Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013"

Transkript

1 Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive

2 Innhold Sammendrag Prosjektets bakgrunn Prosjektet og resultater Faktainnsamling Informasjonsspredning Demonstrasjon Seminar, workshop og nettverkstreff Karlstad og Hamar Økonomi, leveranser og effekter indikatorer Takk til bidragsytere Forslag til veien videre Vedlegg Faktabase «hva lurer kommunen på» Program for seminar i Karlstad og Hamar Presentasjon spørreundersøkelsen Medieoppslag i forbindelse med prosjektet Bilder fra de ulike aktivitetene Notater fra workshop Greendrive seminar Hamar 5. sept Notater fra seminar i Karlstad 3. sept Side 2 av 18

3 Sammendrag GreenDrive startet opp som et Interreg-prosjekt høsten 2012 med deltakere fra energikontorene i Innlandet, Värmland og Gävle Dala. Oppstartsmøte var 29. oktober på Morokulien og prosjektet ble avsluttet i oktober Mål i prosjektet var; Kompetanseøkning i kommunene om miljøvennlig transport, elbilteknologi og ladeinfrastruktur Etablere et sterkt faglig nettverk i regionen Indre Skandinavia innen elektrisk veitransport. Prosjektet har bidratt til kompetanseøkning hos kommunene gjennom å gi de førstehåndserfaring med elbiler og hva som skal til for at kommuner kan kunne erverve seg og benytte seg av elbil i sin daglige virksomhet. Denne kompetanseøkningen har også bidratt til at kommuner har oppnådd en grunnleggende forståelse og kompetanse til å kunne gå videre for å inkludere elbil som del av den kommunale kjøretøyflåten. Et nettverk mellom ansatte i de deltakende kommuner, deltakere på seminarene, faglige aktører innen elbil og ladeinfrastruktur, energikontor og energiselskap er igangsatt. For at dette nettverket skal eksistere i fremtiden er det behov for opprettholdelse og fasilitering. Under avslutningsseminaret ble det pekt på energikontorene for en slik rolle. I nettverket kan kommunene tilegne seg enda mer kompetanse gjennom å utveksle erfaringer og etterspørre kunnskap fra faglige aktører. Perioden fra oktober 2012 til mars 2013 ble brukt til å planlegge tilrettelegge for den operative delen av prosjektet. Denne besto av å informere kommunene om elbiler, lademuligheter og la kommunene få teste en elbil i sin daglige virksomhet. Ut fra spørsmålene som kommunene hadde i våre møter med dem har vi laget en nyttig og relevant faktabase om elbiler, lading, sikkerhet, økonomi, vedlikehold, klimapåvirkning og annet. Tilbakemeldingen fra kommunene og de som prøvde elbilene var svært positive. 95 % av brukerne synes elbilen fungerte bra eller veldig bra og 80 % av brukerne opplevde at rekkevidden var tilstrekkelig til å dekke sine behov under arbeidsdagen. Seminarene med workshop i Karlstad og Hamar september 2013 bekreftet det positive inntrykket fra de tidligere tilbakemeldingene, samtidig som det ble gitt utfyllende kommentarer fra flere brukere og andre interessenter som innkjøpere i kommuner, billeverandører og ladestasjonsutbyggere. Det ble knyttet mange nyttige relasjoner mellom de ulike deltakerne og på tvers av landegrensene. Det var flere gode medieoppslag i forbindelse med seminarene og elbiltesting i de ulike kommunene, så temaet bærekraftig mobilitet er virkelig satt på dagsorden både i Sverige og Norge. Websiden greendrive.no/greendrive.se har jevnlig blitt oppdatert med saker om aktiviteter i prosjektet. Vår anbefaling er at det arbeidet som er igangsatt bør videreføres og utvikles ytterligere. Det er etablert et godt samarbeid mellom energikontorene og det ligger et potensiale i arbeidet som er nedlagt i GreenDrive til å utvikle klimavennlig transport, herunder bruken av elbiler, i indre Skandinavia vesentlig. Side 3 av 18

4 1. Prosjektets bakgrunn Transport står for en betydelig del av klimagassutslippene i regionene og det er vedtatt internasjonale, nasjonale, regionale og lokale energi- og miljømålsetninger. Det kreves betydelig innsats for å nå disse målsetningene og elektrifisering av veitransporten er pekt ut som et viktig virkemiddel for å nå målene. Ved å engasjere store målgrupper som eks. kommuner vil konverteringen fra ikke-fornybar til fornybar, herunder elektrisk, kjøretøypark kunne nåes raskere. I regionen Indre Skandinavia har de tre energikontorene i Hedmark/Oppland, Värmland og Gävle/Dala etablert et frukbart samarbeid «E3» - tre energikontor i fem fylker. Prosjektets innehold er utviklet i samarbeid med Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Region Värmland, Region Dalarna samt Energiselskapene Eidsiva Energi, Gävle Energi AG, Falu Energi & Vatten AB, Fortum AB. 2. Prosjektet og resultater Hovedansvarlig for prosjektet har vært Erik Longva fra Energiråd Innlandet, Odd-Olaf Schei fra Eidsiva Energi/Energiråd Innlandet og Therese H. Karlseng fra Energiråd Innlandet 1. Ansvarlige prosjektmedarbeidere har vært: Dag Hallen, Energikontoret Värmland Jan Malm, Gävle Dala Energikontor. Respektive energikontor involverte øvrig personale i arbeidet for en få en bred involvering og det ble også lagt vekt på å få maksimal mediedekning ved de ulike overleveringene og arrangementene. Barbro R. Nordby og Tomas Jevne var involvert fra norsk side og i Sverige bidro förutom personalen på Energikontor Värmland även Claes Rosengren som är chef för Gävle-Dala Energikontor. I prosjektet har det vært tre lunsj til lunsj arbeidsmøter hvor ulike eksterne aktører har vært invitert inn for å gi innspill og bidra med sine erfaringer og utfordringer: Sted Dato Tema Eksterne aktører Torsby november 2012 Kick-off, presentasjon av prosjektet for eksterne aktører, prosjektplan, litt om ulike elbiler, presentasjon og diskusjon mellom kommunene om utfordringer og muligheter, drodling workshop Eidsiva Energi, Hamar kommune, Malungs Elnät, Sunne kommun, Hammarö kommun Kongsvinger februar 2013 Grunnskisse faktabase Eidsiva Energi, InfraGreen, Dala Energi, Grønn Bil Malung juni 2013 Erfaringsutveksling elbiltesting, ideutvikling seminar, veien videre Eidsiva Energi Det har i tillegg vært jevnlig kontakt mellom prosjektpartnerne gjennom totalt 11 telefonmøter, et møte for energikontor ble benyttet til avstemning i forkant av de nasjonale seminarene og et avslutningsmøte. Det har vært en kontinuerlig evaluering av prosjektet gjennom møtene med kommunene og mot andre prosjekter. På seminaret ble det gitt tilbakemeldinger på prosjektet og hva som eventuelt må endres i et nytt 1 Grunnet skifte av daglig leder i Energiråd Innlandet i perioden har det vært flere involverte i ledelse og gjennomføring av prosjektet fra Energiråd Innlandets side. Side 4 av 18

5 prosjekt (se vedlegg 6.6 og 6.7). På møtet i Kongsvinger ble prosjektet og spesifikt faktabasen gjennomgått nøye også av ekstern partner. Prosjektets hovedmål var: Kompetanseøkning i kommunene om miljøvennlig transport, elbilteknologi og ladeinfrastruktur Etablere et sterkt faglig nettverk i regionen Indre Skandinavia innen elektrisk veitransport. Det var fire hoveddeler i prosjektet; 1) Faktainnsamling, 2) Informasjonspredning, 3) demonstrasjoner og 4) workshop/nettverkstreff. 2.2 Faktainnsamling Som grunnlag for faktainnsamling er det benyttet en kombinasjon av kilder som er tilgjengelig på nettet, kompetanseaktører og egen kunnskap. For å gjøre et utvalg av hva som er viktig og riktig fakta for kommunene tok vi utgangspunkt i noe generell informasjon vi utarbeidet fra tilgjengelig kilder og kombinerte med de spørsmål som kommunene stilte i de møter vi hadde i forbindelse med overlevering av testbiler. Vi har med andre ord valgt å ta utgangspunkt i brukerens behov for fakta for ikke å overøse med irrelevant og potensielt forvirrende informasjon. De deltakende kommunene har blitt presentert for fakta gjennom de møter vi har hatt og i kontakt underveis og etter testperioden. For andre kommuner og andre interesserte er denne fakta tilgjengeliggjort gjennom en faktabase som ligger på prosjektets nettside. Faktabasen (se vedlegg 6.1) er strukturert etter seks hovedtema, hvor spørsmål som kommunene har hatt er forsøkt besvart på en enkel og oversiktlig måte. 2.3 Informasjonsspredning Totalt ble 16 kommuner i Sverige og Norge besøkt og grundig informasjon om elbiler, lademuligheter og annet relevant ble gitt. Informasjonen ble gitt i tett dialog med brukerne og beslutningstakere, hvor det var satt av godt med tid til å stille spørsmål og diskuterer ulike problemstillinger. Det ble utvekslet informasjon på tvers av landegrensene, hvor erfaringen fra norsk elbilbruk og svensk bruk av biodrivstoff, prosjekt som BiogasMitt og Biodriv, ble diskutert og presentert. Gröna bilisters kåring av beste kommune i Sverige på miljøbil og Grønn Bil sin hjemmeside og oppsøkende virksomhet ble også nevnt i møtet med kommunene. Totalt var det 26 oppslag i media i forbindelse med prosjektet. I tillegg har det vært saker på energikontorenes nettsider og utsendelse av nyhetsbrev til kontakter. For en oversikt over de ulike oppslag se vedlegg 6.4. En egen webside ble etablert for å kunne spre informasjon elektronisk. På nettstedene / ble nyhetssaker og prosjektbeskrivelse lastet opp. Destinasjonen er den samme, men adressen er ulik for å nå både et svensk og norsk publikum. På denne måten fikk prosjektet en egen identitet og saker som ble publisert ble tilgjengeliggjort i begge land i stedet for kun via energikontorenes nettsider. Presentasjoner fra seminarer, faktabasen og egne nyhetssaker ligger tilgjengelig, og er dermed samlet på ett sted. Domenenavnene og eies i dag av Energiråd Innlandet, og kan benyttes ved en videreføring av prosjektet. Siden oppdateres frem til prosjektets avslutning i Demonstrasjon Fra oppstartsmøtet i oktober 2012 utviklet prosjektet planer for hvordan introduksjon og demonstrasjon av elbil i kommunen kunne gjennomføres med best mulig resultat. Målet om å involvere den enkelte bruker var et førende prinsipp i planleggingen. Et tilsvarende prosjekt gjennomført av Eidsiva Energi AS i Norge fungerte som mal for gjennomføringen. Erfaring fra ulike tiltak i Sverige ble også tatt inn i planleggingen av gjennomføringen. Side 5 av 18

6 Bilde; Planleggingsmøte i Malung Sverige med Odd O Schei, Dag Hallen, Claes Rosengren, Erik Longva og Jan Malm. Foto: Barbro R. Nordby Kommunene testet elbilene fra en til fem uker, avhengig av avtale med det enkelte energikontor. Etter informasjonsmøte ble brukerne tatt med på prøvekjøring og demonstrasjon av ulike lademuligheter. Dette var en viktig del hvor det kom fram flere praktiske spørsmål om både elbil og lademuligheter. Fra mars til juni 2013 fikk 16 kommuner teste elbilene. Følgende kommuner testet elbilene; Norge; Elverum, Øyer, Nord Fron, Åmot og Trysil Sverige; Arvika, Rättvik, Säffle, Karlstad, Kil, Filipstad, Hagfors, Mora, Hedmora, Ludvika, Gagnef Bilder; Fra testing og gjennomgang i Trysil kommune. Opplegget i Sverige og Norge var tilsvarende. I Sverige ble Nissan Leaf og Volvo e30 testet, mens i Norge ble en Mitsubishi MiEV benyttet. Side 6 av 18

7 Bilde; Volvo e30 testes i Sverige. Spørreundersøkelse. For å få et empirisk grunnlag for hvordan elbilene fungerte for kommunene ble det utarbeidet et spørreskjema. Dette skulle besvares av den enkelte bruker av elbilen etter bruk. Av testbrukere kom det totalt inn over 100 svar (se vedlegg 6.3). Disse svarene ble supplert med intervjuer gjort med nøkkelpersoner i kommunene når låneperioden var over. Nøkkelpersonene hadde i forkant av intervjuet snakket med lederne for avdelingene som hadde testet elbil. Vårt inntrykk er at undersøkelsen kombinert med intervjuene gir et riktig bilde av bruken av elbilene, lademulighetene m.m. 2.5 Seminar, workshop og nettverkstreff Karlstad og Hamar Green Drive prosjektet ble avsluttet med seminar, workshop og nettverkstreff i Karlstad 3. september og Hamar 5. september (program i vedlegg 6.2, notater fra seminarene i vedlegg 6.6 og 6.7). Begge steder var det ca påmeldte deltakere, som delte sine erfaringer med bruk av elbil og fikk høre eksterne forelesere. Det var inspirerende og engasjerende og høre på hva for eks. Oppegård kommune har fått til med sitt arbeid med elbiler, hvordan Arvika kommune har organisert sitt bilbruk og erfaringene fra Lillehammer kommune både når det gjaldt den politiske prosessen fram mot anskaffelse av elbilene og brukerne sine erfaringer etter 1,5 års bruk, herunder kjøring vinterstid. Begge steder var det bilutstilling hvor det ble vist fram de siste elbilmodellene og det var anledning til å prøvekjøre bilene. Det ble knyttet mange kontakter mellom deltakerne, som er verdifulle for å komme videre. Seminarene ga også god pressedekning, og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive. Side 7 av 18

8 Bilder fra seminar i Hamar Bilder fra seminar i Karlstad 3. Økonomi, leveranser og effekter indikatorer. GreenDrive har vært et småskala Interreg-prosjekt, hvor den mest ressurskrevende delen av prosjektet har vært møter og oppfølging med de enkelte kommuner. Kostnadsfordelingen er derfor blitt noe annerledes enn budsjettert, hvor posten eget personale er økt noe, mens kjøp av eksterne tjenester og øvrige kostnader er tilsvarende redusert. Totalt har Energiråd Innlandets fast ansatte benyttet 397,5 arbeidstimer til prosjektet. Dette dekker planlegging, gjennomføring av møter med kommunene, administrasjon, prosjektledelse, kommunikasjonsaktiviteter og oppfølging/evaluering. Finansieringen av prosjektet har i Sverige kommet fra Region Dalarne, Region Värmland og Europeiska Regionala UtvecklingsFonden. I Norge kom finansieringen fra Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Energiråd Innlandet, Eidsiva Energi og statlige Interreg-midler. Følgende indikatorer er kartlagt i løpet av prosjektet, 18.2 Interreg s förväntat resultat Specifika resultatindikatorer (A) Ekonomisk tillväxt och (B) Attraktiv livsmiljö Indikatorer Resultat Kommentar Övergripande Kommentarer till indikatorerna Definition Antal indikatorer Antal kvinnor resp. män som deltar i projektet. Antal kvinnor och män (inklusive ungdomar) som deltar i projektaktiviteter. kvinnor:140 män: 180 (max 400 tecken) Antallet er estimater ut fra spørreskjema hos brukerne i hver enkelt kommune, deltagere på workshop, seminar og hvem som har bidratt fra energikontorene. Side 8 av 18

9 Varav antal ungdomar som deltar i projektet. Antal deltagande företag i projektaktiviteter. Varav antalet ungdomar, ålder år, som deltar i projektaktiviteter. Antal deltagande företag i projektaktiviteter. kvinnor: 20 män: 15 företag som ägs: av kvinnor? av män? mixat ägande15 Antallet er estimater ut fra spørreskjema og deltagere på workshop, seminar og hvem som har bidratt fra energikontorene. Energiselskap, leverandører av kjøretøy og ladeinfrastruktur 18.2 Förväntat resultat Specifika resultatindikatorer (A) Ekonomisk tillväxt och (B) Attraktiv livsmiljö Resultat- Kommentarer till indikatorerna Definition Antal indikator (max 400 tecken) (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. Projektet bidrar till att undanröja formella hinder som resulterar i ändringar i lagar och regler. formella gränshinder 1 Det er skapt forståelse for en felles tilnærming til infasing av el biler og informasjon om lademuligheter (les. Nobil.no) (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. (A) Antal personer som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. (A) Antal studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. (B) Etablerade institutionella samarbeten. (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. Undanröjda upplevda gränshinder eller gränsbarriärer som försvårar samarbete eller dylikt men som ej är av formell karaktär i form av lagar och regelverk. Avser gymnasieutbildning, fortbildning, kurser och praktik. Avser högskole- och universitetsnivå. Ett kluster utgår från ett geografiskt område där företag och andra aktörer, inom samma eller liknande bransch, samverkar. Formella gränsöverskridande samarbetsstrukturer mellan organisationer som resultat av projekt. Metoder för stads- och landsbygdsutveckling. upplevda gränshinder 1 kvinnor: 140 män: 180 kvinnor: 0 män: 0 Underlättar trafik/transporter med eldrivna fordon genom at utveckla sammangengande ladinfrastruktur (hurtiglading) på viktiga gränsestrekningar Ved presentasjon hos den enkelte kommune og avsluttende seminar i Karlstad og Hamar. Ikke aktuelt kluster 1 Samarbeid mellom Energiselskap, energikontor, kommuner og billeverandører i hele regionen. institutionella samarbeten 1 metoder: 1 Samarbeid og kontakt med Grønn Bil i Norge og Grøna Bilister i Sverige er etablert og kan utvikles videre. Informasjon om muligheter for etablering av ladeinfrastuktur for elbiler, finansielt og teknisk. Andre Indikatorer Antall kommuner som har testet el bil 15 Norge (5) og Sverige (10) Antall brukere som har testet elbil og svart på 107 spørreundersøkelsen Fordeling kvinner vs. menn som testet bilene. 51 % / 49 % Ut fra spørreundersøkelsen var det noe flere kvinner enn menn som testet bilene. Antall brukere som har testet elbil totalt Ca Anslag etter intervju med ansvarlige i hver kommune. Side 9 av 18

10 Alder på testbrukerne Snitt 46 år Eldste var 66 år og yngste 20 år Antall deltakere på slutt seminar i Karlstad og Hamar Ca. 90 Karlstad stk. og Hamar stk. Se spørreundersøkelsen vedlegg 6.3 for ytterligere detaljer. Antall ulike modeller el biler testet 4 Mitshubishi MiEV, Nissan Leaf, Volvo C30 og E-car (Fiat) 4. Takk til bidragsytere Flere aktører har bidratt med elbiler, tid og kompetanse, vi ønsker å takke alle for å ha bidratt til at GreenDrive kunne gjennomføres. Takk til: Grønn Bil, InfraGreen, Møller bil Gjøvik, Motorforum Hamar, Skogveien Auto Hamar, Møller bil Norge, Lillehammer kommune, Hamar Kommune, Dala Energi - Maria Michels Staffas, Malungs Elnät - Kajsa-Stina Gyllenvåg, VEHO Bil i Falun - Jennie Roselius, VEHO Bil - Cecilia Frelenius samt Magnus Wennberg og Helmia Bil - Lasse Wallin. 5. Forslag til veien videre Det er skapt en betydelig forståelse og kunnskap for elbiler, lademuligheter og andre klimatiltak innenfor transportsektoren i flere kommuner i Sverige og Norge. Kontakter er knyttet på tvers av kommuner, fylker, landegrenser og blant ulike aktører som bilforhandlere, leverandører av ladeløsninger og energiselskap. Dette nettverket sammen med den kompetansen og forståelsen som er skapt ute i den enkelte kommune er det viktig å føre videre. Flere kommuner ga uttrykk under workshopen på avslutningsseminarene av at det var behov for videre oppfølging, bistand og støtte for å komme videre i innfasingen av el biler. Det kom også frem flere gode eksempler på løsninger «best practice» under seminarene i Karlstad og Hamar (se vedlegg 6.6 og 6.7), som bør formidles videre. Energikontorene er en naturlig samarbeidspartner i dette arbeidet, både som fasilitator, tilrettelegger og faginstans. Vi ønsker å videreføre vårt gode samarbeid i E3 og erfaringene fra GreenDrive-prosjektet og utvikle nye prosjekt innen klimavennlig transport hvor E3-konstellasjonen vil være sentral. For prosjektet «GreenDrive» Therese H. Karlseng Dag Hallen Claes Rosengren Energiråd Innlandet Energikontoret Vårmland Gåvle Dala Energikontor Energiråd Innlandet, oktober 2013 Kontaktpersoner: Daglig leder Therese H Karlseng Tlf Prosjektansvarlig Dag Hallen Prosjektansvarlig Jan Malm Tlf Tlf Side 10 av 18

11 6. Vedlegg 6.1 Faktabase «hva lurer kommunen på» Faktabasen fokuserer på spørsmål som kommunene hadde om syv tema: Elbiler, Lading, Sikkerhet, Drift & vedlikehold, Miljø & klima, Økonomi og Annet. Den komplette faktabasen ligger på hjemmesiden for prosjektet. Side 11 av 18

12 6.2 Program for seminar i Karlstad og Hamar Her følger program for seminarene som ble avholdt på Hamar og i Karlstad september Side 12 av 18

13 6.3 Presentasjon spørreundersøkelsen Her følger noen funn fra spørreundersøkelsen og enkelte kommentarer fra brukerne. Resultatene fra spørreundersøkelsen ble presentert på seminarene i Karlstad og Hamar. Är imponerad av hur bra bilen fungerar med bra komfort och bra prestanda «Lett å kjøre og komme frem med, oversiktlig» Att bilen är så tyst i drift är en fördel för till exempel hemtjänst och jourbilar som kör i samhället på nätterna «Usikker på hvordan den ter seg på vinteren. Utprøving burde vært gjort om vinteren.» «Jeg brukte bilen noen få turer sist helg. Grei bil men stress rundt fokus på om det er strøm nok for evt. lengre tur.» «Ok funksjon størrelse m.m. - lett å kjøre sentrumnært.,lett å parkere - snur - akselrasjon bra. Mange ble positivt overasket.» «Passer absolutt bra (supplement) til vår utstrakte småkjøring i kommunen, kunne hatt to slike små biler i stedet for store. Til adm. kjøring også i teknisk avd. drift» «Ingen tekniske problemer med ladning. Det har fungert bra. Har planlagt bra i forkant og har hatt intern opplæring av brukerne». «Jeg har også testet også langtur (Elverum-Hernes-Gjøvik t/r) inkl bruk av hurtiglader Hamar, og normallading på Gjøvik (6 timer) og det fungerte» Side 13 av 18

14 6.4 Medieoppslag i forbindelse med prosjektet Oppslag i media i Dalarna Annonsbladet (sidan 5) Mora kommuns hemsida (http://www.mora.se/miljo--trafik/nyheter-miljo--trafik/kommunen-testarelbil/) Mora Tidning (http://www.dt.se/nyheter/mora/ testar-att-rulla-pa-el) Dalarnas Tidningar (http://www.dt.se/nyheter/gagnef/ elbilen-har-kommit-till-gagnef) Ludvika Tidning (http://www.dt.se/nyheter/ludvika/ elbilen-har-rullat-in-i-ludvika-kommun) Oppslag i media i Värmland Värmlandsnytt i samband med elbilsprovning i Storfors Webb: NWT i samband med Elbilssafari : Radio Värmland, : Gröna Bilister gör ett eget pressmeddelande: Säffle Tidningen Arvika Nyheter (se bilde) Radio Värmland : ikel= Filipstads tidning : Oppslag i media i Hedmark og Oppland Saker relatert til prosjektet, men hvor Greendrive ikke nevnes: Hamar Arbeiderblad: Hamar i lade-ledelse Hurtigladerstasjon Elverum, Elverum kommune Side 14 av 18

15 Saker relatert til prosjektet hvor Greendrive nevnes (et utvalg limt inn nedenfor): Hedmark fylkeskommune: Kick-off Greendrive Interreg: Grønt møte i svenske skoger Østlendingen: Får elbil på prøve i tre uker Østlendingen: Elverum tester elbil Øyer kommune hjemmeside: Elbil i hjemmetjenesten Hedmark Fylkeskommune web: Elbilutstilling og seminar i Fylkeshuset i Hamar VVS Aktuelt: Positive elbil-erfaringer Hamar Arbeiderblad: El-bil 15 kommuner uenig med Løten-ordføreren Hamar Arbeiderblad: Elbiler- 15 norske og svenske kommuner har testet tjenesten. 104 uenige med Løten Gudbrandsdølen Dagningen Klimasmart transport er mulig Østlendingen Klimasmart transport Side 15 av 18

16 6.5 Bilder fra de ulike aktivitetene Bilder fra de ulike aktivitetene; Side 16 av 18

17 6.6 Notater fra workshop Greendrive seminar Hamar 5. sept. På seminaret i Hamar 5. september ble en workshop avholdt om bærekraftig transport i kommunen. Notatene er på bakgrunn av gruppediskusjoner og fremlegg etter diskusjonene. Hva er viktigst å få gjennomført i min kommune for å få en mer klimavennlig transportmiks? Arealplanlegging med aktiv holdning til bilkjøring i sentrum versus kollektiv. Arealplanen må være bra i utgangspunktet. En kan ikke bøte på en dårlig arealplan med en elbil. Klart politisk mandat til administrasjonen om klimareduksjon, som får påvirkning for all planlegging og tiltak. Nettverk få aktørene i kommunen til å etterspørre Ved oppdatering av klima- og energiplaner må klarere målsetninger settes inn, blant annet få inn krav til utslipp til kommunal bilpark eller eventuelt konkrete punkter om elbil eller klimabiler (evt nullutslippsbiler). Hva med å lage ferdige utkast som kan inkorporeres i planene? Dette vil forenkle arbeidet for den enkelte kommune. Målbare mål enten i form av utslipp per kjørte kilometer eller CO2 totalt. Vise at kostnad ikke er den store forskjellen. Lillehammer kommune reduserte både sine utslipp og sine kostnader Bruke parkeringsplasser og lokale reguleringer av trafikk for å «presse fram» bedre klimatiltak (kollektiv + gang og sykkelvei) Viktig å gjennomføre en analyse av transportmønsteret til kommunen slik at en har en oversikt over hvilket behov som skal dekkes. Hva er kjøremønsteret, hvor mye kjører man, hvor kjører bilene o.l. Overbevise politikere om at «upopulære» beslutninger av og til må tas og at det kan være forståelse å hente dersom begrunnelsen er god nok. Kreves både mål og vilje til å gjennomføre. Skape miljøvennlige transportholdninger hos barn og unge er lettere enn å overbevise foreldregenerasjonen. Kompetansebistand hva finnes og hva er nødvendig å utvikle? Etablert nettverk for innkjøpere i Hamar-regionen / valdres Kunne utnyttet også til å utvikle miljøgevinster ved kommunens eget bilhold Behov for å koble seg på enda større nettverk fasiliteringsbehov Fylkets rolle som støtte for kommunene uklar, i innkjøp er det eksempelvis fokus på fylkeskommunens behov Lage en rammeavtale som flere kommuner kan bruke i et nabonettverk Kunnskapsoppbygging nedenfra i organisasjonen, ved å la brukerne bruke elbiler vil de vise at det faktisk er mulig å bruke i tjenesten og de kan legge press oppover i organisasjonen. Kunnskap gir påvirkningsmulighet En oversikt over best practice som kan overføres enkelt til andre kommuner. Samhandling mellom flere ulike aktører trengs, eksempelvis statens vegvesen og legitimere ulike roller. Trengs en fasiliteringsaktør. Hva skal til for at min kommune skal gå for elbil som del av den totale miksen? Må ha politiske mål og klare bestillinger på miljø. I dag oppfattes økonomi og sikkerhet alene som viktigst. Ut med mer info til brukerne, må få teste over en lengre periode (tre uker er ikke tilstrekkelig til å bygge ned barrierer mot elbil) Teknologien må forbedres og riktig bil må tilbys potensiell negativ effekt ved å tilby feil elbil. Infrastruktur Økonomisk kalkyle av lønnsomhet Bilpool kan det være en ide? Få tak i ildsjelene og skape trygghet hos den enkelte bruker. Å nå frem til ildsjeler og skape nettverk mellom dem for å utveksle gode erfaringer og fremgangsmåter. Ildsjeler er gode døråpnere Faglig tilråding til kommunene og noen som stadig «maser» litt Flere erfaringer fra vinterbruk og hvordan overvinne noen av utfordringene som da observeres? Diverse punkter Konkurranse mellom flere ulike kommuner og fremheve at andre har klart det, hvorfor skal ikke dere også klare det? Eksempelvis ift ladepunkter ha minimum et per kommune (det er jo ikke verre enn å ta en motorvarmer og putte et elbilskilt over). Målsetning: alle kommuner bør ha et ladepunkt i tilknytning til rådhuset og sentrale kommunale bygg. Side 17 av 18

18 6.7 Notater fra seminar i Karlstad 3. sept. I samband med elbilsseminariet gjordes följande anteckningar från den avslutande workshopen. Fråga till gruppen: Vilken fortsättning skulle du vilja se på detta projekt? Målsättningar finns ofta i organisationer om fossilfri fordonsflotta år 2030 men man ansåg att det skulle behövas styrmedel och handlingsplan för hur man skal nå dit. Vad får det kosta? Vem är ansvarig för vad? Fler politiska beslut för stegen på vägen. Det bör också finnas ambitioner att tänka ihop transportlösningar för hela resan, det behövs system tex att man åker tåg till en ort och sedan kan hyra elbil där för fortsatt transport. Många av deltagarna vill ha en fortsättning av det som gjorts inom Greendrive; ännu fler får prova på, ännu fler får kunskap samt fler tester och utvärderingar. Förslag på åtgärder/aktiviteter Uppföljning av seminariet - uppdatering av utvecklingen på området, omvärldsanalys Värdering av positiva bieffekter - på hälsa, buller etc. - att använda i kalkylen Nätverk för fordonsansvariga Längre testperiod Mer om laddning, infrastruktur Nå ut till politiker med testning av fordon Erbjuda företag info om elbilar, via t ex näringslivskontoret Åskådliggöra för allmänheten att kommunen har elbilar (strajpa bilarna) Involvera bilpooler Väg/vikta in helhetssynen i den ekonomiska bedömningen Side 18 av 18

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades.

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Grenseløs geografisk informasjon Et samarbeidsprosjekt for å bedre tilgang på geografisk informasjon på tvers av grensen mellom Trøndelag og Jämtland

Detaljer

FEM. Prosjektbeskrivelse

FEM. Prosjektbeskrivelse Bilaga 2 FEM - Fornybar energi, energieffektivisering & miljø Prosjektbeskrivelse Vedlegg 2 til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2007-2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Bakgrund och skäl

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 215 FORORD Green Highway et EU/Interreg-prosjekt innom Interreg Sverige Norge programmet gjennomførte i perioden mai desember 21 et prøveprosjekt

Detaljer

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06 Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet - BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk) En rapport om kunnskapsstatus til Arbeidsog inkluderingsdepartementet i Norge. Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak

Detaljer

Klar for elbil? Forventninger til bilene

Klar for elbil? Forventninger til bilene SIB notat 1001/2009 Klar for elbil? Forventninger til bilene av Kristin Haugland Smith Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) khs@hibo.no gso@hibo.no Tlf.

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011 SLUTTRAPPORT Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune Januar 2009 Desember 2011 Innhold 1 Innehåll Sammanfattning 1 2 2 Bakgrund 3 3 Projektbeskrivning, målgrupp,

Detaljer

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV 1 RAPPORT: Aktivitetshjel- Prosjekt aktivitetshjelpemidler Samarbeidsprosjekt mellom: SSM c Stiftelsen Sophies Minde Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV Støttet av Stiftelsen

Detaljer

Årsrapporten for 2010 viser at mange resultater oppnådd og utviklingen går rett vei. Les og bli inspirert! Trondheim 16. mars 2011

Årsrapporten for 2010 viser at mange resultater oppnådd og utviklingen går rett vei. Les og bli inspirert! Trondheim 16. mars 2011 1 Grønn Bil er et av Transnovas viktigste prosjekter for å fremme bruken av ladbare biler i Norge. Prosjektet jobber bredt ved å motivere potensielle brukere til å prøve ladbare biler i sin virksomhet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD Oppdragsrapport fra Skog og landskap 10/2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD - Brukerundersøkelse

Detaljer

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet - en metode for vekst og utvikling i næringslivet Via-Mentoring - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Avfall Norge. Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012

Avfall Norge. Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012 Avfall Norge Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012 Sluttrapport August 2012 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: Distribusjon: Åpen Tittel: Oppdragsgiver: Forfatter(e):

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet Desember 2010 Forord I Klimaforliket fra januar

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer