Årsmelding. w w w. p e a c e. n o. Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Nansen Fredssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. w w w. p e a c e. n o. Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Nansen Fredssenter"

Transkript

1 Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Årsmelding Nansen Fredssenter 2010 w w w. p e a c e. n o Bjørnstjerne Bjørnsonsgate Lillehammer Norway Tel:

2 Innhold: Innledning 3 Del I Høydepunkter 4 - Åpning av senteret og Konferansen Norge i Fred - Nansen Fredssenter faglig profil - Somalia-prosjektet - Dialogforum i Drammen kommune - Trygghet i uvissheten - Nansen Dialog-nettverket o Flerspråklige skoler i Makedonia o Multi-etnisk kommunestyre i Bujonovac Del ll Aktiviteter seminarer på Nansenskolen 10 Del III Aktiviteter seminarer og møter i Balkan 14 Del IV Andre oppdrag foredrag, undervisning og samarbeidsprosjekter 17 Del V Årsberetning

3 Innledning Nansen Fredssenter hadde et aktivt år i etableringsåret 2010, da to fagmiljøer gikk sammen for å utvikle et felles senter basert på erfaringer fra Nansen Dialog og Norsk Fredssenter. Senteret kombinerer aktivt dialogarbeid med inkludering av flyktninger i fredsarbeid, og har ambisjon om å være en aktiv og aktuell aktør på dette området. Nansen Fredssenters oppdrag krever et solid organisatorisk fundament, kompetente medarbeidere og trygge økonomiske rammer ble året der vi forente krefter for å være rustet til å imøtekomme de forventninger og utfordringer som ligger foran oss. Med bedre økonomiske rammer ble det mulig å sikre erfaringer og fagkunnskap opparbeidet av senterets medarbeidere over mange år. Samtidig kunne vi tilføre senteret nødvendig kompetanse innen informasjon og administrasjon ved å tilsette to nye medarbeidere. I 2010 ble det organisatoriske grunnlaget for senteret lagt, som del av stiftelsen Nansenskolen på Lillehammer. Nansen Fredssenter har folkehøgskolen Nansenskolen med internat som pedagogisk arena. Deltakere på våre seminar og samlinger kan bo på skolen og blir dermed del av et større læringsmiljø. Senteret organiserer også seminarer og samlinger andre steder i Norge og internasjonalt. Senterets tilnærming og arbeidsmåter utfordres hele tida av nye problemstillinger som kommer opp gjennom våre deltakere og samarbeidspartnere. Gjennom varierte aktiviteter kommer vi i kontakt med grupper og individer som tilfører senteret kunnskap. Nansen Fredssenter er i dag et senter som forener lang erfaring med en aktuell tilnærming til sentrale samfunnsmessige utfordringer i Norge og internasjonalt. Senterets aktualitet kommer til uttrykk gjennom økende etterspørsel etter konkrete erfaringer og perspektiver innen fredsog dialogarbeid. I årsmeldingen for 2010 viser vi en bredde i aktiviteter som spenner fra opplæring av beboere og ansatte i asylmottak, tilrettelegging av dialog i kommuner og fylkeskommuner, seminarer for lærere fra dypt segregerte samfunn, undervisning for elever i videregående skoler, folkehøgskoler, høgskoler og universitet, samt deltakelse i aktuell samfunnsdebatt gjennom foredrag og innlegg i åpne møter og faglige seminarer. Årsmeldingen er organisert i fem deler der vi i første del presenterer satsninger og viktige begivenheter for senteret i I andre del gis en oversikt over seminarer senteret har arrangert på Nansenskolen i Lillehammer mens del III gir oversikt over seminarer og møter på Balkan. Del IV Andre oppdrag er en oversikt og kort omtale av foredrag, undervisning og samarbeidsprosjekter. Årsberetningen med informasjon om økonomi, styrets sammensetning og møter, ansatte, leieforhold mv. kommer til slutt i del V. Her inngår også et avsnitt om det organisatoriske arbeidet med senteretableringen. Nansen Fredssenter takker for tilliten som ble gitt ved at statstilskuddet ble økt til 5 mill. kr. for Vi er glad for nå å kunne presentere arbeidet i Nansen Fredssenters første år. 3

4 Del I Høydepunkter viktige begivenheter og satsninger i 2010 Åpning av Nansen Fredssenter 12.juni 2010 ble Nansen Fredssenter offisielt åpnet. Åpningen skjedde som del av en fire dagers konferanse i Lillehammer, Norge i Fred, og markerte at to virksomheter; Norsk Fredssenter som ble stiftet i 1988 og Nansen Dialog som har vært aktive fra 1995 har gått sammen om ett felles senter. Til stede på åpningen var initiativtakere for begge virksomheter, ansatte og tillitsvalgte gjennom mange år, samt gratulanter fra norsk fredsbevegelse og samarbeidspartnere. Nansen Dialog-nettverket, Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune, KUF-komiteen på Stortinget og Kunnskapsdepartementet var representert. Inge Eidsvåg, som var initiativtaker til både Norsk Fredssenter (tidligere Kornhaug Fredssenter) og Nansen Dialog holdt åpningstale. Chro Borhan, som har vært aktiv deltaker i fredssenterets aktiviteter i mange år stod for den offisielle åpningen. Mange øyne i Norge ser på senteret med store forventninger, forventninger om at kunnskapen smelter sammen til en stor og bærekraftig organisasjon, hvis arbeid gir gjenklang i alle verdens hjørner. ( Chro Borhan) Norge i fred med kritisk og konstruktivt bikk på Norge som fredsnasjon Konferansen som ledet frem til åpningen av Nansen Fredssenter var spekket med kjente navn. Blant andre Janne Haaland Matlary, Helga Hernes, Inge Eidsvåg, Kristian Berg Harpviken og Kai Eide bidro med innlegg om Norge som fredsnasjon fra ulike faglige ståseder. I tillegg bidro seminardeltakerne med innspill og utfordrende debatter. Blant deltakerne var representanter fra ulike diasporagrupper fra land der Norge har eller har hatt et fredsengasjement, fra fredsbevegelsen og allment interesserte. Dialog og Diaspora 1 Nansen Fredssenters strategi En hovedprioritering for Nansen Fredssenter høsten 2010 har vært å ferdigstille en 4-årig strategi for perioden I strategien reflekteres synergien ved å bygge på hjønesteinene dialog og diaspora. Resultatet har blitt et kortfattet strategidokument som gjennomgår våre mål og aktiviteter, hva vi ser som vårt oppdrag og hvilke verdier vi vektlegger i arbeidet. 1 Diaspora brukes om mennesker som har flyktet fra sitt opprinnelige hjemland og som bor midlertidig eller varig i et annet land, men som fortsatt føler tilhørighet til opphavslandet. I denne gruppen finnes mange med flyktningbakgrunn fra konfliktområder. Det er denne gruppa Nansen Fredssenter har som prioritert målgruppe. 4

5 Vi har forsøkt å bidra med en nytenkning rundt vår forståelse av internasjonal fredsbygging, som blant annet bygger på erfaringen av at det både i diaspora- og forsoningsarbeid ligger potensialer som ikke er utnyttet. Synlighet En viktig prioritering høsten 2010 har vært å øke synligheten til senteret i både tradisjonelle og nye medier. Det største arbeidet har vært lagt inn på synligheten på internett, som er den primære infomasjonskilden for stadig flere. Vi har bygget opp en nettfamilie bestående av en hovedside for senteret på og en hovedside for nettverket på I tillegg er vi nå tilstede med egen side på facebook, en blogg for mer uformelle refleksjoner, og egne nettsider for årlige arrangementer som Nansen Cross Country, og Nansenseminaret (videreførelsen av Norge i fred). Nettsidene har gode besøkstall og mange faste lesere. Arbeid med den somaliske diasporaen I 2010 utfordret Utenriksdepartementet Nansen Fredssenter til å jobbe med både Hawije- og Daroodklanen i den somalsk-norske diasporaen. De to klangruppene har hatt store samarbeidsproblemer, som skyldes historiske konflikter, ulike interesser, maktkamper og andre utfordringer. Samarbeidsproblemene har blant annet ført til at den somaliske diasporaen ikke har klart å opptre samlet i kontakten med norske myndigheter og overfor den somaliske overgangsregjeringen. Dette oppdraget har vært en viktig satsning for oss, og vi har bygget på erfaringer fra arbeidet med den somaliske diasporaen i perioden Vi har for eksempel lenge hatt god kontakt med den somaliske diasporaorganisasjonen G10, som representerer Hawijeklanen i Somalia. Nansen Fredssenter gjennomførte flere opplæringsseminarer med tema kommunikasjon, identitet og konflikt/ konflikthåndtering for deltakere fra denne klan- organisasjonen. Disse seminarene har, etter utsagn fra deltakerne, blant annet ført til en bedre kommunikasjon mellom medlemmer fra de ulike underklanene. Nansen Fredssenter har gjennom 6 dialogsamlinger med deltakere fra Darood og Hawijeklanen, klart å motivere medlemmene til å gjennomføre en felles samling, som førte til det første forsøket på å danne en felles somalisk diasporaorganisasjon. Paraplyorganisasjonen fikk, på grunn av stridigheter rundt ledelsesstrukturen, et kortvarig liv. Men på tross av det, har prosessen plantet mange frø, som kan vise seg å bære frukt. Det tette samarbeidet med Hawije- klanen resulterte også i et opplæringsprosjekt for somalisk ungdom. De tre opplæringsseminarene samlet rundt 50 unge mennesker med bakgrunn fra Somalia. I samlingene fikk deltakerne mulighet til å utvikle sitt nettverk og få en større 5

6 bevissthet rundt sin egen måte å kommunisere på. For flere av de unge var samlingene en unik mulighet til å bli sett og hørt. Dialogforum i Drammen Ideen bak dialogforumet som Drammen kommune har tatt initiativ til, kommer fra den britiske byen Lester, som hadde behov for et fora hvor majoritet og minoritetsbefolkningen kunne møtes for å drøfte problemer og utfordringer i samfunnet. Drammen er en by med en innvandrerbefolkning på rundt 20%. Den politiske ledelsen i byen var opptatt av å utnytte mangfoldet i befolkningen til å utvikle et spennende og innovativ bysamfunn, der alle beboere har muligheter til å kunne delta på en likeverdig måte. For å oppnå dette ble det etablert et dialogforum. Dialogforumet er sammensatt av deltakere fra ulike samfunnslag: Høgskolen i Hedmark, det muslimske samfunn, kirken, politiet, næringslivet, minoritetsorganisasjoner, NAV, politikere, pensjonistforeninger og andre. Rundt 50% av deltakerne har minoritetsbakgrunn. Nansen Fredssenter fungerer som fasilitator, veileder og fagkonsulent for forumet og arbeidsgruppen. Vi har gjennomført opplæringer i dialogmetodikk i både arbeidsgruppen og dialogforumet og deltar i mange spennende prosesser i mangfoldsarbeidet i Drammen. Prosessen har blant annet handlet om samtaler i arbeidsgruppen rundt begreper som Likeverd og Likhet og hvordan likeverdighet kan praktiseres i det offentlig systemet. I 2010 har dialogforumet utviklet seg til en arena der refleksjon og nytenkning blir ansett nødvendig og positiv. Fjellbønder og sørsamer Nansen Fredssenter hadde i 2010 et tett samarbeid med Sør-Trøndelag Fylke og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Dialogmetodikken ble spesielt anvendt i konflikten mellom fjellbønder og sør-samer angående tilgang til beiteområder, og i interessekonflikten mellom villaks og oppdrettslaks. Metodikken legger vekt på at partene i større grad blir kjent med og forstår hverandres posisjoner. Dialog er ikke et alternativ til forhandlinger, men heller en forutsetning for at forhandlingene skal ha framdrift og ende opp med varige løsninger. Nansen Fredssenter vil i 2011 gjøre ferdig en informasjonsbrosjyre som bygger på dialogerfaringene på Vest-Balkan, men spesielt diskutere anvendelsesmulighetene i pågående konflikter i Norge. Nansen Fredssenter ønsker i større grad å gå aktivt ut og tilby opplæring i dialogarbeid. Trygghet i Uvissheten Veien til en tryggere tilværelse for asylsøkerne går gjennom de ansatte. Det er vår erfaring fra prosjektet trygghet i uvissheten. Etter å ha jobbet med fredsundervisning, kommunikasjon og dialog blant flyktninger fra 2001 erfarte vi at dette er viktig kunnskap som en burde starte med mye tidligere, altså blant asylsøkerne i mottak. Vi begynte å reflektere rundt hvilken 6

7 kunnskap det er viktig for asylsøkere å ha med seg videre uansett om de får opphold eller ikke. Disse tankene resulterte i prosjektet Trygghet i uvissheten et opplæringsprosjekt med følgeforskning på et asylmottak. I begynnelsen av 2010 startet prosjektet på Gausdal statlige mottak. Mottaket ble etter hvert nedlagt og prosjektet ble videreført på Ringebu statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Prosjektet omfatter to målgrupper: Ansatte og beboere. Målet med prosjektet er å bidra til å skape en tryggere hverdag for både de ansatte og beboere gjennom å lære om bedre kommunikasjon, og å øke bevisstheten om identitet og konflikt/konflikthåndtering. Vår antakelse var at en slik opplæring vil føre til handlingsendring i begge gruppene som for eksempel et mindre konfliktskapende språk, økt samarbeidsvilje og dermed tryggere omgivelser. I 2010 har vi gjennomført månedlige opplæringer for ansatte og beboere. Det regelmessige arbeidet med begge målgruppene har gitt oss viktig innblikk i hverdagen til beboere og ansatte på et asylmottak. Vi har oppdaget at asylsøkerne lever i en veldig spesiell hverdag, som nesten kan beskrives som å leve i et vakuum. De er løsrevet fra regler og normer i det samfunnet de har forlatt, samtidig som de heller ikke kan bli en aktiv part i den norske konteksten. I tillegg bærer den enkelte på frustrasjon og fortvilelse over sin livssituasjon. En slik tilværelse skaper ikke noe godt utgangspunkt for et reflekterende opplæringsopplegg, hvor den enkelte utfordres til å bli mer bevisst på egne holdninger og handlinger. De ansatte har en utfordrende og vanskelig arbeidssituasjon. De må til daglig forholde seg til beboere som er frustrerte, oppgitte og traumatiserte og som har stort behov for kontakt og omsorg. De møter mennesker med ulik kulturell bakgrunn og overvinner mange språkbarrierer. Gjennom 2010 har opplæringsopplegget for de ansatte utviklet seg til et veiledningsopplegg, hvor målet er å lytte til utfordringene, bearbeide konfliktsituasjoner, styrke samholdet og formidle noen metodiske grep som kan styrke deres rolle som miljøarbeidere. Prosjektet har vist at veien til en tryggere tilværelse for beboerne, går gjennom de ansatte. Trygge ansatte vil kunne skape en tryggere hverdag for dem som lever i uvissheten. Rapporten fra prosjektet vil være klar samtidig som Berge-utvalget leverer sin rapport om forholdene på norske mottak. Vi ser fram til å dele våre erfaringer og til gode faglige diskusjoner. Nansen Dialog Nettverket: Strategiarbeid 2010 Nansen Dialog Nettverket (NDN), bestående av ni sentra i landene Kosovo, Bosnia Hercegovina, Makedonia, Montenegro, Kroatia og Serbia, har i løpet av året 2010 fokusert på utarbeiding av en strategi for perioden Viktigheten av en strategi har vært satt i fokus, da hele nettverket i mange år har konsentrert sitt arbeid rundt engasjement av lokale, regionale og nasjonale støttespillere, og på denne måten har dokumentasjon og skriftliggjøring av erfaringer kommet i annen rekke. 7

8 Nansen Dialog Nettverket og dets hovedgiver; Det norske Utenriksdepartement, har over en periode på år hatt tett samarbeid, med solid økonomisk støtte fra departementet, til arbeidet på Vest-Balkan. Politiske prioriteringer for de kommende år viser en annen satsning enn dialog- og forsoningsarbeid som sådan. Derfor har det vært viktig å utarbeide en strategi for å sikre langsiktighet og bærekraft. Dokumentasjon og opplæringsmateriell hentet fra to hovedområder; utdanning og dialogarbeid er prioriterte oppgaver for nettverket. Det er nødvendig for å bruke erfaringene i andre kontekster og overfor nye målgrupper. Det har også vært fokusert på samarbeidet med Nansen Fredssenter, for å se hvor vårt arbeid har felles forankring og plattform, og på hvordan NDN og Nansen Fredssenter kan ha gjensidig nytte og gleder av hverandres erfaringer og kunnskap. Nansen Fredssenter er samordningsenhet for Nansen Dialog-nettverket og har administrative og faglige oppgaver for nettverket. Nansen Dialog Nettverket har hatt tre teamsamlinger i 2010; i Mars, September og Oktober. På septembermøtet i Makedonia, deltok representanter for så vel styret for Nansen Fredssenter sammen med alle senterets ansatte. Flerspråklige skoler "For at Strumica skal fungere som en multietnisk kommune, for at Makedonia skal fungere som et multietnisk land, og for at hele Europa skal fungere som et multietnisk samfunn, trenger vi multietnisk dialog, og det er nettopp det dette prosjektet handler om. - Steinar Bryn Et viktig gjennombrudd for Nansen Dialog nettverket høsten 2010 var åpningen av flere tospråklige skoler og anerkjennelsen av viktigheten av integrerte skoler i den offisielle makedonske utdanningspolitikken. Det er tydelige resultater av dialogsenteret i Skopje sitt langvarige arbeid med lokale, regionale og sentrale beslutningstakere i Makedonia og dialogseminarer disse har hatt i Lillehammer. Jegunovce Nansen Fredssenter var tilstede på den historiske åpningen av den videregående Nansenskolen i Jegunovce. Da det ble åpnet en integrert tospråklig barneskole her for to år siden ble det møtt med motvilje og sabotasjeaksjoner. Når den makedonske utdanningsministeren denne gangen møtte på åpningen, sammen med ambassadørene for Norge, USA og OSSE, er det en historisk anerkjennelse av det grundige arbeidet Nansensentrene gjør for å bygge bro og varig fred i splittede lokalsamfunn på Vest-Balkan. 8

9 Tyrkisk-makedonsk Kort tid etter åpningen av den tospråklige barne- og videregående skolen i Jegunovce, fulgte en annen makedonsk by deres eksempel. Det var lærere fra Strumica som fikk byens ordfører til å ta initiativ til et samarbeid med Nansen Dialog senteret i Skopje for å opprette det første tyrkisk-makedonsk språklige skoleprosjektet. Nansen dialog senteret i Skopje har bidratt med rådgivning under gjennomføringen. Flere skoler vil bli flerspråklige I desember tok Nansen Fredssenter imot besøk av fire ordførere med følge fra hver sin kommune, representanter for kunnskapsdepartementet i Makedonia, og journalister fra Makedonias nasjonale TV-stasjon. Bakgrunnen for besøket var at ordførerne var blitt inspirert av Nansen Fredssenter og Nansen Dialog - nettverkets prosjekter med integrerte skoler, og ville se på muligheten til å starte et samarbeid med Nansen Dialog Nettverket i sine kommuner. Multi-etnisk kommunestyre i Bujonavac Nansen Dialog har i 9 år vært aktive i Bujanovac, Sør-Serbia. Arbeidet har de siste årene konsentrert seg om å styrke et multietnisk kommunestyre. Albanerne er den største etniske minoriteten, men i bykjernen representerer albanere, serbere og romafolket 1/3 hver. En viktig del har vært å mobilisere Romafolket til politisk deltagelse. Vi lykkes i å registrere nærmere 2000 stemmeberettigede, men opplevde så dilemmaet når vi måtte oppfordre romafolket til å stemme etnisk for å få sine representanter inn i kommunestyret. Arbeidet i Bukanovac viser demokratiets svakhet når politikken er gjennometnifisert. Et demokratisk valgt kommunestyre kan representere den etniske majoriteten uten at minoritetsstemmene er representert. Bokstavlig talt, man hører ikke deres stemmer. NDC har arbeidet for å styrke en koalisjon som består av alle tre etniske grupper. Dette arbeidet har primært foregått gjennom individuelle samlinger, politiske møter og seminarer. I februar ble det arrangert et åpent folkemøte der 4 journalister utspurte fire ledende politikere om en slik koalisjon sin framtidige mulighet. Optimismen var ikke så stor etter møtet, men i november samme år var koalisjonen et faktum. NDC Bujanovac arbeider nå for å styrke koalisjonen sin kandidatur før valget i Det er blitt brukt nærmere 3 år etter valget på å få koalisjonen på plass. Målet er å ha et prinsipprogram klart slik at koalisjonen kan begynne å arbeide på dag 1 etter neste valg i

10 Del II - Seminarer på Nansenskolen januar: Dialogseminar for somaliere Dialogtrening for medlemmer av Darod-klanen. Grunnleggende dialogseminar v/ Steinar Bryn. 12 deltakere februar: Samling for kontaktpersoner Samlingen var for studenter og tidligere studenter, med diasporabakgrunn fra Irak, Sri Lanka, Afghanistan, Somalia, Rwanda og Burundi som ble engasjert gjennom Norsk Fredssenters studentnettverk for flyktninger. Deres motivasjon er interesse for freds- og forsoningsarbeid og et ønske om å bidra til en mer fredelig utvikling i sitt hjemland. Denne samlingen var en forberedelse til konferansen Norge i fred, der kontaktpersonene vil bidra til programmet og delta under konferansen v/ Christiane Seehausen og Norunn Grande. 10 deltakere. 24. februar: Workshop i konflikthåndtering Denne workshopen var for en gruppe med enslige mindreårige flyktninger fra Gamlebyen i Oslo, som var på vinterferiebesøk på Lillehammer. Ungdommene jobbet med tema konflikt og konflikthåndtering. v/ Christiane Seehausen. 17 deltakere mars: Somalia-seminar Et nytt seminar i rekken av Somalia- seminarer. Tema for seminaret: Kommunikasjon/dialog og samarbeid. Deltakerne tilhørte en av hovedklanene v/ Christiane Seehausen. 12 deltakere mars: Interkommunalt samarbeid i Serbia Seminaret var for lokalpolitikere og var mer et institusjonsbyggingsseminar enn et dialogseminar. Dominerende tema var likestilling og organisasjonsbygging ( politiske partier). Deltagerne kom fra fem kommuner Secanj (Vojvodina), Majdanpek og Golubac (østlige Serbia), Priboj og Prijepolje (sørvest Serbia). v/ Steinar Bryn og Ingunn Skurdal. 15 deltakere mars: Ledersamling for Nansen Dialog-sentrene De Nansen Dialog Sentre som for perioden hadde fått tre-årig finansiering for sitt arbeid i Makedonia, Bosnia&Hercegovina (Mostar og Sarajevo), Serbia og Kosovo møttes til teamsamling i Oslo og Lillehammer. Møter i Vest-Balkanseksjonen/UD ble gjennomført med de deskansvarlige, for gjennomgang av rapporter og videre planer. Et større møte ble arrangert på Institutt for fredsforskning (PRIO), hvor ulike aktører med kunnskap om Balkan, deltok. Seminaret hadde som formål å stake ut veien videre med tanke på forskning/dokumentasjon, styrking av nettverket og fundraising. Deltagerne avsluttet seminaret med sterk kampvilje og høy arbeidsmoral med tanke på å sikre videre drift. Konsulent Angel Vidal deltok på samlingen. v/ Bente Knagenhjelm og Steinar Bryn. 8 deltakere. 10

11 april: Somalia-seminar Seminaret hadde deltakere fra to av hovedklanene; Darod og Haweyklanen. Seminaret hadde som mål å motivere deltakerne til dialog og økt samarbeid. Det økte samarbeidet skulle føre til utviklingen av en felles plattform med sikte på å lage en somalisk paraplyorganisasjon, som omfatter medlemmer fra alle klanene i Norge. Gruppa ønsker å forbedre bildet av somaliere i Norge, og å samordne felles innsats for et mer fredelig Somalia. Det er også et mål å utvikle en mer samordnet stemme over for norsk UD. Representant for UD deltok på seminaret. v/ Steinar Bryn og Christiane Seehausen. 12 deltakere. 26.mai -2.juni: Interetnisk dialogseminar for deltakere fra Jaice, Zvornik og Srebrenica NDC Sarajevo har startet dialogarbeid i Jajce og Zvornik, som ble hardt rammet under krigen i Bosnia-Herzegovina fra Deltagerne representerte både utdanning (rektorer og lærere ved videregående skoler) og kommuneadministrasjonene. Hensikten er å anvende erfaringene fra Srebrenica og Bratunac på to nye kommuner. Seminaret var et samarbeid mellom NDC Sarajevo og Nansenskolen og la grunnlaget for å etablere en Nansen kjernegruppe i disse kommunene. v/ Steinar Bryn og Ingunn Skurdal. 15 deltakere juni: Konferanse Norge i Fred & Offisiell åpning av Nansen Fredssenter Alle ansatte og flere styremedlemmer bidro til organisering av et omfattende faglig program. I mellom programpostene ble det holdt rådsmøte for stiftelsen Nansenskolen og stiftelsen Norsk Fredssenter med valg av styre og fagråd for senteret, samt stiftelsesstyre og råd for stiftelsen Nansenskolen. Ingunn Skurdal var konferansekoordinator deltakere juni: Dialog og teambuilding Samling for deltakere fra Kaukasus og Vest-Balkan på The International Summer School ved Universitetet i Oslo. Seminaret ble holdt på Birkebeinern hotell fordi det ikke var plass på Nansenskolen.v/ Ingunn Skurdal og Steinar Bryn. 20 deltakere august.: Lærere fra Vukovar NDC Osijek ønsket å samarbeide tettere med en av de eksisterende skolene, Blage Zadre. Dette seminaret var for lærere ved denne skolen for å inspirere, bygge relasjoner og formidle kunnskap om inter-etnisk dialog. Seminaret gikk i dybden når det gjaldt mulighetene for å endre pensum ved denne skolen. Seminaret ble betalt med inntekter fra Åpen Dag. v/ Inge Eidsvåg og Steinar Bryn. 15 deltakere august: Politikere og ansatte i kommuneadministrasjonen i Stolac. Dette var første seminar med politikere fra Stolac, inkludert ordføreren. Et gjennombrudd. NDC Mostar har savnet åpne dører inn i kommuneadministrasjonen. Den primære hensikten med seminaret var å styrke respekten for NDC Mostar og lettere gjøre det videre integrerings -arbeidet i Stolac. Det ble knyttet kontakt med Maihaugen med tanke på videre samarbeid. v/ Ingunn Skurdal, Steinar Bryn og Christiane Seehausen. 12 deltakere september: Responsible Citizenship i Serbia Deltagerne kom fra fem kommuner Secanj (Vojvodina), Majdanpek og Golubac (østlige Serbia), Priboj og Prijepolje (sørvest Serbia). Dominerende tema var likestilling og 11

12 organisasjonsbygging (politiske partier). Programmet lages for å stimulere og inspirere til ansvarlig medborgerskap; Responsible citizenship. v/ Steinar Bryn. 12 deltakere oktober: Strategisamling Nansen Dialog-nettverket Lederne for Nansen Dialog-sentrene på Balkan møttes for endelig utarbeidelse og ferdigstilling av Nansen Dialog-nettverkets strategiplan for 2011 til Konsulent Angel Vidal fasiliterte samlingen sammen med Bente Knagenhjelm. Steinar Bryn deltok i utarbeidelse av strategien og Norunn Grande deltok på deler av programmet. 8 deltakere oktober: Dialogseminar for Prijedor/Sanski Most, Bosnia & Hercegovina Et nytt treårig prosjekt for å bygge et forsoningssenter i Prijedor, en kommune som har lagt lokk på krigsforbrytelsene, har startet. Dette er et klassisk dialogseminar der det viktigste er kommunikasjonen og forsoningsprosessen mellom deltagerne. Et nødvendig seminar for å komme i gang med arbeidet og for å styrke Nansen kjernegruppa (Nansen Coordination Board) i Prijedor. v/ Steinar Bryn. 15 deltakere oktober: Interetnisk dialogseminar. Obilic kommue. Kosovo Seminar for politikere i Oblic en dypt segregert kommune i Kosovo. Steinar Bryn har fasilitert to samlinger i Ohrid med de samme deltagerne som forberedelse til dette seminaret. De kjenner hverandre derfor relativt godt. Under Norgesbesøket var det fokus på å møte det norske politiske systemet. UD, Storting, Fylket, Kommune. v/ Ingunn Skurdal og Steinar Bryn. 12 deltakere november: Gatemeglere fra Oslo. Samarbeid med Oslo Røde Kors. Kort innføring i Nansen Dialog - metodikken. v/ Steinar Bryn. 8 deltakere november: Samling for somalisk ungdom Andre samling i en serie av tre samlinger for somalisk ungdom. En gruppe med somalisk ungdom fra Oslo og Lillehammer deltok på samlingen på Nansenskolen.. Tema var kommunikasjon og konflikthåndtering. v/ Christiane Seehausen. 25 deltakere. 24. november - 1. Desember: School of Democratic Leadership Seminar for politikere fra Montenegro. Dette er et større samarbeid med OSSE og European Council. Seminaret fokuserer på arbeidet mot korrupsjon og på å forstå det norske politiske systemet. v/ Ingunn Skurdal. 25 deltakere desember: Samling for kontaktpersoner Samlingen hadde som formål å samle Nansen Fredssenter sine kontaktpersoner for å inkludere dem i planleggingen av Nansen-året v/ Christiane Seehausen og Norunn Grande. 10 deltakere. 12

13 5.-9.desember: Ordførere og utdanningspolitikere fra Makedonia Et kortere besøk av utdanningspolitikere og kommunalpolitikere for å styrke NDC Skopje sitt forhold til det Makedonske Utdanningsdepartementet og inspirere nye kommuner til å omfavne en mer integrert utdanningspolitikk. Deltagere fra fire nye kommuner. v/ Steinar Bryn. 9 deltakere. 13

14 Del III - Seminarer og møter på Balkan januar: Oppfølging Kosovo Ingunn Skurdal og Steinar Bryn reiste til Kosovo for oppfølging av returprosjektet i Kosovo Polje. Møter med Deputy Minister of Return Ismet Hashani. Ordfører og varaordfører i Kosovo Polje. Stort folkemøte med ca. 35 albanske innbyggere fra landsbyen. Amper stemning. Det er fremdeles nødvendig med dialog og forsoningsarbeid for å bringe dette prosjektet i havn februar: Seminar for serbere og albanere fra Kosovo Polje. Seminaret var en direkte del av returprosjektet med deltakere fra Ministry of Return, UNDP, kommuneadministrasjonen og representanter for familiene som vurderer retur og landsby - befolkningen. Det ble laget en handlingsplan for gjennomføringen. Den største utfordringen er å skaffe fem hus som balancing component for den albanske befolkningen. Steinar Bryn ledet seminaret. Norunn Grande deltok. Samarbeid mellom Nansen Dialog og KND. 8.februar: Besøk på Fridtjof Nansen School i Jegunovce Steinar Bryn og Norunn Grande besøkte den norske ambassaden. Samtaler med ambassadør Kjetil Paulsen om videreutvikling av skoleprosjektet. 8.februar: Åpent møte i Bujanovac. Journalistisk utspørring av utvalgte politikere, inkludert ordføreren. Er det grunnlag for et multietnisk formannskap som styrer kommunen? Fire journalister foretok en utspørring av 6 politikere. Ca. 120 tilhørere fra Bujanovac kommune. Et intenst og spennende møte. Er det riktig at en demokratisk valgt majoritet skal gi fra seg makt og myndighet (dele med andre etniske grupper) når et demokratisk valg fungerer slik at det gir uforholdsmessig mye makt til en etnisk folkegruppe? (Et multietnisk kommunestyre ble innført i november 2010) februar: Inter-etnisk dialog seminar for Bratunac og Srebrenica. Sarajevo. Grunnleggende dialogtreningseminar for å styrke Nansen nettverket i området. Samarbeid mellom NDC Sarajevo og Nansen Dialog. Finansiert av USAID. Samarbeid mellom Nansen Dialog og KND mars: Interetnisk dialogseminar for Obiliq kommune. Ordføreren deltok. Hensikten med seminaret var dialog rundt de mer sensitive inter-etniske problemer i kommunen og styrke mulighetene for samarbeidsprosjekter mars.: Dialogseminar Herzeg Novi. Jon Haukland, Mediaoperatørene, lagde i 1999 dokumentarfilmen Før bombene faller basert på et dialogseminar med deltagere fra Kosovo. Filmen ble vist på Redaksjon 21 under bombekrigen i Han samlet ti av deltagerne til et oppfølgingsseminar på samme sted 11 år etter. Temaet var: Var det verdt det?. Steinar Bryn fasiliterte mai: Makedonsk-Albansk dialogseminar i Ohrid. Seminar i Ohrid for foreldre til barn som skal begynne på The Fridtjof Nansen School høsten Vi vet det er provoserende i nærmiljøet med en multietnisk tospråklig skole. Hensikten med seminaret var å styrke samholdet mellom foreldrene, styrke foreldrenes 14

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Dialogens hus. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. En mulighetsstudie RAPPORT. 30 april 2010

Dialogens hus. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. En mulighetsstudie RAPPORT. 30 april 2010 Dialogens hus En mulighetsstudie RAPPORT 30 april 2010 Otto Hauglin rådgivning as - Fjordveien 1, N-1363 - ohauglin@online.no - (+47) 67 57 57 00 Rapportens tittel Ansvarlig Dialogens hus en mulighetsstudie

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

LIVSMESTRING. hos enslige mindreårige asylsøkere. Utprøving av HIPP-metoden i returmotiverende arbeid i mottak

LIVSMESTRING. hos enslige mindreårige asylsøkere. Utprøving av HIPP-metoden i returmotiverende arbeid i mottak Chro Borhan, Veronika Paulsen, Marko Valenta, Gabriella Grossmann og Kjartan Dirdal LIVSMESTRING hos enslige mindreårige asylsøkere Utprøving av HIPP-metoden i returmotiverende arbeid i mottak Chro Borhan,

Detaljer

NF-notat nr. 1011/2013. Ung med mentor. Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane. Terje Olsen. 30 år

NF-notat nr. 1011/2013. Ung med mentor. Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane. Terje Olsen. 30 år NF-notat nr. 1011/2013 Ung med mentor Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane Terje Olsen 30 år 1979 2009 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1 Broer mellom hjem og skole HÅNDBOK OM SAMARBEID MELLOM MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE OG SKOLEN Broer mellom hjem og skole Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen fug.no Broer

Detaljer

Slobodan Milosevic utlevert til Krigsforbryterdomstolen

Slobodan Milosevic utlevert til Krigsforbryterdomstolen www.nhc.noårsrapport Slobodan Milosevic utlevert til Krigsforbryterdomstolen i Haag 29. juni 2001 2001 Den norske Helsingforskomité stiftet i 1977 Den norske Helsingforskomités virksomhet er basert på

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl AFI-rapport 7/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer