Prosjektbeskrivelse. ES Plug-in hybrider och elfordon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse. ES439943. Plug-in hybrider och elfordon. 13.10.08."

Transkript

1 1 Prosjektbeskrivelse. ES Plug-in hybrider och elfordon DEL 1: FoU prosjektet 1. Mål Prosjektet skal utvikle forslag til en intelligent infrastruktur for plugg inn biler (plugg inn hybridbiler og rene elbiler) samt vise hvordan regionale trafikkmønstre og evt. endring av disse kan danne utgangspunkt for effektiv bruk av plugg inn biler. Prosjektet skal søke standardisering av løsninger I samarbeid med internasjonale aktører innen bransjen og bilindustrien. Bilenes elforbruk skal kobles direkte opp mot produksjon av fornybar energi. Ovennevnte vil totalt sett lette introduksjonen av plug in biler i markedet og lede til oppfyllelse av deler av målsettingen i konseptet Den norske målsettingen m.h.t. elektrifisering av transportsektoren er parallell og prosjektet vil gi vesentlig kunnskap som kan brukes i norske løsninger. Delmål: Beskrive en infrastruktur som som gir effektive løsninger m.h.t. ulike ladningsmetoder, debitering og intelligent kommunikasjon Utvikle forslag til regional anvendelse av plug in biler Bidra til internasjonal standardisering innen fagområdet plug in infrastruktur Lage informasjonsmateriell i.f.m. markedsintroduksjon og utvikling Beskrive elsystemets robusthet og nye løsninger av flaskehalser i.f.m. elektrifisering av veitransport og lokal produksjon av fornybar energi Foreslå samferdsels- og økonomiske virkemidler for storskala markedsintroduksjon 2. Kunnskaps- og teknologifronten Pr. i dag fins elbiler med sterkt begrenset batterikapasitet. Plug in hybridbiler fins på prøvestadiet, bl.a. i Frankrike, men har den samme begrensning m.h.t. batterikapasitet. Det forskes i stor grad på nikkel metallhydrid batterier som forventes å få betydelig økt kapasitet i.f.t. dagens nikkel metallhydrid batterier. Plug inn hybridbiler og elbiler med stor batterikapasitet ventes introdusert i Intelligent infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet for normal og hurtig ladning må da kunne tilbys for å oppnå en hurtig markedsintroduksjon og reduksjon av CO2 utslipp. Kunnskap om infrastruktur, intelligent bruk ( bl.a. tidsvariabel ladning ), effektiv regional bruk av bilene, lettfattelig informasjon og standardisering er i dag mangelvare. Slik kunnskap må utvikles og spres raskt. Detter er bakgrunnen for prosjektet. 3. FoU utfordring Sentrale FoU utfordringer:

2 2 Finne optimal timing for enkelttiltak ved markedsintroduksjon av plug in biler Utvikle forslag til infrastruktur for intelligent ladning Utvikle forslag til betalings- og kommunikasjonssystem Utvikle informasjonsmateriell for infrastruktur i en folkelig språkdrakt Utvikle regionale løsninger for praktisk bruk av bilene Bidra til standardisering innen EURELECTRIC og SEK Utrede effektive samferdsels- og økonomiske virkemidler for en storskala introduksjon av bilene Prosjektet ligger i forkant av utviklingen i andre europeiske land. Prosjektet vil frembringe betydelig ny kunnskap innen de ulike forskningsområdene nevnt i delmålene. På sikt egner fagområdet seg for dr.gradsutdanning. Pr i dag er det ikke konkretisert planer om denne utdanningen, men dette vil bli løpende vurdert. 4. Angrepsmåte/metode Det må utvikles scenarier ut fra modeller som beskriver introduksjon av bilene under gitte forutsetninger. Bruksmønster for bilene, bl.a. årlig kjørelengde, daglig bruk og preferert ladested må prognostiseres. Konseptutvikling av infrastruktur og utarbeidelse av forslag til implementering av denne bir deretter en hovedoppgave. 5. Prosjektorganisering Prosjektleder er Stefan Montin fra Elforsk. Han har ledet en mengde forskningsprosjekter og har siden 1997 vært ansvarlig for forskningsområdet Omgivelser og system. Egne publikasjoner ligger langt tilbake i tid. Elforsk søker samarbeid med et flertall aktører, bl.a. Power Circle, Test Site Sweden, Svensk HybridCentrum, bilindustrien, Energimyndigheten, Energistyrelsen i Danmark og andre nordiske interessenter, kommuner etc., også avhengig av finansiører. 6. Internasjonalt samarbeid Danmark trekkes med i konseptutviklingen av infrastruktur via Energistyrelsen. Internasjonal hovedsamarbeidspartner blir EURELECTRIC. Formålet er å tilrettelegge for en størst mulig europeisk bruk av plug in biler. Internasjonal bilindustri er en annen naturlig samarbeidspartner. 7. Fremdriftsplan med milepæler Hovedaktiviteter: Visjonsstudier avsluttes 2.kv Virkemiddelstudier avsluttes 3.kv. 2010

3 3 Utvikling av konsept for ladningsinfrastruktur avsluttes 3.kv Samarbeid med EURELECTRIC avsluttes 4.kv.2010 Standardisering avsluttes 4.kv Informasjonsvirksomhet og kunnskapssammenstilling avsluttes 4.kv.2010 Seminarer og hearings avsluttes 4.kv Informasjonsspredning i presse, radio og TV vil pågå kontinuerlig 8. Kostnader pr. utførende partner Post Personal- og indirekte kostnader Innkjøp av FoU tjenester Utstyr Annet Sum Alle beløp i KNOK. Tabellen viser sumtall for prosjektet. Det er pr. i dag ikke endelig avklart kostnadsfordeling i detalj pr. utførende partner i prosjektet. 9. Finansiering pr. partner Finansiør Egeninnsats Kontanter Totalt for 2009 og 2010 E.ON Fortum Vattenfall Svenska Kraftnet talls elselsk Sum ex. beløp fra Norges forskningsråd Totalbeløp som i finansieringsplanen Beløp fra Norges forskningsråd 600 Alle beløp i KNOK. Tabellen viser sumtall for 2009 og Beløpene kan variere noe mellom finansiørene etter at bidragene for 2010 er fastsatt på et senere tidspunkt.

4 4 DEL 2: Resultatutnyttelse 10. Overordnet ide Den overordnede ideen for prosjektet er at elektrifisering av deler av transportsektoren vil bidra til betydelig reduksjon av CO2 utslipp og således bidra til at deler av målene i konseptet oppfylles. Resultatene fra FoU prosjektet vil bli brukt som en norm for praktisk utforming av intelligent infrastruktur for lading av plug in biler i Sverige. Det skal også designes praktisk bruk av disse bilene i daglig transport i for eksempel Øresund regionen. Normen vil bli søkt standardisert via europeisk samarbeid for å tilrettelegge for størst mulig europeisk bruk av disse bilene. Norske og svenske utfordringer ved elektrifisering av transportsektoren er like og kunnskap fra dette prosjektet kan anvendes ved utforming av norsk infrastruktur for intelligent lading av plug in biler. 11. Innovasjon/nyhetsgrad Det vesentlige nyhetselementet i innovasjonen FoU prosjektet bidrar til, er realisering av løsning av deler av den globale klimautfordringen. En storskala introduksjon av plug in biler er et fullstendig nytt utviklingstrinn både for den globale samferdselen og tilhørende elinfrastruktur. 12. Plan for utnyttelse av FoU resultatene I den enkelte bedrift a. Forretningside FoU resultatene vil danne grunnlag for utforming av nettselskapenes infrastruktur og andre aktørers handel med el. Et standard ladesystem er en forutsetning for en storskala introduksjon av plug in biler. Her ligger det et betydelig potensiale for bilindustrien og utstyrsleverandører til elinfrastruktur, debiteringssystem osv. b. Innovasjon/nyhetsgrad Nyhetselementet i innovasjonen er muligheten for overgang fra fossil til elektrisk drift av bilparken, og på den måten oppnåelse av deler av de nasjonale klimamålene. Dette vil også gi en betydelig omlegging av samferdselsmønsteret ved introduksjon av nye transportløsninger ved bruk av ulike virkemidler for masseintroduksjon av disse bilene. c. Bedriftsøkonomisk verdi I Sverige fins ca. 4,3 millioner bensin- og dieselbiler. På sikt kan store deler av denne bilparken konverteres til plug in biler med en forbruksreduksjon av på ca. 50 TWh olje og en økning i elforbruk på ca. 10 TWh. Nettselskapene får en ny infrastrukturforretning med tilhørende kraftsalg for andre aktører.

5 5 Kommunikasjons- og debiteringssystemer vil utgjøre en betydelig del av investeringene. d. Plan for realisering Introduksjon av plug in biler, med betydelig økt batterikapasitet i forhold til i dag, ventes ca En infrastruktur for lading må bygges opp fra samme tidspunkt. e. Risikoelementer Batteriteknologisk forbedring av betydelig format i forhold til i dag, er en forutsetning for storskala introduksjon av plug in biler. Forskningsresultatene så langt er lovende m.ht. overgang fra nikkel metallhydrid batterier til litium ion teknologien. Det er satt inn betydelige ressurser inne dette feltet på verdensbasis. 13. Miljøkonsekvenser FoU prosjektet er i ytterste konsekvens et rent miljø- / klimaprosjekt og er initiert av delmål som følger av de globale klimautfordringene. På sikt er miljøkonsekvensen redusert CO2 utslipp fra et forbruk på 50 TWh olje forutsatt dekning av elforbruket til disse bilene via fornybar energiproduksjon. 14. Øvrige nytteeffekter a. Betydning for involverte FoU miljøer De involverte FoU miljøene bygger i dette prosjektet opp kunnskap som er nødvendig for omlegging til klimavennlig veitransport. Dette vil gi muligheter for oppbygging av forskningskompetanse på internasjonalt nivå. b. Betydning for andre enn prosjektdeltagerne Prosjektresultatene vil være av avgjørende betydning for utforming av en effektiv og standardisert infrastruktur for lading av plug in biler. 15. Informasjon og resultatspredning Resultatene fra prosjektet spres i form av seminarer og hearings samt i ulike tidsskrifter. Informasjon vil også bli gitt via artikler i presse og innslag i radio og TV. Svensk Energi skal medvirke til informasjonsspredningen og politiske kontakter.

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet Desember 2010 Forord I Klimaforliket fra januar

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag...

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn kontakt Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn Kontakt eiere Agder Energi Innovasjon AS BKK AS Dalane Energi IKS EB Nett AS Eidsiva Vekst AS Elverum Energi

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Vedtatt av kommunestyret 18. juni 2014 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Tidshorisont 3 1.3 Forankring 4 1.4 Status i Ski 4 2 Lading og

Detaljer

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo Oslo kommune Klima- og energiprogrammet Det grønne skiftet Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo 14.01.2015 Forsidefoto: Nicki Twang 2 FORORD Oslo kommune har ambisiøse klimamålsetninger: Vi skal

Detaljer

Ladbare biler hvorfor og hvordan?

Ladbare biler hvorfor og hvordan? Ladbare biler hvorfor og hvordan? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Tom Wigdahl Rådgiver, EBL Kompetanse AS Bergen, seminar, 19.10.09 Agenda Norges klimamål mot 2020 2050 Handlingsplan

Detaljer

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Prosjektnavn: N-SUMO *) Revidert søknad pr 20050520 Prosjektleder Terje Ormhaug Telenor R&D Innholdsfortegnelse Prosjektnavn: N-SUMO *)...1

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind:

Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind: Det gode vindbruk Løsninger i vinden! Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind: Støy? Fugl? Visuell forurensing? Verdien på

Detaljer

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling M229-2014 RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Miljødirektoratet Kontaktperson i miljødirektoratet Are Lindegaard

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser av Finn Jørgensen Terje A. Mathisen Gisle olvoll Handelshøgskolen i odø enter for Innovasjon og edriftsøkonomi

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer