Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen Vedtatt av bystyret Oppdatert mai 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008"

Transkript

1 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen Vedtatt av bystyret Oppdatert mai 2008

2 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at det finnes en by på hele jorden hvor alt bare er fint? En eneste by hvor alle mennesker er snille og gode mot hverandre? Denne byen er Drammen. I denne byen finnes det ikke løgner og djevelskap, i denne byen finnes det ikke ensomme mennesker, eller noen som har det vondt, i denne byen bryr alle seg om hverandre. En by som Drammen Tom H. Dalbak Bakgrunnsmotiv side 2-3 Kunstner: Lena Akopian

3 3 Kunst- og kulturstrategi for Drammen innhold 1.0. Rammer for planarbeidet Byens visjon og strategiens ide Dagens situasjon Kunstnerisk og kulturelt mangfold Gallerier, museer og samlinger Byens scener Produksjon av Scenekunst Bildende kunst og kunsthåndverk Musikk, sang og dans Festivaler Undervisning og kurs Kino Bibliotek og litteratur Kunst- og kultur i næringslivet Identitet og omdømme Det brede tilbudet i kulturlivet Spesielle satsningsområder og tiltak Kunstnerisk og kulturelt mangfold Miljø for kunstproduksjon Utvikle amatører og bringe fram talenter Økt bruk av kunst og kultur Fundamentet i kunst- og kulturlivet videreutvikles Utvikle evnen til opplevelse og fornyelse Sikre sentrale kunst- og kulturinstitusjoner Fremme god arkitektur, godt design og ivareta kulturminner Fremme vekst i kulturnæringene Bidra til regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid i kulturlivet Kunnskapsreferanser...30 Vedlegg 1: Vestregionens kulturmanifest...31 Vedlegg 2: Handlingsdel Barn- og unge...32

4 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Rammer for planarbeidet Denne strategien beskriver satsingsområder og tiltak innen kunst- og kulturfeltet som skal være grunnleggende fram mot byjubileet i Planer og tiltak som er knyttet til selve jubileet, er ikke tatt med her. Dokumentet skal være retningsgivende for mer detaljerte planer innen området. Drammen kommunes kunst- og kulturstrategi fra 2002 la stor vekt på å skape en forståelse for hvordan kunst og kultur kan bidra i samfunnsutviklingen og hvordan en profesjonalisering kan styrke kulturlivets fundament. Dette vil fremdeles være grunnlaget for byens kultursatsning. Den foreliggende planen peker ut 4 særskilte satsningsområder i perioden Men det understrekes at man i tillegg til disse satsingsområdene må fortsette arbeidet med å styrke fundamentet i kulturlivet. Det er derfor også beskrevet tiltak som skal bidra til dette. Handlingselementene som foreslås i planen og som får budsjettkonsekvenser, vurderes fortløpende inn mot økonomiplanen. Det vil også bli utviklet nye tiltak i planperioden som ikke ligger inne i denne planen. Planen favner ikke hele det brede kulturbegrepet, men begrenser seg til områdene utøvende og skapende kunst, (dvs. scenekunst, bildende kunst, kunsthåndverk, musikk, film og litteratur, både profesjonell og amatørvirksomhet), samt arkitektur, design, bygningsvern og annet kulturminnevern. For idretten gjelder Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Kirken er en viktig kulturbærer, men i denne sammenheng er den å betrakte som en produsent av et kunst- og kulturtilbud. Dens religiøse dimensjon er ikke tema

5 5 Kunst- og kulturstrategi for Drammen her da dette må betraktes som en egen og svært omfattende debatt som ville involvere alle trossamfunn. Frivillig arbeid inngår på svært mange områder av samfunnet og er derfor drøftet i kommuneplanen. Her er det kun den frivillige virksomheten som foregår innen kunst- og kulturområdet som berøres, blant annet amatørvirksomhet. Grunnskolen er avgjørende når det gjelder å utvikle barnas kulturkompetanse. Samarbeid mellom Kulturskolen, "Den kulturelle skolesekken" og skolene vil derfor bli tillagt stor vekt. I denne utgaven av dokumentet er det gjort enkelte mindre endringer for å fange opp ting som har skjedd etter at planen ble vedtatt. Lokale og nasjonale føringer for planarbeidet. Lokale føringer: Kommuneplan for Drammen Kunst- og Kulturstrategi for Drammen, vedtatt i mai 2002, rullert juni 2006 De mest relevante nasjonale føringene er: St. meld. 38 ( ) Den kulturelle skolesekken St. melding 39 ( ) "Ei blott til lyst" St. meld. 30 ( ) Kultur for læring St. meld. 48 ( ) Kulturpolitikk fram mot 2014 St. meld. 22 ( ) kultur og næring

6 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Byens visjon og strategiens ide Gjeldende kommuneplan for Drammen beskriver kommunenes visjon slik: Miljø- og kompetansebyen Drammen en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap Denne visjonen er overordnet alt arbeid i kommunen. Som et ledd i å utvikle byen i retning av visjonen skal kunst og kulturstrategien bidra til å skape et kunstnerisk og kulturelt mangfold. Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke. Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunstnerisk og kulturelt mangfold skal være et kjennetegn for byen. Kunst- og kulturtilbudet skal ha en spennvidde fra det nye og utfordrende til det bredt folkelige. Kulturlivet skal preges av gjensidig respekt, dialog og samhandling. Det kunstneriske og kulturelle potensialet som ligger i det å ha en sammensatt befolkning, er en stor ressurs som må nyttes for å skape et rikere kulturliv og øke byens utviklingskraft. Dette krever et levende samspill mellom kunst, kultur, kunnskapsmiljø og næringsvirksomhet. Satsingen på kunstnerisk og kulturelt mangfold må sees i lys av at Drammen er den byen, nest etter Oslo, som har høyest andel innbyggere med minoritetsbakgrunn. I samfunn som inneholder mange kulturer, er det en utfordring å utvikle en felles identitet. Kunst og kultur bygger broer mellom mennesker og kulturer. Drammen vil derfor ha mange broer. Byens kunst- og kulturinstitusjoner vil spille en sentral rolle i dette arbeidet gjennom å samarbeide seg imellom, ved å stille sin faglige kompetanse til disposisjon og gjennom å utvikle kunst- og kulturtilbudet.

7 7 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Utsikt fra Holmenokken Barn og unge Barn og unge er brukere og skapere av kunst og kultur. Drammen skal være byen der barn og unge gis muligheter til å møte et bredt spekter av uttrykk. Det skal gi grobunn for god livskvalitet, kunnskap, utvikling, respekt og likeverd. Byen skal ha en grunnmur av kulturbevisste og kulturhungrige barn og unge. For å møte utfordringene i et moderne og sammensatt samfunn, er det vesentlig å ha fokus mot barn og unge. Derfor er mange av tiltakene i strategien rettet spesielt mot denne aldersgruppen. En egen handlingsplan som uttdyper tiltakene i strategien er utarbeidet. Profesjonalisering av kulturlivet St.melding nr. 48, Kulturpolitikken fram mot 2014 omtaler den profesjonelle kunsten: Et prioritert område er å holde fram den profesjonelle kunsten og faglig forankra kulturinnsatsen som en verdi i seg selv. I tillegg blir kvalitet fremhevet som et avgjørende kriterium for at et kulturtiltak skal være prioritert i den statlige kulturpolitikken. Det er viktig å legge forholdene til rette for bredden innenfor kulturlivet. En gjennomgående profesjonalisering av kulturlivet er en forutsetning for den utviklingen Drammen legger opp til. Dette innbærer: Flere profesjonelle kunstnere, frie grupper og institusjoner som skaper kunst Flere profesjonelle aktører som kvalitetsikrer tilbudet, og driver forskning. Høye faglige og pedagogiske krav til dem som underviser og driver formidling innenfor kunst- og kulturområdet må ivaretas.

8 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Kunst og kultur i sentrum En tett, levende og mangfoldig by skal være et kjennetegn for Drammen. De som besøker byen skal oppleve det, og innbyggerne skal identifisere seg med det. I Sentrum skal det skapes et yrende folkeliv, et mangfold av kunstuttrykk, vakre parker, gater og plasser, god moderne arkitektur og erverdige gamle bygningsmiljøer. Hva er kultur? Å vite hva som er viktig, og å vite hva som er viktig å vite. 1. Elvepromenaden, Strømsø. 2. Ypsilon. 3. Bragernes Strand.

9 9 Kunst- og kulturstrategi for Drammen I sentrumsområdet utvikles byens mest sentrale kunst- og kulturinstitusjoner. Området knyttes sammen på tvers av bybrua og den nye gangbrua, Ypsilon fra Drammen park på Bragernes til Kunnskapsparken på Grønland. Det vil også bli vurdert å etablere en gangforbindelse fra Grønlandsområdet via Nybyen til Marienlyst og Drammens Museum. På denne måten vil det bli etabert en attraktiv forbindelse mellom de viktigste kulturinstitusjonene. Institusjonene i sentrum skal stimulere til kulturaktivitet i skoler, foreninger og organisasjoner også utenfor bykjernen. Drammen i regionen Drammen er sentrum for en nærregion på ca mennesker og er den nest største byen i Osloregionen. Denne rollen benyttes til å utvikle nettverk og faglig samarbeid innen kunst- og kulturområdet som styrker det regionale til-budet, og gjør at det kan hevde seg på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det blir viktig å tenke regionalt i forbindelse med daglig drift og utvikling av kunst- og kulturvirksomhetene. For at Drammensregionen skal utvikle seg videre som byregion er det viktig at den produserer egne kunst- og kulturuttrykk. Regionen må utvikle sin egen "stemme" og samtidig utnytte fordelene den tette kontakten med hovedstaden gir. Drammen deltar i Vestregionens kultursamarbeid. Vestregionen har vedtatt et tydelig kulturmanifest som forplikter kommunene til felles innsats innenfor en rekke kulturområder som for eksempel: - Vi må utnytte og utvikle kulturkompetansen i regionen som en felles ressurs som skal brukes der det er mest tjenlig. - Vi må skape resultater og synergi i samspillet med næringsliv, frivillige og profe-sjonelle kulturaktører og våre innbyggere. Det er et mål å videreutvikle og styrke byens sentrale kunst- og kulturinstitusjoner slik at de forblir konkurransedyktige. Samtidig skal det jobbes for å utvikle nye regionale institusjoner som kan få statlig og regional delfinansiering. To nye regionale institusjoner har vokst frem på Unionsområdet på Grønland. Det er Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter, og Papirbredden, Drammen kunnskapspark. Sistnevnte rommer b. a. Drammensbiblioteket. Norges eneste sambibliotek Drammen i nasjonen En profilert og attraktiv byregion er synlig i nasjonal sammenheng. Gode regionale kunst- og kulturinstitusjoner blir også viktige aktører på de nasjonale arenaene. Det er en målsetting at Drammen skal bli kjent som en by med et internasjonalt orientert, mangfoldig og levende kunst- og kulturliv.

10 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Dum-dum boys, Union scene Snedronningen

11 11 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Dagens situasjon 3.1 KUNSTNERISK OG KULTURELT MANGFOLD Kunst- og kulturtilbudet i Drammen skal uttrykke og videreutvikle mangfoldet i folkningen. Alle aktører, lag og foreninger, frivillige, privat og offentlige tilbud i byen skal ta del i denne utviklingen. Union Scenes rolle som møteplass og utviklingsprosjekt, er spesielt viktig i denne sammenhengen. Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter. På Union Scene er det under utvikling et Kompetansesenter for flerkulturell formidling. Det etableres i nær kontakt med høyskolemiljøet og andre relevante kompetanse- og forskningsmiljøer både regionalt og nasjonalt for å utvikle senteret i ønsket retning. Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter, har i dag status som et regionalt kulturhus med oppgaver innenfor musikk, kunst, teater og flerkulturelt arbeid. Her er konferanser, utstillinger, konserter og forestillinger. Det legges til rette for arrangementer innen ulike kunstarter for amatører og profesjonelle, for ulike aldersgrupper og kulturer. Union Scene inneholder blant annet 5 ulike scener samt møterom, undervisningsrom, øvingsrom, verksteder, galleri og gjesteleilighet for kunstnere. Følgende aktører er samlokalisert på Union Scene: Brageteatret Buskerud Musikkråd Drammen barne- og ungdomsteater Drammen kulturskole Drammen Innvandrerråd Kunstnersenteret i Buskerud Masala tekstilverksted Matendo kultursenter Nedre Buskerud Teaterverksted Norges Musikkorps Forbund Buskerud Union Rock Ungdomstilbudet, G GALLERIER, MUSEER OG SAMLINGER Drammen har to offentlig finansierte visningssteder for billedkunst og kunsthåndverk; Kunstnersenteret i Buskerud på Union Scene, og Drammens Museum på Marienlyst. Museet er også byens viktigste kulturhistoriske institusjon. I tillegg til museet finnes det flere private gallerier og kulturhistorisk interessante samlinger og bygningsanlegg.

12 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Kultur skaper ikke mennesker. Mennesker skaper kultur. Drammens Museum Drammens Museum er byens største visningssted for billedkunst og kunsthåndverk, fylkesmuseum for Buskerud og bymuseum for Drammen. Det samler, registrerer og driver forskning på kunst og kulturminner, lager utstillinger og formidler sin kunnskap til publikum. Drammens Museum er slått sammen med Holmsbu Billedgalleri, og er nå ett av de såkalte konsoliderte museene. Museet har høy faglig kompetanse, nyter stor anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt og samarbeider med en rekke institusjoner i inn- og utland. Drammens Museum har ambisjoner om å profilere seg ytterligere nasjonalt og trekke publikum fra hele Osloregionen. I den forbindelse ønskes det utviklet et eget Kunstens hus, men i første omgang prioriterer museet å styrke sin faglige virksomhet og tilbudet til publikum innenfor dagens bygningsmasse, samt vedlikeholdet av museets bygninger. De norske skolehistoriske samlinger Drammen kommune har en interessant skolehistorisk samling som blant annet inneholder skolemateriell som har vært benyttet av Kong Olav V. Samlingene er for en stor del magasinert på Solberg spinneri i Nedre Eiker, men Strømsfjerdingen skole har en gammel skolestue som blir åpnet for skoleklasser etter behov. De skolehistoriske samlingene blir vurdert i sammenheng med andre lokalhistoriske samlinger for å se om det er mulig å utvikle et fremtidsrettet konsept.

13 13 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Andre kulturhistoriske samlinger Det er mange samlinger med kulturhistorisk verdi i byen. Drammens sjøfarts- og tollmuseum, Konnerud gruver, Bygdemuseet i Skoger, Busshistoriske samlinger og Industrisamlingen på Tangen, for å nevne noen. Den såkalte arkiv, bibliotek og museumsmeldingen, (St.meld. nr 22 "Kjelder til kunnskap og oppleving." ), signaliserer at vi har for mange, snarere enn for få museer og samlinger her i landet. Staten ønsker mer samarbeid og sammenslåing av institusjoner. Dersom noen av byens samlinger har ambisjoner om å ekspandere, bør dette finansieres gjennom å inngå allianser med andre aktører og å hente ut samlingenes kommersielle potensial. Kunstnersenteret i Buskerud Senteret eies av kunstnernes organisasjoner og finansieres av det offentlige. Det utgjør en viktig del av miljøet ved Union Scene. Kunstnersenterets virksomhet er variert. Den omfatter å drive kunstgalleriet med kunstbutikk, produsere, tilrettelegge og administrere vandreutstillinger til Den kulturelle skolesekken for alle skolene i hele Buskerud, utnevne og lære opp kunstneriske konsulenter til utsmykningsoppdrag. Kunstnersenteret har et landsdekkende arkiv over kunstnere tilsluttet organisasjonen og kan formidle kontakt mellom oppdragsgivere og kunstnere.

14 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Elvefestivalen 3.3 BYENS SCENER Drammens Teater, Union Scene og Bragernes kirke er viktige arenaer i Drammen for musikk, teater og annen scenekunst. Bragernes torg er byens og regionens sentrale festplass, mens Gamle Kirkeplass, som kan stenges av, brukes til store utendørskonserter med billettsalg. I tillegg er byens ulike kirker, scenen i byparken, bydelshus, aulaer og festsaler arenaer for mange kunst og kulturarrangementer. Drammens teater Drammens Teater er en viktig del av byens profil utad og en drivende kraft innen visning av scenekunst i regionen. Salens sjarm, intimitet og skjønnhet fenger både kunstnere og publikum. Teateret har et bevisst øye for blandingen av det folkelige, det klassiske og det utfordrende. Teatrets scene er i ferd med å bli for liten til å ta i mot de mer plasskrevende forestillingene, og salen er for liten til å kunne hente ut inntektspotensialet i de mest attraktive forestillingene. Muligheten for å videreutvikle teaterkvartalet med Drammens Teater, Harmonien og Folkets Hus, blir derfor utredet med sikte på gjennomføring til byjubileet i Samhandlingen mellom Teaterkvartalet og Union Scene vil bli viet særskilt oppmerksomhet. Drammen teater Union Scene Drammen Internasjonale Kultursenter Union Scene inneholder 5 ulike scener som gir plass til et allsidig kulturtilbud. Her er det plass for amatører og profesjonelle. Viktige deler av profilen er det internasjonale kulturarbeidet, rytmisk musikk, med Union Rockeklubb som en viktig aktør, teateroppsetninger med bl.a. Brageteatret, flerkulturelle arrange menter og arrangementer med aktørene på kulturhuset i samproduksjoner. Bragernes Kirke Bragernes kirke ligger som den monumentale avslutningen av torgaksen mot Bragernesåsen. Kirken har over 200 aktive korsangere, herunder jentekor og guttekor. Kirken har et orgel som er regnet som et av de aller beste i Norge. Bragernes arrangerer flere mindre festivaler og er en betydelig konsertarrangør. Bragernes kirke 3.4 PRODUKSJON AV SCENEKUNST Det er mange profesjonelle kunstnere og artister, semiprofesjonelle og amatører som produserer forestillinger her i regionen. Det er kun én profesjonell og offentlig finansiert teaterprodusent, Brageteatret. En egen scenekunstplan for Buskerud er under utvikling i regi av fylkeskommunen. Drammen deltar aktivt i arbeidet.

15 15 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Brageteatret Teatret er eid av Buskerud Fylkeskommune og Drammen kommune og mottar statlig støtte. Brageteatret er en viktig del av miljøet ved Union Scene. Produksjonene har to innfallsvinkler; barn og unge og flerkultur. Alle kommunene i Buskerud abonnerer på Fylkeskommunens teaterordning gjennom Den kulturelle skolesekken. På det viset når de profesjonelle og spesiallagde produksjonene på en unik måte ut til alle skoleelevene i Drammen og resten av fylket. Brageteatret er en viktig inspirator og samarbeidspartner for byens amatører. Brageteatret har som mål å utvikle seg til et moderne regionteater. Nedre Buskerud Teaterverksted Teaterverkstedet er også samlokalisert på Union Scene. Det er en viktig profesjonell støttespiller for regionens amatørteatre. Teaterverkstedet drives med støtte fra Buskerud fylkeskommune, og kommunene i nedre Buskerud. Askepott, Brageteatret 3.5 BILDENDE KUNST OG KUNSTHÅNDVERK Drammensregionen har flere organiserte kunstnere enn regionens andel av befolkningen i Buskerud skulle tilsi. (Medlemmer i Buskerud Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Sørøst-Norge avd. Buskerud.) Dersom en ser bort i fra de kunstnerne som er organisert i Buskerud, men som bor helt andre steder, er det 66 % som er bosatt i Drammensregionen, mens Buskerudkommunene i Drammensregionen, samt Svelvik og Sande har ca. 60% av befolkning i det samme området. Det er i ferd med å utvikle seg et fruktbart samspill mellom kunst- og museumsmiljøet i Drammen og Vestfossens kunstmiljø. Dette styrker regionens samlede tilbud i vesentlig grad. På Union Scene er det etablert et Artist in Residence-tilbud. Tilbudet innebærer gratis bruk av gjestleilighet med atelier for ulike profesjonelle kunstnere innenfor alle genre. 3.6 MUSIKK, SANG OG DANS. Byen har ingen profesjonelle institusjoner innen disse områdene, men dyktige amatører og semiprofesjonelle. Blant dem er Drammen Byorkester, flere gode korps og messingorkestre, Bragernes kirkes ulike kor og dansestudioene Attic og Top Floor. I tillegg er det en rekke sangere som er aktive i regionen. Drammen kulturskole har musikere som i tillegg til å undervise, har en profesjonell karriere. På Union Scene er det etablert moderne øvingsrom for profesjonelle og amatører innen ulike musikksjangere. Innen det frivillige kulturlivet er det mange tilbud innenfor kor og musikk både for voksne og barn. Kunsthåndtverker Reidun Bull-Hansen Smykkekunstner Ingema Andersen 3.7 FESTIVALER Drammen har flere festivaler som er godt innarbeidet, og som bidrar til et bredt spekter av kulturopplevelser og tilbud til alle aldersgrupper. Litteraturuka, Adventfestivalen i Bragernes kirke, rockefestivalen Working Class Hero og Elvefestivalen i Drammen er gode eksempler på festivaler som bidrar til et levende kulturliv i byen. Det arbeides også videre med en årlig festival for å markere byens egen komponist og musiker Johan Halvorsen. Flere av festivalene arrangeres i samarbeid med Drammen kommune, det lokale næringsliv og andre aktører. Kunst rett Vest Slambassenget Slemmestad

16 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Drammen kulturskole All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst. Drammens kino 3.8 UNDERVISNING OG KURS I Nedre Buskerud finnes det tilbud i videregående skole i flere kunstrelaterte fag, men regionen har ingen høyskoleutdannelse på området. I tillegg til Drammen kulturskole utgjør Nedre Buskerud Teaterverksted og private danse-, drama- og kunstskoler viktige deler av kurs- og undervisningstilbudet i byen og regionen. Det totale tilbudet på grunnleggende og videregående nivå har etter hvert blitt betydelig. Talentoppfølging er et satsingsområde. Drammen kulturskole Drammen kulturskole utfyller det private tilbudet og sikrer på den måten byen et mangfold av undervisningtilbud og aktiviteter innenfor kunst- og kulturfeltet til barn og unge. Kulturskolen har utvidet virksomheten ved å tilby opplæring i kunst- og kulturuttrykk fra ulike verdenshjørner. Kulturskolen er også ansvarlig for utvikling av faglig innhold og formidling av to omfattende kunst- og kulturprogram: Den kulturelle skolesekken er et omfattende profesjonelt og variert kunstog kulturprogram til alle elever i grunnskolen. Kultur-oasen er et omfattende profesjonelt og variert kunst- og kulturprogram til alle beboere ved byens bo- og servicesenter I tillegg til å øke volum og kvalitet på grunntilbudet, er det viktig for Kulturskolen å kunne følge opp sine talenter enda bedre. 3.9 KINO Drammen har en moderne kino som ligger på Bragernes torg. Den er ideelt lokalisert med hensyn til å stimulere livet i sentrum. Repertoarpolitikken er som følger: - det skal vises barnefilm hver dag - skolekino etter skolenes ønsker i forhold til egne timeplaner - pensjonistkino minst en gang i uka til redusert pris - samtlige garantifilmer som importeres til Norge fra land utenom USA (ca filmer i året)

17 17 Kunst- og kulturstrategi for Drammen samtlige norske filmer som produseres med offentlig støtte Kinoen skal ha et nært samarbeid med byens øvrige kulturliv. Kino City er en viktig bidragsyter til Den kulturelle skolesekken BIBLIOTEK OG LITTERATUR Et nytt bibliotek, Drammensbiblioteket, er etablert i et samarbeid mellom Drammen Bibliotek, Buskerud Fylkesbibliotek og Høgskolen i Buskerud. på Papirbredden. Drammen kunnskapspark. Dette er et Bibliotek/læringssenter som representerer et samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og institusjoner. Det nye bibliotekets har et bredt spekter av tilbud og tjenester til alle befolkningsgrupper. og er regionens største formidler av litteratur. Biblioteket er en møteplass for kunnskap og kultur, et senter for livslang læring og en viktig demokratisk arena. Biblioteket utvikler digitale tjenester og bidrar til et innovativt miljø i Kunnskapsparken. Drammensbiblioteket, Papirbredden. (1+2) 3.11 KUNST- OG KULTUR I NÆRINGSLIVET Næringslivet ser i økende grad nytte av å engasjere seg i kulturutviklingen i Drammen. Det er attraktivt å holde til i en by med en rikt kulturliv. Bedrifter bruker kunst og kultur bevisst i sin merkevarebygging. Bedrifter engasjerer seg i kunstnerisk utsmykking av byen, støtter festivaler og ulike arrangement Bedrifter bidrar til å bevare kulturminner og lage utstillinger Private aktører deler ut kunstpriser og -stipend, og opparbeider egne kunstsamlinger Bedrifter inngår langsiktige kultursamarbeidsavtaler og benytter disse internt for sine ansatte og eksternt for kunder og kontakter Bedrifter bruker felles kulturopplevelser i forbindelse med "teambuilding" Bedrifter tilbyr kultur som fellesgode i tillegg til lønn i konkurranse om arbeidskraft. Ansatte ser på felles kulturopplevelser som et gode og en styrking av arbeidsmiljøet 3.12 IDENTITET OG OMDØMME Alle som bor i Drammen skal kunne være stolte av byen, føle identitet og en positiv tilhørighet. Det er et mål at alle innbyggere skal kunne bli kjent med mangfoldet og kvalitetene i byen og ta det i bruk. Innbyggerne er alle verdifulle ambassadører for byen. Kunst og kultur er et viktige virkemidler for å utvikle byens identitet og omdømme DET BREDE TILBUDET I KULTURLIVET Drammen har et rikt og mangfoldig kulturliv. Kommunens mange frivillige lag og foreninger organiserer og aktiviserer innbyggere i alle aldersgrupper i positive kultur- og fritidsaktiviteter. Denne bredden i tilbudet er helt vesentlig for befolkningens delaktighet og engasjement i byen og kulturlivet. Kunst rett Vest Slambassenget Slemmestad

18 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Spesielle satsningsområder og tiltak Kunsten er det nærmeste vi kan komme mennesket. 4.1 KUNSTNERISK OG KULTURELT MANGFOLD Alle byens kunst- og kulturinstitusjoner vil være viktige i arbeidet med å videreutvikle byens og regionens kunstneriske og kulturelle mangfold, men Union Scene, Drammen internasjonale kultursenter, vil ha nøkkelrolle. Senteret skal fungere både som et regionalt kulturhus, et senter for kunstproduksjon og som et nasjonalt senter for flerkulturell formidling. Union Scene spiller således en viktig rolle i mange sammenhenger. Flere ulike tiltak er derfor knyttet opp mot dette senteret. Papirbredden, Drammen Kunnskapspark ligger ved siden Union Scene. Kunnskapsparken rommer flere virksomheter som er sentrale i arbeidet med å skape et velfungende flerkulturelt samfunn. Papirbredden, Drammen Kunnskapspark Drammen kommune og Entra eiendom har etablert Papirbredden, Drammen Kunnskapspark. Her er Høgskolen i Buskerud, Handelshøyskolen BI Buskerud og Drammensbiblioteket de største leietagerne. Ambisjonene er at man skal skape et sterkt miljø for kunnskap, kultur og næringsutvikling. Prosjektet Det norske senter for flerkulturell verdiskapning. Kommunal- og regionaldepartementet har gitt støtte til å utvikle senteret. Prosjektet er forankret i Rådet for Drammensregionen. Tverrfaglig kompetansesenter for flerkulturell forståelse. I tillegg ønsker Høgskolen i Buskerud å satse på etablering av et tverrfaglig senter for flerkulturell forståelse Dette miljøet er tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud, Drammen kommune, innvanderrådet og andre aktuelle samarbeidspartnere.

19 19 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Papirbredden TILTAK: Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter videreutvikles som kulturhus. Drammen kommune i samarbeid med Buskerud fylkeskommune vil videreutvikle aktiviteten på Union Scene slik at det bidrar til et større kunstnerisk og kulturelt mangfold i hele regionen Etablere et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling på Union Scene. Arbeidet skjer i regi av Drammen kommune i samarbeid med Norsk kulturråd. Dette senteret vil kunne bidra til å utvikle spisskompetanse på nasjonalt nivå som også det regionale kulturlivet vil kunne ha stor glede av. En slik etablering vil kunne gi større tyngde til byens satsing innen det flerkulturelle området Utvikling av et framtidsrettet bibliotek som en del av Papirbredden, Drammen Kunnskapspark. Biblioteket når fram til de fleste befolkningsgrupper og er derfor svært viktig i dette arbeidet. Drammensbiblioteket på Papirbredden er et sektorovergripende samarbeid, på tvers av forvaltningsgrenser, og vil i praksis realisere visjonen om det "sømløse bibliotek" Bringe frem det nye og uventede innen scenekunst. Målet er å utvikle et samarbeid mellom Brageteatret, Drammens Teater og Arena Vestfossen for sammen å vurdere søknader, rettlede søkere og legge til rette for å gjennomføre nye scenekunstprosjekt. En finansieringskilde vil være prosjekttilkuddsordningen beskrevet under tiltak

20 Kunst- og kulturstrategi for Drammen MILJØ FOR KUNSTPRODUKSJON Kunst- og kulturtilbud som er skapt i Drammen, vil bidra til å utvikle vår lokale kultur og samtidig gjøre andre oppmerksom på den. Drammensregionen er i ferd med å få flere gode visningssteder både for scenekunst og billedkunst, men produksjonsmiljøene er svært små. Miljøet for kunstproduksjon utvikles gjennom å dyrke frem talenter, stimulere tilflytting av kunstnere og kulturarbeidere, og skape gode arbeidsforhold og fagmiljøer disse gruppene. Byen må bruke kunstnernes arbeider og kompetanse i større grad enn i dag, og pris- og stipendordninger må videreutvikles. I tillegg bør det etableres flere kunst og designrelatert utdannelser på høyskolenivå. For å få flere med innvandrerbakgrunn til å være brukere av kulturtilbudene i regionen, er det viktig å legge til rette for kunstnere med innvandrerbakgrunn. Fra åpningen av Papirbredden TILTAK: Union Scene utvikles som et regionalt senter for produksjon av kunst. Union Scene skal være et regionalt kraftsenter for amatører og profesjonelle i forbindelse med produksjon og visning av kunst innen områdene: rytmisk musikk, scenekunst, billedkunst og kunsthåndverk. Behovet for arealer kartlegges som en del av Union Scenes utviklingsplaner og sees i sammenheng med tilbudet som er under etablering i Vestfossen i Øvre Eiker. I den videre utvikling av Union Scene er det fokus på: Disponible midler som kan stimulere til mangfold og kunstnerisk kvalitet. Gjesteleilighet og arbeidsrom for besøkende kunstnere. Øvingsrom og studio for band og musikkutøvere, både faste og prosjektbaserte tilbud. Ulike produksjonsrom som kan leies ut til designere, kulturarbeidere og andre i den hensikt å utvikle regionens kulturnæringer. Ungdommens kulturtilbud, G60, utvikles som en del av Union Scene, Drammen internasjonale kultursenter. Det er vesentlig at ungdom får møte profesjonelle kunstnere og utøvere som kan gi inspirasjon og føre til samhandling. Det er forventet gode synerieffekter ved samlokaliseringen av G60 med de mange kunnskaps- og kulturaktørene på Unionområdet. Se også: Profesjonelle musikere kap Tilskudd til prosjekter kap Innkjøps- og utsmykningsordninger kap Glasskunst, Kari Ulleberg

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 01/ C00 DRAMMEN Utsikt fra Union Scene. Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 01/ C00 DRAMMEN Utsikt fra Union Scene. Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 01/2902-48 C00 DRAMMEN 29.05.2006 Vedlegg 1 Utsikt fra Union Scene Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 forslag av 29.05.06

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Rådmannen Kommunedelplan for kunst og kultur 2016-2028 Planprogram, høringsutkast Innledning og bakgrunn Behovet for Kommunedelplan for kunst og kultur ble behandlet som del av Planstrategi for Trondheim

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/16373-2 Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS INNSTILLING TIL: Administrasjonens innstilling: Bystyret slutter

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud Handlingsplan 2017/2018 Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 Handlingsplan 2017/2018 skal bidra til å oppfylle mål i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/1779-5 Dato: LOKALHISTORISKE SAMLINGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret Administrasjonens

Detaljer

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan? Innhold 1. Planprogram Kulturplan...1 1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?...1 Kommuneplanens samfunnsdel sier dette om kultur:...2 Kulturliv og opplevelser...2 1.2. Avgrensing og kommunens

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/577-2 Arkiv: C40 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 23.04.2014 Innspill til strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2015-2018 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 453 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité byutvikling og kultur/bystyret

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 453 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité byutvikling og kultur/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 453 Arkivsaksnr.: 08/17327-1 Dato: 21.11.2008 SAMORDNING AV ARENADRIFT - PRINSIPPSAK INNSTILLING TIL: Bystyrekomité byutvikling og kultur/bystyret Administrasjonens

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Jorunn Larsen Arkiv: D12 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: VICTORIA KULTURHUS, VURDERING AV FRAMTIDIG LOKALISERING

Saksbehandler: Jorunn Larsen Arkiv: D12 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: VICTORIA KULTURHUS, VURDERING AV FRAMTIDIG LOKALISERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Larsen Arkiv: D12 Arkivsaksnr.: 05/05234-002 Dato: 09.11.2005 VICTORIA KULTURHUS, VURDERING AV FRAMTIDIG LOKALISERING SAK TIL : Bystyrekomité kultur med idrett og kirke/bystyret

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

planprogram kultur

planprogram kultur Offentlig ettersyn planprogram kultur 2013 2018 Nedre Eiker kommune Vedtatt av Utvalg for Oppvekst og kultur Frist: 15. august 2012 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag Strategi- og handlingsplan 2007-2009 Norges Korforbund Nord-Trøndelag Norges Korforbund Nord-Trøndelag gir sin tilslutning til Norges Korforbunds visjon, hovedmål og verdier for perioden 2007-2012: Visjon

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune Forslag planprogram Kommunedelplan for kultur Arendal kommune 2017-2020 1 1. Innledning Arendal kommunes gjeldende kommunedelplan for kultur, Kultur for alle hele året, må revideres. Planen skal omfatte

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN: Strategisk kulturplan for Røyken kommune 2015 2024 inneholder strategiske mål for kommunens virksomheter i kultursektoren. Målene har et 10 års perspektiv.

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/13725-1 Dato: 7.11.2013 DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer