Årsmelding for Norkirken Bergen 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Norkirken Bergen 2009"

Transkript

1 Årsmelding for Norkirken Bergen 2009 HOVEDTREKK Norkirken Bergen er bare 7 år og likevel kjennetegnes året 2009 av at gammel og ny Dd lever side om side. Det har vært uiordrende å legge bak seg årene med flere gudstjenester samme søndag, en ledermodell med krevende struktur og det faktum at antall deltakere på gudstjenestene er redusert. SamDdig med deoe ser vi stadig nye ansikt, smioende entusiasme og at nye ledere tar ansvar. En form for sorgprosess knyoet Dl det som har vært lever sammen med håpefulle tegn på en ny Dd. Visdommen ligger i å ha reo fokus i en Dd der mye krever vår oppmerksomhet. Situasjonen i menigheten gir en anledning Dl å spørre om hva som teller, og hvem vi teller? OQe vil gudstjenestetall være det første vi griper Dl for å beskrive menighetens Dlstand. Det er vikdge tall, men langt fra de eneste, og kanskje heller ikke de aller vikdgste. Det er gledelig og utrolig verdifullt at medlemmer i menighetens kjernetropp som har vært med i årevis også blir stående gjennom vanskelige perioder når det røyner på. Det er oppmuntrende å se at nye mennesker tar eierskap Dl menigheten og dens visjon, og også trekker nye mennesker med seg. Vi verdseoer og teller alle de tegn vi ser på endret atmosfære og kultur i form av villighet Dl å tjene, fokus på å nå nye med Guds godhet og en oppmuntringskultur der man heier hverandre fram. Vi måler altså Norkirken Bergen på de mange parametre som vi mener har betydning. Vi måler også Norkirken Bergens virksomhet på vårt eget kursvalg og evnen Dl å holde kursen. Vi har ikke nådd målet, men vi er på reo vei, vi er på reo kurs. Norkirken Bergen har mange oppgaver som venter. Den vikdgste oppgaven er selve oppdraget Jesus gav oss. Gud elsker mennesker, så høyt at han gav oss Jesus. Joh Vi vil være en del av Gud gjør, derfor vil også vi elske mennesker Dlbake Dl livet med Ham - for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 1. SAMMEN OM Å NÅ UT 1.1 STORGRUPPER En storgruppe er et fellesskap som er formet ut fra en visjon om å gå og nå ut med evangeliet Dl en bestemt målgruppe. Storgruppen er en form for et misjonalt, mellomstort fellesskap på inndl 50 personer. Den lever normalt i en samhandling med disippelgjørende smågrupper. 1

2 I 2009 har storgruppevirksomheten være knyoet Dl Taste of Norway, Familiegruppen, Første Skanse, flere hybelkvelder og Alphakurs. Storgruppene er fellesskap som hjelper hverandre å nå ut Dl nye mennesker med Jesus og fellesskap. Erkjennelsen i løpet av 2009 er at det er krevende å løqe både det misjonale aspektet og også finne en form på det misjonale fellesskapet som fungerer. Der er gjemt en skao i denne måten å leve sammen i misjon på, men arbeidet for å profilere det misjonale og forme gode misjonale fellesskapsuorykk må arbeides videre med. Agenda1 neoverket er en god hjelp i deoe. Målet er at deltakerne i storgruppene er antallsmessig størst og at de fungerer som portaler inn Dl fellesskap og disppelgjøring i smågrupper. 1.2 Momentum Både på våren og høsten 2009 ble Momentum arrangert for å hjelpe oss videre med å utvikle storgrupper og leve misjonalt. I mars fikk vi besøk av Mal Calladine og Phil Kelly fra The Order of Mission i Bristol, i oktober hadde vi besøk av Hanne Therese Cave og Sam Lovell med team fra Imikirken. I løpet av den helgen gikk Momentumdeltakerene ut for å velsigne byen gjennom å be for syke i Bergen sentrum for, pusse opp barnehage og feie gatene. 1.3 Internasjonalt Norkirken Bergen støoer Normisjons ledertreningsprosjekt Nehemja i Guayaquil i Ecuador. DeOe er en profilert disippelskole som arbeider teo med de lokale kirkene, og trener ledere som skal gi det videre lokalt. Norkirken Bergen sendte også i 2009 et sommerteam Dl Petrozavodsk og Ulyanovsk i Russland for å bidra på språkleir for barn og ungdom. På disse leirene undervises det i engelsk med Bibelen som selve undervisningsboken. På denne måten blir mange russiske ungdommer kjent med Jesus for første gang og tar imot ham som sin Frelser. 2. VI HJELPER HVERANDRE Å FØLGE JESUS 2.1 SMÅGRUPPER Smågruppen er et sted for å dele Guds ord, dele liv og be sammen. Gruppen kjennetegnes av nærhet og ansvarlighet. I rammen av et trygt fellesskap hjelper vi hverandre å følge Jesus i enda større grad. I 2009 har vi fokusert på smågruppens innhold og forenklet det Dl at det handler om å dele og be sammen. Vi deler fra Guds ord og fra vårt eget liv med Gud. Vi ber sammen, for hverandre og for andre aktuelle saker. I deoe ligger det en tydeliggjøring av at vi selv er bidragsytere i smågruppen gjennom neoopp selv å dele og å be. Norkirken er velsignet med fantasdske smågruppeledere som prioriterer å lede sine brødre og søstre i troen gjennom smågruppesamlinger i hverdagen. Smågruppelederne har gjennom ledersamlinger fåo undervisning om smågruppens innhold og hensikt og blio uiordret Dl å lede smågruppene sine i deoe. Når gruppene vokser seg store, er det naturlig å dele seg, og vi oppmuntrer Dl deoe. 14 grupper var DlknyOet Norkirken i 2009 mot 18 grupper i personer var med i smågruppene i 2009 mot 126 i

3 10 av gruppene består av både kvinner og menn. Videre hadde vi 2 kvinnegrupper og 2 mannsgrupper. Gruppelederne oppmuntres Dl å vurdere å dele gruppene i kvinne- og mannsgrupper når det blir Dd for gruppedeling. Selv om blandede grupper kan fungere meget godt, kan det også i mange Dlfeller kan være leoere å fokusere og å komme dypere inn på livet når gruppenes medlemmer er av samme kjønn. 3. MØTE GUD, MØTE MENNESKER 3.1 GUDSTJENESTER Gjennom gudstjenestene i Norkirken Bergen vil vi ære og tjene Herren med glede Salme I lovsang, forkynnelse, naoverd, forbønn og kafé har vi som menighet en felles arena for møtet med Gud og hverandre slik at vi kan grunnfeste, forme, utruste og sende. Norkirken Bergen feiret sine gudstjenester i Kristent Fellesskaps lokaler i Møllendalsbakken 6. Lokalitetene er store og funksjonelle. Vi er takknemlige for godt og konstrukdvt samarbeid med Kristent Fellesskap. Forming av nye gudstjenesteteam har fungert godt. Mellom 40 og 50 medarbeidere er knyoet Dl ulike oppgaver i forbindelse med gudstjenestene i Dllegg 3 lovsangsteam med medarbeidere. 3.2 StaDsDkk GjennomsniOelig antall gudstjenestedeltakere i 2009 var 119. Gudstjenestedeltakelsen er lav sammenliknet med Ddligere år. De fleste gudstjenestedeltakerne er mellom 20 og 35. Vi har hao en gudstjeneste klokken 17:00. DeOe har vært mindre ressurskrevende og mer samlende for menigheten som helhet. 3.3 Lovsangsarbeidet Norkirkens lovsangsarbeid har blio mer sammensveiset i Selv om vi fortsao opererer med faste team, har opplevelsen av at vi er eo stort fellesskap vokst sterkere fram i løpet av året. Flere gode Dng har bidrao Dl denne utviklingen. På Momentum- fesdvalene i mars og oktober saoe vi sammen større fellesteam med 3

4 musikere og sangere fra de ulike teamene. Oppstarten av Living room i september har vært veldig lærerikt for lovsangslederne, og også hao en betydning for lovsangen på gudstjenestene våre. Månedlige fellessamlinger for alle i lovsangsarbeidet, så vel som bønn- og lovsangssamlinger hjemme hos folk, har også vært veldig posidve inidadv. Da året begynte hadde vi fem lovsangsteam knyoet Dl gudstjenesten vår. To av disse ble slåo sammen Dl eo team i januar, og to andre team gav seg i august eoer flere år med solid innsats. SamDdig kom et helt nyo team Dl. Dessuten har gospel- og lovsangskoret Seraf ledet forsamlingen i Dlbedelse på flere gudstjenester. I løpet av året har ni personer hao tjeneste som lovsangsleder, og rundt 30 personer har vært faste medarbeidere i lovsangsarbeidet. Seraf kan også telles med her, og da er tallet på rundt 50 medarbeidere. Lovsangslederne har deltao på de felles teamledersamlingene for alle ledere i gudstjenesten. Vi har dessuten tao inidadv Dl og deltao på ledersamlinger i regi av Lovsang Bergen, blant annet sammen med et lovsangsteam fra Hillsong London. Og på neoverkssamlingen Dl Agenda 1 i september var det lovsang og Dlbedelse som stod i fokus. Gjennom store deler av året jobbet Seraf med juleplaten som ble utgio mot sluoen av året. Innsatsen har vært enorm, og resultatet er det all grunn Dl å være stolte av. I Dllegg Dl de årvisse julekonsertene, som i år ble gjennomført i Salem, holdt Seraf også en vårkonsert på Ynglingen i mai. 3.4 Søndagsskolen Kongebarna I 2009 hadde kongebarna 16 registrerte barn. Det var rundt D barn på hver samling. Gjennom året har de 7-8 medarbeiderne gjort en fantasdsk jobb med å lære barna om Jesus. Lokalene passer perfekt for Kongebarna, og de stortrives med boltremulighetene. At vi har hao en trygg og fast kjerne er også veldig bra. Vi ser ut Dl å ha mistet noen faste i løpet av høsten, deoe kan skyldes Ddspunktet for gudstjenesten. 4. Kirkelige handlinger. Det er foretao 1 dåp i Norkirken Bergen i Living room. 16.september startet Living room i Møllendalsbakken 6, og har hao ukentlige samlinger siden. Living room er en åpen samling med fokus på Gud i lovsang og bønn. Det er et sted for å være i Guds nærvær, og det preges av at lovsangen lyder kondnuerlig. Et team på ca. 10 personer deler på ansvaret for samlingene. Frammøtet varierer mellom 5 og 20 personer. Living room ser ut Dl å bli en inspirerende og nødvendig livsnerve i menigheten. 6. NeOverk Norkirken Bergen er med i forsamlingsneoverket i Normisjon og tar ansvar gjennom ledergruppen i neoverket. I 2009 knyoet Norkirken Bergen seg også Dl Agenda1 som er Imi- kirkens neoverk for utvikling av misjonale fellesskap. Prosessen i Agenda1 er den samme som i ECPN(Europeen Church PlanDng Network), og der er 3 neoverkssamlinger i året. NeOverket hjelper oss Dl å utvikle menighetens misjonale profil og holde oss ansvarlig på planene som blir lagt. 7. Økonomi Inntektene ble i 2009 på Dl sammen kroner. 97% av inntektene kommer gjennom trofaste givere og offer på gudstjenestene. Den faste givertjenesten ble i ,4 millioner kroner, mot budsjeoert kroner. Offer ved gudstjenestene lå på kroner i snio per søndag. Totalt kroner mot budsjeoert kroner. Kostnadene i 2009 ble på Dl sammen kroner. Personalkostnadene ble på ca kroner, mot budsjeoert kroner. Vi har gio vekk Dl sammen kroner. DeOe utgjør 9,81% av de totale inntektene. Det er brukt ca kroner Dl kurs og opplæring. Disse er brukt i forbindelse med 4

5 læringsfellesskapet Agenda1, forsamlingskonferansen i Normisjon, og Dl Momentum. NyO i 2009 er at en gruppe sponsorer i menigheten bidrar med kr ,- i Dllegg Dl de for å sende ledere på ulike kurs og konferanser Dl inspirasjon og utvikling. Kostnader Dl leie av lokaler er på ca kroner, mot budsjeoert kroner. I 2009 fikk vi et negadvt resultat på kroner. 8. Lederutvikling Høsten 2009 startet Norkirken Bergen med Knutepunkt. Det er en samling for teamledere, smågruppeledere og storgruppeledere der man bygger fellesskap, seoer felles kurs, og rapporterer fra ulike ansvarsområder. Erfaringen så langt er at deoe er både nødvendig og inspirerende. 9. Medlemmer Ved inngangen Dl 2009 hadde Norkirken Bergen 169 medlemmer, og ved utgangen av året 132 medlemmer. 42 sluoet som medlemmer og 5 ble medlemmer i løpet av året. DeOe er forventede tall i en menighet der vi forstår oss selv som sendemenighet i vid forstand. Vi gleder oss over at medlemmer reiser Dl andre steder enten for å bidra i lokale menigheter eller plante nye fellesskap. Noen få har sluoet fordi de kjente på at de hadde for store uiordringer i sin Dlhørighet Dl menigheten. Det er alldd en sår prosess for alle parter, men også i deoe gjør vi det vi kan for å velsigne alle med fred - videre i livet med Gud. Høsten 2009 vedtok styret ny visjonsformulering sammen med en revisjon av verdibasis for menigheten. I den forbindelse ble det arrangert 3 medlemskurs På samme kurs for gamle og nye medlemmer. Svært få eksisterende medlemmer deltok. Med en vidersending av medlemmer på 22% og en Dlvekst i nye medlemmer på kun 4% er det tydelig at vi for øyeblikket er bedre på å sende enn på å inkludere nye. Vi uiordres alle Dl å få flere med oss inn i fellesskap og inn i medlemsskap i menigheten. 10. Ansatte Norkirken har i 2009 hao følgende faste ansaoe: Svein Høysæter i 100% sdlling som hovedpastor og daglig leder. MarDn Olsen i 100% sdlling som administradv leder, gudstjenesteansvarlig og på høsten også smågruppeansvarlig. Hildegunn Hammer i 40% sdlling som smågruppekoordinator fram Dl hun sluoet juni KrisDan Bjørkhaug i 50% sdlling som storgruppeansvarlig fram Dl han sluoet i desember Thomas Hammer i 25% engasjementssdlling som ansvarlig for lovsang og informasjonsarbeid. 11. Styrearbeid Årsmøtet 11. mars 2009 valgte å velge et styre for et år. DeOe styret ble bedt om å ivareta hovedsstyrets, lederskapets og driqsstyrets oppgaver i henhold Dl vedtektene, samt jobbe med ny ledermodell for Norkirken Bergen. Styret (inkl hovedstyret januar- februar 2009) har hao 11 møter med Dlsammen 53 saker. Det har blant annet vært jobbet med ny ledelsesstruktur mv, årsmøterelaterte saker, visjon og verdier, handlingsplan, økonomi, medlemskurs, Europamisjon og ny logo. I forhold Dl saksbehandling, har det flest ganger vært jobbet med ny ledelesstruktur mv, handlingsplan samt årsmøterelaterte saker. 5

6 Bergen, 6. april

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig!

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! VISJON Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! GODHET Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden GUNNAR WAREBERGSGT.

Detaljer

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i 2001. Vi gjør med

Detaljer

Årsmelding 2011. Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Årsmelding 2011. Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet ByMenigheten - Sandnes Vår visjon: At nye mennesker skal komme til tro på Jesus Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet Våre verdier Raus Utrustende Utadrettet ByMenigheten

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD SMART- Metodistkirken i Larvik Nr. 4-2014 PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen.

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2013 Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. Fork 11,7 2 Familiefokus har som mo o: Ny liv, Nye hjem. Det å få mer kunnskap om samlivsspørsmål og god kommunikasjon

Detaljer

dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler

dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler Foto: Fedor Duhrmann Are you the next wave? JEG SÅ PLUTSELIG FOR MEG ET VERDENSKART MEN KARTET VAR LEVENDE OG BEVEGET SEG! DET VAR UNGDOMMER

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Å gjøre mennesker til disipler i en ny tid - fellesskaps- og medarbeiderutvikling

Å gjøre mennesker til disipler i en ny tid - fellesskaps- og medarbeiderutvikling Å gjøre mennesker til disipler i en ny tid - fellesskaps- og medarbeiderutvikling Av Reidar Hillesund Vi står overfor et paradigmeskifte (endring av et grunnsyn) i forhold til menighetstenkning. Nye generasjoner

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

Følger kallet til Colombia

Følger kallet til Colombia Nyhet: Ny rådgiver for menighetene 1-2015 Årgang 112 MENIGHETEN: Stavanger 2020 og egen vekstkurve Portrettet: Følger kallet til Colombia Hovedsak: Søndagsskolen bygger barnas tro Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4)

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4) februar 2015 Nr 1 Årgang 89 Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Rapport fra Paris (s4) Folkehøyskole i Kristiansand (s9) Tur til Sibir (s13) Foto: Harald Flå 2 Pastorens

Detaljer