Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 i Frivillighetshuset, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 i Frivillighetshuset, Oslo"

Transkript

1 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Val av ordstyrar og referent 3. Val av signaturbera til protokollen 4. Årsrapportar a) Styret b) Rådet c) Valg- og fullmaktskomiteen 5. Presentasjon av rekneskap 6. Fastsetting av budsjett 7. Vedtektsendringer 8. Arbeidsprogram 9. Val a) Styret b) Valg- og fullmaktskomiteen c) Rådet 10. Eventuelt Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 i Frivillighetshuset, Oslo

2 Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallinga blei sendt per e-post til alle frivillige og deltakarar på Polar Party 23 samt andre medlemmar den 18. november Samme dato blei og innkalling publisert på polarparty.no. 204 unike personar har lest innkallinga. Styret innstiller på at innkallinga blir godkjend. Styret innstiller på at sakslista blir vedteke som den foreligg i sakspapira. Styret innstiller på at tidsfrist for å komme med alternative kandidatar til val er ein halvtime før valet startar. Sak 2. Val av ordstyrar og referent Ordstyraren har som oppgåve å sørge for at møtet kjem i hamn innan god tid samt at alle som ynskjer skal få snakke. Ordstyrar kan velge å avslutte debattar, gå til votering (stemming) og liknande. Ordstyrar skal derimot ikkje diskriminere og skal la ulike synspunkter komme fram. Polar har til vanleg to ordstyrarar. Referenten(/e) skal føre ein protokoll over kva som skjer på generalforsamlinga. Ein protokoll inneheld ikkje kva som blir sagt eller kvem som seier noko. Protokollen skal innaholde sakar som blir diskutert og eventuelle vedtak fatta av generalforsamlinga. Styret innstiller på Mathias Tankred Nilsen og Eivind Bøe Stamnes som ordstyrarar. Styret innstiller på Karl Fredrik Haugland som referent. Sak 3. Val av signaturberetta til protokollen Protokollen skal gjerast tilgjengeleg offentleg etter at to personar har signert den for å stadefeste at innhaldet forespeiler røynda. Styret innstiller på NN og NN til å signere protokollen. Sak 4. Årsrapportar for perioda desember 2013-november 2014 Generalforsamlinga skal bli presentert for årsrapportar som forklarar det som har skjedd sidan forrige generalforsamling. Fleire ulike organ skal presentere årsrapport, og desse skal både beskrive organisasjonen og aktivitetane, men og legge vekt på og forklare det respektive organet sine aktivitetar og drift. Rapportane blir tekne til orientering, og skal ikkje røystast over. Sak 4a. Styret sin rapport Styret har i løpet av denne perioden avholdt fem styremøter. Det første styremøtet har for å sette ned arbeidsgrupper, budsjett og diskutere investeringer og liknande. Det siste styremøtet har vore for å innstille til generalforsamlinga. Styresamansetning Styret har i perioden bestått av: Andreas-Johann Ulvestad (leiar) Leif-André Hvitsten (nestleiar) Christian Bull Gjertsen (styremedlem) Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 2 av 12

3 Håkon Moskvil (styremedlem) Lars Hvitsten (styremedlem) Leif Erik Bjerkely (styremedlem) Mathias Tankred Nilsen (Styremedlem) Karl Fredrik Haugland (1. varamedlem) Maiken Lund (2. varamedlem) Siv Anette Øyum (3. varamedlem) Polar Utstyr Vi har lånt ut mykje utstyr til samarbeidspartnarer som Hyperion og KANDU, og fått låne utstyr i retur. Det har vore litt mindre leige i år enn tidlegare, ca 14 stykk mot 16 i 2013 og 17 i Det har vore varierande kva type arrangement som leiger alt frå trebåtfestivalar til årsmøter og sjølvsagt dataparty. Det har i år ikkje blitt gjort noko særleg investering. Utstyrsutleige har vore todelt med både lager i Vestfold og Oslo. Sistnemnte er meist for samband og svitsjar. I 2014 er det planlagt at vi har fast utstyrsbase i Oslo for enkel utleige som samband, bankterminal og svitsjar pluss Vestfold sjølvsagt. Det har ikkje blitt tid til å bytte ut nettsida men dette bør prioriterast i neste periode. Det anbefalast og at ein ser på løysning for bestilling og prissetting, då ein del kontaktar no blir besvart treigt, noko som fører til mindre utleige. Det Store Møtet DSM har i mange år vore ei helg der tillitsvalde i organisasjonen samlast for å diskutere sakar, lære nye ting, bli samde om korleis organisasjonen skal drivast vidare og for å starte dei tillitsvalde sitt år med god «teambuilding». Det blir og brukt ein del tid på å planlegge kommande Polar Party. I år, som fjor, blei DSM fire dagar frå torsdag morgon til søndag ettermiddag. Dette gjorde det mulig for oss å ha fleire pedagogiske timer. I år hadde vi besøk av rådgivar Hilde Ekeberg frå LNU (LNU Noregs borne- og ungdomsorganisasjonar) som hadde eit pedagogisk opplegg for å belyse måten Polar arbeider på og måten beslutningstaking blir gjort på i organisasjonen. Martin Ulvestad Østerdal, generalsekretær i LNU, var og med på slutten. Vi var i år 15 personar, noko som førde til høg kostnad på heile møtet, men framleis ser vi på det som lønnsamt og nyttig for både Polar Party og organisasjonen. Møtet blei lagt til Berlin, og kostnaden var om lag det samme som å ha tilsvarande med fullpensjon på hotell i Noreg. Vi ynskjer å «komme oss vekk» for å dedikere all tida til Polar utan at nokon reiser heim att om kvelden, samt sjølvsagt for å bygge samhald. År Lokasjon Møtetimar Pedagogikktimar Timar 2014 Berlin 10, , Riga Riga 6,5 5 11, London 4,5 7 11, London 6,5 4 10,5 Geekevents Geekevents AS blei stifta i 2011 og Polar Interresseorganisasjon har 30% av aksjene. Polar har og bunde seg til å stille med folk på TG og for å ta unna support før TG, eventuelt utvikling. Vår andel av utbetalt overskudd i Geekevents AS finn dykk i reknskapen. Håvard Rognlidalen blei valgd inn i styret for selskapet med Lars Hvitsten som vara. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 3 av 12

4 Geekevents har gått særs bra, med mykje skryt for funksjonalitet frå blant anna The Gathering, som vi er billettleverandør til fram til René Råen har meldt seg frivillig til å hjelpe til med support på vegne av Polar. Vi ynskjer no å utvide, og ta inn fleire som kan oppfylle Polar sitt ansvar for å jobbe med support i GE. Polar Camp 2014 Polar Camp 2014 blei gjennomføyrd frå 11. til 13. juli Dette var vårt tredje år på Sandsletta i Re kommune ved Holmestrand. Trass at få personar var involvert i planlegging og gjennomføyring, gjekk arrangementet som forventa. Flagget i år var av kubansk inspirasjon. Av aktivitetar blei det bading, speling, nerding og veldig mykje grilling. Av ulike årsakar blei deltakarantalet noko lavare 25 påmeldt og 19 som deltok, pluss fem-seks som kom på besøk. Budsjettet blei satt opp ganske nøkternt. Sosialt tilbod Polar satsar mykje på sosialt, og i år har vi hatt tid til grillfest og tur til Liseberg. Vi var 16 personar på tur til Gøteborg, kor dei fleste valde å overnatte til dagen etterpå, men nokon kom dagen. Grillfesten var godt besøkt med mange av crewet det året vi hadde der og eit infomøte kor vi fortalte om korleis Polar blir til og status med PP23. Det var lagt opp pengar til spontan-sosialisering som bowling, kino og liknande men ingen kom med ynskjer om dette så pengane blei ikkje brukt. Polar Party 23: Lost in time Polar Party 23 fekk namnet «Lost in time» og blei lansert ved forrige julebord. Målet var å vise fram kva som er mogleg i framtida samt ha eit tilbakeblikk på tidlegare. Arrangørgruppa starta arbeidet tidleg, og hadde som mål å spre informasjon om arrangementet tidlegare enn før. Det blei satsa vidare på «Game lounge» som tidlegare, kor det er nokre få plassar som har høgare pris enn dei vanlege samt kor ein må søke for å få kjøpe billett. Casting av spelkonkurransane blei vidareføyrd med eit eiga «casting-studio» ved å ta i bruk eit område av hallen som har stått tomt ganske lenge. I år blei det arbeidd lite med presse, og dette resulterte i ganske få presseoppslag. Vi fekk og hengt opp få plakatar, noko som kan vere ein viktig faktor i nedgangen av antal deltakarar utan PC PP20 PP21 PP22 PP23 Friviljuge Deltakar u/pc Deltakar m/pc Deltakar m/pc Deltakar u/pc Friviljuge PP PP PP PP Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 4 av 12

5 Det var full sal med heile 538 personar som hadde med seg PC, og deltakardøgn! Det blei gjennomføyrd konkurranser i tre spel (League of Legends, Counter-Strike:Global Offensive samt Call of Duty Black Ops II). Det var fokusert mykje på samarbeid mellom ulike crew, særskild med nettstrauming av kommentering. Arkaden var godt besøkt i år, med om lag 40 ulike stasjonar! Vi måtte kompensere litt for tapet av IDUane (sjølvståande stajsonar for PlayStation og X-Box) som vi har hatt tidlegare, men arkaden blei til slutt sjåande veldig bra ut og den var godt besøkt. I tilknytning til arkada var det og ei utstilling av Digital Kultur. Denne var rigga opp i samråd med KANDU, og blei sjåande bra ut sjølv om den var litt liten. Interessen blant deltakarar var såpass til stede at ein kan vurdere å utvide denne seinare. Vi hadde i år ganske mange i crew, heile 82 personar (det var 76 året før og 78 året før der). Mange av desse var heilt ferske, og har delteke godt i sosiale aktivitetar i etterkant. Sak 4b. Rådet sin rapport Rolla til Rådet er ikkje å vere eit organ som «heng over» Styret, forsøker å påvirke detaljstyring eller liknande. Vår rolle er å sjå til at organisasjonen går framover, varsle om problemer vi ser kan oppstå og foreslå endringer. Rådet har i perioda bestått av Andreas-Johann Ulvestad (leiar), Leif Erik Bjerkely, Mathias Tankred Nilsen, Mathias Bøhn Grytemark, Håvard Rognlidalen, Ludvig Anderssen og Therese Johansen. Rådet har ikkje hatt møteverksemd i løpet av året. I tillegg har Rådet vore til stades på både DSM og nokre andre møter i løpet av året. Rådet ser at det er framleis grunn til å anbefale vidare drift. Sak 4c. Valg- og fullmaktskomiteen sin orientering Valg- og fullmaktskomiteen for 2014 har bestått av Håvard Rognlidalen som leder, Erlend Åsgren og Glenn Ellingsen. VFK har vært representert på styremøter igjennom året, og alle tre til stede under Polar Party 23. I starten av november startet vi prosessen med intervju av alle nominerte kandidater. VFK har fungert bra i år og vi har hatt et veldig godt samarbeid siden prosessen kom igang. VFK har i år igjen hatt en oppgang i nominasjoner fra tidligere år, og er veldig fornøyd med dette, men desverre er det flere som ikke har besvart forespørslene fra oss. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 5 av 12

6 Sak 5. Presentasjon av reknskap for 2014 Reknskapen for 2014 fram til dagens dato ligg ved sakspapira. Banken er avstemt fram til og med 30. november 2014 og det er ingen opne postar i avstemminga. Polar sin økonomi veks år for år, og vi runda i fjor kr i omsetning. Økonomien er romsleg, og vi har plass for nye prosjekter, som til dømes flytte til ny hall. Likviditet Med likviditet meiner vi om det er mogleg for organisasjonen å betale kostnadar, eller kort fortalt: kor mykje pengar har vi på bankkontoen. Organisasjonen har hatt særs god likviditet gjennom heile året. Vi har ikkje hatt problem med å betale rekninger eller legge ut for kostnadar som kjem sjølv om billettinntektene og det aller meiste av organisasjonen si statsstøtte kjem i overgangen oktober/november/desember. Innkreving av kantinekreditt Vi har over tid hatt problem med nokre få som ikkje betalar for kantinekreditten sin. Det endte i år med at vi sendte seks personer til inkasso, noko vi helst ikkje ynskjer å gjere i framtida. Vi satsar på hyppig oppfølgning og romslige frister slik at alle kan få betalt utan at ting gjekk til innkreving. Det er arbeidd mykje med denne saken i 2013, blant anne ved overgang til eit fakturasystem som held oversikt over alle sakar. Nokre gamle sakar kor det ikkje har lykkast Styret å få kontakt med dei det gjeld er sendt over til Forliksrådet. Dette har vore eit fokus for Styret i 2014, og sjølv om vi har fått redusert uteståande, er det framleis ein del som skylder organisasjonen pengar. Uteståande faktura Nedanfor er ei oversikt over uteståande faktura til Polar. Merk at kr av dette ikkje er forfalt. Estimat for årsslutt Det er estimert at organisasjonen kjem til å ha om lag kr i eigenkapital ved slutten av året. Merk at utstyr ikkje blir avskrive og det er berre direkte tilgjengelege midler i bank og fond som reknast inn i eigenkapitalen. I tillegg forventast det at organisasjonen vil ha om lag kr i uteståande fordringer til kunder, i hovudsak utstyrsleige og kantinekreditt. Område Antal Sum Fakturert 2010 Crew 3 kr Fakturert 2011 Crew 7 kr Fakturert 2012 Crew 10 kr Fakturert 2013 Crew 23 kr Fakturert 2014 Crew 12 kr Fakturert, ikkje utsendt, 2014 Crew 46 kr Totalt uteståande, Crew 101 kr Fakturert 2013 Polar Utstyr 1 kr 238 Fakturert 2014 Polar Utstyr 3 kr Totalt uteståande, Polar Utstyr 4 kr Styret innstiller på at rekneskapen blir godkjend som den foreligg, med forutsetning om at Styret blir forelagt endeleg rekneskap. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 6 av 12

7 Rekneskap for 2014 Merk at denne rekneskapen ikkje er avslutta då det kjem inn ein del inntekter (og kostnadar) mot slutten av året. Rekneskap Polar Interesseorganisasjon Inntekter Budsjett Est. resultat Avvik Offentlige tilskudd Diverse støtteordninger Finansinntekter kr kr kr kr kr kr kr kr kr 400 Gamle fordringer Ekstraordinære inntekter kr kr 0 kr kr 0 -kr kr 0 Prosjekt Sum inntekter kr kr kr kr kr kr Utgifter Budsjett Est. resultat Avvik Honorarer og lønn kr 0 kr 0 kr 0 Kontordrift (papir, porto m.m.) -kr kr 589 kr Møtekostnader Prosjektutgifter -kr kr kr kr 0 kr kr Medlemskontingenter -kr kr 0 -kr Finanskostnader -kr kr 135 -kr 865 Diverse kostnader Utgifter Geekevents-kostnadar vidarefakturert -kr kr 0 -kr kr kr kr PsyChic (utviklararbeid) -kr kr 0 -kr Sum utgifter Resultat Underprosjekt 2. Det Store Møtet 3. Polar Party 4. Sosiale tiltak 5. Polar Utstyr 6. Polar Camp Totalt, underprosjekter Årsresultat, organisasjonen -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr -kr kr kr kr kr kr Noter 1 Diverse støtteordninger Denne posten inkluderer momskompensasjon og inntekt frå tippemidlene 2 Gamle fordringer Vi har i skrivande stund om lag kr i uteståande fordringer vi skal kreve inn, i hovudsak kantinekriting. 3 Sosiale tiltak Rekneskap blir laga etter genfors då mykje av kostnadane på posten er julebord. PP20-krite: ,75kr Polar Utstyr 2011: kr, Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 7 av 12

8 Detaljrekneskap for underbudsjett Polar Party 23 Rekneskap PP23 Kantine Budsjett Est. resultat Avvik Innkjøp salsvarer Omsetning effekter Omsetning kantine Sum kantine kr ,00 kr 2 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,85 kr 4 175,00 kr ,00 kr , ,15 kr 2 175,00 kr ,00 kr -875,85 kr Crewtiltak Budsjett Est. resultat Avvik CrewCare Premøter kr ,00 kr ,00 kr ,09 kr - 100, ,91 kr ,00 kr Preparty kr ,00 kr - 148, ,00 kr Sum crewtiltak kr ,00 kr , ,91 kr Underholdning Budsjett Est. resultat Avvik Sceneunderhaldning (konsertar, show m.m.) Deltakarinitiert underhaldning (arkade, kino m.m.) kr ,00 kr , ,00 kr kr , ,00 kr -2,00 kr Leige av scene, ljos og ljud og teknisk prod. Casting av spelkonkurranser kr ,00 0 kr kr ,66 kr 0, ,66 kr 0,00 kr Premiepott Prosjekt kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr 0, ,00 kr 0,00 kr Sponsorinntekt (trekkast frå premier) kr 4 000,00 kr 0, ,00 kr Tema/dekorasjon Sum Underholdning kr ,00 kr ,00 kr ,26 kr , ,74 kr ,08 kr Anna/arrangement Budsjett Est. resultat Avvik Badge og armband kr ,00 kr - 400,00 Billettinntekter Billettinntekter, dagsbesøk Byggvarer og rekvisita HMS (Container, førstehjelp, kantine) LAN og WAN kr 0,00 Leige av lokale kr ,00 kr 0,00 Promotering Støtte, generelt kr ,00 kr 0,00 Telefonrefundering Transport Pant kr 6 000,00 kr - 605,00 Uforutsatte utgifter Sum Anna/arrangement Resultat ,00 kr kr ,00 kr , ,00 kr kr ,00 kr ,00-610,00 kr kr ,00 kr 3 224, ,50 kr kr ,00 kr , ,00 kr kr , ,00 kr ,00 kr kr ,00 kr , ,56 kr kr ,00 kr , ,00 kr 71,00 kr kr ,00 kr , ,04 kr ,00 kr kr ,00 kr 8 047, ,00 kr kr ,00 kr ,02 kr ,00 kr , ,16 kr Noter 1 Resultatrammer Hovudbudsjettet frå generalforsamlinga i 2013 godkjende inntil kr i underskot for PP23. 2 Innkjøp salsvarer Vi ventar på ein faktura frå Rema 1000 Stokke, men det er lagt inn estimert kostnad i rekneskapen. 3 Pant Panteløysninga er endra massivt frå tidlegare år, og vi får ikkje lengre utbetalt pant for utanlandske bokser. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 8 av 12

9 Sak 6. Fastsetting av budsjett for 2015 Budsjettforslaget som ligg under er utarbeidd med bakgrunn i tidlegare resultat og satsningsmål for Styret i tida framover. Polar Interesseorganisasjon Budsjettforslag Organisasjonsdrift: Inntekter Inntekter Offentleg tilskott kr , Diverse støtteordninger kr , Finansinntekter kr 6 000, Gamle fordringer kr , Prosjektinntekter kr ,00 Sum, organisasjonsdrift: Inntekter kr , Organisasjonsdrift: Utgifter Utgifter Honorarar og løn kr 0, Kontordrift (papir, porto m.m.) -kr 4 000, Møtekostnadar -kr 6 000, PsyChic (utviklararbeid) -kr , Medlemskontingent -kr , Finanskostnadar -kr 1 000, Diverse kostnadar -kr , Prosjektutgifter -kr ,00 Sum, organisasjonsdrift: Utgifter -kr ,00 1. Resultat, organisasjonsdrift kr ,00 Underprosjekt Resultat Res'14 Res'13 Res'12 2. Det Store Møtet 3. Polar Party -kr ,00 kr 0,00 -kr kr kr kr kr kr Sosiale tiltak 5. Polar Utstyr 6. Polar Camp Totalt, underprosjekter -kr ,00 -kr ,00 -kr ,00 -kr ,00 -kr kr kr kr kr kr kr kr kr Forventa driftsresultat Disponibel pott ved ny hall -kr ,00 -kr ,00 Disponibel pott Dersom det blir flytting til ny hall, vil denne potten kunne bli brukt. Av dette vil kr gå til sosialt (fleire i crew), kr til Polar Utstyr (innkjøp utstyr) og kr til Polar Party (marknadsføyring, uforutsette kostnadar med meir) PsyChic Til forbetring av økonomiarbeidet, sjå arbeidsprogrammet. Vedtaksforslag Styret innstiller på at vedlagte budsjett med prioriteringer blir vedteke. Styret kan revidere budsjettet ved behov. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 9 av 12

10 Sak 7. Vedtektsendringer Det er ikkje sendt inn forslag til endringer av vedtektene innan fristen, og heller ikkje i etterkant. Styret har heller ikkje levert inn forslag til endringer. Sak 8. Arbeidsprogram for 2015 Vi skal ha det gøy sammen! Polar skal i 2015 framleis fokusere på å behalde nye og noverande frivillige med sosiale tiltak gjennom heile året. Tiltak som anbefalast gjennomførd i løpet av året 2015 er: Polar Camp Crewfest(ar) Tur til tusenfryd/annan dagstur Julebord og Generalforsamling Polar Party 24 Polar Party skal videreførast i 2014 med Polar Party 24, minimum på størrelsen som Polar Party 23 var. Det skal forsøkast å flytte til ny hall som opnar opp for nytt tilbod til deltakarane, samt fleire deltakarar. Polar Utstyr Polar Utstyr skal videreførast som eit positivt tiltak for andre frivillig drevne datatreff i Noreg. Polar skal i løpet av året ha ein fullstendig gjennomgang av utstyrsparken og lokalar som blir brukt. Det bør gjerast tiltak for at fleire personar tek aktiv del i arbeidet. Forenkling av økonomiarbeidet Polar sin økonomi har vokst seg stor dei siste åra, og det er mykje ansvar og ikkje minst mange manuelle rutiner som legg stor arbeidsbelastning på dei som arbeider med økonomi. Styret skal iverksette tiltak for å betre dette, til dømes å sjå på IT-løysninger for digital utleggsskjemalevering. Informasjonsprofil Polar skal utarbeide ein informasjonsprofil. I dette ligg logo, informative og lettbrukelege nettsider og viktig informasjon lett tilgjengeleg. Informasjon skal krysslinkast til dømes (lenke til) informasjon om Polar Utstyr på partysidene. Styret innstiller på at forslaget til arbeidsprogram for 2015 blir vedteke. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 10 av 12

11 Sak 9. Val Sak 9a. Styret Styret er ansvarleg for dei store beslutningane i løpet av eit kalenderår. Dei siste årea har val av kven som skal sitte i ulike arbeidsgrupper vore dei viktigaste sakane som har blitt styrebehandla. I tillegg til dei innstilte kan følgande personar benke (stille til val utan å vere innstilt) då dei er nominert innan fristen: Alexander Holtung, Christian Larsen, Erlend Åsgren, Frank Henrik Edin, Helene Grande, Håvard Lian, Kine Grava, Lasse Nilsen, Ludvig Andersen, Marie Høye, Marius Rekdal, Mathias Bøhn Grytemark, Oline Volden, Per Escild Hadland, Tom Ole Løvig og Trygve Haaland. Valg- og fullmaktskomiteen innstiller på Andreas-Johann Østerdal Ulvestad som leiar. Valg- og fullmaktskomiteen innstiller på Leif-André Hvitsten som nestleiar. Valg- og fullmaktskomiteen innstiller på Lars Hvitsten, Maiken Lund, Mathias Tankred Nilsen, René Råen og Christian Bull Gjertsen som styremedlemmer. Valg- og fullmaktskomiteen innstiller på Karl Fredrik Haugland, Leif Erik Bjerkely og Siv Anette Øyum som varamedlemmer til Styret i prioritert rekkefølge. Sak 9b. Valg- og fullmaktskomiteen VFK er ansvarleg for å innstille til kven som skal sitte i Styret og eventuelle andre organar som blir oppretta samt å sørge for demokratisk gjennomføyring av val med meir på generalforsamlinga. Styret innstiller på Erlend Åsgren, Håvard Rognlidalen og Lasse Nilsen som medlemmer av Valg- og fullmaktskomiteen. Styret innstiller på at Valg- og fullmaktskomiteen konstituerer leiar internt. Sak 9c. Rådet Rådet skal bistå med råd og rettleiing for organisasjonen, og kan i nokre tilfeller tre inn som eit kontrollorgan for å tolke vedtekter med meir. For å bli del av rådet må ein samle opp poeng ved å vere frivillig («Crew»), ansvarleg, Chief eller Admin på eit arrangement. Ein kan ikkje ha verv i Rådet dersom ein er «Admin». Eit siste krav er at personen har vore aktiv i organisasjonen dei siste to åra. På generalforsamlinga i 2013 blei det lagt til uttelling for aktivitet elles i året, som til dømes Styret og VFK. Arbeidet med å legge dette til i listene er påbyrja, men ikkje ferdigstilt. Rådet og VFK utarbeider ei komplett liste snarast mogleg. Etter at dette er gjort, konstituerer det nye Rådet seg sjølv. Fram til konstituering held det eksisterande Rådet fram med personane Andreas-Johann Ulvestad (leiar), Leif Erik Bjerkely, Mathias Tankred Nilsen, Mathias Bøhn Grytemark, Håvard Rognlidalen, Ludvig Anderssen og Therese Johansen. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 11 av 12

12 Namn Poeng Aktiv siste to åra Andreas-Johann Ulvestad 104 Ja Leif Erik Bjerkely 91,5 Ja Lars Hvitsten 67,5 Ja Stian Sebastian Skjelstad 55,5 Nei Kristian Gihlemoen 48,5 Ja Mathias Tankred Nilsen 46 Ja Mathias Bøhn Grytemark 46 Ja Christopher William Ilmari-Carter 40 Nei Karsten Nikolai Strand 32 Nei Håvard Rognlidalen 31,5 Ja Ludvig Anderssen 27,5 Ja Per Escild Hadland 27 Ja Therese Johansen 26 Ja Leif-André Hvitsten 25,5 Ja Thomas Michelsen 24 Nei Erik Gulliksen 24 Nei Georg Kamfjord 23,5 Ja Thomas Presthus 23,5 Nei Peder Olav Marcussen Kongelf 22 Nei Andreas Melsom Haakonsen 22 Ja Jens Ådne Rydland 21,5 Ja Tom Ole Løvig 21,5 Ja NB! Tabellen er ikkje oppdatert i tråd med føresegnene vedteke på generalforsamlinga i Sak 10. Eventuelt Det har ikkje komme sakar til Eventuelt. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 12 av 12

Generalforsamling 13. desember 2008 Brynseng, Oslo

Generalforsamling 13. desember 2008 Brynseng, Oslo Generalforsamling 13. desember 2008 Brynseng, Oslo Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Valg av signaturberettigede til protokollen 4. Årsrapporter a)

Detaljer

Protokoll frå. Den sjette ordinære Generalforsamlinga. Polar Interesseorganisasjon. halde på. Brynseng i Oslo. den 13.

Protokoll frå. Den sjette ordinære Generalforsamlinga. Polar Interesseorganisasjon. halde på. Brynseng i Oslo. den 13. Protokoll frå Den sjette ordinære Generalforsamlinga i Polar Interesseorganisasjon halde på Brynseng i Oslo den 13. desember 2008 Møtet starta kl 17:37 av leiar Andreas-Johann Ulvestad. Sak 1. Godkjenning

Detaljer

Polars 9. generalforsamling 27. november 2010 i Akersbakken 12, Oslo

Polars 9. generalforsamling 27. november 2010 i Akersbakken 12, Oslo Polars 9. generalforsamling 27. november 2010 i Akersbakken 12, Oslo Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Valg av signaturberettigede til protokollen

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 5, FØREBUDD AV KASSERAR ANDREAS-JOHANN ØSTERDAL ULVESTAD OG GENERALSEKRETÆR FREDRIK VAAHEIM

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 5, FØREBUDD AV KASSERAR ANDREAS-JOHANN ØSTERDAL ULVESTAD OG GENERALSEKRETÆR FREDRIK VAAHEIM SAK 5, FØREBUDD AV KASSERAR ANDREAS-JOHANN ØSTERDAL ULVESTAD OG Budsjett for 2016 GENERALSEKRETÆR FREDRIK VAAHEIM KANDU sine lokalar i Frivillighetshuset på Tøyen er stadig oftare brukt til møter og samlingar

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2014

Godkjenning av rekneskap for 2014 Sak 3, forberedt av kasserer Andreas-Johann Østerdal Ulvestad Godkjenning av rekneskap for 2014 I 2014 var økonomiarbeidet todelt. Ocon Regnskap AS, eit statsautorisert rekneskapsbyrå, har stått for sjølve

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD Økonomistatus 2014 Økonomien har hittil i 2014 vært preget av romslig likviditet. Organisasjonen brukte i 2013 mindre penger enn forventa til

Detaljer

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte Sakspapirer GlobeORGs årsmøte 18. januar 2015 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 2. Årsberetning fra styret 3. Regnskap 4. Endring av vedtekter 5. Saker fra medlemmene 6.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Protokoll fra styremøte 01. desember 2014

Protokoll fra styremøte 01. desember 2014 Tilstede Fra Styret: Andreas-Johann Ø. Ulvestad, Svein Thomas I. Tvedt, Niklas Myklebost, Peder Andreas H. Hulthin, Karl Fredrik Haugland, Marcus H. Sæthershagen og Elling Klepp (per Skype) Fra Kontrollkomiteen:

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Økonomistatus 2011. Generalforsamlinga 2011. Sak 4, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad

Økonomistatus 2011. Generalforsamlinga 2011. Sak 4, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2011 Sak 4, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Godkjenning av regnskap for 2011

Godkjenning av regnskap for 2011 SAK 3, FORBEREDT AV JENS ÅDNE RYDLAND Godkjenning av regnskap for 2011 I 2011 var økonomiarbeidet todelt. Ocon Regnskap AS, et statsautorisert regnskapsbyrå, har stått for selve bokføringa av regnskapet

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Styremøte 8-9. februar i Bergen

Styremøte 8-9. februar i Bergen Styremøte 8-9. februar i Bergen 01/06 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknad 02/06 liste til årsmøtet 2005. Årsmøte startar 31.03 kl. 13:00 og skal vera avslutta til lunsj 01.04. Det

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 15. februar 2016

Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 15. februar 2016 Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 15. februar 2016 Til stades Forfall Frå sekretariatet Frå fagråda Trond Trosterud, Jan Erik Knarbakk, Liv Kari Eskeland, Bjørg Nesje Nybø, Eli Bjørhusdal (vara) og

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Godkjenning av regnskap for 2009

Godkjenning av regnskap for 2009 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2010 Sak 3, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon versjon 1.8 Vedtatt Generalforsamlingen 2013 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert ungdom, fortrinnsvis i Vestfold.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 26. februar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra

Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 18.2.14

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer