Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/40 21.11.2013 Kommunestyret"

Transkript

1 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2013/851-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret Budsjett for 2014 Vedlegg 1 Rådmannens budsjettforslag for 2014 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Det vises til rådmannens budsjettforslag, samt uttalelsene fra utvalgene. Vurdering Rådmannen baserte sitt budsjettforslag på den forrige regjeringens forslag til statsbudsjett. Den nye regjeringen la frem sin tilleggsproposisjon den 8. november. Denne medførte en del endringer i det økonomiske opplegget som får konsekvenser for kommunens budsjett. Rådmannen legger til grunn at endringene innarbeides i formannskapets innstilling, og har forsøkt å tallfeste effektene. 1. Inntekter Den nye regjeringen legger opp til en samlet reell inntektsvekst for kommunesektoren på 7,5 mrd. Dette er 0,2 mrd mindre enn den forrige regjeringen la opp til. Den kommunale deflatoren (gjennomsnittlig lønns- og prisvekst) anslås nå til 3,1 % og ikke 3,0 % på grunn av høyere prisvekst. 1.2 Frie inntekter Det legges opp til følgende endringer i primærkommunenes rammetilskudd: Kompensasjon for økt deflator Økt likebehandling mellom offentlige og private barnehager (98 % fra ) Økt maksimalpris for barnehageplass Reversering av forslaget om to barnehageopptak i året Avvikle kulturskoletime i skole/sfo fra høst 2014 Avvikle gratis frukt og grønt på ungdomsskolen fra høst mill 69 mill -163 mill -241 mill -71 mill -107 mill

2 Reduserte egeneandeler for ufrivillig opphold på dobbeltrom i sykehjem Øremerking av midler til rusarbeid Styrket tilsyn med barn i fosterhjem Sum 15 mill -343 mill 15 mill -576 mill 2. Andre endringer i kommuneopplegget Det foreslås å øke bevilgningene til kunnskapsdepartementet med 330 mill. Det mest går til den øremerkede tilskuddsordningen for videreutdanning av lærere. Staten skal dekke en større andel av kostnadene for heldøgns omsorgsboliger. Tilskuddsandelen foreslås økt fra 30 % til 45 %. I tillegg foreslås det differensierte maksimalkostnader mellom kommunene for å utligne forskjeller i byggekostnader. Det gjeninnføres et øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid. Pengene tas fra rammetilskuddet. Bevilgningene til regionale utviklingsmidler reduseres. På barnehageområdet foreslås tre endringer: o Maksimalsatsene oppjusteres slik at de holder tritt med lønns- og prisveksten o Kommunene blir fremdeles ikke pålagt mer enn ett barnehageopptak i året o Den likeverdige behandlingen mellom offentlige og private barnehager opptrappes, slik at minimumsnivået for tilskudd blir 98 % og ikke 96 % fra 1. august Det legges opp til at vederlagsbetalingen for sykehjemsplass skal reduseres fra 1. juli 2014 gjennom høyere fribeløp. Men først må det foretas en lovendring. Marginen mellom Husbankens flytende rente og statsobligasjonsrenten skal økes med 0,5 prosentpoeng fra 1. mars Økonomisk virkning for Oppdal Rammetilskuddet vil bli redusert. Samtidig vil en del av utgiftene vi har finansiert gjennom rammetilskuddet forsvinne. 3.1 Redusert rammetilskudd Regjeringen legger opp til at reduksjonen tas gjennom innbyggertilskuddet, noe som betyr likt beløp pr innbygger. For Oppdal betyr endringene i så fall en reduksjon på ca kr ,-, men det tas forbehold om at mekanismene i inntektssystemet kan medføre litt andre utslag. 3.2 Endret bevilgningsbehov Opptrappingen av likeverdig behandling av barnehagene gir en økt utgift på ca kr ,- og bevilgningen til PoF bør økes tilsvarende. Økt maksimalpris for barnehager medfører en inntektsøkning på rundt kr ,- for de kommunale barnehagene, og bevilgningen kan reduseres tilsvarende. Vi ville ikke fått noen ekstrakostnader med to barnehageopptak, og endringen gir dermed ingen effekt for oss. I budsjettforslaget har kulturhuset blitt kompensert for kostnader med kulturskolen i vårhalvåret, mens høsthalvårets kostnader var forutsett dekket innenfor eksisterende ramme. En avvikling fra høsten 2014 gir dermed innsparingseffekt først i I ressursmodellen for skolene er det stipulert at frukt og grønt i høsthalvåret koster kr ,-. Bevilgningen til ungdomsskolen kan reduseres med dette beløpet. Ufrivillig bruk av dobbeltrom ved sykehjemmet er så sporadisk at det ikke vil gi nevneverdig budsjetteffekt. Da det øremerkede tilskuddet til rus ble innlemmet i rammetilskuddet ble helse og familie sin ramme økt med kr ,-. Justert for lønns- og prisvekst tilsvarer det rundt kr ,- i

3 budsjettforslaget. Enheten vil heretter få tilsvarende midler gjennom den øremerkede ordningen, og bevilgningen kan dermed reduseres med kr ,-. Styrket tilsyn med fosterhjem: Oppdal sin andel av økte midler utgjør rundt kr ,-. Det er rimelig at dette beløpet bevilges til helse og familie. 3.3 Endring av Husbankrenten Kommunens lån i Husbanken er frosset til fast rente, og renteøkningen gir ikke ending på utgiftssiden. Renten på utlånene av midlene er stort sett flytende, og renteinntekten anslås å øke med kr ,-. I tilegg anslås kompensasjon for kapitalutgifter for eldreomsorg å øke med kr ,- og rentekompensasjon for skolebygg å øke med kr ,- ettersom det er den flytende Husbankrenten som legges til grunn for kompensasjonen. 3.4 Samlet økonomisk virkning Anslagene i gjennomgangen gir en netto budsjettsvekkelse med kr ,- under forutsetning av at enhetene ikke kompenseres for det økte anslaget på konsumprisindeksen. Budsjettbalansen kan gjenopprettes ved å redusere avsetningen til det generelle disposisjonsfondet fra kr ,- til kr ,-. Dette løser balanseringsproblemet, men driftsmarginen vil bli noe svekket. Den nye regjeringens tilleggsproposisjon behøver ikke å gi det endelige svaret på statsbudsjettet sitt kommuneopplegg. Dersom det kommer ytterligere endringen vil rådmannen holde formannskapet og kommunestyret orientert om hvilken effekt det får for vårt budsjett. Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr ,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. 2. Godtgjørelsen til ordføreren for 2014 fastsettes til kr ,- i henhold til reglement for folkevalgte vedtatt i k-sak 12/132. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement. 3. Driftsbudsjettet for 2014 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s. 48, med følgende endringer på grunn av den nye regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet: Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon/ inntektsøkning Rammetilskudd fra staten Bevilgning til PoF: økt minimumstilskudd til barnehager Bevilgning til kommunale barnehager: økt makspris Bevilgning til ungdomsskolen: avvikling frukt og grønt Bevilgning til helse og familie: øremerking av rusarbeid Bevilgning til helse og familie: tilsyn med fosterhjem Renteinntekter på forvaltningslån Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg Rentekompensasjon for skolebygg

4 Avsetning til det generelle disposisjonsfondet Sum Investeringsbudsjettet for 2014 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s Tilskuddssatsene for private barnehager fastsettes med basis i de etterkalkulerte satsene for 2012 i k- sak 13/83 med påslag for 3,0 % lønns- og prisvekst fra 2012 til 2013 og 3,1 % lønns- og prisvekst fra 2013 til 2014 til følgende: Små barn Store barn Tilskudd til drift Tilskudd til kapital Sum Satsene for åpen barnehage fastsettes i tråd med de nasjonale satsene 6. I 2014 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: Låneramme Avdragstid Avdragsform Etableringslån til videre utlån år Annuitet Finansiering av investeringer år Serie 7. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt for 2014 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i lovens 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille, jf eiendomsskattelovens 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i 12 på følgende måte: Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 2,2 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 2,0 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr ,- pr selvstendig boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde: Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige ( 7 bokstav a) Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven ( 7 bokstav b) Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring ( 7 bokstav c) Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. Saksprotokoll i Formannskapet

5 Behandling Særutskrift fra Driftsutvalget, sak 13/12, ble delt ut i møtet. I. Formannskapet v/ Odd Gorseth satte fram følgende fellesforslag: 1. Som følge av regjeringens forlik med V/Krf og KS sin siste beregning av rammetilskuddet gjøres følgende endringer: Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon/ inntektsøkning Bevilgning til hjemmetjenesten: tilskudd fra staten Rammetilskudd fra staten Renteinntekter på forvaltningslån Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg Rentekompensasjon for skolebygg Avsetning til det generelle disposisjonsfondet Sum Investeringsrammen i budsjett 2014 for sakristi ved hovedkirka og servicehus ved Lønset kapell på 1,230 mkr var eksklusive merverdiavgift. Investeringsrammen økes med påslag for merverdiavgift, som finansieres ved lån av kapitalfondet. 3. Grunnbemanningen ved helsesenteret økes med 0,8 mkr, som finansieres ved reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven. 4. Formannskapet viser til invitasjon om å delta i Jernbaneforum Dovrebanen Nord. Formannskapet tilrår at kr ,- bevilges til kontingent ved bruk av næringsfondet. II. AP/KrF v/ Odd Gorseth foreslo følgende: 1. Oppdal kommune bevilger kroner til Enern for gjennomføring av arrangementer i 2014, som finansieres over infrastrukturfondet. Det forutsettes at medarrangører bidrar økonomisk til å gjennomføre arrangementene. 2. Oppdal kommune bevilger kroner til OIL sin fotballgruppe for å ruste opp skolebanen, som finansieres over infrastrukturfondet.

6 Det forutsettes at fotballgruppa tar ansvar for gjennomføring av opprustingen, som vil utløse en stor dugnadsinnsats. 3. Rammen for drift av løypenettet økes med kroner, som finansieres over infrastrukturfondet. 4. Etter søknad fra unge brukere med behov for to assistenter ved ferieturer bevilges maksimalt kroner pr. bruker. Samlet ramme for 2014 er kroner, som finansieres ved reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven. Dette er en prøveordning for Støtten til Frivilligsentralen økes med kroner, som finansieres ved reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven. 6. Rådmannen legger fram som egen sak til kommunestyret forslag til avtale med Trønderenergi om forvaltning av Oppdal kommune sine kraftrettigheter av produksjonen i selskapet, og regler for en eventuell prissikring av kraftsalg. Rådmannen oppretter et kraft- og utbyttefond fra 2014 med instruks om å avhjelpe svingning i aksjeutbytte og kraftomsetning. 7. Kommunestyret ber om at det gjennomføres merking og skilting av overgangsfeltene i Russerveien ved utkjøringene fra ODMS og parkeringsplassen ved ODMS. Dette for å oppnå en mer trafikksikker gangog sykkelveiakse langs Russerveien. Tiltakene finansieres innenfor kommunalteknikk sin budsjettramme. III. Venstre v/ Gerd-Mette Drabløs foreslo følgende: Verbalforslag 1: Oppdal kommune tar initiativ overfor aktuelle aktører for å etablere ladestasjon for Elbil i kommunen. Verbalforslag 2: Gang- og sykkelveier Oppdal Kommune vil intensivere aktiviteten med å hente inn midler og være aktiv pådriver for å realisere gang- og sykkelveiprosjekter som ligger inne. I tillegg vil Oppdal kommune se på prioriteringen av gang- og sykkelveier og vurdere å ta inn nye strekninger for å få til et trygt, godt og sammenhengende sykkelveinett i kommunen. Verbalforslag 3: Gang- og sykkelveier I 2014 gjennomføres det inspeksjon av gang- og sykkelveier for å avdekke behov og mangler i gang- og sykkelveinettet som en del av arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.

7 IV. Høyre v/ Ingvill Dalseg foreslo følgende: 1. Tilskuddssatser for private barnehager Ny regjering gir økt bevilgning for likebehandling mellom offentlige og private barnehager, 98% fra I Oppdal blir en regnemodell fra før 2010 brukt som begrunnelse for ulik tildeling til de private barnehagene, der 5 av de 9 av barnehagene får 100% tilskudd. Formannskapet foreslår at det tildeles tilskudd til alle de private barnehagene tilsvarende 100% av gjenommsnittlige, budsjetterte driftskostnader i de kommunale barnehagene, slik at også barnehagene Grønmyr, Stølen, Torshaug og Tågvollan få lik tildeling med det de andre mottar. Inndekning fra tilleggsbevilgningsreserven 2. Kompetanseheving for lærere i grunnskolen. Oppdal kommune vil benytte tilbud om kompetanseheving for lærere i grunnskolen, der kommunen betaler 40%, staten 40% og den som deltar betaler 20% av kostnadene. Det bevilges kr ,- til Pof hvert år i perioden til dette formål. Inndekning fondsreserver/økt ramme-tilskudd. 3. Det må avsettes midler til kompetanseheving innefor helsefag, slik at vi står bedre rustet for å møte komplekse og utfordrende behandlingsforløp lokalt, i trå med samhandlingsreformen. En utredning på hvilke felt vi kommer til å mangle kompetanse må gjøres, i dag ser vi at vi kommer til å mangle sykepleiere med akutt kompetanse innefor nær fremtid. 4. Høyre ønsker å støtte barn og ungdom i Oppdal med gratis eller redusert pris på heiskort. Undersøkelser i Oppdal viser at barn og unge er innaktive, kommunen kan bidra til aktivitet ved å ordne gode ordninger rundt heiskort, slik at barn og unge kommer seg ut i heisen. Innstilling Votering: Formannskapets fellesforslag I, pkt. 1: Enst. Formannskapets fellesforslag I, pkt. 2: Enst. Formannskapets fellesforslag I, pkt. 3: Enst. Formannskapets fellesforslag I, pkt. 4: Enst. Forslag fra AP/KrF: Forslag nr. II, pkt. 1: Enst. Forslag nr. II, pkt. 2: Enst. Forslag nr. II, pkt. 3: Enst. Forslag nr. II, pkt. 4: Enst. Forslag nr. II, pkt. 5: Enst. Forslag nr. II, pkt. 6: Enst. Forslag nr. II, pkt. 7: Enst.

8 III. Verbalforslag nr. 1 v/g-m. Drabløs vedtas enst. Verbalforslag nr. 2 v/g-m. Drabløs vedtas enst. Verbalforslag nr. 3 v/g-m. Drabløs vedtas enst. IV. I. Dalsegs forslag, pkt. 1 falt med 3 mot 4 stemmer. (Mindretall: H,V,SP) I. Dalsegs forslag, pkt. 2 falt med 3 mot 4 stemmer. (Mindretall: H,V,SP) I. Dalsegs forslag, pkt. 3 falt med 2 mot 5 stemmer. (Mindretall: H,V) Rådmannens tilråding med de vedtatte endringer tiltres enst. Innstillingen blir som følger: Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr ,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. 2. Godtgjørelsen til ordføreren for 2014 fastsettes til kr ,- i henhold til reglement for folkevalgte vedtatt i k-sak 12/132. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement. 3. Driftsbudsjettet for 2014 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s. 48, med følgende endringer på grunn av den nye regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet: Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon/ inntektsøkning Rammetilskudd fra staten Bevilgning til PoF: økt minimumstilskudd til barnehager Bevilgning til kommunale barnehager: økt makspris Bevilgning til ungdomsskolen: avvikling frukt og grønt Bevilgning til helse og familie: øremerking av rusarbeid Bevilgning til helse og familie: tilsyn med fosterhjem Renteinntekter på forvaltningslån Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg Rentekompensasjon for skolebygg Avsetning til det generelle disposisjonsfondet Sum Investeringsbudsjettet for 2014 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s

9 Tilskuddssatsene for private barnehager fastsettes med basis i de etterkalkulerte satsene for 2012 i k-sak 13/83 med påslag for 3,0 % lønns- og prisvekst fra 2012 til 2013 og 3,1 % lønns- og prisvekst fra 2013 til 2014 til følgende: Små barn Store barn Tilskudd til drift Tilskudd til kapital Sum Satsene for åpen barnehage fastsettes i tråd med de nasjonale satsene 6. I 2014 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: Låneramme Avdragstid Avdragsform Etableringslån til videre utlån år Annuitet Finansiering av investeringer år Serie 7. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt for 2014 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i lovens 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille, jf eiendomsskattelovens 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i 12 på følgende måte: Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 2,2 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 2,0 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr ,- pr selvstendig boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde: Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige ( 7 bokstav a) Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven ( 7 bokstav b) Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring ( 7 bokstav c) Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. 8. Som følge av regjeringens forlik med V/Krf og KS sin siste beregning av rammetilskuddet gjøres følgende endringer: Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon/ inntektsøkning Bevilgning til hjemmetjenesten: tilskudd fra staten Rammetilskudd fra staten Renteinntekter på forvaltningslån Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg

10 Rentekompensasjon for skolebygg Avsetning til det generelle disposisjonsfondet Sum Investeringsrammen i budsjett 2014 for sakristi ved hovedkirka og servicehus ved Lønset kapell på 1,230 mkr var eksklusive merverdiavgift. Investeringsrammen økes med påslag for merverdiavgift, som finansieres ved lån av kapitalfondet. 10. Grunnbemanningen ved helsesenteret økes med 0,8 mkr, som finansieres ved reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven. 11. Formannskapet viser til invitasjon om å delta i Jernbaneforum Dovrebanen Nord. Formannskapet tilrår at kr ,- bevilges til kontingent ved bruk av næringsfondet. 12. Oppdal kommune bevilger kroner til Enern for gjennomføring av arrangementer i 2014, som finansieres over infrastrukturfondet. Det forutsettes at medarrangører bidrar økonomisk til å gjennomføre arrangementene. 13. Oppdal kommune bevilger kroner til OIL sin fotballgruppe for å ruste opp skolebanen, som finansieres over infrastrukturfondet. Det forutsettes at fotballgruppa tar ansvar for gjennomføring av opprustingen, som vil utløse en stor dugnadsinnsats. 14. Rammen for drift av løypenettet økes med kroner, som finansieres over infrastrukturfondet. 15. Etter søknad fra unge brukere med behov for to assistenter ved ferieturer bevilges maksimalt kroner pr. bruker. Samlet ramme for 2014 er kroner, som finansieres ved reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven. Dette er en prøveordning for Støtten til Frivilligsentralen økes med kroner, som finansieres ved reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven. 17. Rådmannen legger fram som egen sak til kommunestyret forslag til avtale med Trønderenergi om forvaltning av Oppdal kommune sine kraftrettigheter av produksjonen i selskapet, og regler for en eventuell prissikring av kraftsalg. Rådmannen oppretter et kraft- og utbyttefond fra 2014 med instruks om å avhjelpe svingning i aksjeutbytte og kraftomsetning. 18.

11 Kommunestyret ber om at det gjennomføres merking og skilting av overgangsfeltene i Russerveien ved utkjøringene fra ODMS og parkeringsplassen ved ODMS. Dette for å oppnå en mer trafikksikker gangog sykkelveiakse langs Russerveien. Tiltakene finansieres innenfor kommunalteknikk sin budsjettramme. Verbalforslag: 1. Oppdal kommune tar initiativ overfor aktuelle aktører for å etablere ladestasjon for Elbil i kommunen. 2. Gang- og sykkelveier Oppdal Kommune vil intensivere aktiviteten med å hente inn midler og være aktiv pådriver for å realisere gang- og sykkelveiprosjekter som ligger inne. I tillegg vil Oppdal kommune se på prioriteringen av gang- og sykkelveier og vurdere å ta inn nye strekninger for å få til et trygt, godt og sammenhengende sykkelveinett i kommunen. 3. Gang- og sykkelveier I 2014 gjennomføres det inspeksjon av gang- og sykkelveier for å avdekke behov og mangler i gang- og sykkelveinettet som en del av arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.

Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/29 20.11.2014 Kommunestyret 14/112 10.12.

Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/29 20.11.2014 Kommunestyret 14/112 10.12. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Referanse Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/29 20.11.2014 Kommunestyret 14/112 10.12.2014 Budsjett for 2015

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/52 25.11.2010 Kommunestyret 10/108 15.12.2010

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/52 25.11.2010 Kommunestyret 10/108 15.12.2010 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2010/1195-6/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/52 25.11.2010 Kommunestyret 10/108 15.12.2010 Budsjett for

Detaljer

Protokoll fra budsjettbehandlingen

Protokoll fra budsjettbehandlingen OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2011/1177-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 11/62 24.11.2011 Kommunestyret 11/145 14.12.2011 Budsjett for

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) 2014 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017 (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 15/23 28.05.2015 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 15/23 28.05.2015 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2015/488-2/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 15/23 28.05.2015 Kommunestyret Handlingsplan for 2016-2019 Vedlegg

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Ingen forfall. Behandlet av

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Ingen forfall. Behandlet av OPPDAL KOMMUNE Møteprotokoll Behandlet av Formannskapet Møtet ble kunngjort i Opdalingen 24.05.14, OPP 23.05.14 og på kommunens hjemmeside Møtested: Møtedato Klokkeslett Kommunestyresalen Rådhuset 28.05.2014

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69 Kommunestyret 12.12.2014

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69 Kommunestyret 12.12.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2014/741-8612/2014 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Engerdal kommune - årsbudsjett 2015 Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 29 Vedtatt i kommunestyret 18.12.28 sak 119/28 Budsjett 29 1. Kommunestyrets vedtak 18.12.28: 1. Rammer for økonomiplanperiode 29212 vedtas slik: Budsjett 29 og økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer