Fordommer, myter og vedtatte sannheter Karriereveiledning i et flerkulturelt samfunn. Jeanine Bruun 12.mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fordommer, myter og vedtatte sannheter Karriereveiledning i et flerkulturelt samfunn. Jeanine Bruun 12.mai 2011"

Transkript

1 Fordommer, myter og vedtatte sannheter Karriereveiledning i et flerkulturelt samfunn Jeanine Bruun 12.mai 2011

2 Vi gjør fremtiden lysere!

3 Fordommer og myter Gutter fra Tyrkia utøver æresrelatert vold Jenter med hijab er undertrykket Gutter fra Somalia er late Jenter fra Nigeria er deilig i senga Gutter fra Øst Europa er bråkmakere Jenter fra Asia er pliktoppfyllende Innvandrere lurer trygdesystemet Karriereveiledere er dumme Nordmenn spiser brunost og går på ski

4 Europa?

5 Forventningsfull

6 og så kom hverdagen

7 Motivasjonen for å reise Trygghet Tilhørighet Anerkjennelse Selvrealisering og utvikling

8 Drømmen om Norge Høy levestandard Gode velferdsordninger Helsevesenet Utdanningssektor Demokrati og ytringsfrihet Lov og regelverk som skal fremme rask inkludering Lav arbeidsledighet Valgfrihet

9 og så våkner man. Isolasjon Lavere levestandard Ensomhet Frafall i skolen Lav valgdeltakelse og påvirkningskraft Arbeidsledighet Xenofobi Handlingslammelse

10 Innvandreres levekår Demografi 2. Utdanning 3. Arbeid 4. Inntekt 5. Norske holdninger til innvandring

11 1. Demografi Bosetting Alderssammensetni ng Fruktbarhet (SFT) Ekteskap

12 2. Utdanning Barnehage Grunnskole Videregående skole Høyere utdanning

13 2. Frafallsproblematikk For mange dropouts betyr skoleavbrudd: ekskludering og isolasjon. Dette står i sterk kontrast til Regjeringens ønske: Et samfunn preget av fellesskap og likeverd gir de beste rammene for enkeltmenneskenes muligheter til å realisere sine individuelle livsprosjekter (St.mld. 16, ).

14 Jeg hadde egentlig bare lyst til å leve litt Marias historie

15 Jeg hadde egentlig bare lyst til å leve litt Michaels historie

16 Jeg hadde egentlig bare lyst til å leve litt K1 K2 K3 K4 M1 M2 M3 M4 Alder Bortvalg pga Livet etter Manglende oppfølging Reise, flytting, prøvd flere kurs Gravid Barn Dysleksi, mislikte systemet Lærekandida t og småjobber Mobbing på us begynte aldri vgs Militæret, barn og om skolering Rus Mistrivsel Mangel på lærling plass Sendt til hjemlandet Jobber hos onkel Venner på kanten av samfunnet småjobber Gjenvalg pga Framtids ønsker Suksess kriterier Etnisk Ønske om å studere Sosio Nom Kreativ terapeuk Sta, ønsket om å motbevise alle Søster - - Overdose og familie i hjemland Spesial peda gog Sta, mot til å ta egne valg Noe kreativt omstillingsd yktig Jobb på Stortinget Sta, gir ikke opp på tross av motgang Egen bedrift Sta, utholdende Militæret Bror Militæret Reise og være Naturfag lærer Ansvarsbevisst, lærevillig Egen bedrift Sta, disiplinert og målbevisst Revisor Åpen, trassig og stabil Norge Pakistan Spania Polen Iran Kurdistan Kuwait Norge

17 Jeg hadde egentlig bare lyst til å leve litt Ungdommer ønsker voksne skoleansatte som: 1. Har flerkulturell forståelse 2. Er villig til å møte eleven som medmenneske 3. Klarer å se individuelle behov 4. Gir elevene tid til å modnes 5. Investerer tid i meningsfulle relasjoner 6. Bygger nettverk med ungdomsskolen og foresatte 7. Tar ansvar for å samarbeide med eleven 8. Etablerer et trygt fysisk og psykososial miljø

18 3. Arbeid Sysselsetting Bransjer Arbeidsledighet Uføretrygd

19 4. Inntekt Høy fattigdomsrisiko og lavinntekt blant visse grupper. Kontantstøtte Trygd Arbeidsinntekt

20 5. Norske holdninger til innvandring Flere støtter ønsket om fullstendig tilpasning Flertallet avviser at velferdsordninger misbrukes Ingen oppmykning på flyktningpolitikken Velvillig innstilte Skeptiske

21 Utfordringer i kø Utfordringer 1. Spredd bebyggelse 2. Nytt språk 3. Uskrevne regler (Janteloven) 4. Nye kompetansekrav 5. Ny samfunnsstruktur Kan føre til 1. Isolasjon og ensomhet 2. Misforståelser 3. Maktesløshet og forvirring (passer ikke inn) 4. Avvisning, utilstrekkelig 5. Forvirring

22 Er det hjelp å få?

23 Dårlig veiledning Dårlig eller mangelfull karriereveiledning kostar samfunnet og elevane mykje i form av feilval, omval og mistrivsel. (St.prp.nr.1 Utdannings og forskningsdept. 2004)

24 God veiledning Kartlegging SØT Realitetsorientering Refleksjon Systematisk bevisstgjøring Prosess Livslang læring

25 Noe å ta hensyn til 1. Minoriteter 2. Kultur 3. Verdi 4. Språk 5. Identitet 6. Behov

26 1. Minoriteter Definisjon? Konnotasjon? Illusjon? Kollisjon? Religion? Språk? Etnisitet? Nasjonalitet?

27 Innvandrere Personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre (SSB, 2011) Norge har ca inn- Vandrere fra 215 land og selvstyrte regioner Av disse er norskfødte med innvandrerforeldre. 35% av innvandrere er norske statsborgere

28 2. Kultur Relativt homogen enhet med særegne normative tradisjoner. Regulerer, strukturerer Identitet Flerkulturell Felleskulturell Tverrkulturell

29 2. Kultursjokket 1. Hvetebrødsdager (0-2 måneder) 2. Kultursjokk/reaksjonsfasen (1-6 måneder) 3. Reparasjonsfasen, finne seg til rette (3-12 måneder) 4. Ny orientering, langsiktige planer

30 3. Verdi Normative kulturelle tradisjoner Karakterer Belønning Premisser Anerkjennelse

31 3. Kulturelle verdidimensjoner Høykontekst kommunikasjon Kollektivistiske samfunn (gruppens behov) Polykron tidsoppfatning (det er alltid nok og mer tid som kommer, planer er flytende, indre klokken styrer) Stor maktdistanse (ulikhet er forventet og ønsket) Lavkontekst kommunikasjon Individualistiske samfunn (personlige behov, uavhengighet) Monokron tidsoppfatning (tiden er begrenset, folk blir styrt av en ytre klokke og avtaler) Liten maktdistanse (ulikheter minimaliseres, privilegier fordømmes)

32 4. Språk Kommunikasjon Identitet Misforståelser Kulturfiltermodellen Stammespråk Teknologi

33 4. Kommunikasjon Høy kontekst (eks. Asia) Man sier noe indirekte Det som sies er avhengig av konteksten Det som ikke sies er også viktig «går rundt grøten» Sier ting om andre som gjelder seg selv Sier noe mellom linjene Lav kontekst (eks. Tyskland) Man sier noe direkte Ord som blir sagt er viktigere enn konteksten Det som sies er klart og tydelig Går ikke «rundt grøten» Snakker om seg selv og hva man selv gjør

34 Hva sier du? Utfordring Forstår ikke det norske ordet for en kjent gjenstand Utfører oppgaven på en annen måte enn forventet Mangelfullt ordforråd/oppfattes som inkompetent Klarer ikke å produsere norsk tekst Mulig løsning Bilder av gjenstander med norsk (og morsmål) ord Learning by doing, vis hvordan oppgaven skal utføres Aktiviteter i nærmiljøet for å lære flere ord. PC retteprogram, ordbøker med mentor

35 5. Identitet Knyttet til kultur Knyttet til språk Knyttet til religion Knyttet til nasjonalitet Yrkesidentitet

36 Kultur og identitet 1. Individet føler seg underlegen i forhold til majoritetskulturen, prøver å tilpasse seg. 2. Individet utvikler motforestillinger mot majoritetskulturen, går inn i en kulturell forvirringstilstand, kommer ut med en klar kulturell identitet, verdsetter egen kultur men tar avstand fra majoritetskulturen. 3. Individet foretar en sammenlignende vurdering av egen og majoritetskulturen og kommer ut med en egen positiv kulturell identitet samtidig som en også verdsetter majoritetskulturen.

37 6. Behov 1. Fysiologiske 2. Trygghet og sikkerhet 3. Sosial tilknytning 4. Anerkjennelse 5. Selvrealisering

38 Helhetstenkning makro ekso meso mikro

39 Thinking outside the box Personlighetstyper? Forventningspress Bevisstgjøring Utradisjonelle yrkesvalg Utradisjonelle samarbeidsformer Ressursorientert

40 Empowerment ved å anerkjenne 1. Det unike i hvert menneske 2. Et mangfold av virkeligheter 3. Kontekst/kulturelle betingelser 4. At vi konstruerer vår egen personlige virkelighet

41 Veiledningsmetoder 1. Individuelle samtaler 2. Gruppeveiledning 3. Praktiske øvelser (rollespill) 4. Bedriftsbesøk 5. Mentorer 6. Kartleggingsverktøy 7. Positive rollemodeller

42 1. Individuelle samtaler Å lytte Åpne spørsmål Respekt Tålmodighet Utfordrende Realistisk handlingsplan

43 2. Gruppeveiledning Gruppeprosesser Identifikasjon Dynamikk Samarbeid Refleksjon Analyse

44 3. Praktiske øvelser Teambuilding Cases fra arbeidslivet CV-skriving Rollespill Begrepsforståelse Fritidsaktiviteter Hverdagsaktiviteter

45 4. Bedriftsbesøk Lokalt samarbeid Nettverk Lov og regler Bedriftskultur Praksisplasser

46 5. Mentorer Veiledning Myk overgang Identifikasjon Trygghet Anerkjennelse Tilhørighet

47 6. Kartleggingsverktøy WiE, Disc, JOBPICS m.m. NAV tester Realkompetanseog ressurskartlegging (OPUS)

48 7. Rollemodeller

49 Gruppeoppgave Velg 1 case og diskuter følgende: 1. Utfordringene og mulighetene for personen som er skissert. 2. Passende veiledningsmetoder 3. Mulige samarbeidspartnere og anvarsfordelingen 4. Lag en realistisk handlingsplan

50 Case 1 16 år Født og oppvokst i Norge Eldst av 5 barn Tyrkia Tilnærmet 2-språklig Gjennomsnittkarakter klasse ungdomsskole Interessert i mote Mål: noe meningsfullt

51 Case 2 17 år 1 år i Norge Bor med 1 eldre bror, ingen foreldre Ghana Praktiske ferdigheter, lite norsk ordforråd. Gjennomsnittskarakter 2 Interessert i dataspill Mål: tjene penger

52 Case 3 25 år Kort tid i Norge Gift India Kan litt norsk Bachelor i sosiologi Arbeidssøker Mål: jobbe med mennesker

53 Case 4 35 år Kort tid i Norge Gift, kone og barn i hjemlandet Albania Kan litt norsk Snekker Arbeidssøker Mål: forsørge familien

54 Case 5 35 år Alenemor 20 år i Norge Polen Snakker godt norsk Ingen utdannelse utover ungdomsskolen Ryggproblemer Mål: selvstendig

55 Case 6 55 år 25 år i Norge Enkemann Fra Pakistan Psykiske problemer Ingeniør Sykemeldt Mål: trygg alderdom

56 Oppsummering Utfordringer Muligheter Veiledningsmetoder Samarbeidspartnere Handlingsplan

57 Superrådgiveren Bruker aktive spørsmål Stimulerer til refleksjon Viser respekt Husker at individet er ekspert på eget liv Har et holistisk syn Bruker nettverket Ressurs- og løsningsorientert Hjelper med å lage en realistisk handlingsplan

58

59 Noen synspunkter på saken Aalandslid, Vebjørn (red.) (2007) :Innvandreres demografi og levekår i 12 kommuner i Norge. Oslo, SSB rapport 2007/24. Anfindsen, Ole Jørgen (2010) Selvmordsparadigmet, hvordan politisk korrekthet ødelegger samfunnet. Oslo : Koloritt forlag. Baumann, Gerd (1999) The multicultural riddle, rethinking National, Ethnic, and Religious Identities. New York: Routledge, Bruun, Jeanine (2009) Jeg hadde egentlig bare lyst til å leve litt, Tematisk livshistorieforskning av frafallsproblematikk i den videregående skolen. Oslo: høgskolen i Oslo. Ellingsen, Dag (m.fl.) Rapport SA 119 Innvandring og innvandrere 2010, Oslo: SSB Freire, Paulo, (1996, revised ed.) Pedagogy of the oppressed, London: Penguin books. Gutmann, Amy (ed.) (1994) Multiculturalism, examining the politics of recognition Princeton, New JerseyPrinceton University Press. Hauge, An-Magritt (2007) Den felleskulturelle skolen (2.utg.), Universitetsforlaget, Oslo. Helland, Unni (2007) Fra det flerkulturelle klasserommet, en lærers dagbok, Oslo: Didakta Norsk Forlag AS. Legrain, Philippe (2007) Immigrants your country needs them. London: Little, Brown. Markussen, Eifrid (m.fl.) (2008) Bortvalg og Kompetanse, Oslo: NIFU STEP rapport 13 Maslow, A. H. (1987) Motivation and personality (3rd edition) New York: Harper Collins Publishers Pihl, Joron, (2005) Etnisk mangfold i skolen, det sakkyndige blikket, Oslo: Universitetsforlaget.

60 Noen relevante nettsider g_inkludering.html?id=918 /main.html

61 Vi gjør fremtiden lysere!

Fargerikt fellesskap, en flopp i videregående skole?

Fargerikt fellesskap, en flopp i videregående skole? Fargerikt fellesskap, en flopp i videregående skole? Av Anne-Britt N. Borge I media har det den siste tiden vært satt fokus på at de flerkulturelle jentene er vinnerne i dagens skole. De oppnår bedre karakterer

Detaljer

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Et flerkulturelt perspektiv Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Oversikt Introduksjon - Hva er et flerkulturelt perspektiv - Innvandring i Norge i dag Migrasjon

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

FORSIDE - til bruk ved innlevering av mapper, hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver m.v..

FORSIDE - til bruk ved innlevering av mapper, hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver m.v.. Høgskolen i Telemark FORSIDE - til bruk ved innlevering av mapper, hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver m.v.. Utdanning: Master Helse og sosialfag. Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge. Evt. kull:

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen Av: Lise Angeltveit-Baltzersen Hege Fareed Lisbeth Norum Rigmor Tømmerholt Pettersen Tordis M.

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Mai 2011. NORSOMbro et norsksomalisk brobyggingsprosjekt Rapport fra forprosjektet Av Odilia Häussler Melbøe

Mai 2011. NORSOMbro et norsksomalisk brobyggingsprosjekt Rapport fra forprosjektet Av Odilia Häussler Melbøe Mai 2011 NORSOMbro et norsksomalisk brobyggingsprosjekt Rapport fra forprosjektet Av Odilia Häussler Melbøe 1 1. Innholdsfortegnelse Innhold 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Introduksjon... 3 3. Kort bakgrunn

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall Av Hanne Magnussen I denne artikkelen har jeg lyst til å adressere frafallsproblematikken ved å sette søkelyset utenfor selve utdanningsinstitusjonene. Utallige mediedebatter, rapporter og undersøkelser

Detaljer

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011.

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011. Ida Berg Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever Masteroppgave i spesialpedagogikk NTNU, pedagogisk institutt Våren 2011 Forord Jeg vil beskrive arbeidet med masterstudien med tre ord: Krevende,

Detaljer

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1 «Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15 www.distriktssenteret.no 1 Innhold s. 3 Direktørene har ordet s. 4 Innvandring er redningen for Distrikts-Norge

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

ansatte som jobber med deltakere i kvalifiseringstiltak

ansatte som jobber med deltakere i kvalifiseringstiltak Forord I løpet av 2009 har Islamsk Råd Norge i samarbeid med Helse og velferdsetaten utviklet et kurs på oppdrag fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet. Kurset har fått navnet Arbeid og Islam. Kurset

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer