VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 120/12 11/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ Gnr. 58, bnr. 24, m.fl. -Lolandskollen -forslag til detaljregulering. Gnr. 102, bnr. 35, Løyningsvannet. Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven - opparbeide veg frem til eiendommen. Tiltakshaver: Igors Jakovlevs. Saksfremlegg - Gnr. 91, bnr. 29, Lauvås. Ett- trinns søknad - ny hytte. Søknad om dispensasjon fra plankrav. Tiltakshaver: John Terje Ruenes. Søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven kap gnr. 32 bnr. 25, Fjelltun på Homstean. Søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven kap gnr. 5 bnr. 246, Tenndalen - Dalevegen i Vennesla kommune. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Gnr. 91 bnr. 4, Lauvås i Vennesla kommune. Søknad om delingssamtykke etter jordloven 12 - landbrukseiendom gnr. 44 bnr. 1, Greibesland i Øvrebø. 1

2 127/12 11/ Saksfremlegg - ATP, Myk pakke - rullering 128/12 12/ /12 12/ Gnr. 1, bnr Vennesla vegen 110 m. flere. Klage på oppsigelse av avtale om kommunal brøyting av privat veg Gnr. 5, bnr. 402, Ålefjærvegen 593. Klage på avslag vedr. søknad om refusjon av utgifter i forbindelse med utskrifting av privat stikkledning for vann 130/12 12/ Vedr. plassering av ladepunkt for elbil. Referatsaker 9/12 12/ Fylkesmannen rolle i arbeidet med å sikre en tilstrekkelig boligutbygging. Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 120/12 Gnr. 58, bnr. 24, m.fl. -Lolandskollen -forslag til detaljregulering. Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. 58/2 58/24 58/47 209/4 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /12 3

4 DETALJREGULERINGSPLAN LOLANDSKOLLEN VENNESLA KOMMUNE e Planbeskrivelse Utarbeidet for: STIFTELSEN BLÅ KORS EIENDOM LOLAND 3210 sept 2012

5 INNHOLD 1 INNLEDNING TILTAKET TILTAKSHAVER OG KONSULENT SAKSBEHANDLING FORHOLD TIL OVERORDNET PLANER DIMENSJONERINGSGRUNNLAG BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET BESKRIVELSE AV PLANEN KONSEKVENSER VED PLANEN... 9 VEDLEGG Reguleringsbestemmelser Plankart Risiko- og sårbarhetsanalyse Mottatte merknader Oppstartsbrev Adresseliste for oppstartsbrev Annonse i avis (Vennesla Tidende og Fædrelandsvennen) Rammeplan VA Flomkart for overflatevann i planområdet Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse

6 1 INNLEDNING Planforslaget omfatter boligbebyggelse BF1-8, angitt bebyggelse, veg, annen veggrunn, parkeringsplass, friområde, landbruk og friluftsformål. I løpet av planprosessen har planen skiftet navn fra «Røddebakken» til «Lolandskollen», etter tilbakemelding i fra naboer og grunneiere. 2 TILTAKET Planens hovedformål er å legge til rette for fortetting av nye boliger. Hovedinnholdet i planen er: Regulering av byggeområder med til sammen 20 boligtomter, hvorav 9 nye. Regulering av offentlig atkomstveg og offentlig parkering. Regulering av nytt lekeareal for barn, med gode sol og lysforhold. 3 TILTAKSHAVER OG KONSULENT Tiltakshaver er Blå Kors Eiendom Loland. Tiltakshavers kontaktperson er Odd Gjerpe. Stiftelsen Blå Kors Eiendom Loland engasjerte rådgivende ingeniørfirma ViaNova Kristiansand AS, Skippergt. 2, Postboks 541, 4665 Kristiansand, til å utarbeide detaljreguleringsplanen. Prosjektansvarlig og kontaktperson er Even F. Lorentsen, prosjektmedarbeider er Kjell Kartevoll på VA, Øyvind Haugen på vegprosjektering og teknisk tegning Marry Sjøvold hos ViaNova Kristiansand. 4 SAKSBEHANDLING 4.1 Merknader til varslet oppstart Oppstart av planarbeidet ble varslet med annonse i avisene Vennesla Tidende og Fædrelandsvennen den samt brev til grunneiere og naboer, aktuelle offentlige etater og organisasjoner. Det ble varslet at formålet med planarbeidet var å legge til rette for boligbebyggelse, barnehage, atkomstveger, friområde og friluftsformål. Det ble også varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Svarfrist på oppstartsvarselet var Etter utløpt svarfrist er det mottatt innspill fra Fylkesmannen i Vest-Agder (mottatt 16/ ). Det kom inn totalt 6 merknad til planarbeidet etter oppstartsvarsel. Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 1

7 Planavgrensning ved oppstartsvarsel Merknader fra Agder Energi Nett AS, mail datert : AEN har en nettstasjon i området, og er forsynt med en 22 kv linje i fra vest og fram til Øvrebø videregående skole. Det er en byggeforbudssone på 16 meter dvs 8 meter fra senter av 22 kv linjen til nærmeste bygningsdel. Dette gjelder også lekeplass og andre parkeringsanlegg. Noe av etablert lavspent må eventuelt flyttes/bygges om. Kapasiteten på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkninger må påregnes. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Høyspentlinjen ligger utenfor planområdet. Merknader fra Andreas Løge, mail datert : Andreas Løge reagerer på valg av navn på planområdet. Navnet assosierer med noe «RØDD» som klinger dårlig på lokalspråket. Det anbefales navn som «Lolandsvegen». Tiltakshavers kommentar: Innspill vedr navnevalg tas til etterretning. Nytt navn på plan og atkomstveg skal vurderes. Merknader fra Statens vegvesen Region sør, datert mottatt : Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 2

8 Statens vegvesen Region sør viser til referat fra møte den , og til e-post av Statens vegvesen har ellers ingen merknader til oppstartsmeldingen. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune v/ Fylkeskonservatoren, mail datert : Vest-Agder Fylkeskommune v/ Fylkeskonservator har ingen merknader i forhold til kulturminneloven i forbindelse med planarbeid innenfor formål avsatt til byggeområde i gjeldende kommuneplans arealdel. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune v/ plan og miljø, datert mottatt : Vest-Agder Fylkeskommune skriver at friluftsområdet i planen omfatter deler av det regionalt viktige skiløypenettet i Vennesla. Løypetraseen må ivaretas gjennom planleggingen. Utbygging må ikke vanskeliggjøre bruken av skiløypene. Det bør legges inn «grønn» buffersone på hver side av skiløypetraseen. Skiløypetraseen bør være 8 meter bred. Det bør vurderes å regulere en offentlig parkeringsplass, som kan avlaste p-plassene ved Drivenes og Søleheia. Kommunen kan søke om midler til sikring av areal og opparbeidelse av p-plass for brukerne av friluftsområdet. I boligområdet må det legges vekt på beliggenhet, solforhold, utsikt og gode uteoppholdsareal. Boliger og barnehage bør ha kort veg til turområder og stier. Bygningene bør tilpasses landskapet med tanke på størrelse, form og farger. Samferdselsseksjonen har ingen merknader til planen. Dersom plan får konsekvenser for fylkesvegen, bes det ta kontakt. Det må utføres en arkeologisk registrering i terrenget i planområdet. Det vises til kulturminneloven 9. Registrering vil bli utført som en maskinell flateavdekning/sjakting og er foreløpig beregnet til kr ,- I tillegg kommer utgifter til leie av maskin med fører i inntil 7 dager hvis ikke tiltakshaver selv kan stille med slikt utstyr, samt innmåling av eventuelle kulturminner (kr. 5000,- pr. dag) og utgift til vedartsanalyse og C-14 datering hvis det blir gjort funn (kr 6000,- pr. prøve). Utgift dekkes av tiltakshaver, jf. Kulturminneloven 10. Forhold til kulturminner bør avklares før plan legges ut til offentlig ettersyn. Kontaktperson er arkeolog Snorre Haukalid. Registrering kan bli utsatt pga dårlige værforhold i vintermånedene. Tiltakshavers kommentar: Innspill om skiløypetrasé og offentlig parkering skal vurderes i planen. Eventuell etablering av parkeringsplass må vurderes opp mot kommunens behov for utbygging, samt kommunens økonomiske forhold rundt denne etableringen. Boligområdet skal utarbeides med et godt bomiljø. Atkomstvegen inn til boligområdet skal reguleres noe om ved påkobling til fylkesvegen, for å få et sikrere kryss. Det er utført en arkeologisk registrering i planområdet. Viser til mail fra arkeolog Snorre Haukalid datert Merknader fra Fylkesmannen i Vest-Agder, datert mottatt : Fylkesmannen skriver at de områder som er sør for utbyggingsformål, må reguleres til landbruksformål. Det er også noe jordbruksareal innenfor det som er lagt ut til utbygging. De har kulturlandskapskvaliteter som bør vurderes å ta vare på i planområdet. Planforslaget må beskrive virkningene av planen for de interesser, hensyn og miljøvirkninger som gjør seg gjeldende. Det må tas hensyn til naturmangfoldet. Det vises til Naturmangfoldloven 8-12, som innebærer kunnskap om naturmangfoldet, føre-var-prinsippet, påvirkninger av økosystemet, kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver, og det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder ved bruk av areal. Konsekvenser for barn og unge samt funksjonshemmede skal beskrives i plan, og synspunkter fra barn og unge skal gis anledning til å delta i prosessen. Grenseverdier for støy å overholdes. Det skal Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 3

9 gjennomføres en analyse for risiko- og sårbarhet (ROS) for planområdet. ROS kan være knyttet til naturgitte forhold, eller virksomhetsbaserte risikoforhold. Areal knyttet til fare, risiko eller sårbarhet skal avmerkes i plan som hensynssone med bestemmelser. Tiltakshavers kommentar: Planarbeidet vil i hovedsak forholde seg til område som er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel. Det skal vurderes å regulere området sør for utbyggingsområdet til landbruksformål. Deler av berørt jordbruksareal innenfor utbyggingsområdet skal vurderes å opprettholdes som jordbruksareal. Forhold rundt naturmangfoldet, barn og unge samt funksjonshemmede og ROS følges opp i planen. Trafikkmengden på fv.457 er på under 500 ÅDT (årsdøgntrafikk). Dette medfører så liten trafikkstøy, hvor det ikke er behov for egen støyanalyse. 5 FORHOLD TIL OVERORDNET PLANER I kommuneplanens arealdel for i Vennesla kommune, er området avsatt til Boligbebyggelse nåværende, Tjenesteyting nåværende, Tjenesteyting fremtidig, og LNFområde. Utsnitt av kommuneplanens arealdel Det er ingen annen reguleringsplan i området. Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 4

10 6 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG Detaljreguleringsplanen er utarbeidet etter Vennesla kommunes sin kommuneplan, planbeskrivelse med retningslinjer til arealdel (hefte 2B)). Ny kommunal veg er dimensjonert etter Statens vegvesen håndbok 017 (Veg- og gateutforming). Atkomstvegen inn i boligfeltet er regulert i vegklasse A1, og største stigning er 6 %, med unntak en mindre veg på 20 meters lengde med stigning 10 %. Det er regulert 2 stk. vendehammere. I tillegg er det privat veg til en bolig, og en fellesveg. Det skal være 3 biloppstillingsplass pr boenhet på egen tomt, pluss 1ekstra biloppstillingsplass for utleieenhet. Det er regulert offentlig parkeringsplass, som kan benyttes av ansatte i barnehagen og i forbindelse med levering/henting. Sykler plasseres på den enkelte boligtomt. Hver p-plass har dimensjonen 2,5m x 5,0 m. P-plass for HC har dimensjonen 4,5m x 6,0 m. Det er avsatt områder ved vendehammerne med areal for deponering av snø. Område til lek utarbeides etter Vennesla kommune sin norm. 7 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet utgjør ca. 55 daa og ligger på Loland øst for Skarpengland ved fv. 57 i Vennesla kommune. Området er uregulert. Området består av etablert boligfelt, landbruksareal og fremtidig areal for utvidelse av tjenesteyting. Vegetasjonen i og rundt boligfeltet består i hovedsak av furuskog og med noe blandet lauvskog. Boligområdet er i hovedsak opparbeidet boligtomter. Sør i planområdet er det dyrket mark og skog, mot øst skogsområder. I mot nord er et lite bekkedrag og skogsområder, og mot vest er det foreløpige beiteområde og noe skog. Tilstøtende områder er forholdsvis flate. Rundt boligområdet er det mindre skogkledde koller. Hele planområdet ligger på et høydedrag, med skrånende terreng ned mot vest og nord, og mot sør og øst flater terrenget utover. Tilgrensende områder i kommuneplanen mot sør og øst er regulert til LNF-område. Mot vest er det nåværende tjenesteyting, og mot nord fremtidig tjenesteyting og LNF-område. Planområdet ligger i hovedsak på eiendommene gnr/bnr 58/24, 47 og fradelte eksisterende boligtomter. Ortofoto av planområdet Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 5

11 8 BESKRIVELSE AV PLANEN Landskap: Hovedgrepet med planen er regulering av eksisterende boligområde samt åpne for fortetting. Området er i dag villamessig med innslag av enkelte skogklynger. I forbindelse med etablering av nye tomter, vil naturlig nok noen av skogklyngene gå tapt når området er ferdig utbygd. Området er i dag småkupert og skogkledd, i fra kote 242 meter til kote 260 meter, med innslag av mindre flater med opparbeidede hager og naturtomter. Skogbunn består av mindre vegetasjon. Reguleringsplanen sikrer at de største kollene blir bevart med vegetasjon og skal ikke bebygges. En unngår da i planområdet silhuettvirkning av eksisterende og nye boliger. I nordre del av planområdet er det regulert friluftsområde. Eksisterende vegetasjon bevares og det blir en buffer mot fremtidig område for «tjenesteyting» som ligger utenfor planområdet. Mot sørøst opprettholdes et støtte område som friluftsområde. Boligfeltet får dermed en «grønn struktur» i ytterkantene og blir dermed mindre eksponert. Friluftsområde nord i planområdet Parkering I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid, ble det gitt innspill fra fylkeskommunen om tilrettelegging for mulighet til parkering knyttet til skiløypetraséen som går fra Loland og østover mot Moseidvarden. Vennesla kommune er positiv til denne tilretteleggingen. På østsiden av fylkesvegen er det vurdert offentlig parkeringsplass som er lagt nord i området for ikke å legge for store begrensninger på tilstøtende arealer. Det vurderes totalt 20 stk. p-plasser inkludert 2 stk. HC. Etableringen av parkeringsplassen bør ligge tett opptil hvor skiløypa kjøres om vinteren. Denne plasseringen kommer i lite konflikt med det midlertidige beiteområdet og som ellers er lite drivverdig i landbrukssammenheng. Fjell stikker opp i dagen i dette området. Denne p-plassen tas ikke inn i denne reguleringsplanen, pga at detaljreguleringsplanen er konsentrert om arealet for boligfeltet. Skiparkeringen tas som et eget prosjekt mellom Vennesla kommune og Blå Kors Eiendom. I forbindelse med drift av barnehagen, er det i dag opparbeidet en parkeringsplass nær opp til barnehagen. I planforslaget er det regulert offentlig parkeringsplass «PP1» hvor den ligger i dag, samt at denne er utvidet for å få økt kapasitet. Det er totalt 13 stk. inkludert 1 stk. HC. Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 6

12 Lek, grønnstruktur Det er avsatt 300 m 2 til offentlig nærlekeplassen (o_lek), med sentralt beliggenhet og god synlighet fra tomtene. Området skal opparbeides med lekeapparater og utstyr i h.h.t. kommunal norm, inngjerdes og atkomst legges fra offentlig veg. Lekeplassen grenser direkte opp til friområde, som kan brukes til fri lek. Lekeplassen får gode sol og lysforhold, og terrenget er flatt. Det er bedre med et stort areal til lek, enn å stykke det opp i flere små enheter. Skogskollene i planområdet er regulert til friluftsformål, og sikrer allsidig lek nær opp til boligene. Friluftsområdene benyttes i dag som nærrekreasjonsområde for befolkningen på Loland. I selve boligområdet, blir det liten forandring i forhold til hva det er i dag. Det åpnes for nye boliger der det er naturtomter. I tilgrensende LNF-områder er det gode turmuligheter som opprettholdes. Det er regulert grønt korridorer fra offentlig veg, mot sør og nord. Dette gir god atkomst fra boligområdet til bakenforliggende skogsterreng som rekreasjonsområde. Nærområdene til planen gir rikelig med turmuligheter både sommer og vinter. Ny lekeplass midt på bildet, mellom gnr/bnr 58/75 og 58/76. Byggeområdet Boligtomtene består av en blanding av eksisterende boligtomter og ny boligtomter. I boligbebyggelsen kan det etableres boliger med hybel. Boligtomtene er forholdsvis store, og varierer fra ca. 700 m 2 til ca m 2. Tak skal oppføres med saltak på bygningene. Høyder på boliger er satt i forhold til topp såle ved laveste etasje. Innenfor hele byggeområdet foreslås totalt 20 boliger. En av boligene fungerer i dag som en barnehage. Boligene kan oppføres i 2 etasje (H01, H02). Maks mønehøyde er 8,0 meter for saltak over topp såle for første etasje. Området har utsikt mot sør og vest. Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 7

13 Ved utregning av utnyttelsesgraden for bygg på boligtomtene brukes % BYA (bebygd areal). BYA omfatter fotavtrykket til bygningen, garasje samt biloppstillingsplass. I forslag til detaljreguleringsplan for Lolandskollen er det satt en utnyttelsesgrad på BYA 30 % BYA. Fra de enkelte boligtomter legges det opp til selvfall for avløpsledninger. Alle nye boliger skal oppføres med pipe, og krav til energi i bolig skal følge TEK. Det er ikke registrert at de nye boligtomtene får negativ påvirkning i forhold til nåværende bruk. Det er ikke registret «barnetråkk», ake- eller skibakker. Avfallsdunker settes på den enkelte boligtomt. Postkasser bør samles på fellesstativ for grupper av bebyggelse, og plasseres i samarbeid med distributør av post. Det er i dag drift av barnehage i det østligste huset i planområdet. Det er direkte atkomst til friluftsområde og LNF-område. I tilknytning til barnehagen er det regulert parkeringsplass og det er regulert vendehammer i enden av offentlig veg. U-grad er satt til 30 % BYA. Barnehagen har utvidelsesmulighet og det er god plass for barnas lek og rekreasjon. Ved en eventuell avvikling av barnehagen, åpnes det for deling av arealet til 2 boligtomter. Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål, omfatter tjenesteyting kombinert med andre idrettsanlegg. I tillegg til område for tjenesteyting, ser en for seg kombinert bruk av lavvo, gapahuk med bålplass, hinderløype, sykkelløype i terreng, sandvolleyballbane, tennisbane, kort opparbeidet turløype/trimløype for lavtfungerende, minigolf og fotballbane. Før det tillates tiltak i dette formålet, skal det utarbeides en helhetlig disponering av arealet, som viser nødvendige kjøreveger, bygninger og idrettsrelaterte aktiviteter mm. Trafikkområde: Ny kommunal veg er på totalt ca. 435 meter. Hovedatkomstvegen er på ca. 280 meter, og to stikkveger på ca. 120 meter og ca. 35 meter. Det er regulert inn vendehammer. En mindre stikkvei er privat til eksisterende bolig på gnr/bnr 58/60. Det er ikke lagt inn ekstra møteplasser langs veien da opparbeidede boligavkjørsler vil fungere som møteplasser og i tilstrekkelig grad dekke behovet. Det er satt av område (Snø) i enden eller nær opp til vendehammerne. Ny avkjørsel fra fv.457 (til høyre) Ny offentlig p-plass ved fylkesvegen (til venstre) Det går i dag ingen offentlig kommunikasjon (bussrute) på fylkesveg 57, foruten skolebussen. Konsekvensen av dette vil være at forflytning av personer over større avstander som er for langt for gående/syklende, må benytte personbil til/fra jobb, offentlige kontorer, fritidsaktiviteter mm. Planområdet er i hovedsak et eksisterende boligområde, og i forhold til antall nye tomter som planen hjemler medfører dette ikke større miljøbelastninger enn hva som kan aksepteres. Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 8

14 Miljøforhold: I forbindelse med etablering av nye boenheter eller ny atkomstveg, er det ikke avdekket store miljømessige ulemper som dette vil medføre for nærområdet. Riggområde: Dersom det er behov, kan deler av parkeringsplass «o_pp1» benyttes som midlertidig riggområde i byggeperioden for den offentlige atkomstvegen «o_v1». Tekniske anlegg: Veinett Atkomst til boligene er regulert med kommunal veg, og området har adkomst via fylkesveg 57. VA-anlegg Det er i dag kommunalt vann- og avløp inn til boligområdet, med private stikkledninger inn til tomtene. Det skal utarbeides en VA-plan for oppgradering av nødvendig VA-nett til eksisterende boliger og til nye boligtomter. Overvann og takvann tilbakeføres til terreng, men det må legges overvannsledning til tomter der dette skaper unødige ulemper. Se egen rammeplan for VA og flomveger for overflatevann. Strøm, tele, data Det er ført frem strøm, tele og data kabler til området. Alle nye kabler skal legges i bakken. Vegnavn: Vennesla kommune har vurdert nytt vegnavn i boligområdet, og det er utarbeidet forslag til nytt vegnavn, jf. Matrikkelloven 21. Vegnavn er påskrevet plankartet. Det er følgende vegnavn: Lolandskollen. Forslag til nytt vegnavn legges ut til offentlig ettersyn i forbindelse med behandling av detaljreguleringsplan i Bygg- og miljøutvalget. Kartgrunnlag: Grunnkart som sosi-fil for planområdet ble bestilt, og mottatt fra Vennesla kommune. Koordinatsystemet er EUREF89, og høydedatum er NN KONSEKVENSER VED PLANEN 9.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse er vedlagt planen. 9.2 Støyvurdering Det er ikke utarbeidet støysonekart til detaljreguleringsplan for Lolandskollen. Trafikktettheten på fylkesvegen er liten (ÅDT på under 500). Den kommunale atkomstvegen blir tilknyttet 20 boligtomter inkludert en barnehage. Antall biler vil ikke utgjøre målbar støy i løpet av et år. Det vil ikke være behov for støyskjerming. 9.3 Planens konsekvens for barn og unge Det er et lite og oversiktlig boligfeltet på Loland. Området er godt egnet til barnefamilier, og har nærhet til store rekreasjonsområder sommer som vinter. Det er god tilgjengelighet internt i området. Trafikken på atkomstvegen er så liten at det reguleres ikke fortau langs denne. Det går skolebuss på fylkesveg 57 sikrer trygg skolevei. Skarpengland skole, ligger ca. 2,2 km (langs kjørevei) fra boligfeltet. Nærmeste barnehage ligger innenfor reguleringsplan, innerst i boligfeltet. Vest for skolen ligger et lite vann, hvor det kan bades. Øst for planområdet ligger vannene Tjåvann og Drivenesvatnet. Fra skole og vestover er det g/s-veg til Skarpengland sentrum. Langs rv.9 er det g/sveg sørover til Homsteane, og nordover til Skarpengland. Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 9

15 Innenfor feltet vil det bli regulert en sandlekeplass. Den er plassert sentralt og, og ligger i tilknytning til et større friluftsområde, slik at det blir lett tilgjengelighet til turområder og nærrekreasjonsområder. Lekeplassen har gode solforhold, og beskyttet mot vær og vind. 9.4 Tilgjengelighet for alle Veiene har en maks. stigning på 6 %, men unntak av en mindre parsell til område BF6. Dette innebærer at stigningsforholdene langs atkomstveiene tilfredsstiller atkomst for rullestolbrukere. Minimum 70 % av boligene skal ha tilgjengelighet. Det vil si at boligen skal ha alle hovedfunksjoner på boligens inngangsplan. Lekeplass vil tilfredsstille kravene til universell utforming mht. lekeutstyr, bord og benker, stigningsforhold, mm. 9.5 Geotekniske forhold Det er ikke utført geotekniske undersøkelser som del av denne planen. Det må vurderes om det er behov for geotekniske undersøkelser før bygging. Løsmassekart Basen for jord og skogbruk 9.6 Geologi/fjellsprengning Det er ikke utført geologisk undersøkelse for planområdet. Det antas at det ikke er geologiske forhold som ikke er utfordrende i forhold til etablering av nye boligtomter og atkomstveg. Ved behov skal skrenter og stup innenfor planområdet sikres med nødvendige tiltak (sikringsgjerder mm). 9.7 Arkeologi Vest-Agder Fylkeskommune v/fylkesarkeolog har utført en arkeologisk vurdering av planområdet. I forhold til planarbeidet er det ingen merknader i forhold til kulturminneloven. Kulturminnebasen Askeladden Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 10

16 9.8 Naturmangfoldloven 8-12 Opp mot de opplysninger som foreligger, er det ikke registrert forhold av tiltak som vesentlig kan skade naturmangfoldet i planområdet. Det er ikke registrert naturmiljø som er sårbart. I forhold til kulturlandskapet, blir det litt forandringer. Fortettingen av nye tomter omfatter litt hogst av trær. I hovedsak er det liten forandring, pga planområdet er et boligområde. Dette er i overenstemmelse med overordnet plan. I databasen «Skog-og-landskap» i forbindelse med Miljøregistrering i skog (MIS), er det ikke avdekket områder med vesentlig verdi. I «Naturbasen», er det ikke registrert verdifullt artsdata, naturtyper eller kulturlandskap. Databasen «Artsdatabanken» er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold. I denne databasen er det ikke registrert truede planter eller dyr (rødlista) eller uønskede arter (svartlista). Naturdata myr og sumpskog Artsdatabanken 9.9 Helse og miljø Det er ikke utført egen undersøkelse i forbindelse med denne planen. EFL, Detaljreguleringsplan for Lolandskollen, Vennesla kommune - Planbeskrivelse Side 11

17 ViaNova Kristiansand AS er et rådgivende ingeniørfirma som hovedsaklig leverer kunnskapstjenester innenfor Samferdsels- og VA - sektoren. Vi leverer komplette rådgivingstjenester med prosjektledelse, utredninger, forprosjekter, byggeplaner og byggeledelse. ViaNova Kristiansand AS er en del av et større nettverk av uavhengige selskaper som arbeider med samferdselsrelatert rådgiving. Sjekk nettverket: ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks Kristiansand S Telefon: (+47) Faks (+47) Org.nr.: NO MVA

18 f_v1 38 LNFRF1 AB1 Frisikt 4x54m 40 H01+252,5 BF2 36 H01+249,5 V1 BF1 6 H H Frisikt 10x54m LNFRL H H01+250,5 34 BF3 H o-lek H01+252,5 BF4 8 Frisikt 10x25m Lolandskollen Frisikt 4x25m Snø H01+253,5 20 H01+254,5 H BF8 12 H o_v1 HC 10 Snø 24 BF7 18 H o_pp1 Snø H H01+256,5 16 H01+256,5 H01+253,5 H01+253,5 LNFRF2 LNFRF3 22 BF6 H01+256,5 Snø 26 H01+257,5 BF5 1. Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelsefrittliggende småhusbebyggelse Angitt bebyggelse og anleggsformål komb. med andre angitte hovedfor. 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg Annen veggrunn - grøntareal Parkeringsplasser (på grunnen) 3. Grønnstruktur Friområde 5. Landbruks-, natur og friluftsområder Landbruksformål Friluftsformål TEGNFORKLARING Linjetyper Symboler H01 Planens begrensning Formålsgrense Regulert tomtegrense Regulert parkeringsfelt Bebyggelse som inngår i planen Byggegrense Bebyggelse som forutsettes fjernet Eiendomsgrense som skal oppheves Frisiktlinje Regulert senterlinje Avkjørsel - både inn og utkjøring Bolig med tilgjengelighet Maks kotehøyde gulv hovedetg. 1:1000 [A1] EUREF 89 NN1954 Detaljregulering for: LOLANDSKOLLEN VENNESLA KOMMUNE BLÅ KORS EIENDOM, LOLAND

19 DETALJREGULERING LOLANDSKOLLEN i Vennesla kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Plankart dato: Reguleringsbestemmelser dato: Generelt Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven 12-5 til følgende formål: - Bebyggelse og anlegg Frittliggende småhusbebyggelse Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål - Samferdselsanlegg Veg (offentlig og privat) Annen veggrunn Parkeringsplasser - Grønnstruktur Friområde - Landbruks-, natur-og friluftsformål Landbruk Friluftsformål Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven 12-6 til følgende hensynssoner: - Sikringssone, frisikt Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven 12-7 til følgende bestemmelse: -Rekkefølgekrav Sammen med søknad om tiltak for det enkelte prosjekt skal det vedlegges målsatt situasjonsplan som viser bebyggelsen og disponering av den ubebygde delen av tomta. Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler og vann- og avløpsledninger gjennom bebyggelse, samferdsel og LNFR-område. 2. Bebyggelse og anlegg (PBL ledd nr 1) Boligbebyggelse generelt Endelig plassering og utforming av bebyggelsen (også garasjen) skal fremgå av situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende og omkringliggende bebyggelsen med hensyn til materialer og detaljering. Bolig kan gjenoppføres etter brann. Detaljregulering for Lolandskollen i Vennesla kommune Side 1

20 Boliger skal oppføres med pipe. Garasjens størrelse skal være maks 50 m 2 og mønehøyde målt fra ferdig gulv skal ikke overstige 4,5 meter. Kvist på garasjen er ikke tillatt. Garasje må ikke plasseres nærmere enn 5 meter vinkelrett på eiendomsgrensen til veg, og 2,0 meter parallelt til eiendomsgrensen til veg, og minimum 1 meter fra nabogrense. Snøfanger skal monteres på tak. Garasje må ikke være til hinder for siktlinjer. Det tillates kun en avkjørsel pr tomt ut til offentlig veg. For hver boenhet skal det avsettes 3 biloppstillingsplasser på egen grunn, og 1 ekstra biloppstillingsplass for hver utleieenhet. Murer på inntil 1,5 meters høyde tillates utenfor byggegrenser, så fremt de ikke er til hinder for siktlinjer Frittliggende småhusbebyggelse Områdene omfatter BF1 BF8. I område BF2 BF8 tillates oppført 2 boenhet pr tomt hvor av 1 utleieenhet på inntil 60 m 2 BRA som skal tilhøre hovedenheten. I område BF1 og BF5 kan det etableres 2-mannsbolig, dvs 2 boenheter pr tomt. For hver tomt tillates maks % BYA = 30 % BYA. Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 25 og 40 grader. Maks mønehøyde 8,0 meter over bygningens laveste såle og maks gesimshøyde er 6,0 meter over bygningens laveste såle. 70 % av ny boligene skal ha alle hovedfunksjoner på boligens inngangsparti, og disse må oppfylle kravene om tilgjengelighet jf i teknisk forskrift. I plankartet er det vist med rullestol-symbol. Maks høyde på topp gulv H01 er vist i planen. 2.2 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål Området «AB1» er regulert til tjenesteyting og andre idrettsanlegg. Før tiltak kan gjennomføres, kreves utarbeidet en situasjonsplan som viser disponeringen av hele formålet. Tillat maks % BYA = % 50 BYA. Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 20 og 40 grader. 3. Samferdselsanlegg (PBL ledd nr 2) 3.1 Veg Offentlig kjøreveg. Veg «o_v1» skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur som vist i plankart. Avkjørsler er vist med avkjørselpil. Vendehammer skal ikke benyttes til parkering. Felles kjøreveg. Områdene «f_v1» og «V1» er felles for eiendommene og rettighetshavere tilhørende den enkelte felles kjøreveg. 3.2 Annen veggrunn Området omfatter sideareal og grøfter. Sideareal til vei benyttes til snøopplag. Det er ikke tillatt med parkering i formålet. Skjæringer og fyllinger skal jordkles og sås til. Skjæringer og fyllinger skal kunne legges på tilstøtende formål/tomter/eiendommer selv om disse arealene er regulert til trafikkformål. Detaljregulering for Lolandskollen i Vennesla kommune Side 2

21 3.3 Parkeringsplasser - Offentlig parkering: Områdene «o_pp1» og er avsatt til offentlig parkering, og skal opparbeides som vist i plan. Det skal opparbeides 1 parkeringsplasser for funksjonshemmede på parkeringsplassen. 4. Grønnstruktur (PBL ledd nr 3) 4.1 Friområde Friområde «o_lek» skal utformes og opparbeides som en offentlig sandlekeplass som vist i plan, etter norm i Vennesla kommune. Det tillates konstruksjoner som er forenlig med formålet. Området skal inngjerdes mot tilstøtende planformål og ha port. 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål (PBL ledd nr 5) 5.1 Landbruk Område for landbruk skal benyttes til landbruksrelatert virksomhet. 5.2 Friluftsformål Område LNFRF er avsatt til friluftsformål. Flatehogst er ikke tillatt, men tynning og vanlig skjøtsel av skogsområdet tillates. Ved behov tillates fremføring av nedgravde vann-, avløps-, el- og tele-ledninger gjennom friluftsformål. I friluftsformålene kan det opparbeides enkle stier. 6. Hensynssoner (PBL 11-8a, jf. 12-6) 6.1 Sikringssoner Frisikt. Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veibane. 7. Rekkefølgekrav 7.1 Lekeplass Offentlig lekeplass «o_lek» skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til den tredje nye boenhet innenfor boligområdet. 7.2 Tekniske planer Tekniske planer skal godkjennes av kommunen før det gis byggetillatelse til den tredje nye boenhet innenfor planområdet. 7.3 Kommunal veg Kommunal veg innenfor planområdet skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for den tredje nye boenhet innenfor boligområdet. 7.4 G/s-veg I tilknytning til områder merket g/s på plankartet (kommuneplan) kan det ikke gis tillatelse til tiltak før gang- og sykkelveinett til nærmeste skole er etablert, med unntak Detaljregulering for Lolandskollen i Vennesla kommune Side 3

22 av allerede 2 godkjente nye tomter. Parsellen som dette gjelder for er langs rv454 fra Myrvegen ved nedlagt renseanlegg til krysset mellom rv454 og fv57. ViaNova Kristiansand AS , EFL Detaljregulering for Lolandskollen i Vennesla kommune Side 4

23

24

25

26

27 121/12 Gnr. 102, bnr. 35, Løyningsvannet. Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven - opparbeide veg frem til eiendommen. Tiltakshaver: Igors Jakovlevs. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 102/35 Saksbehandler Silvio Krieger Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /12 4

28

29

30

31

32

33

34

35

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN ÅSVEGEN BRU VENNESLA KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet for: VENNESLA KOMMUNE 3240 Desember 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 TILTAKET... 1 3 TILTAKSHAVER OG KONSULENT... 1 4 SAKSBEHANDLING...

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune 27.06.2014 Rev.29.01.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7 Stjørdal kommune Planident 2 059 Reguleringsbestemmelser Planforslag Revidert 03.02.15 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Med utenomhusarealene menes her den ubebygde delen av tilhørende eiendom samt tilhørende uteoppholdsarealer for firemannsboligene.

Med utenomhusarealene menes her den ubebygde delen av tilhørende eiendom samt tilhørende uteoppholdsarealer for firemannsboligene. b) Maksimal tillatt utnyttelse for hver av de to firemannsboligene (B2 a og b) eksklusive parkeringsareal er BYA = 240 m 2. Lengden/bredden på veggfasader skal ikke overstige respektive 22 og 11meter.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen.

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. TROLLDALEN (PlanID: 217) GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 26.06.2014. Revisjonsnr: 1.4 Revidert: 05.09.14, 29.09.2014 jfr. sak 206/14 i TU, 04.06.2015,

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT Arkivsak Arkivkode 2001109 Vedtatt Forslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:...29.08.12 Dato for kommunestyrets

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Dato: 07.02.14 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for områ de ved Gravave gen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 22.10.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2014

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass E 431400 E 431300 E 431200 E 431100 TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr:

VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr: VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr: Plankartets dato: 25.03.2014 Siste revisjon av plankartet: Bestemmelsenes dato: 25.03.2014 Siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser

Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser Revidert: 01.09.2014 1 GENERELT 1.1 Arealformål Planområdet reguleres til følgende formål jf. Plan- og bygningsloven 12-5. 12-5 nr.1:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 Plan nr. 1076D REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, M=1:1000. Arealene skal nyttes til

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REGULERINGSPLAN Buvikstranda,

REGULERINGSPLAN Buvikstranda, REGULERINGSPLAN Buvikstranda, GNR. 1 BNR. 56 Buvika, Skaun kommune Oppdragsgiver: Tor Inge Kvenberg og Tore Ølsholm Utarbeidet av: Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for : Buvikstranda, Skaun

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

ASKØY KOMMUNE DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER FOR PLAN 310 NYBORG GNR. 19, DEL AV BNR. 260 M.FL. HANØY jf.plan- og bygningslova (pbl) 12-7

ASKØY KOMMUNE DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER FOR PLAN 310 NYBORG GNR. 19, DEL AV BNR. 260 M.FL. HANØY jf.plan- og bygningslova (pbl) 12-7 ASKØY KOMMUNE DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER FOR PLAN 310 NYBORG GNR. 19, DEL AV BNR. 260 M.FL. HANØY jf.plan- og bygningslova (pbl) 12-7 Nasjonal arealplan-id : 1247_310 Vedtatt : Dato : 10.10.2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER. REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER. Forslagsstiller: Letnes arkitektkontor/ Planstyring for I. K. Lykke eiendom. Planforslagets dato:

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 11.12.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Dato: 27.06.2014 Saksnr/løpenr: 2013/3816-1731/2014 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Forslagsstiller: Ristunet AS

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer