Teknologisk fremsyn. Bilmagi World of Carcraft Scenariets hovedtrekk. Sluttrapport, mai Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologisk fremsyn. Bilmagi World of Carcraft Scenariets hovedtrekk. Sluttrapport, mai 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Teknologisk fremsyn Bilmagi World of Carcraft Scenariets hovedtrekk Sluttrapport, mai 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Bilmagi World of Carcraft Scenariets hovedtrekk Personlig frihet og individuelle valg blir vektlagt i samfunnet. Mobilitet oppfattes som en rettighet det offentlige må legge til rette for. Bilen er viktig som fleksibelt transportmiddel for alle og som statussymbol og hobby for mange. Etter den økonomiske krisen mot slutten av 2020-tallet er det igjen stor optimisme og økonomisk vekst. Miljø- og samfunnsproblemer løses gjennom utvikling og bruk av ny teknologi. Selv om miljømålene for klimagassutslipp skyves ut i tid, er Norge blant de fremste med hensyn til reduksjon av utslipp. Norge ligger i teknologifronten med sitt automatiserte stamvegnett etter en storsatsing i årene fra Ulykkestallene er svært lave og politikere, fagfolk og forskere besøker Norge for å lære av våre erfaringer. I aksekorset er dette scenariet plassert oppe til høyre. Det følger av vektlegging på enkeltindividets frihet og at det man oppfatter som individuelle rettigheter står sterkt. Miljømål blir gjenstand for forhandlinger og skyves i praksis ut i tid fordi man mener at markedskreftene skal løse miljøutfordringene. De må stimuleres til dette, men det tar tid før markedskreftene tar tak i utfordringene for alvor. Innføring av miljøkrav til produkter og tjenester er krevende og det tar tid før systemet får effekt. I tillegg tar det tid å endre holdninger hos forbrukeren som til syvende og sist er opptatt av pris. Troen på at man kan løse konsekvensene av klimaendringene etter hvert som de oppstår er fremherskende. I alle våre scenarier har vi forutsatt at Norge har politikere som gjør overordnede prioriteringer innenfor samferdsel, setter mål og viser vilje til å satse for å nå disse. Vi har også forutsatt at Norge i 2040 fortsatt skal være et attraktivt land å arbeide og bo i. Nedenfor vil vi først presentere scenariet i et oversiktsbilde eller sammendrag over to sider som innledes med en kort fortelling, følges av en beskrivelse av tilstanden i 2040 og avsluttes med et sammendrag av hendelser som leder frem til 2040.Etter dette følger en mer detaljert fortelling om hvordan vi tenker oss at dette scenariet kan vokse frem. 2

3 Oversiktsbilde Bilmagi Fortellingen I forbindelse med rehabiliteringen av vegsystemene i perioden , benyttet Norge anledningen til en fremtidsrettet og offensiv vegsatsing. I samme periode jobbet man intenst med intercitytriangelet rundt Oslo for å løse transportutfordringene med den kraftige befolkningskonsentrasjonen på det sentrale Østlandet. I påvente av de øvrige baneløsningene startet fylkesregionene storstilt vegutbedring etter at km riksveger ble omklassifisert til fylkesveger i Det ble satset kraftig på å ta i bruk og utvikle teknologiske løsninger innen transport generelt og mot vegbrukerne spesielt. Det ble en målsetting å utvikle infrastrukturen offensivt slik at den ble effektiv og sikker med en tilfredsstillende forutsigbarhet for fremkommelighet. I tillegg stimulerte arbeidet med infrastrukturen i seg selv leverandører av teknologi og tjenester til å finne innovative løsninger. En hovedingrediens i oppskriften var å øke utnyttelsesgraden og dermed effektiviteten i den eksisterende transportinfrastrukturen ved hjelp at IKT som også kunne bidra til måloppnåelse innen sikkerhet og tilgjengelighet. Illustrasjon: Knut Westad Tilstanden i 2040 I 2040 er riksvegenes hovedstrekninger mellom de store byene klargjort for automatisert kjøring. Fylkesvegene er oppgradert og i sum har Norge et effektivt, sikkert vegnett med infrastruktur som er tilrettelagt for miljøtilpasset bilteknologi. Satsingen på økt utnyttelse av eksisterende vegkapasitet og intelligente transportsystemer (ITS) har gitt landet en veginfrastruktur som regnes for å være et av de mest effektive transportsystemer i Europa. Førerstøttesystemene, som samvirker med den elektroniske infrastrukturen og baserer seg på sanntidsinformasjon, gjør at vegfarende aksepterer offensiv bruk av strenge sikkerhetsregimer. Sammen med de fysiske sikkerhetstiltakene oppfattes dette som tilrettelegging for effektiv mobilitet og ikke som begrensing av personlig frihet. Selv om man i 2040 har lagt til rette for å bruke sykkel til de korte turene, foretrekker man gjerne å bruke den elektriske STVen (Short Trip Vehicle). Familievennlige 7-setere er tilbake for fullt fordi 3

4 hybride løsninger har gjort de litt større bilene energieffektive og er svært gunstige for familienes fritidslogistikk der man utnytter systemet for spontan samkjøring til fulle. Transportselskapenes trailere og ekspressbusser benytter biodrivstoff, og lastebilene til lokal varedistribusjon er hovedsakelig elektrisk drevne aggregathybrider. Bybusser har god tilgang på varierte drivstoffer og benytter alt fra biogass til brenselcelle. I bykjernen er det kun tillatt å bruke 0- utslippsbiler og her råder de elektrisk drevne bilene grunnen. Riksvegnettet er gjennomgående koblet til flyplassene - også de regionale. Flyplassene er oppdatert og moderne med høy grad av selvbetjening i alle funksjoner inkludert sikkerhetskontrollen. Deler av det såkalte kortbanenettet er imidlertid redusert fordi de gode forbindelsene på bakken gjorde flere av småflyplassene overflødig. Teknologiutvikling og nye regler for flyvning har ført til reduksjon av klimautslipp for fly, men fremdeles er fly sammen med skipstrafikken de største kildene til utslipp av CO 2 innen transportsektoren. Hvordan skjedde det? I valgkampen 2009 ble samferdsel en av hovedsakene og for første gang ble det slått fast at Stortingets transport- og kommunikasjonskomité ikke nødvendigvis skulle settes sammen av samferdselspolitikere fra distriktene. Det særegne norske tankesettet om beslutningssystemet innen infrastruktur og koblingen til distriktspolitikere skulle under lupen. Man begynte å se til våre naboer Sverige og Danmark som gjennom flere tiår hadde satset bevisst på infrastruktur som bærebjelke for sin verdiskaping. Enkelte av fylkesmennene tok til orde for å nekte overtagelse av riksvegene i 2010 uten kompensasjon for gapet mellom vegnormalkravene og den faktiske tilstand på vegene de skulle overta. De ville ikke bli sittende med svarteper selv om de mente at lokal styring og prioritering av ressurser var viktig og riktig. Løsningen ble å opprette et infrastrukturfond på 300 mrd som fylkesregionene kunne låne midler fra. Finansieringsløsningen ble krumtappen i en suksessrik forvaltningsreform i vegsektoren. Oppmerksomheten om infrastrukturens betydning for verdiskaping og den konkrete finansieringen av veginfrastrukturen, ble startskuddet for en lang periode med konstruktiv utvikling av infrastrukturen. Det bidro til en samling om utnytte teknologi i løsninger som både skulle være bærekraftige og støtte oppunder verdiskaping. Mange trakk paralleller tilbake til og 60-tallet, og man snakket igjen om at innsatsen nå var tuftet på visjonen om å bygge landet. Utviklingen medførte ikke bare gode veger, men også direkte verdiskaping og vekst som følge av en betydelig leverandørindustri knyttet til utvikling av infrastrukturen. Hva hvis miljøargumentet forsvinner? Illustrasjon: Knut Westad 4

5 Bilmagi hendelser mot 2040 Med veg skal landet bygges Vegene i Norge var i forfall ved inngangen til 2000-tallet og hadde et enormt etterslep i vedlikehold. Dette hovedinntrykket overskygget de vegstrekningene som tross alt var oppgradert og i god stand. I oktober 2006 la Statens vegvesen frem beregninger som viste at det ville koste 460 milliarder å få fullgod standard på riks- og fylkesveger. 1 Tidsperspektivet for utbedringer var svært usikre. Hvis man i det hele tatt klarte å bygge seg opp til ønsket standard, antok man at det ville ta mellom 50 og 90 år dersom de offentlige bevilgninger og brukerfinansiering fortsatte på samme nivå. Det var da snakk om å komme opp på en standard i tråd med veiledninger gitt i håndbøker og retningslinjer som gjaldt på den tiden. Vegstandarden i Norge ble av mange hevdet å være blant de dårligste i Europa. 2 Det var et unisont krav fra næringslivet, regionale myndigheter og befolkningen for øvrig om et skikkelig løft for vegene. Forskningsmiljøer pekte tidlig på at bedre kapasitetsutnyttelse av vegene hadde et langt større potensial enn man var klar over dersom man for alvor Vanligvis kan en ordinær tofeltsveg bare betjene ca 2000 biler/t. Dersom elektronikken får ansvaret for kjøringen og man kobler sammen bilene elektronisk, dobler eller tredobler man veikapasiteten. Illustrert vitenskap05/2006 satte inn helhetlige virkemidler på flere samfunnsområder og tok i bruk teknologi. Det ble derfor satset på utbedring av eksisterende fremføringsakser fremfor å etablere nye. Automatiserte riksveger mellom storbyene Førerstøttesystemer var kommet relativt langt i 2009 og nye biler helt ned i familieklassen ble levert med avanserte systemer for informasjon, komfort og sikkerhet. Systemene var kjøretøybasert og de enkelte bilmerker hadde sine egne løsninger. I september 2008 lanserte Volvo sin oppsiktsvekkende visjon; Ingen skal dø i en ny Volvo etter Standardiseringsarbeidet gjennom hele 2010-tallet resulterte i at man fikk etablert den nødvendige kommunikasjonsinfrastrukturen som skulle til for å få bilene på internett som populærutsagnet var. Enkelt sagt dreide det seg om å få de forskjellige systemene i bilene til å snakke samme språk og tilsvarende for datautvekslingen til og fra infrastrukturelementene. Den massive utbyggingen av fysiske midtdelere i la i praksis grunnlaget for at bilførerne raskere aksepterte elektroniske støttesystemer i bilene. Det var lettere å stole på teknikken når man var adskilt fra møtende trafikk. Utviklingen dreide seg om å ta i bruk mulighetene som lå i kommunikasjon mellom infrastrukturen og bilenes navigasjons- og førerstøttesystem. Dermed kunne man formidle meldinger til føreren gjennom tilleggsinformasjon til den lokale kartinformasjonen. Dette måtte imidlertid gjøres ved manuelle oppdateringer og det ble ingen debatt om personvern fordi føreren tross alt måtte koble seg til selv for å laste ned oppdatert informasjon. Radiokanalen P4 levde derfor fortsatt godt på å formidle sanntids vegmeldinger fra sitt helikopter.. De som drev med næringstransport ville imidlertid videre, og automatisering av meldingsformidlingen ble innført i 2016 etter at nasjonal vegdatabank (NVDB) 1 Statens vegvesen: Stamvegutredninger, oktober Flere nyhetsoppslag eksempelvis: Aftenposten 1. Mars

6 hadde montert RFID-brikker på de viktigste installasjonene langs riksvegene, og dermed kunne få inn sanntidsinformasjon til de sentrale databasene. Bilførerne kunne få tilgang til denne informasjonen dersom de ønsket det. De kunne velge å være online hele tiden eller å oppdatere sporadisk. Dette åpnet i neste omgang for at bilbaserte systemer samvirket med hverandre og med infrastrukturen. Ekstrautstyr som tidligere ble benevnt hver for seg, eksempelvis NAVI (navigasjon/gps), LDWC (lane departure warning & controle) og ISA (intelligent speed adaption) ble samlet i utstyrspakken CVIS-utrustning (cooperative vehicle-infrastructure system)3. Dermed lå alt til rette for å innføre neste trinn av ISA, nemlig I2SC (intelligent infrastructure speed controle) som var betegnelsen på systemet der infrastrukturen aktivt grep inn i fartstilpassingen. Informasjons- og kommunikasjonsteknologien Norge har alltid ligget langt framme i utvikling og bruk av IKT også innen transport og logistikk. På området hadde vi verdensledende selskaper som først bygget seg opp på automatiske bompengesystemer, og deretter deltok i stadig nye innovasjoner innen sikker og effektiv mobilitet for personer og gods. Intelligente transportsystemer (ITS) var et område med et uoverkommelig stammespråk og krevde høy spesialkompetanse. Naturlig nok når man fikk teknologikonvergens mellom fagområdene IT og samferdsel. De kjøretøybaserte systemene var kommet langt og flere bilmodeller kunne allerede i tidlig på 2010-tallet leveres med automatiske avstandsholdere, radarsystem for å se rundt svinger og lysforsterkningsutrustning for bedre sikt i mørke. Mange prosjekter finansiert av EUs rammeprogrammer la frem rammeverkt og tidsperspektiver for teknologiutvikling mot intelligente biler. De samme prosjektene pekte også på at full utnyttelse av systemene ville kreve en infrastruktur som kunne samvirke med kjøretøyene. Man mer enn ante at fremtidens vegbygging ville få nye dimensjoner som gikk langt utover asfalt, skilting og merking. Fra IT-verden var et kjent begrep Web 2.0. Ved å legge til visjonen om the internett of things, der datautveksling foregår automatisk mellom maskiner, utviklet man innen samferdsel begrepet Infrastruktur 3.0 som beskrivelse av kommunikasjonssystemene, systemarkitekturen rundt transportapplikasjonene og de tekniske installasjonene i den intelligente infrastrukturen. 3 EU prosjekt: The CVIS-project, 6

7 Grunnlaget for automatisert kjøring i Norge var på plass i 2030 etter omfattende testing og Vegdirektoratet ga ut sin håndbok for automatiserte veger. Siden debatten om høyhastighetstog fortsatt ikke var avklart, valgte man å satse på strekningen Oslo-Trondheim som et internasjonalt signalprosjekt for automatisert stamveg med snitthastighet for lastebil på 80 km/t, null ulykker og en visjon om null utslipp. 0! SKAL STOPPE TRAFIKKDØDEN I 2040 Det lenge etterlengtede målet om null drepte i trafikken kan bli nådd i Det forutsetter imidlertid at vi raskt får slutt på den tragiske situasjonen der tilrettelegging for syklister og gående medfører økning i ulykkestallene. Etter økningen i antall drepte og hardt skadde i perioden tallet, viser statistikken i 2038-analysene at man har fått bukt med møteulykker og utforkjøringer. Nå settes alt inn på å sørge for at myke trafikanter får reell fortrinnsrett i trafikken. Det viser seg nemlig at syklister og gående er overrepresentert i ulykkestallene. De sentrale myndighetene nøler med å ta ansvar da de holder fast ved at dette hovedsakelig er lokale problemer. Lokalt viser man til satsingen på tilrettelegging for sykling var et nasjonalt løft, og mener at nå må sentrale myndigheter også bidra med midler til en ny nasjonal offensiv mot følgene av innsatsene. De mener at alt er forsøkt. Bedre merking, skilting, fysiske tiltak i vegbanen, kampanjer osv. Stort sett med minimal virkning på ulykkestallene. Hva kan de gjøre med sine høyst begrensede midler? Trygg trafikk mener at problemet ikke lenger er bilene, men at infrastrukturen henger etter. De viser til at det nå snart er 20 år siden flere bilmerker begynte i å levere ekstrautstyr der sensorer oppdager mennesker og advarer føreren. Det er lenge siden teknologien kunne løse problemet med ulykker ved for eksempel gangfelt. Fagsjef Eva Skille i TT forklarer at dersom en bil kommer for nær et menneske i et område der personen har fortrinnsrett vil bilen selv overta kjøringen og stoppe uavhengig av hva føreren gjør. Hun får støtte fra prosjektlederen i det nylig igangsatte prosjektet for intelligent veginfrastruktur. Han viser til 2 eksempler på at infrastrukturen kan forsterke sikkerhetstiltak eller overstyre bilføreren helt. Sikre gangfelt Det er godt kjent at antall ulykker øker dersom man etablerer et gangfelt. Til tross for skilting, humper og tydelig merking oppnår man altså med det motsatte av man ønsker. Elektronisk forsterkning av gangfeltet får man ved å ta i bruk sensorer som oppfatter at et menneske har tenkt seg over vegen. Sensoren sender signal til den dynamiske skiltingen som endrer farge og/eller form. Den kan også gi beskjed direkte i bilen når dette blir en del av standard sikkerhetsutstyr. Føreren får i så fall varsel om faren. Dersom han ikke foretar seg noe stanser bilen selv. Fartshumpene kan fjernes Fysiske fartsdempere har vist seg å være eneste mulige løsning for at farten skal reduseres på strekninger f. eks. i et boligfelt. Humpenes ulemper med tanke på HMS for yrkessjåfører, støy og utslippsøkning fra bilene oppveies av hensikten med anlegget. De kan erstattes av elektronisk infrastruktur som kommuniserer med bilen og gjør det umulig å kjøre fortere enn fartsgrensen. Det mest kostbare er antakelig å fjerne selve forhøyningene. Som svar på motforestillingen om at det tar lang tid før alle biler har slik fartsstyring, refererte Prosjektlederen for intelligent infrastruktur en artig tanke fra en idédugnad. Man kunne tenke seg at en som kjørte for fort i en 30-sone ble stanset av en bom som utløses av fartsoverskridelsen. For å komme videre måtte han betale 100 kr i avgift 7

8 Time to market for bilteknologiske revolusjoner De elektroniske fremskrittene for biler ble ikke sett på som spesielt revolusjonerende. Mest sannsynlig fordi man var vant til at utviklingen innen IKT gikk fort, og at det ble tatt i bruk i bilene var like naturlig som introduksjonen på alle andre arenaer. Derimot ble det sett på som mer uvant at man skulle bruke elektrisitet til å drive bilparken. Dette til tross for at det historisk sett ble utviklet før den første motorvognen ble patentert. I forrige århundre gjorde man stadig forbedringer innen forurensing som støy, partikler og miljøgifter. Forbedringene måtte som oftest fremprovoseres av regulering og påbud. Det samme ble av mange hevdet å være nødvendig for å få bukt med CO 2 -utslippene. En på det nærmeste havarert bilbransje ble tvunget til å tenke nytt gjennom strenge krav til redningspakker i forbindelse med finanskrisen etter Bransjen måtte sørge for å få mer miljøvennlige og sikre produkter i omløp så raskt som de faktisk hadde lovet. De kom godt i gang med restruktureringen, men satset ikke nok på å øke hastigheten i utviklingssyklusene for nye biler. I 2015 var forventningen i markedet skyhøy med tanke på de nye miljøvennligere løsningene. Nær sagt alle som skulle ha ny bil ønsket seg energieffektive kjøretøyer - enten elektriske eller hybride. Markedsintroduksjonene lot imidlertid vente på seg fordi man for det VITTIGE TUNGER i Sverige skal ha det til at hvert år på denne tiden samles representanter for bilindustrien, energiselskapene og myndighetene for å diskutere hva som er årets drivstoff. Denne vandrehistorien er slett ikke uten rot i virkeligheten. I løpet av de siste tiårene har en lang rekke drivstoffer blitt lansert med brask og bram for ganske raskt å forsvinne. I tur og orden har de ulike alternativene gjort seg lekre på drivstoffenes catwalk: komprimert naturgass, flytende naturgass, metanol, etanol, biodiesel, syntetiske drivstoffer, elbilen og ikke minst hydrogen. Etter behørig fotografering henges imidlertid drivstoffene pent tilbake i skapet mens blitzregnet faller over det nye og lovende alternativet. Dette gjentar seg i en tilsynelatende evig runddans. Forsker Erling Holden, Kronikk i Dagbladet 23. Jan 2007 første strevde med kompromisset mellom bilenes komfort, sikkerhetssystemer og energiforbruk. For det andre testet man ut svært mange løsninger mer eller mindre samtidig, og kjempet om å vinne frem med sin løsning som den beste. Forvirringen var stor selv hos meget kompetente bilteknologer. Hva skulle man satse på? Diesotto-motor? Hybridbil? Elbil? Aggregathybrid? Plugg-in hybrid? Biodiesel? Biogass? Bioetanol? Syntetisk biodiesel? Flexifuel? Hydrogen? Det var først i 2019 at salg av biler med lave utslipp tok seg opp da det i praksis ble ryddet opp i forvirringen ved at både andre generasjon biodrivstoff og batteriteknologien fikk sine kommersielle gjennombrudd parallelt. I tillegg var utbredelsen av renseanlegg for kullkraftverk kommet i gang og troen på elektrifisering av transport økte også i de store markedene i Europa. 8

9 Utviklingen innen hydrogen var også kommet langt, men fortsatt var kostnaden svært høy. Ladbare biler hadde et betydelig forsprang da altfor mange hadde oversolgt hydrogenteknologien på et tidlig tidspunkt. Det var særlig infrastrukturutfordringene som virket i negativ retning. De hadde derfor tapt betydelig tillit i forsknings- og innovasjonsmiljøene som i stor grad påvirket finansieringsordningene. Hydrogen brukt som drivstoff fortsatte å være på prosjektstadiet utover på 2020 tallet. Strengt tatt i tråd med den tidsutviklingen som de mer nøkterne og realistiske fagmiljøene hadde anslått. Fra teknologiundersøkelsen om transport Vi har i prosjektet spurt et representativt utvalg av Tekna-medlemmer om hvor sannsynlig de mener det er at ulike teknologier og transporttilbud vil være operative i Bilprodusentene hadde det tungt gjennom hele perioden , men overlevde ved å selge sine gamle fossilbaserte løsninger til de raskt voksende markedene i Kina og India der bilsalget økte eksplosivt i takt med den økonomiske veksten. I 2025 var man kommet langt med innføringen av transportmiddeltilpasset drivstoff og fremdriftssystem. Tunge lastebiler og ekspressbusser baserte seg fortsatt på diesel, men med 50 % innblanding av 2. generasjon biodrivstoff. Bybussene var på veg over fra naturgass til elektrisitet, først og fremst ved bruk av hydrogen brukt i brenselcelle. Varebiler, som hovedsakelig ble benyttet i lokal varedistribusjon, var elektrisk drevne og distribusjonen foregikk stort sett om natten av hensyn til trafikken i sentrumsområdene. Personbilene i privatbilmarkedet ble innrettet mer mot behovet den enkelte eier har. Større biler med hybride løsninger for de lengre turene og små batterielektriske biler til de korte turene. Mellomløsningen var en 4 seters aggregathybrid elbil som gjerne kaltes MRV (medium range vehicle). Enkelte bilforhandlere solgte pakkeløsninger for personlig mobilitet. Kunden kunne velge mellom 2-bilers-pakken SUV+STV, eller en pakke bestående av en MRV inklusiv abonnement med tilgjengelighetsgaranti på en hybrid SUV. I storbyene ble det ganske tidlig etablert bybilpooler med utleie av elbil. Utleieselskapene driftet også de mange parkeringsplassene med integrerte ladestasjoner. Enkelte av dem satset på konseptet med batteriskiftestasjon, men dette systemet slo aldri helt igjennom som følge av manglende standardisering og særegen infrastruktur. 9

10 Det manglet ikke på ideer og kreativitet når det gjaldt teknologi og markedsutvikling som følge av elektrifisering og webifisering av transport. Mye av det ble nok oppfattet som urealistisk, men konvergens mellom teknologier innen transport, kraftforsyning og IT ga etter hvert spennende løsninger og markeder. Sikkerhetssystemene var introdusert for lengst, men underholdning og e-handel direkte i bilen var det mange som forsøkte seg på. Videre dukket det stadig opp løsninger der man så for seg at bileieren ikke bare kjøpte strøm til bilene, men også stilte bilen med sine batterier til disposisjon for selskaper som drev med kjøp og salg av kraft. Disse etablerte seg gjerne i tilknytning til næringsområder slik at parkeringsanleggene fungerte som distribuerte kraftforsyningspunkter. Å flytte strøm uten ledninger Det er på høy tid at vi bruker den eksplosive veksten av elbiler og plugg-inn hybrider til å øke utnyttelsesgraden for de fornybare energikildene. Utfordringen for flere av fornybar-løsningene er fortsatt at de går på tomgang når belastningen i nettet er lav. Vi må la prinsippet om mange bekker små komme til sin rett idet de mange batteripakkene til sammen utgjør et stort lagringsmedium. Kilde, illustrasjon: Windtech international 2006, Adm dir. i kraftselskapet ETRANS i et foredrag på 2I-konferansen om intelligent infrastruktur i Trondheim i Fly på en renere himmel Da IPCC la frem sine rapporter i 2007 knyttet til klodens tilstand, gikk diskusjonene høyt om hvilke sektorer som fortjente verstingstemplet mest. Innen transportsektoren var det også om å gjøre og ikke sitte med svarteper. Flytransport ble stadig pekt på som versting. At fly brukte mye fossilt drivstoff kom man ikke unna, men bransjen var raskt på banen og pekte på at betydelige reduksjoner var mulig. Tallfesting var de forsiktig med men % innen 2020 ble anslått. De fikk også støtte fra klimaforskere som gikk langt i å antyde at flytrafikken kunne være en av de få sektorer som burde fredes. Gledelig var det da at flyselskapene sammen med de nasjonale lufthavnvirksomhetene ikke slo seg til ro med dette, men snudde hver stein og kom fort i gang med store reduksjoner og effektivisering av flyplassene inkludert tilbringersystemene. Dette bidro ikke bare til forbedringer innen klimautfordringene, men førte også til at man fikk noe bedre tid til å tilpasse utviklingen av flytransport til den voldsomme veksten som da ble tatt unna ved effektiviseringstiltak. At bransjen viste vilje til forbedringer medførte at myndighetene nasjonalt og internasjonalt aksepterte å gi sektoren noe mer tid til å stabilisere utslippene på en slik måte at ytterligere vekst i flytransport ikke medførte økning i utslipp. 10

11 Når man ser tilbake virker det som om de iverksatte tiltakene var ganske enkle. Forlengede oppovervendte vingetupper Winglets og nye landingsrutiner med glideflukt inn mot landing sammen med internasjonale endringer i rutemønster ga raske og signifikante resultater. I praksis dreide det seg om høyere kapasitetsutnyttelse (økt belegg pr fly), færre småflyplasser og flere direkteruter gjennom internasjonale avtaler. Effekten av tiltakene overgikk forventningene og innsparingene i drivstoffkostnader motiverte flyselskapene til å fortsette satsingen. Det totale energiforbruket, og dermed CO 2 -utslippene, var redusert med 50 % allerede i 2020 til tross for veksten i antall flyvninger. Den positive utviklingen på området medførte at man fikk gjennomslag for å starte bygging av den 3. rullebanen på Gardermoen i 2022 og den stod ferdig i Faktisk helt i tråd med Avinor sine vurderinger av trafikkvekst og anbefalinger fra Videre økte aksepten for at forurenser betaler for seg og kvoteregimene utviklet seg slik at flytrafikken i betraktes som klimanøytral i De første passasjerflyene i nytt design basert på ideen om flygende vinger ser dagens lys i 2040 og det er Finnair som bestiller 35 nye fly for å vise at de fortsatt står for sin 32 år gamle fremtidsvisjon for fly mot Norge Bilmagi På hovedårene mellom Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand er det bygget den såkalte A-stjernen med eget K-felt for automatisert kjøring. Det overgripende kommunikasjonssystemet sørger for at bilenes førerstøttesystem og infrastrukturen oppdaterer hverandre løpende. Sjåføren har til enhver tid sanntidsinformasjon om trafikkbildet 500 meter lenger frem. Kjøreruten han skal følge er oppdatert med fersk informasjon om vær og føreforhold. Alternative ruter er foreslått ved enkelte flaskehalser. Næringslivet har avstandskostnader som er konkurransedyktig som en direkte følge av de effektive stamvegene. Enkelte av transportselskapene irriterer seg over at de er pålagt å ha en person i hvert av de 8 vogntogene som er koblet sammen elektronisk og i realiteten kjører selv med 0,3 sekunders avstand og våken fører kun i det fremste kjøretøyet. Personbilene er på veg over på det samme systemet, men foreløpig er utstyret for kostbart for privatmarkedet. Det er særlig abonnementet på infrastrukturinformasjon som drar opp prisen for bruken av systemet. I tillegg ville man ikke ta i bruk systemet på innfartsvegene til de store byene. Dermed lar de store markedsvolumene vente på seg. Biler med den nødvendige teknikken kunne ha kjørt som kolonner i kollektivfeltet, men biltrengselen i jobbsentraene har gjort at politikerne nøler. Sikkerhetssystemene sørger for at enhver som tar i bruk et kjøretøy må gjøre visse forberedelser før han kan starte kjøringen. Bilen er ikke mulig å starte uten at enkle grep som å ta på sikkerhetsbelte er utført. De bilene som er klargjort for bruk på A-ringens kolonnefelt krever også at føreren har gyldig sertifisering dersom han taster inn en kjørerute der det blir aktuelt å benytte A-ringen. Det blir stadig diskutert om ikke denne sertifiseringsordningen burde gjelde all ferdsel på vegene. Kollektivtransporten utnytter vegene, og er svært fleksibel. Buss har også på lengre strekninger erstattet tog og er mange steder eneste tilbud. Buss er i dag et miljøvennlig og effektivt transportmiddel med brukstilpasset motorteknologi. Intercitybussene bruker biodrivstoff og bybussene er hovedsakelig elektriske. Prinsippet for kollektivtransport er at det er transportbehovene som styrer. I 4 Finnair: Departure 2093, Five visions for future flying, 11

12 Sverige satser man på individualisert kollektivtransport i et sporbilsystem etter mønster av det gamle Personal Rapid Transit systemet. I Norge var man nær ved å prøve det samme, men satset i stedet på konsepter der man baserte seg på biler og la til rette for transport-on-demand. Dette som lokale løsninger i kombinasjon med tilbringertjeneste til ekpressbussnettet. Ordinær Jernbane har man kun satset på i Oslo og rundt de største byene, der det er store brukergrupper. De mellomstore byene har etablert lettbaneløsninger som sammen med høystandard busstilbud gir god mobilitet i bykjernen og de ytre sentrumsområdene. Med satsing på veg og flytrafikk marginaliseres mye av annen type infrastruktur for persontransport mellom befolkningssentraene. Jernbanen er avlastet for persontrafikk og har i realiteten fått en formidabel kapasitetsøkning for godstransport. Jernbane til persontransport er i stor grad et fenomen i Oslo-regionen. De andre store byene har satset på lettbane. Store deler av miljøbevegelsen har endret holdning og er en konstruktiv partner. Flere av dem er meget kompetente på utvikling og bruk av ny teknologi. De er fortsatt vaktbikkje for miljøet, og ser til at alternative valg blir gjort til beste for det de mener er bærekraftig bruk av naturressursene. På ett område er det fortsatt store konflikter mellom miljøaktivister og myndighetene, og det gjelder ansvar for gamle synder. Veg, og infrastruktur knyttet til veg, er arealkrevende og mange steder har vegutbygging opp gjennom tidene ført til store inngrep i naturen. Flere steder har denne oppmerksomheten ført til store og kostbare restaureringsprosjekter der man har fjernet veg som ikke brukes og latt naturen få overta igjen. I realiteten er dette en videreutvikling av de gamle turistvegprosjektene fra 2000-tallet. Vegutbyggingen har favorisert Sør-Norge. Finnmark og det meste av Nord-Norge for øvrig er kommet langt med sine tilpassede løsninger for utvikling av infrastrukturen. Ettersom det var Sør-Norge som på 2010-tallet og 2020-tallet fikk de store satsingene på veg, satset man i nord på å utvikle og oppgradere vegnettet sammen med nabolandene. Når Finnmark nå for alvor får inntekter fra olje- og gassutvinningen i Barents, er dette arbeidet stimulert ytterligere. Finmark og delvis Troms har tettere infrastruktursamarbeid med Russland, Finland og Nord-Sverige enn med resten av Norge. Bilmagi - oppsummering 2010: Samferdselsdepartementets retningslinjer for NTP oversendes fagetatene 2014: Innføringen av strømmålere med 2-veis kommunikasjon (AMS) er sluttført. Tariffsystemet er i endring og prisen på strøm varierer over døgnet. 2015: Gjennombrudd for ITS infrastrukturen. Infrastruktur 3.0 etableres som visjon 2019: Gjennombrudd for kommersialisering av 2. Gen biodrivstoff, batteriteknologi og Hydrogen 2020: EUs 20/20/20-mål innfris ikke. Norge utsetter karbonnøytralitet fra 2030 til : Tallet på trafikkdrepte nærmer seg null 2040: Første del av A-stjernen åpnes mellom Oslo og Trondheim 12

World of Carcraft - Bilmagi

World of Carcraft - Bilmagi World of Carcraft - Bilmagi Personlig frihet og individuelle valg ble vektlagt i samfunnet på 2010- tallet. Teknologioptimismen rådet og man hadde tro på at samfunnsproblemer kunne løses gjennom utnyttelse

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 ARBEIDSBOK September 2008 Oppdatert etter seminar med SINTEF 26. august 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INTRODUKSJON

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna

Teknologisk Fremsyn i Tekna Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr. 2 Infrastruktur for Norge 2040 3 scenarier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no Dette heftet inneholder en foreløpig beskrivelse

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Teknologisk fremsyn Magiske byer World of Green Cities Scenariets hovedtrekk

Teknologisk fremsyn Magiske byer World of Green Cities Scenariets hovedtrekk Teknologisk fremsyn Magiske byer World of Green Cities Scenariets hovedtrekk Sluttrapport, mai 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening [Skriv inn tekst] Magiske byer - World of Green Cities - Scenariets

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007

STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen R-2012-007 STRATEGI OG KRITERIESETT FOR UTPLASSERING AV HURTIGLADERE (DEL 1) Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder MFA/THU_TRE/AHE

Detaljer

Teknologisk fremsyn Trender, drivkrefter og mekanismer

Teknologisk fremsyn Trender, drivkrefter og mekanismer Teknologisk fremsyn Trender, drivkrefter og mekanismer Sluttrapport, mai 2009 Hvilke krefter former fremtiden De første befaringene langs Bergensbanen ble gjort i 1872. Først i 1889 ble det besluttet å

Detaljer

[Skriv inn dokumenttittel]

[Skriv inn dokumenttittel] [Skriv inn dokumenttittel] Teknologisk fremsyn [Skriv inn undertittel for dokument] Godsmagi World of Cargocraft Scenariets hovedtrekk Sluttrapport, mai 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Godsmagi

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

TRANSPORTLAB /2030. Strategiske spørsmål mot 2030: - Vi legger veien mot et norsk transportsystem uten klimagassutslipp i 2030

TRANSPORTLAB /2030. Strategiske spørsmål mot 2030: - Vi legger veien mot et norsk transportsystem uten klimagassutslipp i 2030 TRANSPORTLAB /2030 - Vi legger veien mot et norsk transportsystem uten klimagassutslipp i 2030 Strategiske spørsmål mot 2030: Hva er de langsiktig smarte klimaløsningene for transportsektoren - og hva

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

BILs faktaark Om bil, vei og miljø. Versjon pr. juni 2013

BILs faktaark Om bil, vei og miljø. Versjon pr. juni 2013 BILs faktaark Om bil, vei og miljø Versjon pr. juni 2013 Innledning Bil og veitrafikk er temaer som engasjerer mange både i media, hos forbrukere og blant politikere. Nye bilmodeller, drivstoffpriser,

Detaljer

Elbilpolitikken virker den etter hensikten?

Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Tre innlegg fra debatt i Samfunnsøkonomen om Elbilpolitikk som klimapolitikk. - Samfunnsøkonomen nr 5 2012: Elbilpolitikken virker den etter hensikten? BJART

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Arbeidsnotat Avinor AS Jernbaneverket Kystverket Klima- og forurensningsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

Econ-rapport nr. 2009-033, Prosjekt nr. 5Z080101.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-016-0 SAA/BBR/pil, KOK/RAR, 27. mars 2009

Econ-rapport nr. 2009-033, Prosjekt nr. 5Z080101.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-016-0 SAA/BBR/pil, KOK/RAR, 27. mars 2009 Econ-rapport nr. 2009-033, Prosjekt nr. 5Z080101.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-016-0 SAA/BBR/pil, KOK/RAR, 27. mars 2009 Offentlig Econ Pöyry AS Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER

ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER Juni 2014 Jernbanetorget 4A, 0154 Oslo, telefon: +47 24 11 12 30, e-post: firmapost@ofv.no www.ofv.no ITS smartere, smidigere

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer