nr 05/ NO årgang 102 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 05/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Deling av varemerkeregistrering Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SKYWOOL OF NORWAY (541) ordmerke i standard font SKYWOOL, Håvaldsvei 8b, 1185 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Samsung Auto Dust Emptying (541) ordmerke i standard font Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si GYEONGGI-DO, Sør-Korea (KR) Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:7 Støvsugere for husholdningsbruk; robot støvsugere; elektriske vaskemaskiner; elektriske miksere for husholdningsbruk; oppvaskmaskiner; elektriske blandere for husholdningsbruk; søppelkverner; deler og tilbehør til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EGHOLM (541) ordmerke i standard font Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, 2605 BRØNDBY, Sverige (SE) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:7 Maskiner, herunder rengjøringsmaskiner, tilbehørsbærere, feiemaskiner, gatefeiemaskiner, motordrevne gressklippere, maskiner til ugressbekjempelse, maskiner til snø- og isrydding, maskiner til vedlikehold av parker og grønne arealer; deler og tilbehør til de nevnte varer så som multiklippere, rotorklippere, ugressbørster, feie- og sugeanlegg, river, førerhus, gressoppsamlere, løvsugere, kantklippere, slagklippere, vertikalklippere, hekkeklippere, vippbare skovlhjul, tippvogner, lastbærere, børster, salt- og sandspredere, snøslynger, V-ploger, snøploger, snøkoster, traktorskovler. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke FLEXIFRAME AS, Postboks 514, 7405 TRONDHEIM Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/155,120 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRELLIS (541) ordmerke i standard font Avocent Huntsville Corp, 4991 Corporate Drive, AL35805 HUNTSVILLE, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Klasse:11 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:42 Software; datasenterinfrastrukturledelsessoftware; fysisk aktiva sporingssoftware; påvirknings- og utnyttingsanalysesoftware; lagerbeholdningsog planleggingsrapporteringssoftware; formuesautomatiserings- og overvåkingssoftware; visuell utformingssoftware; hardware; firmware; brytere; lastbrytere; strømforsyningsenheter; UPS; kjølesystemer; pumpegrenseundertrykkere (surge supressors); reoler; servere; skovlservere (blade servers); virtuelle servere; serverreoler; batterier; PDUer; kontrollere; brannpumpekontrollere; kabinetter; konsoller; LCD konsoller; informasjonsledelsessystemer; moduler, kraftregulatorer; kjølesystemer; viftekontroller; paneldører; monitorer; pumpegrensebeskyttere (surge protectors); datasenterinformasjonsledelsessystemer med computere, computerhardware og software, serverhardware og software, firmware, brytere, lastbrytere,pumpegrenseundertrykkere (surge suppressor), kraftsystemer, avbruddsfrie kraftforsyningsenheter, kabinetter, reoler, batterier, kontrollere, brannpumpekontrollere, kraftdistribusjonsenheter, LCD konsoller. Oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering/kjøling; systemer for oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering/kjøling for bruk med datasentre og computerrom, miljøkontrollapparater; kondensatorer; kompressorer; tørrkjølere; luftkondisjoneringsapparater. Datasenterinformasjonsledelsessystemer; distribusjon av computersoftware. Vedlikehold og reparasjon av infrastruktur og datasentersystemer og -utstyr. Telekommunikasjonstjenester. Computertjenester; infrastrukturovervåking, måling og ledelse; energiovervåking, ledelse og måling; datasenterovervåking og ledelse; computertjenester, nemlig anleggsovervåking, utstyrsovervåking, systemovervåking, romkartlegging, og informasjon og teknologitjenester; rådgivningstjenester; computertjenester, nemlig software som en tjeneste; databehandlingstjenester; fremskaffelse av bruk av en on-line ikkenedlastbar software. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AGRINOS (541) ordmerke i standard font Agrinos AS, Fornebuveien 1, 1366 LYSAKER Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:1 Kjemikalier til bruk i landbruk., hagebruk og skogbruk, gjødsel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIOQ (541) ordmerke i standard font Agrinos AS, Fornebuveien 1, 1366 LYSAKER Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:1 Kjemikalier tii bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, friske frukter og grønnsaker, planter og blomster. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, friske frukter og grønnsaker, planter og blomster Klasse:42 Forskning og utvikling (for tredje person), biologisk forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; industrielle forskningstjenester. Klasse:42 Forskning og utvikling (for tredje person); biologisk forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; industrielle forskningstjenester Klasse:44 Konsulenttjenester innenfor jordbruk, hagebruk og skogbruk. Klasse:44 Konsulenttjenester innenfor jordbruk, hagebruk og skogbruk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MICROCHITINA (541) ordmerke i standard font Agrinos AS, Fornebuveien 1, 1366 LYSAKER Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:1 Klasse:31 Klasse:42 Kjemikalier tii bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, friske frukter og grønnsaker, planter og blomster Forskning og utvikling (for tredje person); biologisk forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; industrielle forskningstjenester Klasse:44 Konsulenttjenester innenfor jordbruk, hagebruk og skogbruk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Sune Gellberg, Box 4314, MALMÖ, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Registrerte dataprogramvare for profilanalyser av personer; registrerte dataprogrammer for undervisning. Klasse:16 Undervisningsmateriell (ikke apparater); trykksaker, kundeaviser. Klasse:35 Konsultasjoner vedrørende personalspørsmål; profesjonelle bedriftskonsultasjoner; konsultasjoner vedrørende personalrekruttering; rådgivningstjenester for bedriftsledelse; konsultasjoner vedrørende personalanalyser; rådgivningstjenester for organisasjonsforandringer; konsulenttjenester vedrørende lederutvikling, konsulenttjenester vedrørende organisasjonsutvikling med innretning på teambuilding og kommunikasjon mellom medarbeidere. Klasse:41 Undervisning, undervisningsinformasjon. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Sune Gellberg, Box 4314, MALMÖ, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Registrerte dataprogramvare for profilanalyser av personer; registrerte dataprogrammer for undervisning. Klasse:16 Undervisningsmateriell (ikke apparater); trykksaker, kundeaviser. Klasse:35 Konsultasjoner vedrørende personalspørsmål; profesjonelle bedriftskonsultasjoner; konsultasjoner vedrørende personalrekruttering; rådgivningstjenester for bedriftsledelse; konsultasjoner vedrørende personalanalyser; rådgivningstjenester for organisasjonsforandringer; konsulenttjenester vedrørende lederutvikling, konsulenttjenester vedrørende organisasjonsutvikling med innretning på teambuilding og kommunikasjon mellom medarbeidere. Klasse:41 Undervisning, undervisningsinformasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEADRIVE (541) ordmerke i standard font Cruise Ventures AS, Brandøy, 6878 VEITASTROND Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:6 Klasse:19 Bygningsmaterialer av metall; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); flytebrygger av metall; deler og tilbehør av metall til flytebrygger; landganger av metall; ramper av metall. Bygningsmaterialer (ikke av metall); flytebrygger, ikke av metall; deler og tilbehør, ikke av metall, til flytebrygger; landganger, ikke av metall; ramper, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STAYHARD (541) ordmerke i standard font Stayhard AB, Box 33, HERRLJUNGA, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:14 Klasse:25 Klasse:35 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; uekte smykker; brosjer; mansjettknapper; pyntenåler; slipsnåler; klokkeremmer; nøkkelringer med pynt eller emblem; bijouterier. Klær, fottøy, hodeplagg. Salgstjenester, herunder også postordresalg og internettsalg, av edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, uekte smykker, brosjer, mansjettknapper, pyntenåler, slipsnåler, klokkeremmer, nøkkelringer med pynt eller emblem, juvelervarer, klær, hodeplagg, fottøy, belter, varer av lær og imitert lær, solbriller, parfyme, sanitærprodukter, vesker; on-line informasjonstjenester angående handling av moteprodukter; reklamevirksomhet; markedsføring av merke- og moteprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIOBOND. IMPROVING THE SUSTAINABILITY OF PAPER (541) ordmerke i standard font Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 1313 North Market Street, DE WILMINGTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:35 Kjemisk markedsføringsprogram for papirproduserende industri, markedsføringsprogram for å formidle fordelene med en multi-kjemisk tilnærming for forbedring av vireparti ytelse og papirkvalitet i papirproduserende industri, markedsføringsprogram for å formidle fordelene med en multi-kjemisk tilnærmelse for å gjenvinne stivelse fra returpapir eller avfallspapir i papirproduserende industri. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Birstaverken AB, Box 30, SUNDSBRUK, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:6 Autovern av metall for veier; kollisjonsdempere av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALTHALIS COMPLEX (541) ordmerke i standard font The Boots Company Plc, NG23AA NOTTINGHAM, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Klasse:3 Klasse:5 Ingredienser for hudpleiepreparater; kjemiske sammensetninger for bruk i hudpleie- og skjønnhetspleiepreparater. Kosmetiske preparater for hudpleie inkludert ansiktsvask, rensende lotions, fuktighetsgivende midler og fuktbevarende kremer, nattkremer, nærende kremer, solbeskyttelsesprodukter, skjønnhetsserum, fukttilførende lotions, reparasjonsgel til anvendelse om natten og øyegel; essenser for hudpleie; ikke-medisinske produkter for hudpleie; skjønnhetspleiepreparater; såper; kosmetikk, hudrensemidler. Medisinske hudpleiepreparater, farmasøytiske preparater for hudpleie; serum; fuktighetsgivende midler (farmasøytiske); medisinske hudrensemidler (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Daimler AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland (DE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:12 Motorkjøretøyer og deler dertil. Klasse:28 Lekemodellkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOTUN HARDTOP (541) ordmerke i standard font Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; groehindrende maling for båter, skip og olje-rigger; rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler og trebeskyttelsemidler; overflatebehandlingsmidler i form av maling for båter, skip og oljerigger; pulverlakk; pulverlakk for beskyttende eller dekorativ overflatebehandling av metallprodukter; tokomponent polyurethan maling. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINMINETTE (541) ordmerke i standard font Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Schiesser AG, Schützenstrasse 18, RADOLFZELL, Tyskland (DE) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:25 Klær, inkludert skjorter, topper, undertøy for menn, kvinner og barn, undertøy og nattøy for menn, kvinner og barn; dameundertøy, strømper; fritids- og praktisk undertøy for menn, kvinner og barn. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Winetailor AS, Rosenholmveien 25, 1414 TROLLÅSEN Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO Klasse:33 Klasse:35 Alkoholholdige drikker, herunder vin. Forretningsdrift, salg av alkoholholdige drikker, herunder vin. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke ED Enterprises AG, Ludwig-Ganghofer-Strasse 6, GRÜNWALD, Tyskland (DE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Elektrotekniske og elektriske apparater og instrumenter (ikke opptatt i andre klasser), trådløs og radiofacsimile overførings- og mottakerapparater; radioapparater, fjernsynsapparater, utstyr for lydopptak og lydreproduksjon og systemer satt sammen derav, bilradioer, bærbare radioer, utstyr til billedopptak og -reproduksjon og systemer satt sammen derav; videotekstskjermer og andre videoskjermterminaler, videoopptakere, bilkassettspillere, bilradioapparater, forsterkere for bruk i bil, equalizer (enhet som kontrollerer og regulerer tonefrekvenser (og dermed klangfargen) i Hi-Fi-stereoanlegg) for bil, bilhøytalere, bilfjernsynsapparater, bilvideoopptakere, bilutstyr til installasjon i befordringsmidler til land, luft og sjø, radiotelefoner; utstyr til bilførers navigering og informasjonssystemer, telekommunikasjonsapparater, telefonapparater, telegrafisk overføringsutstyr, billedopptak og billedreproduksjonssystemer; fjernsynsapparater, videoutstyr og bærbare videokameraer; fjernsynsbilledrør, fargede hjelpedisketter til fjernsynsapparater, brikke-, kode- og kontrollkort; lagringsmedia og programvare til informasjons- og kontrollsystemer, hovedsakelig CD-ROMs, alle forannevnte varer særlig i form av digitale veikart eller for geografiske informasjonssystemer, trafikktelematikkutstyr, navigeringsutstyr, mobilkommunikasjonsutstyr, særlig bilradioer og mobiltelefoner; utstyr for mobil telebetjening, teleovervåking og telenærvær, overføring og mottak, kommunikasjon og manipulering til telefax-, audio-, video-, informasjon- og dataoverføring via enhver mobil og fast kommunikasjonsnettverk; kombinasjonen av utstyr listet opp med faste nettverksterminaler og bilradioer; tilbehør til befordringsmidler på land, i luft og på sjøen, herunder bilbeslag til bærbare radioer, bilantenner, elektriske støydempingskomponenter, herunder kondensatorer, drosselspolere, resistorer såvel som støydempermoduler montert derav til bilradioer, høytalere av kringkastings- og radiofacsimileoverførings- og mottakerutstyr, utstyrskasser, roterbare knotter, skjermskalaer, klokker til og i bilradioer, navigasjonssystemer, særlig navigasjonssystemer ved hjelp av satelitt; videoskjermer til bilnavigeringssystemer; deler til alle forannevnte varer. Klasse:12 Kjøretøyer og deler derav; glasskjermer til kjøretøyer med en integrert antenna; solskjermer til kjøretøyskjermer; glasskjermer til kjøretøy med integrert alarm; alarmsystemer til kjøretøyer med kontroll og dataskjermapparater. Klasse:16 Papir, papp, plast og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; pakkematerialer av plast; trykksaker, særlig brikke-, kode- og kontrollkort. Klasse:42 Opprettelse, service, reparasjon og vedlikehold av dataprogrammer og software, særlig multimedia dataprogrammer (musikk, lyd, data, video og bilder), og for operasjon av nettverk; opprettelse og drift (teknisk drift) av databaser til å kollatere, lagre og tilveiebringe dataprogrammer, data, bilder, audio og/eller videoinformasjon; teknisk konsulentvirksomhet for design av apparater, utstyr og installasjoner for nettverk tjenester, og design, inklusiv planlegging og vedlikehold, av nettverk; internettjenester, nemlig opprettelse og installasjon av internetpresentasjoner; utvikling av programveiledere; teknisk datakonsulentvirksomhet i området databehandling; franchising, nemlig teknisk støtte og konsulentvirksomhet vedrørende fremstilling av plastikk; konsulentvirksomhet vedrørende den tekniske konstruksjon av verksteder for bearbeidelse og behandling av plastikk; konsulentvirksomhet i området medisinsk teknologi; planlegging, utvikling og konsulentvirksomhet i området elektrisk ingeniørvirksomhet og elektronikk, inklusiv utleie av elektrotekniske og elektroniske installasjoner og redskaper, apparater, utstyr, instrumenter og produkter, nemlig til husholdnings- og kjøkkenapparater, til kosmetikkapparater og redskaper, til vitenskapelige, elektriske og elektroniske apparater, til elektroniske underholdningsinnretninger, instrumenter, apparater og utstyr, satellittmottakere og navigeringsapparater, utstyr og installasjoner, til bredbåndkommunikasjon, informasjonsteknologi, kommunikasjon, kontorteknologi og telekommunikasjonsapparater, utstyr og installasjoner, for datamaskiner, PC-er og bærbare PC-er, og databehandlingsutstyr og alle ytre enheter dertil, til nettverksteknologiapparater, utstyr og installasjoner, til kontrollingeniørapparater, utstyr og installasjoner, til overvåkningsapparater, utstyr og installasjoner, og til fjernstyringssendere og - mottakere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Dent Klar Tale! (541) ordmerke i standard font Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 FREDRIKSTAD Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:30 Pastiller, drops, tyggegummi, sjokolade- og sukkervarer. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/285,286 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP SERVICEONE (541) ordmerke i standard font Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:35 Bedriftstjenester innen området for datanettverksallianse og videreforhandlerprogrammer; utvikling av kommersielle partnerstrategier, identifisering av passende partnere å gå på markedet med, og utvikling av alliansestrategier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Hamar Sentrumsforening, Postboks 154, 2302 HAMAR Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Findus Sverige AB, BJUV, Sverige (SE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fjærkre og vilt; fisk og andre næringsmidler fra havet; kjøttekstrakter; pølser og charkuterivarer; hamburgere; konserverte, frosne, tørrede og kokte grønnsaker og rotfrukter samt sopp behandlet på en lignende måte; ferdiglaget mat hovedsakelig basert på én eller flere av de forannevnte varer, herunder mat som selges i løs vekt i delikatessedisker samt mat som selges forpakket i frossen, avkjølt eller vakumpakket form; buljong, consommé; supper; geléer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk, ost og meieriprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kaffeerstatninger; paier, kjøttpaier, pizzaer, piroger, ravioli, vårruller, sushi, pannekaker, crêpes, ferdiglaget mat med ris, gryn, pasta, nudler, bulgur og/eller couscous som hovedingrediens, herunder mat som selges forpakket i frossen eller avkjølt eller vakumpakket form; spiseis; sennep, eddik, sauser (smakstilsetninger), krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Hamar Sentrumsforening, Postboks 154, 2302 HAMAR Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POLYQUAD (541) ordmerke i standard font Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:5 Oppløsninger til bruk med kontaktlinser. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Findus Sverige AB, BJUV, Sverige (SE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fjærkre og vilt; fisk og andre næringsmidler fra havet; kjøttekstrakter; pølser og charkuterivarer; hamburgere; konserverte, frosne, tørrede og kokte grønnsaker og rotfrukter samt sopp behandlet på en lignende måte; ferdiglaget mat hovedsakelig basert på én eller flere av de forannevnte varer, herunder mat som selges i løs vekt i delikatessedisker samt mat som selges forpakket i frossen, avkjølt eller vakumpakket form; buljong, consommé; supper; geléer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk, ost og meieriprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kaffeerstatninger; paier, kjøttpaier, pizzaer, piroger, ravioli, vårruller, sushi, pannekaker, crêpes, ferdiglaget mat med ris, gryn, pasta, nudler, bulgur og/eller couscous som hovedingrediens, herunder mat som selges forpakket i frossen eller avkjølt eller vakumpakket form; spiseis; sennep, eddik, sauser (smakstilsetninger), krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEON FU (541) ordmerke i standard font Kraft Foods Global Brands LLC, Three Lakes Drive, IL60093 NORTHFIELD, USA (US) Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO Klasse:30 Ikke-medisinske konfektyrer, sukkerkonfektyrer inkludert tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STEFAMINELLE (541) ordmerke i standard font Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IBO (541) ordmerke i standard font Ålesund Data AS, Kongens Gt 20, 6002 ÅLESUND Klasse:9 Klasse:37 Klasse:38 Computer periferiutstyr; databehandlingsapparater og -innretninger; datamaskiner; dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; modemer; nautiske apparater og instrumenter; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner. Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. Satelittoverføring; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GO (541) ordmerke i standard font Shoecare ApS, Midtager 25, 2605 BRØNDBY, Danmark (DK) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:3 Klasse:18 Klasse:21 Klasse:25 Klasse:26 Rengjøringsmidler for sko og støvler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping for fottøy; skokrem; skopleieprodukter; oljer for rengjøringsformål; skuremidler; kremer til polering; pimpstein; krem for lærtøy; konserveringsmidler for lær (poleringsmiddel); skovoks; skomakerbek. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Skohorn. Innleggssåler. Bånd og lisser; knapper, hekter og maljer for fottøy, skosnorer, glidelåser; nåler og synåler; elastiske bånd og borrelås. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Ålesund Data AS, Kongens Gt 20, 6002 ÅLESUND Klasse:35 Salg av datavarer- og utstyr; formidling og salg av datavarer- og utstyr; engros forhandlertjenester i tilknytning til datamaskinprogrammer, datamaskinvare og ytre enheter; salg av digitale informasjonsprodukter. Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. Klasse:42 Konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; programmering for datamaskiner; webhotel; vedlikehold av dataprogrammer og software; utleie av datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer; sikkerhetstjenester datavirus. 12

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 03/08-2008.01.14 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 41/10-2010.10.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/09-2009.11.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 48/09-2009.11.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 48/09-2009.11.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer