. Dersom det likevel er hensiktsmessig å gjøre forandringer underveis, eller grunnlaget for tilskuddet er forandret, kan dette tas opp til ny vurdering. Klageadgang I Forvaltningsloven finnes regelverket for adgang til å klage på vedtak gjort av offentlige organ. Enkeltvedtak kan påklages av en part i saken til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket.( 28) I alle vedtak skal det gis en orientering om adgang til å klage, samt frist til å klage. Dersom det fremkommer klage på vedtak utført av saksbehandler hos SIU, skal klagen straks tas opp til behandling. Klagen skal først behandles på nytt av saksbehandler. Klage på vedtak som er fattet av Fagrådet, behandles på nytt av Fagrådet. Dersom vedtak blir opprettholdt, orienteres klageren om at saken kan ankes til høyere instans. Høyere instans er i begge tilfelle SIUs styre som tar endelig avgjørelse i ankesaken. 3

4 Årsmelding, regnskap og budsjett for ordningen Etter hvert år skal SIU fremlegge en kortfattet og oversiktlig årsrapport som viser aktiviteter innenfor ordningen. Regnskap for samme tidsrom legges også frem, samt budsjett for kommende år. Dette settes på Samrådsmøtets agenda på første møte i et nytt år. VEDLEGG: Retningslinjer for trekkfritt stipend og forsørgertillegg Retningslinjer for flyttetilskudd Retningslinjer for undervisningsstøtte Retningslinjer for støtte til regionale konferanser, fagmøter og seminar Retningslinjer for semesterstipend RETNINGSLINJER FOR TREKKFRITT STIPEND Føremål Trekkfritt stipend skal sikra lektorar som er tilsett ved universitet i utlandet, tilnærma den same kjøpekraft i arbeidslandet som dei ville hatt i Noreg. Storleiken på trekkfritt stipend vil gå fram av stillingsutlysinga. Det vert i tillegg gjeve eit årleg tilskotsbrev til kvar lektor ved starten av haustsemesteret som gjev melding om eventuelle endringar i trekkfritt stipend. Ny berekning av stipendet skal vurderast ein gong pr. år for evt. oppjustering. Kven får trekkfritt stipend? Personar som er funnen kvalifisert av Fagrådet og tilsett som utanlandslektorar. Ein føresetnad for utbetaling av trekkfritt stipend og forsørgjartillegg er at lektoren kan vise til ein arbeidsavtale med arbeidsgjevar. Utrekning av trekkfritt stipend Det trekkfrie stipendet skal vurderast med utgangspunkt i norsk gjennomsnitts lektorlønn, med fråtrekk av 36 % skatt. Det skal ikkje takast omsyn til eventuell formue eller gjeld i berekninga. For å koma fram til nivå på norsk kjøpekraft skal FN sin levekårsindeks leggjast til grunn. I utrekninga vidare skal nettolønn som lektoren mottek frå sin arbeidsgjevar, trekkast frå. Nivået på lønna ved utanlandske lærestader varierer frå land til land og er den avgjerande faktoren for storleiken på stipendet. Forsørgjartillegg Dersom lektoren har forsørgjaransvar, skal det også gjevast eit tillegg for dette i trekkfritt stipend. Det vert gjeve eit tillegg pr. familiemedlem som vert forsørgd. Forsørgjartillegg er kr 1.500,- pr. mnd (kr ,- pr. år) pr. familiemedlem som vert forsørgd Dersom ektefellar/sambuarar også er i arbeid, fell forsørgjartillegget for denne personen bort, og forsørgjartillegg for evt. barn vert halvert Utbetaling: Trekkfritt stipend vert utbetalt med ein fast sum i NOK pr. månad. Summen vert overført til kontoen til den lektoren som skal motta stipendet. Generelle reglar Trekkfritt stipend og forsørgjartillegg kan falla bort eller krevjast attendebetalt dersom det vert gjeve urette opplysningar. Ubrukte midlar skal tilbakebetalast. 4

5 RETNINGSLINJER FOR TILSKOT TIL FLYTTEUTGIFTER Føremål Tilskot til flytteutgifter skal vera med og jamna ut kostnadane med flytting for lektorar som flyttar i samband med åremålsstilling ved lærestader som tilbyr norskundervisning. Det kan gjevast tilskot som gjeld utreise når oppdraget startar, og ved reise etter avslutta oppdrag etter minimum to undervisningsår. Kven kan søkja? Alle utanlandslektorar som er tilsette ved utanlandske universitet etter tilråding frå Fagrådet. Krav til søknaden Standardskjema for søknad om flyttetilskot som ligg på nettstaden til SIU, skal brukast. Det skal innhentast tilbod frå flyttefirma, som skal leggjast ved søknaden. Vedlagt søknaden skal det òg liggja oversikt over reisekostnader til/frå lærestaden. Ein rår til at flytting vert planlagt i god tid før den skal gjennomførast fordi dette kan spara store kostnader. Søknad om flyttetilskot sendast SIU i samband med flytting, og innan same kalenderår som utbetaling av trekkfritt stipend avsluttast. Sakshandsaming, krav til rapportering og dokumentasjon Tilskotet vert rekna ut frå det rimelegaste tilbodet frå flyttefirma, og saman med forsikringskostnader vert det dekka inntil 90 % av flyttekostnadene. Normalt vert det sett ei øvre grense for tilskotet som kan gjevast til flytteutgifter på NOK ,-, men i særlege høve kan denne fråvikast. Reiseutgifter for lektoren og evt. familie kan dekkjast fullt ut etter rimelegaste reisekostnader. Etter at flyttinga er gjennomført, skal det leverast rekneskap med oppsett over faktiske utlegg. Denne oversikta skal sendast inn så snart flytting/heimreise er gjennomført og seinast innan ein månad. Kvitteringar for kostnader med flyttinga og dokumentasjon på reiseutgifter (billettar og liknande) skal leverast saman med eit oppsett som viser alle utlegga. Dersom kvaliteten på kvitteringar og dokumentasjon er gode nok, kan det skannast og på den måte sendast som vedlegg til rekneskapsoppsettet. Utbetaling Utbetaling av tilskot til flyttegodtgjersle og reiseutgifter skjer direkte til søkaren. Sluttrapport må leverast SIU innan flyttetilskot kan utbetalast. Generelle reglar Dersom kravet om rapportering ikkje vert etterfølgt, kan tilskotet krevjast tilbakebetalt. Tilsegn om tilskot kan falla bort dersom søkaren ikkje oppfyller grunngjevinga for tilskot, eller at tilskotet er gjeve på grunnlag av urette opplysningar. Ubrukte midlar skal tilbakebetalast. 5

6 RETNINGSLINJER FOR UNDERVISNINGSSTØNAD Føremål Intensjonen med undervisningsstønad skal vera å dekkja kostnader med å leggja til rette for norskundervisning som lektoren ikkje får dekt av lærestaden. Definisjon undervisningsstønad Stønaden kan dekka utgifter til bøker, film, Cd-ar, abonnement på tidsskrift og programvare m.m., men òg utgifter til tekniske hjelpemiddel, undervisningsmateriell, papir-/kopikostnader, osv. Stønadsordninga kan og omfatte andre tiltak som kjem inn under føremålet. Kven kan søkja? Alle lærestader i utlandet som tilbyr undervisning i norske emne. Søknadsfrist Det er søknadsfrist to gonger per år: 1. mars 1. november Søknadsfristane vert kunngjorte på SIUs internettside for Noregskunnskap ved høgre lærestader i utlandet. Støtte til ekstraordinære tiltak kan vurderast utanom søknadsfristane. Krav til søknad Søknaden må sendast elektronisk via Espresso på nettstaden til SIU innan søknadsfristen. Utbetaling Stønaden vert utbetalt til konto oppgjeven i søknadsskjemaet. Evt. bankgebyr dekkast av mottakar. Krav til rapportering SIU er pålagt å fylgje reglement for økonomistyring i staten. Rapportering av bruk av midlane skal gjerast elektronisk i Espresso medan kvitteringar og andre vedlegg sendast per vanleg post. All bruk av midlar skal dokumenterast ved kvitteringar. Udokumenterte utgifter kan ikkje godkjennast. Dersom stønaden er utbetalt til mottakaren sin private konto, skal originalkvitteringar (ikkje kopi) sendast inn. Ubrukte midlar skal betalast tilbake til SIU. Kontakt SIU for informasjon om korleis ubrukte midlar kan returnerast. Stønadsmottakar er personleg ansvarleg for rapportering og eventuell tilbakebetaling. Frist for rapportering Rapporten skal sendast elektronisk via Espresso på nettstaden til SIU innan fristen. Det er to rapporteringsfristar kvart år: 10. januar: for stønad motteken om våren året før 1. juli: for stønad motteken om hausten året før 6

7 RETNINGSLINJER FOR STØNAD TIL REGIONALE KONFERANSAR, FAGMØTE OG SEMINAR Føremål Stønaden skal medverka til å profilera Noreg i utlandet og styrka norskundervisninga ved utanlandske lærestader. Han skal òg medverka til at personar som arbeider innanfor norskundervisning ved utanlandske lærestader, får høve til fagleg påfyll, å treffa kollegaer og utveksla erfaringar. Tilskot kan gjevast til Arrangement som regionale konferansar, fagmøte og seminar som har eit relevant fagleg innhald Reise- og opphaldsutgifter for lektorar som deltek på slike arrangement Ekskursjonar, studentsamlingar, o.l. for utanlandske studentar Sommarkurs ved norske universitet og høgskular Kven kan søkja? Utanlandslektorar og andre som underviser i norsk ved eit utanlandsk universitet, kan søkja om å få dekt utgifter ved å delta på regionale konferansar, fagmøte, seminar, o.l. Det kan òg søkjast om dekking av utgifter til studentarrangement, ekskursjonar o.l. Dei instansar som arrangerer regionale konferansar, fagmøte og seminar for utanlandslektorar og andre som utfører norskundervisning ved utanlandske lærestader. Slike instansar er først og fremst lærestader eller utanriksstasjonar Norske lærestader som arrangerer sommarkurs for utanlandske studentar Søknadsfrist Det er søknadsfrist to gonger per år: 1. mars 1. november Søknadsfristane vert kunngjorte på SIUs internettside for Noregskunnskap ved høgre lærestader i utlandet. Støtte til ekstraordinære tiltak kan vurderast utanom søknadsfristane. Krav til søknad Søknaden må sendast elektronisk via Espresso på nettstaden til SIU innan søknadsfristen. Utbetaling Stønaden vert utbetalt til konto oppgjeven i søknadsskjemaet. Evt bankgebyr dekkast av mottakar. Krav til rapportering SIU er pålagt å fylgje reglement for økonomistyring i staten. Rapportering av bruk av midlane skal gjerast elektronisk i Espresso medan kvitteringar og andre vedlegg sendast per vanleg post. Dersom stønaden er gitt til arrangement som konferansar, seminar og studentreisar, må program og deltakarliste sendast inn. All bruk av midlar skal dokumenterast ved kvitteringar. Udokumenterte utgifter kan ikkje godkjennast. Dersom stønaden er utbetalt til mottakaren sin private konto, skal originalkvitteringar (ikkje kopi) sendast inn. 7

8 Dersom stønad skal brukast til betaling av honorar må eige skjema fyllast ut og signerast av honorarmottakar og mottakar av SIUstønaden. Ubrukte midlar skal betalast tilbake til SIU. Kontakt SIU for informasjon om korleis ubrukte midlar kan returnerast. Stønadsmottakar er personleg ansvarleg for rapportering og eventuell tilbakebetaling. Frist for rapportering Rapporten skal sendast elektronisk via Espresso på nettstaden til SIU innan fristen. Det er to rapporteringsfristar kvart år: 11. januar: for stønad motteken om våren året før 2. juli: for stønad motteken om hausten året før RETNINGSLINJER FOR SEMESTERSTIPEND Formål Semesterstipendet skal benyttes til arbeid i Norge i forbindelse med bachelor- eller mastergradsoppgave eller doktorgradsavhandling i et norsk emne. Stipendet kan også benyttes til annen kvalifisering til norskundervisning i utlandet. Hvem kan søke? Semesterstipend blir i hovedsak tildelt studenter som har valgt et norsk emne for sin bachelor- /master-/doktoravhandling ved et europeisk universitet med institutt/avdeling for nordistikk eller skandinavistikk. Stipendet kan også gis til yngre utenlandske norsklærere ved universitetenes nordiske/skandinaviske institutt og til utenlandske studenter eller kandidater som ønsker å ta en norsk eksamen som kvalifiserer til å undervise i norsk som fremmedspråk. Størrelsen på stipendet Størrelsen på stipendet er på NOK pr mnd. Søkere som skal studere ved et lærested utenfor Oslo, vil i tillegg motta et reisestipend. Reisestipendet utgjør NOK for opphold i Sør-Norge til og med Trondheim, og NOK for opphold nord for Trondheim. Beløpet skal dekke utgifter til bolig, måltid, lokal transport, eventuelle studieavgifter, studiemateriell, lommepenger og lignende. Det gis ikke tilskudd til reise til og fra Norge. Ubrukte midler skal tilbakebetales. Søknad Standard søknadsskjema på nettsiden til ordningen skal benyttes. Søknaden må inneholde en mest mulig fyldig og konkret beskrivelse av prosjektet på inntil én side, der det gjøres greie for tema, problemstilling, materiale og lignende og begrunnes hvorfor et opphold i Norge vil være nyttig. Alle søkere må oppgi en kontaktperson ved sitt institutt/lærested i søknaden. Søkeren må også oppgi en veileder i Norge som har sagt seg villig til å veilede studenten under oppholdet i Norge. Når søknadsfristen er ute, vil kontaktperson i hjemlandet bli bedt om å vurdere /anbefale og eventuelt rangere søkere fra den aktuelle institusjon. Vurdering av søknaden må gjøres i samråd med ledelsen for lærestedet (den eller de som er formelt ansvarlige for søkerens utdanningsløp). Søknader uten veileders vurdering er ufullstendige og vil ikke bli forelagt Fagrådet for behandling. Søknadsfrist Det er to søknadsfrister pr. år: 8

9 15. mars - med frist 1. april for veileder å gi anbefaling 15. oktober - med frist 1. november for veileder å gi anbefaling Tildeling Semesterstipend blir gitt for minimum en og maksimum tre måneder innenfor de norske semesterperiodene. De blir ikke tildelt for universitetsferiene, om sommeren eller rundt jul og påske, med mindre stipendiaten kan vise til tungtveiende grunner og dessuten likevel kan garantere fullt faglig utbytte av oppholdet. Tidsrommet for Norgesoppholdet må avtales mellom veileder i Norge og stipendiaten. I vedtak om tildeling av stipend skal det framgå praktisk informasjon om oppholdet, f.eks. informasjon om oppholdstillatelse, hvordan skaffe bolig, forsikring, o.l. Stipendiaten skal fylle ut et akseptskjema som signeres og sendes SIU. Gjennomføring av studieoppholdet Arbeidet i Norge skal utføres i tilknytning til et universitetsinstitutt eller en annen relevant institusjon som påtar seg ansvar for oppholdet og utpeker en faglig og praktisk veileder. Utbetaling av semesterstipend Stipendet blir utbetalt ved oppstart av studieoppholdet. Ved ankomst til Norge må studenten oppgi hvilken adresse han/hun skal bo på under oppholdet. Til denne adressen blir det sendt en utbetalingsblankett for postgiro. Blanketten skal inneholde summen som er tildelt i stipend, samt evt. reisetillegg for studieopphold utenfor Oslo. Rapportering Stipendiaten skal umiddelbart etter studieoppholdet, og senest 1 måned etter at oppholdet er avsluttet, sende inn en kort rapport fra oppholdet i Norge til SIU. Rapportskjema finnes på SIUs nettside for ordningen. 9

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Tilskudd til Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870043 (Kun for

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870271 (Kun for

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 61 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870077 (Kun for

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 783 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870240 (Kun for

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr BB000009 (Kun for intern

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

(dd.mm.åå) Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

(dd.mm.åå) Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870263 (Kun for

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870219 (Kun for

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer

AVTALE OM DELEGASJON

AVTALE OM DELEGASJON DET KONGELIGE UTENRIKSDEPARTEMENT AVTALE OM DELEGASJON Avtalen knytter seg til "Program for samarbeid om høyere utdanning i Eurasia", RER- 10/0012, som Senter for internasjonalisering av høgre utdanning,

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til distribusjon av norske filmer i utlandet

Forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til distribusjon av norske filmer i utlandet 10.07.2008 Forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til distribusjon av norske filmer i utlandet Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet... 2008 med hjemmel i Stortingets

Detaljer

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761.

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761. v2.2-18.03.2013 Landers kommuner Deres ref.: Vår ref.: 11/7551-22 Saksbehandler: Lisa Holm Jervell Dato: 13.02.2015 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom

Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870222 (Kun for

Detaljer

Regelverk for stipend for høyere utdanning

Regelverk for stipend for høyere utdanning Regelverk for stipend for høyere utdanning Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Flere fagfolk

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Oppfølging av akuttmedisinforskriften

Oppfølging av akuttmedisinforskriften Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870175 (Kun for

Detaljer

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870298 (Kun for

Detaljer

Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringtjenester i spesialisthelsetjenesten

Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringtjenester i spesialisthelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870179 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre

Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870287 (Kun for

Detaljer

Spørreundersøkelse. Kommunenes forvaltning av tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet i lokalsamfunnet

Spørreundersøkelse. Kommunenes forvaltning av tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet i lokalsamfunnet Vedlegg 1: Spørreundersøkelse Kommunenes forvaltning av tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet i lokalsamfunnet Riksrevisjonen Desember I. Innledende spørsmål 1. Navn

Detaljer

Tilskudd til styrking av helsepersonells kompetanse om rus og avhengighetsproblematikk

Tilskudd til styrking av helsepersonells kompetanse om rus og avhengighetsproblematikk Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr PC000022 (Kun for

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Psykisk helse i skolen

Psykisk helse i skolen Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870101 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Tilskudd til forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer

Tilskudd til forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer Skjema for Kapittel 770 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 1 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet PRISCILLA - STIPENDORDNING FOR STUDENTENES FAGLIGE REISER PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet Stipendet kan gi tilskudd til å dekke Studier

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Etablering av stillinger for spesialister i pedodonti

Etablering av stillinger for spesialister i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870319 (Kun for

Detaljer

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for hiernmeboende personer med demens - Statsb 2016 kap

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for hiernmeboende personer med demens - Statsb 2016 kap Helsedirektoratet Tana kommune v/anu Saari Rådhusveien 3 9845 TANA Deres ref.: Vår ref.: 12/814-19 Saksbehandler: Lisa Holm Jervell Dato: 08.03.2016 Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud

Detaljer

Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over tilskuddsordningen, jfr. Prop. 129 S ( ).

Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over tilskuddsordningen, jfr. Prop. 129 S ( ). Regelverk for tilskuddsordning: Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie 1. Mål og målgruppe for ordningen Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging

Detaljer

Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning.

Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning. Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870312 (Kun for

Detaljer

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870286 (Kun for

Detaljer

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 kommune Att: Hilde Anhanger Karlsen Deres ref: Vår ref: 2014/51434 Arkivkode: 153 Dato: 25.04.2016 Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

3. Økonomiske rammer De økonomiske rammene for tilskuddet følger årlig av rundskriv og oppdragsbrev fra IMDi.

3. Økonomiske rammer De økonomiske rammene for tilskuddet følger årlig av rundskriv og oppdragsbrev fra IMDi. Vedtatt av helse- og velferdsutvalget 22.6.2016 Retningslinje for tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling i Fredrikstad kommune (IMDi-midler)

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskoder kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870032 (Kun for

Detaljer

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE TURNE MED I SOGN OG FJORDANE Hei! Starten på turneen nærmar seg, og vi er glade for at du/de er ein del av tilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Vedlagt finn du/de: Kontrakt for oppdrag/engasjement

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870089 (Oppdragskoden

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 64 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870 313 (Kun for

Detaljer

Tilskotsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdiar for asylsøkarar i mottak for 2018

Tilskotsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdiar for asylsøkarar i mottak for 2018 RUNDSKRIV FOR TILSKOTSORDNING Rundskriv 15/2018 Tilskotsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdiar for asylsøkarar i mottak for 2018 1. Innleiing Rundskrivet er utarbeidt av Integrerings-

Detaljer

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870091 (Oppdragskoden

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Nasjonal overdosestrategi Overdoseforebygging i pilotkommuner

Nasjonal overdosestrategi Overdoseforebygging i pilotkommuner Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870213 (Kun for

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading

Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870115 (Kun for

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870284 (Kun for

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKUDD TIL KULTURBYGG

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKUDD TIL KULTURBYGG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKUDD TIL KULTURBYGG Fastsatt av Kulturdepartementet og gjelder fra 1. januar 2010 1 FORMÅL Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/14018-4 Saksbehandlar: Inger Lena Gåsemyr, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 14.09.2016

Detaljer

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 NC000067 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

Aktivitet seniorer og eldre

Aktivitet seniorer og eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870205 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Norske barnehager med avdeling

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

Lønn til kandidater under spesialistutdanning i pedodonti og til tannleger i utprøving av spesialistutdanning i multidisiplinær odontologi

Lønn til kandidater under spesialistutdanning i pedodonti og til tannleger i utprøving av spesialistutdanning i multidisiplinær odontologi Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187 (Kun for

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer