GEODATAPLAN FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEODATAPLAN FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 2012-2015"

Transkript

1 GEODATAPLAN FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE Side 1 av 22

2 INNHALD I GEODATAPLANEN FOR FYLKA 1 STRATEGISKE VAL KOMMANDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE BAKGRUNN GEODATALOVA MÅL MED GEODATAPLANEN ORGANISERING AV NORGE DIGITALT I FYLKA FYLKESGEODATAUTVALET FYLKESGEODATAUTVALET I HORDALAND FYLKESGEODATAUTVALET I SOGN OG FJORDANE ARBEIDSUTVAL ÅRLEGE NORGE DIGITALT-MØTE (ÅRSMØTE) I REGIONANE ÅRSSYKLUS FOR GEODATAPLANEN GEODATASAMARBEID STATUS TILGANG OG BRUK AV GEODATA BRUK AV GEODATA TILGANG TIL GEODATA FOR NORGE DIGITALT-PARTAR FORMIDLING AV GEODATA TIL KOMMERSIELLE BRUKARAR METADATA GEODATAGRUNNLAGET STANDARDAR OG PRODUKTSPESIFIKASJONAR BASIS GEODATA GEODETISK GRUNNLAG Posisjonstenester TOPOGRAFISKE DATA Terrengform og laserskanning Vegsituasjon, jernbane og lufthamn Vatn og vassdrag Areal og ressurskart - AR Bygg Andre fotogrammetriske FKB-data Sjøkart og informasjon om djupner MATRIKKELEN Eigedomsregistering Adresser Bygning Matrikkelkart Mellombels forretningar Digitale kretsar INFRASTRUKTUR Side 2 av 22

3 FKB - leidningar FKB-Vegnett (Vbase) Nasjonal traktorvegdatabase STADNAMN BILETDATA Ortofoto Flyfoto og satelittbilder Skråfoto NASJONALE KARTSERIAR PLANDATA KOMMUNALT PLANREGISTER REGIONPLANAR KOMMUNEPLANAR OG KOMMUNEDELPLANAR REGULERINGSPLANAR TEMADATA TEMA I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET KOMPETANSE HANDLINGSPLAN EXCEL-FIL (SØKBAR) PDF-DOKUMENT VEDLEGG ORDLISTE INNFØRING AV HØGDEGRUNNLAG NN2000 KOMMUNEOVERSYN KARTLEGGINGSPLAN HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE PROSJEKTOVERSYN KARTOVERSYN KARTLEGGINGSPLAN OG ØKONOMI PERIODISK AJOURFØRING AV AREAL- OG RESSURSKART AR BYGGEAKTIVITET STATUS VEGADRESSER STATUS MELLOMBELS FORRETNING Side 3 av 22

4 1 Strategiske val kommande år og i 4-års perioden Strategisk satsing for felles geodatatiltak i fylket : Etablere og forbetre basisdata ut frå partane sine behov ved samfinansiering av felles datagrunnlag Etablere digitalt plangrunnlag og digitalt planregister ut frå eit avtala minimumsinnhald. NN2000 skal vere innført som høgdegrunnlag i planperioden Det skal vere innført vegadresser for alle eigedommar som er bygd på. Det skal gjennomførast avtalefesta, forpliktande vedlikehald og periodisk ajourføring av datagrunnlaget. Kome à jour med restarbeid etter delingslova. 2 Norge digitalt-samarbeidet i Hordaland og Sogn og Fjordane 2.1 Bakgrunn Norge digitalt er eit breidt samarbeid mellom verksemder som har ansvar for å skaffe fram stadfesta informasjon og/eller som er store brukare av slik informasjon. Norge digitaltsamarbeidet er forankra i Stortingsmelding nr. 30 ( ), Norge digitalt - et felles fundament for verdiskaping, som vart handsama i Stortinget Norge digitalt-samarbeidet er basert på gjensidige forpliktande avtalar der partane bind seg til ei todelt løysing. Denne går ut på andelsfinansiering av basis geodata og ei plikt til å levere eigen temainformasjon. Det vert vist til informasjon på Geodatalova Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodatalova) vart delvis sett i kraft frå 3. september Lova skal sikre tilgang til geodata nasjonalt og over landegrensene. Lova skal bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon (geodata) for offentlege og private formål. For å nå dette målet, er det naudsynt å styrke samarbeidet om deling av geodata mellom verksemder med offentlege oppgåver, og sikre vidare utvikling og drift av den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon Norge digitalt. Lova dannar òg grunnlag for å oppfylle europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av ein infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE). Direktivet er tatt inn i EØS-avtalen med atterhald om Stortinget si godkjenning. Side 4 av 22

5 2.3 med geodataplanen Geodataplanen skal vere eit sentralt reiskap i arbeidet med å realisere Norge digitaltsamarbeidet i Hordaland og Sogn og Fjordane. gruppa for geodataplanen er Norge digitalt-partane i fylka. Geodataplanen skal bidra til: å betre den offentlige sakshandsaminga ved bruk av geografisk informasjon at etablering, ajourføring, tilrettelegging, forvaltning og distribusjon av data vert gjort på ein effektiv og formålstenleg måte. å organisere geodataarbeidet på ein formålstenleg og god samfunnsøkonomisk måte, både administrativt og teknologisk, på regionalt, interkommunalt og kommunalt nivå. Geodataplanen skal vere ein konkret, handlingsretta plan prega av: klare prioriteringar realistiske mål fornuftige tiltak konkrete resultatmål 2.4 Organisering av Norge digitalt i fylka Fylkesgeodatautvalet Alle fylka er organisert i eit overordna Fylkesgeodatautvalg (FGU). Dette må ha god forankring og det skal leggjast vekt på at det har representasjon på beslutningsnivå. Samansetjing av fylkesgeodatautvalet: 2-5 kommunerepresentantar (dersom det er kommunesamarbeid bør flest mogleg regionar vere representert) Skal ha representantar frå dei andre geovekstpartane. Fylkesmannen Fylkeskommunen Andre aktuelle samarbeidspartar Representantane til FGU vert utnemnt av deltagande partar. Side 5 av 22

6 2.4.2 Fylkesgeodatautvalet i Hordaland Part Representant Vararepresentant Fylkesmannen Hordaland (leiar) Kjell Kvingedal Fylkesmannen Hordaland Trond Rolland (GIS/geodata) Hordaland fylkeskommune Hans-Christian Engum (nestleiar) Hordaland fylkeskommune Torbjørn Eidsheim Bøe (GIS/geodata) Bergen kommune Terje Helle Endre Leivestad Region Vest Arne Klingsheim (Askøy) Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Asle Bernt Rekve (Tysnes) Regionrådet Nordhordland IKS Anny Bastesen (Meland) Kåre Wiik (Lindås) Statens vegvesen region vest Arild Bergstrøm Sven Arild Fedje Telenor Networks AS Tove Røkke Molnes Energiverka Kjell Nerhus (BKK) Ole Magnus Dybwad (BKK) Statens kartverk Bergen Kjetil Gjesdal Statens kartverk Bergen (sekretær) Fylkesgeodatautvalet i Sogn og Fjordane Part Representant Vararepresentant Fylkesmannen Sogn og Fjordane Nils Erling Yndesdal (leiar) Fylkesmannen Sogn og Fjordane Arne Sandnes Enisa Saracevic (landbruk) Fylkesmannen Sogn og Fjordane Tone Reinsnos Knutsen (GIS/geodata) Sogn og Fjordane fylkeskommune Birgit Tansøy Sogn og Fjordane fylkeskommune Jo Tore Kristoffersen (GIS/geodata) Sogn regionråd Runar Stadheim (Leikanger) HAFS og Samarbeidsforum i Knud Hillers (Flora) Bjørn Støfring (Jølster) Sunnfjord (SIS) Nordfjordrådet Roy Cato Hopland Asbjørn Tverberg (Eid) (Stryn) Statens vegvesen Region vest Sven Arild Fedje Arild Bergstrøm Telenor Networks AS Tove Røkke Molnes Energiverka Einar Tefre (Sunnfjord Energi) Oddvar Kjell Grotle (SFE) Statens kartverk Bergen Kjetil Gjesdal Statens kartverk Bergen (sekretær) Side 6 av 22

7 I fylkesgeodatautvalet kan statlege partar som NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat), Fiskeridirektoratet og Mattilsynet møte i utvalet ved behov. FGU er styringsgruppe for arbeidsutval der det kan trekkjast inn fagleg representasjon etter behov Arbeidsutval Frå 2009 vart organisering av Norge digitalt i Hordaland og Sogn og Fjordane noko forenkla i forhold til malen som er gitt i sentrale retningsliner. Malen har utval for geovekst, temadata og plandata. Utval for basis geodata geovekst skal vere dei av partane i FGU som tek del i finansiering av geovekst og som har rettane til basis geodata. Andre geovekstpartar har óg rett til å møta. Dette kan vere Jernbaneverket, Forsvarets bygningsteneste mv. Underutvala for plan og tematiske geodata er utelate som faste utval. I staden vert det oppretta eigne arbeidsgrupper/prosjektgrupper ved behov. Arbeidsutvala bør vært representert med brei samansetjing av fagpersonell. Om ikkje anna er bestemt skal Kartverket vere representert i alle utvala og ha anten leiar- eller sekretærfunksjonen Årlege Norge digitalt-møte (årsmøte) i regionane Det blir gjennomført årlege møte for alle kommunane og fylkespartane i en region. Det årlege Norge digitalt-møtet skal sikre at samarbeidet i fylket blir drive etter formålet og etter dei sentrale og lokale retningslinene. På møtet vil normalt slike saker bli behandla: melding om arbeidet føregåande år, årsrekneskap for prosjekta, presentasjon av ny geodataplan, innmelde saker, presentasjon av nye medlemmer og varamedlemmer til utvala Årssyklus for geodataplanen Aktivitetane i utvala vil i stor grad vere knytt opp til årsyklusen for geodataplanen, og vil difor ha 2 3 naturlege møtetidspunkt gjennom året. For å kunne evaluere aktivitetane siste året på ein god måte, vil det vere naturleg å organisere eit årlig Norge digitalt-møte i fylket tidleg i nytt år. Side 7 av 22

8 Planfase Periode STANDARDISERT PLANPROSESS Aktivitet Revisjonsfase 1.mai - 1.september. Kartkontoret t gjennomfører revisjon av innhaldet i planen basert på innspel og dialog med partane. Revisjonsfasen vert ofte innleia med møte i samordningsutvalet i fylket. Beslutningsfase 1.september. - 1.november. Utkast til revidert plan skal vere klar innan 1.september. Denne skal behandlast i samordningsutvalet, eventuelt i et par omgangar, og vere ferdig vedteken i samordningsutvalet 15.oktober. Seinast 1. november skal planen (tekstdel og handlingsplan) leggjast ut på internett. Behandling i fellesmøte kan skje etter 15.oktober. Framlegg til endringar som kjem her blir avvik frå plan og teke med i neste års revisjon. Iverksetjingsfase 1.november 1.mai I denne perioden vert planen sett ut i livet. Det vert gjort avtalar mellom partane, og avtalte prosjekt vert starta opp. Rapport om kva som er gjennomført skal leggjast fram for samordningsutvalet. Figur 2: Årshjul i fylka med kopling til nasjonale arbeidsprosessar Geodataplan for Hordaland og Sogn og Fjordane Vedtatt plan 1. des 2011 Side 8 av 22

9 Etter vedtak i Geovekst-forum skal ferdig godkjend geodataplan liggje føre 1.november. 2.5 Geodatasamarbeid I fylka har dei ulike partane ulike roller. Dei ulike fagetatane på regionalt nivå har til oppgåve å gje kommunane fagleg rettleiing innanfor sine fagfelt. Dei tek difor initiativ til etablerings- og forbetringsprosjekt og er pådrivar innanfor desse felta. Statens kartverk har ei viktig rolle som rettleiar for dei regionale partane og som rettleiar for kommunane i tekniske spørsmål ved gjennomføring av etableringsprosjekt og arbeid knytt til vedlikehaldsavtalane. Kartverket styrer normalt desse arbeida. Kommunane deltek i utførande oppgåver og rapporterer feil og manglar til regionale og nasjonale fagetatar. Partane i fylket syter for at forvaltning og finansieringa er sikra. et er å få datasetta innarbeida i forvaltning-, drift- og vedlikehaldsavtalen (FDV-avtalen). 3 Tilgang og bruk av geodata 3.1 Bruk av geodata Rammeverksdokumentet i Norge digitalt trekkjer opp viktige prinsipp som skal liggje til grunn for den tekniske tilrettelegginga og utvikling i regi av partane. Geodata som blir produsert skal leggjast til rette best mogleg for at dei skal vere enkle å ta i bruk. 3.2 Tilgang til geodata for Norge digitalt-partar For å kunne gje tilgang til data til alle Norge digitalt-partane finst det ein felles nasjonal portal for formidling av kartdata og annan geografisk stadfesta informasjon, sjå Denne portalen vert drifta av Statens kartverk på vegne av partane. Her kan du søkje etter, få vite meir om og få tilgang til det som er tilgjengeleg av slik informasjon. En del av det som vert bydd fram her er ligg ope for alle, medan andre data krev at ein er Norge digitalt-part. For å handheve dette er det etablert et verktøy kalla BAAT. Her må Norge digitalt-partane registrere seg for å kunne laste ned data, og for å kunne bruke WMS og andre tenester som berre er tilgjengelig for dei. 3.3 Formidling av geodata til kommersielle brukarar Frå og med har Statens kartverk etablert eiga formidlingsteneste og overteke formidling av eigne data, data frå geovekstsamarbeidet og andre felles datasett. Data vert levert til sluttbrukarar primært gjennom forhandlarar. Side 9 av 22

10 3.4 Metadata En viktig faktor for å medvirke til auka bruk av geografiske data, er dei ulike brukarne sin tilgang til metadata. Kommunevise metadata over FKB-basane og FKB-produkta finn ein her: 4 Geodatagrunnlaget I dette kapitlet er det beskrive status, målsetjing og tiltak for ulike produkt og datasett. Identifikator Det skal brukast ein identifikator for kvart prosjekt, som skal gå fram av handlingsplanen, i oversiktskarta og eventuell omtale i tekstdelen. Identifikatoren skal vere ein unik ID bygd opp slik: år-fylkesnr-løpenummer (eks ). Det er ynskjeleg at denne identifikatoren føl prosjektet frå start til sluttoppgjer. Om kartbilete: Det vert laga oversiktskart med identifikatorane for planlagde prosjekt i handlingsplanen på fylkesnivå. skal visast i metadatakatalogen Standardar og produktspesifikasjonar Geovekstforum har ansvar for å utarbeide og revidere produktspesifikasjonar for FKB-data og ortofoto. Produktspesifikasjonane baserer seg på SOSI-stadarden. Det er ein føresetnad at alle data og produkt utarbeida i regi av geovekstsamarbeidet føl dei gjeldande standardar og spesifikasjonar. 4.2 Basis geodata Geodetisk grunnlag Horisontalt grunnlag Alle data i fylka er på EUREF89. Alle fastmerke som vert etablert i geovekstsamarbeidet vert varig merka og målt i kvalitet som polygonpunkt med basis i landsnettpunkt. Dette punktgrunnlaget er tilgjengeleg på fylkeskartkontoret sine nettsider. Det er utvikla eigen transformasjonsformel frå NGOkoordinatar til EUREF89 for kvar kommune. Formlane er tilgjengelege frå fylkeskartkontoret. Vertikalt grunnlag NN1954/ NN2000 Side 10 av 22

11 Alle kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane nyttar i dag høgdebasis NN1954. Dette nasjonale høgdegrunnlaget er forelda. Det er vedteke innføring av nytt forbetra høgdegrunnlag NN2000. Innføre NN2000 i perioden i samsvar med målsetjinga til Geovekstforum. Prioritere innføring i kommunane med størst avvik Skipe regionale geovekstprosjekt for innføring av NN2000 etter handlingsplanen i kap Posisjonstenester CPOS-nettet er ferdig utbygd i både Hordaland (2010) og Sogn og Fjordane (2008) Posisjonstenestene vert drifta av SATREF v/statens kartverk geodesi Topografiske data Terrengform og laserskanning Terrengdata frå laserskanning er etablert i deler av fylka. For full oversikt, sjå i metadatakatalogen: (under fana Georef ) I kystkommunane: etablere heildekkande terrengdata frå laserskanning. I fjordlandskapa: etablere terrengdata frå laserskanning i område med busetting, infrastruktur og produktiv skog, og i skred- og flaumutsette område Skipe kostnadseffektive geovekstprosjekt for laserskanning etter handlingsplanen i kap 6. Prioritere kommunar utsett for skredfare, har stor aktivitet, eller som manglar eller har utdatert terrengdatagrunnlag Vegsituasjon, jernbane og lufthamn Alle FKB- B/C-område er kartlagde, men ein finn i mange område gamle, utdaterte data med dårleg teknisk kvalitet. FKB-B data skal ikkje vere eldre enn 10 år. I område med stor byggjeaktivitet må det kartleggjast på nytt kvart 3-5 år Side 11 av 22

12 Sette i gang kostnadseffektive geovekstprosjekt og sikre brukarane tilgang til gode geodata etter handlingsplanen i kap Vatn og vassdrag Alle FKB- B/C-område er kartlagde, men ein finn i mange område gamle, utdaterte data med dårleg teknisk kvalitet. Dei mest detaljerte kartdataa skal vere verifisert og à jour i periodar som ikkje er lenger enn 5-10 år. I område med stor byggjeaktivitet må det kartleggjast på nytt kvart 3-5 år Sette i gang kostnadseffektive geovekstprosjekt og sikre brukarane tilgang til gode geodata etter handlingsplanen i kap Areal og ressurskart - AR5 Alle kommunar har hatt 1.gongs periodisk ajourhald av AR5 i samband med gardskartprosessen. Fleirtalet av kommunane i fylka er ferdig med gardskartprosessen. Få AR5 inn som fast del i det årlege ajourhaldet for dei kommunane som er ferdige med gardskart. Gjennomføre periodisk ajourhald for dei kommunane som har behov for dette. Planen blir utarbeida i samråd med Skog og landskap. Lage geovekstprosjekt for periodisk ajourhald av AR5 etter plan. Kurs i ajourhald av AR5 i samarbeid med Fylkesmannen sin landbruksavdeling og Skog og landskap Bygg Alle FKB- B/C-område er kartlagde, men ein finn i mange område gamle, utdaterte data med dårleg teknisk kvalitet. Dei mest detaljerte kartdataa skal vere verifisert og à jour i periodar som ikkje er lenger enn 5-10 år. I område med stor byggjeaktivitet må det kartleggjast på nytt kvart 3-5 år Side 12 av 22

13 Sette i gang kostnadseffektive geovekstprosjekt og sikre brukarane tilgang til gode geodata etter handlingsplanen i kap Andre fotogrammetriske FKB-data Alle FKB- B/C-område er kartlagde, men ein finn i mange område gamle, utdaterte data med dårleg teknisk kvalitet. Dei mest detaljerte kartdataa skal vere verifisert og à jour i periodar som ikkje er lenger enn 5-10 år. I område med stor byggjeaktivitet må det kartleggjast på nytt kvart 3-5 år Sette i gang kostnadseffektive geovekstprosjekt og sikre brukarane tilgang til gode geodata etter handlingsplanen i kap Sjøkart og informasjon om djupner Statens kartverk har ferdigstilt etableringa av ein nasjonal primærkystkonturbase, ein felles kystkontur for sjø- og landkart. Ha eins og oppdaterte kystkonturdata i Felles kartdatabase Vann og Primærdata kystkontur Ajourhalde primærdata kystkontur i samband med periodisk ajourhald av Felles kartdatabase (FKB) Side 13 av 22

14 4.2.3 Matrikkelen Eigedomsregistering I 2012 må ein framleis ha fokus både på å avvikle eldre delingslovsaker som er rekvirert før 2010, og på å innføre gode rutinar for handsaming av saker etter matrikkellova. Statens kartverk Bergen vil organisere særskilte møte med kommunane for å sette fokus på dette. Emne for møta vert mellom anna mellombels forretningar, adresseringsprosjekt, føring av bygningsopplysningar, arkivrutinar, tilgang til matrikkelopplysningar og dokumentasjonskrava til oppmålingsforretning. I desse møta vil ein også kunne drøfte faglege problemstillingar. Utvikle rutinar for vedlikehald av matrikkelen i samsvar med regelverket i ny matrikkellov. Utvikle fagleg nettverk mellom kommunane, Kartverket og dei store brukarane av eigedomsdata i geodatasamarbeidet Syte for gode tenester for rettleiing i arbeida etter matrikkellova Opplæring av personar som skal føre matrikkelen Utvikle gode rutinar for vedlikehald av matrikkelen i samsvar med regelverket i ny matrikkellov. Å støtte opp om arbeidet med forbetring av eigedomsinnhaldet i tiknyting til gardskart i kommunane. Setje fokus på kommunane sine oppgåver etter matrikkellova i møte med kommuneleiing og fagpersonar Adresser Primærbruken av adresser er for å finne fram, men like viktig er adresser som datakopling i sentrale offentlege register. Statistisk sentralbyrå, Skattedirektoratet og Posten er eksempel på store offentlege brukarar av adresseinformasjon. Det er ein auka bruk av adresse som inngangsnøkkelen til søk på kartløysingar på internett, og i GPS posisjoneringsverktøy i redningsteneste, transportnæring og til privat bruk. Det er ei viktig nasjonal satsing å få etablert gateadresse/områdeadresse. Dette gir store samfunnsøkonomiske gevinstar. Side 14 av 22

15 I Hordaland og Sogn og Fjordane vil ein følgja opp det nasjonale prosjektet for overgang til vegadresser. Innanfor planperioden skal alle kommunane ha sett i verk arbeid for å gå over til vegadresser. I løpet av planperioden må Geodatautvalet vere pådrivar for å få etablert eit fellesprosjekt, der målet er å få etablert gate-/områdeadresser for alle kommunane i fylka. Geodatautvalet støttar ei lokal satsing der brukarar, kommunar og Kartverket går saman om prosjekt ut frå ei sentral tilrettelegging. Arbeidet kan organiserast og samfinansierast etter mal av Geovekst-prosjekt for den einskilde kommune, eventuelt prosjekt over fleire kommunar der dei bør gå saman om felles adresseområde Bygning I matrikkellova er det pålegg om å føra bygningsdata i matrikkelen i tilknyting til godkjenning av byggesaker. Mange kommunar har etterslep med å føre byggesakene i matrikkelen. Fleire kommunar skal føre bygningsdata innan fristen i matrikkellova. Gjennomføre fagdagar om føring av bygningsinformasjon Synleggjere etterslepa i møte med kommuneleiing og fagpersonar i kommunane Matrikkelkart Mellombels forretningar Statistikken syner at det er registrert 997 mellombels forretningar i Hordaland og Sogn og Fjordane. Våren 2010 var det tilsvarande restanse av 1465 saker. Alle kommunane skal i 2012 avslutta mellombels forretningar etter delingslova. Med å synleggjere statistikken over mellombels forretningar vil geodatautvalet motivere kommunar som ikkje får fullført forretningane til anten å samarbeide med kommunar som har ledig kapasitet eller leige inn private landmålarar. Drøfte tiltak direkte med kommunar som ikkje sjølv skaffar ekstra ressursar for å gjennomføre sakene. Side 15 av 22

16 Digitale kretsar Infrastruktur FKB - leidningar Alle FKB- B/C-område er kartlagde, men ein finn i mange område gamle, utdaterte data med dårleg teknisk kvalitet. Dei mest detaljerte kartdataa skal vere verifisert og à jour i periodar som ikkje er lenger enn 5-10 år. I område med stor byggjeaktivitet må det kartleggjast på nytt kvart 3-5 år Utarbeide rettleiar for vedlikehald av leidningsdata til bruk for E-verka Sette i gang kostnadseffektive geovekstprosjekt som sikrar brukarane tilgang til gode geodata FKB-Vegnett (Vbase) Vbase er av varierande kvalitet i fylka. I nokre kommunar manglar store adresseringsprosjekt i vbase. Dei kommunane som er oppdatert i 2010 og 2011 har grei kvalitet. Oppdatere vbase i 15 kommunar kvart år Prioritere kommunar med stort avvik i registrerte gateadresser mellom vbase og matrikkel Heve kompetansen hjå kommunane om ajourhald av vegnett Korte ned tida i prosessen for vedlikehald av VBASE frå innmelding av endring til ferdig oppdatert base Inkludere fotogrammetrisk ajourhald av vegnett i geovekstprosjekt Arrangere kurs i ajourhald av FKB-Vegnett Nasjonal traktorvegdatabase Traktorvegar vert berre registrert i FKB-Veg. Det ligg føre planar nasjonalt om ein traktorvegdatabase. Følgje sentrale rettesnorer omkring lagring av traktorveg Side 16 av 22

17 Ta vare på traktorvegnummer som..informasjon i FKB-Veg for enkel overgang til traktorvegbase Stadnamn Massiv innlegging av namn frå Kartverket sine kartseriar er fullført. Nye vedtak vert lagt inn etter melding frå vedtaksorganet. Innlegging av adressenamn og namn frå tekstdata i FKB-B er mangelfull i mange kommunar. Stadnamnregisteret skal til ei kvar tid vere oppdatert med nye vedtak. Innlegging av adressenamn og andre stadnamn frå FKB-B skal gjennomførast etter kvart som det kommunale adressematerialet vert tilrettelagt. Innarbeida rapporteringsrutinane for vedtak om vegnamn i kommunane. Kommunane tek i bruk SSR Sak i sakshandsaming av adressenamn og ved innsamling av stadnamn Biletdata Ortofoto Oversikt over kva område som er dekt av ortofoto finn ein i metadatakatalogen: Det er dei siste åra prioritert kommunedekkande ortofotografering i Geovekst-regi. Frå 2012 får den nasjonale omløpsfotograferinga forbetra kvalitet, til GSD25. Dette er god nok kvalitet i fjellområde og utmark. Plan for omløpsfotograferinga ligg i metadatakatalogen. Det er rekna med at deler av ortofoto i geovekst kan erstattast med omløpsfotograferinga. Partane i geovekst dekker i så fall deler av omløpskartlegginga. Dette kan verte om lag kr 40 pr km2. Ha oppdaterte ortofoto i Geovekst for alle område med bygningar, infrastruktur og jordbruk. Ortofoto skal ikkje vere eldre enn 5 år Prioritere god stripebredde, mellom anna gjennom å nytte seg av full bildedekning ved fotografering og tilpassing til laserskanna areal Dekke ekstrakostnad av heva kvalitet i omløpsfoto gjennom Geovekstsamarbeidet Setje i gang kostnadseffektive geovekstprosjekt etter handlingsplanen i kap 6. Side 17 av 22

18 Flyfoto og satelittbilder Flyfoto vert teke i samband med FKB-kartlegging og ortofotografering. Alle flyfoto som vert teke opp i geovekstarbeidet blir arkivert i jpg og tiff-format ved fylkeskartkontoret og endeleg lagra i Sentralbildearkivet for flyfoto. Det sentrale flybildearkivet inneheld alle flyfoto frå Dette arkivet blir no digitalisert, Deler av fotomaterialet kan vere aktuelt å produsere som ortofoto lokalt i fylka Skråfoto Skråfoto blir levert av kommersielle aktørar direkte til dei einskilde brukarane. Det har ikkje vore aktuelt å samordna innkjøp av skråfoto i geodatasamarbeidet Nasjonale kartseriar Kartserien 1: og dei digitale kartseriane N50 og mindre er heildekkande og vert fortløpande vedlikehaldne i Hordaland og Sogn og Fjordane. Vedlikehaldet vert utført av Statens kartverk. Informasjon om N50 Kartdata 4.3 Plandata Kommunalt planregister 13 kommunar i Hordaland og 12 i Sogn og Fjordane har etablert digitalt planregister (kjelde: Miljøverndepm). Alle kommunane skal ha tilgang til digitalt planregister i løpet av planperioden. Planregisteret skal så langt råd vere basert på vektoriserte planar. Starte prosjekt i regi av geodatasamarbeidet som kan støtte opp arbeidet i grupper av kommunar eller regionar Regionplanar Side 18 av 22

19 4.3.3 Kommuneplanar og kommunedelplanar 32 av kommunane i Hordaland har digital kommuneplan. I Sogn og Fjordane starta mange av kommunane opp revisjonsarbeida i 2008 og Mange av desse har plan under sluttføring hausten Geodatautvalet vil påverke kommunane til å utarbeide digitale kommuneplanar og kommunedelplanar i god teknisk kvalitet. Digital plan skal kunne lastast ned frå Norge digitalt av andre partar når han er vedteken. Utarbeide oversikt over år for rullering av kommuneplan for alle kommunar. Følgje opp alle kommunar med rullering: - Yte hjelp til kommunane om teknisk standard i digital planlegging. - Kontrollere teknisk kvalitet i alle kommuneplanar som vert lagt ut på høyring. Kontrollere alle planar som er vedtekne tidlegare som ikkje har vore gjennom teknisk kontroll. Gjennomføre restarbeida i plan- og temadataprosjektet i Sogn og Fjordane Reguleringsplanar Det er mange analoge reguleringsplanar. Mange kommunar har skanna eller er i ferd med å skanne eldre planar. Få kommunar har vektorisert plangrunnlaget. Eksisterande digitale planar har varierande teknisk standard. Alle nye planar blir utarbeida i aktuell SOSI-standard Alle eksisterande planar vert konvertert til aktuell SOSI-standard. Yte hjelp til kommunane om teknisk standard i digital planlegging, til kontroll av planar og konvertering til aktuell SOSI-standard. Etablere prosedyrar for teknisk kontroll og tilbakemelding i tilknyting til høyring av nye planar. 4.4 Temadata Tematiske geodata er data som beskriv fagspesifikke tema frå ulike fagområde. I Norge digitalt har statlege etatar lagt til rette sine tematiske data I denne geodataplanen blir det omtala eventuelle temadatasett der det er spesielle regionale utfordringar eller satsingar, og temadatasett som kan vere aktuelt å ta inn i FDV-avtalen. Side 19 av 22

20 4.4.1 Tema i Hordaland og Sogn og Fjordane Tematiske data blir ofte samla inn i for spesielle planoppgåver utan at dei blir tatt vare på eller gjort tilgjengeleg for andre. Det manglar kunnskap om ferdige tematiske data og korleis dei kan nyttast i planarbeid. Auka bruk av eksisterande datasett ved å gjere tema lettare kjent og tilgjengeleg. Ta vare på lokale temadata som har varig verdi ved å standardisere registreringane og gjere datasetta tilgjengelege i Norge digitalt. Identifisere om lag 10 temadatasett/temaområde som er viktige for planarbeid og som ein skal arbeide spesielt med i våre fylke. Sørgje for at kommunen har tilgjengeleg og nyttar alle prioriterte temadata til bruk i rullering av kommuneplan Arbeide for at kommune/fylke tar inn temadata frå nasjonale partar i kommunale/fylkesvise innsynsløysingar og saksbehandlarane sine verktøy Arbeide for at temadata frå kommune og fylke blir tilgjengeleggjort gjennom Norge digitalt, som sosidata og wms. 4.5 Det offentlige kartgrunnlaget Basis kartdata inkludert FKB-data, ortofoto og plandata, og utvalde temadatasett vil inngå i det offentlege kartgrunnlaget. 5 Kompetanse Her er tatt med kurs som vert sett verk innanfor geodatasamarbeidet. På plansida vil geodatamiljøet stille på planfaglege kurs arrangert av fylkesmann og fylkeskommune. Arrangere kurs i tema som er viktige for forbetra registrering i felles geodatabasar. for 2012 Basis geodata: Kurs i vedlikehald av bygg og vegnett Kurs i arealressurskart AR5 Plan- og temadata: Kurs i SOSI og SOSI plan Kurs i korleis finne fram og utnytte data i Norge digitalt Matrikkel Side 20 av 22

21 Opplæring av personar som skal føre matrikkelen. Kursopplegget er under revisjon. Det kan hende at kursopplegget frå hausten blir eit felles landsdekkande opplegg. Fylkeskartkontoret i Bergen vil inntil så skjer ha dette opplegget: 1. kurs januar kurs april kurs august kurs november 2012 Fagdagar i matrikkeltema 6 Handlingsplan Kalkylar i nye geovekstprosjekt I denne handlingsplanen er kostnadane retningsvisande overslag før detaljplanlegging av prosjekta. Alle kostnader er inkludert mva. Kostnadsdelinga mellom partane er gjort ut frå erfaringstal i liknande prosjekt. Andre partar enn det som er teke inn i tabellane kan vere aktuelle i somme prosjekt. Partskostnader i geovekstprosjekt vert normalt delt over 2 (3) år. Kalkylar i NN2000-prosjekt I denne handlingsplanen er kostnadane retningsvisande overslag før detaljplanlegging av prosjekta. Kalkylar i vedlikehaldsprosjekt. Kalkylane er basert på 2011-tala og vil bli justert. Kostnadane i vedlikehaldet byggjer på byggeaktiviteten i kvar kommune. Byggestatistikken for 2011 blir lagt til grunn for dei endelege kostnadane i vedlikehaldet for Kalkylar i AR5-prosjekt - periodisk ajourføring av markslagskart. Kalkylane byggjer på kriteria fastsett av Geovekstforum og er så langt råd endelege kostnader og kostnadsdeling. 6.1 Handlingsplan (excel-fil søkbar) 6.2 Handlingsplan (.pdf) Side 21 av 22

Fylkesgeodatautvalget i Hordaland og Sogn og Fjordane Vårmøte 2016. Ullensvang, 12.-13.april 2016 Anne Lien

Fylkesgeodatautvalget i Hordaland og Sogn og Fjordane Vårmøte 2016. Ullensvang, 12.-13.april 2016 Anne Lien Fylkesgeodatautvalget i Hordaland og Sogn og Fjordane Vårmøte 2016 Ullensvang, 12.-13.april 2016 Anne Lien Program Tirsdag 12. april: 11.30: Lunsj 12.30: Velkommen v/ Kjell Kvingedal 12:40: Geodataplanen

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

GEODATAPLAN HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 2016-2019

GEODATAPLAN HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 2016-2019 GEODATAPLAN HORDALAND G HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 2016-2019 INNHALD I GEODATAPLANEN FOR FYLKA 1 STRATEGISKE VAL KOMANDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NOREG DIGITALT SAMARBEIDET I HORDALAND OG SOGN

Detaljer

FDV årsmøte 2015 Hardanger/Voss

FDV årsmøte 2015 Hardanger/Voss Eidfjord FDV årsmøte 2015 Hardanger/Voss Ulvik Ullensvang Granvin Odda Voss Jondal Kvam Anne Lien Kvinnherad Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet (Norges offisielle eiendomsregister)

Detaljer

Geovekst planar i Sogn og Fjordane 2014-2017

Geovekst planar i Sogn og Fjordane 2014-2017 Geovekst planar i Sogn og Fjordane 2014-2017 Årssamling Noreg digitalt, Lokale plan- og kartdagar 5. mars 2014, Alexandra hotel, Loen Olav Håvik, Kartverket Bergen KARTDATA SF Status Plan 2014 Plan 2015,

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Fylkesgeodatautvalsmøte Sogn og Fjordane. Velkommen v/leiar Nils Erling Yndesdal ynskjer velkomen. Presentasjonsrunde rundt bordet.

Fylkesgeodatautvalsmøte Sogn og Fjordane. Velkommen v/leiar Nils Erling Yndesdal ynskjer velkomen. Presentasjonsrunde rundt bordet. REFERAT Fylkesgeodatautvalsmøte Sogn og Fjordane Stad: Fylkeshuset, Hermansverk Dato:28.10.2014 kl 10-14 Referent: Solveig Otterå Velkommen v/leiar Nils Erling Yndesdal ynskjer velkomen. Presentasjonsrunde

Detaljer

GEODATAPLANEN 2016-2019

GEODATAPLANEN 2016-2019 GEODATAPLANEN 2016-2019 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 28.okt 2015 Foto: Tor Erik Bakke Norge digitalt-samarbeidet Et avtalefestet samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Årsmøte Norge digitalt Fylkeskartsjef Geir Mjøen Norge digitalt samarbeid 1. Organisering av Norge digitalt samarbeid i Vestfold og Telemark 2. Satsningsområder i Geodataplanen Norge digitalt Norge digitalt

Detaljer

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2008-1-Arbeidsdokument Side 1/14 1 ALMINNELIGE

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Gjennomgang av referat frå Flåm 20.-21. mai felles møte for begge fylkesgeodatautvala. Ingen kommentar til referat. Godkjent.

Gjennomgang av referat frå Flåm 20.-21. mai felles møte for begge fylkesgeodatautvala. Ingen kommentar til referat. Godkjent. REFERAT Fylkesgeodatautvalsmøte Hordaland Stad: Fylkeskommunen i Bergen Dato: 29.10.2014 kl 9-13 Referent: Solveig Otterå Til stades: Velkommen v/leiar Kjell Kvingedal ønskjer velkommen. Presentasjonsrunde

Detaljer

GEODATAPLAN FOR AKERSHUS 2014-2017

GEODATAPLAN FOR AKERSHUS 2014-2017 GEODATAPLAN FOR AKERSHUS 2014-2017 Side 1 av 41 INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKET 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I AKERSHUS... 5 2.1 BAKGRUNN... 5

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland 18. november 2014 Auditoriet, Kartverket Hamar (Miniårsmøte grunnet ikke lokale kartdager 2015) Møtet er åpent for alle Arrangør: Fylkesgeodatautvalget i Hedmark

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Aktiviteter og strategier 2013 Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Referat fra forrige møte Tema Informasjon om NTE v/ørjan Jensen Organisasjon Programvare, system, geosynkronisering, temakart, laserdata,oppgaver

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Geodataplan 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 i saksnr: 38/15- ESA sak 15/1405

Geodataplan 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 i saksnr: 38/15- ESA sak 15/1405 Geodataplan 2015-2018 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 i saksnr: 38/15- ESA sak 15/1405 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner:... 4 2 Geodetisk grunnlag....

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnfjord/Ytre Sogn 11.05.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnfjord/Ytre Sogn 11.05.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Sunnfjord/Ytre Sogn 11.05.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Revisjon og høring av produktspesifikasjonen for Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

KART OG OPPMÅLING. Fagansvarlig Rune Klevstad

KART OG OPPMÅLING. Fagansvarlig Rune Klevstad KART OG OPPMÅLING Fagansvarlig Rune Klevstad 1 HOVEDARBEIDSOPPGAVER Oppmålingsforretninger Matrikkelføring Adressering Ajourhold av kartverket Seksjonering Publikumskontakt 2 DISPOSISJON Kommunalt kartverk

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

Førebels sluttrapport. Plan og temadataprosjektet, Hordaland 2007 2010

Førebels sluttrapport. Plan og temadataprosjektet, Hordaland 2007 2010 Førebels sluttrapport Plan og temadataprosjektet, Hordaland 2007 2010 09.12.2010 INNHALD 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Forprosjekt... 3 3. Formål med prosjektet... 3 3.1 Organisering av prosjektet...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

GEODATAPLAN 2007-2010 SOGN OG FJORDANE HORDALAND

GEODATAPLAN 2007-2010 SOGN OG FJORDANE HORDALAND GEODATAPLAN 2007-2010 SOGN OG FJORDANE HORDALAND INNHALD 1 Strategiske val komande år og i 4-års perioden...4 2 Norge digitalt samarbeidet i fylka...5 2.1 Mål med geodataplanen... 5 2.2 Om Norge digitalt...

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001 Samarbeidsavtale LACH0001 Side 1/13 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1. Parter... 3 1.2. Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1. Etablering av LAS-data/høydedata... 3

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune Asbjørn Borge Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

Endeleg geodataplan for Rogaland godkjend av fylkesgeodatautvalget 29. oktober 2015. i Rogaland

Endeleg geodataplan for Rogaland godkjend av fylkesgeodatautvalget 29. oktober 2015. i Rogaland i Rogaland Geodataplan for Rogaland fylke 2016-2019 Innleiing Geodataplanen skal vere ein sentral reiskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Rogaland. gruppa for geodataplanen er Norge

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

GEODATAPLAN FOR ØSTFOLD FYLKE 2013-2016

GEODATAPLAN FOR ØSTFOLD FYLKE 2013-2016 GEODATAPLAN FOR ØSTFOLD FYLKE 2013-2016 Side 1 av 40 INNHOLD 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I ØSTFOLD FYLKE... 5 2.1 BAKGRUNN... 5 2.2 GEODATALOVEN...

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2014-2017 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2014-2017 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2014-2017 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

1. Sammendrag. SETT inn logoene her?

1. Sammendrag. SETT inn logoene her? Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 3. Geovekst-samarbeidet... 4 4. Organisering... 5 5. Finansiering og rettigheter... 5 6. Standardisering... 6 7. Primærdata... 6 8. FDV-avtaler effektivisert

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

GEODATAPLAN FOR NORD-TRØNDELAG 2013-2016

GEODATAPLAN FOR NORD-TRØNDELAG 2013-2016 GEODATAPLAN FOR NORD-TRØNDELAG 2013-2016 Side 1 av 33 INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKET 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I NORD-TRØNDELAG... 4 2.1 BAKGRUNN...

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning Førde kommune Heimel: Fastsett av Førde Bystyre dd. månad 20xx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Diverse info. Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen

Diverse info. Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen Diverse info Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen Agenda Norge digitaltmøte 10.00 Diverse info v/liv Iversen 10.15 Geodataplan 2014 2017 v/jon Endre Kirkholt 10.50 Pause 11.00 Matrikkelen

Detaljer

GEODATAPLAN FOR ROGALAND FYLKE

GEODATAPLAN FOR ROGALAND FYLKE i Rogaland GEODATAPLAN FOR ROGALAND FYLKE 2015 2018 Innledning Geodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt samarbeidet i Rogaland. gruppen for geodataplanen er

Detaljer

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Anne Guro Nøkleby 20 juni - 2012 Plandataforum 18. mars 2013 10.00-10.15 Innledning og oppstart Anne Guro Nøkleby - Ny organisasjon

Detaljer

Nye datasett TraktorvegSti og Ruter: innhald og forvaltning. Sverre Steinnes, Geovekst-vedlikehaldsårsmøter i Møre og Romsdal. April 2015.

Nye datasett TraktorvegSti og Ruter: innhald og forvaltning. Sverre Steinnes, Geovekst-vedlikehaldsårsmøter i Møre og Romsdal. April 2015. Nye datasett TraktorvegSti og Ruter: innhald og forvaltning Sverre Steinnes, Geovekst-vedlikehaldsårsmøter i Møre og Romsdal. April 2015. FKB-Traktorveg Sti bakgrunn og innhald Etablert som eige FKB-datasett

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

FGU Buskerud 21.10.2015. Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage

FGU Buskerud 21.10.2015. Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage FGU Buskerud 21.10.2015 Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage Kartverket Norge digitalt Geovekst Forvaltning, drift og vedlikehold Vår organisasjon Landdivisjonen Kartverket Oslo Fylkeskartkontoret

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Hadeland Dato 09.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg ønsket

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kvifor standardisere plandata? Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1)Lovpålagt 2) Lett å lese 3) Lett å dele Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet

Detaljer

GEODATAPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE 2014-2017

GEODATAPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE 2014-2017 GEODATAPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE 2014-2017 Godkjent av Geodatautvalget 22.10.2010 Godkjent i Geodatautvalget: 22.10.2013 Side 1 av 55 INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

GEODATAPLAN FOR VESTFOLD og TELEMARK 2016-2019. Geodataplan for Telemark og Vestfold 2016 2019 Side 1 av 56

GEODATAPLAN FOR VESTFOLD og TELEMARK 2016-2019. Geodataplan for Telemark og Vestfold 2016 2019 Side 1 av 56 GEODATAPLAN FOR VESTFOLD og TELEMARK 2016-2019 Side 1 av 56 INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I TELEMARK OG VESTFOLD...

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling NOTAT Dok. ref. Dato: 10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 Adresseforskrift for Stryn kommune 1. Føremål og omfang Føremålet med forskrifta er å legge til rette

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 13. mai 2014 Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) KMD Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene Per Vallner (Fylkesmannen

Detaljer

i Rogaland GEODATAPLAN FOR ROGALAND FYLKE 2014 2017

i Rogaland GEODATAPLAN FOR ROGALAND FYLKE 2014 2017 i Rogaland GEODATAPLAN FOR ROGALAND FYLKE 2014 2017 Innledning Geodataplanen skal være et sentral redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt samarbeidet i Rogaland. gruppen for geodataplanen er

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Anne Guro Nøkleby GEODATAPLANEN Geodataplanen har en gyldighet på 4 år Hvert fylke har sin Geodataplan som blir revidert en gang i året. Gjennomføring

Detaljer

Konfliktforebygging i planprosess og plangjennomføring Plankonferansen i Hordaland 2013 29.10.2013

Konfliktforebygging i planprosess og plangjennomføring Plankonferansen i Hordaland 2013 29.10.2013 Konfliktforebygging i planprosess og plangjennomføring Plankonferansen i Hordaland 2013 29.10.2013 Leiv Bjarte Mjøs Førsteamanuensis Institutt for byggfag Ulike typar av kart Grunnkart viser registrerbare

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett:

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett: Sogn Regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Dei Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum Møtedato: 31.08.2007 Tid: 09:30-14:00 Desse møtte: Olav

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

GEODATAPLAN FOR NORDLAND FYLKE 2010-2013

GEODATAPLAN FOR NORDLAND FYLKE 2010-2013 GEODATAPLAN FOR NORDLAND FYLKE 2010-2013 Geodataplan Nordland 2010 2013 Omforent plan Side 2 GEODATAPLANEN FOR NORDLAND INNHOLD. INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG... 5 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune GEODATAPLAN FOR TANA KOMMUNE 2010-2014 LS/UTV 19.OKTOBER 2010 Bakgrunn for planen Det har skjedd en rivende teknologisk utvikling innenfor bruk, framstilling og behov for geodata

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

GEODATAPLAN Nord-Trøndelag 2015-2018. Omforent

GEODATAPLAN Nord-Trøndelag 2015-2018. Omforent GEODATAPLAN Nord-Trøndelag 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I NORD-TRØNDELAG FYLKE... 4 2.1 BAKGRUNN... 4

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Status. Pågående prosjekt. Plan 2017, 2018, 2019

Status. Pågående prosjekt. Plan 2017, 2018, 2019 Årsmøte Hardanger-Voss mars 2016 Status Pågående prosjekt Plan 2017, 2018, 2019 Status Pågående prosjekt GEOVEKSTPROSJEKT 2014 SF Sogndal Aurland Lærdal 2014 FKB-B/ORTOFOTO 273 km2 FKB-B/Ortofoto 10cm

Detaljer