til ordinært årsmøte i Brennakollen velforening Brennakollen velforening Styret innkaller Tirsdag 27. mai 2014 kl Velhuset Myrlia 92H--

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til ordinært årsmøte i Brennakollen velforening Brennakollen velforening Styret innkaller Tirsdag 27. mai 2014 kl. 19.00 Velhuset Myrlia 92H--"

Transkript

1 Brennakollen velforening Styret innkaller til ordinært årsmøte i Brennakollen velforening Tirsdag 27. mai 214 kl. 19. Velhuset Myrlia 92H-- Saksliste: 1. Konstituerirg 2. Styrets årsberetning 3. Årsregnskap for 2OI3 4. Handlingsplan for Innkomne forslag 6. GodtgJørelse til styret 7.Yalg

2 SAK 1: KONSTITUERING Tilstede...medlemmer. I tillegg møter...medlemmer ved fullmakt. Fra styret møtte: Til møteleder ble valgt: Til referent ble valgt: Til å undertegne protokollen ble valgt: Årsmøtet erkjennes lovlig innkalt.

3 SAK 2: STYRETS ARSBERETNING 2.1 Styretssammensetning Styret har i perioden bestått av: Håvar D. Vindorum Leder Tone Benno Nestleder Ikke på valg Jorunn Håby Hafel Sekretær Frode S. Krabbesund Styremedlem Magnus BB Styremedlem Ikke på valg 2.2 Vararepresentanter Fplgende vararepresentanter ble valgt på årsmgtet: Nils Arne Risa Helge Kristiansen Rolf Arne Kontorp Tor Hillmann 2.3 Velferdskomiteen Catrine Hodnesdal Karløf Birgitte Storvik Randi M. Sølvik 2.4 Valgkomiteen Valgkomitb: Kai Robert Solheim Siv Janne Kummernes Randi M. Sølvik 2.5 Styrets arbeid i perioden Styret viser til vellets hjemmeside med adresse: og mail/post til styret med adresse: len.com. Styret har i valgperioden avviklet 1 møter, fem i 213 og fem i2ol4, inkludert tunkontaktmøte som ble avholdt i oktober 213.I tillegg kommer det ordinære årsmøtet. Nordveggen på velhuset har blitt byttet ut, samt at det har blitt satt opp nye vannbord og takrenner. Dette må males i lgpet av våren/sommeren 214. Ny varmekabel er installert fra stoppekranen ute og inn til stoppekranen i kjøkkenbenken. Styret har mottatt noen klager på kjøring og dårlig rengjøring, i forbindelse med bruk av velhuset. Leieavtalen er derfor forbedret for å få tydeliggjort reglene for leie. Styret har i perioden sett på mulighet for kjøp av fellearealer, da nåværende ordning ikke fungerer optimalt. Flere beboere har sagt opp avtalene. Det har blitt opprettet et felles arbeidsområde for styredokumenter på Google drive. Styret har fulgt opp kommunen vedrbrende overvannskum i Myrlia, st6yskjerm i Brennaveien og trefelling. Det har vært lppende kontakt med BIaker Bygdeservice, og har blitt forlenget med ett år. Kr. 2.,- er overf6rl fra vellets brukskonto til hpyrentekonto. Styret har videre avdekket behov for trehogst på tunene, behandlet nabovarsler, og andre saker i perioden..)

4 2.6 Oppfølging av vedtatt handlingsplan på årsmøte Br6ytekontrakt for perioden med Blaker Bygdeservice gjelder for perioden samme faste årlige utgiften på kr. 1.,- inkl. mva. (I tillegg tilkommer variable utgifter til bortkjøring av snø, strøing etc.). Status: Bevilget kr. 13.,- Brukt: Kr , , med den Uforutsette utgifter /drift og vedlikehold av velhuset Råteskader som ble avdekket på Velhuset under dugnad er utbedret. Ny varmekabel fra stoppekranen ute og inn til stoppekranen under kjøkkenbenken ble utbedret i april 214. Utgiften belastes regnskapet for 214. Status: Bevilget kr. 18.,- + kr. 2.,-. (Ref. pkt uforutsette utgifter/drift og vedlikehold, behandlet i årsmøte 213). Brukt: Kr , Velferdskomiteen Velferdskomiteen har avviklet en aktivitel i 213 for vellets beboere. Arrangementet var vellykket, og det ble vedtatt at styret skulle sette av et bel6p på budsjettet for 213 til komiteens arbeid. Status: Bevilget kr. 2.,- Brukt: Kr Tilbakeføring/kjøp av vellets fellesarealer Det oppleves svært krevende for styrets medlemmer å sikre lik og rettferdig praktisering og gjennomfpring av utleie av fellesarealer. Styret jobber derfor med å undersøke om beboere kan kjøpe, i stedet for å leie, tilstøtende fellesarealtomt da dette antas å bli en varig, verdi6kende og dermed mer interessant løsning for den enkelte beboer. Styret har vært i møte med Nittedal kommune for å undersøke muligheten for at beboere kan kjøpe fellesareal. Status: Styret jobber med å finne en l6sning for fellesarealene. Temaet tas opp i handlingsplanen for 2O Avtale med NOKAB Styret er i dialog med NOKAB og vil fremforhandle en mer Økonomisk gunstig digital tv-l6sning. Status: Temaet avgjøres av årsmøtet i sak Vellets økonomi Det fremlagte budsjettet var på kr ,- med ett underskudd på kr. 2.96'7,-. Regnskapet for 213 viser et underskudd på kr ,-. Vellet har en positiv egenkapital for drift på kr ,-, og det er tilstrekkelig til å løse fremtidige oppgaver innen normalt vedlikehold og rehabilitering i214. Styrets årsberetning blir giennomgått og foreslås godkjent med eventuelle merknader.

5 SAK 3: ÅnSnEGNSKAP FOR 2OI3 BRENNAKOLLEN VELFORENING SPESIFISERT RESULTATREGNSKAP Regnskap Note 213 Budsjett Regnskap INNTEKTER Kontingenter selveiere, 17 stk Kontingenter tun 16 + Bekkelia 36, 8 stk Kontingenter NK u/garasje, 1 stk Leieinntekter velhus og nodeskap Leiei n ntekter t'ellesarealet Andre drifisinntekter / Asf'altering Andre driftsinntekter Sum inntekter r s 624 4t r I t r s I KOSTNADER Revi sjonshonorar Styrehonorar Andre honorarer Arbeidsgi veravgifi av honorarer Regnskapshonorar Driti og vedlikehold Snøbrøytingistrpting Kabel-tv Forsikringer Kommunale avgifter Energi, str6m Kontorrekvi sita, trykksaker Bilgodtgjørelse ved bortkjøring av avlall Andre driftskostnader Tap på fbrdringer Ve I l'erds komiteen Sum kostnader ) r -8 6r t t4t r -8 6r r l r s6 -s DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Annen rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER -1li O RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad ÅRsnBsur,ur r tt Overfgringer: Overført annen egenkapital -tt2 659

6 Noter 213 Note 1 - RegnskapsprinsiPPer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Foreningen har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Note 2 -LØnnskostnader, honorarer, andre godtgiørelser m.m Styrehonorarer Andre honorarer Arbeidsgiveravgift Obligatorisk tj enestepensjon Velforeningen har ingen faste ansatte, og er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tj enestepensj on. Revisor Honorarer for revisjon er i regnskapet kostnadsført med kr inkl' mva. Note 3 - Andre leieinntekter og andre driftsinntekter Leieinntekter velhuset Leieinntekter nodeskap Hafslund x Leieinntekter fellesarealet Sum Andre leieinntekter Leieinntekter nodeskap er ikke periodisert Purregebyrer Inntekt fra inkassosak Inntektsføring avsluttet konto borettslag Sum Andre driftsinntekter

7 Note 4 - Annen driftskostnad Drift og vedlikehold består av fblgende poster: Inventar velhuset KostnadsfØr1 rekvisita Vedlikehold utvendig anlegg Vedlikehold velhuset Vannskade t t Total sum drift og vedlikehold Kommunale avgifter Forsinkelsesav gift skatt Leie av postboks Gebyrer og omkostninger t Totalt andre driftskostnader t Note 5 - Skattekostnad Foreninger betaler inntekts og formueskatt til staten. Satser for inntektsåret273 er Formueskall:,3 Vo Inntektsskatt: 28 Va Formue under kr. 1. er skattefri. Årets skattekostnad består derfor av: Nettoformue 642.t28 - skattefri formue 1. = Skattepliktig formue 632.t28 Resultat før skatt permanente forskjeller 2t9 - midlertidige forskjeller = Skattepliktig inntekt Inntektsskalt 28 %o Formueskall,3 Va = Betalbar skatt Utsatt skatt Netto grunnlag Utsatt skattefordel 28 7o Endring Utsatt skattefordel er ikke balanseført i foreningen.

8 Note 6 - Andre fordringer Forskuddsbetalt kabel-tv Forskuddsbetalt forsikrin g Forskuddsbetalt Påløpt leieinntekt velhuset (innbetalt 2.1.I2 Totalt andre lordringer Note 7 - EgenkaPital Pr Årets underskudd Pr Egenkapital r -1t2.6s

9 Brennakollen Velfo rening SPESIFISERT BALANSE EIENDELER OMLøPSMIDLER tr'ordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter Innestående på bank Sum omløpsmidler SI.IM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAI Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Noter r ' r GJELI) Kortsiktig gield Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gield SUM EGENKAPITAL OG GJELD l I r Hagan, rrooe raradoesunq t Styremedlem Tone Benno Stwemedlem Magnus Bø'' Styremedlem Styremedlem Styrets årsberetning blir giennomgått og foreslås godkjent med eventuelle merknader. Yedtak:

10 RevisorGruppen FMø DA Slatsautoriserte REVISORGRUPPEN Til Årsmøtet i Brennakollen Velforening UAVHENGIG REYISORS BERETNING FOR 213 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Brennakollen Velforening som viser et underskudd på kr ' fu.."prf.upet beståi av talanse per 31. desember 213 og resultatregnskap, for regnskapsåret avsluiet p"i d"r." datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styre ts ansvar for årsre gruskapet Styret er ansvarlig for å utarbe regnskapslovens regler og god nødvendig for å muliggjøre feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil' Revisors oppgaver og Plikter Var oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet på bakgruiln 1u-Yå'revisjon' Vi ha. gjenio-ført råvisjonen i samsvar rnå lor, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder Intemational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og giennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke imeholder vesentlig feilinformasj on' En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis fo1 beløpene og opplysniågene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder *ial.irgjn av risikoåne får at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. enten det skyldes tirligh"t". eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den inteme konhollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll' En revisjon omfatter også en vurdering av ornde anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om iegnskapsestimatene utarbeidåt av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasj onen av åtsre gnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon, Konklusjon Etter var mening er arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingln til'brennakollen Velforening per 31. desember 213 og av resultatet for regnskapsåret som ble åvsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norgelnternasjonal samarbeidsparnel utlu Osørsgale 3 Postboks Majøstuen, 37 Oslo Telefon Telefaks ffi,revtstrgruppen.no Foretaksregisteret NO MVA Medlemme, j Den nor ske Revisorforening I samarbeid med Revisorgrupp n i Oslo, Bergen, Skien, Follo, Kristiansand, Åndatsnæ, Sunnhordaland, Voss, Trondheim, Alesund, Sande, Førde, Ulsteinvik, offimen og Sarpsbtrg 1

11 RevisorGruppen FMø DA æ Uttalelse om øvrige forholtl Konklusj oru om regisff ering o g do kwnertt (lsi on Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og koutrollhandlinger vi har funnet nodven-dig i herrhold til intemasjonal standard tbr attestasjonsoppilrag flsae) 3 «Attestasj-onsoppdrag som ilke er revisjon e[[er forenklrt revisorkontroll av historisk finansiell informasjtnr, *"rr"i vi at ledelsen har oppfytt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokulnentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 5. april214 UA\THENGIG REVISORS BERETNING FOR _ Brennakollen Velforening 1,1

12 SAK 4: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 214-2ls jøplleie av fellesareal Det oppleves svært krevende for styrets medlemmer å sikre lik og rettferdig praktisering vedr6rende gjennomf6ring av utleie av fellesarealer. Styret jobber derfor med å se på mulighetene for at beboere kan kjøpe tilstøtende fellesareal, da dette antas å bli en varig og mer verdiøkende løsning. Styret anser dette som en interessant l6sning for den enkelte beboer. Styret har vært i kontakt med Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co As for bistand. De vil kunne utarbeide et notat med en juridisk vurdering av mulighetene for avhending av deler av fellesområdet, sanksjonsmuligheter ved manglende leie, samt vurdere eierl6sning for garasjene. Forslag: Det bevilges kr. 25.,- til advokatbistand. 2t4-2 Etbit Det elektriske anlegget i de respektive garasjerekkene er pr. dags dato ikke dimensjonert for lading av elbiler. Til tross for dette blir det i enkelte garasjerekker ladet elbil som belastes vellet. Styret undersøker mulighet for kapasitetsendring og godtgjørelse ved slik bruk. Ref. eierløsning for garasjene, pkt. 2 I4-1. Forslag: Styret får fullmakt til å inngå avtaler med elbileiere for betaling av strøm Nokab Eksisterende avtale med Nokab er en <<analog pakke» som koster kr. 25,- pr mnd. (kr.2.46 pr. år). GET reduserte det analoge tilbudet våren 213, og styret har vurdert muligheten for en kollektiv avtale om digitale signaler. Grunnpris for digitale signaler «privat» erkr. 149,- pr mnd. For digitale signaler i en kollektiv avtale er prisen kr. 5,- pr. mnd. De som i dag har analoge signaler vil fglgelig kunne hente digital dekoder og ny,te bedre signaler og en større kanalpakke. Velavgiften økes følgelig med kr. 6,- pr. husstand som medfører netto besparelse på kr ,- pr. år for husstander som har digitale signaler i dag. Forslag: Styret får fullmakt til å inngå avtale om kollektiv leveranse av digitale signaler Brøytekontrakt for period,en Brpytekontrakten med Blaker Bygdeservice gjaldt for perioden , med den samme faste årlige utgiften på kr. 1.,- inkl. mva. Kontrakten forlenges automatisk ett år av gangen dersom den ikke sies opp. Avtalen er forlengettil En ny langsiktig avtaie med Blaker Bygdeservice vurderes. Alternativer er undersøkt og disse har ikke vært konkurransedyktige. Forslag: Det bevilges kr. 14.,- til brøyting og strøing for perioden

13 " vedtak: Ny regnskapsf6rer og revisor Styret har stilt seg undrende til hvordan Solregn har løst ulike oppgaver og har innhentet tilbud fra USBL på forretningsfgrsel. l2ol3 betalte vrkr ,- til Solregn. Tilbudet fra USBL er på kr ,- pr. år. Tilbudet inkluderer regnskapsfbrsel, årsmelding og innkreving av kontingent. USBL gir oss tilgang til "Portalen" som er et nettbasert verkt6y. Her kan styret følge økonomien tett, anvise fakturaer, samt ha egen og e-arkiv for selskapet. Styret anser dette som en bedre lbsning for Brennakollen Velforening. Revisor via USBL koster kr. 1.,-. Vi betaler i dag kr ,-. En totalbesparelse vil bli ca. kr. 5.8,- pr. år ved skifte av regnskapsfgrer og revisor. Forslag: Styret gis fullmakt til å tegne ny avtale med USBL og eventuelt ny revisor Drift og vedlikehold Den nyoppsatte nordveggen og de nye vannbordene på velhuset må males i l6pet av våren/sommeren 214. Det skal være nok maling igjen til dette etter siste maledugnad. Det bør også gjennomføres en storrengjøring av velhuset ån eller to ganger ilgpet av året. Det er vanskelig å budsjettere uforutsette kostnader samt drift og vedlikehold i velet, men det settes av kr. 15. til dette i2ol4. Forslag: Det bevilges kr. 15.,- til drift og vedlikehold i Yedtak: Innkjøp og montering av "barn leker" skilt Styret har ved flere anledninger fått henvendelser om at det kjøres for fort på gangveiene, og det har kommet inn forslag på tiltak som skilt med "barn leker" og bommer. Styret har innhentet tilbud på skilt fra Euroskilt. Styret mener det er behov for ca. 1 skilt. Forslag: Det bevilges kr. 15.,- til montering av "barn leker" skilt Velferdskomiteen Velferdskomiteen har avviklet en aktivitet i 213 for vellets beboere, og det settes også av et bel6p på budsjettet for 214 til komiteens arbeid. Forslag: Det bevilges kr. 2.,- til velferdskomiteen. 13

14 2OI4-8 BUDSJETT FOR 2OI4 Budsjett Budsjett INNTEKTER Kontingenter selveiere, 17 stk (kr. 5.4) Kontingenter tun l6 + Bekkelia 36, 8 stk (l«.4.411) Kontigenter NK u/garasje, 1 stk (kr.5.213) Leieinntekter velhus og nodeskap Leiei n ntekter f'ellesarealet Andre driftsinntekter Sum inntekter KOSTNADER Revi sjonshonorar Styrehonorar Andre honorarer Arbeidsgiveravgiti av honorarer Regnskapshonorar Andre tjenester, bank med mer Dritt og vedlikehold Snøbrøyting/strøing Kabel-tv Forsikringer Kommunale avgifier Energi, str14m Kontorrekvi sita, trykksaker Bilgodtgørelse ved bortkj6ring av avfall Andre drifiskostnader Velferdkomiteen Sum kostnader DRIFTSRESULTAT s r I t r r r l r t FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Annen rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER 2-2 r RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad -l 896 ÅRsRnsur,ur Det fremlagte budsjettet er på kr ,-, med ett overskudd på kr. 839,- Vellet har en positiv egenkapital for drift pr på kr ,-. Forslag: Det anbefales at budsjettet for 214 godkjennes. Kontingent fremkommer av budsjett og betales med frist 3. juni 214. t4

15 SAK 5 INNKOMNE FORSLAG Det har kommet ett forslag fra Finn Martin Jensen, Brennalia 6 til årsmøtet: "Foreslår at vi oppgraderer TV-signalanlegget til digital standard. For den enkelte beboer som har HD boks vil man kunne spare over kr. 1.,- pr. år. Sist dette var tatt opp på et årsmøte ble det nedstemt, men nå er det analoge tilbudet mye dårligere, samt at dette i fremtiden ikke er et satsingsområde og vil forsvinne etter hverl. Jeg foreslår også at vi får tilbud på internettaksess som kan knyttes til den enkelte beboer, alternativt en grunnpakke med skaleringsmuligheter". Dette til orientering. Temaet er tatt satt inn som sak i handlingsplanen, se pkt SAK 6 GODTGJØRBLSE TIL STYRET Styret har i perioden svarl på lppende henvendelser fra vellets beboere og hatt oppfplgning av handlingsplanen og drift av vellet. Styret har ikke lagt inn forslag på Bkning av styrehonoraret for perioden 2Ol Fordeling av styrehonoraret utføres av styret selv da de vet hvilke medlemmer som har jobbet med de forskjellige oppgavene i perioden Forslag: Styrehonoraret på kr. 6.,- opprettholdes og fordeles av styret. Yedtak: SAK 7 VALG Valgkomiteens innstilling vil foreligge på årsmptet. Styret konstituerer seg selv på fprste styremøte. Følgende medlemmer ble valgt til styret for perioden2ol4-215: Leder: Styremedlemmer: Vararepresentanter: 15

16 Velferdskomiteen: Valgkomiteen: Nittedal, Magnus B.p, Styremedlem 16

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 Ordinært årsmøte i, avholdes tirsdag 12. juni 2012, kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

usbl Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap

usbl Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap A Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling I Tirsdag 12. april 2011 kl 18.00 i Grendehus øst, Bertramjordet 25 Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap Å usbl Boligbyggelaget BERTRAMJORDET

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie 1 Vevelstadskogen Sameie. Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer