VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 120/12 11/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ Gnr. 58, bnr. 24, m.fl. -Lolandskollen -forslag til detaljregulering. Gnr. 102, bnr. 35, Løyningsvannet. Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven - opparbeide veg frem til eiendommen. Tiltakshaver: Igors Jakovlevs. Saksfremlegg - Gnr. 91, bnr. 29, Lauvås. Ett- trinns søknad - ny hytte. Søknad om dispensasjon fra plankrav. Tiltakshaver: John Terje Ruenes. Søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven kap gnr. 32 bnr. 25, Fjelltun på Homstean. Søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven kap gnr. 5 bnr. 246, Tenndalen - Dalevegen i Vennesla kommune. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Gnr. 91 bnr. 4, Lauvås i Vennesla kommune. Søknad om delingssamtykke etter jordloven 12 - landbrukseiendom gnr. 44 bnr. 1, Greibesland i Øvrebø. 1

2 127/12 11/ Saksfremlegg - ATP, Myk pakke - rullering 128/12 12/ /12 12/ Gnr. 1, bnr Vennesla vegen 110 m. flere. Klage på oppsigelse av avtale om kommunal brøyting av privat veg Gnr. 5, bnr. 402, Ålefjærvegen 593. Klage på avslag vedr. søknad om refusjon av utgifter i forbindelse med utskrifting av privat stikkledning for vann 130/12 12/ Vedr. plassering av ladepunkt for elbil. Referatsaker 9/12 12/ Fylkesmannen rolle i arbeidet med å sikre en tilstrekkelig boligutbygging. Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 120/12 Gnr. 58, bnr. 24, m.fl. -Lolandskollen -forslag til detaljregulering. Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. 58/2 58/24 58/47 209/4 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /12 3

4 DETALJREGULERINGSPLAN LOLANDSKOLLEN VENNESLA KOMMUNE e Planbeskrivelse Utarbeidet for: STIFTELSEN BLÅ KORS EIENDOM LOLAND 3210 sept 2012

5 INNHOLD 1 INNLEDNING TILTAKET TILTAKSHAVER OG KONSULENT SAKSBEHANDLING FORHOLD TIL OVERORDNET PLANER DIMENSJONERINGSGRUNNLAG BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET BESKRIVELSE AV PLANEN KONSEKVENSER VED PLANEN... 9 VEDLEGG Reguleringsbestemmelser Plankart Risiko- og sårbarhetsanalyse Mottatte merknader Oppstartsbrev Adresseliste for oppstartsbrev Annonse i avis (Vennesla Tidende og Fædrelandsvennen) Rammeplan VA Flomkart for overflatevann i planområdet Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse

6 1 INNLEDNING Planforslaget omfatter boligbebyggelse BF1-8, angitt bebyggelse, veg, annen veggrunn, parkeringsplass, friområde, landbruk og friluftsformål. I løpet av planprosessen har planen skiftet navn fra «Røddebakken» til «Lolandskollen», etter tilbakemelding i fra naboer og grunneiere. 2 TILTAKET Planens hovedformål er å legge til rette for fortetting av nye boliger. Hovedinnholdet i planen er: Regulering av byggeområder med til sammen 20 boligtomter, hvorav 9 nye. Regulering av offentlig atkomstveg og offentlig parkering. Regulering av nytt lekeareal for barn, med gode sol og lysforhold. 3 TILTAKSHAVER OG KONSULENT Tiltakshaver er Blå Kors Eiendom Loland. Tiltakshavers kontaktperson er Odd Gjerpe. Stiftelsen Blå Kors Eiendom Loland engasjerte rådgivende ingeniørfirma ViaNova Kristiansand AS, Skippergt. 2, Postboks 541, 4665 Kristiansand, til å utarbeide detaljreguleringsplanen. Prosjektansvarlig og kontaktperson er Even F. Lorentsen, prosjektmedarbeider er Kjell Kartevoll på VA, Øyvind Haugen på vegprosjektering og teknisk tegning Marry Sjøvold hos ViaNova Kristiansand. 4 SAKSBEHANDLING 4.1 Merknader til varslet oppstart Oppstart av planarbeidet ble varslet med annonse i avisene Vennesla Tidende og Fædrelandsvennen den samt brev til grunneiere og naboer, aktuelle offentlige etater og organisasjoner. Det ble varslet at formålet med planarbeidet var å legge til rette for boligbebyggelse, barnehage, atkomstveger, friområde og friluftsformål. Det ble også varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Svarfrist på oppstartsvarselet var Etter utløpt svarfrist er det mottatt innspill fra Fylkesmannen i Vest-Agder (mottatt 16/ ). Det kom inn totalt 6 merknad til planarbeidet etter oppstartsvarsel. Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 1

7 Planavgrensning ved oppstartsvarsel Merknader fra Agder Energi Nett AS, mail datert : AEN har en nettstasjon i området, og er forsynt med en 22 kv linje i fra vest og fram til Øvrebø videregående skole. Det er en byggeforbudssone på 16 meter dvs 8 meter fra senter av 22 kv linjen til nærmeste bygningsdel. Dette gjelder også lekeplass og andre parkeringsanlegg. Noe av etablert lavspent må eventuelt flyttes/bygges om. Kapasiteten på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkninger må påregnes. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Høyspentlinjen ligger utenfor planområdet. Merknader fra Andreas Løge, mail datert : Andreas Løge reagerer på valg av navn på planområdet. Navnet assosierer med noe «RØDD» som klinger dårlig på lokalspråket. Det anbefales navn som «Lolandsvegen». Tiltakshavers kommentar: Innspill vedr navnevalg tas til etterretning. Nytt navn på plan og atkomstveg skal vurderes. Merknader fra Statens vegvesen Region sør, datert mottatt : Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 2

8 Statens vegvesen Region sør viser til referat fra møte den , og til e-post av Statens vegvesen har ellers ingen merknader til oppstartsmeldingen. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune v/ Fylkeskonservatoren, mail datert : Vest-Agder Fylkeskommune v/ Fylkeskonservator har ingen merknader i forhold til kulturminneloven i forbindelse med planarbeid innenfor formål avsatt til byggeområde i gjeldende kommuneplans arealdel. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune v/ plan og miljø, datert mottatt : Vest-Agder Fylkeskommune skriver at friluftsområdet i planen omfatter deler av det regionalt viktige skiløypenettet i Vennesla. Løypetraseen må ivaretas gjennom planleggingen. Utbygging må ikke vanskeliggjøre bruken av skiløypene. Det bør legges inn «grønn» buffersone på hver side av skiløypetraseen. Skiløypetraseen bør være 8 meter bred. Det bør vurderes å regulere en offentlig parkeringsplass, som kan avlaste p-plassene ved Drivenes og Søleheia. Kommunen kan søke om midler til sikring av areal og opparbeidelse av p-plass for brukerne av friluftsområdet. I boligområdet må det legges vekt på beliggenhet, solforhold, utsikt og gode uteoppholdsareal. Boliger og barnehage bør ha kort veg til turområder og stier. Bygningene bør tilpasses landskapet med tanke på størrelse, form og farger. Samferdselsseksjonen har ingen merknader til planen. Dersom plan får konsekvenser for fylkesvegen, bes det ta kontakt. Det må utføres en arkeologisk registrering i terrenget i planområdet. Det vises til kulturminneloven 9. Registrering vil bli utført som en maskinell flateavdekning/sjakting og er foreløpig beregnet til kr ,- I tillegg kommer utgifter til leie av maskin med fører i inntil 7 dager hvis ikke tiltakshaver selv kan stille med slikt utstyr, samt innmåling av eventuelle kulturminner (kr. 5000,- pr. dag) og utgift til vedartsanalyse og C-14 datering hvis det blir gjort funn (kr 6000,- pr. prøve). Utgift dekkes av tiltakshaver, jf. Kulturminneloven 10. Forhold til kulturminner bør avklares før plan legges ut til offentlig ettersyn. Kontaktperson er arkeolog Snorre Haukalid. Registrering kan bli utsatt pga dårlige værforhold i vintermånedene. Tiltakshavers kommentar: Innspill om skiløypetrasé og offentlig parkering skal vurderes i planen. Eventuell etablering av parkeringsplass må vurderes opp mot kommunens behov for utbygging, samt kommunens økonomiske forhold rundt denne etableringen. Boligområdet skal utarbeides med et godt bomiljø. Atkomstvegen inn til boligområdet skal reguleres noe om ved påkobling til fylkesvegen, for å få et sikrere kryss. Det er utført en arkeologisk registrering i planområdet. Viser til mail fra arkeolog Snorre Haukalid datert Merknader fra Fylkesmannen i Vest-Agder, datert mottatt : Fylkesmannen skriver at de områder som er sør for utbyggingsformål, må reguleres til landbruksformål. Det er også noe jordbruksareal innenfor det som er lagt ut til utbygging. De har kulturlandskapskvaliteter som bør vurderes å ta vare på i planområdet. Planforslaget må beskrive virkningene av planen for de interesser, hensyn og miljøvirkninger som gjør seg gjeldende. Det må tas hensyn til naturmangfoldet. Det vises til Naturmangfoldloven 8-12, som innebærer kunnskap om naturmangfoldet, føre-var-prinsippet, påvirkninger av økosystemet, kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver, og det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder ved bruk av areal. Konsekvenser for barn og unge samt funksjonshemmede skal beskrives i plan, og synspunkter fra barn og unge skal gis anledning til å delta i prosessen. Grenseverdier for støy å overholdes. Det skal Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 3

9 gjennomføres en analyse for risiko- og sårbarhet (ROS) for planområdet. ROS kan være knyttet til naturgitte forhold, eller virksomhetsbaserte risikoforhold. Areal knyttet til fare, risiko eller sårbarhet skal avmerkes i plan som hensynssone med bestemmelser. Tiltakshavers kommentar: Planarbeidet vil i hovedsak forholde seg til område som er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel. Det skal vurderes å regulere området sør for utbyggingsområdet til landbruksformål. Deler av berørt jordbruksareal innenfor utbyggingsområdet skal vurderes å opprettholdes som jordbruksareal. Forhold rundt naturmangfoldet, barn og unge samt funksjonshemmede og ROS følges opp i planen. Trafikkmengden på fv.457 er på under 500 ÅDT (årsdøgntrafikk). Dette medfører så liten trafikkstøy, hvor det ikke er behov for egen støyanalyse. 5 FORHOLD TIL OVERORDNET PLANER I kommuneplanens arealdel for i Vennesla kommune, er området avsatt til Boligbebyggelse nåværende, Tjenesteyting nåværende, Tjenesteyting fremtidig, og LNFområde. Utsnitt av kommuneplanens arealdel Det er ingen annen reguleringsplan i området. Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 4

10 6 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG Detaljreguleringsplanen er utarbeidet etter Vennesla kommunes sin kommuneplan, planbeskrivelse med retningslinjer til arealdel (hefte 2B)). Ny kommunal veg er dimensjonert etter Statens vegvesen håndbok 017 (Veg- og gateutforming). Atkomstvegen inn i boligfeltet er regulert i vegklasse A1, og største stigning er 6 %, med unntak en mindre veg på 20 meters lengde med stigning 10 %. Det er regulert 2 stk. vendehammere. I tillegg er det privat veg til en bolig, og en fellesveg. Det skal være 3 biloppstillingsplass pr boenhet på egen tomt, pluss 1ekstra biloppstillingsplass for utleieenhet. Det er regulert offentlig parkeringsplass, som kan benyttes av ansatte i barnehagen og i forbindelse med levering/henting. Sykler plasseres på den enkelte boligtomt. Hver p-plass har dimensjonen 2,5m x 5,0 m. P-plass for HC har dimensjonen 4,5m x 6,0 m. Det er avsatt områder ved vendehammerne med areal for deponering av snø. Område til lek utarbeides etter Vennesla kommune sin norm. 7 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet utgjør ca. 55 daa og ligger på Loland øst for Skarpengland ved fv. 57 i Vennesla kommune. Området er uregulert. Området består av etablert boligfelt, landbruksareal og fremtidig areal for utvidelse av tjenesteyting. Vegetasjonen i og rundt boligfeltet består i hovedsak av furuskog og med noe blandet lauvskog. Boligområdet er i hovedsak opparbeidet boligtomter. Sør i planområdet er det dyrket mark og skog, mot øst skogsområder. I mot nord er et lite bekkedrag og skogsområder, og mot vest er det foreløpige beiteområde og noe skog. Tilstøtende områder er forholdsvis flate. Rundt boligområdet er det mindre skogkledde koller. Hele planområdet ligger på et høydedrag, med skrånende terreng ned mot vest og nord, og mot sør og øst flater terrenget utover. Tilgrensende områder i kommuneplanen mot sør og øst er regulert til LNF-område. Mot vest er det nåværende tjenesteyting, og mot nord fremtidig tjenesteyting og LNF-område. Planområdet ligger i hovedsak på eiendommene gnr/bnr 58/24, 47 og fradelte eksisterende boligtomter. Ortofoto av planområdet Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 5

11 8 BESKRIVELSE AV PLANEN Landskap: Hovedgrepet med planen er regulering av eksisterende boligområde samt åpne for fortetting. Området er i dag villamessig med innslag av enkelte skogklynger. I forbindelse med etablering av nye tomter, vil naturlig nok noen av skogklyngene gå tapt når området er ferdig utbygd. Området er i dag småkupert og skogkledd, i fra kote 242 meter til kote 260 meter, med innslag av mindre flater med opparbeidede hager og naturtomter. Skogbunn består av mindre vegetasjon. Reguleringsplanen sikrer at de største kollene blir bevart med vegetasjon og skal ikke bebygges. En unngår da i planområdet silhuettvirkning av eksisterende og nye boliger. I nordre del av planområdet er det regulert friluftsområde. Eksisterende vegetasjon bevares og det blir en buffer mot fremtidig område for «tjenesteyting» som ligger utenfor planområdet. Mot sørøst opprettholdes et støtte område som friluftsområde. Boligfeltet får dermed en «grønn struktur» i ytterkantene og blir dermed mindre eksponert. Friluftsområde nord i planområdet Parkering I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid, ble det gitt innspill fra fylkeskommunen om tilrettelegging for mulighet til parkering knyttet til skiløypetraséen som går fra Loland og østover mot Moseidvarden. Vennesla kommune er positiv til denne tilretteleggingen. På østsiden av fylkesvegen er det vurdert offentlig parkeringsplass som er lagt nord i området for ikke å legge for store begrensninger på tilstøtende arealer. Det vurderes totalt 20 stk. p-plasser inkludert 2 stk. HC. Etableringen av parkeringsplassen bør ligge tett opptil hvor skiløypa kjøres om vinteren. Denne plasseringen kommer i lite konflikt med det midlertidige beiteområdet og som ellers er lite drivverdig i landbrukssammenheng. Fjell stikker opp i dagen i dette området. Denne p-plassen tas ikke inn i denne reguleringsplanen, pga at detaljreguleringsplanen er konsentrert om arealet for boligfeltet. Skiparkeringen tas som et eget prosjekt mellom Vennesla kommune og Blå Kors Eiendom. I forbindelse med drift av barnehagen, er det i dag opparbeidet en parkeringsplass nær opp til barnehagen. I planforslaget er det regulert offentlig parkeringsplass «PP1» hvor den ligger i dag, samt at denne er utvidet for å få økt kapasitet. Det er totalt 13 stk. inkludert 1 stk. HC. Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 6

12 Lek, grønnstruktur Det er avsatt 300 m 2 til offentlig nærlekeplassen (o_lek), med sentralt beliggenhet og god synlighet fra tomtene. Området skal opparbeides med lekeapparater og utstyr i h.h.t. kommunal norm, inngjerdes og atkomst legges fra offentlig veg. Lekeplassen grenser direkte opp til friområde, som kan brukes til fri lek. Lekeplassen får gode sol og lysforhold, og terrenget er flatt. Det er bedre med et stort areal til lek, enn å stykke det opp i flere små enheter. Skogskollene i planområdet er regulert til friluftsformål, og sikrer allsidig lek nær opp til boligene. Friluftsområdene benyttes i dag som nærrekreasjonsområde for befolkningen på Loland. I selve boligområdet, blir det liten forandring i forhold til hva det er i dag. Det åpnes for nye boliger der det er naturtomter. I tilgrensende LNF-områder er det gode turmuligheter som opprettholdes. Det er regulert grønt korridorer fra offentlig veg, mot sør og nord. Dette gir god atkomst fra boligområdet til bakenforliggende skogsterreng som rekreasjonsområde. Nærområdene til planen gir rikelig med turmuligheter både sommer og vinter. Ny lekeplass midt på bildet, mellom gnr/bnr 58/75 og 58/76. Byggeområdet Boligtomtene består av en blanding av eksisterende boligtomter og ny boligtomter. I boligbebyggelsen kan det etableres boliger med hybel. Boligtomtene er forholdsvis store, og varierer fra ca. 700 m 2 til ca m 2. Tak skal oppføres med saltak på bygningene. Høyder på boliger er satt i forhold til topp såle ved laveste etasje. Innenfor hele byggeområdet foreslås totalt 20 boliger. En av boligene fungerer i dag som en barnehage. Boligene kan oppføres i 2 etasje (H01, H02). Maks mønehøyde er 8,0 meter for saltak over topp såle for første etasje. Området har utsikt mot sør og vest. Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 7

13 Ved utregning av utnyttelsesgraden for bygg på boligtomtene brukes % BYA (bebygd areal). BYA omfatter fotavtrykket til bygningen, garasje samt biloppstillingsplass. I forslag til detaljreguleringsplan for Lolandskollen er det satt en utnyttelsesgrad på BYA 30 % BYA. Fra de enkelte boligtomter legges det opp til selvfall for avløpsledninger. Alle nye boliger skal oppføres med pipe, og krav til energi i bolig skal følge TEK. Det er ikke registrert at de nye boligtomtene får negativ påvirkning i forhold til nåværende bruk. Det er ikke registret «barnetråkk», ake- eller skibakker. Avfallsdunker settes på den enkelte boligtomt. Postkasser bør samles på fellesstativ for grupper av bebyggelse, og plasseres i samarbeid med distributør av post. Det er i dag drift av barnehage i det østligste huset i planområdet. Det er direkte atkomst til friluftsområde og LNF-område. I tilknytning til barnehagen er det regulert parkeringsplass og det er regulert vendehammer i enden av offentlig veg. U-grad er satt til 30 % BYA. Barnehagen har utvidelsesmulighet og det er god plass for barnas lek og rekreasjon. Ved en eventuell avvikling av barnehagen, åpnes det for deling av arealet til 2 boligtomter. Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål, omfatter tjenesteyting kombinert med andre idrettsanlegg. I tillegg til område for tjenesteyting, ser en for seg kombinert bruk av lavvo, gapahuk med bålplass, hinderløype, sykkelløype i terreng, sandvolleyballbane, tennisbane, kort opparbeidet turløype/trimløype for lavtfungerende, minigolf og fotballbane. Før det tillates tiltak i dette formålet, skal det utarbeides en helhetlig disponering av arealet, som viser nødvendige kjøreveger, bygninger og idrettsrelaterte aktiviteter mm. Trafikkområde: Ny kommunal veg er på totalt ca. 435 meter. Hovedatkomstvegen er på ca. 280 meter, og to stikkveger på ca. 120 meter og ca. 35 meter. Det er regulert inn vendehammer. En mindre stikkvei er privat til eksisterende bolig på gnr/bnr 58/60. Det er ikke lagt inn ekstra møteplasser langs veien da opparbeidede boligavkjørsler vil fungere som møteplasser og i tilstrekkelig grad dekke behovet. Det er satt av område (Snø) i enden eller nær opp til vendehammerne. Ny avkjørsel fra fv.457 (til høyre) Ny offentlig p-plass ved fylkesvegen (til venstre) Det går i dag ingen offentlig kommunikasjon (bussrute) på fylkesveg 57, foruten skolebussen. Konsekvensen av dette vil være at forflytning av personer over større avstander som er for langt for gående/syklende, må benytte personbil til/fra jobb, offentlige kontorer, fritidsaktiviteter mm. Planområdet er i hovedsak et eksisterende boligområde, og i forhold til antall nye tomter som planen hjemler medfører dette ikke større miljøbelastninger enn hva som kan aksepteres. Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 8

14 Miljøforhold: I forbindelse med etablering av nye boenheter eller ny atkomstveg, er det ikke avdekket store miljømessige ulemper som dette vil medføre for nærområdet. Riggområde: Dersom det er behov, kan deler av parkeringsplass «o_pp1» benyttes som midlertidig riggområde i byggeperioden for den offentlige atkomstvegen «o_v1». Tekniske anlegg: Veinett Atkomst til boligene er regulert med kommunal veg, og området har adkomst via fylkesveg 57. VA-anlegg Det er i dag kommunalt vann- og avløp inn til boligområdet, med private stikkledninger inn til tomtene. Det skal utarbeides en VA-plan for oppgradering av nødvendig VA-nett til eksisterende boliger og til nye boligtomter. Overvann og takvann tilbakeføres til terreng, men det må legges overvannsledning til tomter der dette skaper unødige ulemper. Se egen rammeplan for VA og flomveger for overflatevann. Strøm, tele, data Det er ført frem strøm, tele og data kabler til området. Alle nye kabler skal legges i bakken. Vegnavn: Vennesla kommune har vurdert nytt vegnavn i boligområdet, og det er utarbeidet forslag til nytt vegnavn, jf. Matrikkelloven 21. Vegnavn er påskrevet plankartet. Det er følgende vegnavn: Lolandskollen. Forslag til nytt vegnavn legges ut til offentlig ettersyn i forbindelse med behandling av detaljreguleringsplan i Bygg- og miljøutvalget. Kartgrunnlag: Grunnkart som sosi-fil for planområdet ble bestilt, og mottatt fra Vennesla kommune. Koordinatsystemet er EUREF89, og høydedatum er NN KONSEKVENSER VED PLANEN 9.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse er vedlagt planen. 9.2 Støyvurdering Det er ikke utarbeidet støysonekart til detaljreguleringsplan for Lolandskollen. Trafikktettheten på fylkesvegen er liten (ÅDT på under 500). Den kommunale atkomstvegen blir tilknyttet 20 boligtomter inkludert en barnehage. Antall biler vil ikke utgjøre målbar støy i løpet av et år. Det vil ikke være behov for støyskjerming. 9.3 Planens konsekvens for barn og unge Det er et lite og oversiktlig boligfeltet på Loland. Området er godt egnet til barnefamilier, og har nærhet til store rekreasjonsområder sommer som vinter. Det er god tilgjengelighet internt i området. Trafikken på atkomstvegen er så liten at det reguleres ikke fortau langs denne. Det går skolebuss på fylkesveg 57 sikrer trygg skolevei. Skarpengland skole, ligger ca. 2,2 km (langs kjørevei) fra boligfeltet. Nærmeste barnehage ligger innenfor reguleringsplan, innerst i boligfeltet. Vest for skolen ligger et lite vann, hvor det kan bades. Øst for planområdet ligger vannene Tjåvann og Drivenesvatnet. Fra skole og vestover er det g/s-veg til Skarpengland sentrum. Langs rv.9 er det g/sveg sørover til Homsteane, og nordover til Skarpengland. Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 9

15 Innenfor feltet vil det bli regulert en sandlekeplass. Den er plassert sentralt og, og ligger i tilknytning til et større friluftsområde, slik at det blir lett tilgjengelighet til turområder og nærrekreasjonsområder. Lekeplassen har gode solforhold, og beskyttet mot vær og vind. 9.4 Tilgjengelighet for alle Veiene har en maks. stigning på 6 %, men unntak av en mindre parsell til område BF6. Dette innebærer at stigningsforholdene langs atkomstveiene tilfredsstiller atkomst for rullestolbrukere. Minimum 70 % av boligene skal ha tilgjengelighet. Det vil si at boligen skal ha alle hovedfunksjoner på boligens inngangsplan. Lekeplass vil tilfredsstille kravene til universell utforming mht. lekeutstyr, bord og benker, stigningsforhold, mm. 9.5 Geotekniske forhold Det er ikke utført geotekniske undersøkelser som del av denne planen. Det må vurderes om det er behov for geotekniske undersøkelser før bygging. Løsmassekart Basen for jord og skogbruk 9.6 Geologi/fjellsprengning Det er ikke utført geologisk undersøkelse for planområdet. Det antas at det ikke er geologiske forhold som ikke er utfordrende i forhold til etablering av nye boligtomter og atkomstveg. Ved behov skal skrenter og stup innenfor planområdet sikres med nødvendige tiltak (sikringsgjerder mm). 9.7 Arkeologi Vest-Agder Fylkeskommune v/fylkesarkeolog har utført en arkeologisk vurdering av planområdet. I forhold til planarbeidet er det ingen merknader i forhold til kulturminneloven. Kulturminnebasen Askeladden Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 10

16 9.8 Naturmangfoldloven 8-12 Opp mot de opplysninger som foreligger, er det ikke registrert forhold av tiltak som vesentlig kan skade naturmangfoldet i planområdet. Det er ikke registrert naturmiljø som er sårbart. I forhold til kulturlandskapet, blir det litt forandringer. Fortettingen av nye tomter omfatter litt hogst av trær. I hovedsak er det liten forandring, pga planområdet er et boligområde. Dette er i overenstemmelse med overordnet plan. I databasen «Skog-og-landskap» i forbindelse med Miljøregistrering i skog (MIS), er det ikke avdekket områder med vesentlig verdi. I «Naturbasen», er det ikke registrert verdifullt artsdata, naturtyper eller kulturlandskap. Databasen «Artsdatabanken» er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold. I denne databasen er det ikke registrert truede planter eller dyr (rødlista) eller uønskede arter (svartlista). Naturdata myr og sumpskog Artsdatabanken 9.9 Helse og miljø Det er ikke utført egen undersøkelse i forbindelse med denne planen. EFL, Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 11

17 ViaNova Kristiansand AS er et rådgivende ingeniørfirma som hovedsaklig leverer kunnskapstjenester innenfor Samferdsels- og VA - sektoren. Vi leverer komplette rådgivingstjenester med prosjektledelse, utredninger, forprosjekter, byggeplaner og byggeledelse. ViaNova Kristiansand AS er en del av et større nettverk av uavhengige selskaper som arbeider med samferdselsrelatert rådgiving. Sjekk nettverket: ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks Kristiansand S Telefon: (+47) Faks (+47) Org.nr.: NO MVA

18 f_v1 38 LNFRF1 AB1 Frisikt 4x54m 40 H01+252,5 BF2 36 H01+249,5 V1 BF1 6 H H Frisikt 10x54m LNFRL H H01+250,5 34 BF3 H o-lek H01+252,5 BF4 8 Frisikt 10x25m Lolandskollen Frisikt 4x25m Snø H01+253,5 20 H01+254,5 H BF8 12 H o_v1 HC 10 Snø 24 BF7 18 H o_pp1 Snø H H01+256,5 16 H01+256,5 H01+253,5 H01+253,5 LNFRF2 LNFRF3 22 BF6 H01+256,5 Snø 26 H01+257,5 BF5 1. Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelsefrittliggende småhusbebyggelse Angitt bebyggelse og anleggsformål komb. med andre angitte hovedfor. 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg Annen veggrunn - grøntareal Parkeringsplasser (på grunnen) 3. Grønnstruktur Friområde 5. Landbruks-, natur og friluftsområder Landbruksformål Friluftsformål TEGNFORKLARING Linjetyper Symboler H01 Planens begrensning Formålsgrense Regulert tomtegrense Regulert parkeringsfelt Bebyggelse som inngår i planen Byggegrense Bebyggelse som forutsettes fjernet Eiendomsgrense som skal oppheves Frisiktlinje Regulert senterlinje Avkjørsel - både inn og utkjøring Bolig med tilgjengelighet Maks kotehøyde gulv hovedetg. 1:1000 [A1] EUREF 89 NN1954 Detaljregulering for: LOLANDSKOLLEN VENNESLA KOMMUNE BLÅ KORS EIENDOM, LOLAND

19 DETALJREGULERING LOLANDSKOLLEN i Vennesla kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Plankart dato: Reguleringsbestemmelser dato: Generelt Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven 12-5 til følgende formål: - Bebyggelse og anlegg Frittliggende småhusbebyggelse Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål - Samferdselsanlegg Veg (offentlig og privat) Annen veggrunn Parkeringsplasser - Grønnstruktur Friområde - Landbruks-, natur-og friluftsformål Landbruk Friluftsformål Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven 12-6 til følgende hensynssoner: - Sikringssone, frisikt Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven 12-7 til følgende bestemmelse: -Rekkefølgekrav Sammen med søknad om tiltak for det enkelte prosjekt skal det vedlegges målsatt situasjonsplan som viser bebyggelsen og disponering av den ubebygde delen av tomta. Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler og vann- og avløpsledninger gjennom bebyggelse, samferdsel og LNFR-område. 2. Bebyggelse og anlegg (PBL ledd nr 1) Boligbebyggelse generelt Endelig plassering og utforming av bebyggelsen (også garasjen) skal fremgå av situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende og omkringliggende bebyggelsen med hensyn til materialer og detaljering. Bolig kan gjenoppføres etter brann. Detaljregulering for Lolandskollen i Vennesla kommune Side 1

20 Boliger skal oppføres med pipe. Garasjens størrelse skal være maks 50 m 2 og mønehøyde målt fra ferdig gulv skal ikke overstige 4,5 meter. Kvist på garasjen er ikke tillatt. Garasje må ikke plasseres nærmere enn 5 meter vinkelrett på eiendomsgrensen til veg, og 2,0 meter parallelt til eiendomsgrensen til veg, og minimum 1 meter fra nabogrense. Snøfanger skal monteres på tak. Garasje må ikke være til hinder for siktlinjer. Det tillates kun en avkjørsel pr tomt ut til offentlig veg. For hver boenhet skal det avsettes 3 biloppstillingsplasser på egen grunn, og 1 ekstra biloppstillingsplass for hver utleieenhet. Murer på inntil 1,5 meters høyde tillates utenfor byggegrenser, så fremt de ikke er til hinder for siktlinjer Frittliggende småhusbebyggelse Områdene omfatter BF1 BF8. I område BF2 BF8 tillates oppført 2 boenhet pr tomt hvor av 1 utleieenhet på inntil 60 m 2 BRA som skal tilhøre hovedenheten. I område BF1 og BF5 kan det etableres 2-mannsbolig, dvs 2 boenheter pr tomt. For hver tomt tillates maks % BYA = 30 % BYA. Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 25 og 40 grader. Maks mønehøyde 8,0 meter over bygningens laveste såle og maks gesimshøyde er 6,0 meter over bygningens laveste såle. 70 % av ny boligene skal ha alle hovedfunksjoner på boligens inngangsparti, og disse må oppfylle kravene om tilgjengelighet jf i teknisk forskrift. I plankartet er det vist med rullestol-symbol. Maks høyde på topp gulv H01 er vist i planen. 2.2 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål Området «AB1» er regulert til tjenesteyting og andre idrettsanlegg. Før tiltak kan gjennomføres, kreves utarbeidet en situasjonsplan som viser disponeringen av hele formålet. Tillat maks % BYA = % 50 BYA. Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 20 og 40 grader. 3. Samferdselsanlegg (PBL ledd nr 2) 3.1 Veg Offentlig kjøreveg. Veg «o_v1» skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur som vist i plankart. Avkjørsler er vist med avkjørselpil. Vendehammer skal ikke benyttes til parkering. Felles kjøreveg. Områdene «f_v1» og «V1» er felles for eiendommene og rettighetshavere tilhørende den enkelte felles kjøreveg. 3.2 Annen veggrunn Området omfatter sideareal og grøfter. Sideareal til vei benyttes til snøopplag. Det er ikke tillatt med parkering i formålet. Skjæringer og fyllinger skal jordkles og sås til. Skjæringer og fyllinger skal kunne legges på tilstøtende formål/tomter/eiendommer selv om disse arealene er regulert til trafikkformål. Detaljregulering for Lolandskollen i Vennesla kommune Side 2

21 3.3 Parkeringsplasser - Offentlig parkering: Områdene «o_pp1» og er avsatt til offentlig parkering, og skal opparbeides som vist i plan. Det skal opparbeides 1 parkeringsplasser for funksjonshemmede på parkeringsplassen. 4. Grønnstruktur (PBL ledd nr 3) 4.1 Friområde Friområde «o_lek» skal utformes og opparbeides som en offentlig sandlekeplass som vist i plan, etter norm i Vennesla kommune. Det tillates konstruksjoner som er forenlig med formålet. Området skal inngjerdes mot tilstøtende planformål og ha port. 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål (PBL ledd nr 5) 5.1 Landbruk Område for landbruk skal benyttes til landbruksrelatert virksomhet. 5.2 Friluftsformål Område LNFRF er avsatt til friluftsformål. Flatehogst er ikke tillatt, men tynning og vanlig skjøtsel av skogsområdet tillates. Ved behov tillates fremføring av nedgravde vann-, avløps-, el- og tele-ledninger gjennom friluftsformål. I friluftsformålene kan det opparbeides enkle stier. 6. Hensynssoner (PBL 11-8a, jf. 12-6) 6.1 Sikringssoner Frisikt. Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veibane. 7. Rekkefølgekrav 7.1 Lekeplass Offentlig lekeplass «o_lek» skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til den tredje nye boenhet innenfor boligområdet. 7.2 Tekniske planer Tekniske planer skal godkjennes av kommunen før det gis byggetillatelse til den tredje nye boenhet innenfor planområdet. 7.3 Kommunal veg Kommunal veg innenfor planområdet skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for den tredje nye boenhet innenfor boligområdet. 7.4 G/s-veg I tilknytning til områder merket g/s på plankartet (kommuneplan) kan det ikke gis tillatelse til tiltak før gang- og sykkelveinett til nærmeste skole er etablert, med unntak Detaljregulering for Lolandskollen i Vennesla kommune Side 3

22 av allerede 2 godkjente nye tomter. Parsellen som dette gjelder for er langs rv454 fra Myrvegen ved nedlagt renseanlegg til krysset mellom rv454 og fv57. ViaNova Kristiansand AS , EFL Detaljregulering for Lolandskollen i Vennesla kommune Side 4

23

24

25

26

27 121/12 Gnr. 102, bnr. 35, Løyningsvannet. Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven - opparbeide veg frem til eiendommen. Tiltakshaver: Igors Jakovlevs. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 102/35 Saksbehandler Silvio Krieger Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /12 4

28

29

30

31

32

33

34

35

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING PlanID: 1417 18.11.2014 SKYLLEVIGA DETALJREGULERING FLEKKERØY KRISTIANSAND KOMMUNE e PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Sven Bjørn Hillesund og Reidar Hillesund Prosjektnummer: 3437 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE PLANKART 22.05.15 PLAN ID xx 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 Forslagsstiller og planlegger På vegne av Pål Vere har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer