KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar."

Transkript

1 PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar for og viser korleis KrF kan tenkje seg å løyse oppgåvene vi står overfor. Vi ønskjer ein god dialog med våre veljarar både i komande valkamp og i den valperioden som ligg framføre. Saman kan vi gjere det betre å bu og leve i Hordaland. KRISTELIG FOLKEPARTI SIN IDEOLOGI Hordaland Kristelig Folkeparti har som mål å skape eit godt samfunn gjennom å byggje politikken på det kristne menneskesynet, som seier at alle menneske har ein uendeleg og ukrenkjeleg verdi. KrF set menneskeverdet, forvaltaransvaret og nestekjærleiken i sentrum for vår politikk. Desse verdiane forpliktar oss til ei radikal omsorg for våre medmenneske og ei rettferdig og berekraftig forvalting av ressursane. Det gode samfunnet vert skapt i eit samspel mellom enkeltmennesket, familien, privat og frivillig verksemd og offentlege styresmakter. VERN OM SKAPARVERKET Skaparverket er Guds gåve til oss og det er vårt ansvar å forvalte det. Dette er ein del av KrF sitt verdigrunnlag, og derfor eit viktig fundament for KrF sin politikk. Politikk skal utformast på ulike område. KrF vil at løysingar på dagens utfordringar aldri skal gå på bekostning av framtidige generasjonar sine behov. Klima- og miljøpolitikken må difor gi føringar for andre politiske prioriteringar. Vi skal verne om naturen og handle i solidaritet med menneske som vert ramma av endringar i miljø og klima gjennom å arbeide for ei berekraftig utvikling og ta medansvar for biologisk mangfald, lokalt miljø og globalt klima. KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. Klima KrF har ein visjon om at Noreg skal bli eit samfunn med nullutslepp. Dei nasjonale utsleppa av klimagassar må reduserast med 80 prosent innan 2050 målt mot nivået frå Hordaland KrF vil vere ein pådrivar for at fylkeskommunen sin klimaplan blir meir offensiv når det gjeld mål for å redusere utslepp. - arbeide for at utslepp av klimagassar i Hordaland skal reduserast med 40 % innan 2030 målt mot nivået frå arbeide for ein grønare, framtidsretta og miljøvenleg industri basert på rein fornybar kraft - vere pådrivar for miljøvenleg transport på veg, bane og sjø, byggje ladestasjonar for elbil, prøve ut distribusjon av biodrivstoff frå avfall og premiere låg- og nullutsleppsløysingar i kollektivtransporten - arbeide for eit meir berekraftig forbruksmønster i fylkeskommunale einingar - at nye fylkeskommunale bygningar skal vere klimanøytrale - arbeide for fullskala reinseanlegg på Mongstad Energipolitikk Auka energiproduksjon bør i størst mogleg grad kome frå fornybare energikjelder. Hordaland har i tillegg til vasskraft eit stort potensiale for ny fornybar energi frå blant anna vind, og fylkeskommunen skal arbeide for utvikling av desse.

2 - sikre eit distribusjonsnettverk for småkraftverk, og arbeide for at nettleverandørar av straum skal ha plikt til å ta imot overskotsstraum frå plusskundar - stimulere til utvikling og bruk av fornybare energikjelder knytt til vind, tidevatn, sol og bølgjekraft - stimulere til auka satsing i bruk av ulike former for bioenergi med avfall og tilvekst av skog som kjelde, både i offentleg og privat samanheng. Systematisk bruk av avfallssortering og lokal attvinning er ein del av dette - at Hordaland fastset eit mål om å redusere energibruken med minimum 20 prosent samanlikna med forventa nivå innan 2020 i tråd med EU sin klima- og energiplan - leggje til rette for miljøvenleg drift av olje- og gassproduksjon på norsk sokkel Naturvern og friluftsliv Naturen må forvaltast slik at vi tek vare på det biologiske mangfaldet i alle natur- og landskapstypar, også i vatn, vassdrag og i havet. Arealforvaltninga må vere kunnskapsbasert og berekraftig. Allemannsretten må haldast oppe, òg for strandsona. - sikre allemannsretten - ha ein restriktiv politikk for motorferdsel i utmark, med gode ordningar for forsvarleg nyttekøyring - prioritere tilskotsordningar til friluftslivstiltak, særleg med tanke på born, unge og nærmiljø - etablere gode ordningar for forsvarleg bruk og vedlikehald av turstiar og liknande i verneområde - arbeide for å sikre ei berekraftig forvalting av fisk i sjø og vassdrag, irekna arbeide for villaksen, og for å stille miljøkrav til oppdrettsnæringa DEN GODE VIDAREGÅANDE SKULEN Vidaregåande skule skal vere ein god skule for alle elevar. Vidaregåande opplæring gir eit godt grunnlag for høgare utdanning, og er ein viktig utdanningsinstitusjon for komande yrkesfagarbeidarar. KrF vil ha fullverdige skuletilbod i alle delar i fylket. KrF vil arbeide for at utdanninga er tilpassa den kompetansen som næringslivet i vår region spør etter gjennom tett samarbeid mellom skule, fylkeskommune og næringsliv. Ein god skule krev over tid føreseielege økonomiske rammer og ein god personalpolitikk. I mange år har ikkje Hordaland gitt tilbod om aktivitørlinje som ein del av Design- og handverklinja i den vidaregåande skulen, sjølv om dette er ei svært viktig yrkesgruppe. Denne linja ønskjer vi snarast mogleg skal startast opp att, med nye fagplanar som sikrar ei god utdanning. - vil sikre retten til etablering av nye friskular i fylket - leggje til rette for fleire forsøk med 8-13-skular (felles ungdoms- og vidaregåande skule) - tilretteleggje for meir fysisk aktivitet for elevar og personale i skulen utan at det fører til lengre skuledagar - ha gode haldningskampanjar for å få færre til å starte med røyk, snus og rusmidlar - at arbeid mot mobbing, valdsbruk og diskriminering blir innarbeida i undervisninga, og opprette snarast mogleg eit mobbeombod i Hordaland - gi elevinspektørane større ansvar for kartlegging av og arbeid mot mobbing

3 - ha gode arbeidsvilkår for elevdemokratiet - avvikle ordninga med anonym retting - lage eit prøveprosjekt med å tilby matematikk S og R på yrkesfag til dei som ønskjer dette - at fylket skal vere ein attraktiv arbeidsgjevar og samarbeide godt med dei tilsette om å utvikle skulen - styrkje undervisninga til god og bevisst etisk tenking og haldningar Gjennomføring i vidaregåande skule Ein av tre som startar vidaregåande opplæring, fell frå undervegs, og mange får aldri fullført. Dette er eit stort sosialt problem både for den einskilde og for samfunnet. For å motverke utviklinga, ønskjer Hordaland KrF å prioritere spesielt førebyggjande tiltak. Ei oversikt basert på 150 internasjonale studiar viser at tiltak for å redusere skulefråfall, verkar. Eit av dei viktigaste tiltaka på vidaregåande er å leggje til rette for fleire lærlingplassar, då mange droppar ut i ventetida etter Vg2, men òg andre førebyggjande tiltak som god rådgjeving, skulehelseteneste, betre samarbeid med heimen, spesialundervisning og tilrettelagde skuleløp ved behov. Ny forsking syner at einsemd er ei viktig årsak til at elevar droppar ut. Det må setjast i gang tiltak som skaper kontakt og fellesskap mellom alle elevar. Y-vegen er eit prosjekt som gir elevar med yrkesretta utdanning høve til å ta ein bachelorgrad innan ingeniørfaget utan å gå vegen om studiespesialisering. Mange opplever dette som meir gjennomførleg enn først å få studiekompetanse før ein tar ein vanleg bachelorgrad på høgskulen, og KrF ønskjer meir av dette. - styrkje minoritetsspråklege sine moglegheiter til å få ei utdanning som kvalifiserer for arbeidslivet - å vidareføre og styrkje ordninga med sommarskule der elevar kan få ein ny sjanse til undervisning og ny eksamen - satse meir på Y-vegen som eit alternativ til vanleg vidaregåande opplæring innan yrkesfag - etablere eit samarbeid med universitetet og høgskulane slik at det blir mogleg for elevar å ta fag på høgskule-/universitetsnivå medan dei går i den vidaregåande skulen - etablere fleire prosjekt med produksjonsskular (alternativt opplæringstilbod for ein kortare periode) - at elevar med særlege behov skal få den hjelpa dei treng på sin skule - styrkje den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT), og utvida mandatet til å arbeide med tiltak - at oppfølgingstenesta må på bana før eleven er ute av skulen - gi tilbod og utdanning til vanskelegstilt ungdom PPT-samarbeid med næringslivet - få eit eige elev- og lærlingeombod - at undervisningstilbodet med opplæring i bedrift blir vidareutvikla, og at teori, arbeid og praksis blir integrert frå VG1 av - opprette fleire tekniske og allmenne faglinjer (TAF) - leggje til rette for fleire lærlingeplassar slik at alle kan gå rett i lære - dimensjonere linjeval på yrkesfagleg vidaregåande etter tilgjengelege lærlingplassar - opprette aktivitørlinje VG2 på Design- og handverklinja i Bergen - arbeide for ei meir positiv haldning til skule og utdanning - vidareføre samarbeidet med «Ungt entreprenørskap» - leggje til rette for mindre læringsgrupper for «risikoelevar»

4 - styrkje heim-skule-samarbeid med høve for frivillig samtykke frå elevar til at foreldre kan samarbeide med skulen òg etter at eleven har fylt 18 år - tilby fleire lærarar etter- og vidareutdanning - styrkje rettleiartenesta i den vidaregåande skulen for elevar som skal velje fag/yrkesveg, samt å følgje opp elevane ved fleire høve for å følgje opp usikre elevar - premiere skular økonomisk som lukkast med å redusere fråfallet - arbeide for ny vidaregåande skule på Straume Skulehelsetenesta Stadig fleire unge menneske slit med psykiske problem og rusproblem. Faren for å utvikle varige psykiske helseplager aukar dersom elevar droppar ut av vidaregåande. Helsesøstrer har ei særleg viktig rolle i førebygging av psykisk og fysisk sjukdom, seksualundervisning, abortførebygging og å vere ein viktig samtalepartnar med teieplikt. Hordaland KrF går inn for ei høgare helsesøsterdekning i den vidaregåande skulen. Vi ønskjer å styrkje det sosialpedagogiske og tverrfaglege arbeidet i skulane. Pedagogisk psykologisk teneste må vere tettare på skulen, få fleire psykologstillinger og utvide mandat til å arbeide med tiltak og system. Helsesøstertenesta må styrkjast. Det må vere god samanheng mellom hjelpetenesta og oppfølgingstenesta. - samarbeide med kommunane om å sikre 100 % helsesøsterstilling per 600 elevar i den vidaregåande skulen - tilby helsesøstrer meir kurs/etterutdanning i psykisk helsearbeid, slik at meir av arbeidet deira i endå større grad vert kunnskapsbasert - at psykologteneste blir ein del av skulehelsetenesta - at fysisk aktivitet og sunt kosthald får større fokus i skulen FØREBYGGJANDE HELSEARBEID OG TANNHELSE Det er ein klår samanheng mellom livsstil og folk si helse. Utviklinga dei siste åra syner at Noreg har store utfordringar knytt til livsstil og helse. Det er difor naudsynt å satse på eit breitt førebyggjande arbeid, frå auka fysisk aktivitet og sunnare kosthald til målretta tiltak mot rusmiddelbruk og tobakk. Det vert viktig framover, gjennom forskings- og utviklingsarbeid, å finne fram til førebyggjande tiltak som gir resultat. Verdifullt arbeid som skjer i regi av frivillige, må i denne samanhengen få særleg merksemd. Dette vil gi eit betre liv for mange, og er god samfunnsøkonomi. Fylkeskommunen skal vere ein aktiv pådrivar i det førebyggjande helsearbeidet, noko som kan gi store helsegevinstar og redusere skadar og lidingar. Livsstilsrelaterte sjukdomar er aukande. Eit sunt kosthald kombinert med fysisk aktivitet er eit viktig grunnlag for god helse. KrF ønskjer at fylkeskommunen skal satse på at tilhøva blir lagt til rette for at personar i alle aldrar får ein aktiv og helsefremjande livsstil. KrF meiner at fylket skal tilby ei tannhelseteneste med høg kvalitet og kompetanse. KrF vil sikre eit framleis desentralisert tilbod der born, unge og andre grupper kjenner sin rett til tannhelsetenester. - at det førebyggjande helsearbeidet alltid har eit tverrfagleg perspektiv - at det gjennom all samfunnsplanlegging vert lagt til rette for auka fysisk aktivitet for alle - at det blir etablert ei lågutsleppssone i Bergen for å redusere luftforureininga - ha målretta tiltak for å redusere bruk av rusmiddel og tobakk, bl.a. fleire rusfrie arenaer

5 - at ideelle organisasjonar får sin rettmessige plass i behandling og ettervern overfor rusmiddelmisbrukarar - leggje til rette for god samhandling med frivillige aktørar, til dømes gjennom tilskotsordningar - desentralisere tannhelsetenesta med fleksible løysingar som t.d. driftsavtale med private, som sikrar eit godt tilbod til prioriterte grupper som born, eldre og funksjonshemma - at det vert utgreidd å flytte tannhelsetenesta frå fylkeskommunen til kommunalt nivå, gjerne gjennom driftsavtalar med private tannlegar - at tannlegar sin kompetanse og merksemd rundt avdekking av omsorgssvikt knytt til tannhelsetenesta vert styrkt slik at barnevernet kan få naudsynte bekymringsmeldingar - at rett til tannhelsetilbod blir gjort kjent for aktuelle grupper - at den offentlege tannhelsetenesta sikrar tilgang til spesialisttenester i regionane, også i privat regi - sikre kveldsopne hallar og gymsalar ved dei vidaregåande skulane SAMFERDSEL KrF sitt hovudmål for samferdsel er at Hordaland skal ha ein tenleg, trygg og miljøvenleg samferdselspolitikk. KrF vil arbeide for at vegane i Hordaland skal vere trygge. Difor vil vi innanfor vegsektoren prioritere rassikring, vegvedlikehald og trygge skulevegar tilpassa gåande og syklande. Hordaland er eit fylke med ulike behov innanfor kollektivtransport. I spredtbygde strøk må det leggjast opp til at kollektivtilbodet i større grad består av bestillingstransport, medan det i tettbygde strøk må vere eit føreseieleg kollektivsystem som er attraktivt å bruke framfor privatbil. Rassikring, vegvedlikehald og trygge skulevegar skal prioriterast framfor andre fylkeskommunale vegprosjekt Satsing på E134 som eitt av to aust/vestsamband med effektiv arm mot Bergen Utbygging av sekundærvegnettet til god standard KrF vil støtte lokale initiativ for finansiering og utbygging av vegar/samband med lokale bompengar og ferjeavløysingsmidlar, som til dømes Masfjordsambandet. Miljø og kollektiv KrF prioriterer kollektivtransporten i tettbygde strøk slik at flest mogleg skal velje å reise kollektivt. I distriktet ønskjer ein større bruk av bestillingsskyss. - at prisane på kollektivtransport skal haldast så låge som mogleg, og ikkje aukast meir enn prisstigninga elles i samfunnet. - auke kvaliteten på kollektivtilbodet gjennom auka frekvens og kapasitet i område med tett befolkning og mange arbeidsplassar - byggje bybane til Åsane, Fyllingsdalen, Haukeland/Minde, samt nærliggjande nabokommunar så snart som mogleg - la omsyn til gåande og syklande kome først ved all vegbygging og sentrumsutvikling - ha miljøvenleg drivstoff på bussane - erstatte lite brukte bussruter med minibuss eller drosje - at lågenergiferjer må vere eit krav i anboda for ferjesamband - flytte godsterminalen for jernbane ut av Bergen sentrum - flytte godshamn ut av sentrum - arbeide for dobbeltspor Bergen-Voss

6 - at tog Arna Bergen må inkluderast i einingstaksten for Bergen - vidareutvikle hurtigbåttilbodet mellom Knarvik/Frekhaug Bergen og Kleppestø Bergen og fase inn elektriske båtar - arbeide for at sonestrukturen for kollektivtransport på sjøen tilsvarer sonestrukturen på land, slik at prisane er tilsvarande for hurtigbåt som for buss eller bybane. - ta sjøen meir i bruk. Hordaland tilhøyrer ein region som har sjøen som viktig ressurs både for næring, samferdsle og rekreasjon. KrF meiner at vi ikkje har utnytta denne ressursen godt nok. Det vil vi gjere noko med. Her er store gevinstar også for klima og miljø. Så vidt mogleg vil KrF ta i bruk sjøvegen endå meir både til persontransport og godstransport. - vidareutvikle og oppretthalde snøggbåttilbodet til Sunnhordland, Kvinnheradruta og ruta i Hardanger - at arbeidet med å redusera talet på takstsoner vert vidareført Grunnlaget for gode haldningar og trafikksikker åtferd blir lagt i barneåra. Derfor må opplæring starte tidleg og ha eit livslangt perspektiv. Ruspåvirka bilførarar må ut av trafikken, slik at vi sparar liv og helse. Trafikktryggleik må integrerast betre i det lokale folkehelsearbeidet. Viktige vegprosjekt for KrF vil vere: E39 Hordfast med kryssing av Bjørnefjorden og Langenuen Snarleg realisering av RV 555 med nytt Sotrasamband Realisering av Nordhordlandspakken med E39 Nyborgtunnelen Vidareføring av Bergensprogrammet med ferdigstilling av Ringvei Vest byggjetrinn 3 Realisere Ringvei Øst for å fjerne gjennomgongstrafikken på E39 frå Danmarksplass E16 Arna-Sogn grense og E16 Indre Arna - Vågsbotn Arbeide for realisering av Hardangertunnelen NÆRINGSLIV Hordaland har sterke næringsklyngjer innan energi, maritim og marin sektor og reiseliv. KrF ønskjer å aktivt leggje til rette for vidare utvikling av næringslivet i Hordaland. Mange av rammevilkåra for næringslivet vert lagde nasjonalt, noko vert gjort lokalt i kommunane. Innovasjon Norge og næringslivsaktørane vert viktige samarbeidspartar. Fylket på si side har òg høve til å påverke den vidare utviklinga. På fylkesnivå vil KrF prioritere 4 næringspolitiske satsingsområde: Utdanning / kompetanseproduksjon Samferdsel Arealplanlegging Entreprenørskap og innovasjon Ein grunnleggjande føresetnad for eit konkurransedyktig næringsliv vil vere å sikre rett kompetanse til sektoren. Som eigar av fagskulane og vidaregåande skular må fylkeskommunen sørgje for at faginnhaldet harmonerer med den kompetansen næringslivet spør etter. Dette gjeld ikkje minst for fagskulane. KrF vil difor styrkje dialogen mellom skular og næringsliv. Fylkesvegane er eit anna viktig verkemiddel for å leggje til rette for ei effektiv næringsutvikling. KrF ønskjer å satse strategisk for å styrkje vegnettet som er knytt til næringssentera. Framtidige regionale næringssenter bør søkjast etablert nær eksisterande vegnett. KrF vil vidare auke utbygginga av pendlarparkering og auke kollektivtilbod for pendlarar.

7 Eit veksande næringsliv krev tilrettelegging av næringsareal. Som rådgjevar og høyringsinstans i plansaker er fylkeskommunen ein viktig aktør i denne utviklinga. KrF meiner at behovet for nye næringsareal skal balanserast med omsyn til miljø, dyrka mark, natur og friluftsliv. KrF meiner at fylkeskommunen sitt arbeid bør rettast mot å støtte nyetablerte bedrifter, leggje til rette for kompetanseoverføring mellom næringsklyngjer og sikre samarbeid mellom FoU-miljø og næringslivet. - at innovasjonen skal aukast i eit samspel mellom næringslivet, FOU- miljøa (forsknings- og utviklingsmiljø) og styresmaktene - at Hordaland vert leiande på bruk av fornybar energi - utvikle Mongstad Teknologisenter med tanke på forsking og utdanning - sikre eksisterande og ny næringsverksemd gjennom å betre infrastrukturen i distrikta og i sentrale strøk - utvikle vidare og byggje ut datateknologi og trådlaus telekommunikasjon som næringslivet i alle regionar kan ha nytte av - satse strategisk på sterke næringsklyngjer - satse strategisk på innovasjon - satse vidare på reiselivsnæringa - betre rammevilkåra for tradisjonelt jordbruk - synleggjere nytten av husdyrhald både til matproduksjon og vedlikehald av kulturlandskapet og stimulere produksjon og sal av kortreist mat - flytte statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar til distrikta - at fylket sine konsesjonskraftinntekter også skal koma til gode der konsesjonskraftinntektene vert produsert - vere pådrivar for utvikling av fiskeri- og havbruksnæringane KULTUR, KYRKJE, IDRETT OG FRIVILLIG ARBEID For å skape eit samfunn prega av livskvalitet, kreativitet og framsynt utvikling er det heilt avgjerande at fylkeskommunen verdset kultur, kyrkjeliv, idrett og anna frivillig arbeid. KrF meiner at vår felles kristne kulturtradisjon er eit viktig utgangspunkt for arbeidet på desse områda, og vil difor arbeide aktivt for å bevare den kristne kulturarven. Hordalendingar stiller opp, bryr seg og let seg engasjere. Dette ser vi gjennom god oppslutnad om frivillig arbeid. KrF vil arbeide for ei samfunnsutvikling som tek vare på og vidareutviklar dette arbeidet. KrF ønskjer at det offentlege i større grad skal anerkjenne det frivillige arbeidet. Å ha eit godt idrettstilbod er viktig for å kunne stimulere til fysisk aktivitet både åleine og saman med andre. Det er derfor viktig at fylkeskommunen har eit tilstrekkeleg tilbod til alle som ønskjer det. Idretten må vere ein rusfri arena slik at både born og unge kan ta del i og ha utbyte av idrettstilboda som dei nyttar seg av. KrF ser på det frivillige arbeidet som ei viktig drivkraft i det sivile samfunnet. Vi vil difor arbeide for at det skal vere enklast mogleg for trussamfunn og frivillige organisasjonar å drive med arbeidet sitt i fylket. - sikre systematisk og balansert satsing på vern og vedlikehald av kulturminne - auke rammer for kulturtilbod til born og unge

8 - styrkje kyrkjeleg kulturverksemd og aktiviteten i dei kristne organisasjonane - at Pilgrimsenteret Røldal skal byggjast, og Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter skal vidareutviklast - sikre gode vilkår for frivillige lag og organisasjonar, og at dei får drive ut frå sin eigenart - stimulere strategisk satsing på natur og friluftsliv - gi støtte til regionale kulturføretak - arbeide for vidare utbetring av Rallarvegen - gi støtte til rusfrie idretts- og kulturarrangement og fleire rusfrie soner rundt born og ungdom TA HEILE HORDALAND I BRUK Ei overordna målsetjing for KrF sin politikk er å gjere det mogleg å bu, arbeide, drive konkurransedyktig næringsliv og ha likeverdige tenestetilbod og levekår i heile fylket. For KrF er det heilt sentralt at alle har krav på grunnleggjande tenester med kvalitet, uavhengig av om ein bur i distrikta eller i byen. Fylkeskommunen er tildelt viktige oppgåver og skal vere regional utviklingsaktør i distriktspolitikken mellom anna gjennom vidaregåande opplæring, regional høgare utdanning og forsking, innovasjon og næringsutvikling, samferdsel, kultur og oppgåver innan helse, miljø og landbruk, samt sektoroverskridande og kommuneoverskridande planlegging. Hordaland har ein storby liggjande om lag midt i fylket. Urbaniseringa er ein global trend der tendensen er at fleire og fleire buset seg i byane og området rundt. Samstundes stiller det byen overfor krevjande oppgåver mellom anna når det gjeld bustadproduksjon, nytt byggeareal, veg- og gatenett, samferdsel, sosiale utfordringar og klimatiltak. Bergen og Bergensområdet har ei tiltrekkingskraft som kan opplevast som ei motkraft i høve til ei målsetjing om å ta heile Hordaland i bruk. Samstundes er by og land gjensidig avhengig av kvarandre, og Bergen må styrkjast som ein regional motor for næringsliv og utvikling i fylket. Vidare speler Bergen ei viktig rolle som kultursenter og utviklingskraft, ikkje berre for byen sjølv, men òg områda rundt. Det er i distrikta det meste av våre naturressursar ligg. Verdiskapinga i lokalsamfunnet dannar grunnlaget for velferd både i distrikta og i urbane strøk. Dei regionale og distriktspolitiske utfordringane er samansette og ulike, og må løysast med differensiert distriktspolitikk, ut frå lokale fortrinn, regional styring og samordning der både kommunane, fylkeskommunen og staten er viktige aktørar. Ein viktig føresetnad i så måte må vere større sjølvråderett og handlingsrom både for kommunane og fylkeskommunen. Demografiske strukturar, urbanisering og flyttetendensar, næringsstruktur og næringsutvikling samt større krav i samfunnet om utdanning og kompetanse, vil prege og påverke utviklinga i tida som ligg framfor oss, og leggje føringar for korleis det blir å leve i det norske samfunnet i framtida. Dette vil stille samfunnet og politikarane overfor utfordrande og krevjande oppgåver i valbolken som kjem. Som KrF-politikarar i fylket er vi innstilte på å gå inn i desse utfordringane på ein konstruktiv måte. KrF vil arbeide for auka bustadbygging i byområda. Mange av dei mest attraktive utbyggingsområda vert stoppa på grunn av statlege generelle retningslinjer som for eksempel rigide støykrav. KrF ønskjer større lokal handlefridom og høve for lokale retningslinjer som tar høgde for byområda sine bustadbehov i område. - erstatte dagens fylkeskommune med eit større og regionalt folkevalt nivå

9 - leggje til rette for at heile fylket vert teke i bruk gjennom mellom anna aktiv landbrukspolitikk, styrkt maritim næring og styrkt infrastruktur - oppretthalde eit desentralisert skuletilbod - ha større sjølvråderett og handlingsrom både for kommunane og fylkeskommunen - ha grunnleggjande tenester med kvalitet, uavhengig av om ein bur i distrikta eller i byen - gjeninnføre støtte til bygdeutviklingsprosjekt gjennom ordningar som til dømes Liv og Lystprosjektet

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP Alle skal med Bremanger Arbeidarparti 2007 2011 Arbeidarpartiet sine mål er å sikre likeverdige levekår, slik at alle får størst mogleg fridom til å leve eit liv i samsvar med eigne ynskje og behov. Dette

Detaljer

Program for 2015-2019

Program for 2015-2019 2015-2019 www.fjellkrf.no Program for 2015-2019 INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes / www.ganeshfoto.no Fjell KrF Fjell KrF ynskjer at Fjell skal vere ein kommune med gode oppvekstvilkår for barn

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 Vedteke i ungdomsrådet: 19.06.2017 UNG sak 047/17 Saksnummer: 17/479-10 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod som sikrar alle unge ei

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing.

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing. KrF-program 2015-2019 KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn, der alle har lik verdi, opplever rettferd, og at ressursane vert forvalta ansvarleg til beste for alle menneske. Sogn og Fjordane;

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan Jnr. 1289.12 gjg Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen Uttale skulebruksplan Samarbeidsrådet for Sunnhordland har drøfta framlegg til ny Skulebruksplan. For Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Bilde: Colorbox. Bokn KrF Menneskeverd i sentrum INFORMASJON

Bilde: Colorbox. Bokn KrF Menneskeverd i sentrum INFORMASJON Bokn KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum INFORMASJON Bokn 2015-2019 Program for Bokn KrF 2015-2019 Grunnsynet Kristelig Folkeparti er i alt sitt politiske arbeid forplikta på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Høyanger KrF. Menneskeverd i sentrum

Høyanger KrF. Menneskeverd i sentrum Høyanger 2015-2019 KrF Menneskeverd i sentrum KrF er eit kristendemokratisk parti som byggjer politikken sin på det kristne menneskesynet, nestekjærleiken og forvaltaransvaret. Alle menneske har den same

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN

Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN BREMANGER KRISTELEG FOLKEPARTI Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN Bremanger KrF vil arbeide for eit trygt, inkluderande og varmare samfunn, der innbyggjarane trivst og kjenner seg heime. Verdigrunnlaget

Detaljer

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015 Meland Senterparti - eit klokt val Arbeidsprogram 2011 2015 senterpartiet.no/meland Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 GRUNNSYNET Meland Senterparti vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og etter humanistiske levereglar. Målet for Senterpartiet sin politikk, er å skapa

Detaljer

MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007

MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007 MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007 Om samferdsla Samferdsel er ein viktig føresetnad for busetnad, næringsutvikling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti PROGRAMMET VÅRT 2015-2019 Suldal Arbeidarparti 2 Kjære veljar! Suldal er ein god kommune å bu i. Me har god økonomi og gode inntekter frå store kraftutbyggingar i kommunen vår. Dette er midlar som kjem

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi Klimarådet Hordaland 7. november Miljøstrategi for Skyss Februar 2014 Skyss sitt viktigaste miljøbidrag er å få fleire til å setje frå seg bilen og reise kollektivt!

Detaljer

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Ta heile Tysvær i bruk! Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland GRUNNSYN Senterpartiet byggjer politikken sin på eit menneskesyn med basis i det

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

MARIT AKSNES AASE - ORDFØRARKANDIDAT

MARIT AKSNES AASE - ORDFØRARKANDIDAT Program for Kommunestyreperioden 2011-2015 Kristeleg Folkeparti i Samnanger Marit Aksnes Aase Menneskeverd i sentrum Sigmund Dyrhovden Jens Harald Abotnes Bodil H. Øpstebø Side 1 Tyra Pedersen MARIT AKSNES

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Ny kurs for Hordaland

Ny kurs for Hordaland Ny kurs for Hordaland Hordaland er eit fylke med gode føresetnadar for å skapa ei trygg og god framtid for innbyggjarane våre, og Vestlandet er framtidas region. Samstundes står vi overfor viktige vegval

Detaljer

KrF byggjer sin politikk på eit kristent verdigrunnlag og ein kristendemokratisk ideologi.

KrF byggjer sin politikk på eit kristent verdigrunnlag og ein kristendemokratisk ideologi. Program for Flora KrF Program for bystyreperioden 2016-2019 GRUNNSYN KrF byggjer sin politikk på eit kristent verdigrunnlag og ein kristendemokratisk ideologi. Verdigrunnlaget vårt er forankra i det kristne

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Gruppemøter. Stasjonær energibruk

Gruppemøter. Stasjonær energibruk Gruppemøter Stasjonær energibruk Unytta energikjelder - bio Trevirke (bio) er den mest aktuelle lokale energikjelda Skogsvirke største kjelde, men også rivings- og industriavfall Grunnlag for næringsutvikling

Detaljer

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Ut av vikariat - inn i fast arbeid Heiltid framfor Deltid Leksefri heildagsskule Døgnope helsetilbod for Ungdom Styrkja kollektivtilbod Rett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september Regionreform status Trond Nerdal fylkesrådmann Fellesmøte 28. september Intensjonsplanen signert 15. september Innleiing Fylkeskommunane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland vil slå saman dei tre

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2015

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2015 Dokumentnummer15/8971 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2015 Vedteke i ungdomsrådet: 2.06.2015 UNG sak 016/15 Saksnummer: 13/1125-16 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod

Detaljer

Program for Bømlo Venstre

Program for Bømlo Venstre Program for Bømlo Venstre for perioden 2015-2019 Folk først! Venstre er Noregs eldste parti, og har stått bak liberale reformer som parlamentarisme, religionsfridom, juryordninga og ålmenn røysterett.

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Internasjonalt arbeid Arkivsak 200809950-1 Arkivnr. 058 Saksh. Astrup, Ingebjørg Lillefjære-Tertnæs, Charlotte Torgersen, Matti Roksvåg, Berit Titlestad, Tor Saksgang Kultur- og

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane?

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 Vedteke i sak /6 i Fylkestinget.06.6 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale

Detaljer

VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI

VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI 2015 2019 www.sp.no 1 SENTERPARTIET SITT GRUNNSYN Senterpartiet vil byggja samfunnet nedanfrå. Me vil ha eit samfunn med frie, sjølvstendige menneske som har tru på eigne

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

GULEN ArbeidArparti

GULEN ArbeidArparti PROGRAM GULEN ArbeidArparti 2015 2019 gulen.arbeidarparti.no trygge menneske skapar trygge samfunn Arbeidarpartiet sin visjon er ei rettferdig verd utan fattigdom, der menneske er frie, likestilte og kan

Detaljer