Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 i Frivillighetshuset, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 i Frivillighetshuset, Oslo"

Transkript

1 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Val av ordstyrar og referent 3. Val av signaturbera til protokollen 4. Årsrapportar a) Styret b) Rådet c) Valg- og fullmaktskomiteen 5. Presentasjon av rekneskap 6. Fastsetting av budsjett 7. Vedtektsendringer 8. Arbeidsprogram 9. Val a) Styret b) Valg- og fullmaktskomiteen c) Rådet 10. Eventuelt Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 i Frivillighetshuset, Oslo

2 Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallinga blei sendt per e-post til alle frivillige og deltakarar på Polar Party 23 samt andre medlemmar den 18. november Samme dato blei og innkalling publisert på polarparty.no. 204 unike personar har lest innkallinga. Styret innstiller på at innkallinga blir godkjend. Styret innstiller på at sakslista blir vedteke som den foreligg i sakspapira. Styret innstiller på at tidsfrist for å komme med alternative kandidatar til val er ein halvtime før valet startar. Sak 2. Val av ordstyrar og referent Ordstyraren har som oppgåve å sørge for at møtet kjem i hamn innan god tid samt at alle som ynskjer skal få snakke. Ordstyrar kan velge å avslutte debattar, gå til votering (stemming) og liknande. Ordstyrar skal derimot ikkje diskriminere og skal la ulike synspunkter komme fram. Polar har til vanleg to ordstyrarar. Referenten(/e) skal føre ein protokoll over kva som skjer på generalforsamlinga. Ein protokoll inneheld ikkje kva som blir sagt eller kvem som seier noko. Protokollen skal innaholde sakar som blir diskutert og eventuelle vedtak fatta av generalforsamlinga. Styret innstiller på Mathias Tankred Nilsen og Eivind Bøe Stamnes som ordstyrarar. Styret innstiller på Karl Fredrik Haugland som referent. Sak 3. Val av signaturberetta til protokollen Protokollen skal gjerast tilgjengeleg offentleg etter at to personar har signert den for å stadefeste at innhaldet forespeiler røynda. Styret innstiller på NN og NN til å signere protokollen. Sak 4. Årsrapportar for perioda desember 2013-november 2014 Generalforsamlinga skal bli presentert for årsrapportar som forklarar det som har skjedd sidan forrige generalforsamling. Fleire ulike organ skal presentere årsrapport, og desse skal både beskrive organisasjonen og aktivitetane, men og legge vekt på og forklare det respektive organet sine aktivitetar og drift. Rapportane blir tekne til orientering, og skal ikkje røystast over. Sak 4a. Styret sin rapport Styret har i løpet av denne perioden avholdt fem styremøter. Det første styremøtet har for å sette ned arbeidsgrupper, budsjett og diskutere investeringer og liknande. Det siste styremøtet har vore for å innstille til generalforsamlinga. Styresamansetning Styret har i perioden bestått av: Andreas-Johann Ulvestad (leiar) Leif-André Hvitsten (nestleiar) Christian Bull Gjertsen (styremedlem) Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 2 av 12

3 Håkon Moskvil (styremedlem) Lars Hvitsten (styremedlem) Leif Erik Bjerkely (styremedlem) Mathias Tankred Nilsen (Styremedlem) Karl Fredrik Haugland (1. varamedlem) Maiken Lund (2. varamedlem) Siv Anette Øyum (3. varamedlem) Polar Utstyr Vi har lånt ut mykje utstyr til samarbeidspartnarer som Hyperion og KANDU, og fått låne utstyr i retur. Det har vore litt mindre leige i år enn tidlegare, ca 14 stykk mot 16 i 2013 og 17 i Det har vore varierande kva type arrangement som leiger alt frå trebåtfestivalar til årsmøter og sjølvsagt dataparty. Det har i år ikkje blitt gjort noko særleg investering. Utstyrsutleige har vore todelt med både lager i Vestfold og Oslo. Sistnemnte er meist for samband og svitsjar. I 2014 er det planlagt at vi har fast utstyrsbase i Oslo for enkel utleige som samband, bankterminal og svitsjar pluss Vestfold sjølvsagt. Det har ikkje blitt tid til å bytte ut nettsida men dette bør prioriterast i neste periode. Det anbefalast og at ein ser på løysning for bestilling og prissetting, då ein del kontaktar no blir besvart treigt, noko som fører til mindre utleige. Det Store Møtet DSM har i mange år vore ei helg der tillitsvalde i organisasjonen samlast for å diskutere sakar, lære nye ting, bli samde om korleis organisasjonen skal drivast vidare og for å starte dei tillitsvalde sitt år med god «teambuilding». Det blir og brukt ein del tid på å planlegge kommande Polar Party. I år, som fjor, blei DSM fire dagar frå torsdag morgon til søndag ettermiddag. Dette gjorde det mulig for oss å ha fleire pedagogiske timer. I år hadde vi besøk av rådgivar Hilde Ekeberg frå LNU (LNU Noregs borne- og ungdomsorganisasjonar) som hadde eit pedagogisk opplegg for å belyse måten Polar arbeider på og måten beslutningstaking blir gjort på i organisasjonen. Martin Ulvestad Østerdal, generalsekretær i LNU, var og med på slutten. Vi var i år 15 personar, noko som førde til høg kostnad på heile møtet, men framleis ser vi på det som lønnsamt og nyttig for både Polar Party og organisasjonen. Møtet blei lagt til Berlin, og kostnaden var om lag det samme som å ha tilsvarande med fullpensjon på hotell i Noreg. Vi ynskjer å «komme oss vekk» for å dedikere all tida til Polar utan at nokon reiser heim att om kvelden, samt sjølvsagt for å bygge samhald. År Lokasjon Møtetimar Pedagogikktimar Timar 2014 Berlin 10, , Riga Riga 6,5 5 11, London 4,5 7 11, London 6,5 4 10,5 Geekevents Geekevents AS blei stifta i 2011 og Polar Interresseorganisasjon har 30% av aksjene. Polar har og bunde seg til å stille med folk på TG og for å ta unna support før TG, eventuelt utvikling. Vår andel av utbetalt overskudd i Geekevents AS finn dykk i reknskapen. Håvard Rognlidalen blei valgd inn i styret for selskapet med Lars Hvitsten som vara. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 3 av 12

4 Geekevents har gått særs bra, med mykje skryt for funksjonalitet frå blant anna The Gathering, som vi er billettleverandør til fram til René Råen har meldt seg frivillig til å hjelpe til med support på vegne av Polar. Vi ynskjer no å utvide, og ta inn fleire som kan oppfylle Polar sitt ansvar for å jobbe med support i GE. Polar Camp 2014 Polar Camp 2014 blei gjennomføyrd frå 11. til 13. juli Dette var vårt tredje år på Sandsletta i Re kommune ved Holmestrand. Trass at få personar var involvert i planlegging og gjennomføyring, gjekk arrangementet som forventa. Flagget i år var av kubansk inspirasjon. Av aktivitetar blei det bading, speling, nerding og veldig mykje grilling. Av ulike årsakar blei deltakarantalet noko lavare 25 påmeldt og 19 som deltok, pluss fem-seks som kom på besøk. Budsjettet blei satt opp ganske nøkternt. Sosialt tilbod Polar satsar mykje på sosialt, og i år har vi hatt tid til grillfest og tur til Liseberg. Vi var 16 personar på tur til Gøteborg, kor dei fleste valde å overnatte til dagen etterpå, men nokon kom dagen. Grillfesten var godt besøkt med mange av crewet det året vi hadde der og eit infomøte kor vi fortalte om korleis Polar blir til og status med PP23. Det var lagt opp pengar til spontan-sosialisering som bowling, kino og liknande men ingen kom med ynskjer om dette så pengane blei ikkje brukt. Polar Party 23: Lost in time Polar Party 23 fekk namnet «Lost in time» og blei lansert ved forrige julebord. Målet var å vise fram kva som er mogleg i framtida samt ha eit tilbakeblikk på tidlegare. Arrangørgruppa starta arbeidet tidleg, og hadde som mål å spre informasjon om arrangementet tidlegare enn før. Det blei satsa vidare på «Game lounge» som tidlegare, kor det er nokre få plassar som har høgare pris enn dei vanlege samt kor ein må søke for å få kjøpe billett. Casting av spelkonkurransane blei vidareføyrd med eit eiga «casting-studio» ved å ta i bruk eit område av hallen som har stått tomt ganske lenge. I år blei det arbeidd lite med presse, og dette resulterte i ganske få presseoppslag. Vi fekk og hengt opp få plakatar, noko som kan vere ein viktig faktor i nedgangen av antal deltakarar utan PC PP20 PP21 PP22 PP23 Friviljuge Deltakar u/pc Deltakar m/pc Deltakar m/pc Deltakar u/pc Friviljuge PP PP PP PP Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 4 av 12

5 Det var full sal med heile 538 personar som hadde med seg PC, og deltakardøgn! Det blei gjennomføyrd konkurranser i tre spel (League of Legends, Counter-Strike:Global Offensive samt Call of Duty Black Ops II). Det var fokusert mykje på samarbeid mellom ulike crew, særskild med nettstrauming av kommentering. Arkaden var godt besøkt i år, med om lag 40 ulike stasjonar! Vi måtte kompensere litt for tapet av IDUane (sjølvståande stajsonar for PlayStation og X-Box) som vi har hatt tidlegare, men arkaden blei til slutt sjåande veldig bra ut og den var godt besøkt. I tilknytning til arkada var det og ei utstilling av Digital Kultur. Denne var rigga opp i samråd med KANDU, og blei sjåande bra ut sjølv om den var litt liten. Interessen blant deltakarar var såpass til stede at ein kan vurdere å utvide denne seinare. Vi hadde i år ganske mange i crew, heile 82 personar (det var 76 året før og 78 året før der). Mange av desse var heilt ferske, og har delteke godt i sosiale aktivitetar i etterkant. Sak 4b. Rådet sin rapport Rolla til Rådet er ikkje å vere eit organ som «heng over» Styret, forsøker å påvirke detaljstyring eller liknande. Vår rolle er å sjå til at organisasjonen går framover, varsle om problemer vi ser kan oppstå og foreslå endringer. Rådet har i perioda bestått av Andreas-Johann Ulvestad (leiar), Leif Erik Bjerkely, Mathias Tankred Nilsen, Mathias Bøhn Grytemark, Håvard Rognlidalen, Ludvig Anderssen og Therese Johansen. Rådet har ikkje hatt møteverksemd i løpet av året. I tillegg har Rådet vore til stades på både DSM og nokre andre møter i løpet av året. Rådet ser at det er framleis grunn til å anbefale vidare drift. Sak 4c. Valg- og fullmaktskomiteen sin orientering Valg- og fullmaktskomiteen for 2014 har bestått av Håvard Rognlidalen som leder, Erlend Åsgren og Glenn Ellingsen. VFK har vært representert på styremøter igjennom året, og alle tre til stede under Polar Party 23. I starten av november startet vi prosessen med intervju av alle nominerte kandidater. VFK har fungert bra i år og vi har hatt et veldig godt samarbeid siden prosessen kom igang. VFK har i år igjen hatt en oppgang i nominasjoner fra tidligere år, og er veldig fornøyd med dette, men desverre er det flere som ikke har besvart forespørslene fra oss. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 5 av 12

6 Sak 5. Presentasjon av reknskap for 2014 Reknskapen for 2014 fram til dagens dato ligg ved sakspapira. Banken er avstemt fram til og med 30. november 2014 og det er ingen opne postar i avstemminga. Polar sin økonomi veks år for år, og vi runda i fjor kr i omsetning. Økonomien er romsleg, og vi har plass for nye prosjekter, som til dømes flytte til ny hall. Likviditet Med likviditet meiner vi om det er mogleg for organisasjonen å betale kostnadar, eller kort fortalt: kor mykje pengar har vi på bankkontoen. Organisasjonen har hatt særs god likviditet gjennom heile året. Vi har ikkje hatt problem med å betale rekninger eller legge ut for kostnadar som kjem sjølv om billettinntektene og det aller meiste av organisasjonen si statsstøtte kjem i overgangen oktober/november/desember. Innkreving av kantinekreditt Vi har over tid hatt problem med nokre få som ikkje betalar for kantinekreditten sin. Det endte i år med at vi sendte seks personer til inkasso, noko vi helst ikkje ynskjer å gjere i framtida. Vi satsar på hyppig oppfølgning og romslige frister slik at alle kan få betalt utan at ting gjekk til innkreving. Det er arbeidd mykje med denne saken i 2013, blant anne ved overgang til eit fakturasystem som held oversikt over alle sakar. Nokre gamle sakar kor det ikkje har lykkast Styret å få kontakt med dei det gjeld er sendt over til Forliksrådet. Dette har vore eit fokus for Styret i 2014, og sjølv om vi har fått redusert uteståande, er det framleis ein del som skylder organisasjonen pengar. Uteståande faktura Nedanfor er ei oversikt over uteståande faktura til Polar. Merk at kr av dette ikkje er forfalt. Estimat for årsslutt Det er estimert at organisasjonen kjem til å ha om lag kr i eigenkapital ved slutten av året. Merk at utstyr ikkje blir avskrive og det er berre direkte tilgjengelege midler i bank og fond som reknast inn i eigenkapitalen. I tillegg forventast det at organisasjonen vil ha om lag kr i uteståande fordringer til kunder, i hovudsak utstyrsleige og kantinekreditt. Område Antal Sum Fakturert 2010 Crew 3 kr Fakturert 2011 Crew 7 kr Fakturert 2012 Crew 10 kr Fakturert 2013 Crew 23 kr Fakturert 2014 Crew 12 kr Fakturert, ikkje utsendt, 2014 Crew 46 kr Totalt uteståande, Crew 101 kr Fakturert 2013 Polar Utstyr 1 kr 238 Fakturert 2014 Polar Utstyr 3 kr Totalt uteståande, Polar Utstyr 4 kr Styret innstiller på at rekneskapen blir godkjend som den foreligg, med forutsetning om at Styret blir forelagt endeleg rekneskap. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 6 av 12

7 Rekneskap for 2014 Merk at denne rekneskapen ikkje er avslutta då det kjem inn ein del inntekter (og kostnadar) mot slutten av året. Rekneskap Polar Interesseorganisasjon Inntekter Budsjett Est. resultat Avvik Offentlige tilskudd Diverse støtteordninger Finansinntekter kr kr kr kr kr kr kr kr kr 400 Gamle fordringer Ekstraordinære inntekter kr kr 0 kr kr 0 -kr kr 0 Prosjekt Sum inntekter kr kr kr kr kr kr Utgifter Budsjett Est. resultat Avvik Honorarer og lønn kr 0 kr 0 kr 0 Kontordrift (papir, porto m.m.) -kr kr 589 kr Møtekostnader Prosjektutgifter -kr kr kr kr 0 kr kr Medlemskontingenter -kr kr 0 -kr Finanskostnader -kr kr 135 -kr 865 Diverse kostnader Utgifter Geekevents-kostnadar vidarefakturert -kr kr 0 -kr kr kr kr PsyChic (utviklararbeid) -kr kr 0 -kr Sum utgifter Resultat Underprosjekt 2. Det Store Møtet 3. Polar Party 4. Sosiale tiltak 5. Polar Utstyr 6. Polar Camp Totalt, underprosjekter Årsresultat, organisasjonen -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr -kr kr kr kr kr kr Noter 1 Diverse støtteordninger Denne posten inkluderer momskompensasjon og inntekt frå tippemidlene 2 Gamle fordringer Vi har i skrivande stund om lag kr i uteståande fordringer vi skal kreve inn, i hovudsak kantinekriting. 3 Sosiale tiltak Rekneskap blir laga etter genfors då mykje av kostnadane på posten er julebord. PP20-krite: ,75kr Polar Utstyr 2011: kr, Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 7 av 12

8 Detaljrekneskap for underbudsjett Polar Party 23 Rekneskap PP23 Kantine Budsjett Est. resultat Avvik Innkjøp salsvarer Omsetning effekter Omsetning kantine Sum kantine kr ,00 kr 2 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,85 kr 4 175,00 kr ,00 kr , ,15 kr 2 175,00 kr ,00 kr -875,85 kr Crewtiltak Budsjett Est. resultat Avvik CrewCare Premøter kr ,00 kr ,00 kr ,09 kr - 100, ,91 kr ,00 kr Preparty kr ,00 kr - 148, ,00 kr Sum crewtiltak kr ,00 kr , ,91 kr Underholdning Budsjett Est. resultat Avvik Sceneunderhaldning (konsertar, show m.m.) Deltakarinitiert underhaldning (arkade, kino m.m.) kr ,00 kr , ,00 kr kr , ,00 kr -2,00 kr Leige av scene, ljos og ljud og teknisk prod. Casting av spelkonkurranser kr ,00 0 kr kr ,66 kr 0, ,66 kr 0,00 kr Premiepott Prosjekt kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr 0, ,00 kr 0,00 kr Sponsorinntekt (trekkast frå premier) kr 4 000,00 kr 0, ,00 kr Tema/dekorasjon Sum Underholdning kr ,00 kr ,00 kr ,26 kr , ,74 kr ,08 kr Anna/arrangement Budsjett Est. resultat Avvik Badge og armband kr ,00 kr - 400,00 Billettinntekter Billettinntekter, dagsbesøk Byggvarer og rekvisita HMS (Container, førstehjelp, kantine) LAN og WAN kr 0,00 Leige av lokale kr ,00 kr 0,00 Promotering Støtte, generelt kr ,00 kr 0,00 Telefonrefundering Transport Pant kr 6 000,00 kr - 605,00 Uforutsatte utgifter Sum Anna/arrangement Resultat ,00 kr kr ,00 kr , ,00 kr kr ,00 kr ,00-610,00 kr kr ,00 kr 3 224, ,50 kr kr ,00 kr , ,00 kr kr , ,00 kr ,00 kr kr ,00 kr , ,56 kr kr ,00 kr , ,00 kr 71,00 kr kr ,00 kr , ,04 kr ,00 kr kr ,00 kr 8 047, ,00 kr kr ,00 kr ,02 kr ,00 kr , ,16 kr Noter 1 Resultatrammer Hovudbudsjettet frå generalforsamlinga i 2013 godkjende inntil kr i underskot for PP23. 2 Innkjøp salsvarer Vi ventar på ein faktura frå Rema 1000 Stokke, men det er lagt inn estimert kostnad i rekneskapen. 3 Pant Panteløysninga er endra massivt frå tidlegare år, og vi får ikkje lengre utbetalt pant for utanlandske bokser. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 8 av 12

9 Sak 6. Fastsetting av budsjett for 2015 Budsjettforslaget som ligg under er utarbeidd med bakgrunn i tidlegare resultat og satsningsmål for Styret i tida framover. Polar Interesseorganisasjon Budsjettforslag Organisasjonsdrift: Inntekter Inntekter Offentleg tilskott kr , Diverse støtteordninger kr , Finansinntekter kr 6 000, Gamle fordringer kr , Prosjektinntekter kr ,00 Sum, organisasjonsdrift: Inntekter kr , Organisasjonsdrift: Utgifter Utgifter Honorarar og løn kr 0, Kontordrift (papir, porto m.m.) -kr 4 000, Møtekostnadar -kr 6 000, PsyChic (utviklararbeid) -kr , Medlemskontingent -kr , Finanskostnadar -kr 1 000, Diverse kostnadar -kr , Prosjektutgifter -kr ,00 Sum, organisasjonsdrift: Utgifter -kr ,00 1. Resultat, organisasjonsdrift kr ,00 Underprosjekt Resultat Res'14 Res'13 Res'12 2. Det Store Møtet 3. Polar Party -kr ,00 kr 0,00 -kr kr kr kr kr kr Sosiale tiltak 5. Polar Utstyr 6. Polar Camp Totalt, underprosjekter -kr ,00 -kr ,00 -kr ,00 -kr ,00 -kr kr kr kr kr kr kr kr kr Forventa driftsresultat Disponibel pott ved ny hall -kr ,00 -kr ,00 Disponibel pott Dersom det blir flytting til ny hall, vil denne potten kunne bli brukt. Av dette vil kr gå til sosialt (fleire i crew), kr til Polar Utstyr (innkjøp utstyr) og kr til Polar Party (marknadsføyring, uforutsette kostnadar med meir) PsyChic Til forbetring av økonomiarbeidet, sjå arbeidsprogrammet. Vedtaksforslag Styret innstiller på at vedlagte budsjett med prioriteringer blir vedteke. Styret kan revidere budsjettet ved behov. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 9 av 12

10 Sak 7. Vedtektsendringer Det er ikkje sendt inn forslag til endringer av vedtektene innan fristen, og heller ikkje i etterkant. Styret har heller ikkje levert inn forslag til endringer. Sak 8. Arbeidsprogram for 2015 Vi skal ha det gøy sammen! Polar skal i 2015 framleis fokusere på å behalde nye og noverande frivillige med sosiale tiltak gjennom heile året. Tiltak som anbefalast gjennomførd i løpet av året 2015 er: Polar Camp Crewfest(ar) Tur til tusenfryd/annan dagstur Julebord og Generalforsamling Polar Party 24 Polar Party skal videreførast i 2014 med Polar Party 24, minimum på størrelsen som Polar Party 23 var. Det skal forsøkast å flytte til ny hall som opnar opp for nytt tilbod til deltakarane, samt fleire deltakarar. Polar Utstyr Polar Utstyr skal videreførast som eit positivt tiltak for andre frivillig drevne datatreff i Noreg. Polar skal i løpet av året ha ein fullstendig gjennomgang av utstyrsparken og lokalar som blir brukt. Det bør gjerast tiltak for at fleire personar tek aktiv del i arbeidet. Forenkling av økonomiarbeidet Polar sin økonomi har vokst seg stor dei siste åra, og det er mykje ansvar og ikkje minst mange manuelle rutiner som legg stor arbeidsbelastning på dei som arbeider med økonomi. Styret skal iverksette tiltak for å betre dette, til dømes å sjå på IT-løysninger for digital utleggsskjemalevering. Informasjonsprofil Polar skal utarbeide ein informasjonsprofil. I dette ligg logo, informative og lettbrukelege nettsider og viktig informasjon lett tilgjengeleg. Informasjon skal krysslinkast til dømes (lenke til) informasjon om Polar Utstyr på partysidene. Styret innstiller på at forslaget til arbeidsprogram for 2015 blir vedteke. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 10 av 12

11 Sak 9. Val Sak 9a. Styret Styret er ansvarleg for dei store beslutningane i løpet av eit kalenderår. Dei siste årea har val av kven som skal sitte i ulike arbeidsgrupper vore dei viktigaste sakane som har blitt styrebehandla. I tillegg til dei innstilte kan følgande personar benke (stille til val utan å vere innstilt) då dei er nominert innan fristen: Alexander Holtung, Christian Larsen, Erlend Åsgren, Frank Henrik Edin, Helene Grande, Håvard Lian, Kine Grava, Lasse Nilsen, Ludvig Andersen, Marie Høye, Marius Rekdal, Mathias Bøhn Grytemark, Oline Volden, Per Escild Hadland, Tom Ole Løvig og Trygve Haaland. Valg- og fullmaktskomiteen innstiller på Andreas-Johann Østerdal Ulvestad som leiar. Valg- og fullmaktskomiteen innstiller på Leif-André Hvitsten som nestleiar. Valg- og fullmaktskomiteen innstiller på Lars Hvitsten, Maiken Lund, Mathias Tankred Nilsen, René Råen og Christian Bull Gjertsen som styremedlemmer. Valg- og fullmaktskomiteen innstiller på Karl Fredrik Haugland, Leif Erik Bjerkely og Siv Anette Øyum som varamedlemmer til Styret i prioritert rekkefølge. Sak 9b. Valg- og fullmaktskomiteen VFK er ansvarleg for å innstille til kven som skal sitte i Styret og eventuelle andre organar som blir oppretta samt å sørge for demokratisk gjennomføyring av val med meir på generalforsamlinga. Styret innstiller på Erlend Åsgren, Håvard Rognlidalen og Lasse Nilsen som medlemmer av Valg- og fullmaktskomiteen. Styret innstiller på at Valg- og fullmaktskomiteen konstituerer leiar internt. Sak 9c. Rådet Rådet skal bistå med råd og rettleiing for organisasjonen, og kan i nokre tilfeller tre inn som eit kontrollorgan for å tolke vedtekter med meir. For å bli del av rådet må ein samle opp poeng ved å vere frivillig («Crew»), ansvarleg, Chief eller Admin på eit arrangement. Ein kan ikkje ha verv i Rådet dersom ein er «Admin». Eit siste krav er at personen har vore aktiv i organisasjonen dei siste to åra. På generalforsamlinga i 2013 blei det lagt til uttelling for aktivitet elles i året, som til dømes Styret og VFK. Arbeidet med å legge dette til i listene er påbyrja, men ikkje ferdigstilt. Rådet og VFK utarbeider ei komplett liste snarast mogleg. Etter at dette er gjort, konstituerer det nye Rådet seg sjølv. Fram til konstituering held det eksisterande Rådet fram med personane Andreas-Johann Ulvestad (leiar), Leif Erik Bjerkely, Mathias Tankred Nilsen, Mathias Bøhn Grytemark, Håvard Rognlidalen, Ludvig Anderssen og Therese Johansen. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 11 av 12

12 Namn Poeng Aktiv siste to åra Andreas-Johann Ulvestad 104 Ja Leif Erik Bjerkely 91,5 Ja Lars Hvitsten 67,5 Ja Stian Sebastian Skjelstad 55,5 Nei Kristian Gihlemoen 48,5 Ja Mathias Tankred Nilsen 46 Ja Mathias Bøhn Grytemark 46 Ja Christopher William Ilmari-Carter 40 Nei Karsten Nikolai Strand 32 Nei Håvard Rognlidalen 31,5 Ja Ludvig Anderssen 27,5 Ja Per Escild Hadland 27 Ja Therese Johansen 26 Ja Leif-André Hvitsten 25,5 Ja Thomas Michelsen 24 Nei Erik Gulliksen 24 Nei Georg Kamfjord 23,5 Ja Thomas Presthus 23,5 Nei Peder Olav Marcussen Kongelf 22 Nei Andreas Melsom Haakonsen 22 Ja Jens Ådne Rydland 21,5 Ja Tom Ole Løvig 21,5 Ja NB! Tabellen er ikkje oppdatert i tråd med føresegnene vedteke på generalforsamlinga i Sak 10. Eventuelt Det har ikkje komme sakar til Eventuelt. Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 Side 12 av 12

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer