nr 05/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 05/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Deling av varemerkeregistrering Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SKYWOOL OF NORWAY (541) ordmerke i standard font SKYWOOL, Håvaldsvei 8b, 1185 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Samsung Auto Dust Emptying (541) ordmerke i standard font Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si GYEONGGI-DO, Sør-Korea (KR) Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:7 Støvsugere for husholdningsbruk; robot støvsugere; elektriske vaskemaskiner; elektriske miksere for husholdningsbruk; oppvaskmaskiner; elektriske blandere for husholdningsbruk; søppelkverner; deler og tilbehør til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EGHOLM (541) ordmerke i standard font Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, 2605 BRØNDBY, Sverige (SE) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:7 Maskiner, herunder rengjøringsmaskiner, tilbehørsbærere, feiemaskiner, gatefeiemaskiner, motordrevne gressklippere, maskiner til ugressbekjempelse, maskiner til snø- og isrydding, maskiner til vedlikehold av parker og grønne arealer; deler og tilbehør til de nevnte varer så som multiklippere, rotorklippere, ugressbørster, feie- og sugeanlegg, river, førerhus, gressoppsamlere, løvsugere, kantklippere, slagklippere, vertikalklippere, hekkeklippere, vippbare skovlhjul, tippvogner, lastbærere, børster, salt- og sandspredere, snøslynger, V-ploger, snøploger, snøkoster, traktorskovler. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke FLEXIFRAME AS, Postboks 514, 7405 TRONDHEIM Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/155,120 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRELLIS (541) ordmerke i standard font Avocent Huntsville Corp, 4991 Corporate Drive, AL35805 HUNTSVILLE, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Klasse:11 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:42 Software; datasenterinfrastrukturledelsessoftware; fysisk aktiva sporingssoftware; påvirknings- og utnyttingsanalysesoftware; lagerbeholdningsog planleggingsrapporteringssoftware; formuesautomatiserings- og overvåkingssoftware; visuell utformingssoftware; hardware; firmware; brytere; lastbrytere; strømforsyningsenheter; UPS; kjølesystemer; pumpegrenseundertrykkere (surge supressors); reoler; servere; skovlservere (blade servers); virtuelle servere; serverreoler; batterier; PDUer; kontrollere; brannpumpekontrollere; kabinetter; konsoller; LCD konsoller; informasjonsledelsessystemer; moduler, kraftregulatorer; kjølesystemer; viftekontroller; paneldører; monitorer; pumpegrensebeskyttere (surge protectors); datasenterinformasjonsledelsessystemer med computere, computerhardware og software, serverhardware og software, firmware, brytere, lastbrytere,pumpegrenseundertrykkere (surge suppressor), kraftsystemer, avbruddsfrie kraftforsyningsenheter, kabinetter, reoler, batterier, kontrollere, brannpumpekontrollere, kraftdistribusjonsenheter, LCD konsoller. Oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering/kjøling; systemer for oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering/kjøling for bruk med datasentre og computerrom, miljøkontrollapparater; kondensatorer; kompressorer; tørrkjølere; luftkondisjoneringsapparater. Datasenterinformasjonsledelsessystemer; distribusjon av computersoftware. Vedlikehold og reparasjon av infrastruktur og datasentersystemer og -utstyr. Telekommunikasjonstjenester. Computertjenester; infrastrukturovervåking, måling og ledelse; energiovervåking, ledelse og måling; datasenterovervåking og ledelse; computertjenester, nemlig anleggsovervåking, utstyrsovervåking, systemovervåking, romkartlegging, og informasjon og teknologitjenester; rådgivningstjenester; computertjenester, nemlig software som en tjeneste; databehandlingstjenester; fremskaffelse av bruk av en on-line ikkenedlastbar software. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AGRINOS (541) ordmerke i standard font Agrinos AS, Fornebuveien 1, 1366 LYSAKER Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:1 Kjemikalier til bruk i landbruk., hagebruk og skogbruk, gjødsel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIOQ (541) ordmerke i standard font Agrinos AS, Fornebuveien 1, 1366 LYSAKER Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:1 Kjemikalier tii bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, friske frukter og grønnsaker, planter og blomster. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, friske frukter og grønnsaker, planter og blomster Klasse:42 Forskning og utvikling (for tredje person), biologisk forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; industrielle forskningstjenester. Klasse:42 Forskning og utvikling (for tredje person); biologisk forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; industrielle forskningstjenester Klasse:44 Konsulenttjenester innenfor jordbruk, hagebruk og skogbruk. Klasse:44 Konsulenttjenester innenfor jordbruk, hagebruk og skogbruk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MICROCHITINA (541) ordmerke i standard font Agrinos AS, Fornebuveien 1, 1366 LYSAKER Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:1 Klasse:31 Klasse:42 Kjemikalier tii bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, friske frukter og grønnsaker, planter og blomster Forskning og utvikling (for tredje person); biologisk forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; industrielle forskningstjenester Klasse:44 Konsulenttjenester innenfor jordbruk, hagebruk og skogbruk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Sune Gellberg, Box 4314, MALMÖ, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Registrerte dataprogramvare for profilanalyser av personer; registrerte dataprogrammer for undervisning. Klasse:16 Undervisningsmateriell (ikke apparater); trykksaker, kundeaviser. Klasse:35 Konsultasjoner vedrørende personalspørsmål; profesjonelle bedriftskonsultasjoner; konsultasjoner vedrørende personalrekruttering; rådgivningstjenester for bedriftsledelse; konsultasjoner vedrørende personalanalyser; rådgivningstjenester for organisasjonsforandringer; konsulenttjenester vedrørende lederutvikling, konsulenttjenester vedrørende organisasjonsutvikling med innretning på teambuilding og kommunikasjon mellom medarbeidere. Klasse:41 Undervisning, undervisningsinformasjon. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Sune Gellberg, Box 4314, MALMÖ, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Registrerte dataprogramvare for profilanalyser av personer; registrerte dataprogrammer for undervisning. Klasse:16 Undervisningsmateriell (ikke apparater); trykksaker, kundeaviser. Klasse:35 Konsultasjoner vedrørende personalspørsmål; profesjonelle bedriftskonsultasjoner; konsultasjoner vedrørende personalrekruttering; rådgivningstjenester for bedriftsledelse; konsultasjoner vedrørende personalanalyser; rådgivningstjenester for organisasjonsforandringer; konsulenttjenester vedrørende lederutvikling, konsulenttjenester vedrørende organisasjonsutvikling med innretning på teambuilding og kommunikasjon mellom medarbeidere. Klasse:41 Undervisning, undervisningsinformasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEADRIVE (541) ordmerke i standard font Cruise Ventures AS, Brandøy, 6878 VEITASTROND Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:6 Klasse:19 Bygningsmaterialer av metall; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); flytebrygger av metall; deler og tilbehør av metall til flytebrygger; landganger av metall; ramper av metall. Bygningsmaterialer (ikke av metall); flytebrygger, ikke av metall; deler og tilbehør, ikke av metall, til flytebrygger; landganger, ikke av metall; ramper, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STAYHARD (541) ordmerke i standard font Stayhard AB, Box 33, HERRLJUNGA, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:14 Klasse:25 Klasse:35 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; uekte smykker; brosjer; mansjettknapper; pyntenåler; slipsnåler; klokkeremmer; nøkkelringer med pynt eller emblem; bijouterier. Klær, fottøy, hodeplagg. Salgstjenester, herunder også postordresalg og internettsalg, av edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, uekte smykker, brosjer, mansjettknapper, pyntenåler, slipsnåler, klokkeremmer, nøkkelringer med pynt eller emblem, juvelervarer, klær, hodeplagg, fottøy, belter, varer av lær og imitert lær, solbriller, parfyme, sanitærprodukter, vesker; on-line informasjonstjenester angående handling av moteprodukter; reklamevirksomhet; markedsføring av merke- og moteprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIOBOND. IMPROVING THE SUSTAINABILITY OF PAPER (541) ordmerke i standard font Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 1313 North Market Street, DE WILMINGTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:35 Kjemisk markedsføringsprogram for papirproduserende industri, markedsføringsprogram for å formidle fordelene med en multi-kjemisk tilnærming for forbedring av vireparti ytelse og papirkvalitet i papirproduserende industri, markedsføringsprogram for å formidle fordelene med en multi-kjemisk tilnærmelse for å gjenvinne stivelse fra returpapir eller avfallspapir i papirproduserende industri. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Birstaverken AB, Box 30, SUNDSBRUK, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:6 Autovern av metall for veier; kollisjonsdempere av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALTHALIS COMPLEX (541) ordmerke i standard font The Boots Company Plc, NG23AA NOTTINGHAM, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Klasse:3 Klasse:5 Ingredienser for hudpleiepreparater; kjemiske sammensetninger for bruk i hudpleie- og skjønnhetspleiepreparater. Kosmetiske preparater for hudpleie inkludert ansiktsvask, rensende lotions, fuktighetsgivende midler og fuktbevarende kremer, nattkremer, nærende kremer, solbeskyttelsesprodukter, skjønnhetsserum, fukttilførende lotions, reparasjonsgel til anvendelse om natten og øyegel; essenser for hudpleie; ikke-medisinske produkter for hudpleie; skjønnhetspleiepreparater; såper; kosmetikk, hudrensemidler. Medisinske hudpleiepreparater, farmasøytiske preparater for hudpleie; serum; fuktighetsgivende midler (farmasøytiske); medisinske hudrensemidler (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Daimler AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland (DE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:12 Motorkjøretøyer og deler dertil. Klasse:28 Lekemodellkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOTUN HARDTOP (541) ordmerke i standard font Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; groehindrende maling for båter, skip og olje-rigger; rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler og trebeskyttelsemidler; overflatebehandlingsmidler i form av maling for båter, skip og oljerigger; pulverlakk; pulverlakk for beskyttende eller dekorativ overflatebehandling av metallprodukter; tokomponent polyurethan maling. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINMINETTE (541) ordmerke i standard font Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Schiesser AG, Schützenstrasse 18, RADOLFZELL, Tyskland (DE) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:25 Klær, inkludert skjorter, topper, undertøy for menn, kvinner og barn, undertøy og nattøy for menn, kvinner og barn; dameundertøy, strømper; fritids- og praktisk undertøy for menn, kvinner og barn. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Winetailor AS, Rosenholmveien 25, 1414 TROLLÅSEN Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO Klasse:33 Klasse:35 Alkoholholdige drikker, herunder vin. Forretningsdrift, salg av alkoholholdige drikker, herunder vin. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke ED Enterprises AG, Ludwig-Ganghofer-Strasse 6, GRÜNWALD, Tyskland (DE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Elektrotekniske og elektriske apparater og instrumenter (ikke opptatt i andre klasser), trådløs og radiofacsimile overførings- og mottakerapparater; radioapparater, fjernsynsapparater, utstyr for lydopptak og lydreproduksjon og systemer satt sammen derav, bilradioer, bærbare radioer, utstyr til billedopptak og -reproduksjon og systemer satt sammen derav; videotekstskjermer og andre videoskjermterminaler, videoopptakere, bilkassettspillere, bilradioapparater, forsterkere for bruk i bil, equalizer (enhet som kontrollerer og regulerer tonefrekvenser (og dermed klangfargen) i Hi-Fi-stereoanlegg) for bil, bilhøytalere, bilfjernsynsapparater, bilvideoopptakere, bilutstyr til installasjon i befordringsmidler til land, luft og sjø, radiotelefoner; utstyr til bilførers navigering og informasjonssystemer, telekommunikasjonsapparater, telefonapparater, telegrafisk overføringsutstyr, billedopptak og billedreproduksjonssystemer; fjernsynsapparater, videoutstyr og bærbare videokameraer; fjernsynsbilledrør, fargede hjelpedisketter til fjernsynsapparater, brikke-, kode- og kontrollkort; lagringsmedia og programvare til informasjons- og kontrollsystemer, hovedsakelig CD-ROMs, alle forannevnte varer særlig i form av digitale veikart eller for geografiske informasjonssystemer, trafikktelematikkutstyr, navigeringsutstyr, mobilkommunikasjonsutstyr, særlig bilradioer og mobiltelefoner; utstyr for mobil telebetjening, teleovervåking og telenærvær, overføring og mottak, kommunikasjon og manipulering til telefax-, audio-, video-, informasjon- og dataoverføring via enhver mobil og fast kommunikasjonsnettverk; kombinasjonen av utstyr listet opp med faste nettverksterminaler og bilradioer; tilbehør til befordringsmidler på land, i luft og på sjøen, herunder bilbeslag til bærbare radioer, bilantenner, elektriske støydempingskomponenter, herunder kondensatorer, drosselspolere, resistorer såvel som støydempermoduler montert derav til bilradioer, høytalere av kringkastings- og radiofacsimileoverførings- og mottakerutstyr, utstyrskasser, roterbare knotter, skjermskalaer, klokker til og i bilradioer, navigasjonssystemer, særlig navigasjonssystemer ved hjelp av satelitt; videoskjermer til bilnavigeringssystemer; deler til alle forannevnte varer. Klasse:12 Kjøretøyer og deler derav; glasskjermer til kjøretøyer med en integrert antenna; solskjermer til kjøretøyskjermer; glasskjermer til kjøretøy med integrert alarm; alarmsystemer til kjøretøyer med kontroll og dataskjermapparater. Klasse:16 Papir, papp, plast og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; pakkematerialer av plast; trykksaker, særlig brikke-, kode- og kontrollkort. Klasse:42 Opprettelse, service, reparasjon og vedlikehold av dataprogrammer og software, særlig multimedia dataprogrammer (musikk, lyd, data, video og bilder), og for operasjon av nettverk; opprettelse og drift (teknisk drift) av databaser til å kollatere, lagre og tilveiebringe dataprogrammer, data, bilder, audio og/eller videoinformasjon; teknisk konsulentvirksomhet for design av apparater, utstyr og installasjoner for nettverk tjenester, og design, inklusiv planlegging og vedlikehold, av nettverk; internettjenester, nemlig opprettelse og installasjon av internetpresentasjoner; utvikling av programveiledere; teknisk datakonsulentvirksomhet i området databehandling; franchising, nemlig teknisk støtte og konsulentvirksomhet vedrørende fremstilling av plastikk; konsulentvirksomhet vedrørende den tekniske konstruksjon av verksteder for bearbeidelse og behandling av plastikk; konsulentvirksomhet i området medisinsk teknologi; planlegging, utvikling og konsulentvirksomhet i området elektrisk ingeniørvirksomhet og elektronikk, inklusiv utleie av elektrotekniske og elektroniske installasjoner og redskaper, apparater, utstyr, instrumenter og produkter, nemlig til husholdnings- og kjøkkenapparater, til kosmetikkapparater og redskaper, til vitenskapelige, elektriske og elektroniske apparater, til elektroniske underholdningsinnretninger, instrumenter, apparater og utstyr, satellittmottakere og navigeringsapparater, utstyr og installasjoner, til bredbåndkommunikasjon, informasjonsteknologi, kommunikasjon, kontorteknologi og telekommunikasjonsapparater, utstyr og installasjoner, for datamaskiner, PC-er og bærbare PC-er, og databehandlingsutstyr og alle ytre enheter dertil, til nettverksteknologiapparater, utstyr og installasjoner, til kontrollingeniørapparater, utstyr og installasjoner, til overvåkningsapparater, utstyr og installasjoner, og til fjernstyringssendere og - mottakere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Dent Klar Tale! (541) ordmerke i standard font Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 FREDRIKSTAD Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:30 Pastiller, drops, tyggegummi, sjokolade- og sukkervarer. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/285,286 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP SERVICEONE (541) ordmerke i standard font Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:35 Bedriftstjenester innen området for datanettverksallianse og videreforhandlerprogrammer; utvikling av kommersielle partnerstrategier, identifisering av passende partnere å gå på markedet med, og utvikling av alliansestrategier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Hamar Sentrumsforening, Postboks 154, 2302 HAMAR Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Findus Sverige AB, BJUV, Sverige (SE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fjærkre og vilt; fisk og andre næringsmidler fra havet; kjøttekstrakter; pølser og charkuterivarer; hamburgere; konserverte, frosne, tørrede og kokte grønnsaker og rotfrukter samt sopp behandlet på en lignende måte; ferdiglaget mat hovedsakelig basert på én eller flere av de forannevnte varer, herunder mat som selges i løs vekt i delikatessedisker samt mat som selges forpakket i frossen, avkjølt eller vakumpakket form; buljong, consommé; supper; geléer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk, ost og meieriprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kaffeerstatninger; paier, kjøttpaier, pizzaer, piroger, ravioli, vårruller, sushi, pannekaker, crêpes, ferdiglaget mat med ris, gryn, pasta, nudler, bulgur og/eller couscous som hovedingrediens, herunder mat som selges forpakket i frossen eller avkjølt eller vakumpakket form; spiseis; sennep, eddik, sauser (smakstilsetninger), krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Hamar Sentrumsforening, Postboks 154, 2302 HAMAR Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POLYQUAD (541) ordmerke i standard font Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:5 Oppløsninger til bruk med kontaktlinser. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Findus Sverige AB, BJUV, Sverige (SE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fjærkre og vilt; fisk og andre næringsmidler fra havet; kjøttekstrakter; pølser og charkuterivarer; hamburgere; konserverte, frosne, tørrede og kokte grønnsaker og rotfrukter samt sopp behandlet på en lignende måte; ferdiglaget mat hovedsakelig basert på én eller flere av de forannevnte varer, herunder mat som selges i løs vekt i delikatessedisker samt mat som selges forpakket i frossen, avkjølt eller vakumpakket form; buljong, consommé; supper; geléer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk, ost og meieriprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kaffeerstatninger; paier, kjøttpaier, pizzaer, piroger, ravioli, vårruller, sushi, pannekaker, crêpes, ferdiglaget mat med ris, gryn, pasta, nudler, bulgur og/eller couscous som hovedingrediens, herunder mat som selges forpakket i frossen eller avkjølt eller vakumpakket form; spiseis; sennep, eddik, sauser (smakstilsetninger), krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEON FU (541) ordmerke i standard font Kraft Foods Global Brands LLC, Three Lakes Drive, IL60093 NORTHFIELD, USA (US) Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO Klasse:30 Ikke-medisinske konfektyrer, sukkerkonfektyrer inkludert tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STEFAMINELLE (541) ordmerke i standard font Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IBO (541) ordmerke i standard font Ålesund Data AS, Kongens Gt 20, 6002 ÅLESUND Klasse:9 Klasse:37 Klasse:38 Computer periferiutstyr; databehandlingsapparater og -innretninger; datamaskiner; dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; modemer; nautiske apparater og instrumenter; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner. Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. Satelittoverføring; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GO (541) ordmerke i standard font Shoecare ApS, Midtager 25, 2605 BRØNDBY, Danmark (DK) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:3 Klasse:18 Klasse:21 Klasse:25 Klasse:26 Rengjøringsmidler for sko og støvler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping for fottøy; skokrem; skopleieprodukter; oljer for rengjøringsformål; skuremidler; kremer til polering; pimpstein; krem for lærtøy; konserveringsmidler for lær (poleringsmiddel); skovoks; skomakerbek. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Skohorn. Innleggssåler. Bånd og lisser; knapper, hekter og maljer for fottøy, skosnorer, glidelåser; nåler og synåler; elastiske bånd og borrelås. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Ålesund Data AS, Kongens Gt 20, 6002 ÅLESUND Klasse:35 Salg av datavarer- og utstyr; formidling og salg av datavarer- og utstyr; engros forhandlertjenester i tilknytning til datamaskinprogrammer, datamaskinvare og ytre enheter; salg av digitale informasjonsprodukter. Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. Klasse:42 Konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; programmering for datamaskiner; webhotel; vedlikehold av dataprogrammer og software; utleie av datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer; sikkerhetstjenester datavirus. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FREESTYLE PRECISION INSUDOSE (541) ordmerke i standard font Abbott Diabetes Care Inc, 1420 Harbor Bay Parkway, CA94502 ALAMEDA, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:10 Kirurgiske og medisinske instrumenter og apparater, herunder diagnostiske instrumenter og apparater for medisinske analyser; blodglykose monitorer, måleinstrumenter og sensorer og instrumenter og apparater for tapping av blod og for å ta blodprøver. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke CJ 4DPLEX Co Ltd, Jeungsan-dong EUNPYEONG-GU, SEOUL, Sør-Korea (KR) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:41 Kinoer; kinosaler med filmpublikumseffekter som vind, duft, vanndusj, bevegelse, vibrasjon, røyk, bobler, laser, eller lysglimt; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; presentasjon av direktesendte forestillinger; presentasjon av musikkforestillinger; impressariotjenester, nemlig, organisering av direktesendte forestillinger innen film; animasjonsproduksjonstjenester; underholdning, slik som direktesendt framføring av skuespill og konserter; distribusjon av kinematografiske filmer; underholdningstjenester, nemlig planlegging og gjennomføring av en serie filmfestivaler; filmproduksjon; filmstudioer; utleie av kinofilmer; publisering av tidsskrifter; nattklubber; videoopptak; tjenester for nyhetsjournalister; fremskaffelse av underholdningsfasiliteter; tilrettelegging av billettbestilling for filmer; tilrettelegging av billettbestilling for forestillinger og andre underholdningsbegivenheter; tilveiebringelse av informasjon og data om filmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Renas AS, Karenslyst allé 9A, 0212 OSLO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:16 Trykksaker, tidsskrifter, pamfletter, bøker, manualer og brosjyrer, særlig vedrørende avfallsbehandling og miljøbeskyttelse. Klasse:35 Administrering av innsamlings-, behandlingsog gjenvinningsordning for avfall. Klasse:39 Innsamling av avfall; transport av avfall; lagring av avfall. Klasse:40 Avfallshåndtering og -behandling; gjenvinning av avfall; bearbeiding av avfall; destruksjon av avfall; avfallsforbrenning; fjerning og resirkulering av avfall; sortering av avfall; tilintetgjørelse av farlig avfall; konsultasjoner, informasjon og rådgivning relatert til nevnte tjenester. Klasse:41 Utgivelse av bøker, særlig vedrørende avfallsbehandling og miljøbeskyttelse; elektronisk utgivelse av bøker, tidsskrifter og brosjyrer, særlig vedrørende avfallsbehandling og miljøspørsmål; organisering og ledelse av kurs, seminarer og konferanser, særlig vedrørende avfallsbehandling og miljøspørsmål. Klasse:42 Tekniske og faglige konsultasjoner, særlig vedrørende avfallsbehandling og miljøspørsmål. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOCKS ID (541) ordmerke i standard font Socks Nordic AS, Industrigata 32, 0357 OSLO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg Klasse:28 Gymnastikk og sportsartikler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke CALL NORWEGIAN AS, Postboks 115, 1330 FORNEBU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Caravan rice (541) ordmerke i standard font HOUSE OF CARAVAN Sayed Hamidullah Lutfi, Solheimveien 72, 1473 LØRENSKOG Leif Veøy, Sentrumveien 8, 1400 SKI Klasse:30 Ris. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Socks Nordic AS, Industrigata 32, 0357 OSLO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg Klasse:28 Gymnastikk og sportsartikler 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DRY 1 (541) ordmerke i standard font Socks Nordic AS, Industrigata 32, 0357 OSLO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg Klasse:28 Gymnastikk og sportsartikler (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Socks Nordic AS, Industrigata 32, 0357 OSLO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg Klasse:28 Gymnastikk og sportsartikler Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DRY ONE (541) ordmerke i standard font Socks Nordic AS, Industrigata 32, 0357 OSLO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg Klasse:28 Gymnastikk og sportsartikler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACCLARENT CYCLOPS (541) ordmerke i standard font Acclarent Inc, 1525-B O'Brien Drive, CA94025 MENLO PARK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:10 Medisinske innretninger, nemlig endoskoper og endoskopisk utstyr for bruk i behandling av sykdommer og tilstander vedrørende eller som involverer ørene, nesen, sinus paranasales og hals. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ONEFLEX (541) ordmerke i standard font Pål Bugge-Amundsen, Postboks 87 Hovseter, 0705 OSLO Klasse:9 Dataprogrammer. Klasse:35 Klasse:38 Abonnementstjenester. Telekommunikasjon. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke TAXI 1 Trafikkskole, Janaflaten 30, 5179 GODVIK Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PAPILLON (541) ordmerke i standard font Ekjord AS, Postboks 120 Lilleaker, 0216 OSLO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALTIFEX (541) ordmerke i standard font Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 ODENSE S, Danmark (DK) Orifarm AS, Nydalsveien 33, 0484 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Rema 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Klasse:32 Klasse:35 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is, nudler, sauser, herunder fiskesauser, kryddersauser, soyasaus, kompreparater herunder frokostkornblandinger. Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Rådgivning og bistand ved forretningsledere; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner i personalspørsmål; analyse av kostnadspriser; markedsundersøkelser; rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; oppdatering av reklamedokumentasjon; systematisering av informasjon for bruk i databaser; public relation (PR virksomhet), samt salg av blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker for belysning, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, papirvarer for husholdningsformål herunder tørkepapir, toalettpapir og mykt papir til kosmetisk bruk, barnebleier av papir eller cellulose (engangsbruk), bordduker av papir, servietter av papir, bakepapir, matpapir, plastfilm for innpakkingsformål, sølvpapir, selvklebende bånd for papirvarer eller husholdningsbruk, skrivesaker, printerpapir og kopipapir, møbler, 16

17 registrerte varemerker /12 speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, sugerør for drikker, blomsterkasser, emballasjebeholdere av plast, postkasser av tre eller plast, puter, kleshengere, klesstativer, hyller for lagring, soveposer for camping, speil (ikke opptatt i andre klasser), kosteskaft) ikke av metall, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Karnov Group AB, Box 6430, STOCKHOLM, Sverige (SE) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:9 Nedlastbare elektroniske lovsamlinger, oppslagsverk og brukermanualer; elektroniske lovsamlinger, oppslagsverk og brukermanualer på magnetiske eller optiske databærere, herunder smarttelefoner, pads og som håndholdt elektronisk utstyr; innspilte dataprogrammer Klasse:16 Bøker, herunder lovsamlinger, oppslagsverk, håndbøker og manualer, trykksaker, tidskrifter Klasse:38 Tilveiebringelse av adkomst til computer databaser; utleie av adkomsttid til computer databaser. Klasse:41 Utdannelses- og undervisningsvirksomhet; redaksjonelle ytelser, forlagsvirksomhet og tjenester i forbindelse med forlagsvirksomhet. Klasse:42 Profesjonelle rådgivningstjenester knyttet til datamaskin databaser og yte service knyttet til datamaskin databaser, publisering og publiseringstjenester og tjenester knyttet til publikasjoner og lovsamlinger i elektronisk format. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MELKEBART (541) ordmerke i standard font Kraft Foods Norge Intellectual Property AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:30 Sjokoladeprodukter, konfektyrer, konfektyrvarer, spesielt sukkerkonfektyrer, sukkerkonfektyrvarer, bakverk, konditorvarer, kjeks, drops, sukkertøy, dragerte søtsaker, konfektyrer og sjokoladeprodukter; iskrem, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLAUDIO (541) ordmerke i standard font Oenoforos AB, Box 24005, STOCKHOLM, Sverige (SE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:33 Alkoholholdige drikker (ikke øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: binr (541) ordmerke i standard font BINR AS, Stortingsgata 12, 0161 OSLO Klasse:35 Personnelrekruttering. Formidling og megling av konsulenter til oppdrag, særskilt innen IT. Rekruttering til faste stillinger, særskilt innen IT. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke DIGITAL CREATIONS AS, Mjåtveitflaten 45, 5918 FREKHAUG Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Dynasol Elastomeros SA DE CV, Carretera Tampico- Mante Km. 28.5, ALTAMIRA, TAMAULIPAS, Mexico (MX) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:17 Gummi, syntetisk gummi og gummierstatninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COVLINIC (541) ordmerke i standard font Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WOMAN WITHIN (541) ordmerke i standard font Redcats USA LP, 2300 Southeastern Avenue, IN46201 INDIANAPOLIS, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:16 Trykksaker, nemlig postordrekataloger omfattende klær, fottøy, hodeplagg og tilbehør. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:35 Online detaljhandel med klær, ytterklær, fottøy, håndvesker, smykker, skriveredskaper, parfymer og tilbehør (accessories); postordrekatalogsalg omfattende klær, ytterklær, fottøy, håndvesker, smykker, skriveredskaper, parfymer og tilbehør (accessories). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Validus AS, Postboks 113, 3051 MJØNDALEN Gille advokater DA, Postboks 72 Skøyen, 0212 OSLO Klasse:5 Kosttilskudd; farmasøytiske og veterinære preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IRON MAN (541) ordmerke i standard font MVL Rights LLC, 1600 Rosecrans Avenue, CA90266 MANHATTAN BEACH, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:24 Klasse:25 Forhåndsinnspilte DVDer, CDer, videokassetter og laser disker inneholdende musikk og/eller direktesendte actionprogrammer eller spillefilmer eller tegnefilmer; solbriller; videospillkassetter; videospilldisker; videospillprogramvare; interaktive videospillprogrammer; interaktive multimediedataspillprogrammer; interaktive videospill av virtuell virkelighet bestående av datamaskin maskinvare og programvare; datamaskinprogrammer; datamaskin spillprogramvare; dataspillkassetter; dataspilldisker; sykkelhjelmer. Trykket materiale og papirvarer, nemlig tegneseriebøker og tegneseriehefter og fortellinger i illustrasjonsform; barnebøker, aktivitetsbøker for barn, fargeleggingsbøker, klistremerkebøker; klistremerker; klistremerker til å klistre på støtfangeren; plakater; byttekort; samlealbum for byttekort; kunstmateriell, nemlig fargestifter, tusjpenner, fargeblyanter, kunst og håndverksutstyr, malerpensler, forhåndstrykkede ark eller plakater for fargelegging og maling; tavler for skriving og maling; kritt og krittavler til hjemmebruk; avtrekksbilder og bilder som overføres ved hjelp av varme (midlertidige tatoveringer); skolemateriell, nemlig penner, blyanter, viskelær, pennal, blyantspissere, tegnelinjaler, papirstiftemaskiner, brevpressere, notatbøker, mapper, ringpermer, spiralhefter, bokbind og bokmerker; dørhåndtakhengere av papir; brevpapir, skrivepapir, konvolutter, notatkort, gratulasjonskort, postkort, notatblokker, memoblokker; avtalebøker; kalendre; trykkede mønstre for kostymer; festvarer av papir, nemlig gavepapir, brikker av papir, kreppapir, trykkede papirinvitasjoner, kakedekorasjoner av papir, papirservietter, kuvertbrikker av papir, festhatter av papir, dekorative midtstykker for bord og papirduker. Lærvesker, håndvesker og portemoneer av lær, lommebøker, håndvesker og portemoneer, nøkkelpunger, gymbagger, skolevesker, bokvesker, handlevesker, ransler, ryggsekker, skovesker for reise, kofferter og håndbagasjereisevesker, sportsvesker, skipssekker, håndleddsvesker, midjetasker, rompetasker, paraplyer. Tekstiler og tekstilvarer; sengetøy, putetrekk, putevar, sengekapper, dyner, dynetrekk, tepper, pledd, gardiner, vinduskapper; badehåndkler, ansiktskluter; strandhåndkler; dusjgardiner; bordduker, servietter; flagg, vimpler; lommetørkler; veggløpere. Tøy, nemlig t-skjorter, treningsgensere, skjorter, kortbukser, joggebukser, lange bukser (slacks), overaller, vester, jakker, kåper, regntøy, undertøy, sovetøy, morgenkåper, svømmetøy, hatter, skyggeluer, solskjermer, skjerf, hodebånd, slips, sokker, sko, støvler, joggesko, strandsko, sandaler, handsker, bukseseler, belter, halloweenkostymer og Klasse:28 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:41 maskeradekostymer. Lekeactionfigurer og tilbehør dertil, mekaniske actionleker; lekesett til bruk med lekeactionfigurer; batteridrevne actionleker; radiokontrollerte lekekjøretøy; lekekjøretøylekesett for lekekrig på liksom eller eventyraktiviteter; plysjleker; myke skulpturleker; dukker; dukketilbehør; "bean bag" (bønnepose)-dukker; kosedyr; bøybare leker; dukketeaterdukker; balonger; vannsprutende leker; oppblåsbare leker; blinkspill; sjakksett; brettspill; kortspill; spillkort; puslespill; drager; yo-yoer; sendeplater; spillbord; lekevåpen; lekeklokker; spill til rollespill; modellbyggingssett; håndholdte enheter for å spille videospill; myntopererte videospill; arkadespill; flipperspill; spill av type flipperspill; gummiballer; oppblåsbare svømmebasseng (lekeartikler); rulleskøyter; rulleskøyter med hjulene på linje bak hverandre; skateboard; albubeskyttelse for sportsbruk; knebeskyttelse for sportsbruk; hoppetau; snowboard; svømmebrett for fritidsbruk; juletredekorasjoner (unntatt konfektyrer eller belysningsartikler). Konfektyrvarer, sukkertøy, sukkertøybarrer, sjokolade, sjokoladebarrer, konditorvarer, småkaker, kaker, kjeks, müslibar, energibarrer, tyggis, ballongtyggis, frosset iskrem, iskrembarrer, iskremsmørbrød, iskremkonfektyrer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, og preparater laget av korn, brød, wienerbrød; is, honning; krydderier; kornblandinger, brød, kandiserte fruktsnacks; frosset eggekrem, frosset yoghurt. Drikkevarer inkludert øl, mineralvann, kullsyreholdig vann, brus, sodavann, andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker, frukpunsj, fruktjuicer, siruper, andre preparater for å lage drikkevarer. Elektroniske publikasjonstjenester, nemlig digital publisering av tegneseriebøker, tegneseriehefter og grafiske romaner med actioneventyrhistorier og karakterer som er oppdiktet; produksjon, distribusjon og leie av spillefilmer; produksjon og distribusjon av TVog radioprogrammer; produksjon og leie av lyd- og videoopptak; underholdningstjenester, nemlig multimedieproduksjon av underholdningsprogrammer og interaktive programmer for distribusjon via TV, kabel, satelitt, audio og videomedier, kassetter, datamaskindisker og digitale midler; underholdningstjenester, nemlig multimediaproduksjon av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjonsog datamaskinnettverk; underholdningstjenester i form av tilveiebringelse av løpende programmer med tegnefilmer og/eller direktesendt actioneventyr overført via trådløse kommunikasjonsapparater, nemlig mobiltelefoner, digitaliseringsbord, datamaskiner, og trådløse håndholdte enheter; underholdningstjenester i området film og TV, nemlig skaping, produksjon og distribusjon av datamaskingenererte bilder for spillefilmer, tegnefilmer, videoer, tegnefilmvideoer, TVprogrammer; animasjonsproduksjonstjenester; tilveiebringelse av audio- og visuell spesialeffekt til TV og spillefilm, animasjonstjenester for film, video og TV; underholdningstjenester, nemlig en løpende serie av TV-programmer med tegneserier og/eller direktesendt actioneventyr; TVprogram inneholdende utstilling av filmer og videokassetter; kinotjenester, nemlig utstilling av filmer og videokassetter på kinoer; 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 24/11-2011.06.14 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11/12-2012.03.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 11/12-2012.03.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 11/12-2012.03.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer