Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005"

Transkript

1 Blindern 5. desember 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005 i Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Ulrik Motzfeldt, Torunn Fjermestad, Kjartan Lindøe, Signe Laake, Stine Hiller Eidnes, Filip Ferris Nicolaisen og Sigurd Berg Meldt forfall: Anne Bergfall (UiOs representant), Peter Kihlman Fra Studentliv: Christian Frey Dahl 48/05 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 49/05 Godkjenning av referater Referatet fra møtet 6. september tas opp på neste møte. 50/05 Orienteringer Det var ingen orienteringssaker. 51/05 Utestående saker Det var ingen utestående saker. 52/05 Saksbehandling Ordinære søknader: 1 Musikk og teater Søknad nr Corpsus Juris (søker nr. 1106) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret avslår søknaden ettersom foreningen allerede har fått driftsstøtte for hele På sitt møte den 26. april i år bevilget Kulturstyret kr til drift av foreningen i 2005 (sak 25114). side 1 av 9

2 Søknad nr Corpsus Juris (søker nr. 1106) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet "innkjøp og reparasjon av instrumenter" Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner til prosjektet "innkjøp og reparasjon av instrumenter". Kulturstyret støtter normalt ikke innkjøp av utstyr, som for eksempel instrumenter. Søknad nr Teater Neuf (søker nr. 1084) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet musikal oppsetning Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti på inntil kr til musikalen "jack the ripper" i perioden til Underskuddsgarantien er knyttet til svikt i de budsjetterte billettinntektene, og gjelder kun forestillingene på Chateau Neuf. Søknad nr Teater Neuf (søker nr. 1084) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner i drift av foreningen høsten Tverrfaglige foreninger Søknad nr Kulturutvalget (søker nr. 1160) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet fortjenestmedalje høsten 2005 Kulturutvalget klaget på Kulturstyrets vedtak om deres søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet fortjenestmedalje høsten Kulturstyret behandlet saken på sitt møte den og fattet følgende vedtak: "Kulturstyret avslår søknaden fordi Kulturstyret mener at arrangementet er en del av foreningens vanlige drift som Kulturutvalget har mottatt driftstøtte for." Kulturutvalget klaget på dette og hevder at prosjektet ikke er en del av foreningens ordinære drift. Kulturutvalget viser til deres formålsparagraf som sier at foreningens formål er å arrangere debatter og foredrag. Videre mener Kulturutvalget at en fortjenestemedalje vil stimulere andre foreninger til økt innsats innen kultur, og at dette ikke er en del av foreningens vanlige drift. Kulturstyret opprettholder sitt avslag. Kulturstyret viser til tildelingskriterienes punkt 5.1 om driftsstøtte. Her side 2 av 9

3 står det: "A) Driftsstøtte er en bevilgning fra Kulturstyret som sammen med søkerens andre inntektskilder er ment å dekke søkerens normale aktivitet i løpet av et semester eller et kalenderår. " Kulturstyret mener at en fortjenestemedalje av den typen Kulturutvalget ønsker å ha, er en del av det som kan regnes som normal drift for en forening av Kulturutvalgets størrelse. Kulturstyret mener at en forenings normale drift ikke utelukkende er det som er snevert definert av en formålsparagraf. Normal drift omfatter også vanlige tiltak som sosiale tilstelninger, samarbeid med andre foreninger, produksjon av programhefter, studentordener og medaljer, styreseminarer og lignende. Kulturstyret står derfor fast ved at en fortjenstemedalje er innenfor det Søknad nr Lysverket studentforening/byggeklossen pub (søker nr. 3173) Søknad om kr til drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen høsten 2005 hvorav er midler til oppstart. Søknad nr Kristelig medisinerkrets (søker nr. 5020) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner i drift av foreningen høsten Dette er støtte kun for høstsemseteret For å få støtte for vårsemesteret må man søke i vårsemesteret. For å få støtte til hele året må man også søke i vårsemesteret. Søknad nr Akademisk sjakklubb (søker nr. 2017) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner i drift av foreningen høsten Dette er støtte kun for høstsemseteret For å få støtte for vårsemesteret må man søke i vårsemesteret. For å få støtte til hele året må man også søke i vårsemesteret. Søknad nr AIESEC Oslo (søker nr. 2142) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner i drift av foreningen høsten side 3 av 9

4 Søknad nr Amnesty International, juridisk studentgruppe (søker nr. 3154) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner i drift av foreningen høsten Søknad nr Homoversitas Osloensis (søker nr. 2003) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner i drift av foreningen høsten Støtten er noe mindre enn forrige semester, ettersom aktiviteten har gått noe ned. Søknad nr Norway Model United Nations Society ( Normun ) (søker nr. 1184) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner i drift av foreningen høsten Søknad nr Eiendomsutvalget (søker nr. 2158) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr i støtte til foreningen høsten Støtten størrelse er fastsatt i forhold til hvor mange medlemmer foreningen har. Kulturstyret anbefaler foreningen å ta medlemskontingent. Søknad nr INSA International Student Association (søker nr. 2157) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen høsten Store deler av utgiftene i budsjettet er ikke stønadsberettiget (studietur, innkjøp av digitalkamera), og støtten er sett i forhold til foreningens størrelse. side 4 av 9

5 Søknad nr Latinamerikansk forening ved UiO (søker nr. 1192) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet Bolivia-aften den Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti på kroner til Bolivia-aften den des 05 Regnskap og rapport er levert. Arrangementet gikk kr i underskudd og dette beløpet utbetales. Det ble først stemt over kr. 2500, som fikk 4 stemmer, og kr. 1500, som fikk 4 stemmer og ble vedtatt med leders dobbeltstemme. Søknad nr Tamilsk Youth Organization (søker nr. 1117) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner i drift av foreningen høsten Faglige foreninger Søknad nr Ride Ranke historisk studentforening (søker nr. 3186) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kr i oppstartsstøtte, men ingen driftsstøtte. Kulturstyret mener at søknaden ikke inneholder opplysninger om annet enn julebordet til foreningen. Kulturstyret ber om at foreningen søker om driftsstøtte på nytt når den kan gi mer informasjon om hvilke arrangementer den skal ha og levere et budsjett for hele semesteret. Søknad nr Medicinernes Skiklub Svartor (søker nr. 3188) Søknad om prosjektstøtte på kroner 5 699,50 til prosjektet Åpent arrangement Kulturstyret bevilger kr 2 499,50 pluss 1% av utgiftene til gaver til foredragsholderne til foredrag om Fridtjof Nansen 15. november For å beregne den ene prosenten tar Kulturstyret her utgangspunkt i den dyreste gavevarianten, og beløpet blir da 18,99 kr, avrundet opp til 19 kroner. Total støtte blir da kr 2 518,49, avrundet opp til kr 2 518,50. Av tekniske årsaker kan Kulturstyret dessverre ikke betale ut beløp mindre enn en krone, men da dette ble klart for Kulturstyret, donerte straks et anonymt medlem av Kulturstyret 50 øre som ligger vedlagt i konvolutten. Det var noen medlemmer i Kulturstyret som mente at dere fortjente mer støtte, og det ble derfor satt i gang en kronerulling på møtet. Denne innbrakte, naturlig nok, en krone. Dette kronestykket ligger også vedlagt i side 5 av 9

6 Søknad nr Juridiske Vinterleker JVL (søker nr. 3187) Søknad om kroner i drift av foreningen våren 2006 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren 2006., Ulrik Motzfeldt og Sigurd Berg var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Fysikkforeningen (søker nr. 3006) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet Norske Fysikkstudenters Konferanse Kulturstyret bevilger kroner i prosjektstøtte til prosjektet Norske Fysikkerstudenters Konferanse, Filip Ferris Nicolaisen var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Congregatio Forensis (søker nr. 3179) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet ekskursjon til New Yourk mars 2006 Kulturstyret behandlet søknaden fra Navigo som en prosjektsøknad fra Congregatio Forensis fordi Kulturstyret anser prosjektet å være en del av Congregatio Forensis, og ikke en selvstendig forening. Kulturstyret ønsker å støtte promoteringen av prosjektet, men vil ha et møte med foreningen for å få vite mer om detaljene. Ta kontakt med Studentliv så raskt som mulig. Internt: Ulrik og Filip skal ha møte med foreningen og høre om hvor mange som blir med og hvor de skal promotere turen. Disse har fullmakt til å bevilge fra til kr. Søknad nr Congregatio Forensis (søker nr. 3179) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet investeringskonkurransen "studenter på børs" Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte til investeringskonkurransen fordi tiltaket kommer svært få studenter til gode. Kulturstyret behandlet søknaden fra Pretio som en prosjektsøknad fra Congregatio Forensis fordi Kulturstyret anser prosjektet å være en del av Congregatio Forensis, og ikke en selvstendig forening.. Sigurd Berg var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Frederik - Samfunnsøkonomisk studentforening (søker nr. 3043) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen høsten side 6 av 9

7 Søknad nr BIMG, BI-markedsføringsgruppen (søker nr. 3189) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet teambuilding oppstart Kulturstyret bevilger kr i prosjektstøtte til teambuildingsprosjekt Støtten størrelse er sett i forhold til at søknaden er mangelfull når der gjelder hvilke artister som skal opptre. Kulturstyret bevilger også en underskuddsgaranti på inntil kr til arrangementet. Underskuddsgarantien er knyttet opp til svikt i de budsjetterte billettinntektene, og kan kun innløses dersom sviktende billettsalg fører til underskudd. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å søke om driftsstøtte for høsten 2005 til Kulturstyrets neste møte. Søknadsfristen er 21. november. Av regnskapstekniske årsaker er prosjektbevilgningen og underskuddsgarantien ført som to saker hos Søknad nr BIMG, BI-markedsføringsgruppen (søker nr. 3189) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet teambuilding oppstart Kulturstyret bevilger kr i prosjektstøtte til teambuildingsprosjekt Støtten størrelse er sett i forhold til at søknaden er mangelfull når der gjelder hvilke artister som skal opptre. Kulturstyret bevilger også en underskuddsgaranti på inntil kr til arrangementet. Underskuddsgarantien er knyttet opp til svikt i de budsjetterte billettinntektene, og kan kun innløses dersom sviktende billettsalg fører til underskudd. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å søke om driftsstøtte for høsten 2005 til Kulturstyrets neste møte. Søknadsfristen er 21. november. Av regnskapstekniske årsaker er prosjektbevilgningen og underskuddsgarantien ført som to saker hos 4 Politiske foreninger Søknad nr Høyres Studenterforbund BI (søker nr. 4030) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger 1000 kroner til drift av foreningen høsten 2005., Torgeir Jørgensen var ikke tilstede under saksbehandlingen. 5 Store foreninger Søknad nr Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening (SVFF) (søker nr. 3092) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 side 7 av 9

8 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen høsten Søknad nr Glassbaren (søker nr. 1185) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner i drift av foreningen høsten Publikasjoner Søknad nr Zoon Politikon (søker nr. 6038) Søknad om kroner i støtte til utgivelse av 1 nummer høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner i støtte til utgivelse av 1 nummer høsten Det ble først stemt over kr. 8000, som fikk 3 stemmer, og kr. 7000, som fikk 5 stemmer og ble vedtatt 8 Religiøse foreninger Søknad nr Muslimsk Studentsamfunn (søker nr. 2086) Søknad om kroner i drift av foreningen høsten 2005 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen høsten Søknad nr Katolsk Studentlag (søker nr. 1181) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet "Flerspråklig Informasjonsfolder", prosjektets varighet Kulturstyret bevilger kr i insitamentstøtte (til rekrutteringsformål) til prosjektet "Flerspråklig Informasjonsfolder" side 8 av 9

9 53/05 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. Møtet ble hevet Christian Frey Dahl og Anne Kristine Kavli Referenter side 9 av 9

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 I Studentlivs lokaler, Idrettsbygningen Blindern, kl 17.00. Blindern 24. juni 2008 Tilstede: Erlend Sand Bruer (leder), Eivind Løvaas, Torbjørn Valum, Camilla

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00.

Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00. Blindern 6. desember 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Torbjørn Valum, Ellen Bjareng,

Detaljer

Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002

Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002 Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002 19. mars, kl. 17.00-22.30 Tilstede: Audun Halvorsen (leder), Carina Møller (til 21.30), Finn Olav Haga, Ida Laake, Kristina Ringheim, Martin Holtet, Heidi

Detaljer

Kulturstyremøte 25. mars

Kulturstyremøte 25. mars Kulturstyremøte 25. mars Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Niklas Myklebost (NITH), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA) og Svend Sondre Frøshaug (NIH), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Kulturstyremøte 22. april

Kulturstyremøte 22. april Kulturstyremøte 22. april Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Sigmund Berg (UiO), Munir Jabar (HCK), Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet.

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet. INNLEDNING 10 Statutter for Kulturstyret 10.1 Kulturstyrets formål: Formål Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og er saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Kulturstyremøte 11. juni

Kulturstyremøte 11. juni Kulturstyremøte 11. juni Til stede: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Maria Årthun (AHO), Eirik Borander (UiO) og Jeanette

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Kulturstyrets statutter

Kulturstyrets statutter Kulturstyrets statutter sist endret av VT 15/05-2006 INNLEDNING 1 Kulturstyrets formål 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstingets (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET

SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET Oslo 03.09.10 SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET - semesteravgiftsoverføring for kalenderåret 2011 1. Innledning. 2. Nett-tv. 3. Levende bilder. 4. OSTVs organisering og struktur 5. Oppstart og utstyr.

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Kulturstyremøte 20. mai

Kulturstyremøte 20. mai Kulturstyremøte 20. mai Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Sigmund Berg (UiO), Karoline Soot (UiO), FelicitasScheffknecht

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer