Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011:"

Transkript

1 Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011: Verden omkring oss i førjulstida 2011 Fylkesordfører! Jeg har lyst til å starte min tale til fylkestinget med et sitat: Jeg tør ikke tenke på det som er om 10 år. Jeg kan ikke forestille meg hus, barn og ei god framtid. Jeg tilhører en generasjon som ikke lenger har noen framtid og drømmer. Sitatet er fra ei jente som heter Elena, som er 23 år fra Spania. Et land nært oss hvor ungdomsledigheten nå er 42 % Det dystre bildet som tegner seg hos våre naboland i Europa, er en økende svikt i tilliten til både økonomi og myndigheter. Tillit blant folk er helt nødvendig for at et samfunn skal fungere. Tillit bygges opp over tid. Å vinne tilbake tapt tillit, er krevende og tar lang tid. Dette er en erfaring som flere av eurolandene nå gjør seg. Og mistilliten har selvsagt en grunn. En rekke industriland har lånt alt for mye over mange år. I Europa var 44,5 millioner uten jobb i juli Med flere tegn til at den økonomiske veksten stanser helt opp i den vestlige verden, vil vi for første gang i utviklingen oppleve at en generasjon vil ha trangere kår enn sine foreldre. Den gjennomsnittelige ledigheten blant ungdom i alderen år er om lag 21%. Både i Spania og Hellas er ledigheten godt over 40%. Jo lengre dette varer, jo vanskeligere blir det å snu utviklingen. Europa har ikke råd til at dette skjer det vil bli et feilgrep av historiske dimensjoner. Nettopp fordi unge menneskers muligheter, håp, drømmer og framtid er avgjørende for vår felles framtid - også utenfor euroområdet. Det er derfor nødvendig med et bredt og målrettet internasjonalt samarbeid for å ta tak i dette. OECD sier det er slik i sin Employment Outlook 2011:

2 Investering i ungdom for å gi dem en bedre start i arbeidslivet må være et hovedmål for politikken. I motsatt fall er det en stor risiko for en vedvarende vekst i en kjernegruppe av ungdom som blir akterutseilt og som har små utsikter for arbeid og inntekt. Sett i lys av aldringen i befolkningen har ikke OECD-landene råd til de enorme økonomiske og sosiale omkostninger dette vil medføre. Europas økonomi er alvorlig syk, mens Norge så langt ikke har hatt mer enn en mild forkjølelse. For de aller fleste her i Trøndelag er førjulstiden 2011 en periode hvor gode nyheter er stablet oppå hverandre: Aktiviteten i økonomien er høy og arbeidsledigheten er lav. Her i Nord-Trøndelag har vi i år hatt størst fall i arbeidsledigheten av samtlige fylker i landet. Mye av det skyldes stor aktivitet innen industri og bygg- og anleggssektoren, som igjen fører til større behov for varer og tjenester innen mange ulike næringer. Kværner Verdal, som vi fortsatt holder på å venne oss til ikke å kalle Aker, har som kjent undertegnet flere store kontrakter det siste året. Kværner har hatt behov for oppbemanning som igjen har gitt gode ringvirkninger for næringslivet på Innherred. I tillegg gir offentlige byggeprosjekter spesielt på skole stor aktivitet i bransjen. Både i kommunene og våre byggeprosjekter i fylkeskommunen. Oppvekstprogrammet Tiltakene som et samlet EU nå viser til for å beholde livskraften i de europeiske samfunnene er nesten identiske med de målsettinger som arbeidet med Oppvekstkommisjonen her hjemme utpekte for ett års tid siden. I Kina har ordet krise, samme betydning som ordet mulighet! Et Europa som finner veien ut av mørket, vil være et sultent Europa. Det betyr at vi her hjemme må sette stor innsats inn på holde vår konkurransekraft oppe! Når Europa engang kommer ut av sin dype bølgedal, vil det skje med kraftige fraspark.

3 Krisa i våre naboland og i vesten for øvrig viser med all styrke at folket representerer den største kapitalen. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å holde fast fokus på oppvekst, kunnskap og kompetanse her i Nord-Trøndelag, slik Oppvekstprogrammet legger opp til. I ettertid kan man kanskje si at Oppvekstprogrammet ble etablert i grevens tid. Utviklingen i Europa og verden for øvrig har bare gjort denne satsingen enda viktigere enn da det forrige fylkestinget vedtok den. Nå handler det om å komme i arbeid. Regjering i beredskap Fylkesordfører! Det er vanskelig å si noe om hva som vil skje fremover. Regjering og Storting har høy beredskap og følger situasjonen nøye sammen med Norges Bank og Finanstilsynet. Erfaringer fra den internasjonale finanskrisen i 2008 viste at regjeringa er i stand til å handle raskt hvis situasjonen skulle kreve det. Og i høst har vi hørt fra både statsministeren og hedemarkingen, at det er bare i ekstraordinære situasjoner, med risiko for større kriser i banksystemet, at myndighetene vil vurdere ekstraordinære tiltak overfor finanssektoren for å unngå alvorlige konsekvenser for realøkonomien. Hva slags tiltak som kan bli aktuelle, vil avhenge av den konkrete situasjonen. Men her vet vi at finansministeren vil bygge på erfaringer fra tidligere kriser (bankkrisen i og finanskrisen i 2008). Norge har muskler å bruke fordi vi har husholdt godt. Skulle det komme til at regjeringen iverksetter tiltak, vil Nord-Trøndelag fylkeskommune følge opp fordi vi også har god kontroll på økonomien. Mye av den høye aktiviteten i bygg og anlegg som jeg har nevnt, er resultat av den holdning og de tiltak som ble iverksatt i 2009 som følge av finanskrisa. I fra Nord-Trøndelag er vi klare til å snu oss raskt om situasjonen tilsier det. Beredskap for nordtrøndersk eksportindustri I usikre tider må vi her i Nord-Trøndelag ta vare på det som har gitt oss de gode resultatene.

4 Norske Skogs fabrikk på Skogn er avgjørende for hele skognæringa i Trøndelag. Fylkesrådet følger utviklinga på Fiborgtangen tett og møter en lokal fabrikkledelse som er mer utadvendt og samarbeidsinnstilt enn på mange, mange år. Papirmarkedet er labert og ingen av fabrikkene i Norge tjener penger. Det er viktig at vi har muskler til å kunne bistå industrien i omstillingsprosesser. Vi opplever at utskillelsen av fabrikken på Skogn til eget aksjeselskap og tett dialog med øvrige aktører i skognæringa, representerer en filosofi som går tilbake til røttene for Norske Skog. Da gikk skogeierne sammen og utviklet framtidas treforedlingsindustri og lokomotivet for ei hel næringskjede. Vi vil framover ha enda tettere dialog med aktørene i skognæringa. Framtidas jobber Samtidig er det stor optimisme i det øvrige næringslivets framover. 20 prosent av bedriftene i Trøndelag tror på en økning i sysselsettingen. NAV spår at vi trenger flere arbeidsinnvandrere i fremtiden. Det trengs mange flere arbeidstakere innen helse- og omsorg etter hvert. Vi er ikke i stand til å dekke denne etterspørselen på egen kjøl. Helse og omsorg er uten tvil den største vekstnæringa om jeg kan bruke det utrykket. Kanskje den største utfordringen for fylkestinget framover er å treffe arbeidslivets behov i denne sektoren. Ikke minst må arbeidsgivere som kommuner, helseforetak og private institusjoner fram på stolen og tilby levelige stillingsbrøker, og framsnakke ei viktig yrkesgruppe. I privat sektor er behovet også stort. Nye oljefunn gjør at det fortsatt vil være høy aktivitet på norsk sokkel, både på utvinning og leting, det kreves fagfolk og ingeniører. Spørsmålet er om dette også kan dekkes innenlands - mitt svar er at det kan det neppe. Fylkesordfører, jeg vil understreke hvor viktig det er at næringsliv og offentlig sektor gir gode bestillinger slik at vi kan ha videregående skoler med tilbud som gir utdanning til jobbene vi trenger i framtida. Det er jo det viktigste bidraget fylkestinget kan gi. Arbeidskraften er den viktigste ressursen for Nord-Trøndelag og ny vekst er avhengig av at alle som kan får anledning til å bidra. Det gjelder nordtrøndere

5 som i dag er utenfor arbeidslivet, men også flere som ikke er født og oppvokst her i Nord-Trøndelag eller her i Norge. Søndag kveld da jeg satt og forberedte talen og stoppet opp ved spanske Elenas dystre uttalelser om framtida for spanske ungdommer, sto det utlyst over 500 ledige jobber i hele Trøndelag. Nesten 150 av dem i Nord-Trøndelag. Arena programmene - de tre prosjektene. Fylkesordfører, tidligere i år kom nyheten om at to prosjekter fra Nord- Trøndelag vant fram i den nasjonale konkurransen om nye klyngeprosjekter gjennom det såkalte Arena-programmet som eies av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA Selskapet for Industrivekst. Sammen med Vindklyngen på Verdal som vant fram i samme konkurranse i fjor, har vi nå plutselig tre slike prosjekter i fylket. Det er grunn til å juble, for lille Nord-Trøndelag som nå er kommet i klasse med næringssterke fylker som Hordaland og Oslo. Og man kan spørre om hva det er som har hendt? To nye tilslag i Arena-programmet gir muligheter for kunnskap, kompetanse og penger til utvikling av potente klynger. Denne muligheten må vi ta tak i Nord- Trøndelag! Arena Vindenergi på Verdal har om lag 40 bedrifter i nært samspill med fagfolk fra HIST, NTNU og SINTEF. Koblet med Nowitech, som nasjonalt forskningssenter for vindteknologi knyttet til SINTEF i Trondheim, er dette et av de områdene der Norge med vår off-shore kompetanse vil ha et umiddelbart fortrinn. Håpet er at krisen i EU ikke forpurrer investeringstakten på vindkraft for mye. De to andre prosjektene har de to velklingende trønderske navnene, Smart Water Communities Cluster og Arena Smart Grid Services. Det dreier seg om smartere løsninger for forvaltning av vannressursene. I spissen for dette ligger arven fra Bjørn Lyng og Leksvik-bedrifter som har arbeidet inne på eller i nærheten av dette markedsområdet i mange år. I tillegg har vi spennende bedrifter i den samme klynga både i Malm og på Salsnes. Og så har de koblet på topp kompetanse fra NTNU samtidig som Leksvik Industriell Vekst og Trøndelag Forskning og Utvikling har bidratt.

6 Smart Grid eller smart nett, dreier seg om strømforsyning til husstander og bedrifter der informasjonsteknologi og strømforsyning kobles sammen på en helt annen måte enn i dag. Både nettselskaper og forbrukerne vil ha fordeler av dette. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har vært en motor i dette prosjektet. Så har de koblet på det nasjonale Smart Grid-senteret som ledes av NTNU og SINTEF og brukt Trøndelag Forskning og Utvikling som prosjektleder. Nå skal det etableres en testarena på Steinkjer kalt Demo Steinkjer. Igjen er NTE lokomotiv for regional næringsutvikling, og denne gangen med globalt potensial. Slik ønsker vi som eiere at NTE skal opptre! Morgendagen er alltid like viktig som dagen i dag. De tre Arena-prosjektene er alle innenfor området energi og miljø, som er et betydelig politisk satsingsområde fra regjeringen og fra oss i Trøndelag. I Felles Fylkesplan. Dermed har fylkeskommunen, Innovasjon Norge og VRI (Virkemiddel for Regional Innovasjon) Trøndelag, alle dratt i samme retning. Når vi gjør det får prosjektene sterk utviklingskraft. Med Demo-Steinkjer kan fylkestinget legge til rette for et storskalalaboratorium hvor morgendagens løsninger for energiforsyning og såkalt smartliving blir realisert. For Demo-Steinkjer gjelder det rett og slett å tenke stort nok. NTE og EL-biler Fylkesordfører! Jeg har mange ganger i løpet av de årene jeg har vært i fylkespolitikken tenkt med gleder over hvilken ressurs NTE representerer for fylket vårt. Hva vi har fått til, hva som skapes hver dag og hva det gir oss av utviklingskraft og muligheter framover. At NTE spisser en kunnskaps og nyskapingsprofil gir muligheter for Nord-Trøndelag. I går leverte fylkesråd for regional utvikling og fylkesråd for samferdsel og miljø en innstilling hvor Nord-Trøndelag fylkeskommune tar en sentral rolle i utbygging av ladestruktur for hurtiglading av elbiler i fylket. Dette skal skje sammen med EV Power, som er et datterselskap av NTE, og er den første kommersielle aktøren innen lading av elbiler i Norge. De jobber for

7 at alle som kjører elbiler og ladbare hybridbiler i Trøndelag skal få tilgang til et nettverk av ladestasjoner med hurtiglading. Satsingen vil bringe Nord-Trøndelag i fremste linje i verden når det gjelder tilrettelegging for hurtiglading av elektriske biler utenfor tettbygde strøk. Aktørene i utbyggingen vil få et fortrinn på landsbasis, noe som kan posisjonere dem til å bygge ut også i andre deler av landet. Ladenettverket vil trolig bidra til at flere vil kjøpe elbil, med de energiøkonomiske og miljømessige fordelene det har. Her gjelder det å bidra til å skape en trend. Også denne satsingen vil bygge opp om hele smart-city tenkingen som ligger til grunn for smarte strømløsninger, smart vannforvaltning og et grønnere levesett. Ungdommens engasjement Fylkesordfører, mulighetene innenfor de ulike Arenaprosjektene var også noe av det ungdommene på ungdomskonferansen var opptatt av. Ungdommen er den beste temperaturmåler på framtida! Med tanke på spanske Elena og ungdommene i eurolandene sine framtidsutsikter er kontrasten til Ungdomskonferansen her hjemme påtakelig. Men om framtidsbildet deres er ulikt er ikke ungdommen det. Ungdom orienterer seg nemlig internasjonalt fra første tastetrykk, av mange omtalt som online-generasjonen og er opptatt av framtida, hjemme og ute. Å ta den tydelige ungdomssatsinga i Nord-Trøndelag ett steg videre og inkludere rekruttering og arbeidsliv er nedfelt i fylkesrådets politiske plattform. Dette var også et av hovedpunktene som ble overlevert fylkesordføreren fra årets ungdomskonferanse. Landbruksmeldinga ny næringsutvikling Da regjeringa, jeg må si endelig, la fram ny stortingsmelding på landbruks og matområdet fredag før helga, var selvsagt den unge bondens framtidsutsikter et av kapitlene. Velkommen til bords er navnet meldinga har fått. Et modig navn vil jeg si, som gir gode muligheter for retoriske poenger i landbruksdebatten.

8 Befolkningsvekst, klimaendringer, press på naturressurser og stigende råvarepriser de siste årene har gjort matsikkerhet til et høyaktuelt og stadig viktigere tema nasjonalt og internasjonalt. I meldinga står det svart på hvitt at: Regjeringen ser på den globale matsituasjonen som et viktig bakteppe når framtidig matproduksjon i Norge skal vurderes. Og regjeringa støtter seg til statistisk sentralbyrå anslår at det vil bli 20 % flere innbyggere i Norge de neste 20 årene. Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til en økende befolkning i Norge. Det forrige fylkestinget holdt høy takt i landbrukspolitikken, og gjorde et grundig arbeid som ledet fram til regional landbruksmelding for Trøndelag. Det landbrukspolitiske engasjementet er stort fra samfunnsaktører i Trøndelag. Det store antall kronikker og innlegg fra fagmiljø, faglag, forskningsmiljøene, utdanningsinstitusjonene og redaksjonen i Trønderavisa viser dette med all tydelighet. For fylkestingets medansvar i gjennomføringen av den nasjonale landbrukspolitikken, gir Stortingsmeldingen flere interessante signaler. Inntektsmulighetene i næringen er avgjørende for konkurransedyktighet, rekruttering og nye investeringer, og må derfor videreutvikles. For å styrke verdiskapingen må alle ressurser tas i bruk. Ny næringsutvikling omtales som avgjørende for at den tradisjonelle produksjonen skal bestå. Distriktsprofilen i virkemidlene skal bli tydeligere. Det skal bli større regionalt handlingsrom i virkemiddelbruken. Mer forskning, utvikling og innovasjon i hele verdikjeden. Rekrutteringen til næringen og kunnskapsutvikling vil avgjøre i hvilken grad det store potensialet vil bli utnyttet. I tillegg inneholder meldinga målformuleringer om å bedre kapitaltilgangen i næringa. Jeg er også glad for at regjeringa vil evaluere struktur og innhold i landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå, og ikke minst kartlegge fagskoletilbudet og samfunnets behov for landbruks- og matfaglig

9 utdanning i fagskolene. Det er en avklaring vi virkelig ser fram til, og som går direkte inn i det fylkestinget har ansvar for. Det blir viktig at fylkestinget fortsatt tar tak når regjeringa skal utforme landbrukspolitikken slik meldinga legger opp til, og hever en tydelig røst fra landbruksfylket Nord-Trøndelag. Om meldinga blir vedtatt slik den foreligger er det fortsatt mye som skal mekkes på plass med direkte virkning for trøndersk landbruk. Skogkapitlet er tydelig på miljøinnsatsen På skogområdet er det dessverre lite i meldinga som tyder på bedre felles forståelse mellom miljøinteressene og de som forvalter ressursene lokalt. Økt aktivitet i skogbruket skal kombineres med bedre kunnskap om miljøverdiene i skog og styrkede miljøhensyn i skogbruket. Utvikle skogbrukets infrastruktur innenfor rammene av målrettede miljøhensyn og ivaretakelse av naturmangfoldet, for å gi bedre adkomst til skogressursene som grunnlag for økt skogbasert verdiskaping. Konfliktlinja om INON begrepet lyser imot oss, og muligheten for å ta ut skog i områder som har fått en miljøbeskrivelse - men som ikke er underlagt en ordinær verneprosess er uklar. Demokrati kjennetegnes ikke av fravær av motsetninger, men av at det finnes legitime prosedyrer og prosesser for å håndtere og balansere motsetninger. Jeg opplever dessverre at dette er for uklart definert for skogeiere som skal forvalte sine skogressurser til beste for verdiskaping og klima. Hvilke prosesser skal lede fram til vernebestemmelsen og hva slags verneforvaltning skal vi ha? Det er i dag ikke harmoni mellom den forventning Stortinget har skapt om at verneprosesser skal koples sammen med lokal utvikling og skape såkalte vinnvinn situasjoner, der legitimiteten til norsk naturvern styrkes og konfliktnivået dempes. For ei så viktig eksportnæring som skogen representerer i Trøndelag, kan vi ikke leve med et uavklart forhold til hvordan det demokratiske systemet skal fungere og hvilke demokratiske verdier som skal vektlegges i spørsmål som berører forvaltningen av en så viktig ressurs som skogen.

10 Fylkesrådet har derfor engasjert seg, sammen med skognæringa sjøl og Fylkesmannen om et utvalgsarbeid som skal få dette på bordet. Hvor er det legitime grunner til ikke å godta tyngre tekniske inngrep og er skogsbilvei et tyngre tekniske inngrep? Og hvilke konsekvenser gir det for den samlede skogressursen i Nord-Trøndelag. Skal vi realisere verdiskapingspotensialet og bidra positivt til klimaregnskapet med CO2 binding i skogen må man ut av skyttergraven og opp på bordet. Vi må alltid huske at rein luft, reint vann, naturmangfold og naturressurser som verdigrunnlag er vårt fremste fortrinn. Man kan enkelte ganger få inntrykk av at dette er snudd helt på hodet og at det er vårt største problem. Vi må påvirke sentrale myndigheter, men vi må framfor alt stå opp og tro på oss selv. Nord-Trøndelag råvareproduserende fylke Nord-Trøndelag blir med rette beskrevet som et råvareproduserende fylke, og våre største fortrinn består i å kunne foredle disse råvarene lokalt og regionalt. Skog, landbruk, mineraler, vill og oppdrettet laks. Den største råvaren er likevel menneskene - nordtrønderne - og i Namsos i tida som kommer kanskje namsosrockerne åpnet Rock City Namsos dørene og opplevde overveldende besøk på opplevelsesenteret for Trønderrocken første åpningshelga. Det er viet mye spalteplass til den nye storsatsinga på reiseliv og kultur i Namdalen, og jeg håper og tror de vil lykkes, sjøl om lykka itj kjæm rækan på ei fjøl, som D.D.E synger. Reiseliv, opplevelse og kulturnæringer er et mulighetsområde for Trøndelag. Den overordna samfunnsutviklinga har ført til økt etterspørsel etter kultur og opplevelser, og kulturnæringene er nå den mest voksende industrien i verden. I en kartlegging av kulturnæringer i Norge tilbake til 2004 var det beregnet at kulturnæringene målt i bruttoprodukt er litt større enn nærings- og nytelsesmiddelindustrien, over dobbel så stor som jordbruk og skogbruk og over tre ganger så stor som fiske. Tall fra Østlandsforskning viser at i perioden økte sysselsettingen i disse næringene med 10%, mens det totale antall sysselsatte i Norge økte med 9,6.

11 Vi vet også at om ikke vi i distriktene tar en offensiv rolle vil veksten i denne næringa komme i mer sentrale strøk, derfor er Rock City viktig! For å nå målene om økt sysselsetting innen kulturnæringene i Trøndelag vil det være viktig å løfte fram kulturnæringene som næringsområde, og deres mulighet for verdiskaping. Også våre offentlige kulturinstitusjoner spiller her en viktig rolle som attraksjoner og opplevelse eller reiselivsprodukter. Samtidig må en dyrke frem et multikulturelt og tolerant samfunn som av mange betegnes som forutsetninger for at kulturnæringer kan utvikle seg og lykkes som nyskapende næringer. Det er viktigere enn noen gang. For bolyst og trivsel har kulturen også en betydelig effekt. Mye av utfordringa for Nord-Trøndelag handler om å rekruttere arbeidskraft og rett kompetanse. Vi vet også at det å bo ett sted og arbeide et annet, gir fleksibilitet og utgjør et fortrinn for rekruttering. I de neste 5-10 årene vil Osloregionen vokse med et helt Nord-Trøndelag, altså med nærmere innbyggere. Og Trondheim vil vokse med et helt Stjørdal eller helt Levanger eller Verdal for å gi et bilde. I det perspektivet sier det seg selv at vi må ha en aktiv rolle overfor Trondheimsregionen og søke å spre vekstaksen lengst mulig innover Innherred. Vi vet at toget er det foretrukne framkomstmiddel for pendlere, dermed står jernbanen sentralt i vår utviklingsstrategi. Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen er på overtid. Derfor tar Trøndelagsfylkene med fylkeskommuner og kommuner skjeen i egen hånd og danner et selskap for å påskynde prosessen med elektrifisering. Tunnel gjennom Gevingåsen gir noen få minutter spart tid, men representerer første konkrete skritt mot en time Trondheim-Steinkjer. I tillegg hører modernisering av E6 på samme strekning med. Fylkestinget inviteres i denne samlingen til å uttale seg om KVU på strekningen. En annen viktig ferdselsåre, hvor vi er pådriver - men også eier - er veistrekningen FV 17. Omfanget og kompleksiteten på prosjektet er stort, og fallgruvene mange når mange aktører skal finne sammen til felles løsning. Næringslivet i både Steinkjer og Namsos er skjønt enige om at en samlet utbygging er å foretrekke. I helhetlige avveiinger må til slutt noe settes foran noe annet.

12 Videre utvikling av fylkets næringsliv og tilrettelegging for bosetting krever at vi gjør noen valg - gjerne verdivalg. Det er ikke slik - dessverre - at alle interesser alltid kan forenes. Fylkestinget har satt 1,4 milliarder til rådighet. Om vi skal lykkes med en helhetlig utbygging gjennom et bomprosjekt må kommunene bli enige. Det er en forutsetning for at Stortinget sier ja. Jeg vil også benytte denne anledningen til å understreke at fylkesrådet ikke er fornøyd med plansituasjonen for veginvesteringer. Vi liker dårlig situasjonen der vi ikke når opp til de investeringene fylkestinget har vedtatt. Det finnes gode forklaringer på hvorfor det ikke leveres i tråd med målsettingene, men her må steinene snus enda en gang. På asfaltprogrammet leveres det. Slik vi nå ligger an er det mulig å nå målet om asfalt på alle fylkesveger før det er bra. Kulturell moblisering Lokalsamfunn i bygd og by er blitt rammer for mobile mennesker med individuelle livsløp. Forventningene og det første kravet til stedet er ikke tilhørighet eller det som skiller seg ut, men rimelig og rettmessig tilgang på opplevelse, varer, tjenester og muligheter. Opplevelsen av at standarden her bør være som på andre steder, vinner over det spesielle, det som sier: slik vil vi ha det her, for slik har det vært før. Det spesielle blir mer viktig i å bygge identiteten til de som bor her, fortelle historien. Skal vi greie å integrere nye nordtrøndere, må vi kunne fortelle hva for en plass de har kommet til, vår kultur og historie. Med tanke på hva vi som nasjon opplevde 22. juli har kulturen vist sin berettigelse som et folks kollektive ramme. Da terroren ramma London, New York og Madrid, var gatan tom. Store arrangement ble avlyst. I Norge skjedde det stikk motsatte. Folk søkte sammen og svært få kulturarrangement ble avlyst. På Stiklestad så også i år over publikummere spelet og Stiklestad var arenaen for dialogen der Jonas Gahr Støre besteg talerstolen. Eksemplene er mange på kulturell mobilisering ved kriser, og kanskje den sterkeste symbolikken i det kom fram da Nordahl Griegs Til Ungdommen ble

13 rammen for store deler av den kollektive sorgen. Diktet som ble skrevet i 1936 etter at han engasjerte seg mot fascismen under den Spanske borgerkrigen. Det er ingen tvil om at mange av oss hadde håpet på en høyere valgdeltakelse, sett i lys av sommerens angrep på regjeringskvartalet og politisk engasjerte ungdommer på sommerleir. Det er levert en interpellasjon til fylkestinget om akkurat det, og jeg håper, fylkesordfører, at fylkestinget tar en debatt om folkestyrets utvikling. Fram til neste valg tror jeg vi skal bli enda bedre på å jobbe etter Nord-Trøndelagsmodellen, hvor vi samhandler regionalt om de aller fleste oppgavene. Med en synkende valgdeltakelse blir det enda viktigere å forankre de valg vi tar på vegne av nordtrønderen. Framtida. Det er mange som prøver seg på å spå om framtida. Men om jeg skulle satt meg sjøl tilbake til da forrige fylkesting nettopp var konstituert i 2007, ville jeg hevet øyenbrynene om noen tordnet med global finanskrise, realøkonomisk tilbakeslag og høyreekstremistisk terror på norsk jord. I Nord-Trøndelag må vi tro på oss sjøl, på framtida og på at vi som bor her er de beste til å forvalte Nord-Trøndelag. Samtidig som mulighetene også i Nord- Trøndelag kan ligge langt utenfor både fylkesgrensa, riksgrensa og på andre kontinenter. I usikre tider er den beste strategi å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Takk!

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 foto: Elisabeth H. Sæther Kreative Trøndelag - her alt e mulig- uansett Forord Denne planen er andre generasjons felles fylkesplan for Trøndelag. Det spesielle er at to fylkeskommuner

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2012 Paradokset Rogaland Sterk oljedrevet vekst i en ellers usikker verden. Veksten gir utfordringer, et stramt boligmarked og flaskehalser i trafikken gir kapasitetsbegrensninger.

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 11. des. 1) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruksog 1258 matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) 2) Endringar i statsbudsjettet 2014

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen!

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Forord Senterpartiets programkomité legger med dette fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 00-01. Programmet skal stake

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Utredning og forslag til organisering - 2012 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjoner 3 1.1 Vedtak i formannskapet 4 1.1.1 Mandat 4 1.1.2 Tolking av

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57):

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57): 2007 Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10 President: Hans Frode Kielland Asmyhr Dagsorden (nr. 57): 1. Interpellasjon fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til utenriksministeren: «Grenseregionen mellom

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret.

Detaljer