Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen Vedtatt av bystyret Oppdatert mai 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008"

Transkript

1 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen Vedtatt av bystyret Oppdatert mai 2008

2 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at det finnes en by på hele jorden hvor alt bare er fint? En eneste by hvor alle mennesker er snille og gode mot hverandre? Denne byen er Drammen. I denne byen finnes det ikke løgner og djevelskap, i denne byen finnes det ikke ensomme mennesker, eller noen som har det vondt, i denne byen bryr alle seg om hverandre. En by som Drammen Tom H. Dalbak Bakgrunnsmotiv side 2-3 Kunstner: Lena Akopian

3 3 Kunst- og kulturstrategi for Drammen innhold 1.0. Rammer for planarbeidet Byens visjon og strategiens ide Dagens situasjon Kunstnerisk og kulturelt mangfold Gallerier, museer og samlinger Byens scener Produksjon av Scenekunst Bildende kunst og kunsthåndverk Musikk, sang og dans Festivaler Undervisning og kurs Kino Bibliotek og litteratur Kunst- og kultur i næringslivet Identitet og omdømme Det brede tilbudet i kulturlivet Spesielle satsningsområder og tiltak Kunstnerisk og kulturelt mangfold Miljø for kunstproduksjon Utvikle amatører og bringe fram talenter Økt bruk av kunst og kultur Fundamentet i kunst- og kulturlivet videreutvikles Utvikle evnen til opplevelse og fornyelse Sikre sentrale kunst- og kulturinstitusjoner Fremme god arkitektur, godt design og ivareta kulturminner Fremme vekst i kulturnæringene Bidra til regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid i kulturlivet Kunnskapsreferanser...30 Vedlegg 1: Vestregionens kulturmanifest...31 Vedlegg 2: Handlingsdel Barn- og unge...32

4 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Rammer for planarbeidet Denne strategien beskriver satsingsområder og tiltak innen kunst- og kulturfeltet som skal være grunnleggende fram mot byjubileet i Planer og tiltak som er knyttet til selve jubileet, er ikke tatt med her. Dokumentet skal være retningsgivende for mer detaljerte planer innen området. Drammen kommunes kunst- og kulturstrategi fra 2002 la stor vekt på å skape en forståelse for hvordan kunst og kultur kan bidra i samfunnsutviklingen og hvordan en profesjonalisering kan styrke kulturlivets fundament. Dette vil fremdeles være grunnlaget for byens kultursatsning. Den foreliggende planen peker ut 4 særskilte satsningsområder i perioden Men det understrekes at man i tillegg til disse satsingsområdene må fortsette arbeidet med å styrke fundamentet i kulturlivet. Det er derfor også beskrevet tiltak som skal bidra til dette. Handlingselementene som foreslås i planen og som får budsjettkonsekvenser, vurderes fortløpende inn mot økonomiplanen. Det vil også bli utviklet nye tiltak i planperioden som ikke ligger inne i denne planen. Planen favner ikke hele det brede kulturbegrepet, men begrenser seg til områdene utøvende og skapende kunst, (dvs. scenekunst, bildende kunst, kunsthåndverk, musikk, film og litteratur, både profesjonell og amatørvirksomhet), samt arkitektur, design, bygningsvern og annet kulturminnevern. For idretten gjelder Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Kirken er en viktig kulturbærer, men i denne sammenheng er den å betrakte som en produsent av et kunst- og kulturtilbud. Dens religiøse dimensjon er ikke tema

5 5 Kunst- og kulturstrategi for Drammen her da dette må betraktes som en egen og svært omfattende debatt som ville involvere alle trossamfunn. Frivillig arbeid inngår på svært mange områder av samfunnet og er derfor drøftet i kommuneplanen. Her er det kun den frivillige virksomheten som foregår innen kunst- og kulturområdet som berøres, blant annet amatørvirksomhet. Grunnskolen er avgjørende når det gjelder å utvikle barnas kulturkompetanse. Samarbeid mellom Kulturskolen, "Den kulturelle skolesekken" og skolene vil derfor bli tillagt stor vekt. I denne utgaven av dokumentet er det gjort enkelte mindre endringer for å fange opp ting som har skjedd etter at planen ble vedtatt. Lokale og nasjonale føringer for planarbeidet. Lokale føringer: Kommuneplan for Drammen Kunst- og Kulturstrategi for Drammen, vedtatt i mai 2002, rullert juni 2006 De mest relevante nasjonale føringene er: St. meld. 38 ( ) Den kulturelle skolesekken St. melding 39 ( ) "Ei blott til lyst" St. meld. 30 ( ) Kultur for læring St. meld. 48 ( ) Kulturpolitikk fram mot 2014 St. meld. 22 ( ) kultur og næring

6 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Byens visjon og strategiens ide Gjeldende kommuneplan for Drammen beskriver kommunenes visjon slik: Miljø- og kompetansebyen Drammen en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap Denne visjonen er overordnet alt arbeid i kommunen. Som et ledd i å utvikle byen i retning av visjonen skal kunst og kulturstrategien bidra til å skape et kunstnerisk og kulturelt mangfold. Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke. Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunstnerisk og kulturelt mangfold skal være et kjennetegn for byen. Kunst- og kulturtilbudet skal ha en spennvidde fra det nye og utfordrende til det bredt folkelige. Kulturlivet skal preges av gjensidig respekt, dialog og samhandling. Det kunstneriske og kulturelle potensialet som ligger i det å ha en sammensatt befolkning, er en stor ressurs som må nyttes for å skape et rikere kulturliv og øke byens utviklingskraft. Dette krever et levende samspill mellom kunst, kultur, kunnskapsmiljø og næringsvirksomhet. Satsingen på kunstnerisk og kulturelt mangfold må sees i lys av at Drammen er den byen, nest etter Oslo, som har høyest andel innbyggere med minoritetsbakgrunn. I samfunn som inneholder mange kulturer, er det en utfordring å utvikle en felles identitet. Kunst og kultur bygger broer mellom mennesker og kulturer. Drammen vil derfor ha mange broer. Byens kunst- og kulturinstitusjoner vil spille en sentral rolle i dette arbeidet gjennom å samarbeide seg imellom, ved å stille sin faglige kompetanse til disposisjon og gjennom å utvikle kunst- og kulturtilbudet.

7 7 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Utsikt fra Holmenokken Barn og unge Barn og unge er brukere og skapere av kunst og kultur. Drammen skal være byen der barn og unge gis muligheter til å møte et bredt spekter av uttrykk. Det skal gi grobunn for god livskvalitet, kunnskap, utvikling, respekt og likeverd. Byen skal ha en grunnmur av kulturbevisste og kulturhungrige barn og unge. For å møte utfordringene i et moderne og sammensatt samfunn, er det vesentlig å ha fokus mot barn og unge. Derfor er mange av tiltakene i strategien rettet spesielt mot denne aldersgruppen. En egen handlingsplan som uttdyper tiltakene i strategien er utarbeidet. Profesjonalisering av kulturlivet St.melding nr. 48, Kulturpolitikken fram mot 2014 omtaler den profesjonelle kunsten: Et prioritert område er å holde fram den profesjonelle kunsten og faglig forankra kulturinnsatsen som en verdi i seg selv. I tillegg blir kvalitet fremhevet som et avgjørende kriterium for at et kulturtiltak skal være prioritert i den statlige kulturpolitikken. Det er viktig å legge forholdene til rette for bredden innenfor kulturlivet. En gjennomgående profesjonalisering av kulturlivet er en forutsetning for den utviklingen Drammen legger opp til. Dette innbærer: Flere profesjonelle kunstnere, frie grupper og institusjoner som skaper kunst Flere profesjonelle aktører som kvalitetsikrer tilbudet, og driver forskning. Høye faglige og pedagogiske krav til dem som underviser og driver formidling innenfor kunst- og kulturområdet må ivaretas.

8 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Kunst og kultur i sentrum En tett, levende og mangfoldig by skal være et kjennetegn for Drammen. De som besøker byen skal oppleve det, og innbyggerne skal identifisere seg med det. I Sentrum skal det skapes et yrende folkeliv, et mangfold av kunstuttrykk, vakre parker, gater og plasser, god moderne arkitektur og erverdige gamle bygningsmiljøer. Hva er kultur? Å vite hva som er viktig, og å vite hva som er viktig å vite. 1. Elvepromenaden, Strømsø. 2. Ypsilon. 3. Bragernes Strand.

9 9 Kunst- og kulturstrategi for Drammen I sentrumsområdet utvikles byens mest sentrale kunst- og kulturinstitusjoner. Området knyttes sammen på tvers av bybrua og den nye gangbrua, Ypsilon fra Drammen park på Bragernes til Kunnskapsparken på Grønland. Det vil også bli vurdert å etablere en gangforbindelse fra Grønlandsområdet via Nybyen til Marienlyst og Drammens Museum. På denne måten vil det bli etabert en attraktiv forbindelse mellom de viktigste kulturinstitusjonene. Institusjonene i sentrum skal stimulere til kulturaktivitet i skoler, foreninger og organisasjoner også utenfor bykjernen. Drammen i regionen Drammen er sentrum for en nærregion på ca mennesker og er den nest største byen i Osloregionen. Denne rollen benyttes til å utvikle nettverk og faglig samarbeid innen kunst- og kulturområdet som styrker det regionale til-budet, og gjør at det kan hevde seg på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det blir viktig å tenke regionalt i forbindelse med daglig drift og utvikling av kunst- og kulturvirksomhetene. For at Drammensregionen skal utvikle seg videre som byregion er det viktig at den produserer egne kunst- og kulturuttrykk. Regionen må utvikle sin egen "stemme" og samtidig utnytte fordelene den tette kontakten med hovedstaden gir. Drammen deltar i Vestregionens kultursamarbeid. Vestregionen har vedtatt et tydelig kulturmanifest som forplikter kommunene til felles innsats innenfor en rekke kulturområder som for eksempel: - Vi må utnytte og utvikle kulturkompetansen i regionen som en felles ressurs som skal brukes der det er mest tjenlig. - Vi må skape resultater og synergi i samspillet med næringsliv, frivillige og profe-sjonelle kulturaktører og våre innbyggere. Det er et mål å videreutvikle og styrke byens sentrale kunst- og kulturinstitusjoner slik at de forblir konkurransedyktige. Samtidig skal det jobbes for å utvikle nye regionale institusjoner som kan få statlig og regional delfinansiering. To nye regionale institusjoner har vokst frem på Unionsområdet på Grønland. Det er Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter, og Papirbredden, Drammen kunnskapspark. Sistnevnte rommer b. a. Drammensbiblioteket. Norges eneste sambibliotek Drammen i nasjonen En profilert og attraktiv byregion er synlig i nasjonal sammenheng. Gode regionale kunst- og kulturinstitusjoner blir også viktige aktører på de nasjonale arenaene. Det er en målsetting at Drammen skal bli kjent som en by med et internasjonalt orientert, mangfoldig og levende kunst- og kulturliv.

10 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Dum-dum boys, Union scene Snedronningen

11 11 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Dagens situasjon 3.1 KUNSTNERISK OG KULTURELT MANGFOLD Kunst- og kulturtilbudet i Drammen skal uttrykke og videreutvikle mangfoldet i folkningen. Alle aktører, lag og foreninger, frivillige, privat og offentlige tilbud i byen skal ta del i denne utviklingen. Union Scenes rolle som møteplass og utviklingsprosjekt, er spesielt viktig i denne sammenhengen. Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter. På Union Scene er det under utvikling et Kompetansesenter for flerkulturell formidling. Det etableres i nær kontakt med høyskolemiljøet og andre relevante kompetanse- og forskningsmiljøer både regionalt og nasjonalt for å utvikle senteret i ønsket retning. Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter, har i dag status som et regionalt kulturhus med oppgaver innenfor musikk, kunst, teater og flerkulturelt arbeid. Her er konferanser, utstillinger, konserter og forestillinger. Det legges til rette for arrangementer innen ulike kunstarter for amatører og profesjonelle, for ulike aldersgrupper og kulturer. Union Scene inneholder blant annet 5 ulike scener samt møterom, undervisningsrom, øvingsrom, verksteder, galleri og gjesteleilighet for kunstnere. Følgende aktører er samlokalisert på Union Scene: Brageteatret Buskerud Musikkråd Drammen barne- og ungdomsteater Drammen kulturskole Drammen Innvandrerråd Kunstnersenteret i Buskerud Masala tekstilverksted Matendo kultursenter Nedre Buskerud Teaterverksted Norges Musikkorps Forbund Buskerud Union Rock Ungdomstilbudet, G GALLERIER, MUSEER OG SAMLINGER Drammen har to offentlig finansierte visningssteder for billedkunst og kunsthåndverk; Kunstnersenteret i Buskerud på Union Scene, og Drammens Museum på Marienlyst. Museet er også byens viktigste kulturhistoriske institusjon. I tillegg til museet finnes det flere private gallerier og kulturhistorisk interessante samlinger og bygningsanlegg.

12 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Kultur skaper ikke mennesker. Mennesker skaper kultur. Drammens Museum Drammens Museum er byens største visningssted for billedkunst og kunsthåndverk, fylkesmuseum for Buskerud og bymuseum for Drammen. Det samler, registrerer og driver forskning på kunst og kulturminner, lager utstillinger og formidler sin kunnskap til publikum. Drammens Museum er slått sammen med Holmsbu Billedgalleri, og er nå ett av de såkalte konsoliderte museene. Museet har høy faglig kompetanse, nyter stor anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt og samarbeider med en rekke institusjoner i inn- og utland. Drammens Museum har ambisjoner om å profilere seg ytterligere nasjonalt og trekke publikum fra hele Osloregionen. I den forbindelse ønskes det utviklet et eget Kunstens hus, men i første omgang prioriterer museet å styrke sin faglige virksomhet og tilbudet til publikum innenfor dagens bygningsmasse, samt vedlikeholdet av museets bygninger. De norske skolehistoriske samlinger Drammen kommune har en interessant skolehistorisk samling som blant annet inneholder skolemateriell som har vært benyttet av Kong Olav V. Samlingene er for en stor del magasinert på Solberg spinneri i Nedre Eiker, men Strømsfjerdingen skole har en gammel skolestue som blir åpnet for skoleklasser etter behov. De skolehistoriske samlingene blir vurdert i sammenheng med andre lokalhistoriske samlinger for å se om det er mulig å utvikle et fremtidsrettet konsept.

13 13 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Andre kulturhistoriske samlinger Det er mange samlinger med kulturhistorisk verdi i byen. Drammens sjøfarts- og tollmuseum, Konnerud gruver, Bygdemuseet i Skoger, Busshistoriske samlinger og Industrisamlingen på Tangen, for å nevne noen. Den såkalte arkiv, bibliotek og museumsmeldingen, (St.meld. nr 22 "Kjelder til kunnskap og oppleving." ), signaliserer at vi har for mange, snarere enn for få museer og samlinger her i landet. Staten ønsker mer samarbeid og sammenslåing av institusjoner. Dersom noen av byens samlinger har ambisjoner om å ekspandere, bør dette finansieres gjennom å inngå allianser med andre aktører og å hente ut samlingenes kommersielle potensial. Kunstnersenteret i Buskerud Senteret eies av kunstnernes organisasjoner og finansieres av det offentlige. Det utgjør en viktig del av miljøet ved Union Scene. Kunstnersenterets virksomhet er variert. Den omfatter å drive kunstgalleriet med kunstbutikk, produsere, tilrettelegge og administrere vandreutstillinger til Den kulturelle skolesekken for alle skolene i hele Buskerud, utnevne og lære opp kunstneriske konsulenter til utsmykningsoppdrag. Kunstnersenteret har et landsdekkende arkiv over kunstnere tilsluttet organisasjonen og kan formidle kontakt mellom oppdragsgivere og kunstnere.

14 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Elvefestivalen 3.3 BYENS SCENER Drammens Teater, Union Scene og Bragernes kirke er viktige arenaer i Drammen for musikk, teater og annen scenekunst. Bragernes torg er byens og regionens sentrale festplass, mens Gamle Kirkeplass, som kan stenges av, brukes til store utendørskonserter med billettsalg. I tillegg er byens ulike kirker, scenen i byparken, bydelshus, aulaer og festsaler arenaer for mange kunst og kulturarrangementer. Drammens teater Drammens Teater er en viktig del av byens profil utad og en drivende kraft innen visning av scenekunst i regionen. Salens sjarm, intimitet og skjønnhet fenger både kunstnere og publikum. Teateret har et bevisst øye for blandingen av det folkelige, det klassiske og det utfordrende. Teatrets scene er i ferd med å bli for liten til å ta i mot de mer plasskrevende forestillingene, og salen er for liten til å kunne hente ut inntektspotensialet i de mest attraktive forestillingene. Muligheten for å videreutvikle teaterkvartalet med Drammens Teater, Harmonien og Folkets Hus, blir derfor utredet med sikte på gjennomføring til byjubileet i Samhandlingen mellom Teaterkvartalet og Union Scene vil bli viet særskilt oppmerksomhet. Drammen teater Union Scene Drammen Internasjonale Kultursenter Union Scene inneholder 5 ulike scener som gir plass til et allsidig kulturtilbud. Her er det plass for amatører og profesjonelle. Viktige deler av profilen er det internasjonale kulturarbeidet, rytmisk musikk, med Union Rockeklubb som en viktig aktør, teateroppsetninger med bl.a. Brageteatret, flerkulturelle arrange menter og arrangementer med aktørene på kulturhuset i samproduksjoner. Bragernes Kirke Bragernes kirke ligger som den monumentale avslutningen av torgaksen mot Bragernesåsen. Kirken har over 200 aktive korsangere, herunder jentekor og guttekor. Kirken har et orgel som er regnet som et av de aller beste i Norge. Bragernes arrangerer flere mindre festivaler og er en betydelig konsertarrangør. Bragernes kirke 3.4 PRODUKSJON AV SCENEKUNST Det er mange profesjonelle kunstnere og artister, semiprofesjonelle og amatører som produserer forestillinger her i regionen. Det er kun én profesjonell og offentlig finansiert teaterprodusent, Brageteatret. En egen scenekunstplan for Buskerud er under utvikling i regi av fylkeskommunen. Drammen deltar aktivt i arbeidet.

15 15 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Brageteatret Teatret er eid av Buskerud Fylkeskommune og Drammen kommune og mottar statlig støtte. Brageteatret er en viktig del av miljøet ved Union Scene. Produksjonene har to innfallsvinkler; barn og unge og flerkultur. Alle kommunene i Buskerud abonnerer på Fylkeskommunens teaterordning gjennom Den kulturelle skolesekken. På det viset når de profesjonelle og spesiallagde produksjonene på en unik måte ut til alle skoleelevene i Drammen og resten av fylket. Brageteatret er en viktig inspirator og samarbeidspartner for byens amatører. Brageteatret har som mål å utvikle seg til et moderne regionteater. Nedre Buskerud Teaterverksted Teaterverkstedet er også samlokalisert på Union Scene. Det er en viktig profesjonell støttespiller for regionens amatørteatre. Teaterverkstedet drives med støtte fra Buskerud fylkeskommune, og kommunene i nedre Buskerud. Askepott, Brageteatret 3.5 BILDENDE KUNST OG KUNSTHÅNDVERK Drammensregionen har flere organiserte kunstnere enn regionens andel av befolkningen i Buskerud skulle tilsi. (Medlemmer i Buskerud Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Sørøst-Norge avd. Buskerud.) Dersom en ser bort i fra de kunstnerne som er organisert i Buskerud, men som bor helt andre steder, er det 66 % som er bosatt i Drammensregionen, mens Buskerudkommunene i Drammensregionen, samt Svelvik og Sande har ca. 60% av befolkning i det samme området. Det er i ferd med å utvikle seg et fruktbart samspill mellom kunst- og museumsmiljøet i Drammen og Vestfossens kunstmiljø. Dette styrker regionens samlede tilbud i vesentlig grad. På Union Scene er det etablert et Artist in Residence-tilbud. Tilbudet innebærer gratis bruk av gjestleilighet med atelier for ulike profesjonelle kunstnere innenfor alle genre. 3.6 MUSIKK, SANG OG DANS. Byen har ingen profesjonelle institusjoner innen disse områdene, men dyktige amatører og semiprofesjonelle. Blant dem er Drammen Byorkester, flere gode korps og messingorkestre, Bragernes kirkes ulike kor og dansestudioene Attic og Top Floor. I tillegg er det en rekke sangere som er aktive i regionen. Drammen kulturskole har musikere som i tillegg til å undervise, har en profesjonell karriere. På Union Scene er det etablert moderne øvingsrom for profesjonelle og amatører innen ulike musikksjangere. Innen det frivillige kulturlivet er det mange tilbud innenfor kor og musikk både for voksne og barn. Kunsthåndtverker Reidun Bull-Hansen Smykkekunstner Ingema Andersen 3.7 FESTIVALER Drammen har flere festivaler som er godt innarbeidet, og som bidrar til et bredt spekter av kulturopplevelser og tilbud til alle aldersgrupper. Litteraturuka, Adventfestivalen i Bragernes kirke, rockefestivalen Working Class Hero og Elvefestivalen i Drammen er gode eksempler på festivaler som bidrar til et levende kulturliv i byen. Det arbeides også videre med en årlig festival for å markere byens egen komponist og musiker Johan Halvorsen. Flere av festivalene arrangeres i samarbeid med Drammen kommune, det lokale næringsliv og andre aktører. Kunst rett Vest Slambassenget Slemmestad

16 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Drammen kulturskole All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst. Drammens kino 3.8 UNDERVISNING OG KURS I Nedre Buskerud finnes det tilbud i videregående skole i flere kunstrelaterte fag, men regionen har ingen høyskoleutdannelse på området. I tillegg til Drammen kulturskole utgjør Nedre Buskerud Teaterverksted og private danse-, drama- og kunstskoler viktige deler av kurs- og undervisningstilbudet i byen og regionen. Det totale tilbudet på grunnleggende og videregående nivå har etter hvert blitt betydelig. Talentoppfølging er et satsingsområde. Drammen kulturskole Drammen kulturskole utfyller det private tilbudet og sikrer på den måten byen et mangfold av undervisningtilbud og aktiviteter innenfor kunst- og kulturfeltet til barn og unge. Kulturskolen har utvidet virksomheten ved å tilby opplæring i kunst- og kulturuttrykk fra ulike verdenshjørner. Kulturskolen er også ansvarlig for utvikling av faglig innhold og formidling av to omfattende kunst- og kulturprogram: Den kulturelle skolesekken er et omfattende profesjonelt og variert kunstog kulturprogram til alle elever i grunnskolen. Kultur-oasen er et omfattende profesjonelt og variert kunst- og kulturprogram til alle beboere ved byens bo- og servicesenter I tillegg til å øke volum og kvalitet på grunntilbudet, er det viktig for Kulturskolen å kunne følge opp sine talenter enda bedre. 3.9 KINO Drammen har en moderne kino som ligger på Bragernes torg. Den er ideelt lokalisert med hensyn til å stimulere livet i sentrum. Repertoarpolitikken er som følger: - det skal vises barnefilm hver dag - skolekino etter skolenes ønsker i forhold til egne timeplaner - pensjonistkino minst en gang i uka til redusert pris - samtlige garantifilmer som importeres til Norge fra land utenom USA (ca filmer i året)

17 17 Kunst- og kulturstrategi for Drammen samtlige norske filmer som produseres med offentlig støtte Kinoen skal ha et nært samarbeid med byens øvrige kulturliv. Kino City er en viktig bidragsyter til Den kulturelle skolesekken BIBLIOTEK OG LITTERATUR Et nytt bibliotek, Drammensbiblioteket, er etablert i et samarbeid mellom Drammen Bibliotek, Buskerud Fylkesbibliotek og Høgskolen i Buskerud. på Papirbredden. Drammen kunnskapspark. Dette er et Bibliotek/læringssenter som representerer et samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og institusjoner. Det nye bibliotekets har et bredt spekter av tilbud og tjenester til alle befolkningsgrupper. og er regionens største formidler av litteratur. Biblioteket er en møteplass for kunnskap og kultur, et senter for livslang læring og en viktig demokratisk arena. Biblioteket utvikler digitale tjenester og bidrar til et innovativt miljø i Kunnskapsparken. Drammensbiblioteket, Papirbredden. (1+2) 3.11 KUNST- OG KULTUR I NÆRINGSLIVET Næringslivet ser i økende grad nytte av å engasjere seg i kulturutviklingen i Drammen. Det er attraktivt å holde til i en by med en rikt kulturliv. Bedrifter bruker kunst og kultur bevisst i sin merkevarebygging. Bedrifter engasjerer seg i kunstnerisk utsmykking av byen, støtter festivaler og ulike arrangement Bedrifter bidrar til å bevare kulturminner og lage utstillinger Private aktører deler ut kunstpriser og -stipend, og opparbeider egne kunstsamlinger Bedrifter inngår langsiktige kultursamarbeidsavtaler og benytter disse internt for sine ansatte og eksternt for kunder og kontakter Bedrifter bruker felles kulturopplevelser i forbindelse med "teambuilding" Bedrifter tilbyr kultur som fellesgode i tillegg til lønn i konkurranse om arbeidskraft. Ansatte ser på felles kulturopplevelser som et gode og en styrking av arbeidsmiljøet 3.12 IDENTITET OG OMDØMME Alle som bor i Drammen skal kunne være stolte av byen, føle identitet og en positiv tilhørighet. Det er et mål at alle innbyggere skal kunne bli kjent med mangfoldet og kvalitetene i byen og ta det i bruk. Innbyggerne er alle verdifulle ambassadører for byen. Kunst og kultur er et viktige virkemidler for å utvikle byens identitet og omdømme DET BREDE TILBUDET I KULTURLIVET Drammen har et rikt og mangfoldig kulturliv. Kommunens mange frivillige lag og foreninger organiserer og aktiviserer innbyggere i alle aldersgrupper i positive kultur- og fritidsaktiviteter. Denne bredden i tilbudet er helt vesentlig for befolkningens delaktighet og engasjement i byen og kulturlivet. Kunst rett Vest Slambassenget Slemmestad

18 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Spesielle satsningsområder og tiltak Kunsten er det nærmeste vi kan komme mennesket. 4.1 KUNSTNERISK OG KULTURELT MANGFOLD Alle byens kunst- og kulturinstitusjoner vil være viktige i arbeidet med å videreutvikle byens og regionens kunstneriske og kulturelle mangfold, men Union Scene, Drammen internasjonale kultursenter, vil ha nøkkelrolle. Senteret skal fungere både som et regionalt kulturhus, et senter for kunstproduksjon og som et nasjonalt senter for flerkulturell formidling. Union Scene spiller således en viktig rolle i mange sammenhenger. Flere ulike tiltak er derfor knyttet opp mot dette senteret. Papirbredden, Drammen Kunnskapspark ligger ved siden Union Scene. Kunnskapsparken rommer flere virksomheter som er sentrale i arbeidet med å skape et velfungende flerkulturelt samfunn. Papirbredden, Drammen Kunnskapspark Drammen kommune og Entra eiendom har etablert Papirbredden, Drammen Kunnskapspark. Her er Høgskolen i Buskerud, Handelshøyskolen BI Buskerud og Drammensbiblioteket de største leietagerne. Ambisjonene er at man skal skape et sterkt miljø for kunnskap, kultur og næringsutvikling. Prosjektet Det norske senter for flerkulturell verdiskapning. Kommunal- og regionaldepartementet har gitt støtte til å utvikle senteret. Prosjektet er forankret i Rådet for Drammensregionen. Tverrfaglig kompetansesenter for flerkulturell forståelse. I tillegg ønsker Høgskolen i Buskerud å satse på etablering av et tverrfaglig senter for flerkulturell forståelse Dette miljøet er tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud, Drammen kommune, innvanderrådet og andre aktuelle samarbeidspartnere.

19 19 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Papirbredden TILTAK: Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter videreutvikles som kulturhus. Drammen kommune i samarbeid med Buskerud fylkeskommune vil videreutvikle aktiviteten på Union Scene slik at det bidrar til et større kunstnerisk og kulturelt mangfold i hele regionen Etablere et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling på Union Scene. Arbeidet skjer i regi av Drammen kommune i samarbeid med Norsk kulturråd. Dette senteret vil kunne bidra til å utvikle spisskompetanse på nasjonalt nivå som også det regionale kulturlivet vil kunne ha stor glede av. En slik etablering vil kunne gi større tyngde til byens satsing innen det flerkulturelle området Utvikling av et framtidsrettet bibliotek som en del av Papirbredden, Drammen Kunnskapspark. Biblioteket når fram til de fleste befolkningsgrupper og er derfor svært viktig i dette arbeidet. Drammensbiblioteket på Papirbredden er et sektorovergripende samarbeid, på tvers av forvaltningsgrenser, og vil i praksis realisere visjonen om det "sømløse bibliotek" Bringe frem det nye og uventede innen scenekunst. Målet er å utvikle et samarbeid mellom Brageteatret, Drammens Teater og Arena Vestfossen for sammen å vurdere søknader, rettlede søkere og legge til rette for å gjennomføre nye scenekunstprosjekt. En finansieringskilde vil være prosjekttilkuddsordningen beskrevet under tiltak

20 Kunst- og kulturstrategi for Drammen MILJØ FOR KUNSTPRODUKSJON Kunst- og kulturtilbud som er skapt i Drammen, vil bidra til å utvikle vår lokale kultur og samtidig gjøre andre oppmerksom på den. Drammensregionen er i ferd med å få flere gode visningssteder både for scenekunst og billedkunst, men produksjonsmiljøene er svært små. Miljøet for kunstproduksjon utvikles gjennom å dyrke frem talenter, stimulere tilflytting av kunstnere og kulturarbeidere, og skape gode arbeidsforhold og fagmiljøer disse gruppene. Byen må bruke kunstnernes arbeider og kompetanse i større grad enn i dag, og pris- og stipendordninger må videreutvikles. I tillegg bør det etableres flere kunst og designrelatert utdannelser på høyskolenivå. For å få flere med innvandrerbakgrunn til å være brukere av kulturtilbudene i regionen, er det viktig å legge til rette for kunstnere med innvandrerbakgrunn. Fra åpningen av Papirbredden TILTAK: Union Scene utvikles som et regionalt senter for produksjon av kunst. Union Scene skal være et regionalt kraftsenter for amatører og profesjonelle i forbindelse med produksjon og visning av kunst innen områdene: rytmisk musikk, scenekunst, billedkunst og kunsthåndverk. Behovet for arealer kartlegges som en del av Union Scenes utviklingsplaner og sees i sammenheng med tilbudet som er under etablering i Vestfossen i Øvre Eiker. I den videre utvikling av Union Scene er det fokus på: Disponible midler som kan stimulere til mangfold og kunstnerisk kvalitet. Gjesteleilighet og arbeidsrom for besøkende kunstnere. Øvingsrom og studio for band og musikkutøvere, både faste og prosjektbaserte tilbud. Ulike produksjonsrom som kan leies ut til designere, kulturarbeidere og andre i den hensikt å utvikle regionens kulturnæringer. Ungdommens kulturtilbud, G60, utvikles som en del av Union Scene, Drammen internasjonale kultursenter. Det er vesentlig at ungdom får møte profesjonelle kunstnere og utøvere som kan gi inspirasjon og føre til samhandling. Det er forventet gode synerieffekter ved samlokaliseringen av G60 med de mange kunnskaps- og kulturaktørene på Unionområdet. Se også: Profesjonelle musikere kap Tilskudd til prosjekter kap Innkjøps- og utsmykningsordninger kap Glasskunst, Kari Ulleberg

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN: Strategisk kulturplan for Røyken kommune 2015 2024 inneholder strategiske mål for kommunens virksomheter i kultursektoren. Målene har et 10 års perspektiv.

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Strategiplan 2016 2020

Strategiplan 2016 2020 9 Fokusområde 7: Organisering og arbeidsmiljø Fokusområdet omfatter organisatoriske og administrative forhold, retningslinjer og rutiner. Forhold som går på samhandling kollegaer/avdelinger, roller og

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 INNHOLD Innledning Fylkets abonnementsordning Det lokale aktivitetstilbudet Obligatoriske aktiviteter Valgfrie aktiviteter Kurs og etterutdanning Innledning Velkommen

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 KULTUR FOR ALLE HELE ÅRET Dato: 8. februar 2012 2 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet Arendal bystyre vedtok i møte 8. desember

Detaljer

Kulturindustrien i Tromsø

Kulturindustrien i Tromsø Kulturindustrien i Tromsø Erfaringer og muligheter presentert av Roar Dons Behov for innhold i opplevelsessamfunnet som vi i dag befinner oss i er sterkt økende og dagens og fremtidens eldre er villige

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Møtedato: Rådmannsgruppen 21. august 2014 Sak: 37/2014 Framtidig lokalisering av Kunst rett vest

Møtedato: Rådmannsgruppen 21. august 2014 Sak: 37/2014 Framtidig lokalisering av Kunst rett vest Møtedato: Rådmannsgruppen 21. august 2014 Sak: 37/2014 Framtidig lokalisering av Kunst rett vest Forslag til vedtak: Ikke formulert. Formuleres i tråd med synspunktene i rådmannsgruppen. Bakgrunn for saken

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO!

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO! «UNG SCENE HELGELAND» OG «UNG YTRING HELGELAND» SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE PETTER DASS-DAGENE 2016 16.-19. juni 2016 «Du skal ikke ha andre guder enn meg» Om ytringsfrihet, vår tids tabuer og en stemme for

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015 FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID Troms 12. juni 2015 Mitt utgangspunkt Bibliotekstrategi for Buskerud Strategi ikke ønskeliste Kunnskapsbasert: SWOT, utfordringer, føringer Visjoner,

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene Bodø kommune Den kulturelle skolesekken Kulturkontakten Informasjon til kulturkontaktene og skolene DKS i Bodø kommune Bodø kommune skal gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) formidle profesjonell kunst

Detaljer

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014 Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater Drammen, 30. januar 2014 1 Om prosjektet Tittel: Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012 plan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Vedtatt av årsmøtet den 23.3.2012 Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside og formål, slik de er gjengitt nedenfor. De overordnede målene i

Detaljer

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere,

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Lokalisering av ny videregående skole og kulturelt flerbrukshus i Ski sentrum

Lokalisering av ny videregående skole og kulturelt flerbrukshus i Ski sentrum Til Ordfører Tuva Moflag Kommunestyremedlemmer i Ski Rådmann Audun Fiskvik Kommunalsjefene Kjell Sæther og Jane Short Aurlien Kultursjef Mette Skrikerud postmottak@ski.kommune.no Jazz skolen Kråkstad Jazz

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Hvordan få til samspill i og mellom kulturorganisasjoner?

Hvordan få til samspill i og mellom kulturorganisasjoner? Hvordan få til samspill i og mellom kulturorganisasjoner? fra et ledelses- og organiseringsperspektiv AV DR. OECON DONATELLA DE PAOLI HANDELSHØYSKOLEN BI NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING 28 OKT 2011 Innhold Kulturens

Detaljer

Interkultur på Union Scene

Interkultur på Union Scene Interkultur på Union Scene - En smak av Drammens kulturelle mangfold Klassisk ballett og indisk dans i koreografi av Rukmini Chatterjee, Union Scene 2009. Foto: Ellen Stokland Internasjonale Drammen Det

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer