KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar."

Transkript

1 PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar for og viser korleis KrF kan tenkje seg å løyse oppgåvene vi står overfor. Vi ønskjer ein god dialog med våre veljarar både i komande valkamp og i den valperioden som ligg framføre. Saman kan vi gjere det betre å bu og leve i Hordaland. KRISTELIG FOLKEPARTI SIN IDEOLOGI Hordaland Kristelig Folkeparti har som mål å skape eit godt samfunn gjennom å byggje politikken på det kristne menneskesynet, som seier at alle menneske har ein uendeleg og ukrenkjeleg verdi. KrF set menneskeverdet, forvaltaransvaret og nestekjærleiken i sentrum for vår politikk. Desse verdiane forpliktar oss til ei radikal omsorg for våre medmenneske og ei rettferdig og berekraftig forvalting av ressursane. Det gode samfunnet vert skapt i eit samspel mellom enkeltmennesket, familien, privat og frivillig verksemd og offentlege styresmakter. VERN OM SKAPARVERKET Skaparverket er Guds gåve til oss og det er vårt ansvar å forvalte det. Dette er ein del av KrF sitt verdigrunnlag, og derfor eit viktig fundament for KrF sin politikk. Politikk skal utformast på ulike område. KrF vil at løysingar på dagens utfordringar aldri skal gå på bekostning av framtidige generasjonar sine behov. Klima- og miljøpolitikken må difor gi føringar for andre politiske prioriteringar. Vi skal verne om naturen og handle i solidaritet med menneske som vert ramma av endringar i miljø og klima gjennom å arbeide for ei berekraftig utvikling og ta medansvar for biologisk mangfald, lokalt miljø og globalt klima. KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. Klima KrF har ein visjon om at Noreg skal bli eit samfunn med nullutslepp. Dei nasjonale utsleppa av klimagassar må reduserast med 80 prosent innan 2050 målt mot nivået frå Hordaland KrF vil vere ein pådrivar for at fylkeskommunen sin klimaplan blir meir offensiv når det gjeld mål for å redusere utslepp. - arbeide for at utslepp av klimagassar i Hordaland skal reduserast med 40 % innan 2030 målt mot nivået frå arbeide for ein grønare, framtidsretta og miljøvenleg industri basert på rein fornybar kraft - vere pådrivar for miljøvenleg transport på veg, bane og sjø, byggje ladestasjonar for elbil, prøve ut distribusjon av biodrivstoff frå avfall og premiere låg- og nullutsleppsløysingar i kollektivtransporten - arbeide for eit meir berekraftig forbruksmønster i fylkeskommunale einingar - at nye fylkeskommunale bygningar skal vere klimanøytrale - arbeide for fullskala reinseanlegg på Mongstad Energipolitikk Auka energiproduksjon bør i størst mogleg grad kome frå fornybare energikjelder. Hordaland har i tillegg til vasskraft eit stort potensiale for ny fornybar energi frå blant anna vind, og fylkeskommunen skal arbeide for utvikling av desse.

2 - sikre eit distribusjonsnettverk for småkraftverk, og arbeide for at nettleverandørar av straum skal ha plikt til å ta imot overskotsstraum frå plusskundar - stimulere til utvikling og bruk av fornybare energikjelder knytt til vind, tidevatn, sol og bølgjekraft - stimulere til auka satsing i bruk av ulike former for bioenergi med avfall og tilvekst av skog som kjelde, både i offentleg og privat samanheng. Systematisk bruk av avfallssortering og lokal attvinning er ein del av dette - at Hordaland fastset eit mål om å redusere energibruken med minimum 20 prosent samanlikna med forventa nivå innan 2020 i tråd med EU sin klima- og energiplan - leggje til rette for miljøvenleg drift av olje- og gassproduksjon på norsk sokkel Naturvern og friluftsliv Naturen må forvaltast slik at vi tek vare på det biologiske mangfaldet i alle natur- og landskapstypar, også i vatn, vassdrag og i havet. Arealforvaltninga må vere kunnskapsbasert og berekraftig. Allemannsretten må haldast oppe, òg for strandsona. - sikre allemannsretten - ha ein restriktiv politikk for motorferdsel i utmark, med gode ordningar for forsvarleg nyttekøyring - prioritere tilskotsordningar til friluftslivstiltak, særleg med tanke på born, unge og nærmiljø - etablere gode ordningar for forsvarleg bruk og vedlikehald av turstiar og liknande i verneområde - arbeide for å sikre ei berekraftig forvalting av fisk i sjø og vassdrag, irekna arbeide for villaksen, og for å stille miljøkrav til oppdrettsnæringa DEN GODE VIDAREGÅANDE SKULEN Vidaregåande skule skal vere ein god skule for alle elevar. Vidaregåande opplæring gir eit godt grunnlag for høgare utdanning, og er ein viktig utdanningsinstitusjon for komande yrkesfagarbeidarar. KrF vil ha fullverdige skuletilbod i alle delar i fylket. KrF vil arbeide for at utdanninga er tilpassa den kompetansen som næringslivet i vår region spør etter gjennom tett samarbeid mellom skule, fylkeskommune og næringsliv. Ein god skule krev over tid føreseielege økonomiske rammer og ein god personalpolitikk. I mange år har ikkje Hordaland gitt tilbod om aktivitørlinje som ein del av Design- og handverklinja i den vidaregåande skulen, sjølv om dette er ei svært viktig yrkesgruppe. Denne linja ønskjer vi snarast mogleg skal startast opp att, med nye fagplanar som sikrar ei god utdanning. - vil sikre retten til etablering av nye friskular i fylket - leggje til rette for fleire forsøk med 8-13-skular (felles ungdoms- og vidaregåande skule) - tilretteleggje for meir fysisk aktivitet for elevar og personale i skulen utan at det fører til lengre skuledagar - ha gode haldningskampanjar for å få færre til å starte med røyk, snus og rusmidlar - at arbeid mot mobbing, valdsbruk og diskriminering blir innarbeida i undervisninga, og opprette snarast mogleg eit mobbeombod i Hordaland - gi elevinspektørane større ansvar for kartlegging av og arbeid mot mobbing

3 - ha gode arbeidsvilkår for elevdemokratiet - avvikle ordninga med anonym retting - lage eit prøveprosjekt med å tilby matematikk S og R på yrkesfag til dei som ønskjer dette - at fylket skal vere ein attraktiv arbeidsgjevar og samarbeide godt med dei tilsette om å utvikle skulen - styrkje undervisninga til god og bevisst etisk tenking og haldningar Gjennomføring i vidaregåande skule Ein av tre som startar vidaregåande opplæring, fell frå undervegs, og mange får aldri fullført. Dette er eit stort sosialt problem både for den einskilde og for samfunnet. For å motverke utviklinga, ønskjer Hordaland KrF å prioritere spesielt førebyggjande tiltak. Ei oversikt basert på 150 internasjonale studiar viser at tiltak for å redusere skulefråfall, verkar. Eit av dei viktigaste tiltaka på vidaregåande er å leggje til rette for fleire lærlingplassar, då mange droppar ut i ventetida etter Vg2, men òg andre førebyggjande tiltak som god rådgjeving, skulehelseteneste, betre samarbeid med heimen, spesialundervisning og tilrettelagde skuleløp ved behov. Ny forsking syner at einsemd er ei viktig årsak til at elevar droppar ut. Det må setjast i gang tiltak som skaper kontakt og fellesskap mellom alle elevar. Y-vegen er eit prosjekt som gir elevar med yrkesretta utdanning høve til å ta ein bachelorgrad innan ingeniørfaget utan å gå vegen om studiespesialisering. Mange opplever dette som meir gjennomførleg enn først å få studiekompetanse før ein tar ein vanleg bachelorgrad på høgskulen, og KrF ønskjer meir av dette. - styrkje minoritetsspråklege sine moglegheiter til å få ei utdanning som kvalifiserer for arbeidslivet - å vidareføre og styrkje ordninga med sommarskule der elevar kan få ein ny sjanse til undervisning og ny eksamen - satse meir på Y-vegen som eit alternativ til vanleg vidaregåande opplæring innan yrkesfag - etablere eit samarbeid med universitetet og høgskulane slik at det blir mogleg for elevar å ta fag på høgskule-/universitetsnivå medan dei går i den vidaregåande skulen - etablere fleire prosjekt med produksjonsskular (alternativt opplæringstilbod for ein kortare periode) - at elevar med særlege behov skal få den hjelpa dei treng på sin skule - styrkje den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT), og utvida mandatet til å arbeide med tiltak - at oppfølgingstenesta må på bana før eleven er ute av skulen - gi tilbod og utdanning til vanskelegstilt ungdom PPT-samarbeid med næringslivet - få eit eige elev- og lærlingeombod - at undervisningstilbodet med opplæring i bedrift blir vidareutvikla, og at teori, arbeid og praksis blir integrert frå VG1 av - opprette fleire tekniske og allmenne faglinjer (TAF) - leggje til rette for fleire lærlingeplassar slik at alle kan gå rett i lære - dimensjonere linjeval på yrkesfagleg vidaregåande etter tilgjengelege lærlingplassar - opprette aktivitørlinje VG2 på Design- og handverklinja i Bergen - arbeide for ei meir positiv haldning til skule og utdanning - vidareføre samarbeidet med «Ungt entreprenørskap» - leggje til rette for mindre læringsgrupper for «risikoelevar»

4 - styrkje heim-skule-samarbeid med høve for frivillig samtykke frå elevar til at foreldre kan samarbeide med skulen òg etter at eleven har fylt 18 år - tilby fleire lærarar etter- og vidareutdanning - styrkje rettleiartenesta i den vidaregåande skulen for elevar som skal velje fag/yrkesveg, samt å følgje opp elevane ved fleire høve for å følgje opp usikre elevar - premiere skular økonomisk som lukkast med å redusere fråfallet - arbeide for ny vidaregåande skule på Straume Skulehelsetenesta Stadig fleire unge menneske slit med psykiske problem og rusproblem. Faren for å utvikle varige psykiske helseplager aukar dersom elevar droppar ut av vidaregåande. Helsesøstrer har ei særleg viktig rolle i førebygging av psykisk og fysisk sjukdom, seksualundervisning, abortførebygging og å vere ein viktig samtalepartnar med teieplikt. Hordaland KrF går inn for ei høgare helsesøsterdekning i den vidaregåande skulen. Vi ønskjer å styrkje det sosialpedagogiske og tverrfaglege arbeidet i skulane. Pedagogisk psykologisk teneste må vere tettare på skulen, få fleire psykologstillinger og utvide mandat til å arbeide med tiltak og system. Helsesøstertenesta må styrkjast. Det må vere god samanheng mellom hjelpetenesta og oppfølgingstenesta. - samarbeide med kommunane om å sikre 100 % helsesøsterstilling per 600 elevar i den vidaregåande skulen - tilby helsesøstrer meir kurs/etterutdanning i psykisk helsearbeid, slik at meir av arbeidet deira i endå større grad vert kunnskapsbasert - at psykologteneste blir ein del av skulehelsetenesta - at fysisk aktivitet og sunt kosthald får større fokus i skulen FØREBYGGJANDE HELSEARBEID OG TANNHELSE Det er ein klår samanheng mellom livsstil og folk si helse. Utviklinga dei siste åra syner at Noreg har store utfordringar knytt til livsstil og helse. Det er difor naudsynt å satse på eit breitt førebyggjande arbeid, frå auka fysisk aktivitet og sunnare kosthald til målretta tiltak mot rusmiddelbruk og tobakk. Det vert viktig framover, gjennom forskings- og utviklingsarbeid, å finne fram til førebyggjande tiltak som gir resultat. Verdifullt arbeid som skjer i regi av frivillige, må i denne samanhengen få særleg merksemd. Dette vil gi eit betre liv for mange, og er god samfunnsøkonomi. Fylkeskommunen skal vere ein aktiv pådrivar i det førebyggjande helsearbeidet, noko som kan gi store helsegevinstar og redusere skadar og lidingar. Livsstilsrelaterte sjukdomar er aukande. Eit sunt kosthald kombinert med fysisk aktivitet er eit viktig grunnlag for god helse. KrF ønskjer at fylkeskommunen skal satse på at tilhøva blir lagt til rette for at personar i alle aldrar får ein aktiv og helsefremjande livsstil. KrF meiner at fylket skal tilby ei tannhelseteneste med høg kvalitet og kompetanse. KrF vil sikre eit framleis desentralisert tilbod der born, unge og andre grupper kjenner sin rett til tannhelsetenester. - at det førebyggjande helsearbeidet alltid har eit tverrfagleg perspektiv - at det gjennom all samfunnsplanlegging vert lagt til rette for auka fysisk aktivitet for alle - at det blir etablert ei lågutsleppssone i Bergen for å redusere luftforureininga - ha målretta tiltak for å redusere bruk av rusmiddel og tobakk, bl.a. fleire rusfrie arenaer

5 - at ideelle organisasjonar får sin rettmessige plass i behandling og ettervern overfor rusmiddelmisbrukarar - leggje til rette for god samhandling med frivillige aktørar, til dømes gjennom tilskotsordningar - desentralisere tannhelsetenesta med fleksible løysingar som t.d. driftsavtale med private, som sikrar eit godt tilbod til prioriterte grupper som born, eldre og funksjonshemma - at det vert utgreidd å flytte tannhelsetenesta frå fylkeskommunen til kommunalt nivå, gjerne gjennom driftsavtalar med private tannlegar - at tannlegar sin kompetanse og merksemd rundt avdekking av omsorgssvikt knytt til tannhelsetenesta vert styrkt slik at barnevernet kan få naudsynte bekymringsmeldingar - at rett til tannhelsetilbod blir gjort kjent for aktuelle grupper - at den offentlege tannhelsetenesta sikrar tilgang til spesialisttenester i regionane, også i privat regi - sikre kveldsopne hallar og gymsalar ved dei vidaregåande skulane SAMFERDSEL KrF sitt hovudmål for samferdsel er at Hordaland skal ha ein tenleg, trygg og miljøvenleg samferdselspolitikk. KrF vil arbeide for at vegane i Hordaland skal vere trygge. Difor vil vi innanfor vegsektoren prioritere rassikring, vegvedlikehald og trygge skulevegar tilpassa gåande og syklande. Hordaland er eit fylke med ulike behov innanfor kollektivtransport. I spredtbygde strøk må det leggjast opp til at kollektivtilbodet i større grad består av bestillingstransport, medan det i tettbygde strøk må vere eit føreseieleg kollektivsystem som er attraktivt å bruke framfor privatbil. Rassikring, vegvedlikehald og trygge skulevegar skal prioriterast framfor andre fylkeskommunale vegprosjekt Satsing på E134 som eitt av to aust/vestsamband med effektiv arm mot Bergen Utbygging av sekundærvegnettet til god standard KrF vil støtte lokale initiativ for finansiering og utbygging av vegar/samband med lokale bompengar og ferjeavløysingsmidlar, som til dømes Masfjordsambandet. Miljø og kollektiv KrF prioriterer kollektivtransporten i tettbygde strøk slik at flest mogleg skal velje å reise kollektivt. I distriktet ønskjer ein større bruk av bestillingsskyss. - at prisane på kollektivtransport skal haldast så låge som mogleg, og ikkje aukast meir enn prisstigninga elles i samfunnet. - auke kvaliteten på kollektivtilbodet gjennom auka frekvens og kapasitet i område med tett befolkning og mange arbeidsplassar - byggje bybane til Åsane, Fyllingsdalen, Haukeland/Minde, samt nærliggjande nabokommunar så snart som mogleg - la omsyn til gåande og syklande kome først ved all vegbygging og sentrumsutvikling - ha miljøvenleg drivstoff på bussane - erstatte lite brukte bussruter med minibuss eller drosje - at lågenergiferjer må vere eit krav i anboda for ferjesamband - flytte godsterminalen for jernbane ut av Bergen sentrum - flytte godshamn ut av sentrum - arbeide for dobbeltspor Bergen-Voss

6 - at tog Arna Bergen må inkluderast i einingstaksten for Bergen - vidareutvikle hurtigbåttilbodet mellom Knarvik/Frekhaug Bergen og Kleppestø Bergen og fase inn elektriske båtar - arbeide for at sonestrukturen for kollektivtransport på sjøen tilsvarer sonestrukturen på land, slik at prisane er tilsvarande for hurtigbåt som for buss eller bybane. - ta sjøen meir i bruk. Hordaland tilhøyrer ein region som har sjøen som viktig ressurs både for næring, samferdsle og rekreasjon. KrF meiner at vi ikkje har utnytta denne ressursen godt nok. Det vil vi gjere noko med. Her er store gevinstar også for klima og miljø. Så vidt mogleg vil KrF ta i bruk sjøvegen endå meir både til persontransport og godstransport. - vidareutvikle og oppretthalde snøggbåttilbodet til Sunnhordland, Kvinnheradruta og ruta i Hardanger - at arbeidet med å redusera talet på takstsoner vert vidareført Grunnlaget for gode haldningar og trafikksikker åtferd blir lagt i barneåra. Derfor må opplæring starte tidleg og ha eit livslangt perspektiv. Ruspåvirka bilførarar må ut av trafikken, slik at vi sparar liv og helse. Trafikktryggleik må integrerast betre i det lokale folkehelsearbeidet. Viktige vegprosjekt for KrF vil vere: E39 Hordfast med kryssing av Bjørnefjorden og Langenuen Snarleg realisering av RV 555 med nytt Sotrasamband Realisering av Nordhordlandspakken med E39 Nyborgtunnelen Vidareføring av Bergensprogrammet med ferdigstilling av Ringvei Vest byggjetrinn 3 Realisere Ringvei Øst for å fjerne gjennomgongstrafikken på E39 frå Danmarksplass E16 Arna-Sogn grense og E16 Indre Arna - Vågsbotn Arbeide for realisering av Hardangertunnelen NÆRINGSLIV Hordaland har sterke næringsklyngjer innan energi, maritim og marin sektor og reiseliv. KrF ønskjer å aktivt leggje til rette for vidare utvikling av næringslivet i Hordaland. Mange av rammevilkåra for næringslivet vert lagde nasjonalt, noko vert gjort lokalt i kommunane. Innovasjon Norge og næringslivsaktørane vert viktige samarbeidspartar. Fylket på si side har òg høve til å påverke den vidare utviklinga. På fylkesnivå vil KrF prioritere 4 næringspolitiske satsingsområde: Utdanning / kompetanseproduksjon Samferdsel Arealplanlegging Entreprenørskap og innovasjon Ein grunnleggjande føresetnad for eit konkurransedyktig næringsliv vil vere å sikre rett kompetanse til sektoren. Som eigar av fagskulane og vidaregåande skular må fylkeskommunen sørgje for at faginnhaldet harmonerer med den kompetansen næringslivet spør etter. Dette gjeld ikkje minst for fagskulane. KrF vil difor styrkje dialogen mellom skular og næringsliv. Fylkesvegane er eit anna viktig verkemiddel for å leggje til rette for ei effektiv næringsutvikling. KrF ønskjer å satse strategisk for å styrkje vegnettet som er knytt til næringssentera. Framtidige regionale næringssenter bør søkjast etablert nær eksisterande vegnett. KrF vil vidare auke utbygginga av pendlarparkering og auke kollektivtilbod for pendlarar.

7 Eit veksande næringsliv krev tilrettelegging av næringsareal. Som rådgjevar og høyringsinstans i plansaker er fylkeskommunen ein viktig aktør i denne utviklinga. KrF meiner at behovet for nye næringsareal skal balanserast med omsyn til miljø, dyrka mark, natur og friluftsliv. KrF meiner at fylkeskommunen sitt arbeid bør rettast mot å støtte nyetablerte bedrifter, leggje til rette for kompetanseoverføring mellom næringsklyngjer og sikre samarbeid mellom FoU-miljø og næringslivet. - at innovasjonen skal aukast i eit samspel mellom næringslivet, FOU- miljøa (forsknings- og utviklingsmiljø) og styresmaktene - at Hordaland vert leiande på bruk av fornybar energi - utvikle Mongstad Teknologisenter med tanke på forsking og utdanning - sikre eksisterande og ny næringsverksemd gjennom å betre infrastrukturen i distrikta og i sentrale strøk - utvikle vidare og byggje ut datateknologi og trådlaus telekommunikasjon som næringslivet i alle regionar kan ha nytte av - satse strategisk på sterke næringsklyngjer - satse strategisk på innovasjon - satse vidare på reiselivsnæringa - betre rammevilkåra for tradisjonelt jordbruk - synleggjere nytten av husdyrhald både til matproduksjon og vedlikehald av kulturlandskapet og stimulere produksjon og sal av kortreist mat - flytte statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar til distrikta - at fylket sine konsesjonskraftinntekter også skal koma til gode der konsesjonskraftinntektene vert produsert - vere pådrivar for utvikling av fiskeri- og havbruksnæringane KULTUR, KYRKJE, IDRETT OG FRIVILLIG ARBEID For å skape eit samfunn prega av livskvalitet, kreativitet og framsynt utvikling er det heilt avgjerande at fylkeskommunen verdset kultur, kyrkjeliv, idrett og anna frivillig arbeid. KrF meiner at vår felles kristne kulturtradisjon er eit viktig utgangspunkt for arbeidet på desse områda, og vil difor arbeide aktivt for å bevare den kristne kulturarven. Hordalendingar stiller opp, bryr seg og let seg engasjere. Dette ser vi gjennom god oppslutnad om frivillig arbeid. KrF vil arbeide for ei samfunnsutvikling som tek vare på og vidareutviklar dette arbeidet. KrF ønskjer at det offentlege i større grad skal anerkjenne det frivillige arbeidet. Å ha eit godt idrettstilbod er viktig for å kunne stimulere til fysisk aktivitet både åleine og saman med andre. Det er derfor viktig at fylkeskommunen har eit tilstrekkeleg tilbod til alle som ønskjer det. Idretten må vere ein rusfri arena slik at både born og unge kan ta del i og ha utbyte av idrettstilboda som dei nyttar seg av. KrF ser på det frivillige arbeidet som ei viktig drivkraft i det sivile samfunnet. Vi vil difor arbeide for at det skal vere enklast mogleg for trussamfunn og frivillige organisasjonar å drive med arbeidet sitt i fylket. - sikre systematisk og balansert satsing på vern og vedlikehald av kulturminne - auke rammer for kulturtilbod til born og unge

8 - styrkje kyrkjeleg kulturverksemd og aktiviteten i dei kristne organisasjonane - at Pilgrimsenteret Røldal skal byggjast, og Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter skal vidareutviklast - sikre gode vilkår for frivillige lag og organisasjonar, og at dei får drive ut frå sin eigenart - stimulere strategisk satsing på natur og friluftsliv - gi støtte til regionale kulturføretak - arbeide for vidare utbetring av Rallarvegen - gi støtte til rusfrie idretts- og kulturarrangement og fleire rusfrie soner rundt born og ungdom TA HEILE HORDALAND I BRUK Ei overordna målsetjing for KrF sin politikk er å gjere det mogleg å bu, arbeide, drive konkurransedyktig næringsliv og ha likeverdige tenestetilbod og levekår i heile fylket. For KrF er det heilt sentralt at alle har krav på grunnleggjande tenester med kvalitet, uavhengig av om ein bur i distrikta eller i byen. Fylkeskommunen er tildelt viktige oppgåver og skal vere regional utviklingsaktør i distriktspolitikken mellom anna gjennom vidaregåande opplæring, regional høgare utdanning og forsking, innovasjon og næringsutvikling, samferdsel, kultur og oppgåver innan helse, miljø og landbruk, samt sektoroverskridande og kommuneoverskridande planlegging. Hordaland har ein storby liggjande om lag midt i fylket. Urbaniseringa er ein global trend der tendensen er at fleire og fleire buset seg i byane og området rundt. Samstundes stiller det byen overfor krevjande oppgåver mellom anna når det gjeld bustadproduksjon, nytt byggeareal, veg- og gatenett, samferdsel, sosiale utfordringar og klimatiltak. Bergen og Bergensområdet har ei tiltrekkingskraft som kan opplevast som ei motkraft i høve til ei målsetjing om å ta heile Hordaland i bruk. Samstundes er by og land gjensidig avhengig av kvarandre, og Bergen må styrkjast som ein regional motor for næringsliv og utvikling i fylket. Vidare speler Bergen ei viktig rolle som kultursenter og utviklingskraft, ikkje berre for byen sjølv, men òg områda rundt. Det er i distrikta det meste av våre naturressursar ligg. Verdiskapinga i lokalsamfunnet dannar grunnlaget for velferd både i distrikta og i urbane strøk. Dei regionale og distriktspolitiske utfordringane er samansette og ulike, og må løysast med differensiert distriktspolitikk, ut frå lokale fortrinn, regional styring og samordning der både kommunane, fylkeskommunen og staten er viktige aktørar. Ein viktig føresetnad i så måte må vere større sjølvråderett og handlingsrom både for kommunane og fylkeskommunen. Demografiske strukturar, urbanisering og flyttetendensar, næringsstruktur og næringsutvikling samt større krav i samfunnet om utdanning og kompetanse, vil prege og påverke utviklinga i tida som ligg framfor oss, og leggje føringar for korleis det blir å leve i det norske samfunnet i framtida. Dette vil stille samfunnet og politikarane overfor utfordrande og krevjande oppgåver i valbolken som kjem. Som KrF-politikarar i fylket er vi innstilte på å gå inn i desse utfordringane på ein konstruktiv måte. KrF vil arbeide for auka bustadbygging i byområda. Mange av dei mest attraktive utbyggingsområda vert stoppa på grunn av statlege generelle retningslinjer som for eksempel rigide støykrav. KrF ønskjer større lokal handlefridom og høve for lokale retningslinjer som tar høgde for byområda sine bustadbehov i område. - erstatte dagens fylkeskommune med eit større og regionalt folkevalt nivå

9 - leggje til rette for at heile fylket vert teke i bruk gjennom mellom anna aktiv landbrukspolitikk, styrkt maritim næring og styrkt infrastruktur - oppretthalde eit desentralisert skuletilbod - ha større sjølvråderett og handlingsrom både for kommunane og fylkeskommunen - ha grunnleggjande tenester med kvalitet, uavhengig av om ein bur i distrikta eller i byen - gjeninnføre støtte til bygdeutviklingsprosjekt gjennom ordningar som til dømes Liv og Lystprosjektet

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Program for 2015-2019

Program for 2015-2019 2015-2019 www.fjellkrf.no Program for 2015-2019 INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes / www.ganeshfoto.no Fjell KrF Fjell KrF ynskjer at Fjell skal vere ein kommune med gode oppvekstvilkår for barn

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 GRUNNSYNET Meland Senterparti vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og etter humanistiske levereglar. Målet for Senterpartiet sin politikk, er å skapa

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing.

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing. KrF-program 2015-2019 KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn, der alle har lik verdi, opplever rettferd, og at ressursane vert forvalta ansvarleg til beste for alle menneske. Sogn og Fjordane;

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015 Meland Senterparti - eit klokt val Arbeidsprogram 2011 2015 senterpartiet.no/meland Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN

Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN BREMANGER KRISTELEG FOLKEPARTI Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN Bremanger KrF vil arbeide for eit trygt, inkluderande og varmare samfunn, der innbyggjarane trivst og kjenner seg heime. Verdigrunnlaget

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

KrF byggjer sin politikk på eit kristent verdigrunnlag og ein kristendemokratisk ideologi.

KrF byggjer sin politikk på eit kristent verdigrunnlag og ein kristendemokratisk ideologi. Program for Flora KrF Program for bystyreperioden 2016-2019 GRUNNSYN KrF byggjer sin politikk på eit kristent verdigrunnlag og ein kristendemokratisk ideologi. Verdigrunnlaget vårt er forankra i det kristne

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Program for Bømlo Venstre

Program for Bømlo Venstre Program for Bømlo Venstre for perioden 2015-2019 Folk først! Venstre er Noregs eldste parti, og har stått bak liberale reformer som parlamentarisme, religionsfridom, juryordninga og ålmenn røysterett.

Detaljer

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Ut av vikariat - inn i fast arbeid Heiltid framfor Deltid Leksefri heildagsskule Døgnope helsetilbod for Ungdom Styrkja kollektivtilbod Rett

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Politisk program. Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019

Politisk program. Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019 Politisk program Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019 Verdiforankring KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn der alle har lik verdi, opplever rettferd og at ressursane vert forvalta

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

LINDÅS. Framtida i fokus

LINDÅS. Framtida i fokus LINDÅS Framtida i fokus Valprogram 2007-2011 Politisk rekneskap 2003-2007 Lindås senterparti har : 5 medlemmer i kommunestyret 2 representantar i formannskapet, 1 i plan-og miljøutvalet, der me og har

Detaljer

Gruppemøter. Stasjonær energibruk

Gruppemøter. Stasjonær energibruk Gruppemøter Stasjonær energibruk Unytta energikjelder - bio Trevirke (bio) er den mest aktuelle lokale energikjelda Skogsvirke største kjelde, men også rivings- og industriavfall Grunnlag for næringsutvikling

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge PROGRAM ULVIK VENSTRE Valbolken 2007-2011 INNHALD Fleire folk til Ulvik... 3 Arbeidsplassar og

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Ta heile Tysvær i bruk! Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland GRUNNSYN Senterpartiet byggjer politikken sin på eit menneskesyn med basis i det

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Eit lærande utdanningssystem?

Eit lærande utdanningssystem? 07.Mai 2015 Øyvind Glosvik: Eit lærande utdanningssystem? 1 http://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/mysteriet-i-vestsogn-og-fjordane-er-fylket-som-forundrar-forskarane/ Mitt prosjekt: Kva er «annleis»

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

FDALAND FYLKESKOMMUNE 1 3 SEPT 2010. Eksp. 'u.off. ! ^

FDALAND FYLKESKOMMUNE 1 3 SEPT 2010. Eksp. 'u.off. ! ^ FDALAND FYLKESKOMMUNE ;aknr.2^lo0l>s'/ Dok.nr. L 1 3 SEPT 2010 Arkivnr. OoCh Eksp. 'u.off. Saksh. t^7^! ^ / Vestlandet tiar over 1,2 mill innbyggjarar og eit areal som dekker nærare 60 000 kvadratkilometer

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Jølster er ein kommune med særs rike tilhøve for oss som innbyggjarar. Det vi har

Detaljer

Dei andre områda me satsar på vil gå fram av programmet vårt.

Dei andre områda me satsar på vil gå fram av programmet vårt. Kjære veljar! Ein politikar si hovudoppgåve er å vera til for folk der folk bur. Fusa kommune er ein flott kommune med eitt stort potensiale. Ei viktig sak for meg og Fusa Ap i kommande periode er å satsa

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Telemark Kristelig Folkeparti Politisk program 2015 2019 (Nynorsk)

Telemark Kristelig Folkeparti Politisk program 2015 2019 (Nynorsk) Telemark Kristelig Folkeparti Politisk program 2015 2019 (Nynorsk) 1. Verdigrunnlaget til KrF KrF byggjer politikken sin på eit kristent verdigrunnlag og ein kristendemokratisk ideolog. Vi er eit verdiparti.

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift Uttale til høyringa - NOU 2015:2 Å høyre til.

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne:

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne: SURNADAL Lokalprogram MDG Surnadal 2015-2019 Miljøpartiet Dei Grøne sitt mål er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal vere underordna sunne økologiske prinsipp og fremme fred og

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Skule og oppvekst. Venstre: 1. Vil ha ein god offentleg skule for alle, men også vera open for ein alternativ skulemodell

Skule og oppvekst. Venstre: 1. Vil ha ein god offentleg skule for alle, men også vera open for ein alternativ skulemodell Valprogram for Venstre 2011 2015 ---------------------------------------------- Innleiing Venstre sin visjon er eit sosialt og liberalt og kunnskapssamfunn der alle har fridom til å skapa sin eigen veg

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Kollektivtransport i Hordaland Konkurranseutsetting av busstrafikken vart vedtatt av

Detaljer

Frå Fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Til Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Frå Fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Til Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Prioriter samferdsle i distrikta no! Samferdsle er ein føresetnad for busetnad og verdiskaping. I Sogn og Fjordane

Detaljer