Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen Vedtatt av bystyret Oppdatert mai 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008"

Transkript

1 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen Vedtatt av bystyret Oppdatert mai 2008

2 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at det finnes en by på hele jorden hvor alt bare er fint? En eneste by hvor alle mennesker er snille og gode mot hverandre? Denne byen er Drammen. I denne byen finnes det ikke løgner og djevelskap, i denne byen finnes det ikke ensomme mennesker, eller noen som har det vondt, i denne byen bryr alle seg om hverandre. En by som Drammen Tom H. Dalbak Bakgrunnsmotiv side 2-3 Kunstner: Lena Akopian

3 3 Kunst- og kulturstrategi for Drammen innhold 1.0. Rammer for planarbeidet Byens visjon og strategiens ide Dagens situasjon Kunstnerisk og kulturelt mangfold Gallerier, museer og samlinger Byens scener Produksjon av Scenekunst Bildende kunst og kunsthåndverk Musikk, sang og dans Festivaler Undervisning og kurs Kino Bibliotek og litteratur Kunst- og kultur i næringslivet Identitet og omdømme Det brede tilbudet i kulturlivet Spesielle satsningsområder og tiltak Kunstnerisk og kulturelt mangfold Miljø for kunstproduksjon Utvikle amatører og bringe fram talenter Økt bruk av kunst og kultur Fundamentet i kunst- og kulturlivet videreutvikles Utvikle evnen til opplevelse og fornyelse Sikre sentrale kunst- og kulturinstitusjoner Fremme god arkitektur, godt design og ivareta kulturminner Fremme vekst i kulturnæringene Bidra til regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid i kulturlivet Kunnskapsreferanser...30 Vedlegg 1: Vestregionens kulturmanifest...31 Vedlegg 2: Handlingsdel Barn- og unge...32

4 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Rammer for planarbeidet Denne strategien beskriver satsingsområder og tiltak innen kunst- og kulturfeltet som skal være grunnleggende fram mot byjubileet i Planer og tiltak som er knyttet til selve jubileet, er ikke tatt med her. Dokumentet skal være retningsgivende for mer detaljerte planer innen området. Drammen kommunes kunst- og kulturstrategi fra 2002 la stor vekt på å skape en forståelse for hvordan kunst og kultur kan bidra i samfunnsutviklingen og hvordan en profesjonalisering kan styrke kulturlivets fundament. Dette vil fremdeles være grunnlaget for byens kultursatsning. Den foreliggende planen peker ut 4 særskilte satsningsområder i perioden Men det understrekes at man i tillegg til disse satsingsområdene må fortsette arbeidet med å styrke fundamentet i kulturlivet. Det er derfor også beskrevet tiltak som skal bidra til dette. Handlingselementene som foreslås i planen og som får budsjettkonsekvenser, vurderes fortløpende inn mot økonomiplanen. Det vil også bli utviklet nye tiltak i planperioden som ikke ligger inne i denne planen. Planen favner ikke hele det brede kulturbegrepet, men begrenser seg til områdene utøvende og skapende kunst, (dvs. scenekunst, bildende kunst, kunsthåndverk, musikk, film og litteratur, både profesjonell og amatørvirksomhet), samt arkitektur, design, bygningsvern og annet kulturminnevern. For idretten gjelder Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Kirken er en viktig kulturbærer, men i denne sammenheng er den å betrakte som en produsent av et kunst- og kulturtilbud. Dens religiøse dimensjon er ikke tema

5 5 Kunst- og kulturstrategi for Drammen her da dette må betraktes som en egen og svært omfattende debatt som ville involvere alle trossamfunn. Frivillig arbeid inngår på svært mange områder av samfunnet og er derfor drøftet i kommuneplanen. Her er det kun den frivillige virksomheten som foregår innen kunst- og kulturområdet som berøres, blant annet amatørvirksomhet. Grunnskolen er avgjørende når det gjelder å utvikle barnas kulturkompetanse. Samarbeid mellom Kulturskolen, "Den kulturelle skolesekken" og skolene vil derfor bli tillagt stor vekt. I denne utgaven av dokumentet er det gjort enkelte mindre endringer for å fange opp ting som har skjedd etter at planen ble vedtatt. Lokale og nasjonale føringer for planarbeidet. Lokale føringer: Kommuneplan for Drammen Kunst- og Kulturstrategi for Drammen, vedtatt i mai 2002, rullert juni 2006 De mest relevante nasjonale føringene er: St. meld. 38 ( ) Den kulturelle skolesekken St. melding 39 ( ) "Ei blott til lyst" St. meld. 30 ( ) Kultur for læring St. meld. 48 ( ) Kulturpolitikk fram mot 2014 St. meld. 22 ( ) kultur og næring

6 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Byens visjon og strategiens ide Gjeldende kommuneplan for Drammen beskriver kommunenes visjon slik: Miljø- og kompetansebyen Drammen en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap Denne visjonen er overordnet alt arbeid i kommunen. Som et ledd i å utvikle byen i retning av visjonen skal kunst og kulturstrategien bidra til å skape et kunstnerisk og kulturelt mangfold. Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke. Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunstnerisk og kulturelt mangfold skal være et kjennetegn for byen. Kunst- og kulturtilbudet skal ha en spennvidde fra det nye og utfordrende til det bredt folkelige. Kulturlivet skal preges av gjensidig respekt, dialog og samhandling. Det kunstneriske og kulturelle potensialet som ligger i det å ha en sammensatt befolkning, er en stor ressurs som må nyttes for å skape et rikere kulturliv og øke byens utviklingskraft. Dette krever et levende samspill mellom kunst, kultur, kunnskapsmiljø og næringsvirksomhet. Satsingen på kunstnerisk og kulturelt mangfold må sees i lys av at Drammen er den byen, nest etter Oslo, som har høyest andel innbyggere med minoritetsbakgrunn. I samfunn som inneholder mange kulturer, er det en utfordring å utvikle en felles identitet. Kunst og kultur bygger broer mellom mennesker og kulturer. Drammen vil derfor ha mange broer. Byens kunst- og kulturinstitusjoner vil spille en sentral rolle i dette arbeidet gjennom å samarbeide seg imellom, ved å stille sin faglige kompetanse til disposisjon og gjennom å utvikle kunst- og kulturtilbudet.

7 7 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Utsikt fra Holmenokken Barn og unge Barn og unge er brukere og skapere av kunst og kultur. Drammen skal være byen der barn og unge gis muligheter til å møte et bredt spekter av uttrykk. Det skal gi grobunn for god livskvalitet, kunnskap, utvikling, respekt og likeverd. Byen skal ha en grunnmur av kulturbevisste og kulturhungrige barn og unge. For å møte utfordringene i et moderne og sammensatt samfunn, er det vesentlig å ha fokus mot barn og unge. Derfor er mange av tiltakene i strategien rettet spesielt mot denne aldersgruppen. En egen handlingsplan som uttdyper tiltakene i strategien er utarbeidet. Profesjonalisering av kulturlivet St.melding nr. 48, Kulturpolitikken fram mot 2014 omtaler den profesjonelle kunsten: Et prioritert område er å holde fram den profesjonelle kunsten og faglig forankra kulturinnsatsen som en verdi i seg selv. I tillegg blir kvalitet fremhevet som et avgjørende kriterium for at et kulturtiltak skal være prioritert i den statlige kulturpolitikken. Det er viktig å legge forholdene til rette for bredden innenfor kulturlivet. En gjennomgående profesjonalisering av kulturlivet er en forutsetning for den utviklingen Drammen legger opp til. Dette innbærer: Flere profesjonelle kunstnere, frie grupper og institusjoner som skaper kunst Flere profesjonelle aktører som kvalitetsikrer tilbudet, og driver forskning. Høye faglige og pedagogiske krav til dem som underviser og driver formidling innenfor kunst- og kulturområdet må ivaretas.

8 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Kunst og kultur i sentrum En tett, levende og mangfoldig by skal være et kjennetegn for Drammen. De som besøker byen skal oppleve det, og innbyggerne skal identifisere seg med det. I Sentrum skal det skapes et yrende folkeliv, et mangfold av kunstuttrykk, vakre parker, gater og plasser, god moderne arkitektur og erverdige gamle bygningsmiljøer. Hva er kultur? Å vite hva som er viktig, og å vite hva som er viktig å vite. 1. Elvepromenaden, Strømsø. 2. Ypsilon. 3. Bragernes Strand.

9 9 Kunst- og kulturstrategi for Drammen I sentrumsområdet utvikles byens mest sentrale kunst- og kulturinstitusjoner. Området knyttes sammen på tvers av bybrua og den nye gangbrua, Ypsilon fra Drammen park på Bragernes til Kunnskapsparken på Grønland. Det vil også bli vurdert å etablere en gangforbindelse fra Grønlandsområdet via Nybyen til Marienlyst og Drammens Museum. På denne måten vil det bli etabert en attraktiv forbindelse mellom de viktigste kulturinstitusjonene. Institusjonene i sentrum skal stimulere til kulturaktivitet i skoler, foreninger og organisasjoner også utenfor bykjernen. Drammen i regionen Drammen er sentrum for en nærregion på ca mennesker og er den nest største byen i Osloregionen. Denne rollen benyttes til å utvikle nettverk og faglig samarbeid innen kunst- og kulturområdet som styrker det regionale til-budet, og gjør at det kan hevde seg på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det blir viktig å tenke regionalt i forbindelse med daglig drift og utvikling av kunst- og kulturvirksomhetene. For at Drammensregionen skal utvikle seg videre som byregion er det viktig at den produserer egne kunst- og kulturuttrykk. Regionen må utvikle sin egen "stemme" og samtidig utnytte fordelene den tette kontakten med hovedstaden gir. Drammen deltar i Vestregionens kultursamarbeid. Vestregionen har vedtatt et tydelig kulturmanifest som forplikter kommunene til felles innsats innenfor en rekke kulturområder som for eksempel: - Vi må utnytte og utvikle kulturkompetansen i regionen som en felles ressurs som skal brukes der det er mest tjenlig. - Vi må skape resultater og synergi i samspillet med næringsliv, frivillige og profe-sjonelle kulturaktører og våre innbyggere. Det er et mål å videreutvikle og styrke byens sentrale kunst- og kulturinstitusjoner slik at de forblir konkurransedyktige. Samtidig skal det jobbes for å utvikle nye regionale institusjoner som kan få statlig og regional delfinansiering. To nye regionale institusjoner har vokst frem på Unionsområdet på Grønland. Det er Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter, og Papirbredden, Drammen kunnskapspark. Sistnevnte rommer b. a. Drammensbiblioteket. Norges eneste sambibliotek Drammen i nasjonen En profilert og attraktiv byregion er synlig i nasjonal sammenheng. Gode regionale kunst- og kulturinstitusjoner blir også viktige aktører på de nasjonale arenaene. Det er en målsetting at Drammen skal bli kjent som en by med et internasjonalt orientert, mangfoldig og levende kunst- og kulturliv.

10 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Dum-dum boys, Union scene Snedronningen

11 11 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Dagens situasjon 3.1 KUNSTNERISK OG KULTURELT MANGFOLD Kunst- og kulturtilbudet i Drammen skal uttrykke og videreutvikle mangfoldet i folkningen. Alle aktører, lag og foreninger, frivillige, privat og offentlige tilbud i byen skal ta del i denne utviklingen. Union Scenes rolle som møteplass og utviklingsprosjekt, er spesielt viktig i denne sammenhengen. Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter. På Union Scene er det under utvikling et Kompetansesenter for flerkulturell formidling. Det etableres i nær kontakt med høyskolemiljøet og andre relevante kompetanse- og forskningsmiljøer både regionalt og nasjonalt for å utvikle senteret i ønsket retning. Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter, har i dag status som et regionalt kulturhus med oppgaver innenfor musikk, kunst, teater og flerkulturelt arbeid. Her er konferanser, utstillinger, konserter og forestillinger. Det legges til rette for arrangementer innen ulike kunstarter for amatører og profesjonelle, for ulike aldersgrupper og kulturer. Union Scene inneholder blant annet 5 ulike scener samt møterom, undervisningsrom, øvingsrom, verksteder, galleri og gjesteleilighet for kunstnere. Følgende aktører er samlokalisert på Union Scene: Brageteatret Buskerud Musikkråd Drammen barne- og ungdomsteater Drammen kulturskole Drammen Innvandrerråd Kunstnersenteret i Buskerud Masala tekstilverksted Matendo kultursenter Nedre Buskerud Teaterverksted Norges Musikkorps Forbund Buskerud Union Rock Ungdomstilbudet, G GALLERIER, MUSEER OG SAMLINGER Drammen har to offentlig finansierte visningssteder for billedkunst og kunsthåndverk; Kunstnersenteret i Buskerud på Union Scene, og Drammens Museum på Marienlyst. Museet er også byens viktigste kulturhistoriske institusjon. I tillegg til museet finnes det flere private gallerier og kulturhistorisk interessante samlinger og bygningsanlegg.

12 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Kultur skaper ikke mennesker. Mennesker skaper kultur. Drammens Museum Drammens Museum er byens største visningssted for billedkunst og kunsthåndverk, fylkesmuseum for Buskerud og bymuseum for Drammen. Det samler, registrerer og driver forskning på kunst og kulturminner, lager utstillinger og formidler sin kunnskap til publikum. Drammens Museum er slått sammen med Holmsbu Billedgalleri, og er nå ett av de såkalte konsoliderte museene. Museet har høy faglig kompetanse, nyter stor anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt og samarbeider med en rekke institusjoner i inn- og utland. Drammens Museum har ambisjoner om å profilere seg ytterligere nasjonalt og trekke publikum fra hele Osloregionen. I den forbindelse ønskes det utviklet et eget Kunstens hus, men i første omgang prioriterer museet å styrke sin faglige virksomhet og tilbudet til publikum innenfor dagens bygningsmasse, samt vedlikeholdet av museets bygninger. De norske skolehistoriske samlinger Drammen kommune har en interessant skolehistorisk samling som blant annet inneholder skolemateriell som har vært benyttet av Kong Olav V. Samlingene er for en stor del magasinert på Solberg spinneri i Nedre Eiker, men Strømsfjerdingen skole har en gammel skolestue som blir åpnet for skoleklasser etter behov. De skolehistoriske samlingene blir vurdert i sammenheng med andre lokalhistoriske samlinger for å se om det er mulig å utvikle et fremtidsrettet konsept.

13 13 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Andre kulturhistoriske samlinger Det er mange samlinger med kulturhistorisk verdi i byen. Drammens sjøfarts- og tollmuseum, Konnerud gruver, Bygdemuseet i Skoger, Busshistoriske samlinger og Industrisamlingen på Tangen, for å nevne noen. Den såkalte arkiv, bibliotek og museumsmeldingen, (St.meld. nr 22 "Kjelder til kunnskap og oppleving." ), signaliserer at vi har for mange, snarere enn for få museer og samlinger her i landet. Staten ønsker mer samarbeid og sammenslåing av institusjoner. Dersom noen av byens samlinger har ambisjoner om å ekspandere, bør dette finansieres gjennom å inngå allianser med andre aktører og å hente ut samlingenes kommersielle potensial. Kunstnersenteret i Buskerud Senteret eies av kunstnernes organisasjoner og finansieres av det offentlige. Det utgjør en viktig del av miljøet ved Union Scene. Kunstnersenterets virksomhet er variert. Den omfatter å drive kunstgalleriet med kunstbutikk, produsere, tilrettelegge og administrere vandreutstillinger til Den kulturelle skolesekken for alle skolene i hele Buskerud, utnevne og lære opp kunstneriske konsulenter til utsmykningsoppdrag. Kunstnersenteret har et landsdekkende arkiv over kunstnere tilsluttet organisasjonen og kan formidle kontakt mellom oppdragsgivere og kunstnere.

14 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Elvefestivalen 3.3 BYENS SCENER Drammens Teater, Union Scene og Bragernes kirke er viktige arenaer i Drammen for musikk, teater og annen scenekunst. Bragernes torg er byens og regionens sentrale festplass, mens Gamle Kirkeplass, som kan stenges av, brukes til store utendørskonserter med billettsalg. I tillegg er byens ulike kirker, scenen i byparken, bydelshus, aulaer og festsaler arenaer for mange kunst og kulturarrangementer. Drammens teater Drammens Teater er en viktig del av byens profil utad og en drivende kraft innen visning av scenekunst i regionen. Salens sjarm, intimitet og skjønnhet fenger både kunstnere og publikum. Teateret har et bevisst øye for blandingen av det folkelige, det klassiske og det utfordrende. Teatrets scene er i ferd med å bli for liten til å ta i mot de mer plasskrevende forestillingene, og salen er for liten til å kunne hente ut inntektspotensialet i de mest attraktive forestillingene. Muligheten for å videreutvikle teaterkvartalet med Drammens Teater, Harmonien og Folkets Hus, blir derfor utredet med sikte på gjennomføring til byjubileet i Samhandlingen mellom Teaterkvartalet og Union Scene vil bli viet særskilt oppmerksomhet. Drammen teater Union Scene Drammen Internasjonale Kultursenter Union Scene inneholder 5 ulike scener som gir plass til et allsidig kulturtilbud. Her er det plass for amatører og profesjonelle. Viktige deler av profilen er det internasjonale kulturarbeidet, rytmisk musikk, med Union Rockeklubb som en viktig aktør, teateroppsetninger med bl.a. Brageteatret, flerkulturelle arrange menter og arrangementer med aktørene på kulturhuset i samproduksjoner. Bragernes Kirke Bragernes kirke ligger som den monumentale avslutningen av torgaksen mot Bragernesåsen. Kirken har over 200 aktive korsangere, herunder jentekor og guttekor. Kirken har et orgel som er regnet som et av de aller beste i Norge. Bragernes arrangerer flere mindre festivaler og er en betydelig konsertarrangør. Bragernes kirke 3.4 PRODUKSJON AV SCENEKUNST Det er mange profesjonelle kunstnere og artister, semiprofesjonelle og amatører som produserer forestillinger her i regionen. Det er kun én profesjonell og offentlig finansiert teaterprodusent, Brageteatret. En egen scenekunstplan for Buskerud er under utvikling i regi av fylkeskommunen. Drammen deltar aktivt i arbeidet.

15 15 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Brageteatret Teatret er eid av Buskerud Fylkeskommune og Drammen kommune og mottar statlig støtte. Brageteatret er en viktig del av miljøet ved Union Scene. Produksjonene har to innfallsvinkler; barn og unge og flerkultur. Alle kommunene i Buskerud abonnerer på Fylkeskommunens teaterordning gjennom Den kulturelle skolesekken. På det viset når de profesjonelle og spesiallagde produksjonene på en unik måte ut til alle skoleelevene i Drammen og resten av fylket. Brageteatret er en viktig inspirator og samarbeidspartner for byens amatører. Brageteatret har som mål å utvikle seg til et moderne regionteater. Nedre Buskerud Teaterverksted Teaterverkstedet er også samlokalisert på Union Scene. Det er en viktig profesjonell støttespiller for regionens amatørteatre. Teaterverkstedet drives med støtte fra Buskerud fylkeskommune, og kommunene i nedre Buskerud. Askepott, Brageteatret 3.5 BILDENDE KUNST OG KUNSTHÅNDVERK Drammensregionen har flere organiserte kunstnere enn regionens andel av befolkningen i Buskerud skulle tilsi. (Medlemmer i Buskerud Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Sørøst-Norge avd. Buskerud.) Dersom en ser bort i fra de kunstnerne som er organisert i Buskerud, men som bor helt andre steder, er det 66 % som er bosatt i Drammensregionen, mens Buskerudkommunene i Drammensregionen, samt Svelvik og Sande har ca. 60% av befolkning i det samme området. Det er i ferd med å utvikle seg et fruktbart samspill mellom kunst- og museumsmiljøet i Drammen og Vestfossens kunstmiljø. Dette styrker regionens samlede tilbud i vesentlig grad. På Union Scene er det etablert et Artist in Residence-tilbud. Tilbudet innebærer gratis bruk av gjestleilighet med atelier for ulike profesjonelle kunstnere innenfor alle genre. 3.6 MUSIKK, SANG OG DANS. Byen har ingen profesjonelle institusjoner innen disse områdene, men dyktige amatører og semiprofesjonelle. Blant dem er Drammen Byorkester, flere gode korps og messingorkestre, Bragernes kirkes ulike kor og dansestudioene Attic og Top Floor. I tillegg er det en rekke sangere som er aktive i regionen. Drammen kulturskole har musikere som i tillegg til å undervise, har en profesjonell karriere. På Union Scene er det etablert moderne øvingsrom for profesjonelle og amatører innen ulike musikksjangere. Innen det frivillige kulturlivet er det mange tilbud innenfor kor og musikk både for voksne og barn. Kunsthåndtverker Reidun Bull-Hansen Smykkekunstner Ingema Andersen 3.7 FESTIVALER Drammen har flere festivaler som er godt innarbeidet, og som bidrar til et bredt spekter av kulturopplevelser og tilbud til alle aldersgrupper. Litteraturuka, Adventfestivalen i Bragernes kirke, rockefestivalen Working Class Hero og Elvefestivalen i Drammen er gode eksempler på festivaler som bidrar til et levende kulturliv i byen. Det arbeides også videre med en årlig festival for å markere byens egen komponist og musiker Johan Halvorsen. Flere av festivalene arrangeres i samarbeid med Drammen kommune, det lokale næringsliv og andre aktører. Kunst rett Vest Slambassenget Slemmestad

16 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Drammen kulturskole All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst. Drammens kino 3.8 UNDERVISNING OG KURS I Nedre Buskerud finnes det tilbud i videregående skole i flere kunstrelaterte fag, men regionen har ingen høyskoleutdannelse på området. I tillegg til Drammen kulturskole utgjør Nedre Buskerud Teaterverksted og private danse-, drama- og kunstskoler viktige deler av kurs- og undervisningstilbudet i byen og regionen. Det totale tilbudet på grunnleggende og videregående nivå har etter hvert blitt betydelig. Talentoppfølging er et satsingsområde. Drammen kulturskole Drammen kulturskole utfyller det private tilbudet og sikrer på den måten byen et mangfold av undervisningtilbud og aktiviteter innenfor kunst- og kulturfeltet til barn og unge. Kulturskolen har utvidet virksomheten ved å tilby opplæring i kunst- og kulturuttrykk fra ulike verdenshjørner. Kulturskolen er også ansvarlig for utvikling av faglig innhold og formidling av to omfattende kunst- og kulturprogram: Den kulturelle skolesekken er et omfattende profesjonelt og variert kunstog kulturprogram til alle elever i grunnskolen. Kultur-oasen er et omfattende profesjonelt og variert kunst- og kulturprogram til alle beboere ved byens bo- og servicesenter I tillegg til å øke volum og kvalitet på grunntilbudet, er det viktig for Kulturskolen å kunne følge opp sine talenter enda bedre. 3.9 KINO Drammen har en moderne kino som ligger på Bragernes torg. Den er ideelt lokalisert med hensyn til å stimulere livet i sentrum. Repertoarpolitikken er som følger: - det skal vises barnefilm hver dag - skolekino etter skolenes ønsker i forhold til egne timeplaner - pensjonistkino minst en gang i uka til redusert pris - samtlige garantifilmer som importeres til Norge fra land utenom USA (ca filmer i året)

17 17 Kunst- og kulturstrategi for Drammen samtlige norske filmer som produseres med offentlig støtte Kinoen skal ha et nært samarbeid med byens øvrige kulturliv. Kino City er en viktig bidragsyter til Den kulturelle skolesekken BIBLIOTEK OG LITTERATUR Et nytt bibliotek, Drammensbiblioteket, er etablert i et samarbeid mellom Drammen Bibliotek, Buskerud Fylkesbibliotek og Høgskolen i Buskerud. på Papirbredden. Drammen kunnskapspark. Dette er et Bibliotek/læringssenter som representerer et samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og institusjoner. Det nye bibliotekets har et bredt spekter av tilbud og tjenester til alle befolkningsgrupper. og er regionens største formidler av litteratur. Biblioteket er en møteplass for kunnskap og kultur, et senter for livslang læring og en viktig demokratisk arena. Biblioteket utvikler digitale tjenester og bidrar til et innovativt miljø i Kunnskapsparken. Drammensbiblioteket, Papirbredden. (1+2) 3.11 KUNST- OG KULTUR I NÆRINGSLIVET Næringslivet ser i økende grad nytte av å engasjere seg i kulturutviklingen i Drammen. Det er attraktivt å holde til i en by med en rikt kulturliv. Bedrifter bruker kunst og kultur bevisst i sin merkevarebygging. Bedrifter engasjerer seg i kunstnerisk utsmykking av byen, støtter festivaler og ulike arrangement Bedrifter bidrar til å bevare kulturminner og lage utstillinger Private aktører deler ut kunstpriser og -stipend, og opparbeider egne kunstsamlinger Bedrifter inngår langsiktige kultursamarbeidsavtaler og benytter disse internt for sine ansatte og eksternt for kunder og kontakter Bedrifter bruker felles kulturopplevelser i forbindelse med "teambuilding" Bedrifter tilbyr kultur som fellesgode i tillegg til lønn i konkurranse om arbeidskraft. Ansatte ser på felles kulturopplevelser som et gode og en styrking av arbeidsmiljøet 3.12 IDENTITET OG OMDØMME Alle som bor i Drammen skal kunne være stolte av byen, føle identitet og en positiv tilhørighet. Det er et mål at alle innbyggere skal kunne bli kjent med mangfoldet og kvalitetene i byen og ta det i bruk. Innbyggerne er alle verdifulle ambassadører for byen. Kunst og kultur er et viktige virkemidler for å utvikle byens identitet og omdømme DET BREDE TILBUDET I KULTURLIVET Drammen har et rikt og mangfoldig kulturliv. Kommunens mange frivillige lag og foreninger organiserer og aktiviserer innbyggere i alle aldersgrupper i positive kultur- og fritidsaktiviteter. Denne bredden i tilbudet er helt vesentlig for befolkningens delaktighet og engasjement i byen og kulturlivet. Kunst rett Vest Slambassenget Slemmestad

18 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Spesielle satsningsområder og tiltak Kunsten er det nærmeste vi kan komme mennesket. 4.1 KUNSTNERISK OG KULTURELT MANGFOLD Alle byens kunst- og kulturinstitusjoner vil være viktige i arbeidet med å videreutvikle byens og regionens kunstneriske og kulturelle mangfold, men Union Scene, Drammen internasjonale kultursenter, vil ha nøkkelrolle. Senteret skal fungere både som et regionalt kulturhus, et senter for kunstproduksjon og som et nasjonalt senter for flerkulturell formidling. Union Scene spiller således en viktig rolle i mange sammenhenger. Flere ulike tiltak er derfor knyttet opp mot dette senteret. Papirbredden, Drammen Kunnskapspark ligger ved siden Union Scene. Kunnskapsparken rommer flere virksomheter som er sentrale i arbeidet med å skape et velfungende flerkulturelt samfunn. Papirbredden, Drammen Kunnskapspark Drammen kommune og Entra eiendom har etablert Papirbredden, Drammen Kunnskapspark. Her er Høgskolen i Buskerud, Handelshøyskolen BI Buskerud og Drammensbiblioteket de største leietagerne. Ambisjonene er at man skal skape et sterkt miljø for kunnskap, kultur og næringsutvikling. Prosjektet Det norske senter for flerkulturell verdiskapning. Kommunal- og regionaldepartementet har gitt støtte til å utvikle senteret. Prosjektet er forankret i Rådet for Drammensregionen. Tverrfaglig kompetansesenter for flerkulturell forståelse. I tillegg ønsker Høgskolen i Buskerud å satse på etablering av et tverrfaglig senter for flerkulturell forståelse Dette miljøet er tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud, Drammen kommune, innvanderrådet og andre aktuelle samarbeidspartnere.

19 19 Kunst- og kulturstrategi for Drammen Papirbredden TILTAK: Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter videreutvikles som kulturhus. Drammen kommune i samarbeid med Buskerud fylkeskommune vil videreutvikle aktiviteten på Union Scene slik at det bidrar til et større kunstnerisk og kulturelt mangfold i hele regionen Etablere et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling på Union Scene. Arbeidet skjer i regi av Drammen kommune i samarbeid med Norsk kulturråd. Dette senteret vil kunne bidra til å utvikle spisskompetanse på nasjonalt nivå som også det regionale kulturlivet vil kunne ha stor glede av. En slik etablering vil kunne gi større tyngde til byens satsing innen det flerkulturelle området Utvikling av et framtidsrettet bibliotek som en del av Papirbredden, Drammen Kunnskapspark. Biblioteket når fram til de fleste befolkningsgrupper og er derfor svært viktig i dette arbeidet. Drammensbiblioteket på Papirbredden er et sektorovergripende samarbeid, på tvers av forvaltningsgrenser, og vil i praksis realisere visjonen om det "sømløse bibliotek" Bringe frem det nye og uventede innen scenekunst. Målet er å utvikle et samarbeid mellom Brageteatret, Drammens Teater og Arena Vestfossen for sammen å vurdere søknader, rettlede søkere og legge til rette for å gjennomføre nye scenekunstprosjekt. En finansieringskilde vil være prosjekttilkuddsordningen beskrevet under tiltak

20 Kunst- og kulturstrategi for Drammen MILJØ FOR KUNSTPRODUKSJON Kunst- og kulturtilbud som er skapt i Drammen, vil bidra til å utvikle vår lokale kultur og samtidig gjøre andre oppmerksom på den. Drammensregionen er i ferd med å få flere gode visningssteder både for scenekunst og billedkunst, men produksjonsmiljøene er svært små. Miljøet for kunstproduksjon utvikles gjennom å dyrke frem talenter, stimulere tilflytting av kunstnere og kulturarbeidere, og skape gode arbeidsforhold og fagmiljøer disse gruppene. Byen må bruke kunstnernes arbeider og kompetanse i større grad enn i dag, og pris- og stipendordninger må videreutvikles. I tillegg bør det etableres flere kunst og designrelatert utdannelser på høyskolenivå. For å få flere med innvandrerbakgrunn til å være brukere av kulturtilbudene i regionen, er det viktig å legge til rette for kunstnere med innvandrerbakgrunn. Fra åpningen av Papirbredden TILTAK: Union Scene utvikles som et regionalt senter for produksjon av kunst. Union Scene skal være et regionalt kraftsenter for amatører og profesjonelle i forbindelse med produksjon og visning av kunst innen områdene: rytmisk musikk, scenekunst, billedkunst og kunsthåndverk. Behovet for arealer kartlegges som en del av Union Scenes utviklingsplaner og sees i sammenheng med tilbudet som er under etablering i Vestfossen i Øvre Eiker. I den videre utvikling av Union Scene er det fokus på: Disponible midler som kan stimulere til mangfold og kunstnerisk kvalitet. Gjesteleilighet og arbeidsrom for besøkende kunstnere. Øvingsrom og studio for band og musikkutøvere, både faste og prosjektbaserte tilbud. Ulike produksjonsrom som kan leies ut til designere, kulturarbeidere og andre i den hensikt å utvikle regionens kulturnæringer. Ungdommens kulturtilbud, G60, utvikles som en del av Union Scene, Drammen internasjonale kultursenter. Det er vesentlig at ungdom får møte profesjonelle kunstnere og utøvere som kan gi inspirasjon og føre til samhandling. Det er forventet gode synerieffekter ved samlokaliseringen av G60 med de mange kunnskaps- og kulturaktørene på Unionområdet. Se også: Profesjonelle musikere kap Tilskudd til prosjekter kap Innkjøps- og utsmykningsordninger kap Glasskunst, Kari Ulleberg

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021)

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Kulturmelding Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Innhold Sammendrag... 2 1.0 Rammer for planarbeidet... 3 2.0 Stolt historie og en spennende fremtid... 3 2.1 Kultur og identitet... 3 2.2 Kulturelt mangfold...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Innhold 1. Innledning 2. Kulturbegrepet 3. Kommunens kulturinnsatser 4. Kultur og næring 5. Regionale samarbeidsområder 6. Fredrikstadsamfunnet i dag 7. Utfordringer

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3330, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet...

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Sammendrag...6 3. Planens avgrensning og mål-...7 3.1. Planområde 3.2. Mål 4. Utøvere/artister/forhold for artistene øvingslokaler,

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer