Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim"

Transkript

1 Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Adresse: Kanalhølen, 7327 Svorkmo Inneholder: To gapahuker med utedo Totalt areal: kvm Prisa 3 50 nt om 00 k.

2

3 Kanalhølen, Svorkmo 3 Nøkkelinformasjon Eiendomstype Fiskevald Eierform Selveier Tomtetype Eiet tomt Tomteareal kvm. GNR/BNR 105/5 og 85/1 Adresse Kanalhølen, 7327 Svorkmo Prisantydning Kr ,- + omk. Omkostninger ca. kr ,- Totalt inkl. omk. Kr ,- Oppdragsnr Kim Andre Johansen Eiendomsmegler MNEF Telefon

4

5 Kanalhølen, Svorkmo 5 Informasjon om eiendommen FISKEVALDET KANALHØLEN I SVORKMO Sjelden mulighet til å eie en bit av Orklaelva som for mange er en velkjent og populær lakseelv. Kun 50 miutters kjøring fra Trondheim. Fiskevaldet består av totalt ca meter elvebredde i Orkla. Elva er lakseførende over en avstand på 88 km med utløp i Orkanger. Kanalhølen er meget godt tilrettelagt for laksefiske og har vært mye brukt i løpet av årene. To gapahuker ligger på vestbredden, og det er mange gode overnattingsmuligheter i området. Enkel adkomst hvor man kan kjøre bilen helt frem. I tillegg til egen personlig bruk, besøk av forretningspartnere, teambuilding for firmaer, er det gode utleiemuligheter for laksefiske. Orkla ASA, som er selger av fiskevaldet, vurderer også salg av en gjestebolig i nærområdet. Ta kontakt med eiendomsmegler for mer informasjon om dette. BELIGGENHET Eiendommen ligger rett ved tettestedet Svorkmo, ca. 50 minutters kjøring sydvest for Trondheim sentrum. Det er ca. 6 timers kjøring nord for Oslo. Orkanger ligger ca. 20 km. unna. Adkomst Fra Trondheim: Kjør E6 sydover. Ta så over på E39 mot Orkanger og kjør gjennom Orkanger. Ta av E39 etter å kjørt over Orkla-elva ved Fannrem, over på riksvei 65. Følg veien i ca. 12 km. helt frem til Svorkmo. Ta til venstre inn på fylkesvei 700, og ta til venstre inn i Årlivollvegen og hold til venstre i T-kryss. Følg veien helt i enden til idrettsanlegget. Du er nå inne på eiendommen. Fra Oslo: Følg E6 nordover. Ta av E6 ved Berkåk og følg riksvei 700 nordover gjennom Meldal, Løkken Verk og helt til Svorkmo. Ta til venstre over Svorkmo bru, og så til høyre inn i Årlivollvegen. Hold til venstre i T-kryss og følg veien helt i enden til idrettsanlegget. Du er nå inne på eiendommen. BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN Fiskevaldet har en naturlig inndeling i tre adskilte høler. Valdet starter ved Svorkmo bru øverst i elva, og her starter Stasjonshølen. I Stasjonshølen fiskes kulpen fra vestsiden. Elven her starter med et stryk som går over i en slak venstresving inn i en rolig høi. En slak strøm gjennom svingen, og raskest går det mot steinsettingen på motsatt bredde, og her står laksen på normal og liten vannføring. Ved denne hølen ligger også en av gapahukene. I midten ligger Kanalhølen. Sideelven Svorka renner ut i kulpen ved denne hølen. Det fiskes også her fra vestsiden, og elva har her en fin innstrøm i en dyp, stor og rolig høl. Et meget godt fluestryk som fiskes godt både på stor og liten vannstand. Den andre gapahuken ligger her. Nederst i elva ligger Skolehølen. Vannet renner her inn i ei renne som fiskes best fra østsiden. Hølen er lettfisket og er et typisk stoppested for storlaks. For den mer erfarne fiskeren er vestsiden av Skolehølen et meget bra sted. Brekket i hølen er en plass hvor laksen ofte stopper opp på vei oppover i vassdraget. Også et meget godt sted for å fiske sjøørret. For mer informasjon om laksefiske ved Svorkmo, se

6 6 Kanalhølen, Svorkmo Informasjon om eiendommen Tomten Eiet tomt. Tomtens grunnareal: ca m². Eiendommen er totalt på ca. 130,7 dekar og ligger både på vestsiden og østsiden av Orkla. Grunnen består for det meste av lauvskogbevokst elvebredd - areal fra elveavsetninger. Hele arealet grenser til elven og har ca meter sone på vestsiden langs elva fra Svorkmo bru og nordover. Rett sør for Hongsloøya er det ca. 600 meter sone på hver side av elven. Her har man altså fiskerettighetene fra begge elvebreddene. Arealet er iflg. Skog&landskap inndelt som følger: Fylldyrka jord: ca. 8,6 dekar. Skogsareal: ca. 93,5 dekar. Annet: ca. 28,6 dekar. Den dyrkede jorda har vært benyttet til beite og er delvis preget av gjengroing. Vei/vann/avløp Klubbhuset er tilknyttet kommunalt vann og privat septiktank. Tomten på østsiden har ingen tilknytninger til offentlig nett. Tomten på vestsiden har adkomst gjennom Svorkmo sentrum via Årlivollvegen som leder frem til fotballbanen og klubbhuset. Tomten på østsiden har adkomst via private grusveier med avkjøring fra fylkesvei 471.

7 Kanalhølen, Svorkmo 7 Andre opplysninger Ligningsverdi Iflg. Skatteetaten foreligger det ingen ligningsverdi for eiendommen. Offentlige/kommunale avgifter Kommunale avgifter kr ,- for Kommunale avgifter viderefaktureres til Svorkmo IL som er leietaker og som eier bebyggelsen. Avgiftene dekker vann, avløp, slamtømming og feiing. Det er to terminer i året. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Det foreligger ferdigattest for klubbhuset datert Utleie Det foreligger noen leieforhold på eiendommen som følger salget og som videreføres til ny eier. * Svorkmo Idrettslag leier en del av grunnen til fotballbane, klubbhus og parkeringsplass. Avtalen ble inngått i 1950 og er senere forlenget til Leieavgiften er symbolsk kr. 1,- p.a. * Svorkmo Idrettslag har tillatelse til anlegg og drift av skiløype med lysanlegg. Bruksretten gjelder for 40 år regnet fra Leieavgiften er symbolsk kr. 100,- p.a. * Årlivoll skole leier et lite område sør for fotballbanen for oppsetting av gapahuk og til bruk for aktiviteter i regi av skolen. Leien er vederlagsfri. Gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. * Selger har inngått en samarbeidsavtale med Orklaguiden AS ifm. formidling av fiskekort, disponering og markedsføring av fiskevaldet. Avtalen ble inngått i 2007 og gjelder frem til den er oppsagt med ett års oppsigelsesfrist. Orklaguiden tar 20% av fiske- og utleieinntektene. Vanligvis har utleieprisen vært på kr ,- pr. døgn. Disse avtalene ligger vedlagt i salgsoppgaven. Odel - Konsesjon Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Eiendommen er odelsfri. Kulturminner og fredninger Det er ingen registrerte kulturminner eller bygningsmessige fredninger på eiendommen. Det er registrert naturtyper miljøregistreringer i skogbruket (MiS) i sørenden på arealet som ligger øst for elven. Området er på ca. 10,5 dekar og er beskrevet som "Rik bakkevegetasjon og eldre lauvsuksesjon. Gråor-/heggeskog med flommarkspreg i kantsone mot Orkla. Til dels mye liggende og stående død ved." Dette innebærer at nøkkelbiotopen bevares urørt inntil ny vurdering blir foretatt, som regel i tilknytning til nytt skogbruksplanprosjekt i kommunen. Diverse Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Orkla Fellesforvaltning har igangsatt arbeid med en plan for reetablering av laks og sjøørret i sideelven Svorka som renner ut i fiskevaldet. Det er utarbeidet en rapport av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i forbindelse med prosjektet, datert Det er også foretatt en utredning om etablering av laksetrapp i Svorka. Fullstendige

8 8 Kanalhølen, Svorkmo Andre opplysninger rapporter vedr. reetableringen kan fåes av eiendomsmegler. OFFENTLIGE FORHOLD Eiendommens betegnelse Gnr. 105, bnr. 5 og gnr. 85, bnr. 1 i Orkdal kommune. Servitutter/rettigheter/forpliktelser Utskrift av grunnboken ligger vedlagt i prospektet. Tinglyste erklæringer og leieavtaler under pengeheftelser følger eiendommen. Det samme gjelder samtlige servitutter, grunndata og eiendommens rettigheter. Reguleringsmessige forhold Iht. kommuneplanens arealdel for Svorkmo, perioden , er tomten på vestsiden av elven avsatt for idrettsanlegg og grønnstruktur, og tomten øst for elven er avsatt for LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde). Kommuneplanens arealdel kan fåes hos eiendomsmegler. PRISANTYDNING INKL. OMKOSTNINGER ,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) ,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: ,-)) ,- (Omkostninger totalt) ,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. Oppgjør Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10% av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger etter at sikrings-obligasjonen er tinglyst, frem til dette tidspunkt er forskuddsbeløpet kjøpers penger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet. ØVRIGE KJØPSFORHOLD Overtagelse Etter avtale. Angi ønsket overtakelse i bud. Eierskifteforsikring Selger har ikke mulighet for å tegne eierskifteforsikring. Boligkjøperforsikring Kjøper har ikke mulighet for å tegne boligkjøperforsikring. Energimerking Eiendommen er ikke energimerket.

9 Kanalhølen, Svorkmo 9 Andre opplysninger Budgivning Bud må innleveres skriftlig innen mandag 21. september kl , og ha akseptfrist tidligst samme tidspunkt. Selger vil da ta standpunkt til innkomne bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller il fax nr Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Lov om hvitvasking Eiendomsmeglere underlagt Lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Solgt "som den er" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Salgsoppgave Salgsoppgaven er opprettet og utformet iht. lov om eiendomsmegling av Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Informasjon om meglerforetaket KETIL KOPPANG-LANDBRUK OG NÆRINGSMEGLING AS Ringtunveien 2, 1702 Sarpsborg Organisasjonsnummer: Ansvarlig megler Kim Andre Johansen Tlf: E-post:

10

11

12

13

14

15

16 VERDIVURDERING AV FISKEVALDET KANALHØLEN GNR/BNR 105/5 OG 85/1 I ORKDAL KOMMUNE. Etter henvendelse fra Orkla ASA v. Gjert Brun ble undertegnede bedt om å foreta en verdivurdering av gnr/bnr 105/5 og 85/1 i Orkdal kommune. Det ble utført en kort befaring, samt avholdt samtaler med Salvesen/Thams v. Per Kirkaune og Arve Kristiansen OPPDATERT VERDIVURDERING Med forbehold om endringer utført på eiendommen. Eiendommene er til sammen ca. 130 da, og består av lauvskogbevokst elvebredd/areal fra elveavsetninger. Hele arealet grenser til elv og har ca meter sone på vestsiden langs elva fra Svorkmo bru og nordover. Rett sør for Hongsloøya er det ca. 600 meter sone på hver side av elva. Arealet mot elvebredden er i hovedsak skogbevokst/lauvskog. Det er registrert naturtyper miljøregistreringer i skogbruket (MIS) i sørenden på arealet på østsiden av elva, ca. 15 da. Det er opplyst å være foretatt hogst/opprydding etter storm i 2013, på østsiden. Dette arealet var barskogbevokst. Arealet er ikke tilplantet. Det er et mindre areal på ca. 10 da dyrkajord, nyttet til beite, delvis preget av gjengroing. Arealet er delvis holdt i hevd av beitedyr. Skog og dyrkajord i dette område har lav/nesten ubetydelig avkastningsverdi. Idrettslaget Svorkmo NOI har leieavtale på fotballbaner/klubbhus areal ca. 21 da. Leieavtalen er ikke fremvist under befaringen, og takstmannen kjenner således ikke dens innhold. Se vedlegg utskrift grunnboken. Det er opplyst fra Salvesen/Thams at det er tilhørende 2 gapahuker med utedo, på ca. 15 m2 hver, oppført i enkelt bindingsverk. Disse er benyttet til utleievirksomhet av fiske. Det er opplyst at diss er i vanlig god stand, oppført på steinpunkter/treramme. Adresse: Telefon: E-post: Foretaksnummer: Kvålsjårveien MVA 7320 Fannrem

17 Det er fra Orkla ASA v. Gjert Brun opplyst at fiskevaldet er et av de mest attraktive i Orkla vassdraget, og har vært innbringende historisk sett. Normal årsleie har vært fra ,- til ,- Det er foretatt en skjønnsmessig vurdering av årlig avkastningsverdi satt til ,- pr. år. Kapitaliseringsrentefot 10 %. Det er benyttet kapitalrente som tar hensyn til risikovurdering rundt utvikling av bestanden av gytende laks i elva. Det er tatt hensyn til momenter som rømt oppdretslaks og lakselus, forurensing fra Løkken gruber o.l Verdivurderingen av Kanalhølen gnr/bnr 105/5, 85/1 settes til: ,- Kronertremillonerfemhundredetusen. 00/100. Skålholt, Autorisert takstmann landbruk. MNTF. Rasmus Skålholt, 7320 Fannrem. Vedlegg: Kart, utskrift grunnboken. Adresse: Telefon: E-post: Foretaksnummer: Kvålsjårveien MVA 7320 Fannrem

18 m Målestokk 1 : 7500 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /1 Tilknyttede grunneiendommer: 105/5-85/1 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 0.0 H Skog av høg bonitet 80.3 M Skog av middels bonitet 0.8 L Skog av lav bonitet 0.0 i Uproduktiv skog Myr 0.0 Åpen jorddekt fastmark 12.3 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 6.6 Ikke klassifisert Sum: Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

19 m Målestokk 1 : 7500 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /1 Tilknyttede grunneiendommer: 105/5-85/1 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 0.0 H Skog av høg bonitet 80.3 M Skog av middels bonitet 0.8 L Skog av lav bonitet 0.0 i Uproduktiv skog Myr 0.0 Åpen jorddekt fastmark 12.3 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 6.6 Ikke klassifisert Sum: Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

20 Nabolagsprofil Tronvoldkleven TILHØRIGHET SKOLER, BARNEHAGER Kommune Grunnkrets Kirkesogn Orkdal Årlivoll Orkland Årlivoll skole (1-10 kl.) Meldal videregående skole 0.7 km 9 km Orkdal vidaregåande skole 15.7 km Årlivoll barnehage (0-5 år) 0.7 km STEDER I NÆRHETEN Vormstad Kjela Løkken Verk Sørgjerdet 3.8 km 6.5 km 6.9 km 7 km Vormstad barnehage (0-5 år) Kløverløkken barnehage (0-5 år) 3.7 km 7.2 km TRANSPORT VARER/TJENESTER Trondheim Værnes 87.1 km AMFI Orkanger Oti-Sentret 17.4 km 18.5 km SPORT Svorkmo Svorkmo gras- og grusbane Årlivoll skole gymsal Max-gym Orkanger 3T-Orkanger 1 km 0 km* 0.6 km 17.6 km 18 km Coop Prix Løkken Verk Best Fannrem Boots apotek Orkla Vitusapotek Orkedalen Orkanger Vinmonopol Joker Svorkmo Bunnpris Vormstad 6.8 km 12.4 km 18.2 km 18.4 km 17.4 km 1.1 km 3.7 km Mix Løkken Verk Mix Sentralen Video 7 km 13 km Best Vormstad Statoil Service Løkken 3.5 km 7.8 km DEMOGRAFI (Årlivoll grunnkrets) BOLIGMASSE (Årlivoll grunnkrets) 30% er gift 32% er barnefamilier 20% har høyskoleutdanning 29% har inntekt over % eier sin egen bolig 10% eier hytte 48% har bolig på over 120 kvm 31% av boligene er nyere enn 20 år 88% bor i enebolig 81% av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Ambita AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2015

21 Oversiktskart Tronvoldkleven Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Ambita AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i kartene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2015

22 Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: ORKDAL 85 1 Utskriftsdato/klokkeslett: kl. 08:36 Produsert av: Tor Wongraven Attestert av: Orkdal kommune Orientering om matrikkelbrev Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni Etter definisjonen i matrikkellovens 3 d) er matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato. Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis. For utfyllende informasjon: Side 1 av 8

23 Matrikkelenhet Matrikkelenhetstype: Grunneiendom Bruksnavn: Etableringsdato: Skyld: 0,07 Er tinglyst: Ja Har festegrunner: Nei Er seksjonert: Nei Arealrapport Tekst Beregna areal for 85 / 1 Areal (m2) Kommentar ,7 Usikkert areal Eierforhold Tinglyste eierforhold Rolle Status Føds.d./org.nr Navn Bruksenhet Adresse Andel Hjemmelshaver Postboks 423 Skøyen 213 OSLO 1 / 1 Forretninger Forretningstype Annen forretningstype Sammenslåing Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Tinglyst kva kva Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver / ,7 Avgiver /36 0 Avgiver /38 0 Avgiver /7 0 Avgiver /20 0 Avgiver /37 0 Avgiver /38 0 Avgiver /39 0 Avgiver /42 0 Avgiver /43 0 Mottaker / , Matrikkelbrev for / 1 Side 2 av 8

24 Forretningstype Kart- og delingsforretning Skylddeling Skylddeling Skylddeling Skylddeling Skylddeling Skylddeling Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver / Mottaker / Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver /1 0 Mottaker / Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver /1 0 Mottaker / Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver /1 0 Mottaker / Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver /1 0 Mottaker / Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver /1 0 Mottaker / Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver /1 0 Mottaker /59 0 Skylddeling Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver / Matrikkelbrev for / 1 Side 3 av 8

25 Forretningstype Skylddeling Skylddeling Skylddeling Skylddeling Nymatrikulering Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Mottaker /57 0 Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver /1 0 Mottaker / Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver /1 0 Mottaker / Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver /1 0 Mottaker / Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver /1 0 Mottaker / Rolle Matrikkelenhet Arealendring Mottaker /1 0 Jordskifte Matrikkelbrev for / 1 Rolle Matrikkelenhet Arealendring Mottaker /1 0 Mottaker /2 0 Mottaker /3 0 Mottaker /5 0 Mottaker /6 0 Mottaker /9 0 Mottaker /10 0 Mottaker /11 0 Mottaker /14 0 Mottaker /21 0 Side 4 av 8

26 Forretningstype Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Mottaker /23 0 Mottaker /24 0 Mottaker /26 0 Mottaker /31 0 Mottaker /36 0 Mottaker /53 0 Mottaker /77 0 Mottaker /94 0 Mottaker /122 0 Mottaker /129 0 Mottaker /1 0 Mottaker / Matrikkelbrev for / 1 Side 5 av 8

27 Oversiktskart for 85 / 1 Målestokk 1: EUREF89 UTM Sone 32 N Matrikkelbrev for / 1 Side 6 av 8

28 Teig 1 (Hovedteig) 85 / 1 Målestokk 1:5 000 EUREF89 UTM Sone 32 N Matrikkelbrev for / 1 Side 7 av 8

29 Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: ORKDAL Utskriftsdato/klokkeslett: kl. 08:36 Produsert av: Tor Wongraven Attestert av: Orkdal kommune Orientering om matrikkelbrev Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni Etter definisjonen i matrikkellovens 3 d) er matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato. Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis. For utfyllende informasjon: Side 1 av 11

30 Matrikkelenhet Matrikkelenhetstype: Grunneiendom Bruksnavn: Etableringsdato: Skyld: 0,29 Er tinglyst: Ja Har festegrunner: Nei Er seksjonert: Nei Arealrapport Tekst Beregna areal for 105 / 5 Areal (m2) Kommentar ,9 Usikkert areal Eierforhold Tinglyste eierforhold Rolle Status Føds.d./org.nr Navn Bruksenhet Adresse Andel Hjemmelshaver Postboks 423 Skøyen 213 OSLO 1 / 1 Forretninger Forretningstype Oppmålingsforretning Oppmålingsforretning/grensejustering Oppmålingsforretning Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Tinglyst Tinglyst kva Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver / ,1 Mottaker / , kva Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver /124-25,2 Mottaker /101 0,2 Mottaker /122 25, kva Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver / ,7 Mottaker / , Matrikkelbrev for / 5 Side 2 av 11

31 Forretningstype Oppmålingsforretning Oppmålingsforretning Kartforretning med grensejustering Skylddeling Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Tinglyst Tinglyst kva Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver / ,7 Mottaker / , kva Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver / ,7 Mottaker / , kva Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver / ,3 Mottaker / , Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver /4 0 Mottaker /5 0 Adresser Adressetype Adressetilleggsnavn Gårdsnr Bruksnr Festenr Undernr Kretser Matrikkeladresse Grunnkrets: 0304 Valgkrets: 5 Kirkesogn: Postnr.område: 7327 Tettsted: Matrikkelbrev for / 5 Side 3 av 11

32 Bygning og bygningsendring Bygningsnr: Bebygd areal: 0 Ant. boliger: 0 Datoer: Løpenr: Bruksareal bolig: 0 Ant. etasjer: 0 Rammetillatelse: Bygningsendringskode: BRA annet: 0 Vannforsyning: Igangsettingstillatelse: Bygningstype: Tribune og idrettsgarderobe Bruksareal totalt: 0 Avløp: Tatt i bruk: Næringsgruppe: Annet som ikke er næring Alternativt areal: 0 Har heis: Nei Midl. brukstillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk Alternativt areal 2: 0 Ferdigattest: Energikilder: Oppvarming: Bruksenheter Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet Unummerert bruksenhet / Matrikkelbrev for / 5 Side 4 av 11

33 Oversiktskart for 105 / 5 Målestokk 1: EUREF89 UTM Sone 32 N Matrikkelbrev for / 5 Side 5 av 11

34 Teig 1 (Hovedteig) 105 / 5 Målestokk 1:5 000 EUREF89 UTM Sone 32 N Matrikkelbrev for / 5 Side 6 av 11

35 Teig / 5 Målestokk 1:5 000 EUREF89 UTM Sone 32 N Matrikkelbrev for / 5 Side 8 av 11

36 Orkanger, KOMMUNE 1638 GNR 105 BNR 5 FNR 0 SNR 0 EIER Orkla Asa EIENDOM/GATE Svorkmo Stadion. Bestilt produkt: Årsgebyr renovasjon/slam Restanser renovasjon/slam Infopakke, samlet pakke RENOVASJON SLAM Slam, tømming og Type abonnement behandling hvert 2.år Årsgebyr inkl. mva. (inkl. også evt. påslag kommune) 2431,25 Antall terminer 4 Fakturert t.o.m Neste forfall Utestående pr. i dag (ikke forfalt) 607,81 RESTANSER PR. I DAG (FORFALT) Restanser HAMOS Forvaltning IKS (Kontonr ) 0,00 Restanser inkasso Betalingspartner AS (Kontonr ) 0,00 hamos_infoland_makro_2015_ida_ _1.docx

37 Orkdal kommune Tlf Fax: Besøksadresse: Kommunesenteret, Bårdshaug Postadresse: Postboks 83, 7301 Orkanger e-post: MEGLEROPPLYSNINGER Dato : Gnr.: 105 Bnr.: 5 Fnr.: Snr.: Adresse: 1000 Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest Ja Om det er utstedt ferdigattest for bygningen(-e): Om det er utstedt midlertidig brukstillatelse: (kopi av denne sendes da) Kommentarer: Bygningen er et klubbhus for Svorkmo NOI fotball Nei 1350 Gjeldende arealplan med bestemmelser Planopplysninger: Navn: Formål: Vedtaksdato: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Kommuneplan Svorkmo Idrettsanlegg og grønnstrukter for 105/5 og LNRF for 85/1 Reguleringsbestemmelser Kommentarer til eksisterende planer: Periode: Innsendte arealplaner Reguleringsplaner under arbeid: Ja: Nei: Kommentar : Side 1 av 2

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer

Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark

Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark Frolandsvegen 151 3880 Dalen Nærhet til turmuligheter, fjellet, fiske og jakt. Egen setervoll. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Jakt og fiske. Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark. Gausetvegen 1298 3656 Atrå

Jakt og fiske. Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark. Gausetvegen 1298 3656 Atrå Jakt og fiske Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark Gausetvegen 1298 3656 Atrå Jakt- og fiskemuligheter NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon:...33

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 398 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

Hof kommune. Lian Skogteig, Skogteig v/ Orevika, Nøtnes Skogteig i Hof kommune, Vestfold. 3090 Hof

Hof kommune. Lian Skogteig, Skogteig v/ Orevika, Nøtnes Skogteig i Hof kommune, Vestfold. 3090 Hof Hof kommune Lian Skogteig, Skogteig v/ Orevika, Nøtnes Skogteig i Hof kommune, Vestfold 3090 Hof Flotte skogteiger i Hof kommune NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon:...33 39 53

Detaljer

ENEBOLIG MED 2 STABBUR BYGLAND. Prisantydning: Kr. 450 000,- + omk. Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

ENEBOLIG MED 2 STABBUR BYGLAND. Prisantydning: Kr. 450 000,- + omk. Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Prisantydning: Kr. 450 000,- + omk. BYGLAND Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal ENEBOLIG MED 2 STABBUR MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra

Detaljer

PARKERING PARKERINGS- KJELLER STØKKAN. Prisantydning: Kr. 190 000,- + omk. Parkeringsplasser i garasjekjeller. Grensegata 20

PARKERING PARKERINGS- KJELLER STØKKAN. Prisantydning: Kr. 190 000,- + omk. Parkeringsplasser i garasjekjeller. Grensegata 20 PARKERING PARKERINGS- KJELLER STØKKAN Parkeringsplasser i garasjekjeller. Grensegata 20 Prisantydning: Kr. 190 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Parkeringsplasser i parkeringskjeller med port og dør fra Gresegata.

Detaljer

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet ADRESSE: Storholmen, Sandvika AREAL: Primær: m 2 PRISANTYDNING: 275 000,- Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet www.innherredsmegleren.no Kristen Fostad 94 17 18 19 Stein Aksnes 99 22 18 19 Trond Unhjem

Detaljer

VIKERSUND. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med garasje. Høy standard med alt på en flate og sentral beliggenhet. Jarenveien 44 A, 3370 VIKERSUND

VIKERSUND. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med garasje. Høy standard med alt på en flate og sentral beliggenhet. Jarenveien 44 A, 3370 VIKERSUND Oppdragsnr: 1814050 VIKERSUND Jarenveien 44 A, 3370 VIKERSUND Prisant. kr 2 250 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 257 530 P-rom/bra ca. 84/109 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med

Detaljer

NEDSTRAND. Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand. Prisantydning: 5.650.000,- Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247

NEDSTRAND. Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand. Prisantydning: 5.650.000,- Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247 NEDSTRAND Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247 Prisantydning: 5.650.000,- Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann

OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 590 000,- + omk. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann MEGLERS KOMMENTAR Hytten er beliggende i naturskjønne

Detaljer

NÆRINGSLOKALE ATTRAKTIV PLASS I HJERTET AV SENTRUM MANDAL. Sentrum - Næringslokale med attraktiv plass i sentrum! Endresens gate 11 A

NÆRINGSLOKALE ATTRAKTIV PLASS I HJERTET AV SENTRUM MANDAL. Sentrum - Næringslokale med attraktiv plass i sentrum! Endresens gate 11 A NÆRINGSLOKALE ATTRAKTIV PLASS I HJERTET AV SENTRUM MANDAL Prisantydning: Sentrum - Næringslokale med attraktiv plass i sentrum! Endresens gate 11 A Kr. 2 900 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Exbo har den

Detaljer

HYTTE I ROLIGE OMGIVELSER IVELAND. Pen hytte med anneks, flott utsikt og solrik tomt Eikeland

HYTTE I ROLIGE OMGIVELSER IVELAND. Pen hytte med anneks, flott utsikt og solrik tomt Eikeland HYTTE I ROLIGE OMGIVELSER Prisantydning: IVELAND Pen hytte med anneks, flott utsikt og solrik tomt Eikeland Kr. 450 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Vi kan her presentere en hytte beliggende i rolige og

Detaljer

LEKNESVEIEN 613. Fantastisk utsikt stort potensiale! Prisantydning kr 1.050.000 BRA/P-ROM: 185/156 m² Tomt: 31,7 daa. Ingen bo-/konsesjonsplikt

LEKNESVEIEN 613. Fantastisk utsikt stort potensiale! Prisantydning kr 1.050.000 BRA/P-ROM: 185/156 m² Tomt: 31,7 daa. Ingen bo-/konsesjonsplikt LEKNESVEIEN 613 Fantastisk utsikt stort potensiale! Prisantydning kr 1.050.000 BRA/P-ROM: 185/156 m² Tomt: 31,7 daa. Ingen bo-/konsesjonsplikt Advokatfirmaet Ejuris AS, Storgata 98, 8370 Leknes 755 77

Detaljer

HOVDEN HOVDEN VY BYKLE. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10

HOVDEN HOVDEN VY BYKLE. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10 HOVDEN HOVDEN VY BYKLE Prisantydning: Kr. 3 790 000,- + omk. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10 MEGLERS KOMMENTAR Skan QR-koden med

Detaljer

IVELAND SOLRIKT IVELAND. Iveland - Koselig hytte beliggende i naturskjønne omgivelser. Liveien 55

IVELAND SOLRIKT IVELAND. Iveland - Koselig hytte beliggende i naturskjønne omgivelser. Liveien 55 SOLRIKT IVELAND IVELAND Prisantydning: Iveland - Koselig hytte beliggende i naturskjønne omgivelser. Liveien 55 Kr. 350 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Hytten ligger i naturskjønne omgivelser med friluftsområder

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² KANABAKKEN 8 B VADSØ Halv part av to-mannsbolig med garasje Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² NØKKELINFORMASJON ADRESSE Kanabakken 8 B POSTNUMMER/POSTSTED

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 590 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no NANSET - LARVIK Stor utleiebolig på Nanset - Larvik, med et mulig utviklingspotensial! Prisant.: 3 990 000,- Adresse: Jerpeveien 13 BRA/P-rom: 487/385 kvm Tomteareal: 785 kvm Oppdragsnr: 2150014 www.smartmegling.no

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 3 A, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 44 565,- Totalt kr. 2 834 565,-

HOSLE. Grevlingåsen 3 A, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 44 565,- Totalt kr. 2 834 565,- HOSLE 3-ROMS M/GOD PLANLØSNING OG LETT ADKOMST HØY 1. ETASJE - FLOTT UTSIKT FRA BALKONG. Grevlingåsen 3 A, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 44 565,- Totalt kr. 2 834

Detaljer

BOLIGTOMT MANDAL. Ime 3 - Romslige og flotte selvbygger tomter i attraktivt nyetablert boligfelt. Salgsstart 25.06 kl. 10.00!!

BOLIGTOMT MANDAL. Ime 3 - Romslige og flotte selvbygger tomter i attraktivt nyetablert boligfelt. Salgsstart 25.06 kl. 10.00!! BOLIGTOMT MANDAL Prisantydning: Kr. 700 000,- + omk. Ime 3 - Romslige og flotte selvbygger tomter i attraktivt nyetablert boligfelt. Salgsstart 25.06 kl. 10.00!! Floras vei MEGLERS KOMMENTAR Endelig er

Detaljer

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 4, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr.

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 4, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr. SANDVIKA / VALLER MEGET PEN 2-ROMS - BALKONG - GARASJE. Conradis vei 4, 1338 Sandvika Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr. 2 244 304,- Ole Kvigne Megler MNEF

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer