Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014"

Transkript

1

2

3

4 Oslo Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for Vedlagt budsjettforslag for 2014 utgjør grunnlaget for søknaden. Studentparlamentet HiOA søker Velferdstinget i Oslo og Akershus om kr ,- for Mvh Studentparlamentets Arbeidsutvalg Høgskolen i Oslo og Akershus Eline Stølan Leder Torbjørn Jonassen Nestleder Suzanne Nordgård Fagpolitisk ansvarlig Philip Stampe Læringsmiljøansvarlig

5 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus OAS Oslo- og Akershusstudentenes samskipnad EK Egenkapital 1 Redegjørelse Midlene det søkes om skal hovedsakelig gå til drift av studentdemokratiet og velferdstiltak for studenter og studenttillitsvalgte ved HiOA. Da SP HiOA har opparbeidet seg relativt stor egenkapital i perioden frem til 2010, vil denne også bidra til å finansiere denne form for tiltak de neste årene. Midlene det søkes om skal finansiere ca 60 % prosent av budsjettet. Vi søkte om et svært lavt støttebeløp i 2012, tilsvarende ca. en fjerdedel av historiske tildelinger fra OAS, og et noe høyere beløp nå i Dette ble gjort som et ledd i plan om å bygge ned SPs oppsparte midler. I takt med at SP HiOAs egenkapital bygges ned, vil det søkes om høyere beløp fra VT. Vi budsjetterer med å bruke av oppsparte midler i Vi ser ikke at vi kan bruke mer enn dette per år, da vi allerede har bygget ned EK med over 1 million på 2 år. Vi budsjetterer også med mer i prosjektmidler fra NSO til å dekke inn planlagte kampanjer. Det er også budsjettert med interne overføringer fra HiOA til å dekke flesteparten av kostnadene i forbindelse med studiestart og Grillkonserten. Studentparlamentet 2014 Studentdemokrati og velferd Det søkes om midler til drift av studentdemokratiet og velferdskostnader til tillitsvalgte. De store postene her er studiestart, valg, kampanjer, profileringsmateriell, bevertning ved møter og konferanse, opplæring av tillitsvalgte i form av tillitsvalgtkvelder og 2 konferanser i året. Vi ønsker å legge til rette for et høyt aktivitetsnivå, både i SP og AU, lag, foreninger og andre studentpolitiske organer ved HiOA. Vi ser det som viktig å fortsette å legge ressurser i oppfølging av det lokale studentdemokratiet, særlig Studentenes fakultetsråd og de mange nye og gamle studentrådene både i Pilestedet og på Kjeller. Viktige prioriteringer for 2014: 1) Vi ønsker å opprettholde kurs og konferanser, vårt viktigste virkemiddel i prosessen ved å lære opp, beholde og rekruttere tillitsvalgte. Vi ser verdien av å reise bort på hotell 2 ganger i året, både for intens opplæring og for sosialiseringen. Nyvalgt Parlament reiser på opplæringstur i januar før det første parlamentsmøte. Høstseminaret fokuserer vi på litt mer viderekommen opplæring, motivasjon og teambuilding.

6 2) Avholde og videreføre viktige kampanjer som «Praksis FTW/WTF» og store valgkampanjer i forbindelse med parlamentsvalget på høsten, og til tunge verv som AU og Høgskolestyret på våren. Vi har også planlagt en kampanje om studentengasjement og en om rettigheter og plikter til studenter. 3) Vi skal fortsette med å gjøre oss selv synlige på campus både i Pilestredet og på Kjeller med kampanjer, stand og boller/kakao og informasjon. 4) Oppdatere alt profileringsmateriell med nye logoer for SP HIOA, som igjen gjør at man vil oppnå en tydeligere markedføringsprofil. Det finnes fremdeles gamle bannere i vinduene og utdaterte HiO og HiAk roll-ups. Økonomiske hensyn Søknadssummen i år er noe høyere enn det vi fikk innvilget i fjor. Vi har varslet i begge de foregående søknadene at vi i takt med at SP HiOAs egenkapital bygges ned, vil søke om høyere beløp fra VT. Vi har de siste to årene brukt 50 % av egenkapitalen og vi ser at vi ikke lengre kan fortsette å bruke denne i sammen tempo ned i som tidligere år. Vi søker med realistiske tall, etter både vårt og deres ønske. Vi ønsker å presisere at SP HiOA ser seg nødt til å ha en viss egenkapital på konto for å kunne ha en forsvarlig drift, når vi er en stor studentorganisasjons med omfattende drift. Om få år vil vi ha brukt opp vår egenkapital om vi fortsetter å bruke så mye av den som vi har gjort de siste årene. Om vi fortsetter å redusere på denne måten vil vi om får år ha behov for en mye større pengesum fra VT for å unngå å måtte kutte drastisk i aktivitetsnivået. AU kommer til å innstille på å fjerne de to siste overgangsordningene for søknad om midler for Studentråd og midler til studentarrangement mot slutten av året. Dette fordi KS og HiOA sentralt nå har ordninger som dekker det SP HIO før dekket. Budsjettet for 2014 er dermed et meget realistisk og fornuftig budsjett da vi har fjernet usikkerhets momenter i budsjettet som tildelinger. For resterende poster i budsjettet er det tatt utgangspunkt i budsjett og regnskap fra 2012 og Prosjektregnskapet for «Studiestart/Fadderordningen» er avviklet. Det budsjetteres derfor inn et øremerket tilskudd fra avdeling for Samfunnskontakt for å arrangere Grillkonserten. Det har vært endel uklarheter i forbindelse med at SP HIOA operer med flere forskjellige budsjettenheter og prosjekter. Dette har blitt gjort siden tidenes morgen og det er gjort i den hensikt å skille mellom de midlene man tidligere mottok fra OAS, som man nå mottar fra Velferdstinget/SiO og midlene fra HiOA. Det skillet har vært hensiktsmessig fordi midler fra HiOA/KD, som vi kaller DRIFT, kun skal gå til lønn og drift av kontoret, dvs. lønn, kostnader knyttet opp til lønn, binders og tjenestereiser. Vi innser at navnet på vår andre konto kan være misvisende for enkelte. Den heter «OAS VELFERD» fra gammelt av, når også SP HiO hadde en god del andre oppgaver å dekke med disse midlene. Nå brukes de midlene til driften av studentdemokratiet og velferdstiltak for tillitsvalgte studenter, og vi kaller den for «VELFERD». Når den tid kommet at vi har brukt opp midlene som var øremerket studentaktivitet/velferd fra OAS er det mulig vi slår sammen kontoene, men til da vil vi være sikre at vi får tilstrekkelig med midler til drift av kontoret fra HiOA og at man får tilstrekkelig med midler fra VT/ SiO til å drive et fornuftig studentdemokrati. Vi legger ved regnskapstall hittil i år, denne rapporten viser til og med august. Vi gjør oppmerksom på at det er flere kostnader spesielt i forbindelse med studiestart som enda ikke er ført. Det gjelder også noen driftskostnader fra sommermånedene, samt noen andre kostnader som blir internfakturert senere i år. Det vil naturlig nok vise endel avvik.

7 Drift Konto Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Noter: 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling kr ,00 kr ,00 -kr , Andre tilfeldige inntekter kr ,00 kr - -kr ,00 2 Driftsinntekter kr ,00 kr ,00 -kr , Faste stillinger kr ,00 kr ,00 kr , Påløpte feriepenger fast tilsatte kr - kr ,00 kr , Vikarer kr ,00 kr ,00 kr , Påløpte feriepenger midlertidig ansatte kr ,00 kr ,00 kr , Konsulenttjenester kr 8 322,00 kr - kr 7 000, Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honora kr ,00 kr ,00 kr , Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger kr ,00 kr ,00 kr , Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskud kr ,00 kr ,00 kr , Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK kr ,00 kr ,00 kr , ompostering lønnskostnader kr ,00 kr - kr 0, refusjon sykepenger kr ,00 kr - kr 0, Gaver ansatte, ikke skattepliktig kr 4 499,00 kr 5 000,00 kr 4 000, Gruppelivsforsikring kr 5 630,00 kr 6 726,00 kr 7 212, Velferdstilskudd ansatte kr 2 438,00 kr 5 000,00 kr 5 000, bevertning interne møter kr 3 839,00 kr ,00 kr , Kostnader arbeidskraft kr ,00 kr ,00 kr , leie andre kontormaskiner kr ,00 kr - kr 0, Leie programvare kr 5 000,00 kr 5 000, IT- software kr 3 601,00 kr - kr 0, IT-hardware kr - kr 5 000,00 kr 6 000, Itutstyr aktivert og omfordelt kr ,00 kr - kr 0, Service/vedlikehold kontormaskiner kr 524,00 kr 3 000,00 kr 1 000, kontorrekvisita kr 6 847,00 kr ,00 kr , Trykningsutgifter kr 5 875,00 kr ,00 kr , Arr av seminar, konf, o.l. eksterne kr ,00 kr - kr 0, Arr av seminar, konf, o.l. egne ansatte kr - kr ,00 kr , Deltageravgift kurs og konferanser kr ,00 kr , Annen kontorkostnad kr 60,00 kr - kr 0, Telefon og datakommunikasjon, samband og kr 1 539,00 kr 5 000,00 kr 2 000, Andre driftkostnader kr ,00 kr ,00 kr , Tjenestereiser ansatte ikke oppgpl. kr ,00 kr ,00 kr , Diettkostnad ikke oppgavepl. kr 1 822,00 kr 5 000,00 kr 5 500, reisekostnader studenter, ikke oppgavepl. kr 120,00 kr - kr 0, Reisekostnader fakturert høgskolen kr 8 785,00 kr ,00 kr , Profileringsartikkler kr 3 598,00 kr - kr 0, Gave til eksterne kr 4 810,00 kr 8 000,00 kr 8 000, Gebyr ved inkasso/forliksklage kr 1 828,00 kr - kr 0, Annen kostnad kr - kr - kr 0,00 7 Andre kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Resultat kr ,00 kr - kr 0,00 22 IB kr ,77 kr ,77 kr ,77 UB kr ,77 kr ,77 -kr ,77

8 1 Rammetildeling fra HiOA, økte i 2013, indexregulert for NSO prosjektmidler til kurs og konferanser for arbeidsutvalget. 3 Lønnskostander 400 % AU, samt 150 % konsulent. Lønnsoppgjør er budsjettert med 4,25% for 2014 i følge prognose fra SSB. 4 Det er mulig man må dekke lønn til noen ordstyrere i Avslutningsblomster og julehilsener. 6 En middag i semesteret for kontoret 7 Intern møtebevertning. Ikke julebord, parlamentsmøter osv. som er budsjetter på Velferd 7352 "bevertning for øvrig" 8 Lisenser på progamvare til f.eks valg. 9 Div. til oppgradering av hardware. 10 Omfordelingspost 11 Service på f.eks koipmaskin eller telefon 12 Kontorrekvisita, alt fra penner og post-its til kaffe og kaffetrakter. 13 Trykk av sakspapirer til Pm. Avtalen om gratis trykkeri gikk ut "Arr av konf og seminarer- kontoen" er nå delt mellom eksterne og egne ansatte. Studenter er f.eks eksterne. Overlapptur for nytt og gammelt AU. 15 Deltageravgifter ved eksterne seminarer og konferanser 16 Evt dekke noen ekstrautgifter på telefon til konsulenter. AU får dekket telefoner sentralt. 17 Tjenestereiser er enkeltreiser til f eks seminar og konferanser. Faller ikke under felles reiser med f.eks buss. 18 Diett på reise i samsvar med Statens reiseregulativ. 19 Buss til og fra Kjeller i forbindelse med Parlamentsmøter og evt. tillitsvalgtkvelder. 20 Profilkostnader er samlet "Velferd/SiO" 21 Dette er i utgangspunket symbolske gaver til ordstyrere som ikke mottar lønn. 22 Vi budsjetterer alltid mot null.

9 Velferd 19890, Konto Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett Andre tilfeldige inntekter, VT kr ,00 kr ,00 kr , Andre tilfeldige inntekter, NSO kr ,50 kr ,00 kr ,00 24 Intern overføring kr - kr - kr ,00 25 Sum driftinntekter kr ,50 kr ,00 kr , Leie andre kontormaskiner kr 1 200,00 kr - kr bevertning ved interne møter kr ,00 kr - kr Leie transportmidler kr ,00 kr - kr Annen leiekostnad kr - kr - kr , Andre tjenester kr - kr - kr , Trykkutgifter kr - kr ,00 kr , Arr av seminar, konf, o.l.(ansatte) kr - kr ,00 kr , Arr av seminar, konf, o.l.(eksterne) kr ,00 kr ,00 kr , Møtekostnader kr 1 495,00 kr - kr Telefoni og datakom. kr 210,00 kr - kr - 6 Andre driftkostnader kr ,00 kr ,00 kr , Kurs og deltageravgift kr 2 845,00 kr Reisekostnader fakturert høgskolen kr ,00 kr ,00 kr , Profilannonsering kr ,00 kr ,00 kr , Profileringsartikler kr ,00 kr ,00 kr , Bevertning for øvrig kr ,00 kr ,00 kr , Gave til ekstrene kr 1 764,00 kr - kr 5 000, Tilskudd studentarrangementer kr ,00 kr , Tilskudd studentorganisasjoner kr ,00 kr , Diverse lisenser kr 2 701,00 kr - kr Annen kostnad kr 421,00 kr - kr - 7 Andre kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Resultat kr ,50 kr ,00 kr ,00 IB kr ,97 kr ,47 kr ,47 UB kr ,47 kr ,47 kr ,47 23 Midler fra VT etter søknad året før. 24 Vi regner med å søke om litt mer prosjektmidler i Intern overføring fra avd SK, øremerket Grillkonsert 26 Leie av turbuss til seminarer og budsjetteres på ,- transport fra Kjeller til Grillkonserten. 27 Lyd, lys, tekniker Grillkonsert under studiestart. 28 Band Grillkonsert under studiestart. 29 Avtalen med gratis trykkeri på Kjeller går foreløpig ut Det budsjetteres derfor med materiell til studiestart, valg, kampanjer osv. 30 Vi budsjetterer med samme totalbeløp som tidligere, bare fordelt på to kontoer, fordelt på "egne ansatte"(au og konsulenter) og "eksterne"(studenter). 31 Viktig å ha litt god margin på denne posten. Stand, valg og kampanjer. Utdeling av mat og kaffe og åpen fredagslunch. 32 Viktig å ha litt god margin på denne posten også. Stand, valg, kampanjer. Gensere, t skjorter, give aways. Tskjorter til Grillkonsert 5000,- 33 Julebord, sommerfest, møtemat. Det settes også av penger til noe møtemat til diverse komiteer. 34 Årets foreleser, evt symbolske gaver til innledere osv. 35 AU innstiller på å fjerne muligheten til å søke om prosjektstøtte til studentarrangementer, da KS tilbyr dette. 36 Au innstiller på å fjerne søknadsmidler for studentråd, da fakultetene nå har en ordning for dette.

10 19800 Drift Konto Beskrivelse Regnskap Rev budsjett Avvik Noter: 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling kr ,00 kr ,00 kr Andre tilfeldige inntekter kr ,00 kr - kr ,00 2 Driftsinntekter kr ,00 kr ,00 kr , Faste stillinger kr ,00 kr ,00 kr , Påløpte feriepenger fast tilsatte kr - kr Vikarer kr ,00 kr , Påløpte feriepenger midlertidig ansatte kr ,00 kr , Konsulenttjenester kr 8 388,00 kr ,00 kr 4 612, Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv kr ,00 kr , Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger kr ,00 kr , Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd kr ,00 kr , Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK kr ,00 kr , ompostering lønnskostnader kr ,00 kr - kr , refusjon sykepenger kr ,00 kr - kr 3 043, Gaver ansatte, ikke skattepliktig kr 4 499,00 kr 5 000,00 kr 501, Gruppelivsforsikring kr 5 630,00 kr , Velferdstilskudd ansatte kr 2 438,00 kr 5 000,00 kr 2 562, bevertning interne møter kr 3 839,00 kr ,00 kr , Kostader arbeidskraft kr ,00 kr ,00 kr , leie andre kontormaskiner kr ,00 kr ,00 kr 284, Leie programvare kr - kr IT- software kr 3 601,00 kr - kr , IT-hardware kr - kr ,00 kr , Itutstyr aktivert og omfordelt kr ,00 kr - kr , Service/vedlikehold kontormaskiner kr 524,00 kr - kr -524, kontorrekvisita kr 6 847,00 kr ,00 kr 3 153, Trykningsutgifter kr 5 875,00 kr ,00 kr 4 125, Arr av seminar, konf, o.l. kr ,00 kr ,00 kr 660, Annen kontorkostnad kr 60,00 kr - kr -60, Telefon og datakommunikasjon, samband og internett kr 1 539,00 kr ,00 kr 8 461, Andre driftkostnader kr ,00 kr ,00 kr , Tjenestereiser ansatte ikke oppgpl. kr ,00 kr ,00 kr , Diettkostnad ikke oppgavepl. kr 1 822,00 kr 5 000,00 kr 3 178, reisekostnader studenter, ikke oppgavepl. kr 120,00 kr - kr -120, Reisekostnader fakturert høgskolen kr 8 785,00 kr ,00 kr 1 215, Periodiserte reise og diettkostnader kr 180,00 kr Profileringsartikkler kr 3 598,00 kr ,00 kr , Gave til eksterne kr 4 810,00 kr 3 000,00 kr , Gebyr ved inkasso/forliksklage kr 1 828,00 kr , Annen kostnad 7 Andre kostnader kr ,00 kr ,00 kr 9 020,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Resultat kr ,00 kr ,00 kr ,00 IB kr ,77 kr ,77 kr - UB kr ,77 kr ,77 kr ,00 1 Rammetildeling fra HiOA/KD. 2 Oppgjør kontoer fra HiAk - Lillestrømbanken 3 Lønnskontoer. 4 Lønn til ordstyrer. Selvstendig næringsdrivende. 5 Avsluttningsgaver, julehilsen og div. 6 Bursdagsfeiringer og en middag i semesteret for kontoret. Faktura for julemiddag havnet på Denne posten ble lite brukt i Det meste av møtematen er ført på Velferd. 8 Utkjøp av 64 mnd avtale bankterminal Kjeller, HiAk. 9 Kjøp av Adobe Design Premium 10 Budsjettert på 6550 IT-hardware, men kostnader ført på 6558 Itutstyr aktivert og omfordelt 11 Vedlikehold på kopimaskin. 12 Kontorrekvisita- alt fra post- its til kaffetrakter og lamineringsmaskin. Restfaktura fra Akademika mottat i Posten er egentlig satt av til sakspapirkostnader. Kostnader her er for trykk av årsrapport. 14 Overlapptur med nytt og gammelt AU. Rica Tjøme. 15 Telefonregning for AU ble belastet sentralt i Kostnader ført er en telefon fra HiAk som nå er avsluttet. 16 Denne posten har et overforbruk, men reelt sett er den ca akkurat på budsjett. Flere av reisene er prosjektmidler refundert fra NSO. De pengene er ført inn på feil budsjettenhet, Velferd. 17 Diettkostnad på reise. 18 Buss tur/retur Kjeller i forbindelse med Parlamentsmøte på Kjeller. 19 Profileringsartikler. T skjorter til studiestart. Brukt en del mindre enn forventet. Dette er fordi de fleste kostnader ble ført på Velferd.

11 20 Innledere og foredragsholdere. Litt over budsjett pga nye ordstyrere som heller fikk noen symbolske gaver enn lønn. 21 Gebyr ved flere forskjellige inkassoer forbundet med sammenslåingen av HiO og HiAk. 22 Negativt resultat på , Velferd Konto Beskrivelse Regnskap 2012 Rev. Budsjett Avvik Noter: 3699 Andre tilfeldige inntekter VT kr ,00 kr ,00 kr Andre tilfeldige inntekter, NSO kr ,50 kr ,00 kr ,50 24 Driftsinntekter kr ,50 kr ,00 kr , bevertning ved interne møter kr ,00 kr - kr ,00 25 Kostnader for arbeidskraft kr ,00 kr - kr , Leie andre kontormaskiner kr 1 200,00 kr - kr , Leie transportmidler kr ,00 kr - kr , Trykkutgifter kr - kr 5 000,00 kr 5 000, Arr av seminar, konf, o.l.(eksterne) kr ,00 kr ,00 kr , Møtekostnader kr 1 495,00 kr - kr , Telefoni og datakom. kr 210,00 kr - kr -210,00 Andre driftkostnader kr ,00 kr ,00 kr , Kurs og deltageravgift kr 2 845,00 kr ,00 kr 7 155, Reisekostnader fakturert høgskolen kr ,00 kr ,00 kr 9 552, Profilannonsering kr ,00 kr ,00 kr , Profileringsartikler kr ,00 kr ,00 kr , Bevertning for øvrig kr ,00 kr ,00 kr , Gave til ekstrene kr 1 764,00 kr - kr , Tilskudd studentarrangementer/velferdsutgifter kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd studentorganisasjoner kr ,00 kr ,00 kr , Diverse lisenser kr 2 701,00 kr , Annen kostnad kr 421,00 kr ,00 kr ,00 Andre kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Resultat kr ,50 kr ,00 kr ,50 37 IB kr ,97 kr ,97 kr - UB kr ,47 kr ,97 kr ,50 23 Tilskudd fra VT etter søknad året før. Planlagt lav søkesum for å bygge ned oppsparte midler. 24 Prosjektmidler NSO, refusjon Praksis FTW 25 Det ble ikke budsjettert med noe på denne posten, fordi man skulle bruke "7352 Bevertning for øvrig" Ført noe Parlamentsmøtemat samt julebord fra Bankterminalleie januar HiAk- Avsluttet nå Leie transportmidler hører sammen med 7194 reisekost. Fak. Høgskolen. Totalt sett litt over budsjett. 28 Oppstartsseminar i januar ble endel billigere enn forventet. 29 Deltageravgift på eksterne seminar og konferanser. 30 Brukte litt mindre enn forventet. Det er bra å ha litt buffer på en slik type konto da den blir brukt til veldig mye. Fredagsluncher, utdeling av mat og kaffe på stand osv. 31 Gensere, tskjorter, penner, drops og post it. Alt logo materiell. Brukt litt mindre enn forventet. 32 Må sees sammen med 5994 bev. Int. møter. Totaltsum er ,- 33 Gavekort til designerhjelp i Praksis FTW. Refusjon ført på 3679 "Andre tilfeldige inntekter" NSO 34 Et lite overforbruk. Det er ført en god del etterslep Idepott på denne kontoen. 35 Budsjettert ,- til oppstartsstøtte foreninger og ,- til Studentråd. "Inntekt" på kontoen skyldes en ompostering mellom 2011 og 2012, også mellom Velferd og Fadderordningen. Ca delt ut ,- til studentråd, selv om nesten hele summen på ,- ble innvilget. 36 NRK lisens, TV på Kjeller 37 Relativt stor differanse mellom budsjettert. Det ble brukt ,50 av oppsparte midler i 2012, mot budsjett ,-

12 Fadderordningen Konto Beskrivelse Regnskap 2012 Rev. Budsjett Avvik Noter: 9081 Interne tilskudd kr ,00 kr , Inntekter av div. varer og tjenester kr ,00 kr ,00 38 Sum inntekter/hjelpekasse kr ,00 kr ,00 kr Konsulenttjenester kr ,00 kr , Gaver til ansatte kr 300,00 kr - kr -300, Kostnader ved arbeidskraft kr 300,00 kr ,00 kr , Annen leiekostnad kr ,00 kr ,00 kr 1 950, Andre tjenester kr ,00 kr - kr , Trykkutgifter kr 4 175,00 kr - kr , Andre driftkostnader kr ,00 kr ,00 kr , Reisekostnader fakturert høgskolen kr - kr 5 000,00 kr 5 000, Bevertning for øvrig kr - kr 5 000,00 kr 5 000, Gave til eksterne kr - kr 1 000,00 kr 1 000, Tilskudd studentorganisasjoner kr ,00 kr - kr , Annen kostnad kr - kr ,00 kr ,00 Andre kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Resultat kr ,00 kr ,00 kr ,00 44 IB kr ,57 kr ,57 kr - UB kr ,57 kr ,57 kr ,00 38 Midler fra seksjon for opptak og veil.(fadderordningen) til å arrangere Grillkonsert. 39 Band til grillkonsert. Budsjettert på denne konto, men ført på 6799 "Andre tjenester" 40 Blomster til Årets Foreleser 41 Lyd og lys grillkonsert 42 Trykk av informasjonshefte til internasjonale studenter 43 Samme omposteringen som på Velferd. På fadderordningen blir den utgiftsført i Resultat er negativt med mot budsjettert ,-.

13 Årsrapport 2012 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. Januar desember 2012

14 Innhold Innledning... 3 Generelt for året... 3 Oppfølging av handlingsplanene... 4 Læringsmiljø:... 4 Fagpolitikk:... 7 Strategiske satsninger ved HiOA:... 9 Miljø: Profilering og informasjon: Kompetanseheving og bevisstgjøring: Studentdemokratiet: Organisasjon: International: Eksternt samarbeid: Hovedprioriteringer: Studentparlamentets organer Parlamentet : Arbeidsutvalget (AU): Valgkomiteen (VK): Kontroll- og Organisasjonskomiteen (KOK): Vedtektskomiteen (VTK): Kommunikasjonskomiteen (Kom-Kom): The International Committee (IC): Arbeidsgruppe for evaluering og vurdering: Miljøkomiteen: Sekretariatet: Møtevirksomhet Valg og oppnevninger foretatt av Studentparlamentet

15 Innledning Parlamentet skal hvert halvår få fremlagt en halvårsrapport over Studentparlamentets (SP) og Arbeidsutvalgets (AU) aktivitet den siste perioden. Rapporten tar utgangspunkt i Studentparlamentets handlingsplan og den daglige virksomheten på parlamentskontoret. Nåværende Arbeidsutvalg ønsker at årsrapporten skal følge budsjettåret, og leverer derfor en årsrapport for hele Generelt for året 2012 har vært preget av at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har vedtatt ny en ny strategi; Strategi 2020, hvor man har vedtatt at man skal jobbe for å få universitetsstatus. Det har også vært det første ordinære driftsåret til den nye Høgskolen, og det har vært mye som har skullet falle på plass. Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus har også hatt sitt første hele år som ny organisasjon, og man har fått på plass egen økonomikonsulent i femti prosent stilling. Det nye Arbeidsutvalget, valgt i april, har videreført forrige arbeidsutvalgs arbeid med å synliggjøre SP HiOA som organisasjon. Man har hatt en stor satsing på skolering og oppfølging av tillitsvalgte, noe som gjør det lettere for nye å bli med i studentpolitikken på HiOA, samt at Arbeidsutvalget har større oversikt over hva som foregår på institusjonen. Det har vært en ganske stor andel av utskiftinger i 2012, noe som har ført til en del suppleringsvalgt, samt at man har åpnet for mange nye ansikt. På kontoret har man først jobbet med å få på plass nye organisatoriske og politiske styringsdokumenter, før man har arbeidet med å implementere disse, utfylle de der det trengs, og fått på plass rutiner og prosedyrer. Med en ny høgskole har det kommet mange nye reglementer og rutiner man har måttet tilpasse seg, og man har fått på plass et godt samarbeid med Høgskolens ledelse og styre. Det sittende Arbeidsutvalget er SP HiOAs andre arbeidsutvalg, og vi opplever at dette er en spennende og effektiv måte å arbeide på. Parlamentet for 2013, valgt på slutten av 2012, er økt med én studentrepresentat fra fakultet SAM på grunn av økt studentmasse på HiOA. Man har satt i gang et arbeid for å se på hvordan vi har organisert studentdemokratiet på HiOA, for å se om vi har valgt den mest hensiktsmessige organiseringen for den driften man ønsker å ha. Mye begynner nå å falle på plass, og vi ser at nye tradisjoner og kulturer er i ferd med å vokse fram, både internt på kontoret og i SP, blant studentråd og andre tillitsvalgte. 3

16 Oppfølging av handlingsplanene Studentparlamentets handlingsplan er et arbeidsdokument som tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer. Dokumentet fastsetter hvilke mål Parlamentet og Arbeidsutvalget skal jobbe for å oppnå i løpet av en gitt periode. Handlingsplanen vedtas ved første parlamentsmøte hver høst og man har i 2012 hatt to handlingsplaner. Orienteringen nedenfor tar for seg begge handlingsplanene, og de kan leses i sin helhet her: Våren: Høsten: Læringsmiljø: Innen læringsmiljø har flere av årets saker i Studentparlamentet dreid seg om lokaler, plassutnyttelse og inneklima. I begge handlingsplanene satte SP seg som mål å følge opp arbeidet med de nye byggene; Senter i Sentrum og Andrea Arntzens hus, i tillegg til å jobbe videre med arbeidsgruppe for leseplasser og læringsmiljøutvalget i forbindelse med plassproblematikken. Arbeidsgruppen for leseplasser var ved slutten av 2012 inn i fasen med å skrive sluttrapport om sitt arbeid. Det er et kjent problem ved HiOA, og særlig på studiested Pilestredet, at mange studenter opplever å ha for lite lokaler til rådighet. Dette gjelder alt fra for små forelesningssaler, leseplasser og grupperom, til foreningslokaler og sosiale møtesteder. I flere år har Studentparlamentet ved tidligere HiO tatt opp problemstillingen og bedt om mer plass. Etter forsinkelser i arbeidet med Andrea Arntzens hus har man i år måttet innfinne seg med at inntil det nye bygget i Pilestredet 32 er på plass, så kommer man ikke umiddelbart til å få mer plass i Pilestredet. Dermed har SP i år valgt en litt annen innfallsvinkel på dette arbeidet, og heller konsentrert oss om å jobbe for bedre disponering av den plassen som allerede finnes. Vi har vært opptatte av at HiOA må synliggjøre arealene bedre, og iverksette konkrete tiltak for å optimalisere plassutnyttelsen. Etter er lengre arbeid publiserte Arbeidsgruppe for synliggjøring av leseplasser våren 2012 et fullstendig kart på hioa.no, med oversikt over hvor på HiOA du finner lokaler til ulike formål. Kartet var starten på et større prosjekt, der man etter hvert skulle få et interaktivt kart, med digitale løsninger for blant annet rombooking. Høsten 2012 har HiOA i midlertid begynt et større prosjekt med å få på plass en ecampusløsning, hvor man ser for seg at interaktive kart skal inngå. Det er uvisst hvor lang til det kommer til å ta før HiOA har fått på plass ecampus, men man håper at man vil ha kommet et stykke før utgangen av I dette prosjektet har også nytt rombookingssystem og nytt timeplansystem inngått, og dette lanseres i januar På flere møter med høgskolen har AU yttret et ønske om at skolens ventilasjonsanlegg må stå på i helger og på kveldstid i eksamensperioder. Dette har det vært forståelse for, og vi håper at det blir en bedring til eksamensperiodene i

17 Det viste seg tidlig i året at arbeidet med Andrea Arntzens hus var blitt forsinket, og man trodde først det skulle stå klart til januar I løpet av høsten ble det i midlertid klart at det ikke vil stå klart før mars Denne forsinkelsen har også lagt en demper på vårt arbeid med bygget. I møter med høgskoleledelsen, Høgskolestyret og Læringsmiljøutvalget har AU og styrerepresentantene lagt vekt på viktigheten av at det settes av tilstrekkelig med areal til leseplasser, sosiale møtesteder, og kontorer til de lokale studentorganene. Dette har vært en pågående prosess hele året, og kommer til å bli en viktig sak også i Senter i Sentrum ble utsatt fra 2011 og etter gjentatte forsinkelser ble det klart at bygget ikke kommer til å stå helt klart før i oktober Våren 2012 fikk SP likevel gjennomslag for å åpne deler av bygget, slik at studenter og foreninger kunne begynne å ta i bruk de lokalene som stod ferdige. I løpet av sommerferien ble disse delene stengt igjen på grunn av oppussing av den delen av huset som SiO disponerer. Huset ble endelig åpnet for bruk igjen i midten av oktober. Foreningene tok fort i bruk sine avsatte lokaler, men opplevde snart at de tilmålte kvadratmeterne ble for knappe. Våren og høsten 2012 har AU derfor jobbet hardt for at Høgskolen skal utvide arealet avsatt til foreninger, og hjulpet foreningene med forespørsler om nye rom. HiOA har vært positive til å gi foreningene en større del av bygget til disposisjon, og man har også fått kontorlokaler til SFR inn i bygget. Man har fått på plass et Husstyre som er ansvarlig for å fordele lokaler til ulike studentenes fakultetsråd og studentforeninger. Høsten 2012 har AU vært med Husstyret i sitt arbeid for å få på plass mandat, vedtekter og husregler. På høsten har AU jobbet mye mot høgskolen for å få på plass møblement og kontorutstyr slik at SFR og foreninger virkelig kan begynne å ta bygget i bruk. Ut mot studentene har AU jobbet for å gjøre det nye studenthuset kjent, blant annet gjennom medieoppslag og sosiale medier. I mai ble det publisert en hjemmelaget film om «hvordan komme seg til Senter i Sentrum». På Kjeller har en av de største utfordringene på læringsmiljøfronten vært misnøye med innetemperaturen, samt trege pc er. På studiested Kjeller er det svært åpent og høyt under taket, noe som gjør at på vinterstid faller temperaturen til det ubehagelige. AU har tatt opp denne saken gjentatte ganger, både i Læringsmiljøutvalget og med institusjonsledelsen. Tilbakemeldingene er at dette er en sak som har vært jobbet med i flere år, og ifølge HiOA er det vanskelig å gjøre noe med grunnet byggets fysiske utforming. Pc ene ble oppdatert i løpet av sommeren, men man har fortsatt ikke funnet noen god løsning for å bedre innetremperaturen. I 2011 fikk SP på plass en ny treningsavtale med SiO hvor alle studenter ved HiOA får trening til 800,- semesteret. SiO disponerte da idrettshallen i Pilestredet 52 to dager i uken. Denne avtalen reforhandles hvert år, og på høsten jobbet AU for å få videreført tilbudet til HiOAs studenter. Etter ett år med trening til 800,- per semester hadde andelen av HiOA-studenter som benyttet seg av tilbudet mer enn doblet seg, og SiO ønsket seg flere dager i idrettshallen i bytte for å videreføre avtalen. Dette var en stor sak i SP og flere 5

18 idretsforeninger var veldig engasjerte i debatten. Etter vedtak i SP ble avtalen videreført med en pris på 800,- i semesteret, samt at SiO fikk disponere idrettshallen også på lørdager. Foruten treningstilbudet har SP jobbet opp mot Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) for å løfte aktuelle, velferdspolitiske saker av betydning for HiOA-studentene. Dette gjelder blant annet kantinetilbudet, behovet for helsetjenester i sentrum, SiOs synlighet på de ulike institusjonene og kollektivrabatt for studenter over tredve. AU har hatt mange møter med SiO Studentliv for å legge en strategi for markedsføring av deres tilbud ut mot aktive studenter ved HiOA. I løpet av høsten har man fått overført registrering av studentforeninger på SiO Studentliv, og man har helt sluttet å ha en egen registrering på HiOA. Selv om SiO Studentliv har tatt over registrering og godkjenning av foreninger ligger fortsatt mye oppfølgingsarbeid på AU, og man jobber med å få dette ansvaret over på en ansatt i sentraladministrasjonen på HiOA da AU mener dette vil føre til bedre kontinuitet for foreningene ved HiOA. Flere studentforeninger har begynt å søke Kulturstyret om midler og flere benytter seg av SiOs kurs for foreninger. Etter å ha vært stengt i lengre tid åpnet både Samfunnet Bislet og Samfunnet Kjeller for drift igjen til semesterstart Samfunnet Bislet var nyoppusset til åpning, mens Samfunnet Kjeller har fått tillatelse og midler til å pusse opp i løpet av høsten Samfunnet Bislet fikk raskt i gang driften og gikk med stort overskudd i 2012, og det har virkelig blitt en plass for studentene å samles i ukedagene. På Kjeller har det tatt litt lengre tid å dra i gang studentene, men man har i løpet av høsten fått på plass faste quiz-kvelder og det begynner å bli god besøksdekning der også. AU har det siste året vært aktivt deltakende i HiOAs kulturutvalg, og jobbet for at HiOA skal ha et studentvennlig og lett tilgjengelig kulturtilbud. SPs kulturkomité har dessverre vært inaktiv store deler av året, grunnet manglende interesse blant de tillitsvalgte. Sommeren 2012 ble det mye fokus på at stadig flere høgskoler og universitet overbooker for å sikre seg mot frafall samt for å få økt sin bemidling fra Kunnskapsdepartementet. HiOA var en av de skolene som var verst på å ta inn flere studenter enn de egentlig hadde studieplasser til, og AU fant tall på at man tok inn over 3000 flere studenter enn det studieplassene skulle tilsi. AU har sammen med flere samarbeidsparter, blant annet NSO og StiL, jobbet mye med å få belyst problemstillingen, og vært ute i media og kritisert dagens tildelingsreglement. Universell utforming har vært et tema som har fått mye oppmerksomhet i media i 2012, og SP har opprettet en egen komité for å se på i hvor stor grad HiOA er universelt utformet samt foreslå forbedringstiltak for HiOA. Komitéen ble opprettet utpå høsten og vil fortsette sitt arbeid videre i AU har kartlagt hvorvidt det er mulig å få til et tilbud for Studier med Søtte på HiOA. Dette er i dag et tilbud SiO har på UiO, og man jobber innad på HiOA for å få til dette også på HiOA. Ved utgangen av 2012 var det fortsatt ikke kommet noe konkret plan på dette området. 6

19 Fagpolitikk: 2012 har vært et innkjøringsår for den nye institusjonen og mye har kommet på plass i løpet av året, blant annet nye systemer, dokumenter, reglementer og rutiner. I løpet av sommeren fikk HiOA ny eksamensforskrift, noe som resulterte i en del forvirring rundt avvikling av ny/utsatt eksamen, da ikke alle lenger hadde rett til å gå opp til denne. Dette er en sak SP har jobbet videre med utover høsten og vil videreføre arbeidet for å få reversert denne ordningen i Arbeidet med nytt, felles kvalitetssikringssystem for den sammenslåtte Høgskolen er et prosjekt som har strukket seg over hele året. Fra AU er det særlig de to Fagpolitisk ansvarlige som har vært tett involvert i dette arbeidet, og som blant annet har sittet i HiOAs Ressursgruppe for studiekvalitet og kvalitetssikring. Fagpolitisk ansvarlig har fulgt opp arbeidet med kvalitetssikring hele året og ved flere anledninger presentert arbeidet og bedt om innspill fra AU, SFR og andre, interesserte studenter. Mot slutten av året begynte ressursgruppen å utarbeide en verktøykasse for kvalitetssikring som skal legges ut på hioa.no. Som et ledd i arbeidet med nytt kvalitetssikringssystem var AU i februar deltakende i planleggingen og gjennomføringen av «Kvalitetsuka 2012», en uke viet til temaet kvalitet i utdanningen. I løpet av uka inviterte SP til en egen bolk som dreide seg om studentenes rolle i kvalitetssikringsarbeidet og om spørsmålet «Hva er kvalitet?». I etterkant av dette ble det også etablert en egen student-arbeidsgruppe, som har jobbet blant annet med å komme med innspill til arbeidet med kvalitetssikringssystemet. I utgangspunktet var det tenkt at det nye kvalitetssikringssystemet skulle komme på plass våren Arbeidet har imidlertid blitt utsatt flere ganger, og vil nå ikke bli behandlet i høgskolestyret før våren SP har i løpet av året fått henvendelser fra en rekke studenter som har slitt med sene tilbakemeldinger i forbindelse med klagesaker og sensur og har vært opptatt av at HiOA skal overholde alt av lovpålagte frister. Dette har vært et vedvarende problem som det er vanskelig å få bukt med, men som det stadig er viktig å ha fokus på. Våren 2012 begynt SP så vidt å snuse på temaet digital eksamen, og i løpet av høsten ble dette et av de store prosjektene vi jobbet med. I forbindelse med strategiprosessen og et uttalt ønske fra ledelsen om økt satsning på fleksible arbeids- og læringsformer har HiOA satt i gang prosjektet «ecampus». Man har påbegynt et større kartleggingsarbeid for å definere hva digital eksamen er, og hvilke praktiske muligheter som finnes for gjennomføring. Det er blitt satt ned en arbeidsgruppe sentralt på HiOA, der også SP er representert. I mars fattet SP vedtak om å støtte HiOAs arbeid med digital eksamen, og definerte mappeinnlevering, hjemmeeksamen og skriftlig skoleeksamen som prioriterte eksamensformer i forbindelse med digital eksamen. I etterkant av Parlamentets vedtak i mars har AU fått en forespørsel fra IT-avdelingen om å delta i et pilotprosjekt for podcasting av forelesninger, noe som også sees i sammenheng med «ecampus». Disse temaene utgjorde utgangspunktet når vi på høsten opprettet en egen komité som skulle utforme en politisk plattform for ecampus. 7

20 Automatisk begrunnelse på skriftlig eksamen er en kampsak som kom til SP HiOA fra tidligere SP HiO. Med god hjelp fra lokale tillitsvalgte fikk AU satt i gang to pilotprosjekter ved to ulike fakulteter. Planen var at begrunnelse på eksamen skulle bli gitt automatisk til alle studenter, uten at de måtte be om dette spesifikt. De to utdanningene det gjalt var ergoterapi på Fakultet for Helsefag og produktdesign (master) på Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. På ergoterapi har det også vært gjennomført en større evaluering, som viste at prosjektet har vært veldig vellykket. På produktdesign er det mer uklart hvor vellykket pilotprosjektet har vært. Fra SP sin side har det vært utfordrende å sikre god kontakt med nøkkelpersonene i prosjektet, noe som har gjort det vanskeligere for oss å følge opp. Sammenlignet med ergoterapi har vi også savnet tillitsvalgte blant studentene. Alt i alt har ledelsen ved HiOA vært positive til arbeidet med automatisk begrunnelse på eksamen, og man ser nå på mulig løsning for å utvide prosjektet. Dette, sammen med prosjekt for å innføre digital eksamen har nå blitt inkludert i ecampus-prosjektet på HiOA samt i SPs ecampus-komité. En gruppe masterstudenter fra UiO ble på høsten hyret inn for å skrive en oppgave om hva studentene på HiOA trenger ut av en slik ecampus, og AU har ledet gruppen som har definert masterstudentenes mandat og oppgave. SP HiOA har i 2012 hatt et samarbeid med studentparlamentene ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Bergen (HiB). Dette er et samarbeid AU har dratt stor nytte av, store deler av året. Vi bestemte oss tidlig for å gjennomføre en fagpolitisk kampanje sammen i løpet av vårsemestet, og det tok ikke lang tid før praksis i utdanningen ble et naturlig kampanjetema. Ved starten av året vedtok SP HiOA en resolusjon om kvalitet i praksis, og mer eller mindre den samme resolusjonen ble vedtatt i SP HiB og SP HiST. Resolusjonen la grunnlaget for selve kampanjen #praksisftw som ble gjennomført fra mars. Målet var å rette søkelys mot praksis i utdanningen, og viktigheten av gode, kvalitetssikrede praksisperioder. Kampanjen ble gjennomført med stands, underskriftskampanje og plakater over hele HiOA, HiST og HiB. Etter alt å dømme var prosjektet en suksess, med stor interesse blant studentene og mye aktivitet kanskje først og fremst på nett og sosiale medier (noe som også var intensjonen). Til sammen har de tre parlamentene klart å samle inn over 1000 underskrifter, og i april ble resolusjonen vedtatt på Norsk Studentorganisasjons (NSO) landsmøte. Det har allerede blitt bevist (gjennom leserbrev fra Kyrre Lekve i Universitas) at kampanjen har blitt plukket opp av Kunnskapsdepartementet, Fagpolitisk ansvarlig la i høst fram kampanjen for Stortingets Kirke- Utdanning- og Forskningskomité. Etter framlegget fikk man ny blest rundt kampanjen, og HiOA sentralt har begynt å se på hva man kan gjøre på institusjonen for å bedre rammene rundt praksis. AU hadde nytt samarbeidsseminar med SP HiST og HiB i november, hvor vi vedtok å videreføre samarbeidet rundt praksis, med fokus på interne problemstillinger. Et av tiltakene vi vedtok å jobbe med var å innføre praksiskvalitetsutvalg på alle utdanninger som har eksternveiledet praksis, noe vi vil jobbe videre med i

21 SP har i perioden videreført kåringen av «Årets foreleser», et populært prosjekt som tidligere har vært gjennomført både ved HiO og HiAk. AU har samarbeidet med studentrådene og SFR ene om kåringen, og vinneren for 2012, Ulf Uttersrud, ble annonsert på HiOAs åpningsseremoni på St.Hanshaugen ved semesterstart i august. Årets studentrepresentanter i FoU-utvalget har gjort en stor innsats og sammen med Nestleder i AU fått inn en formulering om at HiOA skal styrke studentinvolvering i forskning og utviklingsarbeid i Høgskolens nye Strategi Studentparlamentet er medlem av Norsk Studentorganisasjon, og har vært delaktig i utforming av organisasjonens untdanningspolitisk plattform gjennom å sende inn gjennomarbeidede høringssvar i flere runder. Strategiske satsninger ved HiOA: Som tidligere nevnt har sammenslåingen mellom HiO og HiAk satt sitt preg på En annen sentral sak for Studentparlamentet dette året har vært universitetssatsningen. HiOA har ambisjoner om å oppnå universitetsstatus, en målsetning som etter sammenslåingen har gjort seg mer og mer gjeldende i alt av større prosesser og strategisk arbeid ved Høgskolen. I løpet av våren hadde HiOA et uttalt mål om å nå universtitetsstatus innen 2014, men i løpet av sommeren og høsten har man sluttet å jobbe ut i fra det årstallet. Målet ved utgangen av 2012 var å kunne sende inn søknad til NOKUT innen utgangen av Selve søknadsprosessen tar omtrent et år, og man ønsker da å kunne ha universitetsstatus innen utgangen av 2016/starten av Det har kommet inn mange spørsmål til AU angående universitetssatsingen, og det ble en av de aller første sakene SP hadde opp i På bakgrunn av spørreundersøkelse til studentene og svarbrev fra instituttene i 2011 tok Studentparlamentet offisielt stilling til universitetssatsingen i januar Det endelige vedtaket uttrykte en kritisk holdning til strategien, noe som førte til mye oppstyr i media og på Høgskolen generelt. Universitet vs. høgskole ble en debatt som har fulgt SP gjennom hele året. Vedtaket om universitetssatsningen gjorde det også lettere for AU å involvere seg og stille tydelige krav til den nye prosessen som var på trappene på dette tidspunktet, nemlig arbeidet med ny strategi for Parlamentet valgte i handlingsplanen å gjøre Høgskolens strategiprosess til en av SPs hovedprioriteringer den kommende perioden, noe som har gjort at AU har lagt ned en stor innsats i å følge opp og aktivt delta i prosessen. Våren 2012 har AU, sammen med andre, relevante organer, kommet med flere innspill til både ny visjon for HiOA, virksomhetsmål og strategier. Vi har fulgt prosessen fra første stund, og er fornøyde med at institusjonsledelsen har invitert oss med i alle relevante fora. I august ble Strategi 2020 vedtatt av Høgskolens styre, og universitetssatsingen var dermet et faktum. Når nytt arbeidsutvalg videre skulle jobbe med rekorat og ledelse med prosessene rundt satsingen ble det viktig å ta med seg essensen i SPs vedtak og forsøke å finne en pragmatisk tilnærming til satsingen. Dette ble ved semesterstart tolket av studentmedier som et skifte i studentparlamentet, men i kronikk til Universitas fikk Leder avvist skiftet og forklart at det handler om å være en del av prosessene. I løpet av høsten har AU vært aktiv i alle forum som har jobbet med universitetssatsingen og bedt om å bli tatt inn i alle 9

22 prosesser. Man så mot slutten av året at man trenger oppdatert politikk på området, og vil ha universitetssatsingen til ny behandling i SP på starten av Som et ledd i universitetssatsingen har HiOA startet et Organisasjonsutviklings-program (OUprogrammet), som effektivisere de administrative prosessene ved Høgskolen. I OUprosjektets styringsgruppe har SP 2 representanter, samt at man har representanter i ressursgruppen. I løpet av 2012 har man evaluert og effektivisert timeplanleggingssystemet og ansettelsesprosessene. Målet med prosjektet er å effektivisere ressursbruken i administrasjonen, samt gjøre prosesser og rutiner mer brukervenlige. For å sikre en helhetlig, samlende og inkluderende studiestartsordning ble det i starten av året satt ned en ressursgruppe (studiestartteamet), bestående av studenter, tilsatte og representanter fra ledelsen, for å se nærmere på videre planlegging av, og struktur på, studiestart. Etter et intenst arbeid de første månedene av 2012 fikk studiestartteamet i mars gjennomslag i Høgskolestyret for å sette av midler til strategisk kvalitetsutvikling av studiestart. Dette medførte blant annet muligheten for å tilsette en sentral fadderkoordinator ved HiOA, noe SP lenge hadde ønsket seg midler til. SP ser i år at Høgskolen har tatt mye mer ansvar for studiestart enn det man har vært vant med tidligere, noe som er svært gledelig. Å involvere Høgskolen har også avlastet SP i stor grad, noe man lenge har sett behovet for. Etter avvikling av studiestart 2012 ser man i midlertid, både fra SPs og HiOAs side, at det er behov for en sentral studiestartskoordinator i fast 100% stilling som jobber med studiestart hele året, og har større myndighet enn årets fadderkoordintor. I den sentrale evalueringen av semesterstart var dette en av hovedtilbakemeldingene, og ved budsjettvedtak for 2013 fikk man gjennomslag for at dette skal på plass. Jobben som sentral studiestartskoordinator vil utlyses og fylles i løpet av våren Miljø: Miljøaspektet ble i utgangspunktet satt på handlingsplanen av forrige AU som ønsket å sette miljøtiltak på agendaen. Miljøengasjementet var stort også i Parlamentet, som våren 2012 vedtok å etablere en egen miljøkomité. Denne komitéen har det dessverre ikke vært så mye aktivitet i, og selv om man har tatt opp ønsket om miljøfyrtårnsertifisering og kildesortering på møter med læringsmiljøutvalget har det så langt ikke ført noen vei. Vi tar likevel dette arbeidet med oss inn i 2013 og håper på litt mer rom for å jobbe med disse tiltakene i årene som kommer. Profilering og informasjon: Det siste året har det vært svært viktig for SP å synliggjøre det nye Studentparlamentet ved HiOA. Etter sammenslåingen har SP gjort sitt ytterste for å gjøre seg kjent blant HiOAstudentene, og AU har bevisst prioritert å være mye ute på stand og blant studentene, drive hyppig kampanjevirksomhet, invitere til arrangementer og være aktive på sosiale medier. Utover høsten 2012 har man hatt færre kampanjer, men opplevd at flere og flere studenter og ansatte tar i bruk SP og vet at det er en plass man kan få hjelp og støtte. 10

23 I perioden har SP gjennomført følgende større kampanjer: Mars: PraksisFTW (kampanje og konkurranse på sosiale medier, medieoppslag, plakater overalt, stands, praksisgrilling, underskriftskampanje, praksisftw-film på youtube, resolusjon) September - oktober: Still til valg til Studentparlamentet (stands med utdeling av kaffe og plakater for å oppfordre folk til å stille til valg) November: Stem! (daglige stands, e-post til alle studenter, gratis pølser, bolle og kakao, for å få folk til å stemme i valget) I tillegg til dette har SP hatt flere mindre kampanjer/prosjekter gående: Januar: Dette har Studentparlamentet gjort det siste året (plakater og utdeling av flyers) Februar: Kvalitetsuka 2012 (foredrag om kvalitet i utdanningen, plakater, facebookarrangement og flyers) April: Meld deg som fadder (plakater og sosiale medier, sammen med de lokale fadderstyrene) Mai: Bli kjent med Senter i Sentrum August: Bli kjent med Studentparlamentet (flyers, arrangementer, t-skjorter og generell synlighet under studiestart) Eksempler på åpne SP-arrangementer gjennom året: Fadder-kick-off, foreningsdager og grillkonsert under fadderukene Åpne fredagslunsjer og vaffel-torsdager (+ åpen valg-grill) «Psykt bra dager» (psykisk helsedag) Kvalitetsuka 2012 med egen bolk om studentenes rolle i kvalitetssikringsarbeidet «Vær så god, neste! (fagdag i samarbeid med Rektoratet og Barneombudet) Tillitsvalgtkvelder Temakvelder SPs hovedkommunikasjonskanaler dette året har vært SP-bloggen og den offisielle facebooksiden. Med et mål om å få 1000 tilhengere på facebook har vi ved utgangen av 2012 fått 829 likes. Flertallet i AU er også aktive på twitter, og har brukt denne kanalen aktivt for å spre SPs politikk og budskap. I løpet av perioden har SP benyttet PR- og design-byrået Agendum for å få utviklet nye nettsider, ny logo og nytt profileringsmateriell og AU har bestilt opp nytt profileringsmateriell med den nye logoen. I mai 2012 fikk SP HiOA endelig lansert de nye nettsidene, som har både bedre funksjonalitet og et flottere utseende enn den tidligere bloggen. Det gjenstår fortsatt en del arbeid med bloggen for å få den så brukervennlig som vi ønsker, og det er noe det stadig jobbes med. Høsten 2012 fikk vi endelig lansert en engelsk-fane på bloggen vår, hvor viktig informasjon og nyhetssaker oppsummeres på engelsk slik at også internasjonale studenter kan bruke nettsiden vår. 11

24 Studentparlamentets kommunikasjonskomité (Kom-Kom) har vært en uunnværlig ressurs for AU og SP i arbeid med kampanjer, profilering og kommunikasjon. Kom-Kom har blant annet utarbeidet facebook-råd for AU, tatt initiativ til ninja-gensere til Parlamentet, stått på stand for SP på HiOAs «Åpen dag» og bidratt aktivt under flere kampanjer. Komiteen har stått på for å få studentrelevant informasjon på infoskjermene på campus, og jobbet for å få på plass en strategi for rekruttering av nye tillitsvalgte. På høstparten 2012 ble imidlertid Kom- Kom noget innaktiv, men vi håper på nytt liv i komiteen til våren I løpet av året har AU invitert til åpne fredagslunsjer (Pilestredet) og vaffel-torsdager (Kjeller) på regelmessig basis. På høsten ble i midlertid vaffel-torsdag på Kjeller avskaffet, da AU mente det var veldig mye arbeid for lite effekt. Åpen fredagslunsj har blitt godt tatt i mot av både tillitsvalgte og andre studenter. AUs inntrykk er at disse åpne arrangementene er med på å synliggjøre SP overfor et større antall studenter, og senker terskelen for å stikke innom et av kontorene. I løpet av 2012 har spesielt kontoret i Pilestredet vært en arena for yrende studentaktivitet, og mange tillitsvalgte bruker våre lokaler både til å arbeide og for å slå av en prat over en kaffekopp. Høsten 2012 nådde besøkshyppigheten et såpass høyt nivå at AU så seg nødt til å innføre kontorregler for å bevare arbeidsroen. Dette anser AU som svært positivt og håper at man også i 2013 bruker kontoret vårt like mye. Kompetanseheving og bevisstgjøring: Dette året har SP arrangert to seminarer, fire tillitsvalgtkvelder og flere temakvelder, med mål om å gi tillitsvalgte og foreninger ved HiOA den nøvendige opplæringen for å kunne skjøtte sine verv. I september arrangerte vi motivasjonsseminar, med deltakere både fra Parlamentet, SFR ene og studentrådene. I januar ble det gjennomført oppstartsseminar for det nyvalgte Studentparlamentet, samt Valgkomiteen (VK) og Kontroll- og Organisasjonskomiteen (KOK). Begge seminarene hadde mellom 30 og 40 deltakere. I tillegg til de ordinære seminarene og tillitsvalgtkveldene har kontoret invitert til temakvelder for enkelte målgrupper. Det har blant annet blitt gjennomført styrekurs for studentrådsstyrene, møteledelseskurs for nyvalgte SFR-lederpar, samt temakvelder om kvalitet i utdanningen og universitetssatsningen. Høsten 2012 reviderte kontoret «Håndbok for tillitsvalgte» ved HiOA og den skal lastes opp på bloggen. SP hadde i perioden et mål om å avholde kurs for ansatte ved HiOA for å heve kunnskapen om studentdemokratiet. Gjennom året har AU holdt to kurs for nyansatte ved institusjonen, i tillegg til at man har utarbeidet en håndbok om studentdemokratiet, som skal kunne deles ut til alle HiOA-tilsatte. Denne håndboken inneholder relevant regelverk og dokumenter, samt lettfattelig informasjon om studentdemokratiet. På grunn av håndbokens størrelse vil trykkekostnadene bli ganske store, så vi jobber for å få den lastet opp på hioa.no slik at den er tilgjengelig for alle. 12

25 Studentdemokratiet: AU og SFR ene har møttes månedlig til SFR-lederforum, en møteplass som har utviklet seg til å bli en fruktbar arena for samarbeid og erfaringsutveksling. AU har også benyttet SFRlederforum aktivt for å få innspill i aktuelle saker og/eller høringer. Gjennom hele året har AU prioritert tett oppfølging av SFR, men også studentrådene. Nestledere har deltatt på et stort antall møter, og bistått blant annet i arbeidet med å stifte nye studentråd på studiested Kjeller og dele opp større studentråd på studiested Pilestredet. Målet i handlingsplanen for våren har vært at alle studenter ved HiOA skal ha tilknytning til et studentråd. I dag er det to institutt som mangler et aktivt studentorgan. Etter sammenslåingen mellom SP HiAk og SP HiO er det nok særlig Kjeller-studentene som har kjent omorganiseringen på kroppen. Mens man ved gamle HiAk var vant til å ha ett sterkt studentparlament, som var involvert i det meste av det som foregikk på Høgskolen, har det nå blitt viktigere med tillitsvalgte som følger opp saker lokalt. Studentrådene har fått en betydningsfull funksjon på instituttnivå, og selv om AU i år har lagt ned en betydelig innsats for å bistå studentrådene, er det vanskelig å ha oversikt over alt som skjer lokalt. Slik AU ser det er det av stor betydning at man viderefører arbeidet med skolering av tillitsvalgte og tett oppfølging av det lokale studentdemokratiet. I perioden har AU, i samarbeid med SFR ene, utarbeidet forslag til prosedyre for valg av tillitsvalgte. Man har også erstattet HiOs tidligere «tiltaksplan for økt studentengasjement» med en mer generell avtale mellom institusjonen og studentorganer ved HiOA. Høsten 2012 ble prosedyre for valg av tillitsvalgte og retningslinjer for tillitsvalgte revidert, og man har vært i flere møter med fakultet og insitutter for å sikre at valg av tillitsvalgte foregår på riktig måte, samt at det rapporteres både til fakultet og til SP når valg er gjennomført. Økonomisk støtte til studentråd og SFR har vært en viktig sak i 2012, og man har nå fått på plass en ordning hvor SR og SFR får et visst beløp per student de representerer. Nestleder har også jobbet mye med å få på plass skikkelige ansettelsesrutiner for leder av SFR, og fått en person i økonomiavdelingen sentralt som har ansvar for lønn til SFR. I 2012 har vi jobbet med å få knyttet sterkere koblinger mellom SR og SFR, slik at SFR i større grad har oppfølgingsansvar for SR. Vi har også hatt fokus på at kontakten fra SR, gjennom SFR, til SP skal være stødig og god. Karriereuken 2012 ble arrangert i oktober i samarbeid med studentrådene og aktive enkeltstudenter. Organisasjon: Etter ønske fra flere tillitsvalgte tok AU rundt årsskiftet initiativ til å opprette en campuskomité på studiested Kjeller. Tanken bak komiteen var å samle en gruppe aktive studenter på Kjeller, som kunne samarbeide med AU om Kjeller-spesifikke utfordringer og saker. AU hadde på dette tidspunktet inntrykk av at det fantes flere tillitsvalgte på Kjeller som hadde interesse av å jobbe mer med lokale saker, men som kun manglet et organ for å gjøre nettopp dette. Tanken var også å stimulere til økt bruk av parlamentskontoret. Etter forsøk på å få i gang campuskomité på Kjeller måtte man på vårparten gi opp, da man ikke 13

26 fikk folk til å sitte i denne komitéen. Høsten 2012 var i midlertid behovet der igjen, og man har fått på plass et tillitsvalgtsfora på Kjeller (Kjellerforum). Høsten 2012 var dette foraet kun aktivt på facebook, men vi håper på å få til litt mer møtevirksomhet der til Våren 2012 har AU og Parlamentet utarbeidet prinsipprogram for SP HiOA. Arbeidet startet på oppstartseminaret til Parlamentet, og har blitt fulgt opp i Parlamentet, på AU-møter og i arbeidsgrupper for prinsipprogram. Prinsipprogrammet ble vedtatt på Parlamentsmøte 5 våren I løpet av høsten har de på kontoret begynt på arbeidet med å evaluere det nye SP-HiOA samt studentdemokratiets oppbygging. Dette vil være bli en sak på første parlamentsmøte i 2013, og målet er å komme langt i arbeidet innen nytt AU er på plass til høsten International: The Student Parliament have it s own International Committee (IC) whose job is to strengthen and develop SP s work within the international field. Throughout the spring the IC has worked closely with the Executive Committee (EC) in international matters, and has initiated several prosjects on their own. During the spring the president served as contact person and secretary of the committee, whilst during the autumn the Officer of Accademic affairs has taken over this responability. The IC s goals this year have been to work for the international students interests, and to help the integration process for international students coming to HiOA. The IC has become an important link between the international student organizations at HiOA (which are all represented in the committee), the student democracy and the International Office, and has contributed in bringing the different boards and organizations closer together. Throughout the year the IC has worked on the Study Buddy programme, in order to improve this for the international students coming to HiOA in the fall, made a student friendly information booklet in English about HiOA and Oslo in general, established a solid collaboration with the International Office at HiOA and worked for better inclusion of the international students in the HiOA fadderordning (buddy programme). In addition to the work within the IC, EC has worked to ensure close contact with the international organizations at HiOA, and has aspired to assist both International Students Union (ISU) and Erasmus Students Network (ESN) when such has been needed. EC has also partisipated in the planning and execution of the international office s Welcome Party for international students in the fall semester. EC has partisipated at the information meeting for Study Buddies, as well as helping ISU plan an open day for all student. Eksternt samarbeid: I løpet av året har AU, i tillegg til ordinært samarbeid med regionale samarbeidspartnere og Norsk studentorganisasjon (NSO), videreført samarbeidsforumet med studentparlamentene ved HiST og HiB. Representanter fra de tre parlamentene har møttes flere ganger i løpet av året, særlig i forbindelse med kampanjen #praksisftw. Samarbeidet har vist seg å være fruktbart, og de tre parlamentene har flere felles utfordringene ved sine institusjoner. I

27 har fokus for samarbeidet vært praksisutfordringer, noe som ble videreført når nye AU kom på plass. Til senere år tror vi dette kan være et fruktbart samarbeid på flere områder. I 2012 har SP HiOA vært godt representert på NSO sine konferanser for medlemslagene. AU har deltatt på følgende konferanser og seminarer: Seminar om fusjonsprosesser, januar 2012 Nettverkskonferansen, januar 2012 Trippelkonferansen, februar 2012 Regionmøte i forkant av Landsmøtet, mars 2012 Avspark, august 2012 Høstkonferansen, oktober 2012 I tillegg til dette har SP HiOA stilt med full delegasjon på samtlige landsstyremøter i perioden, samt på Landsmøtet I forkant av Landsmøtet var NSO et viktig tema i SP. I det daglige arbeidet har AU hatt jevnlig kontakt med NSO-kontoret, og vært særlig flinke til å benytte NSO sin kursgruppe i forbindelse med tillitsvalgtkvelder, seminarer og kurs. Arbeidsutvalgene til NSO har vært representert på flere parlamentsmøter, og AU har gjentatte ganger fått god hjelp fra NSO-kontoret i forbindelse med aktuelle saker og problemstillinger. Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en svært viktig samarbeidspartner for Studentparlamentet, og det siste året har SP jobbet hardt for å være deltakende og aktive i VT. På vårsemesteret var HiOA-delegasjonen fulltallig på hvert eneste VT-møte, og HiOArepresentantenes interesse for velferdspolitikk er stadig økende. På høstsemesteret trakk en del representanter seg og vi måtte ha et suppleringsvalg av varaer. Oppmøtet på høstsemesteret har også vært noe mindre enn på våren. AU har arrangert formøter med delegasjonen i forkant av alle møter. I Studenthovedstaden jobber SP HiOA sammen med Velferdstinget og de andre studentorganisasjonene i Oslo og Akershus. Studenthovedstaden er en arena for samarbeid og efaringsutveksling, der alle studentledere i Oslo og Akershus møtes månedlig. Det foregående året har Studenthovedstaden blant annet jobbet for å etablere et samarbeid om en felles studentfestival i Oslo og Akershus, samt å få til et dagsseminar i regi av Kunnskap Oslo med tema boligsituasjonen i Oslo. Å få på plass et formelt organ for studentmedvirkning i Oslo kommune har vært et tema hele året, uten at det har kommet så mye ut av det. I oktober var Leder med på Studentorganisasjonen i Lillehammers oppstartsseminar for å snakke om plassproblematikk. HiOA og HiL har samme problemstilling når det gjelder arelknapphet og dette har vært et tema hvor vi har utvekslet erfaringer igjennom året. 15

28 Hovedprioriteringer: I handlingsplanen for våren 2012 valgte SP å legge opp til fire overordnede hovedprioriteringer: Strategi , studiestart, Senter i Sentrum og nytt kvalitetssikringssystem. I handlingsplanen for høsten 2012 valgte SP å legge opp til tre overordnede hovedprioriteringer: HiOAs Strategi , kvalitetssikringssystemet og plassproblematikk For AU har det vært nyttig å ha disse prioriterte områdene å jobbe etter, og har opplevd det som en god pekepinn i det daglige arbeidet. Arbeidet med hovedprioriteringene anses redegjort for tidligere i rapporten. 16

29 TKD SAM LUI HF 541 Studentparlamentets organer Studentparlamentet har i 2012 hatt følgende organer i virke: Parlamentet : Studentparlamentets øverste organ, bestående av 24 urnevalgte representanter fra de fire fakultetene ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samt 24 vararepresentanter. Representantene velges av studentmassen ved HiOA for ett kalenderår. Grunnet sammenslåingen mellom HiO og HiAk ble fjorårets parlament konstituert 1. november, og dette parlamentet hadde dermed virkeperiode ut kalenderåret Parlamentet 2012 har bestått av følgende representanter: Representanter Vararepresentanter Kine Mariel Støyva Vik (trukket) Martin Gulli (rykket opp som fast) 521 Kingsley Dankwah (trukket seg) Rolf Særsten (rykket opp som fast) 522 Sigrid Mæhle Grimsrud Sogra Soltani Jon Zwaig Kolstad Helge Salomonsen 523 Bendik Berntsen ledig plass 524 Yasmina Razzaq (trukket seg) Helge Torvund (rykket opp som fast) 525 Øystein Fimland Jørgen Hovde 526 Kåre Søvde Steffen Walstad 527 Halvor Moen Lars Kristian Nielsen Stensrud 528 Steinar H. Engen (trukket seg) Suzanne Nordgård 529 Grete Forsmo (trukket seg) Kine Nossen (rykket opp som fast) 530 Kaisa Grimsby Leskinen (trukket) Marja-Leena K. Eriksen (trukket seg) Therese Eia Lerøen (trukket seg) Jon Petter Etnestad (trukket seg) 531 Katrine B. Birkeland (trukket seg) Anette Bekkelund 532 Eirik Solbø Lie Erlend Kristoffer Schjelderup Josefine Lauvstad Hege Andresen (trukket seg) 533 Bjørn Lecomte Espen Reian Le Hai Phuoc Zain Waris (trukket seg) Mette Landsverk Lasse Johan Thue 536 Tord Øverland (trukket seg) Camilla Grindhaug 537 Erik Armand Iversen (trukket seg) Ronald Kern (trukket seg) 538 Jakob Loe Martin Gustavo Kinn Iqra Mushtaq Khan (trukket seg) Linda Ruth Birkeland 539 Marthe Grefsrud Carina Elisabeth Carlsen

30 Arbeidsutvalget (AU): Studentparlamentets utøvende organ mellom parlamentsmøter, bestående av fire heltidstillitsvalgte. Arbeidsutvalget har i 2012 bestått av: Vår 2012: Leder: Liv-Kristin Rød Korssjøen Nestleder: Gerhard Eriksen Læringsmiljøansvarlig: Aleksander Norén Fagpolitisk ansvarlig: Beate Thandiwe Dessingthon Høst 2012: Leder: Tuva Aune Wettland Nestleder: Eirik Strøm Solberg Læringsmijløansvarlig: Tord Øverland Fagpolitisk ansvarlig: Therese Eia Lerøen Det sittende Arbeidsutvalget ble valgt på valgmøtet i April og trådte inn i vervene 1.juli. Valgkomiteen (VK): Valgkomiteen består av fem medlemmer og skal i samarbeid med AU profilere og søke kandidater til valg og oppnevninger foretatt av Studentparlamentet. Komiteen har i oppgave å rekruttere og intervjue kandidater, innstille på kandidater til utvalgte verv og bidra til planlegging og gjennomføring av valg til Studentparlamentet. Valgkomiteen har i 2012 bestått av: Vår 2012: Leder: Anne Christine Bjørnstad Øvrige medlemmer: Halvor Moen Erik Armand Iversen Lars Kristian Nielsen Stensrud Yasmina Rassaq trukket seg i løpet av perioden Høst 2012: Leder: Erlend Kristoffer Schjeldrup Øvrige medlemmer: Lars Kristian Nielsen Stensrud Suzanne Helen Nordgård Lasse Johan Thue Jan Marius Gathen Kristiansen 18

31 Kontroll- og Organisasjonskomiteen (KOK): Kontroll- og Organisasjonskomiteen er SPs kontrollorgan, og har i å oppgave å kontrollere at Studentparlamentet og det organer opererer i henhold til norsk lov, SPs vedtekter, øvrige reglementer og vedtak. KOK har i 2012 bestått av: Vår 2012: William Giffen Sæbø Stian Ingvaldsen Jørgen Halvorsen trukket seg i løpet av perioden Høst 2012: William Giffen Sæbø Roger Fromreide Simen Aasgaard Øyen Vedtektskomiteen (VTK): Vedtektskomiteen ble valgt av Parlamentet 9. desember, med virketid ut februar Komiteens oppgave var å lede arbeidet med revidering av SPs styringsdokumenter, og foreslå endringsforslag til foreliggende vedtekter og valgreglement. Vedtektskomiteen bestod av følgende: Øystein Fimland William Giffen Sæbø Gerhard Eriksen Marja-Leena Eriksen Grete Forsmo Erlend Schjelderup Kommunikasjonskomiteen (Kom-Kom): Studentparlamentets ekspertgruppe på kommunikasjon og informasjonsflyt. Kommunikasjonskomiteen har i perioden hatt følgende medlemmer: Roger Fromreide trukket seg i løpet av perioden Kaisa Grimsby Leskinen trukket seg i løpet av perioden Grete Forsmo trukket seg i løpet av perioden Emir Memovic trukket seg i løpet av perioden Jakob Loe Miriam Bakkeli trukket seg i løpet av perioden Sekretær: Beate Thandiwe Dessingthon og Tord Øverland 19

32 The International Committee (IC) Spring : The link between the international student organizations at HiOA, the student democracy and the International Office. SP s expert group in international matters. During 2012 the IC has consisted of: William Giffen Sæbø Jon Zwaig Kolstad Vilma Vaitilaviciute Ashish Singh Annika Myhre Jahren Juey Nguyen Inga Steen Benedikte Bjerch-Andresen Simen Voltersvik Secretary: Gerhard Eriksen/Liv-Kristin Rød Korssjøen The International Committee (IC) Fall: Gagan Chhabra Annika Myhren Jahren William Sæbø Secretary: Therese Eia Lerøen Arbeidsgruppe for evaluering og vurdering vår: SPs fagpolitiske komité, som denne perioden har konsentrert seg om arbeidet med nytt kvalitetssikringssystem. Arbeidsgruppen har vært særlig opptatt av ordninger for studentevaluering og vurderingsformer. Arbeidsgruppen har bestått av følgende: Tord Øverland Kåre Søvde Sigrid Mæhle Grimsrud Ane Danese Roger Fromreide Beate T. Dessingthon Arbeidsgruppe for ecampus høst: Øystein Fimland Kåre Søvde Sigrid Mæhle Grimsrud Therese Eia Lerøen 20

33 Miljøkomiteen: I slutten av mars 2012 etablerte Studentparlamentet en miljøkomité, som skulle jobbe for å gjøre HiOA til en grønnere og mer miljøvennlig institusjon. Parlamentet viste stor interesse for komiteen, men i og med at den kom i gang såpass tett opp mot eksamenstiden og andre hektiske perioder har komiteen i skrivende stund ikke kommet ordentlig i gang. Ønsket er at komiteen kan starte for fullt igjen høsten Therese Eia Lerøen Bendik Berntsen Jon Zwaig Kolstad Erik Solbø Lie Sekretariatet: For å sike den daglige driften på parlamentskontoret har SP et gitt antall administrativt tilsatte. Siden 1. Januar 2012 har følgende personer vært tilsatt i Studentparlamentet: Organisasjonskonsulent: Cato Haugland (100%) Økonomikonsulent, : Liv Arnica Forberg Hovland (50%) Økonomikonsulent, : Kristin E. Z. (50%) Fra har Studentparlamentet delt kontor og samarbeidet tett med Høgskolens sentrale fadderkoordinator, tilsatt i Seksjon for opptak og veiledning. 21

34 Møtevirksomhet Internt: I løpet av året har Studentparlamentet avholdt følgende møter: 7 ordinære parlamentsmøter 1 valgmøte 42 arbeidsutvalgsmøter Arbeidsutvalget har hatt møter med: Ledere og nestledere i Studentenes Fakultetsråd (SFR-lederforum) Rektoratet og høgskoledirektør Studentrepresentantene i Høgskolestyret HiOAs representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus Rektors Ledergruppe Læringsmiljøutvalget ved HiOA Ressursgruppe for studiekvalitet og kvalitetssikring Arbeidsgruppe for synliggjøring av leseplasser Kulturutvalget HiOAs sentrale studiestartteam Utvalg for bønne- og stillerom Studentenes Fakultetsråd (LUI, TKD, SAM og HF) Årets foreleser-komité Redaksjonsrådet for ny, uavhengig nettavis Styret for uavhengig nettavis Khrono Karriereutvalget Styringsgruppen for Karriereuken 2012 Studentråd ved instituttene Juryen for HiOAs priser De fire fakultetene ved HiOA Styret i International Students Union at HiOA Internasjonalt kontor Avdeling for økonomi HiOAs sosiale medier-gruppe OU-programmet Arbeidsgruppe for digital eksamen Læringsmiljøutvalget Studieutvalget Internasjonalt utvalg Høgskolestyret Studentrepresentantene i FoU-utvalget Arbeidesgruppen for servicesenterutvikling Arbeidsgruppe for ecampus Arbeidsgruppe for verktøykasse for kvalitetssikring 22

35 Eksternt: Arbeidsutvalget og/eller representanter fra Parlamentet har hatt møter med: Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Landsstyret i Norsk studentorganisasjon Landsmøtet i Norsk studentorganisasjon Styret i International Students Union ved HiOA Studentfestivalen i Oslo Fadderullan fadderordningen ved Handelshøyskolen BI Studenthovedstaden Styret i Kunnskap Oslo Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentparlamentene v/høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Bergen Studenttinget ved Høgskolen i Volda Studentorganisasjonen i Lillehammer Barneombudet 23

36 Valg og oppnevninger foretatt av Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus: Høgskolestyret 2011/2012 Roger Fromreide Anita Maijala Støen/Blanca Estela Brana de Hvidsten Halvor Moen (vara) Nina Maria Grønn Hvinden (vara) Høgskolestyret 2012/2013 Øystein Fimland Blanca Estela Brana de Hvidsten Kåre Søvde (vara) Sigrid Mæhle Grimsrud (vara) Læringsmiljøutvalget 2011/2012 Leder: Eirik Yven Truls Arne Grøstad Yasmina Rassaq Anne Christine Bjørnstad Kim Lindal Aleksander Norén (vara) Ingrid Helgene Røger (vara) Vilma Vaitilaviciute (vara) Læringsmiljøutvalget 2012/2013 Tord Øverland Live Øverlier Carina Elisabeth Carlsen - trukket seg i løpet av perioden Jaran Gjerland Stenstad Le Hai Phouc Jakob Loe (vara) rykket opp som fast Torbjørn Jonassen (vara) Kine Nossen (vara) Helge Torvund (vara) trukket seg i løpet av perioden Eirik Strøm Solberg (vara) Internasjonalt utvalg 2011/2012 Kremena Tosheva Vilma Vaitilaviciute 24

37 Internasjonalt utvalg 2012/2013 William Sæbø Annika Myhren Jahren Therese Eia Lerøen (vara) FoU-utvalget 2011/2012 Steinar Olberg Catrine Lie trukket seg i løpet av perioden Tuva Aune Wettland (vara) FoU-utvalget 2012/2013 William Sæbø Steinar Olberg Eirik Strøm Solberg (vara) Anna Marja-Leena Eriksen (vara- trukket seg i løpet av perioden) Studieutvalget 2011/2012 Blanca Estela Brana de Hvidsten trukket seg i løpet av perioden Truls Moe Lundgren Ingrid Helene Røger (vara rykket opp i løpet av perioden) Anne Christine Bjørnstad (vara) Beate T. Dessingthon (vara) Studieutvalget 2012/2013 Therese Eia Lerøen Anna Marja-Leena Eriksen trukket seg i løpet av perioden William Sæbø (vara- rykket opp som fast) Kine Nossen (vara) Klagenemnda 2011/2012 Eirik Strøm Solberg Anne Christine Bjørnstad Simen Øien (vara) Yasmina Rassaq (vara) Klagenemda 2012/2013 Lasse Johan Thue Carina Elisabeth Carlsen trukket seg i løpet av perioden Kine Nossen (vara rykket opp i løpet av perioden) Lars Kristian Nielsen Stensrud (vara) 25

38 Skikkethetsnemnda 2011/2012 Jørgen Tadvin Anne Christine Bjørnstad Skikkethetsnemnda 2012/2013 Kine Nossen Jakob Loe Marthe Grefsrud (vara) Le Hai Phouc (vara) Opptakskomiteen 2011/2012 Nikolai Oldervik Anne Christine Bjørnstad Truls Grøstad (vara) Beate T. Dessingthon (vara) Opptakskomiteen 2012/2013 Anne Christine Bjørnstad Anna Marja-Leena Eriksen (vara) Tilsettingsutvalg for professor- og dosentstillinger 2011/2012 Tuva Aune Wettland Tilsettingsutvalg for professor- og dosentstillinger 2012/2013 Lisbeth Kooijman Tilsettingsutvalg for UF-tilsatte 2011/2012 Jens Christian Smith Wergeland Tilsettingsutvalg for UF-tilsatte 2012/2013 Jørgen Erlandsen Arbeidsgruppe for (synliggjøring av) leseplasser 2011/2012 Aleksander Norén Tord Øverland Yasmina Rassaq trukket seg i løpet av perioden Arbeidsgruppe for synliggjøring av leseplasser 2012/2013 Tord Øverland Redaksjonsråd for ny nettavis Liv-Kristin Rød Korssjøen/ Tuva Aune Wettland Styret for uavhengig nettavis Khrono 26

39 Tuva Aune Wettland Eirik Strøm Solberg (vara) Norsk studentorganisasjon: Landsstyret 2011/2012: Liv-Kristin Rød Korssjøen Jørgen Tadvin Anne Christine Bjørnstad trukket seg i løpet av perioden Halvor Moen (vara rykket opp i løpet av perioden) Zain Waris (vara) Truls Grøstad (vara) Erlend Schjelderup (vara) Landsstyret 2012/2013 Therese Eia Lerøen Tuva Aune Wettland William Sæbø Sigrid Mæhle Grimsrud (vara) Anna Marja-Leena Eriksen (vara) trukket seg i løpet av perioden Lars Kristian Nielsen Stensrud (vara) Mette Landsverk (vara) Kine Nossen (vara) Tord Øverland (vara) Landsmøtet 2012: Therese Eia Lerøen Sigrid Mæhle Grimsrud Tord Øverland Kaisa Grimsby Leskinen Jakob Loe Mette Landsverk trukket seg i løpet av perioden Lars Kristian Nielsen Stensrud Jon Zwaig Kolstad Gerhard Eriksen Eirik Solbø Lie trukket seg i løpet av perioden Lasse Johan Thue Marja-Leena Eriksen Beate T. Dessingthon William Sæbø Helge Torvund Marthe Grefsrud Kine Nossen (vara rykket opp som fast) 27

40 Kingsley Dankwah (vara rykket opp som fast) Bendik Berntsen (vara) Halvor Moen (vara) Liv-Kristin Rød Korssjøen (vara) Jørgen Tadvin (vara) Velferdstinget i Oslo og Akershus: HiOAs faste representanter i Velferdstinget 2012: Anita Maijala Støen Erik Armand Iversen trukket seg i løpet av perioden Grete Forsmo trukket seg i løpet av perioden Halvor Moen Hege Andersen trukket seg i løpet av perioden Kaisa Grimsby Leskinen trukket seg i løpet av perioden Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Øien Therese Eia Lerøen trukket seg i løpet av perioden Tuva Aune Wettland trukket seg i løpet av perioden HiOAs vararepresentanter i Velferdstinget: William Sæbø trukket seg i løpet av perioden Marthe Grefsrud rykket opp som fast representant Aleksander Norén trukket seg i løpet av perioden Suzanne Nordgård- rykket opp som fast representant Emir Memovic Mette Landsverk trukket seg i løpet av perioden Zain Waris trukket seg i løpet av perioden Jon Zwaig Kolstad trukket seg i løpet av perioden Tord Øverland - rykket opp som fast representant Martin Gulli - rykket opp som fast representant Kremena Tosheva trukket seg i løpet av perioden Vilma Vaitilaviciute trukket seg i løpet av perioden Lasse Johan Thue (suppleringsvalg) Annika Myhren Jahren (suppleringsvalg) Siavash Sangtarash (suppleringsvalg) Christoffer Storm Tiller Alsvik (suppleringsvalg) 28

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Oslo 08.09.2014 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Årsrapport 2011/2012

Årsrapport 2011/2012 Årsrapport 2011/2012 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. juli 2011 10. mai 2012 Vår ref.: Psak 35/12 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, vedlegg 1 Saksbehandler: Liv-Kristin Rød Korssjøen 1 Innhold

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Halvårsrapport Vår 2013

Halvårsrapport Vår 2013 Halvårsrapport Vår 2013 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 01.januar 03.mai 2013 Vår ref.: Psak 24/13 Halvårsrapport fra Arbeidsutvalget, vedlegg 1 1 Saksbehandler: Therese Eia Lerøen Innhold

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

SAK JF 39-13. UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.

SAK JF 39-13. UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07. UiT Det juridiske fakultet NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SAK JF 39-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.13 G EN ERELT

Detaljer

Prinsipprogram for SP-HiOA

Prinsipprogram for SP-HiOA 1 Innledning Prinsipprogram for SP-HiOA Studentparlamentet (SP) er øverste studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og skal ivareta studentenes interesser. Studentparlamentet skal fremme studentenes

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 45-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 45-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IT Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 45-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Kulturstyremøte 17. juni

Kulturstyremøte 17. juni Kulturstyremøte 17. juni Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema Formalia: Navn: Sandra Yeomans Telefonnummer: 41209307 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: x Studie: Administrasjon og ledelse (bachelor)

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Hva stiller du til? Nestleder for Studentparlamentet ved HiOA og LS representant i NSO.

Hva stiller du til? Nestleder for Studentparlamentet ved HiOA og LS representant i NSO. Formalia: Navn: Tamara Valdueza Eiret Telefonnummer: 922 86 719 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Tegnspråk og tolkning Alder: 27 Nestleder for Studentparlamentet ved

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014 Tid: 13.06.2014 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Inger Lene Solheim Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Juan Valenzuela Oleg Sashchenko Anne

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden REFERAT MØTE 20/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG OSLO, 17.07.2012 Tid: Tirsdag 17.juli 2012, kl. 1530 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Michelets vei 62 1368 Stabekk Stabekk, 02.10.12 Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo Søknad om tilskudd fra Velferdstinget

Detaljer

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder)

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) FORORD Denne manualen er ment som en formalisering av studentpolitikken ved Kunsthøgskolen i Oslo. Den er ment som en guide

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studentledergruppemøte dato 2013

Studentledergruppemøte dato 2013 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Studentledergruppemøte dato

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Budsjett 2010 Under Dusken

Budsjett 2010 Under Dusken Budsjett 2010 Under Dusken 1 Innledning Som følge av tidspress, er dette kun et foreløpig utkast til budsjettforklaring for Under Duskens 2010-budsjett. Under har vi skissert hvordan vi ønsker at midlene

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013

Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013 Vi i studentrådet på Khio har jobbet med å synliggjøre oss her på skolen, dette har vi til en viss grad klart. Ved å bistå og støtte det sosiale som ligger

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø 1. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med hjemmel i 13 i Reglement for studentparlamentet

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 Tid: 29.04.2015 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra Parlamentsforsamling: Kenneth Røyseth Andersen Tina Bredesen Aase Lena

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

120010 Fakultetssekretariat

120010 Fakultetssekretariat Sted 120010 Fakultetssekretariat Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -3 862 994 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader -4 027 000 Totalt 0-7 889 994 000000

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Program Fadderuken 2013

Program Fadderuken 2013 Program Fadderuken 2013 Vi i NSF student lokallag Oslo er en stor gjeng med engasjerte sykepleierstudenter som jobber for å spre kunnskap om utdanningen vår. Vi arrangerer quizkvelder, masterclass, fagdag

Detaljer

Årsberetning for Studentorganisasjonen i Hedmark 2014

Årsberetning for Studentorganisasjonen i Hedmark 2014 Årsberetning for Studentorganisasjonen i Hedmark 2014 Året som har gått: Etter omstruktureringen av organisasjonen i 2012 har en del av arbeidet fortsatt gått til å behandle barnesykdommer, tilføye/fjerne

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

Velkommen til Parlamentsmøte 6/2015

Velkommen til Parlamentsmøte 6/2015 Velkommen til Parlamentsmøte 6/2015 Dag og dato: tirsdag, 22. september 2015 Tidspunkt: 17.00 22.00 Rom: Pilestredet 52-B113A-Auditorium 3_025 Gi beskjed i god tid om du kommer eller ei, så vi vet om vi

Detaljer