Samliv i Forsvaret. En kvantitativ studie av forholdet mellom familie og arbeid i befalsfamilier. Hanne Heen og Sigtona Halrynjo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samliv i Forsvaret. En kvantitativ studie av forholdet mellom familie og arbeid i befalsfamilier. Hanne Heen og Sigtona Halrynjo"

Transkript

1 Samliv i Forsvaret En kvantitativ studie av forholdet mellom familie og arbeid i befalsfamilier. Hanne Heen og Sigtona Halrynjo

2 Det er umulig å kombinere et for meg tilfredsstillende familieliv og en aktiv yrkeskarriere i Forsvaret (ta belastende tjeneste, stå på kontrakt/beredskap,/flytte osv). jeg ser derfor etter snareste mulighet for å slutte i Forsvaret, da det viktigste for meg er familien og spesielt barna. (befal)

3 det at jeg og partneren min ikke har samlivsproblemer er fordi han er tøff nok til å prioritere familien fremfor Forsvaret. Men jeg vet det koster dyrt! (partner)

4 Jeg synes generelt det legges for mye vekt på det negative ved å ha en ektefelle i Forsvaret. Vi ser det som et privilegium for våre barn og oss selv at vi har fått lov til å bo i ulike landsdeler og har fått flere opphold i utlandet. Ungene har fått en solid sosial ballast i å klare endringer i miljø og språk. (partner)

5 Modum bads forundersøkelse: Forsvaret er mer en livsstil enn en jobb Fravær Uforutsigbarhet Pendling Flytting

6 Mannlig befal derav gift/samboende 547 Kvinnelige partnere 676 Kvinnelig befal derav gift samboende Mannlige partnere 131 Totalt 1274 befal, 87 partnere

7 Innhold: Hva slags familier er forsvarsfamilien : likestilling i teori og praksis Krav til partnere Belastninger og konflikttemaer Deployering Samlivsbrudd

8 Hvilken av de tre familietypene som er beskrevet nedenfor stemmer best med din oppfatning av hvordan en familie skal være? En familie der partnerne har like krevende jobber og hvor husarbeid og barnepass deles likt En familie der kvinnen har en mindre krevende jobb enn mannen, og der hun har hovedansvar for hus og barn En familie der bare mannen har jobb og det er kvinnen som tar seg av hus og barn Befal Partnere MMM I tvil

9 Fordeling av husarbeid etter kjønn Mannlig befal Kvinnelig befal 2 Jeg gjør mest Jeg og partner gjør omtrent like mye 4 Partner gjør mest

10 Fordeling av husarbeid, m enn Mannlig bef al Sysselsat t e menn generelt (SSB 3) 2 4 Jeg gjør mest Vi gjør omt rent like mye Part ner gjør mest

11 F ordeling av husarbeid,kvinner Kvinnelig bef al Sysselsatte kvinner gener elt (SSB 3) 4 2 Jeg gjør mest Vi gjør omtr ent like mye Par tner gjør mest

12 Partners arbeidstilknytting etter kjønn. %. Mannlig partner Kvinnelig partner Arbeider heltid Arbeider deltid Studerer på heltid Studerer deltid og arbeider deltid Permisjon Hjemmearbeidende Trygdet

13 Krav til partner: I hvilken grad må partneren kunne ta daglig ansvar for barn og hjem kunne klare seg alene gi følelsesmessig støtte og oppmuntring ha en positiv innstilling til Forsvaret utsette eller begrense egen jobb eller karriere

14 6 5 4 Konsekvenser av befalets jobb for partner Partner svarer ja Befalet svarer ja Klare seg alene Følelsesmessig støtte Positiv innstilling til Forsvaret Begrense egen karriere Daglig ansvar

15 Med at min mann reiser mykje i jobben så blir en fort selvstendig og må greie seg selv, langt unna familie. Min påstand er at vårt ekteskap blir veldig sterkt av at vi må stole på oss selv hele tiden (partner)

16 6 5 4 Konsekvenser av befalets jobb for partner. Etter kjønn 8 Kvinnelig befal Mannlige partnere 7 Mannlig befal Kvinnelige partnere Kunne ta daglig ansvar for barn og hjem Kunne klare seg alene Gi følelsesmessig støtte og oppmuntring Ha en positiv innstilling til Forsvaret Utsette eller begrense egen jobb eller karriere Kunne ta daglig ansvar for barn og hjem K unne klare seg alene Gi følelsesm essig støtte og oppm untring Ha en positiv inns tilling til Forsvaret Utsette eller begrens e egen jobb eller karriere

17 Konsekvenser av befalets jobb for partner Mannlig befal Kvinnelige partnere Kvinnelig befal Mannlige partnere K u n n e ta d a g lig a n s v a r fo r b a r n o g h je m K u n n e k la r e s e g a le n e G i fø le ls e s m e s s ig s tø tte o g o p p m u n tr in g H a e n p o s itiv in n s tillin g til F o r s v a r e t U ts e tte e lle r n e g r e n s e e g e n jo b b e lle r k a r r ie r e

18 Belastninger Flytting Pendling Uforutsigbarhet Fravær Manglende deltakelse i hus- og omsorgsarbeid Vansker for partner med yrkeskarriere og utdanning

19 Relativ svarfordeling på belastninger. Befal og partnere, etter kjønn Manlig befal Kvinnelige partnere Kvinnelig befal Manlige partnere 15 5

20 Deployering Det er fint å være deployert. Der ute får man virket i sin stilling og funksjon. Men selv om det er bra/utfordrende /opplevende å være ute, så er det ingenting som er så bra som å komme hjem til familie og venner. (befal) * Ektefellens totale ansvar for hjem og barn ved en utenlandsbeordring er den største belastningen. Dette innebærer for henne: - Angst for ektefellen som er ute- stor belastning hjemme med aleneansvar ingen egentid med mulighet for hobbyutøvelse (befal)

21 "Deltakelse i internasjonale operasjoner gjør det m er attraktivt å være i Forsvaret". Gift/samboende Enslig Helt enig Ganske enig Ganske uenig Helt uenig

22 "Deltakelse i internasjonale operasjoner gjør det mer attraktivt å være i Forsvaret" Helt enig Helt uenig Hæren Sjøforsvaret Luftforsvaret Heimevernet Fellesfunksjoner

23 "Hvis jeg kunne velge, ville jeg ikke deployeres". Gifte/samboende og enslige Gift/samboende Enslig Stemmer helt Stemmer ganske bra Stemmer ganske dårlig Stemmer ikke

24 Befalets og partnernes holdning til deployering Partner negativ Befal negativ (ville valgt bort deployering) Partner positiv Befal positiv (ville ikke valgt bort deloyering)

25 Deployering er en stor belastning for partneren min/mine barn Partner Barn Stemmer helt Stemmer ganske bra Stemmer ganske dårlig Stemmer ikke

26 "Deployering er en stor belastning for partneren m in" Mannlig bef al Kvinnelig bef al Tot alt St emmer helt St emmer ikke

27 "Deployering er en stor belastning for m ine barn" Stemmer helt Stemmer ikke 11 Mannlig befal Kvinnelig befal Totalt

28 Partnernes vurdering av ulike typer belastninger Svært belastende Ganske belastende 5 Praktiske problemer Egne følelsesmessige reaksjoner Følelsesmessige reaksjoner hos barn

29 I løpet av utenlandstjenesten ser det ut til at det er en viss tendens til at man blir sosialt avsporet. Antar at intensiteten i et lite miljø i utenlandstjenesten lett påvirker. Veldig maskulint, tøft miljø, gir veldig gruppefølelse og fellesskap, ikke alltid lett å komme hjem og tilpasse seg hverdagen hjemme. Tålmodighet er ikke en kvalitet som bedres!! (partner)

30 Opplevelsen i deployeringen er i seg selv det som gjør at jeg er så positiv til deployering. Jeg slet ved hjemkomst pga at alt hadde endret seg for men ingen kunne forstå det. (befal)

31 Samlivsbrudd blant befal og andre

32 Samlivsbrudd totalt befal og sysselsatte generelt Mannlig befal Mannlige sysselsatte generelt Kvinnelig befal Kvinnelig sysselsatte generelt

33 Samlivsbrudd blant mannlig befal og blant sysselsatte menn generelt, etter alder Mannlig befal 16 Mannlige sysselsatte generelt år -39 år 4-49 år Totalt

34 Samlivsbrudd blant kvinnelig befal og blant sysselsatte kvinner generelt, etter alder Kvinnelig befal Kvinnelig sysselsatte generelt -29 år -39 år 4-49 år Totalt

35 Samlivsbrudd i prosent og deployering Aldri vært deployert 1 gang 2 ganger 3-5 ganger 6 ganger eller mer

36 Har opplevd ved begge deployeringer at forholdet får en knekk når jeg kommer hjem. Vet ikke helt hvorfor, men tror det har å gjøre med at livet der ute er så frakoblet livet hjemme at man blir litt blind og kanskje selvopptatt og selvransakende, i tillegg til at man konstant går med dårlig samvittighet på en måte. (befal)

37 Samlivsbrudd i prosent og antall flyttinger gang 2-4 ganger 5- ganger 11 ganger eller mer Totalt

38 Antall flyttinger -Hæren og totalt Hæren Tot alt Over

39 Oppsummering Å være en forsvarsfamilie setter store krav til partner og medfører til tider ganske store belastninger på familielivet. De største belastningene er knyttet til ulike former for fravær fra hjemmet og konsekvensene av dette, samt uforutsigbarhet Rundt halvparten av befalet har vært deployert, de fleste bare en gang. Deployering oppleves å være en stor belastning for gjenværende familiemedlemmer. Andelen samlivsbrudd blant befal ligger noe høyere enn blant den sysselsatte delen av befolkningen for øvrig. Kvinnelig befal ligger mer over enn mannlig befal Det er relativt små forskjeller mellom forsvarsgrener når det gjelder belastninger. Det er derimot store forskjeller mellom kvinnelig befal og mannlig befal. Belastningene rapporteres være mindre i familier der kvinnen er befal enn der mannen er befal.

40 Sliter med lojalitetsforholdet mellom samlivspartner og arbeidsgiver. Begge parter gjør på sett og vis krav på meg. Jeg prøver å finne en balansegang som gjør det levelig for begge parter. (befal)

41 Jeg mener helt klart at en operativ militær karriere med ambisjoner, aldri kan bli familievennlig. Selvfølgelig bør man gjøre tiltak for å lette situasjonen, men dog. Jeg synes ikke det ville være rettferdig å forvente av et normalt oppegående menneske at hun skulle være fornøyd med å være sammen med meg som bruker så mye tid og energi på jobb. (befal)

42 jeg er glad for at min samboer har en spennende jobb som han stortrives i, men det har vært tungt å måtte gi avkall på egen karriere (og drømmer) på grunn av at vi er stasjonert på steder med begrensede arbeidsmuligheter for meg. Det er også veldig vanskelig å få planlagt og gjennomført store og viktige ting som bryllup og familieforøkelse så lenge han gjennom flere år kan bli sendt på utenlandstjeneste på kort varsel. (partner)

43 Man kan aldri påstå at man ikke prioriterer jobb fremfor familie når man velger å være i Hæren med det fokuset den har på å få sendt ut sitt personell. Det er blitt slik nå at enten er du med ut, eller så bør du i praksis slutte for noen videre karriere uten intops er uaktuelt. Personell som velger å være i Hæren prioriterer i realiteten jobb fremfor familie! (befal)

44 En må bare ha rette innstillinga; selvsagt er det tøft av og til å være aleine med tre barn og ha full krevende jobb. Men det er jeg innstilt på og det har aldri vært problemer. (partner)

45 Tiltak i Hæren

46 Familiekontaktene Bef alet Part nerne

47 Møtestedet "Treffpunkt Befalet Partnerne Kjenner til Har brukt

48 Lokale kvinnenettverk Bef alet Part nerne Kjenner t il Har brukt Fornøyd Misf ornøyd

49 Hærens familiesider på Web Befalet Partnerne Kjenner til Har brukt

50 Sam livskurs Befalet Partnerne 1 4

51 Muligheten for å søke støtte til utdanning eller etablering av egen virksomhet Kjenner til Har brukt Fornøyd Misfornøyd Befalet Partnerne

52 Flyttinger i karrieren. Befal etter arbeidssted Over Hæren Sjøforsvaret Luftforsvaret Heimevernet Fellesfunksjoner

53 Sammenhengen mellom faktisk flytting og flytting som tema for uenighet og konflikt Over I stor grad et tema for uenighet og konflikt I noen grad tema for uenighet og konflikt

54 Andelen pendling innenfor de ulike arbeidsområdene Ja Delvis Hæren Sjøforsvaret Luftforsvaret Heimevernet Fellesfunksjoner Totalt

55 Sammenhengen mellom faktisk pendling og i hvilken grad pendling har vært et tema for uenighet og konflikt i familien I stor grad I noen grad 15 5 Pendler Pendler delvis Pendler ikke Totalt

56 Uforutsigbarhet som belastning og konfikttema I stor grad I noen grad Befalet, daglig uforutsigbarhet Partner, daglig uforutsigbarhet Befalet, langsiktig uforutsigbarhet Partner, langsiktig uforutsigbarhet

57 Fravær fra hjem m et som belastende og konfliktfyllt Svært belastende Ganske belastende 5 Befal, lange arbeidsdager Partner, lange arbeidsdager Befal, reising og fravær Partner, reising og fravær

58 Deltakelse i hus- og om sorgsarbeid og ansvar for barn Svært belastende Ganske belastende 5 Befal, deltakelse Partner, deltakelse Befal, ansvar for barn Partner, ansvar for barn

59 Hæren 15 5 St adig skif t e av bosted Partner har ikke f åt t ønsket utdanning Liten delt akelse i hus- og omsorgsarbeid Mangel på kontinuit et i part ners yrkeskarriere Pendling Bef alets lange arbeidsdager Daglig uforut sigbarhet Partner mye alene med ansvar for barn Langsiktig uf orutsigbarhet Befalet har vært mye bort e f ra hjemmet Sjøforsvaret Luftforsvaret Heimevernet Fellesfunksjoner

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 7

INNHOLD INNLEDNING... 7 INNHOLD INNLEDNING... 7 KAPITTEL EN at forelskelse ikke er godt nok grunnlag for et godt ekteskap... 11 KAPITTEL TO at kjærligheten har to stadier... 17 KAPITTEL TRE at ordtakene som mor, så datter og

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner 1 Psykologiske forhold Sist oppdatert 29.08.13 Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad ved arthrogryposis multiplex congenita. Noen har en funksjonshemning som er lite synlig og som gir få begrensninger,

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

MANNSROLLEN I ENDRING. myk MACHO. eller. www.viover60.no

MANNSROLLEN I ENDRING. myk MACHO. eller. www.viover60.no MANNSROLLEN I ENDRING eller 16 Det siste året har feminister, forskere og mannsforkjempere kranglet så hårfestene har løftet seg om mannen. Hvem er han i dag, og hvor er han på vei? Skal han være, macho,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Sex gjennom livet. Her forklarer vi litt om sex gjennom livet

Sex gjennom livet. Her forklarer vi litt om sex gjennom livet Sex gjennom livet Her forklarer vi litt om sex gjennom livet Ethvert menneskes seksualitet vil gå gjennom flere faser i løpet av livet. Barnets nysgjerrighet etterfølges av usikkerheten i tenårene, prøvende

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet?

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Et hefte om likestilling, likebehandling, rettigheter og muligheter Oslo kommune 705513_01M.indd 1 Innhold 8. mars den internasjonale kvinnedagen side

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier TØI rapport 754/2005 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Mona Hovland Jakobsen, Rich Ling, Susanne Nordbakke, Leslie Haddon Oslo 2005, 117 sider Sammendrag: Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid nr. 3 - mai 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ingrid Vaggen og Brita Stjern. (Foto Tora Herud) Lange vakter mot deltid Steinkjer sykehjem i Nord-Trøndelag prøver 12 ¼ times vakter for å

Detaljer

Kandidatundersøkelse kull 2002

Kandidatundersøkelse kull 2002 Kandidatundersøkelse kull 2002 Tilgjengelig for besvarelse mellom 11.04.2012 til 23.05.2012 42 respondenter av 47 utsendte mailer, dvs svarprosent på 89,4 % Det ble sendt ut til 45 kvinner og 2 menn som

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Likestilling og livskvalitet 2007

Likestilling og livskvalitet 2007 Likestilling og livskvalitet 2007 av Øystein Gullvåg Holter, NIKK Helge Svare, AFI Cathrine Egeland, AFI AFI-rapport 1 / 2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S REPORT

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer