TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15"

Transkript

1 TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 1

2 INNHOLD 1.0 Innledning Definisjoner Trivselstiltak ved Heddal ungdomsskole Arbeid i skolens formelle organer Forebyggende arbeid klassenivå Forebyggende arbeid i personalet Skolens handlingsplikt Rutiner ved henstillinger Handlingsplan mot mobbing Handlingsprosedyre ved mobbing A-2. Det fysiske miljøet Internkontroll/sjekkliste..11 Vedlegg 1. Mal for henstilling om tiltak/enkeltvedtak Dokumentasjon til bruk ved oppfølging av sak Mal for enkeltvedtak Mal for klage på enkeltvedtak. 16 2

3 1.0 Innledning Notodden kommune har sluttet seg til manifest mot mobbing for perioden og vi på HUSK forplikter oss derfor til aktivt å arbeide for målet om en mobbefri skole. Den beste løsningen er å finne i tiltak som forebygger og gir rom for aktivitet, deltagelse og ansvar for egne handlinger. I et sånt klima vil mobbing ha dårlige vilkår for å utvikle seg. Forskning peker på faktorer som særpreger skoler der mobbeproblemene er små: Tydelig og formell ledelse som involverer seg og tar ansvar. Tydelige voksne med autoritet og som viser myndighet og omsorg. Samarbeidende voksne som viser engasjement. Profesjonell og tydelig klasseledelse der det blir skapt gode kontakter og relasjoner. Foreldre/foresatte som involverer seg/viser engasjement. Skoler der det blir gjort bevisste tiltak med hensyn til trivsel for å utvikle et godt læringsmiljø. Informasjon om skolens plan: Alle ansatte gjennomgår ved skolestart Kommunal plan for arbeid med elevenes skolemiljø 9A og skolens egen handlingsplan mot mobbing. Hver høst blir det på foreldremøter informert om «Plan for arbeid med elevenes skolemiljø 9A» og skolens egen handlingsplan mot mobbing.. Studenter og vikarer må også informeres om planene. 1.1 Definisjoner 1.1 Eksempler på krenkende ord og handlinger Utestengelse: Enkeltelever får ikke delta i leik, blir ikke invitert i bursdager, holdes utenfor et fellesskap. Ignorering: Enkeltelever blir ikke hørt eller sett av andre i skolesamfunnet og blir ikke tatt på alvor. Bruk av kallenavn eller krenkende ord: Mer eller mindre synlige eller hørbare utsagn eller gester som oppleves negative av den som de rettes mot. Diskriminering: Manglende respekt for at alle har rett til å fremme egne meninger, ha sin tro eller overbevisning, bli møtt med negative holdning i forhold til etnisk bakgrunn. Mobbing: gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing (Utdanningsdirektoratet: Arbeid mot mobbing, Oslo 2011) Digital mobbing: Den nyeste formen for mobbing kan selvsagt inkludere de andre formene, og handler primært om at mobbingen finner skjer ved hjelp av nye verktøy barna har tilgang til, som internett og mobiltelefon. Mobbere bruker sms, mms, mobilkamera, e-post, blogger og hjemmesider som sine midler. (Medietilsynet) 3

4 2.0 TRIVSELSTILTAK VED HUSK ÅRSHJUL TIDSPUNKT TILTAK KLASSE ANSVAR AUGUST SAMLING I TRAPPA, FELLES ALLE REKTOR OPPSTART AUGUST ORDENSREGLEMENT DELES UT. UNDERSKRIFT AV FORELDRENE ALLE KONTAKT- LÆRER, REKTOR AUGUST GJENNOMGÅ PLAN FOR ARBEID PERSONALET REKTOR MED 9A SEPT GJENNOMGÅ PLAN FOR ARBEID FORELDRENE KONTAKTLÆRERNE MED 9A AUGUST UTEDAG, TEAMBUILDING 8. TRINN LÆRERNE AUGUST/SEPT BLI KJENT-TUR MED OVERN. 8.TRINN LÆRERNE AUGUST/SEPT. ELEVRÅDET FORESLÅR ALLE ELEVRÅDSLÆRER AKTIVITETER AUGUST/SEPT MINIFARMEN, teambuilding 9. TRINN LÆRERNE med overnatting. AUGUST/SEPT SAMLING I TRAPPA ALLE 10. TRINN SEPT HAPPENING FOR 8. TRINN 8. TRINN 9. TRINN SEPT AKTIVITETSDAG, FRIIDRETT ALLE LÆRERNE SEPT FORELDREMØTER MED INFO OM ALLE KONT. LÆRERNE TRIVSELSTILTAK. Uke 39 TEMAUKE PSYKISK HELSEVERN ALLE ALLE UKE 42 BYGDETUNET 8. TRINN LÆRERNE OKTOBER, UKE 43 SAMLING I TRAPPA ALLE 9.TRINN OKT./NOV. ELEVUNDERSØKELSEN ALLE KONTAKTLÆRERNE HELE ÅRET FØLGE OPP ELEVUNDERSØKELSEN ALLE REKTOR, KONT.L. NOVEMBER,UKE47 SAMLING I TRAPPA ALLE 8. TRINN NOVEMBER TUR TIL OSLO 10. TRINN KONTAKTLÆRERNE UKE 50 STJERNEKIKKING TIDLIG MORGEN 8. TRINN NAT. FAG- LÆRERNE UKE 51 FOTBALLKAMP PÅ SÆTRE ALLE LÆRERNE UKE 51 SAMLING I TRAPPA, SANG AV ALLE REKTOR, LÆRERNE LÆRERNE UKE 4 SAMLING I TRAPPA ALLE 10. TRINN FEBRUAR(UKE 6) SKOLEFILMFESTIVAL ALLE KULTURKONTORET FEBRUAR/UKE 7 KULTURKVELD /Musikal 2.hvert år. ALLE ALLE MARS(UKE 10) SKIDAG ALLE ALLE MARS, UKE 12 SAMLING I TRAPPA ALLE 9. TRINN APRIL, UKE 17 SAMLING I TRAPPA ALLE 8. TRINN MAI/JUNI KRØ. OPPLEGG UTE ALLE KRØ. LÆRERNE MAI, UKE 19 OPPTUR I REGI AV NOTODDEN TURLAG 8. TRINN TURLAGET, LÆRERNE JUNI, UKE 23 VEMORK 9. TRINN KONT. LÆRERNE JUNI, UKE 24 BESØKSDAG FOR NESTE ÅRS TRINN 9. TRINN TRINN JUNI,UKE 25 AVSLUTNINGSTUR I NÆRMILJØET 8,9. TRINN KONT. LÆRERNE JUNI AVSLUTNINGSTUR MED OVERN. 10. TRINN KONT. LÆRERNE JUNI SAMLING I TRAPPA FØR FERIEN. 8. OG 9. REKTOR, LÆRERNE 4

5 TILTAK SOM IKKE ER TIDFESTET: DET ER MITT VALG, OPPLEGG MED FAGLIG INNH OLD I HUSKESTUA, MIDT-TIME MED AKTIVITETER, ELEVUNDERSØKELSER PÅ KLASSENIVÅ, SAMTALER OG OBSERVASJONER.SAMTALER GJENNOM ÅRET MED TRIVSEL SOM TEMA.NESTE ÅRS 8.TRINN:BESØK AV ELEVER SOM HAR BEHOV FOR Å BLI KJENT MED SKOLEN, TRIVSEL SOM TEMA PÅ ALLE FORELDREMØTER.KONFERANSETIMENE HØST OG VÅR SEES OGSÅ PÅ SOM FOREBYGGENDE TILTAK I FORHOLD TIL TRIVSEL.VI HAR EKSTRA BEMANNING I FRIMINUTTENE FOR Å VÆRE «FØRE VAR». 2.1 Arbeid i skolens formelle organer Skolens miljøutvalg og samarbeidsutvalg: (Se 11-1a. Skolemiljøutvalg ved grunnskoler ) Alle skoler må ha et skolemiljøutvalg, men det er åpent for at samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg kan være det samme. Da er det viktig at elever og foreldre utgjør et flertall. Samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget skal ha trivsel, trygghet og tilhørighet i skolemiljøet som et obligatorisk tema til drøfting, og utarbeidelse av tiltak i forbindelse med det. Rektor legger fram resultatene fra elevundersøkelsen for miljøutvalget(su)/fau. Elevrådet: Grunnlag: Elevrådet skal ha trivsel, trygghet og tilhørighet i skolemiljøet som et obligatorisk tema til drøfting, og utarbeidelse av tiltak i forbindelse med det. Elevrådet ved HUSK viser nye elever hva slags tilbud som finnes i nærmiljøet. Elevrådet kommer med forslag på aktiviteter til midttimen. Foreldre/foresatte: Grunnlag: Alle foreldre og foresatte må få kjennskap til skolens verdigrunnlag. Foreldre og foresatte er viktige bidragsytere ved å følge skolenes kjerneverdier som er toleranse, åpenhet, raushet og respekt. FAU ved den enkelte skole drøfter dette hver høst og blir enige om lokale trivselsfremmende tiltak. Skolen og foreldrene må ha tydelige forventninger til hverandre. HUSK forventer at foreldrene snakker positivt om skolen. Det må være lav terskel for å ta kontakt. 5

6 2.2 Forebyggende arbeid på klassenivå: Hva kan gjøres? Hvem: Når: Ansvarlig: Gjennomgå Handlingsplan mot mobbing Alle klasser Høsten ved Kontaktlærer Underskrive mobbekontrakt. skolestart Elevundersøkelser Alle klasser Høst/vår Rektor/lærerne Oppfølging av brukerundersøkelser som avdekker mobbing ved skolen. Alle klasser Vår /høst Rektor / kontaktlærer. Klassemøte der en drøfter miljøet i klassen. Alle klasser Høsten ved Kontaktlærer Et av temaene skal alltid være mobbing/trivsel. Dvd med tema mobbing skolestart Elevsamtaler med trivsel som tema Alle klasser Høst/vår og ved Kontaktlærer Elevråd skal ha mobbing på dagsorden. Lage kontrakt mot mobbing Info fra elevråd i nye 8.kl. Elevråd Elevråd Elevråd behov Minst 2 ganger pr. år Ved skolestart Elevrådskontakt Elevrådslærer 2.3 Forebyggende arbeid i personalet og foreldregruppen: Hva skal gjøres Hvem: Når: Ansvarlig Gjennomgå skolens Handlingsplan mot mobbing og Kommunal plan for arbeid med 9a Alle ansatte Ved skolestart Ledelsen La tema mobbing, trivsel og klassemiljø være noe som blir drøftet i personalet. Gjennomgå/drøfte resultater elevundersøkelsen. La trivsel, trygghet og tilhørighet for elevene ved skolen være fast tema på foreldresamtaler. Sørge for et trygt utemiljø ved skolen, der inspeksjon og inspeksjonsrutiner blir fulgt. Samarbeide med helse/ppt/barnevern når det gjelder risikoelever De foresatte skal få informasjon om deres hovedansvar for oppdragelsen. Skolen skal sørge for at forventninger til skole, foreldre og elever er tydelige og forutsigbare. Minne om framsnakking av skolen Alle ansatte Kontaktlærer Alle lærere De som blir involvert Alle elevene, foresatte Minimum 3 ganger årlig. Høst og vår Alle friminutt Etter behov Foreldre møter Ledelsen Teamledere Kontaktlærer Ledelsen Ledelsen, kontaktlærer, andre Ledelsen og de foresatte Kontaktlærer Foresatte Følge med på om ting skjer i timene Alle voksne Hele året Alle voksne God trivsel på arbeidsplassen, ulike tiltak Personalet Hele året Personalet La mobbing, trivsel og klassemiljø være Foresatte Høst og vår Kontaktlærer tema på foreldremøter. Gjennomgå elevundersøkelsen på 6

7 foreldremøter. La mobbing, trivsel og klassemiljø være på møter i FAU og SU.Gjennomgå elevundersøkelsen i FAU og SU Foresatte Høst og vår Rektor 2.4. Skolens handlingsplikt etter 9a-3: Paragraf 9a-3 annet ledd regulerer skolens handlingsplikt dersom en ansatt ved skolen får kunnskap om eller mistenker at en elev utsettes for krenkende ord eller handlinger. Annet ledd lyder: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Det er her fastsatt at alle som er ansatt ved skolen har en handlingsplikt som består av: plikt til å gjøre undersøkelser plikt til å varsle rektor plikt til å gripe inn Det må vurderes konkret i den enkelte saken hvilke av disse pliktene som utløses og i hvilken rekkefølge pliktene inntrer. Dette vil kunne variere i ulike tilfeller og må vurderes konkret og skjønnsmessig av den ansatte. Innholdet i plikten til å undersøkelse, varsle og gripe inn behandles nærmere nedenfor. Gangen i en sak etter 9a-3 annet ledd: Fase 1: Mistanke eller kunnskap om krenkende ord eller handlinger ansatt ved skolen mistenker eller har kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger Fase 2: Skolens handlingsplikt den ansatte undersøker saken den ansatte varsler skolens ledelse den ansatte griper selv inn dersom det er nødvendig og mulig skoleledelsen avgjør hva som skal gjøres videre i saken skoleledelsen informerer foreldrene så fort som mulig Fase 3: Gjennomførings- og evalueringsfasen tiltak for å bedre elevenes psykososiale miljø settes i verk skolen evaluerer om tiltakene har fungert og behov for å sette inn ytterligere tiltak Handlingsplikten gjelder for alle som er ansatt ved skolen ved at de har et ansettelsesforhold/en arbeidsavtale med skoleeier. I Ot.prp. nr. 72 ( ) er det sagt at tilsette i praksis ofte vil være lærere og miljøarbeidere, men at plikten også gjelder annet personale. I tillegg til skolens undervisningspersonale kan dette for eksempel være vaktmester, assistenter, kontor- og rengjøringspersonale. Skolen må sørge for at alle ansatte har kunnskap om handlingsplikten og hva denne innebærer 7

8 2.4Rutiner ved henvendelser fra elever og foresatte angående 9a 1. Alle skoler pålegges å fatte enkeltvedtak i tråd med krav i opplærings- og forvaltningsloven når det kommer henstillinger vedr. det psykososiale miljøet. 2. Alle som mottar henstillinger vedr. det psykososiale.miljøet, skal melde det skriftlig til sin skoleleder. Slike meldinger går via Kvalitetslosen som avviksmeldinger. Avvik som ikke lukkes på skolen, går automatisk videre til seksjonsleder for oppvekst. 3. Kopi av alle henstillinger og enkeltvedtak vedr. det psykososiale.miljøet, skal leveres til seksjon for oppvekst. Der arkiveres de i elevmappene. Seksjon for oppvekst har ansvar for å påse at skolene følger de valgte rapporteringsrutinene (for varsling og enkeltvedtak.), og at enkeltvedtak fattes og utformes i tråd med kravene i opplæringsloven. Skolene får rutinemessig tilbakemelding på enkeltvedtak som blir fatta, og evt. mangler i vedtakene skal rettes opp uten unødig opphold. 4. Skjema for henstilling og evt. klage til fylkesmannen kan benyttes, men det er ikke noe krav. (Vedlegg 2 og 4) 5. Ny mal for enkeltvedtak. (Mal fra Udir skal benyttes vedlegg 3.) Elevens/foreldrenes henstillingsrett Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Hvem kan henstille? Tiltak knyttet til enkeltelever: Eleven selv og foreldrene Tiltak knyttet til grupper: Foreldre/elever i vid forstand også medelever og råd/utvalg Krav til henstillingen? Ingen formkrav i 9a-3 (3) Tilstrekkelig å be muntlig om at noe blir gjort Men: Skolen bør veilede slik at henstillingen gir skolen mest mulig informasjon Dersom dette ikke gjøres vil dette være en del av skolens utredning av saken, jf. fvl. 17 Dersom skolen er i tvil om noe er en henstilling må dette avklares, foreldre må spørres. Terskelen for at noe er en henstilling er lav. Hvem rettes henstillingen til? Skal normalt rettes til skolen ved rektor, men ikke noe krav. Kan også rettes til faglærer eller kontaktlærer eller en annen av skolens ansatte. Dersom henstillingen rettes til noen andre enn rektor må den viderebringes fordi rektor har vedtaksmyndigheten og rektor er ansvarlig. Hva kan henstillingen gjelde? Kan gjelde alle sider av det psykososiale miljøet. Ikke bare mobbesaker eller krenkende ord og atferd Både generelle og mer konkrete forhold Skolens systemrettede arbeid Gruppers psykososiale miljø Enkeltelevers psykososiale miljø 8

9 Kvaliteten på opplæring, det pedagogiske opplegget Skolen plikter å fatte enkeltvedtak Ved henstillinger etter 9a-3 (3) skal skolen fatte enkeltvedtak. Rektor fatter vedtaket. Løsning på laveste nivå uten vedtak ved henstilling vil være i strid med 9a-3. Dersom skolen er i tvil må det handles; det inntreffer plikt til å utrede saken og handle, treffe tiltak. Krav til skolens saksbehandling Saksbehandlingstid: Snarest mogleg. Skjønnsmessig, hvor alvorlighetsgraden trekkes inn, men: mindre alvorlige tilfeller kan ikke bagatelliseres eller treneres. Skolens utredningsplikt skal skje i samsvar med forvaltningsloven Hvilke tiltak skal iverksettes? Tiltakene må være innenfor de grensene som lovverket og ordensreglementet trekker opp. Eventuell klage Hva kan det klages på? Vedtakets innhold Avslag på henstilling om tiltak De det gjelder er ikke tilfreds med tiltakene At skolen ikke fatter vedtaket innen rimelig tid At skolen ikke tar henstillingen på alvor Lang saksbehandlingstid At skolen ikke oppfyller vedtaket Andre saksbehandlingsfeil Klagen sendes til skolen v/rektor som har fattet vedtaket. Hvis klagen etterkommes ved skolen, er saken løst. Hvis den ikke etterkommes, sendes den videre til Fylkesmannen. 9

10 3.0 Handlingsplan mot mobbing ved Heddal ungdomsskole. Innledende merknader: «Mobbing er et sosialt, kulturelt og relasjonelt problem som kommer til utrykk når mennesker er sammen eller skal lære seg å være sammen. Mobbing angår alle» (Udir) Det må foregå et kontinuerlig arbeid med læringsmiljøet for å avdekke om mobbing skjer og i hvilket omfang. Det er et felles ansvar for alle aktører i skolen. Arbeid mot mobbing må både være forebyggende og inneholde en handlingsplan når mobbing oppstår. 3.1 Handlingsprosedyre ved mobbing: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handling som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Alle mobbesaker skal dokumenteres. Når mobbing oppdages, skal følgende prosedyre gjennomføres: Tiltak Merknad Ansvar Avklaring av problemet: - hvem er innblandet? - hvor stort er problemet - informasjon til ledelsen Det er den som føler problemet som setter standard. Det er denne personens følelser som er det sentrale. Den/de involverte Kontaktlærer Samtale med enkeltelever: - først den som føler seg mobbet - deretter mobberen - eventuelt andre involverte og / eller vitne - enkeltvedtak fattes Kontakt med foresatte: - til den som blir mobbet - til den som mobber - til andre om nødvendig Oppfølging: - samtale med mobberen - samtale med offeret hver uke eller oftere. - Samtale med mobber hver uke inntil saken roer seg. - innkalling til nytt møte umiddelbart - arbeid i klasse /skolemiljø Hvem som skal gå inn i konfliktsituasjonen, blir avgjort av hvor alvorlig saken er. Primært vil en løse saken der og da. Hvis det ikke går, prøver en å løse det på klassenivå. Ved hendelser av grov art, skal ledelsen involveres. Kontaktlærer ringer til de involvertes hjem og informerer/lager oppfølgings avtaler Mobberne skal normalt få anledning til å endre oppførsel. Mobbeofferet må bli fulgt opp med samtaler for å høre hvordan saken er/utvikler seg. Mobber må følges opp og ikke slippes Dersom saken blusser opp igjen, eller ikke synes å ha fått en varig løsning, skal en kalle inn til nytt møte. Den/de involverte Kontaktlærer/ rektor Rektor Den/de voksne som er involvert Kontaktlærer Rektor Kontaktlærer Kontaktlærer Rektor 3.2 9a-2. Det fysiske miljøet Kommunen og den enkelte skole har egen HMS-plan som ivaretar 9a-2 10

11 3.4 INTERNKONTROLL, SJEKKLISTE Lov,forskrift Tema Sjekkpunkt Rutiner Ansvar Oppll 9-2 Rett til godt HMS rutiner fysisk miljø Oppll 9a-3 Rett til godt psykososialt miljø Behandle ev.klager og setter inn tiltak Handlingsplan mot mobbing, trivseltiltak Behandle klager og setter inn tiltak. Oppll 9a-4 Internkontroll Skolen driver et kontinuerlig og systematisk arbeid for å sikre elevenes helse,miljø og sikkerhet. Oppll 11-1a Skolemiljøutvalg Skolemiljøutvalg sammensatt etter gjeldende forskrifter Oppll 9a -5 Elevmedvirkning Elevene deltar i i skolemiljøarb. arbeidet Oppll 9a-6 Oppll 2-9, 2-10 Forskrift 12-1 Informasjonsplikt og uttalerett Ordensreglement Trygghet for elevene med skolemiljøsaker Samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd og FAU får nødvendig informasjon i forhold som angår skolemiljøet. Foreldrene har uttalerett i alle saker som gjelder skolemiljøet. Skolen har i tillegg til de kommunale reglene egne regler om : -Adferd -Konsekvenser ved regelbrudd -Fremgangsmåte ved behandling av regelbrudd Tydelige forventninger Til foreldre, elever og skole Skolen har et forsvarlig tilsyn i forhold til skader eller ulykker som kan skje Plan for miljørettet helsevern(mrv) Avviksmelding Elevundersøkelser Foreldreundersøkelser Skolemiljøutvalg Elevsamtaler Utviklingssamtaler Mobbeundersøkelser Enkeltvedtak gjøres Brukerundersøkelser Elevsamtaler Utviklingssamtaler Avviksmeldinger Regler for å melde Skolemiljøsaker til aktuelle råd og utvalg. Klasseråd Elevråd Rektor, verneombud, skoleeier Rektor og Lærerne Rektor Rektor Rektor Rektor Lærerne Rutiner for informasjon Rektor Ordensreglement Internkontroll Risikoanalyse Inspeksjonsplaner Førstehjelpkurs Rektor Rektor Verneombud 11

12 Heddal ungdomsskole august 2014, Wenche Engebretsen, Rektor Vedlegg: Alle ansatte pålegges å varsle skoleledelsen skriftlig via Kvalitetslosen. Meldinger går via Kvalitetslosen som avviksmeldinger. Avvik som ikke lukkes på skolen, går automatisk videre til seksjonsleder for oppvekst. 1 Mal for henstilling om tiltak/enkeltvedtak. 2 Dokumentasjon til bruk ved oppfølging av sak. 3 Mal for enkeltvedtak. 5. Mal for klage på enkeltvedtak. Vedlegg 1 Dato: Til rektor ved (skole) Henstilling om tiltak/enkeltvedtak Hva henstillingen gjelder, f eks: Eksempel 1 Som foresatt til Jørgen vil jeg gjøre oppmerksom på at han blir utsatt for mobbing av enkelte elever ved skolen. Jeg viser til 9a-3 i opplæringsloven og ber skolen gjøre rede for hva som vil bli gjort for å få slutt på mobbingen. Eksempel 2 Som foresatt til Herdis vil jeg gjøre oppmerksom på at hun daglig kommer hjem fra skolen med rennende øyne og nese. Hun er støvallergiker og trenger et godt rengjort miljø. Jeg viser til 9a-2 i opplæringsloven og ber skolen gjøre rede for hva som vil bli gjort for å bedre forholdene. Eksempel 3 Skolen har i dag meldt fra om at sønnen min blir utsatt for mobbing. Jeg ber om at det blir satt inn tiltak for å få slutt på dette. Vennlig hilsen Adresse Tlfnr. Blueskommunen 12

13 Vedlegg 2 NOTODDEN KOMMUNE Meldeskjema om bekymring for elevens psykososiale skolemiljø Fylles ut av lærer for dokumentasjon. Navn på elev : Fødselsdato: Klasse/skole: Bekymringen meldes til: Bekymringen meldes av: Dato for meldingen: Melding sendt rektor i kvalitetslosen: Signatur: Bakgrunn for saken: Her skriver du inn hva som er fakta i saken. Bakgrunnen kan for eksempel være - henstilling om tiltak fra foreldrene - hendelser på skolen eller skoleveien - undersøkelser skolen har gjennomført, herunder uttalelser fra eleven. Hvis eleven har valgt å uttale seg skriftlig, muntlig eller gjennom andre, må dette komme frem. - tiltak som skolen eventuelt allerede har satt i verk Kopi til elevmappe: Vedlegget ligger på fronter under Info fra rektor; planer. 13

14 Vedlegg 3 Mal for enkeltvedtak: NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen Enkeltvedtak om elev NNs psykososiale miljø. (Det er bare rektor som fyller ut denne) Elevens navn og fødselsår Henstilling om tiltak Jeg viser til møtet / brevet ditt / henstillingen av.. (dato), hvor det kom fram at Vedtak Her må du skrive om retten er oppfylt, tiltak, varighet, ansvarlige og evaluering. I tillegg bør du si noe om dialogen med foreldrene. - Retten: Du må eksplisitt ta stilling til om retten til et godt psykososialt miljø, som fremmer helse, trivsel og læring, er oppfylt for denne eleven eller ikke. Dersom du kommer til at retten er brutt: - Tiltak: Du må beskrive de tiltakene som du bestemmer skal settes inn for å oppfylle retten til et godt psykososialt miljø, eller hvorfor du ikke setter inn tiltak. - Varighet: Du må opplyse om hvor lenge enkeltvedtaket skal gjelde. - Ansvarlig for oppfølging: Du må opplyse om hvem som er ansvarlig for å følge opp enkeltvedtaket. - Evaluering: Du må si noe om når og hvordan tiltakene skal evalueres; om de virker eller ikke. - Kontakt med foreldrene: Du bør beskrive hvordan skolen vil legge til rette for en fortløpende dialog med foreldrene om hvordan elevens skolesituasjon utvikler seg, og om hvordan tiltakene virker. Rettslig grunnlag for vedtaket Vi foreslår at du beskriver det rettslige grunnlaget slik: I opplæringsloven 9a-1 står det: 14

15 Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Opplæringsloven 9a-3 tredje ledd slår fast: Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Bakgrunn for saken Her skriver du inn hva som er fakta i saken. Bakgrunnen kan for eksempel være - henstilling om tiltak fra foreldrene - hendelser på skolen eller skoleveien - undersøkelser skolen har gjennomført, herunder uttalelser fra eleven. Hvis eleven har valgt å uttale seg skriftlig, muntlig eller gjennom andre, må dette komme frem. - tiltak som skolen eventuelt allerede har satt i verk Begrunnelse Du må vurdere om tiltakene du ønsker å sette inn er til elevens beste, og få frem at elevens beste er vurdert. Du må begrunne hvorfor skolen setter inn tiltakene, og hvorfor akkurat disse tiltakene er valgt. Dersom du ikke setter inn tiltak, må du begrunne hvorfor. Hvis du velger andre tiltak enn de foreldrene ber om, må du begrunne hvorfor. Klageadgang Vi foreslår at du beskriver klageadgangen slik: Du kan klage på dette vedtaket. Hvis du vil klage, er fristen vanligvis tre uker fra du har mottatt vedtaket. Hvis du vil klage på at tiltakene i skolens vedtak ikke gjennomføres eller at tiltakene ikke fungerer, er det ingen klagefrist. Klagen må være skriftlig og du bør si hva du vil ha endret og begrunne hvorfor. Du sender klagen til skolen ved rektor, med kopi til Fylkesmannen i fylket ditt. Dersom skolen ikke er enig i klagen din, vil vi sende den til Fylkesmannen i fylket, som er endelig klageinstans. Du har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken. Dersom du allerede har fått alle dokumentene i saken, skal skolen opplyse om det. Du kan la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere deg på alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være en hvilken som helst myndig person eller en organisasjon. Dette er et enkeltvedtak. Det betyr at reglene i forvaltningsloven gjelder. Klageadgang og klagefrist er regulert i henholdsvis 28 og 29 i forvaltningsloven. Reglene om å se dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven 18 til 19. Forvaltningsloven 12 sier at du kan bruke en fullmektig. Hilsen Rektor (signatur) 15

16 Vedlegg 4 Mal for klage på enkeltvedtak Dato: Til fylkesmannen i (fylke) (Klagen leveres til skoleleder, slik at skoleleder kan få anledning til å ta stilling til saken en gang til før den videresendes). Klage på enkeltvedtak/manglende svar på enkeltvedtak Hva klagen gjelder, f eks: Eksempel 1 Som foresatt til Jørgen har jeg, med henvisning til 9a-3 i opplæringsloven, bedt..skole om å få slutt på mobbingen av sønnen min. Jeg er misfornøyd med svaret fordi det ikke inneholder et eneste troverdig tiltak som kan få slutt på mobbingen. Jeg mener dette må gjøres:. Eksempel 2 Som foresatt til Herdis har jeg, med henvisning til 9a-2 i opplæringsloven, bedt skole om å bedre renholdet fordi datteren min er støvallergisk. Jeg er misfornøyd med svaret fra skolen fordi det ikke inneholder et eneste troverdig tiltak som kan få slutt på plagene hennes. Jeg mener dette må gjøres:.. Eksempel 3 Jeg har som foresatt til Peder henvendt meg til skolen og bedt om at det settes i verk tiltak for å stoppe mobbingen han blir utsatt for. Det har nå gått over fire uker siden jeg skrev til skolen. Jeg har purret, men ikke fått svar. Vennlig hilsen Adresse: 16

17 Tlf nr: 17

18 18

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 1 INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjoner..3 2.0 Trivselstiltak ved Heddal ungdomsskole..4 2.1 Arbeid i skolens formelle organer..5 2.2 Forebyggende arbeid

Detaljer

Plan for arbeid med elevenes skolemiljø - kapittel 9A.

Plan for arbeid med elevenes skolemiljø - kapittel 9A. Notodden kommune Plan for arbeid med elevenes skolemiljø - kapittel 9A. Revidert 23.01.2015. Seksjon for oppvekst Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ

ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ ARBEID MED ELEVENES LÆRINGSMILJØ Innhold 2 Opplæringsloven 9-A.3 9A- 3 Det psykososiale miljøet 3 Definisjoner..4 Krenkende ord og handlinger..4 Gransherads skoles oversikt over arbeidet med elevenes læringsmiljø

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED ELEVENS SKOLEMILJØ KAPITTEL 9a.

PLAN FOR ARBEID MED ELEVENS SKOLEMILJØ KAPITTEL 9a. PLAN FOR ARBEID MED ELEVENS SKOLEMILJØ KAPITTEL 9a. Hovedmål: Alle barn og elever på Gransherad skole og SFO har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. INNHOLD

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga DNS Malaga aksepterer ikke mobbing, rasisme, diskriminering og vold. 1. Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Tiltaksplan mot mobbing, diskriminering, vold eller rasisme Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Jeg har lest skolemiljøplanen: [Opprettet 19.juni 2013] Innhold Forord... 2 1. Formål... 3 2. Opplæringsloven

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole 1 Innhold Innledning...3 DEL 1...3 1.0 Psykososialt miljø...3 1.1 Skolens handlingsplikt 9a-3, andre ledd...4...4 1.2 Plikten til å behandle

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE ELEVENES SKOLEMILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for: Internkontroll og skolenes arbeid med 9a Bruker- og trivselsundersøkelser Saksbehandling ved klagesaker Versjon:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Skoleåret 2013-2014 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1.

Detaljer

Handlingsplan for godt skolemiljø.

Handlingsplan for godt skolemiljø. Handlingsplan for godt skolemiljø. Opplæringsloven 9a Dette heftet er laget for å gi en oversikt over hvordan skolene i Kongsberg kommune tilrettelegger for å etterkomme bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 Oppfølging av Opplæringsloven Kapittel 9a. Planen bygger på og gjengir deler av Prosedyre for å forebygge, avdekke

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

godt stedt g1111odt sted å være

godt stedt g1111odt sted å være PROSEDYRE ved 1: mistanke om krenkende atferd 2: krenkende atferd Et verktøy i ar eidet med å gjøre Levang godt stedt g1111odt sted å være Levanger kommune Sist revidert: okt. 2014 1 Innhold 2 FORORD...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole Innhold: 1. Formål. side 2 2. Definisjoner. side 3 3. Holdningsskapende og forebyggende arbeid.. side 4 4. Avdekking. side 5 5. Håndtering..

Detaljer

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8 Revideres hvert år i personalet Sist revidert høst 2012 1 Innhold...1 Innledning...3 Mål:...5...5 DEL I FOREBYGGENDE TILTAK:...5 Tiltak på skolenivå:...5 Tiltak på klassenivå...6 Tiltak på individnivå:...7

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 FORORD Vi må skape et godt og positivt læringsmiljø der elever og ansatte er opptatt av læring i trygge omgivelser. Dette

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole 04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole Ref. 01.08.15 Innhold: 1. Målsetting. 2. Hva er mobbing? 3. Forebygging. 4. Avdekking av mobbing. 5. Problemløsing ved mobbing. 6. Kontinuitet og ansvar.

Detaljer

TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE

TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE Plan for å sikre elever et godt psykososialt miljø slik at læring og utvikling kan skje. Innhold Side Innledning 3 Forebygging 5 Avdekking og meldeplikt 7 Systemarbeid

Detaljer

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM.

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM. PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM. LYCEE INTERNATIONAL ST.GERMAIN EN LAYE IVERKSATT AV ADMINISTRASJON

Detaljer

Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt?

Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt? Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt? Kapittel 9a i opplæringsloven kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov. I 9a 1 er de generelle kravene i loven

Detaljer

Ringerike kommune Oppvekst og kultur Trivsel i Ringeriksskolen

Ringerike kommune Oppvekst og kultur Trivsel i Ringeriksskolen Oppvekst og kultur Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø K-sak 37/12 Revidert etter tilsyn September 2012 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 2 Forebygging... 5 3 Avdekking og meldeplikt...

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN I TROMSØ 1 Innledning: Steinerskolen i Tromsø er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø der mobbing ikke forekommer. Steinerskolen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole 12.08.2015 Skoger skole 1 Innhold 2 Henvisning til lovverk... 2 3 Definisjon av mobbing... 2 4 Forebyggende arbeid mot mobbing og krenkende

Detaljer

Plan for å fremme et godt skolemiljø på Notodden barneskole avdeling Sætre 2015-2016. Skoleåret 2014-15

Plan for å fremme et godt skolemiljø på Notodden barneskole avdeling Sætre 2015-2016. Skoleåret 2014-15 Plan for å fremme et godt skolemiljø på Notodden barneskole avdeling Sætre 2015-2016 Skoleåret 2014-15 Opplæringsloven 9-A sier at alle elever skal har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, som

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven

Elevenes skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes skolemiljø Kapittel 9a i opplæringsloven Opplæringsloven: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringsloven: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

REGLER OG RUTINER VED FORSET SKOLE Vedtatt av Elevrådet FAU Personalet

REGLER OG RUTINER VED FORSET SKOLE Vedtatt av Elevrådet FAU Personalet Forset skole 2653 Vestre Gausdal Tlf: 61 28 57 00 Mob:90 73 76 50 www.gausdal.kommune.no forset.skole.postmottak@ gausdal.kommune.no Åpningstider: REGLER OG RUTINER VED FORSET SKOLE Vedtatt av Elevrådet

Detaljer

Plan for å sikre elevene et. godt psykososialt miljø i Bodøskolen

Plan for å sikre elevene et. godt psykososialt miljø i Bodøskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Bodøskolen Alle elevene i Bodøskolen opplever Alle et godt elevene og i Bodøskolen inkluderende opplever læringsmiljø et godt og som fremmer inkluderende

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2011-2012 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1 Kommunstyret 11. desember 2014 10.12.2014 1 Mobbesak ved Grua skole Saken kom fram gjennom leserbrev i avisen Hadeland med påfølgende nyhetsartikkel 12. september 2014 En mor valgte å ta barnet sitt ut

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven. Ny utgave

Elevenes skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven. Ny utgave Elevenes skolemiljø Kapittel 9a i opplæringsloven Ny utgave Opplæringsloven kapittel 9a: Elevane sitt skolemiljø Kapittelet presiserer at hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø.

Detaljer

RUTINE FOR KLAGESAKER

RUTINE FOR KLAGESAKER ELVERUM KOMMUNE RUTINE FOR KLAGESAKER Handlingsplan Elverum ungdomsskole Sist revidert: 03.01.2013 Atle Teksum/rektor Rutinene beskriver handlingsplanen for Elverum ungdomsskole samt lovforankret bakgrunn.

Detaljer

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø 1. Formålet med planen Skolemiljøplanen er utarbeidet for å hjelpe skolene i arbeidet med å følge

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Miljøplan for Nordbygda skole

Miljøplan for Nordbygda skole Miljøplan for Nordbygda skole Opplæringslova 9a-1 sier at alle elever skal har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Man skal ha et såkalt føre var prinsipp

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte Opplæringsloven 9a-3 andre ledd: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Plan mot mobbing AULI SKOLE

Plan mot mobbing AULI SKOLE Plan mot mobbing AULI SKOLE Våre elever har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme,diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på

Detaljer

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing.

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Handlingsplan mot krenkende atferd på Hauketo skole Mål: Mål: Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Alle elever

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2015-2016 Steinkjer skole

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2015-2016 Steinkjer skole PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2015-2016 Steinkjer skole Oppfølging av Opplæringsloven Kapittel 9a. Planen bygger på og gjengir deler av Prosedyre for å forebygge,

Detaljer

Et godt skolemiljø for alle - alltid!

Et godt skolemiljø for alle - alltid! Et godt skolemiljø for alle - alltid! 1 Grunndokument for arbeid med et godt psykososialt skolemiljø Innhold Bakgrunn s.3 Lovgrunnlaget s.4 Implementering s.5 Definisjon..s.5 Forebygging. s.6 Avdekking

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Hva er krenkende atferd? Positive sosiale relasjoner elevene imellom fører til trivsel og utvikling og er en svært viktig beskyttelsesfaktor i barn og unges

Detaljer

Ringerike kommune Oppvekst og kultur Trivsel i Ringeriksskolen

Ringerike kommune Oppvekst og kultur Trivsel i Ringeriksskolen Oppvekst og kultur Trivsel i Ringeriksskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø K-sak 37/12 Revidert etter tilsyn September 2012 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 2 Forebygging...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING Forord Alle elever og ansatte på Sortland videregående skole skal føle seg velkommen, trygg og inkludert. Vi legger stor vekt på gode relasjoner mellom alle i

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer