Årsmelding. w w w. p e a c e. n o. Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Nansen Fredssenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. w w w. p e a c e. n o. Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Nansen Fredssenter"

Transkript

1 Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Årsmelding Nansen Fredssenter 2010 w w w. p e a c e. n o Bjørnstjerne Bjørnsonsgate Lillehammer Norway Tel:

2 Innhold: Innledning 3 Del I Høydepunkter 4 - Åpning av senteret og Konferansen Norge i Fred - Nansen Fredssenter faglig profil - Somalia-prosjektet - Dialogforum i Drammen kommune - Trygghet i uvissheten - Nansen Dialog-nettverket o Flerspråklige skoler i Makedonia o Multi-etnisk kommunestyre i Bujonovac Del ll Aktiviteter seminarer på Nansenskolen 10 Del III Aktiviteter seminarer og møter i Balkan 14 Del IV Andre oppdrag foredrag, undervisning og samarbeidsprosjekter 17 Del V Årsberetning

3 Innledning Nansen Fredssenter hadde et aktivt år i etableringsåret 2010, da to fagmiljøer gikk sammen for å utvikle et felles senter basert på erfaringer fra Nansen Dialog og Norsk Fredssenter. Senteret kombinerer aktivt dialogarbeid med inkludering av flyktninger i fredsarbeid, og har ambisjon om å være en aktiv og aktuell aktør på dette området. Nansen Fredssenters oppdrag krever et solid organisatorisk fundament, kompetente medarbeidere og trygge økonomiske rammer ble året der vi forente krefter for å være rustet til å imøtekomme de forventninger og utfordringer som ligger foran oss. Med bedre økonomiske rammer ble det mulig å sikre erfaringer og fagkunnskap opparbeidet av senterets medarbeidere over mange år. Samtidig kunne vi tilføre senteret nødvendig kompetanse innen informasjon og administrasjon ved å tilsette to nye medarbeidere. I 2010 ble det organisatoriske grunnlaget for senteret lagt, som del av stiftelsen Nansenskolen på Lillehammer. Nansen Fredssenter har folkehøgskolen Nansenskolen med internat som pedagogisk arena. Deltakere på våre seminar og samlinger kan bo på skolen og blir dermed del av et større læringsmiljø. Senteret organiserer også seminarer og samlinger andre steder i Norge og internasjonalt. Senterets tilnærming og arbeidsmåter utfordres hele tida av nye problemstillinger som kommer opp gjennom våre deltakere og samarbeidspartnere. Gjennom varierte aktiviteter kommer vi i kontakt med grupper og individer som tilfører senteret kunnskap. Nansen Fredssenter er i dag et senter som forener lang erfaring med en aktuell tilnærming til sentrale samfunnsmessige utfordringer i Norge og internasjonalt. Senterets aktualitet kommer til uttrykk gjennom økende etterspørsel etter konkrete erfaringer og perspektiver innen fredsog dialogarbeid. I årsmeldingen for 2010 viser vi en bredde i aktiviteter som spenner fra opplæring av beboere og ansatte i asylmottak, tilrettelegging av dialog i kommuner og fylkeskommuner, seminarer for lærere fra dypt segregerte samfunn, undervisning for elever i videregående skoler, folkehøgskoler, høgskoler og universitet, samt deltakelse i aktuell samfunnsdebatt gjennom foredrag og innlegg i åpne møter og faglige seminarer. Årsmeldingen er organisert i fem deler der vi i første del presenterer satsninger og viktige begivenheter for senteret i I andre del gis en oversikt over seminarer senteret har arrangert på Nansenskolen i Lillehammer mens del III gir oversikt over seminarer og møter på Balkan. Del IV Andre oppdrag er en oversikt og kort omtale av foredrag, undervisning og samarbeidsprosjekter. Årsberetningen med informasjon om økonomi, styrets sammensetning og møter, ansatte, leieforhold mv. kommer til slutt i del V. Her inngår også et avsnitt om det organisatoriske arbeidet med senteretableringen. Nansen Fredssenter takker for tilliten som ble gitt ved at statstilskuddet ble økt til 5 mill. kr. for Vi er glad for nå å kunne presentere arbeidet i Nansen Fredssenters første år. 3

4 Del I Høydepunkter viktige begivenheter og satsninger i 2010 Åpning av Nansen Fredssenter 12.juni 2010 ble Nansen Fredssenter offisielt åpnet. Åpningen skjedde som del av en fire dagers konferanse i Lillehammer, Norge i Fred, og markerte at to virksomheter; Norsk Fredssenter som ble stiftet i 1988 og Nansen Dialog som har vært aktive fra 1995 har gått sammen om ett felles senter. Til stede på åpningen var initiativtakere for begge virksomheter, ansatte og tillitsvalgte gjennom mange år, samt gratulanter fra norsk fredsbevegelse og samarbeidspartnere. Nansen Dialog-nettverket, Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune, KUF-komiteen på Stortinget og Kunnskapsdepartementet var representert. Inge Eidsvåg, som var initiativtaker til både Norsk Fredssenter (tidligere Kornhaug Fredssenter) og Nansen Dialog holdt åpningstale. Chro Borhan, som har vært aktiv deltaker i fredssenterets aktiviteter i mange år stod for den offisielle åpningen. Mange øyne i Norge ser på senteret med store forventninger, forventninger om at kunnskapen smelter sammen til en stor og bærekraftig organisasjon, hvis arbeid gir gjenklang i alle verdens hjørner. ( Chro Borhan) Norge i fred med kritisk og konstruktivt bikk på Norge som fredsnasjon Konferansen som ledet frem til åpningen av Nansen Fredssenter var spekket med kjente navn. Blant andre Janne Haaland Matlary, Helga Hernes, Inge Eidsvåg, Kristian Berg Harpviken og Kai Eide bidro med innlegg om Norge som fredsnasjon fra ulike faglige ståseder. I tillegg bidro seminardeltakerne med innspill og utfordrende debatter. Blant deltakerne var representanter fra ulike diasporagrupper fra land der Norge har eller har hatt et fredsengasjement, fra fredsbevegelsen og allment interesserte. Dialog og Diaspora 1 Nansen Fredssenters strategi En hovedprioritering for Nansen Fredssenter høsten 2010 har vært å ferdigstille en 4-årig strategi for perioden I strategien reflekteres synergien ved å bygge på hjønesteinene dialog og diaspora. Resultatet har blitt et kortfattet strategidokument som gjennomgår våre mål og aktiviteter, hva vi ser som vårt oppdrag og hvilke verdier vi vektlegger i arbeidet. 1 Diaspora brukes om mennesker som har flyktet fra sitt opprinnelige hjemland og som bor midlertidig eller varig i et annet land, men som fortsatt føler tilhørighet til opphavslandet. I denne gruppen finnes mange med flyktningbakgrunn fra konfliktområder. Det er denne gruppa Nansen Fredssenter har som prioritert målgruppe. 4

5 Vi har forsøkt å bidra med en nytenkning rundt vår forståelse av internasjonal fredsbygging, som blant annet bygger på erfaringen av at det både i diaspora- og forsoningsarbeid ligger potensialer som ikke er utnyttet. Synlighet En viktig prioritering høsten 2010 har vært å øke synligheten til senteret i både tradisjonelle og nye medier. Det største arbeidet har vært lagt inn på synligheten på internett, som er den primære infomasjonskilden for stadig flere. Vi har bygget opp en nettfamilie bestående av en hovedside for senteret på og en hovedside for nettverket på I tillegg er vi nå tilstede med egen side på facebook, en blogg for mer uformelle refleksjoner, og egne nettsider for årlige arrangementer som Nansen Cross Country, og Nansenseminaret (videreførelsen av Norge i fred). Nettsidene har gode besøkstall og mange faste lesere. Arbeid med den somaliske diasporaen I 2010 utfordret Utenriksdepartementet Nansen Fredssenter til å jobbe med både Hawije- og Daroodklanen i den somalsk-norske diasporaen. De to klangruppene har hatt store samarbeidsproblemer, som skyldes historiske konflikter, ulike interesser, maktkamper og andre utfordringer. Samarbeidsproblemene har blant annet ført til at den somaliske diasporaen ikke har klart å opptre samlet i kontakten med norske myndigheter og overfor den somaliske overgangsregjeringen. Dette oppdraget har vært en viktig satsning for oss, og vi har bygget på erfaringer fra arbeidet med den somaliske diasporaen i perioden Vi har for eksempel lenge hatt god kontakt med den somaliske diasporaorganisasjonen G10, som representerer Hawijeklanen i Somalia. Nansen Fredssenter gjennomførte flere opplæringsseminarer med tema kommunikasjon, identitet og konflikt/ konflikthåndtering for deltakere fra denne klan- organisasjonen. Disse seminarene har, etter utsagn fra deltakerne, blant annet ført til en bedre kommunikasjon mellom medlemmer fra de ulike underklanene. Nansen Fredssenter har gjennom 6 dialogsamlinger med deltakere fra Darood og Hawijeklanen, klart å motivere medlemmene til å gjennomføre en felles samling, som førte til det første forsøket på å danne en felles somalisk diasporaorganisasjon. Paraplyorganisasjonen fikk, på grunn av stridigheter rundt ledelsesstrukturen, et kortvarig liv. Men på tross av det, har prosessen plantet mange frø, som kan vise seg å bære frukt. Det tette samarbeidet med Hawije- klanen resulterte også i et opplæringsprosjekt for somalisk ungdom. De tre opplæringsseminarene samlet rundt 50 unge mennesker med bakgrunn fra Somalia. I samlingene fikk deltakerne mulighet til å utvikle sitt nettverk og få en større 5

6 bevissthet rundt sin egen måte å kommunisere på. For flere av de unge var samlingene en unik mulighet til å bli sett og hørt. Dialogforum i Drammen Ideen bak dialogforumet som Drammen kommune har tatt initiativ til, kommer fra den britiske byen Lester, som hadde behov for et fora hvor majoritet og minoritetsbefolkningen kunne møtes for å drøfte problemer og utfordringer i samfunnet. Drammen er en by med en innvandrerbefolkning på rundt 20%. Den politiske ledelsen i byen var opptatt av å utnytte mangfoldet i befolkningen til å utvikle et spennende og innovativ bysamfunn, der alle beboere har muligheter til å kunne delta på en likeverdig måte. For å oppnå dette ble det etablert et dialogforum. Dialogforumet er sammensatt av deltakere fra ulike samfunnslag: Høgskolen i Hedmark, det muslimske samfunn, kirken, politiet, næringslivet, minoritetsorganisasjoner, NAV, politikere, pensjonistforeninger og andre. Rundt 50% av deltakerne har minoritetsbakgrunn. Nansen Fredssenter fungerer som fasilitator, veileder og fagkonsulent for forumet og arbeidsgruppen. Vi har gjennomført opplæringer i dialogmetodikk i både arbeidsgruppen og dialogforumet og deltar i mange spennende prosesser i mangfoldsarbeidet i Drammen. Prosessen har blant annet handlet om samtaler i arbeidsgruppen rundt begreper som Likeverd og Likhet og hvordan likeverdighet kan praktiseres i det offentlig systemet. I 2010 har dialogforumet utviklet seg til en arena der refleksjon og nytenkning blir ansett nødvendig og positiv. Fjellbønder og sørsamer Nansen Fredssenter hadde i 2010 et tett samarbeid med Sør-Trøndelag Fylke og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Dialogmetodikken ble spesielt anvendt i konflikten mellom fjellbønder og sør-samer angående tilgang til beiteområder, og i interessekonflikten mellom villaks og oppdrettslaks. Metodikken legger vekt på at partene i større grad blir kjent med og forstår hverandres posisjoner. Dialog er ikke et alternativ til forhandlinger, men heller en forutsetning for at forhandlingene skal ha framdrift og ende opp med varige løsninger. Nansen Fredssenter vil i 2011 gjøre ferdig en informasjonsbrosjyre som bygger på dialogerfaringene på Vest-Balkan, men spesielt diskutere anvendelsesmulighetene i pågående konflikter i Norge. Nansen Fredssenter ønsker i større grad å gå aktivt ut og tilby opplæring i dialogarbeid. Trygghet i Uvissheten Veien til en tryggere tilværelse for asylsøkerne går gjennom de ansatte. Det er vår erfaring fra prosjektet trygghet i uvissheten. Etter å ha jobbet med fredsundervisning, kommunikasjon og dialog blant flyktninger fra 2001 erfarte vi at dette er viktig kunnskap som en burde starte med mye tidligere, altså blant asylsøkerne i mottak. Vi begynte å reflektere rundt hvilken 6

7 kunnskap det er viktig for asylsøkere å ha med seg videre uansett om de får opphold eller ikke. Disse tankene resulterte i prosjektet Trygghet i uvissheten et opplæringsprosjekt med følgeforskning på et asylmottak. I begynnelsen av 2010 startet prosjektet på Gausdal statlige mottak. Mottaket ble etter hvert nedlagt og prosjektet ble videreført på Ringebu statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Prosjektet omfatter to målgrupper: Ansatte og beboere. Målet med prosjektet er å bidra til å skape en tryggere hverdag for både de ansatte og beboere gjennom å lære om bedre kommunikasjon, og å øke bevisstheten om identitet og konflikt/konflikthåndtering. Vår antakelse var at en slik opplæring vil føre til handlingsendring i begge gruppene som for eksempel et mindre konfliktskapende språk, økt samarbeidsvilje og dermed tryggere omgivelser. I 2010 har vi gjennomført månedlige opplæringer for ansatte og beboere. Det regelmessige arbeidet med begge målgruppene har gitt oss viktig innblikk i hverdagen til beboere og ansatte på et asylmottak. Vi har oppdaget at asylsøkerne lever i en veldig spesiell hverdag, som nesten kan beskrives som å leve i et vakuum. De er løsrevet fra regler og normer i det samfunnet de har forlatt, samtidig som de heller ikke kan bli en aktiv part i den norske konteksten. I tillegg bærer den enkelte på frustrasjon og fortvilelse over sin livssituasjon. En slik tilværelse skaper ikke noe godt utgangspunkt for et reflekterende opplæringsopplegg, hvor den enkelte utfordres til å bli mer bevisst på egne holdninger og handlinger. De ansatte har en utfordrende og vanskelig arbeidssituasjon. De må til daglig forholde seg til beboere som er frustrerte, oppgitte og traumatiserte og som har stort behov for kontakt og omsorg. De møter mennesker med ulik kulturell bakgrunn og overvinner mange språkbarrierer. Gjennom 2010 har opplæringsopplegget for de ansatte utviklet seg til et veiledningsopplegg, hvor målet er å lytte til utfordringene, bearbeide konfliktsituasjoner, styrke samholdet og formidle noen metodiske grep som kan styrke deres rolle som miljøarbeidere. Prosjektet har vist at veien til en tryggere tilværelse for beboerne, går gjennom de ansatte. Trygge ansatte vil kunne skape en tryggere hverdag for dem som lever i uvissheten. Rapporten fra prosjektet vil være klar samtidig som Berge-utvalget leverer sin rapport om forholdene på norske mottak. Vi ser fram til å dele våre erfaringer og til gode faglige diskusjoner. Nansen Dialog Nettverket: Strategiarbeid 2010 Nansen Dialog Nettverket (NDN), bestående av ni sentra i landene Kosovo, Bosnia Hercegovina, Makedonia, Montenegro, Kroatia og Serbia, har i løpet av året 2010 fokusert på utarbeiding av en strategi for perioden Viktigheten av en strategi har vært satt i fokus, da hele nettverket i mange år har konsentrert sitt arbeid rundt engasjement av lokale, regionale og nasjonale støttespillere, og på denne måten har dokumentasjon og skriftliggjøring av erfaringer kommet i annen rekke. 7

8 Nansen Dialog Nettverket og dets hovedgiver; Det norske Utenriksdepartement, har over en periode på år hatt tett samarbeid, med solid økonomisk støtte fra departementet, til arbeidet på Vest-Balkan. Politiske prioriteringer for de kommende år viser en annen satsning enn dialog- og forsoningsarbeid som sådan. Derfor har det vært viktig å utarbeide en strategi for å sikre langsiktighet og bærekraft. Dokumentasjon og opplæringsmateriell hentet fra to hovedområder; utdanning og dialogarbeid er prioriterte oppgaver for nettverket. Det er nødvendig for å bruke erfaringene i andre kontekster og overfor nye målgrupper. Det har også vært fokusert på samarbeidet med Nansen Fredssenter, for å se hvor vårt arbeid har felles forankring og plattform, og på hvordan NDN og Nansen Fredssenter kan ha gjensidig nytte og gleder av hverandres erfaringer og kunnskap. Nansen Fredssenter er samordningsenhet for Nansen Dialog-nettverket og har administrative og faglige oppgaver for nettverket. Nansen Dialog Nettverket har hatt tre teamsamlinger i 2010; i Mars, September og Oktober. På septembermøtet i Makedonia, deltok representanter for så vel styret for Nansen Fredssenter sammen med alle senterets ansatte. Flerspråklige skoler "For at Strumica skal fungere som en multietnisk kommune, for at Makedonia skal fungere som et multietnisk land, og for at hele Europa skal fungere som et multietnisk samfunn, trenger vi multietnisk dialog, og det er nettopp det dette prosjektet handler om. - Steinar Bryn Et viktig gjennombrudd for Nansen Dialog nettverket høsten 2010 var åpningen av flere tospråklige skoler og anerkjennelsen av viktigheten av integrerte skoler i den offisielle makedonske utdanningspolitikken. Det er tydelige resultater av dialogsenteret i Skopje sitt langvarige arbeid med lokale, regionale og sentrale beslutningstakere i Makedonia og dialogseminarer disse har hatt i Lillehammer. Jegunovce Nansen Fredssenter var tilstede på den historiske åpningen av den videregående Nansenskolen i Jegunovce. Da det ble åpnet en integrert tospråklig barneskole her for to år siden ble det møtt med motvilje og sabotasjeaksjoner. Når den makedonske utdanningsministeren denne gangen møtte på åpningen, sammen med ambassadørene for Norge, USA og OSSE, er det en historisk anerkjennelse av det grundige arbeidet Nansensentrene gjør for å bygge bro og varig fred i splittede lokalsamfunn på Vest-Balkan. 8

9 Tyrkisk-makedonsk Kort tid etter åpningen av den tospråklige barne- og videregående skolen i Jegunovce, fulgte en annen makedonsk by deres eksempel. Det var lærere fra Strumica som fikk byens ordfører til å ta initiativ til et samarbeid med Nansen Dialog senteret i Skopje for å opprette det første tyrkisk-makedonsk språklige skoleprosjektet. Nansen dialog senteret i Skopje har bidratt med rådgivning under gjennomføringen. Flere skoler vil bli flerspråklige I desember tok Nansen Fredssenter imot besøk av fire ordførere med følge fra hver sin kommune, representanter for kunnskapsdepartementet i Makedonia, og journalister fra Makedonias nasjonale TV-stasjon. Bakgrunnen for besøket var at ordførerne var blitt inspirert av Nansen Fredssenter og Nansen Dialog - nettverkets prosjekter med integrerte skoler, og ville se på muligheten til å starte et samarbeid med Nansen Dialog Nettverket i sine kommuner. Multi-etnisk kommunestyre i Bujonavac Nansen Dialog har i 9 år vært aktive i Bujanovac, Sør-Serbia. Arbeidet har de siste årene konsentrert seg om å styrke et multietnisk kommunestyre. Albanerne er den største etniske minoriteten, men i bykjernen representerer albanere, serbere og romafolket 1/3 hver. En viktig del har vært å mobilisere Romafolket til politisk deltagelse. Vi lykkes i å registrere nærmere 2000 stemmeberettigede, men opplevde så dilemmaet når vi måtte oppfordre romafolket til å stemme etnisk for å få sine representanter inn i kommunestyret. Arbeidet i Bukanovac viser demokratiets svakhet når politikken er gjennometnifisert. Et demokratisk valgt kommunestyre kan representere den etniske majoriteten uten at minoritetsstemmene er representert. Bokstavlig talt, man hører ikke deres stemmer. NDC har arbeidet for å styrke en koalisjon som består av alle tre etniske grupper. Dette arbeidet har primært foregått gjennom individuelle samlinger, politiske møter og seminarer. I februar ble det arrangert et åpent folkemøte der 4 journalister utspurte fire ledende politikere om en slik koalisjon sin framtidige mulighet. Optimismen var ikke så stor etter møtet, men i november samme år var koalisjonen et faktum. NDC Bujanovac arbeider nå for å styrke koalisjonen sin kandidatur før valget i Det er blitt brukt nærmere 3 år etter valget på å få koalisjonen på plass. Målet er å ha et prinsipprogram klart slik at koalisjonen kan begynne å arbeide på dag 1 etter neste valg i

10 Del II - Seminarer på Nansenskolen januar: Dialogseminar for somaliere Dialogtrening for medlemmer av Darod-klanen. Grunnleggende dialogseminar v/ Steinar Bryn. 12 deltakere februar: Samling for kontaktpersoner Samlingen var for studenter og tidligere studenter, med diasporabakgrunn fra Irak, Sri Lanka, Afghanistan, Somalia, Rwanda og Burundi som ble engasjert gjennom Norsk Fredssenters studentnettverk for flyktninger. Deres motivasjon er interesse for freds- og forsoningsarbeid og et ønske om å bidra til en mer fredelig utvikling i sitt hjemland. Denne samlingen var en forberedelse til konferansen Norge i fred, der kontaktpersonene vil bidra til programmet og delta under konferansen v/ Christiane Seehausen og Norunn Grande. 10 deltakere. 24. februar: Workshop i konflikthåndtering Denne workshopen var for en gruppe med enslige mindreårige flyktninger fra Gamlebyen i Oslo, som var på vinterferiebesøk på Lillehammer. Ungdommene jobbet med tema konflikt og konflikthåndtering. v/ Christiane Seehausen. 17 deltakere mars: Somalia-seminar Et nytt seminar i rekken av Somalia- seminarer. Tema for seminaret: Kommunikasjon/dialog og samarbeid. Deltakerne tilhørte en av hovedklanene v/ Christiane Seehausen. 12 deltakere mars: Interkommunalt samarbeid i Serbia Seminaret var for lokalpolitikere og var mer et institusjonsbyggingsseminar enn et dialogseminar. Dominerende tema var likestilling og organisasjonsbygging ( politiske partier). Deltagerne kom fra fem kommuner Secanj (Vojvodina), Majdanpek og Golubac (østlige Serbia), Priboj og Prijepolje (sørvest Serbia). v/ Steinar Bryn og Ingunn Skurdal. 15 deltakere mars: Ledersamling for Nansen Dialog-sentrene De Nansen Dialog Sentre som for perioden hadde fått tre-årig finansiering for sitt arbeid i Makedonia, Bosnia&Hercegovina (Mostar og Sarajevo), Serbia og Kosovo møttes til teamsamling i Oslo og Lillehammer. Møter i Vest-Balkanseksjonen/UD ble gjennomført med de deskansvarlige, for gjennomgang av rapporter og videre planer. Et større møte ble arrangert på Institutt for fredsforskning (PRIO), hvor ulike aktører med kunnskap om Balkan, deltok. Seminaret hadde som formål å stake ut veien videre med tanke på forskning/dokumentasjon, styrking av nettverket og fundraising. Deltagerne avsluttet seminaret med sterk kampvilje og høy arbeidsmoral med tanke på å sikre videre drift. Konsulent Angel Vidal deltok på samlingen. v/ Bente Knagenhjelm og Steinar Bryn. 8 deltakere. 10

11 april: Somalia-seminar Seminaret hadde deltakere fra to av hovedklanene; Darod og Haweyklanen. Seminaret hadde som mål å motivere deltakerne til dialog og økt samarbeid. Det økte samarbeidet skulle føre til utviklingen av en felles plattform med sikte på å lage en somalisk paraplyorganisasjon, som omfatter medlemmer fra alle klanene i Norge. Gruppa ønsker å forbedre bildet av somaliere i Norge, og å samordne felles innsats for et mer fredelig Somalia. Det er også et mål å utvikle en mer samordnet stemme over for norsk UD. Representant for UD deltok på seminaret. v/ Steinar Bryn og Christiane Seehausen. 12 deltakere. 26.mai -2.juni: Interetnisk dialogseminar for deltakere fra Jaice, Zvornik og Srebrenica NDC Sarajevo har startet dialogarbeid i Jajce og Zvornik, som ble hardt rammet under krigen i Bosnia-Herzegovina fra Deltagerne representerte både utdanning (rektorer og lærere ved videregående skoler) og kommuneadministrasjonene. Hensikten er å anvende erfaringene fra Srebrenica og Bratunac på to nye kommuner. Seminaret var et samarbeid mellom NDC Sarajevo og Nansenskolen og la grunnlaget for å etablere en Nansen kjernegruppe i disse kommunene. v/ Steinar Bryn og Ingunn Skurdal. 15 deltakere juni: Konferanse Norge i Fred & Offisiell åpning av Nansen Fredssenter Alle ansatte og flere styremedlemmer bidro til organisering av et omfattende faglig program. I mellom programpostene ble det holdt rådsmøte for stiftelsen Nansenskolen og stiftelsen Norsk Fredssenter med valg av styre og fagråd for senteret, samt stiftelsesstyre og råd for stiftelsen Nansenskolen. Ingunn Skurdal var konferansekoordinator deltakere juni: Dialog og teambuilding Samling for deltakere fra Kaukasus og Vest-Balkan på The International Summer School ved Universitetet i Oslo. Seminaret ble holdt på Birkebeinern hotell fordi det ikke var plass på Nansenskolen.v/ Ingunn Skurdal og Steinar Bryn. 20 deltakere august.: Lærere fra Vukovar NDC Osijek ønsket å samarbeide tettere med en av de eksisterende skolene, Blage Zadre. Dette seminaret var for lærere ved denne skolen for å inspirere, bygge relasjoner og formidle kunnskap om inter-etnisk dialog. Seminaret gikk i dybden når det gjaldt mulighetene for å endre pensum ved denne skolen. Seminaret ble betalt med inntekter fra Åpen Dag. v/ Inge Eidsvåg og Steinar Bryn. 15 deltakere august: Politikere og ansatte i kommuneadministrasjonen i Stolac. Dette var første seminar med politikere fra Stolac, inkludert ordføreren. Et gjennombrudd. NDC Mostar har savnet åpne dører inn i kommuneadministrasjonen. Den primære hensikten med seminaret var å styrke respekten for NDC Mostar og lettere gjøre det videre integrerings -arbeidet i Stolac. Det ble knyttet kontakt med Maihaugen med tanke på videre samarbeid. v/ Ingunn Skurdal, Steinar Bryn og Christiane Seehausen. 12 deltakere september: Responsible Citizenship i Serbia Deltagerne kom fra fem kommuner Secanj (Vojvodina), Majdanpek og Golubac (østlige Serbia), Priboj og Prijepolje (sørvest Serbia). Dominerende tema var likestilling og 11

12 organisasjonsbygging (politiske partier). Programmet lages for å stimulere og inspirere til ansvarlig medborgerskap; Responsible citizenship. v/ Steinar Bryn. 12 deltakere oktober: Strategisamling Nansen Dialog-nettverket Lederne for Nansen Dialog-sentrene på Balkan møttes for endelig utarbeidelse og ferdigstilling av Nansen Dialog-nettverkets strategiplan for 2011 til Konsulent Angel Vidal fasiliterte samlingen sammen med Bente Knagenhjelm. Steinar Bryn deltok i utarbeidelse av strategien og Norunn Grande deltok på deler av programmet. 8 deltakere oktober: Dialogseminar for Prijedor/Sanski Most, Bosnia & Hercegovina Et nytt treårig prosjekt for å bygge et forsoningssenter i Prijedor, en kommune som har lagt lokk på krigsforbrytelsene, har startet. Dette er et klassisk dialogseminar der det viktigste er kommunikasjonen og forsoningsprosessen mellom deltagerne. Et nødvendig seminar for å komme i gang med arbeidet og for å styrke Nansen kjernegruppa (Nansen Coordination Board) i Prijedor. v/ Steinar Bryn. 15 deltakere oktober: Interetnisk dialogseminar. Obilic kommue. Kosovo Seminar for politikere i Oblic en dypt segregert kommune i Kosovo. Steinar Bryn har fasilitert to samlinger i Ohrid med de samme deltagerne som forberedelse til dette seminaret. De kjenner hverandre derfor relativt godt. Under Norgesbesøket var det fokus på å møte det norske politiske systemet. UD, Storting, Fylket, Kommune. v/ Ingunn Skurdal og Steinar Bryn. 12 deltakere november: Gatemeglere fra Oslo. Samarbeid med Oslo Røde Kors. Kort innføring i Nansen Dialog - metodikken. v/ Steinar Bryn. 8 deltakere november: Samling for somalisk ungdom Andre samling i en serie av tre samlinger for somalisk ungdom. En gruppe med somalisk ungdom fra Oslo og Lillehammer deltok på samlingen på Nansenskolen.. Tema var kommunikasjon og konflikthåndtering. v/ Christiane Seehausen. 25 deltakere. 24. november - 1. Desember: School of Democratic Leadership Seminar for politikere fra Montenegro. Dette er et større samarbeid med OSSE og European Council. Seminaret fokuserer på arbeidet mot korrupsjon og på å forstå det norske politiske systemet. v/ Ingunn Skurdal. 25 deltakere desember: Samling for kontaktpersoner Samlingen hadde som formål å samle Nansen Fredssenter sine kontaktpersoner for å inkludere dem i planleggingen av Nansen-året v/ Christiane Seehausen og Norunn Grande. 10 deltakere. 12

13 5.-9.desember: Ordførere og utdanningspolitikere fra Makedonia Et kortere besøk av utdanningspolitikere og kommunalpolitikere for å styrke NDC Skopje sitt forhold til det Makedonske Utdanningsdepartementet og inspirere nye kommuner til å omfavne en mer integrert utdanningspolitikk. Deltagere fra fire nye kommuner. v/ Steinar Bryn. 9 deltakere. 13

14 Del III - Seminarer og møter på Balkan januar: Oppfølging Kosovo Ingunn Skurdal og Steinar Bryn reiste til Kosovo for oppfølging av returprosjektet i Kosovo Polje. Møter med Deputy Minister of Return Ismet Hashani. Ordfører og varaordfører i Kosovo Polje. Stort folkemøte med ca. 35 albanske innbyggere fra landsbyen. Amper stemning. Det er fremdeles nødvendig med dialog og forsoningsarbeid for å bringe dette prosjektet i havn februar: Seminar for serbere og albanere fra Kosovo Polje. Seminaret var en direkte del av returprosjektet med deltakere fra Ministry of Return, UNDP, kommuneadministrasjonen og representanter for familiene som vurderer retur og landsby - befolkningen. Det ble laget en handlingsplan for gjennomføringen. Den største utfordringen er å skaffe fem hus som balancing component for den albanske befolkningen. Steinar Bryn ledet seminaret. Norunn Grande deltok. Samarbeid mellom Nansen Dialog og KND. 8.februar: Besøk på Fridtjof Nansen School i Jegunovce Steinar Bryn og Norunn Grande besøkte den norske ambassaden. Samtaler med ambassadør Kjetil Paulsen om videreutvikling av skoleprosjektet. 8.februar: Åpent møte i Bujanovac. Journalistisk utspørring av utvalgte politikere, inkludert ordføreren. Er det grunnlag for et multietnisk formannskap som styrer kommunen? Fire journalister foretok en utspørring av 6 politikere. Ca. 120 tilhørere fra Bujanovac kommune. Et intenst og spennende møte. Er det riktig at en demokratisk valgt majoritet skal gi fra seg makt og myndighet (dele med andre etniske grupper) når et demokratisk valg fungerer slik at det gir uforholdsmessig mye makt til en etnisk folkegruppe? (Et multietnisk kommunestyre ble innført i november 2010) februar: Inter-etnisk dialog seminar for Bratunac og Srebrenica. Sarajevo. Grunnleggende dialogtreningseminar for å styrke Nansen nettverket i området. Samarbeid mellom NDC Sarajevo og Nansen Dialog. Finansiert av USAID. Samarbeid mellom Nansen Dialog og KND mars: Interetnisk dialogseminar for Obiliq kommune. Ordføreren deltok. Hensikten med seminaret var dialog rundt de mer sensitive inter-etniske problemer i kommunen og styrke mulighetene for samarbeidsprosjekter mars.: Dialogseminar Herzeg Novi. Jon Haukland, Mediaoperatørene, lagde i 1999 dokumentarfilmen Før bombene faller basert på et dialogseminar med deltagere fra Kosovo. Filmen ble vist på Redaksjon 21 under bombekrigen i Han samlet ti av deltagerne til et oppfølgingsseminar på samme sted 11 år etter. Temaet var: Var det verdt det?. Steinar Bryn fasiliterte mai: Makedonsk-Albansk dialogseminar i Ohrid. Seminar i Ohrid for foreldre til barn som skal begynne på The Fridtjof Nansen School høsten Vi vet det er provoserende i nærmiljøet med en multietnisk tospråklig skole. Hensikten med seminaret var å styrke samholdet mellom foreldrene, styrke foreldrenes 14

15 forståelse for betydningen av skoleintegrering i Makedonia og Europa og styrke deres lojalitet til prosjektet. 4.juni: Skoleavslutning Konjevic Polje/Kravica. NDC Sarajevo har arbeidet i flere år i området rundt Srebrenica/Bratunac. Målgruppen har vært politikere, lærere og studenter. Dette var første gangen en serbiske skole besøker en bosnisk/muslimsk skole under skoleavslutningen juni: Dialogseminar i Sarajevo. Seminar i Sarajevo for deltagere fra Jajce og Zvornik. Dette var et grunnleggende dialogtreningsseminar. Samtalene dreide seg primært rundt kvaliteten på den interetniske kommunikasjonen og det interetniske samarbeidet i kommunene mai: Konferanse Brussel. Statebuilding and Peacebuilding. Steinar Bryn hold innlegg juni: Makedonsk-Albansk dialogseminar i Ohrid. Seminar i Ohrid for foreldre til barn som skal begynne på The Fridtjof Nansen School høsten Vi vet det er provoserende i nærmiljøet med en multietnisk tospråklig skole. Hensikten med seminaret var å styrke samholdet mellom foreldrene, styrke foreldrenes forståelse for betydningen av skoleintegrering i Makedonia og Europa og styrke deres lojalitet til prosjektet juni: Dialogseminar Sarajevo. Grunnleggende dialogseminar for deltagere fra Jajce og Zvornik. Samarbeid med NDC Sarajevo. Oppbygging av Nansen kjernegruppe. 28.juni: Møte med lærere i Vukovar. Forberedelse til lærerseminaret på Lillehammer i august juli: Møte med politikere i Stolac. Forberedelse til politikerseminaret i Lillehammer i august, v/ Steinar Bryn og Ingunn Skurdal september: Skopje, Macedonia september: Forberedelses seminar i Prijedor, Bosnia Herzegovina. For Prijedor-deltagerne som kom til Lillehammer oktober september: Steinar Bryn mottar Liviaprisen i København. Steinar Bryn og Nansen Dialognettverket mottar pris i København. Stilfull utdeling oktober: Forberedelsesseminar i Ohrid, Macedonia For deltagere fra Obilic kommune. Hovedtemaet var mulighetene for retur av serbere til Obilic og forberedelse av besøket til Norge tre uker senere. 3. november Åpning makedonsk-tyrkisk skoleprosjekt. Strumica. Nytt Nansen skoleprosjekt åpner ved Marshall Tito skolen i Strumica. Historisk gjennombrudd for det tyrkiske språk i Makedonia. 15

16 29.november Åpning NDC Prijedor. Forsoningsarbeidet i Prijedor begynner å bære frukter.en hardtarbeidende kjernegruppe stolte på at det var mulig. 16

17 Del IV - Foredrag, undervisning, samarbeidsprosjekter Nansen Fredssenter samarbeidet med en rekke institusjoner i 2010; blant disse er Gausdal statlige asylmottak, Ringebu mottak for asylsøkere, Østlandsforskning, Fredskorpset, Høgskolen i Hamar, to amerikanske colleges, somaliske organisasjoner. Under presenteres noen av de aktiviteter som er utviklet i samarbeid med andre organisasjoner, samt en oversikt over undervisning, foredrag og mediedekning i Trygghet i uvissheten Trygghet i Uvissheten er et 2 - årig undervisnings- og forskningsprosjekt. Prosjektet gjennomføres på asylmottak og startet på Gausdal Mottak. Prosjektet handler om å gi beboere og ansatte en opplæring i tema kommunikasjon, konflikt og konflikthåndtering. Forskerne skal se på om opplæringen vil øke deltakernes mulighet til å takle konflikter og dermed skape en tryggere tilværelse for beboerne. Gjensidige-stiftelsen finansierer prosjektet og Østlandsforskning står for følgeforskningen. Christiane Seehausen er prosjektleder og tar ansvar for all undervisning og koordinering. I 2010 ble det gjennomført 13 samlinger i dette prosjektet. I løpet av vår halvåret rakk vi 4 samlinger med beboere og ett med ansatte på Gausdal statlige mottak før mottaket ble lagt ned og prosjektet flyttet til Ringebu mottak for enslige mindreårige. Beboersamlingene på Gausdal mottak begynte i januar med opplæring i kommunikasjon, og fortsatte i april med to samlinger om identitetsforståelse og deretter konflikt og konfliktløsning. Den siste samlingen for beboerne var i juni, og hadde fokus på temaet Identitetsforståelse, og hvordan vår oppfattelse av identitet kan skape konflikter. Deltakerne var blandede grupper med opprinnelse fra flere land, blant annet Somalia, Irak, Etiopia og Afghanistan. I august hadde de ansatte fra Gausdal mottak en samling i Lillehammer. Temaet for denne samlingen var samarbeid, og bruken av kommunikasjon som et redskap for å bygge opp gode samarbeidsforhold. Etter nedleggelsen av Gausdal mottak ble prosjektet Trygghet i uvissheten flyttet til Ringebu statlig mottak for enslige mindreårige. Den første samlingen der var med en gruppe beboere den 16. september. På denne samlingen ble beboerne kjent med hverandre og introdusert for tema kommunikasjon. To uker senere var det de ansatte sin tur, og på denne samlingen beskrev de utfordringer med jobben på mottaket. Den andre opplæringen med beboerne på Ringebu mottak var i Oktober, og bygget videre på temaet kommunikasjon fra forrige gang. Deltakerne ble gitt en aktiv rolle i opplæringssituasjonen, og fikk slik innflytelse på hvordan stoffet ble bearbeidet. Under den tredje opplæringen i november ble beboerne introdusert for temaet identitet, og hvordan deres identitet påvirker andre var blant spørsmålene som ble berørt under dette temaet. Temaet identitet ble bygget videre på under den fjerde opplæringen for beboerne i Ringebu en uke senere. 17

18 De neste to samlingene i november og desember var for de ansatte ved mottaket. Temaet for den første samlingen var Rollen som mottaksarbeider Hvordan være profesjonell og samtidig nær. Den neste handlet om non-verbal kommunikasjon, og skulle bevisstgjøre de ansatte om at det meste av kommunikasjonen vår faktisk er non-verbal. Den siste samlingen i desember 2010 var for beboerne, og det ble en workshop for å avklare begrepet konflikt og brukte konfliktanalyse basert på egenopplevde hendelser. Her lærte deltakerne om analyseredskap som kan brukes til å analysere forskjellige typer konflikter. Dialogforum Drammen kommune Dialogforumet er et prosjekt, som drives av Drammen kommune. Nansen Fredssenter bidrar som veileder og tilrettelegger i prosjektet. Dialogforumet er en samtalearena, der deltakere fra majoritets- og minoritetsmiljøene kan komme sammen og ha en dialog om utfordringer og muligheter i det multi-etniske Drammen. Prosjektet er ledet av en arbeidsgruppe med politikere, som representerer alle partiene i bystyret. Prosjektansvarlig er ordføreren i Drammen. Christiane Seehausen bidrar med erfaringer og fagkompetanse og er tilrettelegger i prosessen. Prosjektet er finansiert av Drammen kommune Den første samlingen vi deltok på i dialogforumet var i februar Her deltok Nansen Fredssenter på møtene i arbeidsgruppen og ledet dialoforumsmøtet med ti deltakere. Den neste samlingen i mars var for arbeidsutvalget, og ble brukt til å forberede dialogforumet som foregikk i Drammen 12. mai. Her var det 20 deltakere som fikk opplæring i kommunikasjon og dialog. Opplæringen hadde som mål å gjøre deltakerne i stand til å bruke dialogmetodikken både i dialogforumet, og andre steder. I august var det så et nytt møte i arbeidsgruppen for å forberede det neste dialogforumet i slutten av september. Her deltok 30 personer på en dialog om temaet: Mulighetene og utfordringene i det multi-etniske drammen. På møtet deltok politikere, politiet, Høgskolen, innvandrerorganisasjoner og flere andre aktører i drammen, mens Nansen Fredssenter fasiliterte dialogen. I desember var det så et møte i arbeidsutvalget for å avslutte året og planlegge videre aktiviteter i dialogforumet. Her deltok arbeidsgruppen på 10 personer. Samarbeid med høgskoler i Norge og amerikanske colleges januar: Steinar besøker Pacific Lutheran College, Tacoma. Samtaler med professorer, rekruttering av studenter, oppfølging av tidligere studenter, besøker klasser legger grunnlag for samarbeidsavtale med PLU. 27.januar 18.mai: Forelesningsserie for Luther College. Høgskolen i Lillehammer. Innføring i dialog og forsoning, og kulturdialog, Norge USA. 18

19 6.oktober 3.november: Undervisning PLU / Hamar. 4 timers økter tirsdag og fredag i 5 uker. En pedagogisk utfordring som gir oss muligheten til akademisk formulering av våre erfaringer. Et samarbeid som har pågått i 8 år. Praksisstudenter har 10 arbeidsdager på Nansenskolen. Dette er i utgangspunktet et samarbeid med PLU, men det er også studenter fra Namibia og land i Europa. 17 i alt. Egen avtale mellom Nansen Fredssenter og PLU. Nansen Fredssenter er ansvarlig for pensum, undervisning, eksamensoppgaver og retting av en modul. Heidrun koordinerer undervisningen. Heidrun, Steinar, Norunn, Inge og Dag foreleser. 21., 24. September, og 17. November: Samarbeid med FK Norway (Fredskorpset i Norge) Dialogtrening for Fredskorpsdeltakere: For norske deltagere som skal reise ut og deltagere som kommer til utvekslingsopphold i Norge. Dette er en del av et 3 ukers forberedelsesprogram der vi har ansvar for en dag. Dette er en god erfaring for å rendyrke et dagsseminar i dialog, med tanke på å tilby dialogtreningsseminar på Nansenskolen. Seminaret var på Hadeland Hotell Aktiviteter gjennomført andre steder Somalia-seminarer Vi har hatt en rekke på 5 seminarer med somalisk diaspora i løpet av Målsettingen er å skape bedre dialog mellom medlemmene fra de forskjellige hovedklanene, og seminarene skulle motivere klanmedlemmene til å danne en somalisk paraplyorganisasjon. Seminarene har vært finansiert av UD. Temaet for de 3 første seminaret i januar, mars og mai var kommunikasjon, identitetsforståelse og samarbeid. I august samlet vi en ny gruppe somaliere på Nansen Fredssenter til et seminar med temaet Dialog kommunikasjon. Som en oppfølging av somaliasamlingene tidligere i året, kom det frem ønsker og behov om egne seminarer for ungdommer. Nansen Fredssenter utarbeidet en søknad i samarbeid med den somaliske diasporaorganisasjonen G10. Den første samlingen ble gjennomført i november med finansiering fra IMDI, og temaet var kommunikasjon og konflikthåndtering. Fortellerkvelder I samarbeid med Kirkeakademiet og Kirkelig fredsplattform har Nansen Fredssenter v/ Christiane Seehausen deltatt i prosjektet Fortellerkvelder. 12. april 2010: Fortellerkveld i Oslo En ny åpen fortellerkveld om tema skurker i religiøse fortellinger. Fortellerkvelden inviterte både muslimer, buddhister og jøder til å fortelle om skurkene i sine religioner. Fortellingene ga tilhørerne en unik innsikt i andres religiøse budskap og åpnet for en samtale om hvordan religionen påvirker vårt personlige liv. Antall deltakere: 20 19

20 15. mars 2010, Fortellerkveld i Oslo Offerfortellinger er en fortellerkveld hvor deltaker med opphav fra forskjellige trosretninger forteller om offerrollen i deres religion. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkelig Fredsplattform, Kirkeakademiet og Nansen Fredssenter. Fortellerkvelden var åpen for alle og det var fri adgang. Foredrag / presentasjoner 12. januar: Foredrag om Nansen Dialog for Soroptimistene i Brummunddal v/ Steinar Bryn. m/ 15 deltakere 13. januar: Dagsseminar for faget tverrfaglig konsekvensanalyse, Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB) i Ås v/ Steinar Bryn. 30 deltakere. 18. januar: Innføring i Nansen Dialog for lederteam v/ Steinar Bryn 11. februar: Foredrag på IKFFs årsmøte for Hedmark og Oppland v/ Christiane Seehausen 23. februar: Undervisning om Afghanistan på Nansenskolen v/norunn Grande 17. april: Foredrag for lærere Oppland Fylke v/ Steinar Bryn 17. april: Dagsseminar for veiledningsstudentene. Høgskolen i Lillehammer v/steinar Bryn 19. mai: Foredrag om Nansen Dialog. Utdanningsforbundets seminar på Nansenskolen. v/ Steinar Bryn 30. mai: Foredrag Kunsthåndverkernes landsmøte i Hamar 8. juni: Foredrag på Universitetet i Greiswald 9. juni: Foredrag på Universitetet i Berlin. 14. juni: Foredrag på Norske Kommunale Revisorers Landsforbund årsmøte v/ Steinar Bryn 17. juni: Dagsseminar for ungdomspolitikere fra Nepal. v/ Steinar og Bente. 12 deltakere 6. juli: Foredrag om Nansen Dialog for Nobel symposium. International Summer School. v/ Steinar Bryn 19. august: Norunn Grande holdt foredrag og deltok i paneldebatt med bl.a. forsvarsminister Grete Faremo. Fra Nansen Fredssenter deltok også Deeva Biabani og Christiane Seehausen. Arrangør: Internasjonalt Utvalg i Hedmark Arbeiderparti. 65 deltakere. 21. august: Forelesning om Nansen Fredssenters arbeid, for Jubileumstreff på Nansenskolen v/ Norunn Grande. 30 deltakere. 20

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 Nansen Fredssenter

ÅRSMELDING 2011 Nansen Fredssenter ÅRSMELDING 2011 Nansen Fredssenter Del I: Høydepunkter - viktige begivenheter og satsinger i 2011 Max van der Stoel prisen 2011 Republic of Croatia Award 2011 Somalia Konferanse Oslo 2011 Dokumentarfilmen

Detaljer

RAPPORT OM ARBEID MED MINORITETER PÅ NANSENSKOLEN 2011

RAPPORT OM ARBEID MED MINORITETER PÅ NANSENSKOLEN 2011 1 RAPPORT OM ARBEID MED MINORITETER PÅ NANSENSKOLEN 2011 Bevilgningen til våre prosjekter var sterkt redusert i forhold til søknadssum, slik at dette førte til mindre aktivitet enn antydet i søknaden,

Detaljer

Innledning. God lesning! Norunn Grande Daglig leder ved Norsk Fredssenter. Norunn Grande på flyplassen i Kabul

Innledning. God lesning! Norunn Grande Daglig leder ved Norsk Fredssenter. Norunn Grande på flyplassen i Kabul Innledning Norsk Fredssenter har som oppgave å tilby kurs og opplæring for voksne for å fremme fred og menneskerettigheter. De siste årene har unge flyktninger som bor i Norge vært en prioritert målgruppe

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Årsrapport 2012 - Nansen Fredssenter. Langkurset Dialog med diaspora på Lillehammer vinteren 2012.

Årsrapport 2012 - Nansen Fredssenter. Langkurset Dialog med diaspora på Lillehammer vinteren 2012. Årsrapport 2012 - Nansen Fredssenter Langkurset Dialog med diaspora på Lillehammer vinteren 2012. 1 Innhold: Innholdsfortegnelse 2 Hilsen fra leder 3 Milepæler i 2012 3 Nansenseminaret 4 Et inkluderende

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

Møtested: Breiseth Hotell, Lillehammer Møtetidspunkt: Tirsdag 16. januar kl. 14.00 - onsdag 17. januar kl. 16.00

Møtested: Breiseth Hotell, Lillehammer Møtetidspunkt: Tirsdag 16. januar kl. 14.00 - onsdag 17. januar kl. 16.00 Sekretariatet - Bostadutvalget Kunnskapsdepartementet, postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Telefon: 22 24 74 98 / 22 24 75 23 Faks: 22 24 75 96 E-mail: Bostadutvalget@kd.dep.no http://odin.dep.no/kd/norsk/dep/utvalg/p30009294/bn.html

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Årsmelding 2014 Med dialog bygger vi broer i delte samfunn

Årsmelding 2014 Med dialog bygger vi broer i delte samfunn Årsmelding 2014 Med dialog bygger vi broer i delte samfunn Nansen Centre for Peace and Dialogue - Annual Report 2014 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 UNPORTED

Detaljer

Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune

Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune Fagseminar, NKF 13. og 14. november 2006 Inger Kronen Tveranger Virksomhetsleder Plan og regulering Sørum kommune Sørum kommune Kommune på Nedre Romerike

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

NORSK TOLERANSEFORUM

NORSK TOLERANSEFORUM Konseptnotat Norsk toleranseforum (NTF) Norsk Toleranseforum arrangeres av Universal Tolerance Organization (UTO), som er en ikke-statlig organisasjon stiftet i Drammen av den iranske menneskerettighetsadvokaten

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Strategidokumentet er forankret i STLs formålsparagraf som ble vedtatt da organisasjonen ble stiftet i 1996.

Strategidokumentet er forankret i STLs formålsparagraf som ble vedtatt da organisasjonen ble stiftet i 1996. STRATEGIDOKUEMENT FOR STL: 2012-2014 / ARBEIDSPLAN 2012 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er paraplyorganisasjonen for tros- og livssynssamfunn i Norge. I 2011 feiret vi femten års jubileum.

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Å forstå den andre. Dialog som redskap og livsholdning

Å forstå den andre. Dialog som redskap og livsholdning Å forstå den andre Dialog som redskap og livsholdning 2 Mostar. Foto: Heidrun Å forstå den andre Dialog som redskap og livsholdning Dette heftet er laget av Steinar Bryn, Inge Eidsvåg og Ingunn Skurdal.

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring LOKAL LÆREPLAN Elevrådsarbeid Demokratiopplæring 1 ELEVRÅDSARBEID Formål med faget Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Om muntlig eksamen i historie

Om muntlig eksamen i historie Om muntlig eksamen i historie Gyldendal, 15.05.2014 Karsten Korbøl Hartvig Nissen skole og HIFO (Fritt ord) Konsulent for Eksamensnemnda for Historie og filosofi Nasjonale retningslinjer for muntlig eksamen

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Ledelseskurs Del 2. Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging

Ledelseskurs Del 2. Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging Ledelseskurs Del 2 Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging Mål for Modul A Ledelse Hva mener vi med ledelse? Tanker om ledelse i praksis Tips til god møteledelse Hva er ledelse? LE

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015

Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015 RÅDMANNEN OG BOSETTING AV FLYKTNINGER Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015 Anton Steen Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo Våren 2015 gjennomførte Institutt for statsvitenskap ved

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Møller Ryen A/S Bakgrunn Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Dialogpilotene. skal være et vik1g verktøy for skolene i østlandsområdet i deres arbeid for å

Dialogpilotene. skal være et vik1g verktøy for skolene i østlandsområdet i deres arbeid for å skal være et vik1g verktøy for skolene i østlandsområdet i deres arbeid for å fremme tros- og livssynsdialog og dialogisk metode blant elever bidra 1l å bygge elevenes egen (tros- og livssyns- ) iden1tet

Detaljer

ALTAKVINNER OG LOKALPOLITIKK. Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag Spørreundersøkelser i Alta kommune gjennomført 2008 av NORUT

ALTAKVINNER OG LOKALPOLITIKK. Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag Spørreundersøkelser i Alta kommune gjennomført 2008 av NORUT ALTAKVINNER OG LOKALPOLITIKK Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag Spørreundersøkelser i Alta kommune gjennomført 2008 av NORUT Seminaret i Alta, juni 2008. NORUT Alta ble 2008 engasjert av Alta

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG)

Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG) Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG) Det som kjennetegner en brobygger (lærer eller SKG) vil variere i de forskjellige partnerlandene. Det kan være ulike krav til en SKG som følge

Detaljer

DOBBELT SÅRBAR? MINORITETSFAMILIERS MØTE MED HELSE- OG VELFERDSSYSTEMET

DOBBELT SÅRBAR? MINORITETSFAMILIERS MØTE MED HELSE- OG VELFERDSSYSTEMET DOBBELT SÅRBAR? MINORITETSFAMILIERS MØTE MED HELSE- OG VELFERDSSYSTEMET Berit Berg, professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Innvandrerbefolkningen På landsbasis 710.000 Antallet

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

SKOLEPOLITISK PLATTFORM

SKOLEPOLITISK PLATTFORM Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune SKOLEPOLITISK PLATTFORM FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 23.06.05, sak 24/05 - 2 - Skolene i Holtålen mulighetenes skoler. Skolene i Holtålen,

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Dialogpilotene. skal være det vik2gste verktøyet skolene i østlandsområdet har i si8 arbeid for å fremme dialog og forebygge radikalisering

Dialogpilotene. skal være det vik2gste verktøyet skolene i østlandsområdet har i si8 arbeid for å fremme dialog og forebygge radikalisering skal være det vik2gste verktøyet skolene i østlandsområdet har i si8 arbeid for å fremme dialog og forebygge radikalisering Dialogpilotene ønsker å: utdanne unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Dialog mer enn ord. Jubileumsskrift for Nansen Dialog 1995 2005. Heidrun Sørlie Røhr (red.)

Dialog mer enn ord. Jubileumsskrift for Nansen Dialog 1995 2005. Heidrun Sørlie Røhr (red.) Dialog mer enn ord Jubileumsskrift for Nansen Dialog 1995 2005 Heidrun Sørlie Røhr (red.) DIALOG MER ENN ORD Jubileumsskrift for Nansen Dialog 1995 2005 Heidrun Sørlie Røhr (red.) Lillehammer 2005 Norsk

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenestetilbud til organisasjoner From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS Astra Museum Sibiu, Romania MiST AS Rissa, Hitra, Meldal/Orkdal,

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Arkivsaksnr.: 15/1927 Lnr.: 15952/15 Ark.: 031 &73 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM Årstad videregående skole er en skole med stolte fagtradisjoner. Vi legger vekt på at elevene utvikler høy faglig kompetanse og dermed et solid fundament for framtida. Sosial samhandling

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer