KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar."

Transkript

1 PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar for og viser korleis KrF kan tenkje seg å løyse oppgåvene vi står overfor. Vi ønskjer ein god dialog med våre veljarar både i komande valkamp og i den valperioden som ligg framføre. Saman kan vi gjere det betre å bu og leve i Hordaland. KRISTELIG FOLKEPARTI SIN IDEOLOGI Hordaland Kristelig Folkeparti har som mål å skape eit godt samfunn gjennom å byggje politikken på det kristne menneskesynet, som seier at alle menneske har ein uendeleg og ukrenkjeleg verdi. KrF set menneskeverdet, forvaltaransvaret og nestekjærleiken i sentrum for vår politikk. Desse verdiane forpliktar oss til ei radikal omsorg for våre medmenneske og ei rettferdig og berekraftig forvalting av ressursane. Det gode samfunnet vert skapt i eit samspel mellom enkeltmennesket, familien, privat og frivillig verksemd og offentlege styresmakter. VERN OM SKAPARVERKET Skaparverket er Guds gåve til oss og det er vårt ansvar å forvalte det. Dette er ein del av KrF sitt verdigrunnlag, og derfor eit viktig fundament for KrF sin politikk. Politikk skal utformast på ulike område. KrF vil at løysingar på dagens utfordringar aldri skal gå på bekostning av framtidige generasjonar sine behov. Klima- og miljøpolitikken må difor gi føringar for andre politiske prioriteringar. Vi skal verne om naturen og handle i solidaritet med menneske som vert ramma av endringar i miljø og klima gjennom å arbeide for ei berekraftig utvikling og ta medansvar for biologisk mangfald, lokalt miljø og globalt klima. KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. Klima KrF har ein visjon om at Noreg skal bli eit samfunn med nullutslepp. Dei nasjonale utsleppa av klimagassar må reduserast med 80 prosent innan 2050 målt mot nivået frå Hordaland KrF vil vere ein pådrivar for at fylkeskommunen sin klimaplan blir meir offensiv når det gjeld mål for å redusere utslepp. - arbeide for at utslepp av klimagassar i Hordaland skal reduserast med 40 % innan 2030 målt mot nivået frå arbeide for ein grønare, framtidsretta og miljøvenleg industri basert på rein fornybar kraft - vere pådrivar for miljøvenleg transport på veg, bane og sjø, byggje ladestasjonar for elbil, prøve ut distribusjon av biodrivstoff frå avfall og premiere låg- og nullutsleppsløysingar i kollektivtransporten - arbeide for eit meir berekraftig forbruksmønster i fylkeskommunale einingar - at nye fylkeskommunale bygningar skal vere klimanøytrale - arbeide for fullskala reinseanlegg på Mongstad Energipolitikk Auka energiproduksjon bør i størst mogleg grad kome frå fornybare energikjelder. Hordaland har i tillegg til vasskraft eit stort potensiale for ny fornybar energi frå blant anna vind, og fylkeskommunen skal arbeide for utvikling av desse.

2 - sikre eit distribusjonsnettverk for småkraftverk, og arbeide for at nettleverandørar av straum skal ha plikt til å ta imot overskotsstraum frå plusskundar - stimulere til utvikling og bruk av fornybare energikjelder knytt til vind, tidevatn, sol og bølgjekraft - stimulere til auka satsing i bruk av ulike former for bioenergi med avfall og tilvekst av skog som kjelde, både i offentleg og privat samanheng. Systematisk bruk av avfallssortering og lokal attvinning er ein del av dette - at Hordaland fastset eit mål om å redusere energibruken med minimum 20 prosent samanlikna med forventa nivå innan 2020 i tråd med EU sin klima- og energiplan - leggje til rette for miljøvenleg drift av olje- og gassproduksjon på norsk sokkel Naturvern og friluftsliv Naturen må forvaltast slik at vi tek vare på det biologiske mangfaldet i alle natur- og landskapstypar, også i vatn, vassdrag og i havet. Arealforvaltninga må vere kunnskapsbasert og berekraftig. Allemannsretten må haldast oppe, òg for strandsona. - sikre allemannsretten - ha ein restriktiv politikk for motorferdsel i utmark, med gode ordningar for forsvarleg nyttekøyring - prioritere tilskotsordningar til friluftslivstiltak, særleg med tanke på born, unge og nærmiljø - etablere gode ordningar for forsvarleg bruk og vedlikehald av turstiar og liknande i verneområde - arbeide for å sikre ei berekraftig forvalting av fisk i sjø og vassdrag, irekna arbeide for villaksen, og for å stille miljøkrav til oppdrettsnæringa DEN GODE VIDAREGÅANDE SKULEN Vidaregåande skule skal vere ein god skule for alle elevar. Vidaregåande opplæring gir eit godt grunnlag for høgare utdanning, og er ein viktig utdanningsinstitusjon for komande yrkesfagarbeidarar. KrF vil ha fullverdige skuletilbod i alle delar i fylket. KrF vil arbeide for at utdanninga er tilpassa den kompetansen som næringslivet i vår region spør etter gjennom tett samarbeid mellom skule, fylkeskommune og næringsliv. Ein god skule krev over tid føreseielege økonomiske rammer og ein god personalpolitikk. I mange år har ikkje Hordaland gitt tilbod om aktivitørlinje som ein del av Design- og handverklinja i den vidaregåande skulen, sjølv om dette er ei svært viktig yrkesgruppe. Denne linja ønskjer vi snarast mogleg skal startast opp att, med nye fagplanar som sikrar ei god utdanning. - vil sikre retten til etablering av nye friskular i fylket - leggje til rette for fleire forsøk med 8-13-skular (felles ungdoms- og vidaregåande skule) - tilretteleggje for meir fysisk aktivitet for elevar og personale i skulen utan at det fører til lengre skuledagar - ha gode haldningskampanjar for å få færre til å starte med røyk, snus og rusmidlar - at arbeid mot mobbing, valdsbruk og diskriminering blir innarbeida i undervisninga, og opprette snarast mogleg eit mobbeombod i Hordaland - gi elevinspektørane større ansvar for kartlegging av og arbeid mot mobbing

3 - ha gode arbeidsvilkår for elevdemokratiet - avvikle ordninga med anonym retting - lage eit prøveprosjekt med å tilby matematikk S og R på yrkesfag til dei som ønskjer dette - at fylket skal vere ein attraktiv arbeidsgjevar og samarbeide godt med dei tilsette om å utvikle skulen - styrkje undervisninga til god og bevisst etisk tenking og haldningar Gjennomføring i vidaregåande skule Ein av tre som startar vidaregåande opplæring, fell frå undervegs, og mange får aldri fullført. Dette er eit stort sosialt problem både for den einskilde og for samfunnet. For å motverke utviklinga, ønskjer Hordaland KrF å prioritere spesielt førebyggjande tiltak. Ei oversikt basert på 150 internasjonale studiar viser at tiltak for å redusere skulefråfall, verkar. Eit av dei viktigaste tiltaka på vidaregåande er å leggje til rette for fleire lærlingplassar, då mange droppar ut i ventetida etter Vg2, men òg andre førebyggjande tiltak som god rådgjeving, skulehelseteneste, betre samarbeid med heimen, spesialundervisning og tilrettelagde skuleløp ved behov. Ny forsking syner at einsemd er ei viktig årsak til at elevar droppar ut. Det må setjast i gang tiltak som skaper kontakt og fellesskap mellom alle elevar. Y-vegen er eit prosjekt som gir elevar med yrkesretta utdanning høve til å ta ein bachelorgrad innan ingeniørfaget utan å gå vegen om studiespesialisering. Mange opplever dette som meir gjennomførleg enn først å få studiekompetanse før ein tar ein vanleg bachelorgrad på høgskulen, og KrF ønskjer meir av dette. - styrkje minoritetsspråklege sine moglegheiter til å få ei utdanning som kvalifiserer for arbeidslivet - å vidareføre og styrkje ordninga med sommarskule der elevar kan få ein ny sjanse til undervisning og ny eksamen - satse meir på Y-vegen som eit alternativ til vanleg vidaregåande opplæring innan yrkesfag - etablere eit samarbeid med universitetet og høgskulane slik at det blir mogleg for elevar å ta fag på høgskule-/universitetsnivå medan dei går i den vidaregåande skulen - etablere fleire prosjekt med produksjonsskular (alternativt opplæringstilbod for ein kortare periode) - at elevar med særlege behov skal få den hjelpa dei treng på sin skule - styrkje den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT), og utvida mandatet til å arbeide med tiltak - at oppfølgingstenesta må på bana før eleven er ute av skulen - gi tilbod og utdanning til vanskelegstilt ungdom PPT-samarbeid med næringslivet - få eit eige elev- og lærlingeombod - at undervisningstilbodet med opplæring i bedrift blir vidareutvikla, og at teori, arbeid og praksis blir integrert frå VG1 av - opprette fleire tekniske og allmenne faglinjer (TAF) - leggje til rette for fleire lærlingeplassar slik at alle kan gå rett i lære - dimensjonere linjeval på yrkesfagleg vidaregåande etter tilgjengelege lærlingplassar - opprette aktivitørlinje VG2 på Design- og handverklinja i Bergen - arbeide for ei meir positiv haldning til skule og utdanning - vidareføre samarbeidet med «Ungt entreprenørskap» - leggje til rette for mindre læringsgrupper for «risikoelevar»

4 - styrkje heim-skule-samarbeid med høve for frivillig samtykke frå elevar til at foreldre kan samarbeide med skulen òg etter at eleven har fylt 18 år - tilby fleire lærarar etter- og vidareutdanning - styrkje rettleiartenesta i den vidaregåande skulen for elevar som skal velje fag/yrkesveg, samt å følgje opp elevane ved fleire høve for å følgje opp usikre elevar - premiere skular økonomisk som lukkast med å redusere fråfallet - arbeide for ny vidaregåande skule på Straume Skulehelsetenesta Stadig fleire unge menneske slit med psykiske problem og rusproblem. Faren for å utvikle varige psykiske helseplager aukar dersom elevar droppar ut av vidaregåande. Helsesøstrer har ei særleg viktig rolle i førebygging av psykisk og fysisk sjukdom, seksualundervisning, abortførebygging og å vere ein viktig samtalepartnar med teieplikt. Hordaland KrF går inn for ei høgare helsesøsterdekning i den vidaregåande skulen. Vi ønskjer å styrkje det sosialpedagogiske og tverrfaglege arbeidet i skulane. Pedagogisk psykologisk teneste må vere tettare på skulen, få fleire psykologstillinger og utvide mandat til å arbeide med tiltak og system. Helsesøstertenesta må styrkjast. Det må vere god samanheng mellom hjelpetenesta og oppfølgingstenesta. - samarbeide med kommunane om å sikre 100 % helsesøsterstilling per 600 elevar i den vidaregåande skulen - tilby helsesøstrer meir kurs/etterutdanning i psykisk helsearbeid, slik at meir av arbeidet deira i endå større grad vert kunnskapsbasert - at psykologteneste blir ein del av skulehelsetenesta - at fysisk aktivitet og sunt kosthald får større fokus i skulen FØREBYGGJANDE HELSEARBEID OG TANNHELSE Det er ein klår samanheng mellom livsstil og folk si helse. Utviklinga dei siste åra syner at Noreg har store utfordringar knytt til livsstil og helse. Det er difor naudsynt å satse på eit breitt førebyggjande arbeid, frå auka fysisk aktivitet og sunnare kosthald til målretta tiltak mot rusmiddelbruk og tobakk. Det vert viktig framover, gjennom forskings- og utviklingsarbeid, å finne fram til førebyggjande tiltak som gir resultat. Verdifullt arbeid som skjer i regi av frivillige, må i denne samanhengen få særleg merksemd. Dette vil gi eit betre liv for mange, og er god samfunnsøkonomi. Fylkeskommunen skal vere ein aktiv pådrivar i det førebyggjande helsearbeidet, noko som kan gi store helsegevinstar og redusere skadar og lidingar. Livsstilsrelaterte sjukdomar er aukande. Eit sunt kosthald kombinert med fysisk aktivitet er eit viktig grunnlag for god helse. KrF ønskjer at fylkeskommunen skal satse på at tilhøva blir lagt til rette for at personar i alle aldrar får ein aktiv og helsefremjande livsstil. KrF meiner at fylket skal tilby ei tannhelseteneste med høg kvalitet og kompetanse. KrF vil sikre eit framleis desentralisert tilbod der born, unge og andre grupper kjenner sin rett til tannhelsetenester. - at det førebyggjande helsearbeidet alltid har eit tverrfagleg perspektiv - at det gjennom all samfunnsplanlegging vert lagt til rette for auka fysisk aktivitet for alle - at det blir etablert ei lågutsleppssone i Bergen for å redusere luftforureininga - ha målretta tiltak for å redusere bruk av rusmiddel og tobakk, bl.a. fleire rusfrie arenaer

5 - at ideelle organisasjonar får sin rettmessige plass i behandling og ettervern overfor rusmiddelmisbrukarar - leggje til rette for god samhandling med frivillige aktørar, til dømes gjennom tilskotsordningar - desentralisere tannhelsetenesta med fleksible løysingar som t.d. driftsavtale med private, som sikrar eit godt tilbod til prioriterte grupper som born, eldre og funksjonshemma - at det vert utgreidd å flytte tannhelsetenesta frå fylkeskommunen til kommunalt nivå, gjerne gjennom driftsavtalar med private tannlegar - at tannlegar sin kompetanse og merksemd rundt avdekking av omsorgssvikt knytt til tannhelsetenesta vert styrkt slik at barnevernet kan få naudsynte bekymringsmeldingar - at rett til tannhelsetilbod blir gjort kjent for aktuelle grupper - at den offentlege tannhelsetenesta sikrar tilgang til spesialisttenester i regionane, også i privat regi - sikre kveldsopne hallar og gymsalar ved dei vidaregåande skulane SAMFERDSEL KrF sitt hovudmål for samferdsel er at Hordaland skal ha ein tenleg, trygg og miljøvenleg samferdselspolitikk. KrF vil arbeide for at vegane i Hordaland skal vere trygge. Difor vil vi innanfor vegsektoren prioritere rassikring, vegvedlikehald og trygge skulevegar tilpassa gåande og syklande. Hordaland er eit fylke med ulike behov innanfor kollektivtransport. I spredtbygde strøk må det leggjast opp til at kollektivtilbodet i større grad består av bestillingstransport, medan det i tettbygde strøk må vere eit føreseieleg kollektivsystem som er attraktivt å bruke framfor privatbil. Rassikring, vegvedlikehald og trygge skulevegar skal prioriterast framfor andre fylkeskommunale vegprosjekt Satsing på E134 som eitt av to aust/vestsamband med effektiv arm mot Bergen Utbygging av sekundærvegnettet til god standard KrF vil støtte lokale initiativ for finansiering og utbygging av vegar/samband med lokale bompengar og ferjeavløysingsmidlar, som til dømes Masfjordsambandet. Miljø og kollektiv KrF prioriterer kollektivtransporten i tettbygde strøk slik at flest mogleg skal velje å reise kollektivt. I distriktet ønskjer ein større bruk av bestillingsskyss. - at prisane på kollektivtransport skal haldast så låge som mogleg, og ikkje aukast meir enn prisstigninga elles i samfunnet. - auke kvaliteten på kollektivtilbodet gjennom auka frekvens og kapasitet i område med tett befolkning og mange arbeidsplassar - byggje bybane til Åsane, Fyllingsdalen, Haukeland/Minde, samt nærliggjande nabokommunar så snart som mogleg - la omsyn til gåande og syklande kome først ved all vegbygging og sentrumsutvikling - ha miljøvenleg drivstoff på bussane - erstatte lite brukte bussruter med minibuss eller drosje - at lågenergiferjer må vere eit krav i anboda for ferjesamband - flytte godsterminalen for jernbane ut av Bergen sentrum - flytte godshamn ut av sentrum - arbeide for dobbeltspor Bergen-Voss

6 - at tog Arna Bergen må inkluderast i einingstaksten for Bergen - vidareutvikle hurtigbåttilbodet mellom Knarvik/Frekhaug Bergen og Kleppestø Bergen og fase inn elektriske båtar - arbeide for at sonestrukturen for kollektivtransport på sjøen tilsvarer sonestrukturen på land, slik at prisane er tilsvarande for hurtigbåt som for buss eller bybane. - ta sjøen meir i bruk. Hordaland tilhøyrer ein region som har sjøen som viktig ressurs både for næring, samferdsle og rekreasjon. KrF meiner at vi ikkje har utnytta denne ressursen godt nok. Det vil vi gjere noko med. Her er store gevinstar også for klima og miljø. Så vidt mogleg vil KrF ta i bruk sjøvegen endå meir både til persontransport og godstransport. - vidareutvikle og oppretthalde snøggbåttilbodet til Sunnhordland, Kvinnheradruta og ruta i Hardanger - at arbeidet med å redusera talet på takstsoner vert vidareført Grunnlaget for gode haldningar og trafikksikker åtferd blir lagt i barneåra. Derfor må opplæring starte tidleg og ha eit livslangt perspektiv. Ruspåvirka bilførarar må ut av trafikken, slik at vi sparar liv og helse. Trafikktryggleik må integrerast betre i det lokale folkehelsearbeidet. Viktige vegprosjekt for KrF vil vere: E39 Hordfast med kryssing av Bjørnefjorden og Langenuen Snarleg realisering av RV 555 med nytt Sotrasamband Realisering av Nordhordlandspakken med E39 Nyborgtunnelen Vidareføring av Bergensprogrammet med ferdigstilling av Ringvei Vest byggjetrinn 3 Realisere Ringvei Øst for å fjerne gjennomgongstrafikken på E39 frå Danmarksplass E16 Arna-Sogn grense og E16 Indre Arna - Vågsbotn Arbeide for realisering av Hardangertunnelen NÆRINGSLIV Hordaland har sterke næringsklyngjer innan energi, maritim og marin sektor og reiseliv. KrF ønskjer å aktivt leggje til rette for vidare utvikling av næringslivet i Hordaland. Mange av rammevilkåra for næringslivet vert lagde nasjonalt, noko vert gjort lokalt i kommunane. Innovasjon Norge og næringslivsaktørane vert viktige samarbeidspartar. Fylket på si side har òg høve til å påverke den vidare utviklinga. På fylkesnivå vil KrF prioritere 4 næringspolitiske satsingsområde: Utdanning / kompetanseproduksjon Samferdsel Arealplanlegging Entreprenørskap og innovasjon Ein grunnleggjande føresetnad for eit konkurransedyktig næringsliv vil vere å sikre rett kompetanse til sektoren. Som eigar av fagskulane og vidaregåande skular må fylkeskommunen sørgje for at faginnhaldet harmonerer med den kompetansen næringslivet spør etter. Dette gjeld ikkje minst for fagskulane. KrF vil difor styrkje dialogen mellom skular og næringsliv. Fylkesvegane er eit anna viktig verkemiddel for å leggje til rette for ei effektiv næringsutvikling. KrF ønskjer å satse strategisk for å styrkje vegnettet som er knytt til næringssentera. Framtidige regionale næringssenter bør søkjast etablert nær eksisterande vegnett. KrF vil vidare auke utbygginga av pendlarparkering og auke kollektivtilbod for pendlarar.

7 Eit veksande næringsliv krev tilrettelegging av næringsareal. Som rådgjevar og høyringsinstans i plansaker er fylkeskommunen ein viktig aktør i denne utviklinga. KrF meiner at behovet for nye næringsareal skal balanserast med omsyn til miljø, dyrka mark, natur og friluftsliv. KrF meiner at fylkeskommunen sitt arbeid bør rettast mot å støtte nyetablerte bedrifter, leggje til rette for kompetanseoverføring mellom næringsklyngjer og sikre samarbeid mellom FoU-miljø og næringslivet. - at innovasjonen skal aukast i eit samspel mellom næringslivet, FOU- miljøa (forsknings- og utviklingsmiljø) og styresmaktene - at Hordaland vert leiande på bruk av fornybar energi - utvikle Mongstad Teknologisenter med tanke på forsking og utdanning - sikre eksisterande og ny næringsverksemd gjennom å betre infrastrukturen i distrikta og i sentrale strøk - utvikle vidare og byggje ut datateknologi og trådlaus telekommunikasjon som næringslivet i alle regionar kan ha nytte av - satse strategisk på sterke næringsklyngjer - satse strategisk på innovasjon - satse vidare på reiselivsnæringa - betre rammevilkåra for tradisjonelt jordbruk - synleggjere nytten av husdyrhald både til matproduksjon og vedlikehald av kulturlandskapet og stimulere produksjon og sal av kortreist mat - flytte statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar til distrikta - at fylket sine konsesjonskraftinntekter også skal koma til gode der konsesjonskraftinntektene vert produsert - vere pådrivar for utvikling av fiskeri- og havbruksnæringane KULTUR, KYRKJE, IDRETT OG FRIVILLIG ARBEID For å skape eit samfunn prega av livskvalitet, kreativitet og framsynt utvikling er det heilt avgjerande at fylkeskommunen verdset kultur, kyrkjeliv, idrett og anna frivillig arbeid. KrF meiner at vår felles kristne kulturtradisjon er eit viktig utgangspunkt for arbeidet på desse områda, og vil difor arbeide aktivt for å bevare den kristne kulturarven. Hordalendingar stiller opp, bryr seg og let seg engasjere. Dette ser vi gjennom god oppslutnad om frivillig arbeid. KrF vil arbeide for ei samfunnsutvikling som tek vare på og vidareutviklar dette arbeidet. KrF ønskjer at det offentlege i større grad skal anerkjenne det frivillige arbeidet. Å ha eit godt idrettstilbod er viktig for å kunne stimulere til fysisk aktivitet både åleine og saman med andre. Det er derfor viktig at fylkeskommunen har eit tilstrekkeleg tilbod til alle som ønskjer det. Idretten må vere ein rusfri arena slik at både born og unge kan ta del i og ha utbyte av idrettstilboda som dei nyttar seg av. KrF ser på det frivillige arbeidet som ei viktig drivkraft i det sivile samfunnet. Vi vil difor arbeide for at det skal vere enklast mogleg for trussamfunn og frivillige organisasjonar å drive med arbeidet sitt i fylket. - sikre systematisk og balansert satsing på vern og vedlikehald av kulturminne - auke rammer for kulturtilbod til born og unge

8 - styrkje kyrkjeleg kulturverksemd og aktiviteten i dei kristne organisasjonane - at Pilgrimsenteret Røldal skal byggjast, og Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter skal vidareutviklast - sikre gode vilkår for frivillige lag og organisasjonar, og at dei får drive ut frå sin eigenart - stimulere strategisk satsing på natur og friluftsliv - gi støtte til regionale kulturføretak - arbeide for vidare utbetring av Rallarvegen - gi støtte til rusfrie idretts- og kulturarrangement og fleire rusfrie soner rundt born og ungdom TA HEILE HORDALAND I BRUK Ei overordna målsetjing for KrF sin politikk er å gjere det mogleg å bu, arbeide, drive konkurransedyktig næringsliv og ha likeverdige tenestetilbod og levekår i heile fylket. For KrF er det heilt sentralt at alle har krav på grunnleggjande tenester med kvalitet, uavhengig av om ein bur i distrikta eller i byen. Fylkeskommunen er tildelt viktige oppgåver og skal vere regional utviklingsaktør i distriktspolitikken mellom anna gjennom vidaregåande opplæring, regional høgare utdanning og forsking, innovasjon og næringsutvikling, samferdsel, kultur og oppgåver innan helse, miljø og landbruk, samt sektoroverskridande og kommuneoverskridande planlegging. Hordaland har ein storby liggjande om lag midt i fylket. Urbaniseringa er ein global trend der tendensen er at fleire og fleire buset seg i byane og området rundt. Samstundes stiller det byen overfor krevjande oppgåver mellom anna når det gjeld bustadproduksjon, nytt byggeareal, veg- og gatenett, samferdsel, sosiale utfordringar og klimatiltak. Bergen og Bergensområdet har ei tiltrekkingskraft som kan opplevast som ei motkraft i høve til ei målsetjing om å ta heile Hordaland i bruk. Samstundes er by og land gjensidig avhengig av kvarandre, og Bergen må styrkjast som ein regional motor for næringsliv og utvikling i fylket. Vidare speler Bergen ei viktig rolle som kultursenter og utviklingskraft, ikkje berre for byen sjølv, men òg områda rundt. Det er i distrikta det meste av våre naturressursar ligg. Verdiskapinga i lokalsamfunnet dannar grunnlaget for velferd både i distrikta og i urbane strøk. Dei regionale og distriktspolitiske utfordringane er samansette og ulike, og må løysast med differensiert distriktspolitikk, ut frå lokale fortrinn, regional styring og samordning der både kommunane, fylkeskommunen og staten er viktige aktørar. Ein viktig føresetnad i så måte må vere større sjølvråderett og handlingsrom både for kommunane og fylkeskommunen. Demografiske strukturar, urbanisering og flyttetendensar, næringsstruktur og næringsutvikling samt større krav i samfunnet om utdanning og kompetanse, vil prege og påverke utviklinga i tida som ligg framfor oss, og leggje føringar for korleis det blir å leve i det norske samfunnet i framtida. Dette vil stille samfunnet og politikarane overfor utfordrande og krevjande oppgåver i valbolken som kjem. Som KrF-politikarar i fylket er vi innstilte på å gå inn i desse utfordringane på ein konstruktiv måte. KrF vil arbeide for auka bustadbygging i byområda. Mange av dei mest attraktive utbyggingsområda vert stoppa på grunn av statlege generelle retningslinjer som for eksempel rigide støykrav. KrF ønskjer større lokal handlefridom og høve for lokale retningslinjer som tar høgde for byområda sine bustadbehov i område. - erstatte dagens fylkeskommune med eit større og regionalt folkevalt nivå

9 - leggje til rette for at heile fylket vert teke i bruk gjennom mellom anna aktiv landbrukspolitikk, styrkt maritim næring og styrkt infrastruktur - oppretthalde eit desentralisert skuletilbod - ha større sjølvråderett og handlingsrom både for kommunane og fylkeskommunen - ha grunnleggjande tenester med kvalitet, uavhengig av om ein bur i distrikta eller i byen - gjeninnføre støtte til bygdeutviklingsprosjekt gjennom ordningar som til dømes Liv og Lystprosjektet

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

FYLKE OG BY - HAND I HAND!

FYLKE OG BY - HAND I HAND! FYLKE OG BY - HAND I HAND! Valprogram Hordaland Sosialistisk Venstreparti 2011-2015 VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI 2011-2015 2 Forord 2 Vår tids oppgåver 4 Meir miljøvenleg transport og

Detaljer

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 Ulike menneske like sjansar Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 1. INNLEIING Sosialistisk Venstreparti (SV) arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på eit sterkt folkestyre, rettferdig fordeling

Detaljer

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 LANGSIKTIG FORVALTING SAMFUNNET BLIR BYGT NEDANFRÅ DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN DELING AV SAMFUNNSGODE TA HEILE NOREG I BRUK 4 4 5 5 5 2. LANGSIKTIG FORVALTING

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Arbeidsprogram for SV

Arbeidsprogram for SV Arbeidsprogram for SV i perioden 2009-2013 like sjansar Design Grafisk Form Trykk Grafisk Partner Opplag 1 000 Trykket på resirkulert papir 2 Arbeidsprogram for SV 2009 2013 Innhald Kapittel 1 Meir endring!...

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo Foto: Åsmund Holien Mo Del goda! Arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti 2013-2017 Innhald Kapittel 1: Stort nok til å drøyme om, konkret nok til å tru på 3 Fire nasjonale reformer 3 Eit Noreg som

Detaljer

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN side 2 av 60 INNHALD DEL 1 INNLEING. side Forord 5 Visjon og overordna mål 2020 7 Verdigrunnlag 9 Kulturarven 11 DEL 2. MÅL

Detaljer

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7 Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017 Innhaldsliste KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7 Grunnverdiar... 7 Det kristne menneskesynet... 7 Nestekjærleiken... 7 Forvaltaransvaret... 7 Kristendemokratiske

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak 12.12.2013. FORORD I løpet av 2013 fekk

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Arbeiderpartiet er grunnlagt som en del av arbeiderbevegelsen for å kjempe for bedre forhold for vanlige arbeidere. Det er en kamp som har vært svært vellykket

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Florø 31.03.2015 FORORD 2014 vart eit år med omfattande aktivitet i Flora kommune. Tenestene sine rapportar fortel om målretta arbeid for å gjere kommunen vår til ein enda

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Politisk plattform for fleirtalsregjeringa. utgått frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet

Politisk plattform for fleirtalsregjeringa. utgått frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet Politisk plattform for fleirtalsregjeringa utgått frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2009-2013 Omslagsillustrasjon: Utsnitt av Theodor Kittelsen's: "Langt langt borte saa han

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer