STIFTELSEN AMATHEA SØKNAD FRA LOKALKONTORET NORDLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STIFTELSEN AMATHEA SØKNAD FRA LOKALKONTORET NORDLAND"

Transkript

1 Amathe 1\ F FAT: Bodø STIFTELSEN AMATHEA SØKNAD FRA LOKALKONTORET NORDLAND I Vi søker om et tilskudd på kr: 2.000,- til den daglige drift av Amathea veiledningstjeneste for gravide i Nordland for år Stiftelsen Amatheas virksomhet er forankret i Lov om svangerskapsavbrudd 2, 1.1edd: "Forer et svangerskap til alvorlige vansker for en kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om den bistand som samfunnet kan tilby henne. Kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valg." Stiftelsen Amatheas formål er nedfelt i stiftelsens vedtekter 2: Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd. Stiftelsen Amathea tilbyr: informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort samtale underveis og etter fuliført svangerskap samtale før og etter abort Stiftelsen Amathea tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uplanlagt svangerskap og abort. Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort. Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle retten kvinner har til informasjon og veiledning med hjemmel i Lov om svangerskaps-avbrudd. Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. Stiftelsen Amathea har veiledningskontor i 13 av landets 19 fylker og har over 30 års erfaring på dette området. Alta - Arendal - Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Førde - Hamar - Haugesund - Kristiansand - Lillehammer - Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Alesund

2 Amathe Veifiedningstjeneste for gravide Tjenestetilbudet til Stiftelsen Amathea er gratis for brukeren. Stiftelsen Amathea tilbyr et lavterskeltilbud med veiledning samme dag brukeren tar kontakt. Regjeringens kvinnehelsestrategi følges opp i NOU 1999:13 "Kvinners helse i Norge". Her understrekes viktigheten av kvinners rett til å ta egne valg for sin fysiske og psykiske helse. Stiftelsen Amatheas virksomhet bygger på dette prinsippet i sitt veiledningstilbud til kvinner som blir uplanlagt gravide. Det er et politisk mål at det blir gitt undervisning til konfirmasjonsgrupper, ungdomsskoler og videregående skoler om seksualitet og svangerskapsforebygging. Kunnskapsformidling til ungdom og unge voksne om seksualitet og prevensjon for slik å bidra til å forebygge planlagte svangerskap, er sentralt i vår virksomhet. Undervisning er derfor en viktig del av de lokale veiledningskontorenes arbeid. Det undervises også på Universitet/Høgskoler om vårt tjenestetilbud. I 2006 ble Stiftelsen Amathea evaluert av SINTEF Helse på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten "Evaluering av stiftelsen Amathea en rådgivningstjeneste for gravide" forelå i august SINTEF Helse konkluderer i sin evalueringsrapport med: Stiftelsen Amathea gir et kvalitativt godt veiledningstilbud og fremhever de ansattes spesialkompetanse og solide modeller og metoder for veiledingen. I 2012 ble det gitt konsultasjoner i regi av Amathea, 489 av disse ble gitt ved lokalkontoret i Nordland! Stiftelsen Amathea drives i all hovedsak gjennom bevilgninger fra det offentlige; Helseog omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene (RHF), fylkeskommunene og kommunene. Bevilgninger fra RHF'er, fylkeskommuner og kommuner benyttes til drift av det enkelte veiledningskontor. Om Stiftelsen Amatheas lokalkontor i Nordland Kontoret i Nordland er lokalisert i Bodø og har som oppgave å betjene hele Nordland fylke. Vi er to veiledere ved kontoret; Tove Merethe Lorentzen, utdannet spesialsykepleier på barn og helsesøster, ansatt i 100 % stilling og Randi Karstensen, utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i Psykisk helse og Folkehelsearbeid, i 50 % stilling. Kontoret har åpent mandag - fredag Vi betjener telefonen fra kl alle virkedager. Alta - Arendal - Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Førde - Hamar - Haugesund - Kristiansand - Lillehammer - Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Alesund

3 AfflatheSJ Velledningstjeneste for gravide Nordland fylke er en utfordring geografisk og vi har en utstrakt reisevirksomhet. Vi drar ut og underviser på skolerundt om i kommunene. Vi har jevnlig kontakt med de lokale sykehusene, legesentre og helsestasjoner. Anser dette som ett svært viktig forebyggende arbeid! Nøkkelopplysninger om kontorets drift i 2012: 489 konsultasjoner Etter-abort samtaler svangerskapskurs for enslige gravide kvinner og mor- barn grupper Svangerskapskurs for asylsøkende gravide kvinner. Samtalegrupper i samarbeid med mottakene Undervisning på ungdoms- og vg skoler i fylket Samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene I 2009 ble filmen "Et vanskelig valg" ferdig. Materialet er utarbeidet for å gi støtte og inspirasjon i planlegging og gjennomføring av seksualundervisning, med særlig fokus på. Forebygge uplanlagt graviditet. Materialet kan brukes av Amathea-veiledere, helsesøstre, lærere eller andre fagpersoner. Det tenkes brukt i undervisning siste året på ungdomsskolen og første året på videregående skole. Nytt i 2011 er at dette undervisningsmaterialet nå også er kommet nettbasert. Nå kan skoler/helsepersonell gå inn på nettsiden: o ravid.no der filmen og undervisningsmaterialet ligger. Vi håper på en positiv behandling av søknaden. Overføring av driftstilskudd: Vennlig hilsen Tove/M LareÆtt&e." Hildegunn A. Bomnes Direktør Tove Merethe Lorentzen veileder/helsesøster Vedlegg: Årsrapport 2012 Alta - Arendal - Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Førde - Hamar - Haugesund - Kristiansand - Lillehammer - Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Alesund

4 ÅRSRAPPORT 2012

5 Stiftelsen Amatheas veiledningskontorer 4., Amathea Troms/Finnmark Tromsø Amathea Nordland Bodø -ft'qm Amathea Møre og Romsdal Ålesund Amathea Trøndelag Trondheim 21i Amathea Hordaland/ Sogn og Fjordane Bergen Amathea Rogaland Stavanger Amathea Agder Kristiansand 'At - ' v = Amathea Telemark Skien Amathea Hedmark/Oppland Hamar Amathea Oslo/Akershus og Administrasjon og ledelse Oslo Amathea Buskerud Drammen Amathea Vestfold Tønsberg Amathea Østfold Fredrikstad

6 Innholdsfortegnelse Noket meningsfylt år er tilbakelagt. Stiftelsen AmatheasVeiledningskontorer Leder Om Siftelsen Amathea Historikk Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet Statisitkk Brukerundersøkelsen 2012 Resultat fra brukerundersøkelsen Primærforebygging og undervisning Russens dag på Tusenfryd Minoritetshelse Samarbeidsnettverk mot seksualisert vold mot kvin ner Lokale prosjekt Samhandling Konferansen "Utfordrende samtaler" Folkhelsearbeid Amatheas tilbud i et langstrakt land Revisors beretn ing 2012 Styrets årsberetning 2012 side 2 side 3 side 4 side 4 side 5 side 6 side 6 side 7 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 10 side 10 side 10 side 11 side13 side 12 Å være leder for en landsdekkende organisasjon med 13 kontorer, som gir et gratis lavterskeltilbud til kvinner og par innen rammen for folkehelsefremmende virksomhet er et privilegium. Kompetansen som er bygd opp i organisasjonen over tid, har gjort at våre veiledere er etterspurte samarbeidspartnere i mange sammenhenger og også ved gjennomføringen av samhandlingsreformen. Det er mye energi i Amathea, god energi som nettopp kommer av sterk faglighet, stimulerende utviklingsarbeid og høy grad av opplevd mening i arbeidet. Det er godt å se at den psykososiale undersøkelsen viser at de ansatte trives til tross for alle utfordringene de står i ved våre små lokalkontor. Samtidig skal det ikke underslås at et desentralisert tilbud også medfølger faglige, personlige og økonomiske kostnader. Et stipend fra Virke og en større gave, ga oss mulighet til å reise til København på studietur. Det var en flott erfaring å få mulighet til å sammenligne og drøfte vårt arbeid med fagpersoner som arbeider innen samme områder i Danmark. En viktig og spennende oppgave vi står ovenfor er arbeidet med å forebygge uplanlagte graviditeter blant kvinner med minoritetsbakgrunn, og dermed bidra til å sikre denne gruppen en likeverdig helsetjepeste..(4

7 - Stiftelsen Amathea Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjenestel) som arbeider i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd. Stiftelsen Amathea tilbyr: informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort samtale underveis og etter fullført svangerskap samtale før og etter abort tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort Stiftelsen Amathea bidrar til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort. (Stiftelsen Amatheas vedtekter 2) Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er et supplement til helsetjenesten som arbeider med å oppfylle retten kvinner og par har til informasjon og veiledning med hjemmel i lov om svangerskapsavbrudd. Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. Driften finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet med delfinansering fra de regionale helseforetakene, fylkene og kommunene. Det fremgår av Regjeringens "Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort " at Stiftelsen Amathea skal inneha en rolle i forebygging av uønskede svangerskap og abort med et spesielt fokus på minontetsgrupper. De ressurser som Stiftelsen Amathea disponerer, skal brukes Historikk Stiftelsen Amathea ble etablert i 1978 under navnet Alternativ til Abort i Norge. I 2003 endret stiftelsen navn til Amathea. Fra 2005 ble det gjennomført en organisasjonsgjennomgang med sikte på å styrke kvaliteten på tjemest mulig effektivt til primæroppgaven; informasjon og veiledning til kvinner og par som står i en valgsituasjon ved uønsket graviditet. I arbeidet med å forebygge uønsket sva ngerskap og abort har vi et spesielt fokus på jenter - kvinner med minoritetsbakgrunn og deres seksuelle og reproduktive helse og kampen mot kjønnslemlestelse. Verdigrunnlag Mål: Gjennom veiledning, styrke kvinner til å gjøre egne valg Motto: Gravid og usikker? Ditt valg dine verdier Administrasjonen har vært holdt marginal, mens det har vært prioritert å optimalisere selve tjenestetil budet. Stiftelsen Amathea har pr veiledningskontor. Stiftelsens administrasjon er lokalisert i Oslo og ledes av direktør Hildegunn Bomnes. Verdi: Brukerne blir møtt med respekt og anerkjennelse av profesjonelt helsepersonell. Den samme respekt og anerkjennelse skal også gjennomsyre organisasjonen innad. (Stiftelsen Amatheas vedtekter 3) nesten, gjøre den mer kostnadseffektiv og finne fram til en rasjonel I styringsmodell. Nye vedtekter for stiftelsen ble vedtatt og trådte i kraft 15.mars 2006 med endringer i 2011 etter godkjenning av Lotteri og stiftelsestilsynet. I 2006 ble stiftelsen evaluert av SINTEF - Rapporten"Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for gravide" er tilgjengelig på nett.2) I 2006 startet Stiftelsen Amthea en løpende brukerundersøkelse. 1)IfIg Sosial og Helsedirekroiater, brev daterr ) no

8 Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet Pr er det i Stiftelsen Amathea 29 ansatte fordelt på 23 årsverk. Veilederne har helse/ sosialfaglig høyskole- og universitetsutdannelse. De er inndelt i 5 regionale team som får faglig veiledning hos ekstern psykiater eller psykolog månedlig. Stiftelsen Amathea har fokus på helsepersonelllovens krav til faglig forsvarlighet. En helhetlig IKT-løsning ble implementert i Stiftelsen Amathea i Den inneholder et elektronisk pasi- entjournalsystem med felles timeavtalebok og landsdekkende telefonisystem. Tilbud om tilgjengelighet på telefon alle hverdager er videreført i Studietur til København *V 111M - r-a. % ' I n 1 19' Studietur til København i juni 2012 med spennende møter med Sundhetsstyrelsen og Sex og Politikk. Nesten alle ansatte benyttet muligheten til å delta på studieturen. Den juni 2012 var det klart for ansattesamling med faglig påfyll fra både eksteme og interne foredragsholdere, gruppearbeid og teambuilding. Nesten alle ansatte i Stiftelsen Amathea benyttet muligheten til å delta på studieturen til København hvor programmet besto av lærerike møter med Sundhetsstyrelsen og Sex og Politikk. På båtturen frem og tilbake var det lagt opp til et intensivt program med erfaringsutveksling fra lo- kale prosjekter og gruppearbeid. Å styrke "vi" følelsen i en organisasjon med kontorer spredt fra nord til sør, og øst til vest i landet er verdifullt for trivselen i organisasjonen.

9 Statistikk2 I 2012 ble det gjennomført konsultasjoner der 4439 av klientene hadde personlig frammøte. 97 % av klientene var kvinner. 307 av konsultasjonene var parsamtaler.3 Blant nyregistrerte klienter i 2012 kjenner vi alderen til 61 %. Blant disse klientene var 17 % i aldersgruppen år. 12 % var år, 11 % var mellom år og 16 % var over 30 år mens 38 % hadde ukjent fødselsdato. Konsultasjonene De fleste konsultasjoner er personlig frammøte med samtale på Amatheas veiledningskontorer: Konsultasjonstype Personlig frammøte Telefon E-post SMS Annen kontaktmåte Totalt Gruppetilbud Et av oppfølgingstilbudene hos Amathea er fødselforberedende kurs for enslige gravide. Det ble i 2012 gjennomført 5636 gruppekonsultasjoner for enslige gravide. De fleste av våre lokalkontor viderefører gruppene med mor/ barn grupper i barnets første leveår. Gruppene til passes behovene lokalt. Eksempel på dette er fødselsforberedende kurs for gravide asylsøkende og flyktninger der også tolker for flere språk er involvert. Frivillige Et par kontorer tilbyr avlastning for enslige foreldre ved hjelp av frivillige barnevakter og besøkshjem. I 2012 utgjorde dette 120 timer med frivil lig innsats. Brukerundersøkelsen 2012 Marit Knapstad (Psykolog,UIB) har tilrettelagt for innføringen av informasjonen fra brukerundersøkelsen til statistisk programvare, rensking av data og produksjon av deskriptive resultater og analyser samt produksjon av rapporten. Marit Knapstad skriver i oppsummering av rapporten: Nesten alle som svarte opplevde at det var satt av god tid til dem, at de fikk snakket om det som var viktig og at de hadde tillit til den de snakket med og uttrykte at vedkommende viste innsikt i de problemer som ble presentert. Nesten alle ville også anbefale Amathea til andre. Målsettingen med brukerundersøkelsen er å få informasjon om hva brukerne av Amathea mener om tjenesten de blir tilbudt. I tilbakemeldingsskjemaet blir brukerne bedt om å gi noe bakgrunnsinformasjon om seg selv, sin vurdering av samtalen/e og hva de syntes de fikk ut av kontakten med Amathea. Det er frivillig for deltakerne å delta i undersøkelsen. Utvalget i undersøkelsen er 623 kvinner og menn som har møtt til samtale på et av Amatheas lokalkontor i løpet av Det er ukjent hvor mange spørreskjemaer som er administrert, det er derfor ikke mulig å gjøre vurdering om hvor stor andel av deltagerne som gir tilbakemelding. Det ble i 2012 registret konsultasjoner hvorav 4439 ble gjennomført ved personlig frammøte. Sett ut i fra antall konsultasjoner med personlig frammøte ble det levert svar på brukerundersøkelsen på 24,3 % av Amatheas bru kere i ) Fra Pasientadministrativt system HsPro 3) Menn som kom sammen med den gravide er ikke registrert med egen journal, men registrert som parsamtale

10 Resultater De fleste som svarte på undersøkelsen var i 20 årene; 31 % var mellom år og nær 18 % var mellom år. 22 % var i aldersgruppen år. 24 % var i aldersgruppen over 30 år eller eldre. 84 % var fra kvinner og 16 % fra menn. 6 skjema manglet informasjon om kjønn. Halvparten svarte at de var gifte (55 %), samboere eller hadde kjæreste. En av tre var enslig / single (35 %) og under 10 % svarte at de usikre på forholdets status og 6 personer oppga ingen informasjon om sivil status. 55 % hadde vært i kontakt med annen helsetjeneste før de kontaktet Amathea. 45 % hadde ikke vært i kontakt med annen helsetjeneste før de oppsøkte Amathea. 26% hadde med seg kjæreste eller samboer til samtale. Bakgrunn for at Amathea ble oppsøkt Mange oppsøker Amathea for flere enn ett enkelt behov. Godt over halvparten av deltagerne svarte at samtalen dreier seg om egen graviditet. Videre var de vanligste svarene " ulike aspekter ved valg om å avbryte / fortsette svangerskapet"," forholdet til barnefaren/ barnemoren"og "økonomiske rettigheter" som alle ble besvart av 16 og 19 % av deltagerne. Rundt 92 % syntes den de snakket med hadde svært stor grad eller stor grad av kunnskap om problemet de presenterte. Og 89 % rapporterte at samtalen i svært stor grad eller stor grad var til hjelp for dem i egen situasjon. 94 % ville anbefalt noen du kjenner i en lignede situasjon å oppsøke Amathea. % av r = hvor mange respondenter som krysset av for de ulike svarkategoriene Deltagerne kunne på dette spørsmålet indikere flere svar, noe de fleste gjorde. Det ble avgitt 566 svar som indikerer at samtalene hos Amathea dreier seg om flere forhold for de fleste. Svarene i tabellen over viser at hele 21 % nevnte ulike aspekt rundt valg om å avbryte eller fullføre svangerskapet. Økonomiske rettigheter og forholdet til barnefaren/barnemoren gikk igjen i over 32 % av samtalene.

11 Primærforebygging og undervisning ir > Det digitaliserte undervisningsverktøyet "Ung og gravid" blir brukt landsdekkende som undervisningsmateriell. Målgruppen er ungdomsskole og 1. klasse på videregående skole. I 2012 ble det gjennomført 5071 undervisningstimer. Filmen viser situasjoner fra både jente- og gutteperspektiv, og gir rom for refleksjon rundt bruk av kondom og det eksistensielle valget for begge 1.5:17 - ' kjønn, med fokus på trygg seksuell helse. Materialet er tilgjengelig gratis på fem forskjellige språk fra nettsiden I Russens dag på Tusenfryd I 2012 har det vært satset på utadrettet virksomhet. Et av tiltakene har vært oppsøkende virksomhet mot Russen og tilstedeværelse på ungdommens egne arenaer med stander, brosjyrer, plakater og klistremerker. Blant annet ved Sisterhood, UngInfo, Riverside, m.m. Under Russens Dag på Tusenfryd stilte Amatheas veiledere opp på bilder, viste en tydelig profilering og delte ut kondomer og brosjyrer. Tilstedeværelsen ble positivt mottatt og det gikk godt over 5000 kondomer med til utdeling. Veileder Kristin Berke fra Amathea Oslo omkranset av russen på Tusenfryd.

12 Minoritetshelse Stiftelsen Amathea har hatt prosjekt over Handlingsplan mot kjønnslemlestelse ( ) der vi har bidratt i det viktige arbeidet. Safia Abdi Haase har arbeidet landsdekkende, regionalt og lokalt. Hun har i 2012 fått et regionalt tilskudd fra IMDI, og har dette året bland annet arbeidet med en felles konferanse. Safia har også i 2012 reist rundt i hele landet og undervist. Safia Abdi Haase har fortsatt sitt landsdekkende arbeid fra tidligere år, med undervisning basert på sin kulturkompetanse og kompetanse innen kvinnehelse og kjønnsbasert vold generelt, og kjønnslemlestelse spesielt. Hun har gjennom sine grupper og kurs møtt flere hundretalls kvinner og menn. I år har Stiftelsen Amathea hatt et spesielt fokus på Østfold der det har vært arrangert flere nettverksgrupper og konferanser, både for helsepersonell og fagpersoner, og direkte i møte med målgruppen. lål P L Safia Abdi Haase Samarbeidsnettverk mot seksualisert vold mot kvinner, Den 24. november 2012 ble den årlige markeringen mot Vold mot kvinner avholdt. Konferansen i 2012 var et samarbeidsprosjekt mellom Selam etiopiske kvinneforening, Maridadi Nettverk i Norge, Norsk Folkehjelp, Det norske rådet for kurdernes rettigheter (RKR) og Stiftelsen Amathea. Programmet besto av internasjonale og norske foredragsholdere og hadde fokus på arrangørene sine områder og det arbeid som gjøres der. Tilstede var over 200 deltagere og mat og kulturelle innslag fra flere verdensdeler representert.

13 Lokale prosjekt Kontoret i Hamar er at av Stiftelsen Amatheas kontor hvor det kun er ansatt en person. Likevel balanseres driften her på en slik måte at primæroppgaven med valgsamtaler blir ivaretatt, i tillegg til å drive utadrettet virksomhet i form av prosjekter og kvinnegrupper ved Asylmottak i fylket. Dette bidrar til å skape et bredt tilbud som er faglig sterkt og samtidig kultursensitivt. Kvinnegruppene har i 2012 hatt fokus på empowering og rett til å bestemme over egen kropp. Samhandling %, Veileder Bente Nymoen, fra Amathea Hedemark er nr 2 fra venstre sammen med ei kvinnegruppe fra et asylmottak. Konferansen "Utfordrende samtaler" Konferansen den i Trøndelag ble åpnet av samhandlingsd irektør Tor Åm ved St. Olavs Hospital. ' _. Ingunn Sylte Kolset, Jordmor, fagkoordinator Trondheim kommune.turid Furnes, Fagansvarlig, St. Olavs hospital, Gyn.pol Berit Helde, Cand polit /veileder Amathea. Gry Stålsett, spesialpsykolog Modum Bad. Jorunn Lervik, Fylkeshelserådgiver, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Runa Solberg Munkegård, Master i rådgivning/veileder, Amathea. Hege Follestad, Psyk sykepleier/veileder, Amathea Gry Stålsett satte fokus bl.a. på emosjonell førstehjelp. Konferansen hadde 100 deltagere. Som tidligere år var Amathea med på lage denne viktige konferansen for samhandlingsmøter for et mangfold av yrkesgrupper fra helse-og sosialetaten itrondheim. Folkehelsearbeid Under Folkehelsekonferansen 4. og 5. oktober 2012 var "Sosiale ulikheter i helse" hovedtema. Stiftelsen Amathea var her representert med stand og deltagelse ved bi.a. Charlotte Andersen. Hun hilste på helseminister Jonas Gahr Støre og samtalte med flere sentrale politikere. Tilstede ved konferansen var rådmenn, folkevalgte, rådgivere, planleggere, folkehelsekoordinatorer, helsepersonell samt ansatte i sentralforvaltningen, forskere, lærere på alle nivåer, studenter fra høyskoler og universiteter, medarbeidere i frivillige organisasjoner og andre med interesse for folkehelsearbeid.

14 Amatheas tilbud i et langstrakt land Flere av Norges fylker sprer seg geografisk over store områder. Det er her en utfordring både å drive utadrettet virksomhet for å spre informasjon om at tilbudet finnes og samtidig være lett tilgjengelige for innbyggere utenfor de største byene, hvor kontorene er lokalisert. Spesielt er dette en utfordring i forhold til små ressurser (i form av få an- satte) ved hvert kontor, og det må kontinuerlig legges opp gode strategier for å balansere mellom utadrettet virksomhet og høy tilgjengelighet ved kontoret. I den forbindelse brukes vår hjemmeside og sosiale medier til å informere om kortvarige endringer av åpningstider, for slik å gi et mest mulig fleksibelt og samtidig faglig sterkt tilbud som når ut til alle. Veiledene Inger Pedersen og Edel B. Sørlie fra Amathea Troms på besøk i Hammerfest. 'I Gravidog usikkut.dùtldti vaiu. tt:r4ur' Veileder Vivi Skreppedal fra lokalkontoret i Buskerud. Kontoret i Drammen har utvidet tilbudet til annenhver onsdag også å ha fysisk tilstedeværelse i Hønefoss, gjennom samarbeid med Helsestasjonen. Dette gir bedre dekning av et vidstrakt område, samt lettere tilgjengelighet for klientene. Kontoret har også satset på å profi lere seg ved tydelig deltagelse på sosiale møtepunkter for lokalbefolkningen slik som Elvebreddefestivalen. 11.1r.11 r ' I 1 P L.MM,,mmi-b9ainaturvoi. I..11Plurpr? KIMPACPMF,Mmtr NM.111, t L4reM1 Go gle facebook Youfin Linked [21 YAY-100!

15 Styrets årsberetning 2012 Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehelsetilbud med 13 kontorer og administrasjon i Oslo. Tjenestetilbudet oppfyller retten kvinner har til informasjon og veiledning med hjemmel i Lov om svangerskapsavbrudd. Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd over statsbudsjettet. I Regjeringens Handlingsplan" Forebygging av uønsket svangerskap og abort strategier for bedre seksuell helse" framgår det at Stiftelsen Amathea skal inneha en sentral rolle i dette arbeidet. Styrets arbeide Det er i 2012 avholdt 3 styremøter og behandlet 13 saker. I 2012 ble det avholdt to samlinger med alle ansatte, en studietur til København i juni og en i november. Stiftelsen Amathea har de siste årene arbeidet med å møte innvandrerkvinner, særlig med fokus mot reproduktiv helse, også innbefattet arbeid mot kjønnslemlestelse. I samarbeid med Styret andre organisasjoner var Stiftelsen Amathea med på markeringsdag med seminar mot vold mot kvinner 24.november Fortsatt drift; Styret legger til grunn fortsatt drift for stiftelsen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsen eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Stiftelsen Amatheas drift har gått med et underskudd på kr i 2012.Dette skyldes en kombinasjon av økte lønnskostnader og reduserte tilskudd fra det offentlige. Dersom tilskuddsnivået ikke økes vil det kunne få konsekvenser for Amatheas driftsnivå i femtiden. Spesielle forhold ;Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller andre skader som skyldes forhold som har tilknytning til virksomheten. Stiftelsen driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Sykefraværet i 2012 var samlet på 5 % med et korttidsfravær på 3 %. Stiftelsen Amathea har kun kvinnelige ansatte. Dette har sammenheng med virksomhetens art. Fra venstre Inger Sandanger, Maria B.Kvinge (annsatterepr), Rigmor Andersen Eide, John Eivind Jensen (styreleder) og Elvis Chi Nwosu tjrjo 4.nrors 2"012, I Iohn ;:ivfrib 11)1 t ) Ihrr:Sandonger styr. itilern ' ' lv Chi Nwasu 5-ryrem,ed em Mario B. Kvin_ge.) styrerned;crn I Iii deçunci Bomr vz direktor

16 Deloitte Til styret i stifielsen Amathea REVISORS RF.RETNING Uttalelse om arsregnskapet Vi har reviderl årsregnskapct for stiftersen Amatheasom viser et undcrskudd på kr L Arsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og av en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvaribr årsregnskupei Styret ogdaglig leder cr ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir ei renvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder firmer nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil_ Revisors oppgrwer og Vår oppgave er å gi uttrykk for en meniag urn dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon, Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomforer ievisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjoil En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningerte i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for ar årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten del skyldes misligheter eller fcil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som cr relevant for stiftelsens utarbcidclsc av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet cr å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessigerter oinstendighetene, men tkke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippener hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdeting av den samlede presentasjoaen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonshevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgirt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til stiftelsen Antathea per 31. desember 2012 og av resultater for regnskapsåret som ble avslunet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

17 Deloitte. sidc 2 Revisors bcraning til stylet i stiftelsen Arnathea Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsheremingen og dekning av tap Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsbcretningcn om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift, og at forslaget til dekning av tap er i sarnsvar med lov og forskrifter og at opplysningene er konsistente med årsregnskapet. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsrepskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attcstasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon clicr forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å serge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokforingsskikk i Norge. Konklusjon om farvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attcstasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vcdtcktene for øvrig. Oslo, 14. mars 2013 Deloitte AS Grete Elgåen statsautorisert revisor

18 Gravid og usikker? Det er ditt valg! -fflerv Hos Stiftelsen Rmathea får du tilbud om veiledning og gratis graviditetstest. Ring oss alle virkedager mellom på , AmatheâS

19 ' V114111e, I Å I.. I. I - I - Go gle facebook YoulED Linked 1:121 yarloor Oversikt over Amathea-kontorene Agder:Skippergt. 21, 4611 Kristiansand Buskerud:Nedre Storgt. 16,3015 Drammen Hedmark/Oppland: Parkgt. 31, 2317 Hamar Hordaland/Sogn og Fjordane:Strandgt. 6, 5013 Bergen Møre og Romsdal:Langelandsveien 51,6010 Ålesund Nordland:Sjøgt. 3, 8006 Bodø Oslo/Akershus:Pilestredet Park 7, 0176 Oslo Rogaland:Stavanger Storsenter, Arkaden, Klubbgt. 5, 4013 Stavanger Telemark:Rådhusgt Skien Troms/Finnmark:Stortorget 2, 9008 Tromsø Trøndelag:Kjøpmannsgt. 16, 7013 Trondheim Vestfold:St. Olavsgt. 22, 3112 Tønsberg Østfold:Hancobygget, Glemmengt. 5, 1608 Fredrikstad Felles telefonnummer: Amathe Veiledningstjeneste for gravide

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: 1. Brev fra Stiftelsen Amathea - Veiledningstjeneste for gravide datert 09.07.2009

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: 1. Brev fra Stiftelsen Amathea - Veiledningstjeneste for gravide datert 09.07.2009 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 0919038 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 09/1840 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 082/09 I FORMANNSKAP Dato: 19.10.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014

Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014 Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014 Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) sitt hovedmål er å bremse økningen i antallet mennesker som får astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og at de som har

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene 1 Innhold 1. Leders beretning... 3 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 Organisering - Sekretariatet for konfliktrådene og lokale konfliktråd...

Detaljer

Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom

Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom TONJE GUNDERSEN & AINA WINSVOLD notat nr 8/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom TONJE

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2012 Innhold Forord...2 Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Noter til regnskapet...6 Revisjonsberetning...7

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN INNHOLD Forord...5 1. En framtidsrettet helsestasjon- og skolehelsetjeneste...6 2. Innledning...8 3. En vanlig dag på jobben...10 4. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten...11 4.1 Om helsestasjon- og skolehelsetjenesten...12

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Februar 2013 2014 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer