til ordinært årsmøte i Brennakollen velforening Brennakollen velforening Styret innkaller Tirsdag 27. mai 2014 kl Velhuset Myrlia 92H--

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til ordinært årsmøte i Brennakollen velforening Brennakollen velforening Styret innkaller Tirsdag 27. mai 2014 kl. 19.00 Velhuset Myrlia 92H--"

Transkript

1 Brennakollen velforening Styret innkaller til ordinært årsmøte i Brennakollen velforening Tirsdag 27. mai 214 kl. 19. Velhuset Myrlia 92H-- Saksliste: 1. Konstituerirg 2. Styrets årsberetning 3. Årsregnskap for 2OI3 4. Handlingsplan for Innkomne forslag 6. GodtgJørelse til styret 7.Yalg

2 SAK 1: KONSTITUERING Tilstede...medlemmer. I tillegg møter...medlemmer ved fullmakt. Fra styret møtte: Til møteleder ble valgt: Til referent ble valgt: Til å undertegne protokollen ble valgt: Årsmøtet erkjennes lovlig innkalt.

3 SAK 2: STYRETS ARSBERETNING 2.1 Styretssammensetning Styret har i perioden bestått av: Håvar D. Vindorum Leder Tone Benno Nestleder Ikke på valg Jorunn Håby Hafel Sekretær Frode S. Krabbesund Styremedlem Magnus BB Styremedlem Ikke på valg 2.2 Vararepresentanter Fplgende vararepresentanter ble valgt på årsmgtet: Nils Arne Risa Helge Kristiansen Rolf Arne Kontorp Tor Hillmann 2.3 Velferdskomiteen Catrine Hodnesdal Karløf Birgitte Storvik Randi M. Sølvik 2.4 Valgkomiteen Valgkomitb: Kai Robert Solheim Siv Janne Kummernes Randi M. Sølvik 2.5 Styrets arbeid i perioden Styret viser til vellets hjemmeside med adresse: og mail/post til styret med adresse: len.com. Styret har i valgperioden avviklet 1 møter, fem i 213 og fem i2ol4, inkludert tunkontaktmøte som ble avholdt i oktober 213.I tillegg kommer det ordinære årsmøtet. Nordveggen på velhuset har blitt byttet ut, samt at det har blitt satt opp nye vannbord og takrenner. Dette må males i lgpet av våren/sommeren 214. Ny varmekabel er installert fra stoppekranen ute og inn til stoppekranen i kjøkkenbenken. Styret har mottatt noen klager på kjøring og dårlig rengjøring, i forbindelse med bruk av velhuset. Leieavtalen er derfor forbedret for å få tydeliggjort reglene for leie. Styret har i perioden sett på mulighet for kjøp av fellearealer, da nåværende ordning ikke fungerer optimalt. Flere beboere har sagt opp avtalene. Det har blitt opprettet et felles arbeidsområde for styredokumenter på Google drive. Styret har fulgt opp kommunen vedrbrende overvannskum i Myrlia, st6yskjerm i Brennaveien og trefelling. Det har vært lppende kontakt med BIaker Bygdeservice, og har blitt forlenget med ett år. Kr. 2.,- er overf6rl fra vellets brukskonto til hpyrentekonto. Styret har videre avdekket behov for trehogst på tunene, behandlet nabovarsler, og andre saker i perioden..)

4 2.6 Oppfølging av vedtatt handlingsplan på årsmøte Br6ytekontrakt for perioden med Blaker Bygdeservice gjelder for perioden samme faste årlige utgiften på kr. 1.,- inkl. mva. (I tillegg tilkommer variable utgifter til bortkjøring av snø, strøing etc.). Status: Bevilget kr. 13.,- Brukt: Kr , , med den Uforutsette utgifter /drift og vedlikehold av velhuset Råteskader som ble avdekket på Velhuset under dugnad er utbedret. Ny varmekabel fra stoppekranen ute og inn til stoppekranen under kjøkkenbenken ble utbedret i april 214. Utgiften belastes regnskapet for 214. Status: Bevilget kr. 18.,- + kr. 2.,-. (Ref. pkt uforutsette utgifter/drift og vedlikehold, behandlet i årsmøte 213). Brukt: Kr , Velferdskomiteen Velferdskomiteen har avviklet en aktivitel i 213 for vellets beboere. Arrangementet var vellykket, og det ble vedtatt at styret skulle sette av et bel6p på budsjettet for 213 til komiteens arbeid. Status: Bevilget kr. 2.,- Brukt: Kr Tilbakeføring/kjøp av vellets fellesarealer Det oppleves svært krevende for styrets medlemmer å sikre lik og rettferdig praktisering og gjennomfpring av utleie av fellesarealer. Styret jobber derfor med å undersøke om beboere kan kjøpe, i stedet for å leie, tilstøtende fellesarealtomt da dette antas å bli en varig, verdi6kende og dermed mer interessant løsning for den enkelte beboer. Styret har vært i møte med Nittedal kommune for å undersøke muligheten for at beboere kan kjøpe fellesareal. Status: Styret jobber med å finne en l6sning for fellesarealene. Temaet tas opp i handlingsplanen for 2O Avtale med NOKAB Styret er i dialog med NOKAB og vil fremforhandle en mer Økonomisk gunstig digital tv-l6sning. Status: Temaet avgjøres av årsmøtet i sak Vellets økonomi Det fremlagte budsjettet var på kr ,- med ett underskudd på kr. 2.96'7,-. Regnskapet for 213 viser et underskudd på kr ,-. Vellet har en positiv egenkapital for drift på kr ,-, og det er tilstrekkelig til å løse fremtidige oppgaver innen normalt vedlikehold og rehabilitering i214. Styrets årsberetning blir giennomgått og foreslås godkjent med eventuelle merknader.

5 SAK 3: ÅnSnEGNSKAP FOR 2OI3 BRENNAKOLLEN VELFORENING SPESIFISERT RESULTATREGNSKAP Regnskap Note 213 Budsjett Regnskap INNTEKTER Kontingenter selveiere, 17 stk Kontingenter tun 16 + Bekkelia 36, 8 stk Kontingenter NK u/garasje, 1 stk Leieinntekter velhus og nodeskap Leiei n ntekter t'ellesarealet Andre drifisinntekter / Asf'altering Andre driftsinntekter Sum inntekter r s 624 4t r I t r s I KOSTNADER Revi sjonshonorar Styrehonorar Andre honorarer Arbeidsgi veravgifi av honorarer Regnskapshonorar Driti og vedlikehold Snøbrøytingistrpting Kabel-tv Forsikringer Kommunale avgifter Energi, str6m Kontorrekvi sita, trykksaker Bilgodtgjørelse ved bortkjøring av avlall Andre driftskostnader Tap på fbrdringer Ve I l'erds komiteen Sum kostnader ) r -8 6r t t4t r -8 6r r l r s6 -s DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Annen rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER -1li O RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad ÅRsnBsur,ur r tt Overfgringer: Overført annen egenkapital -tt2 659

6 Noter 213 Note 1 - RegnskapsprinsiPPer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Foreningen har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Note 2 -LØnnskostnader, honorarer, andre godtgiørelser m.m Styrehonorarer Andre honorarer Arbeidsgiveravgift Obligatorisk tj enestepensjon Velforeningen har ingen faste ansatte, og er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tj enestepensj on. Revisor Honorarer for revisjon er i regnskapet kostnadsført med kr inkl' mva. Note 3 - Andre leieinntekter og andre driftsinntekter Leieinntekter velhuset Leieinntekter nodeskap Hafslund x Leieinntekter fellesarealet Sum Andre leieinntekter Leieinntekter nodeskap er ikke periodisert Purregebyrer Inntekt fra inkassosak Inntektsføring avsluttet konto borettslag Sum Andre driftsinntekter

7 Note 4 - Annen driftskostnad Drift og vedlikehold består av fblgende poster: Inventar velhuset KostnadsfØr1 rekvisita Vedlikehold utvendig anlegg Vedlikehold velhuset Vannskade t t Total sum drift og vedlikehold Kommunale avgifter Forsinkelsesav gift skatt Leie av postboks Gebyrer og omkostninger t Totalt andre driftskostnader t Note 5 - Skattekostnad Foreninger betaler inntekts og formueskatt til staten. Satser for inntektsåret273 er Formueskall:,3 Vo Inntektsskatt: 28 Va Formue under kr. 1. er skattefri. Årets skattekostnad består derfor av: Nettoformue 642.t28 - skattefri formue 1. = Skattepliktig formue 632.t28 Resultat før skatt permanente forskjeller 2t9 - midlertidige forskjeller = Skattepliktig inntekt Inntektsskalt 28 %o Formueskall,3 Va = Betalbar skatt Utsatt skatt Netto grunnlag Utsatt skattefordel 28 7o Endring Utsatt skattefordel er ikke balanseført i foreningen.

8 Note 6 - Andre fordringer Forskuddsbetalt kabel-tv Forskuddsbetalt forsikrin g Forskuddsbetalt Påløpt leieinntekt velhuset (innbetalt 2.1.I2 Totalt andre lordringer Note 7 - EgenkaPital Pr Årets underskudd Pr Egenkapital r -1t2.6s

9 Brennakollen Velfo rening SPESIFISERT BALANSE EIENDELER OMLøPSMIDLER tr'ordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter Innestående på bank Sum omløpsmidler SI.IM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAI Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Noter r ' r GJELI) Kortsiktig gield Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gield SUM EGENKAPITAL OG GJELD l I r Hagan, rrooe raradoesunq t Styremedlem Tone Benno Stwemedlem Magnus Bø'' Styremedlem Styremedlem Styrets årsberetning blir giennomgått og foreslås godkjent med eventuelle merknader. Yedtak:

10 RevisorGruppen FMø DA Slatsautoriserte REVISORGRUPPEN Til Årsmøtet i Brennakollen Velforening UAVHENGIG REYISORS BERETNING FOR 213 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Brennakollen Velforening som viser et underskudd på kr ' fu.."prf.upet beståi av talanse per 31. desember 213 og resultatregnskap, for regnskapsåret avsluiet p"i d"r." datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styre ts ansvar for årsre gruskapet Styret er ansvarlig for å utarbe regnskapslovens regler og god nødvendig for å muliggjøre feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil' Revisors oppgaver og Plikter Var oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet på bakgruiln 1u-Yå'revisjon' Vi ha. gjenio-ført råvisjonen i samsvar rnå lor, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder Intemational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og giennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke imeholder vesentlig feilinformasj on' En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis fo1 beløpene og opplysniågene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder *ial.irgjn av risikoåne får at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. enten det skyldes tirligh"t". eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den inteme konhollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll' En revisjon omfatter også en vurdering av ornde anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om iegnskapsestimatene utarbeidåt av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasj onen av åtsre gnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon, Konklusjon Etter var mening er arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingln til'brennakollen Velforening per 31. desember 213 og av resultatet for regnskapsåret som ble åvsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norgelnternasjonal samarbeidsparnel utlu Osørsgale 3 Postboks Majøstuen, 37 Oslo Telefon Telefaks ffi,revtstrgruppen.no Foretaksregisteret NO MVA Medlemme, j Den nor ske Revisorforening I samarbeid med Revisorgrupp n i Oslo, Bergen, Skien, Follo, Kristiansand, Åndatsnæ, Sunnhordaland, Voss, Trondheim, Alesund, Sande, Førde, Ulsteinvik, offimen og Sarpsbtrg 1

11 RevisorGruppen FMø DA æ Uttalelse om øvrige forholtl Konklusj oru om regisff ering o g do kwnertt (lsi on Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og koutrollhandlinger vi har funnet nodven-dig i herrhold til intemasjonal standard tbr attestasjonsoppilrag flsae) 3 «Attestasj-onsoppdrag som ilke er revisjon e[[er forenklrt revisorkontroll av historisk finansiell informasjtnr, *"rr"i vi at ledelsen har oppfytt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokulnentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 5. april214 UA\THENGIG REVISORS BERETNING FOR _ Brennakollen Velforening 1,1

12 SAK 4: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 214-2ls jøplleie av fellesareal Det oppleves svært krevende for styrets medlemmer å sikre lik og rettferdig praktisering vedr6rende gjennomf6ring av utleie av fellesarealer. Styret jobber derfor med å se på mulighetene for at beboere kan kjøpe tilstøtende fellesareal, da dette antas å bli en varig og mer verdiøkende løsning. Styret anser dette som en interessant l6sning for den enkelte beboer. Styret har vært i kontakt med Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co As for bistand. De vil kunne utarbeide et notat med en juridisk vurdering av mulighetene for avhending av deler av fellesområdet, sanksjonsmuligheter ved manglende leie, samt vurdere eierl6sning for garasjene. Forslag: Det bevilges kr. 25.,- til advokatbistand. 2t4-2 Etbit Det elektriske anlegget i de respektive garasjerekkene er pr. dags dato ikke dimensjonert for lading av elbiler. Til tross for dette blir det i enkelte garasjerekker ladet elbil som belastes vellet. Styret undersøker mulighet for kapasitetsendring og godtgjørelse ved slik bruk. Ref. eierløsning for garasjene, pkt. 2 I4-1. Forslag: Styret får fullmakt til å inngå avtaler med elbileiere for betaling av strøm Nokab Eksisterende avtale med Nokab er en <<analog pakke» som koster kr. 25,- pr mnd. (kr.2.46 pr. år). GET reduserte det analoge tilbudet våren 213, og styret har vurdert muligheten for en kollektiv avtale om digitale signaler. Grunnpris for digitale signaler «privat» erkr. 149,- pr mnd. For digitale signaler i en kollektiv avtale er prisen kr. 5,- pr. mnd. De som i dag har analoge signaler vil fglgelig kunne hente digital dekoder og ny,te bedre signaler og en større kanalpakke. Velavgiften økes følgelig med kr. 6,- pr. husstand som medfører netto besparelse på kr ,- pr. år for husstander som har digitale signaler i dag. Forslag: Styret får fullmakt til å inngå avtale om kollektiv leveranse av digitale signaler Brøytekontrakt for period,en Brpytekontrakten med Blaker Bygdeservice gjaldt for perioden , med den samme faste årlige utgiften på kr. 1.,- inkl. mva. Kontrakten forlenges automatisk ett år av gangen dersom den ikke sies opp. Avtalen er forlengettil En ny langsiktig avtaie med Blaker Bygdeservice vurderes. Alternativer er undersøkt og disse har ikke vært konkurransedyktige. Forslag: Det bevilges kr. 14.,- til brøyting og strøing for perioden

13 " vedtak: Ny regnskapsf6rer og revisor Styret har stilt seg undrende til hvordan Solregn har løst ulike oppgaver og har innhentet tilbud fra USBL på forretningsfgrsel. l2ol3 betalte vrkr ,- til Solregn. Tilbudet fra USBL er på kr ,- pr. år. Tilbudet inkluderer regnskapsfbrsel, årsmelding og innkreving av kontingent. USBL gir oss tilgang til "Portalen" som er et nettbasert verkt6y. Her kan styret følge økonomien tett, anvise fakturaer, samt ha egen og e-arkiv for selskapet. Styret anser dette som en bedre lbsning for Brennakollen Velforening. Revisor via USBL koster kr. 1.,-. Vi betaler i dag kr ,-. En totalbesparelse vil bli ca. kr. 5.8,- pr. år ved skifte av regnskapsfgrer og revisor. Forslag: Styret gis fullmakt til å tegne ny avtale med USBL og eventuelt ny revisor Drift og vedlikehold Den nyoppsatte nordveggen og de nye vannbordene på velhuset må males i l6pet av våren/sommeren 214. Det skal være nok maling igjen til dette etter siste maledugnad. Det bør også gjennomføres en storrengjøring av velhuset ån eller to ganger ilgpet av året. Det er vanskelig å budsjettere uforutsette kostnader samt drift og vedlikehold i velet, men det settes av kr. 15. til dette i2ol4. Forslag: Det bevilges kr. 15.,- til drift og vedlikehold i Yedtak: Innkjøp og montering av "barn leker" skilt Styret har ved flere anledninger fått henvendelser om at det kjøres for fort på gangveiene, og det har kommet inn forslag på tiltak som skilt med "barn leker" og bommer. Styret har innhentet tilbud på skilt fra Euroskilt. Styret mener det er behov for ca. 1 skilt. Forslag: Det bevilges kr. 15.,- til montering av "barn leker" skilt Velferdskomiteen Velferdskomiteen har avviklet en aktivitet i 213 for vellets beboere, og det settes også av et bel6p på budsjettet for 214 til komiteens arbeid. Forslag: Det bevilges kr. 2.,- til velferdskomiteen. 13

14 2OI4-8 BUDSJETT FOR 2OI4 Budsjett Budsjett INNTEKTER Kontingenter selveiere, 17 stk (kr. 5.4) Kontingenter tun l6 + Bekkelia 36, 8 stk (l«.4.411) Kontigenter NK u/garasje, 1 stk (kr.5.213) Leieinntekter velhus og nodeskap Leiei n ntekter f'ellesarealet Andre driftsinntekter Sum inntekter KOSTNADER Revi sjonshonorar Styrehonorar Andre honorarer Arbeidsgiveravgiti av honorarer Regnskapshonorar Andre tjenester, bank med mer Dritt og vedlikehold Snøbrøyting/strøing Kabel-tv Forsikringer Kommunale avgifier Energi, str14m Kontorrekvi sita, trykksaker Bilgodtgørelse ved bortkj6ring av avfall Andre drifiskostnader Velferdkomiteen Sum kostnader DRIFTSRESULTAT s r I t r r r l r t FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Annen rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER 2-2 r RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad -l 896 ÅRsRnsur,ur Det fremlagte budsjettet er på kr ,-, med ett overskudd på kr. 839,- Vellet har en positiv egenkapital for drift pr på kr ,-. Forslag: Det anbefales at budsjettet for 214 godkjennes. Kontingent fremkommer av budsjett og betales med frist 3. juni 214. t4

15 SAK 5 INNKOMNE FORSLAG Det har kommet ett forslag fra Finn Martin Jensen, Brennalia 6 til årsmøtet: "Foreslår at vi oppgraderer TV-signalanlegget til digital standard. For den enkelte beboer som har HD boks vil man kunne spare over kr. 1.,- pr. år. Sist dette var tatt opp på et årsmøte ble det nedstemt, men nå er det analoge tilbudet mye dårligere, samt at dette i fremtiden ikke er et satsingsområde og vil forsvinne etter hverl. Jeg foreslår også at vi får tilbud på internettaksess som kan knyttes til den enkelte beboer, alternativt en grunnpakke med skaleringsmuligheter". Dette til orientering. Temaet er tatt satt inn som sak i handlingsplanen, se pkt SAK 6 GODTGJØRBLSE TIL STYRET Styret har i perioden svarl på lppende henvendelser fra vellets beboere og hatt oppfplgning av handlingsplanen og drift av vellet. Styret har ikke lagt inn forslag på Bkning av styrehonoraret for perioden 2Ol Fordeling av styrehonoraret utføres av styret selv da de vet hvilke medlemmer som har jobbet med de forskjellige oppgavene i perioden Forslag: Styrehonoraret på kr. 6.,- opprettholdes og fordeles av styret. Yedtak: SAK 7 VALG Valgkomiteens innstilling vil foreligge på årsmptet. Styret konstituerer seg selv på fprste styremøte. Følgende medlemmer ble valgt til styret for perioden2ol4-215: Leder: Styremedlemmer: Vararepresentanter: 15

16 Velferdskomiteen: Valgkomiteen: Nittedal, Magnus B.p, Styremedlem 16

Brennakollen velforening. Styret innkaller. til. ordinært årsmøte i Brennakollen velforening. Tirsdag 28. mai 2013 kl Velhuset Myrlia 92B

Brennakollen velforening. Styret innkaller. til. ordinært årsmøte i Brennakollen velforening. Tirsdag 28. mai 2013 kl Velhuset Myrlia 92B Brennakollen velforening 1 Styret innkaller til ordinært årsmøte i Brennakollen velforening Tirsdag 28. mai 2013 kl. 19.00 Velhuset Myrlia 92B Saksliste: 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning 3. Årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Note 2008 2007 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer