Kurs i hverdagsmatematikk. tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i hverdagsmatematikk. tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter"

Transkript

1 Kurs i hverdagsmatematikk tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter

2 Kurs i hverdagsmatematikk tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter Vigdis Lahaug 1

3 Forord Våren 2007 fikk Bergen Voksenopplæring midler fra «Program for basiskompetanse i arbeidslivet» (BKA) for å utvikle og gjennomføre kurs i hverdagsmatematikk for arbeidslivet. Opplæringen skulle bygge på de da nyutviklede kompetansemålene i hverdagsmatematikk. Bergen voksenopplæring gjennomførte ett kurs i hverdagsmatematikk for ansatte på Neumann bygg og ett for renholdsarbeidere i Bergen kommune. Vera Bruun og Karl Henrik Stensaker var lærere i prosjektet. Erfaringene fra de to kursene var interessante, og Vox mener at de kan være nyttige og relevante for andre som skal tilby kurs i hverdagsmatematikk i bedrifter. Vi håper at denne rapporten kan bidra til at det blir utviklet nye, gode kurs i hverdagsmatematikk i arbeidslivet. Vox har skrevet rapporten på bakgrunn av dokumentasjon fra Vera Bruun ved Bergen Voksenopplæring. 2

4 Sammendrag Bergen Voksenopplæring utviklet og gjennomførte kurs i hverdagsmatematikk for ansatte i Neumann bygg og i en avdeling i Bergen kommune våren De ansatte som deltok fra Bergen kommune var minoritetsspråklige og fikk opplæring på nivå 1 og 2 i kompetansemålene. De ansatte fra Neumann bygg hadde norsk som morsmål og fikk opplæring på nivå 2 og 3. Kursene ble gjennomført i samarbeid med Vox og de ansattes ledere på bedriftene. Gjennom dette samarbeidet ble kursenes innhold og mål tilpasset de ansattes behov i hverdagen og kompetansemålene i hverdagsmatematikk. Både lærerne, deltakerne og bedriftslederne opplevde kursene som positive og nyttige. Kursene inspirerte også arbeidsgiver til å se på mulighetene for nye kurs i hverdagsmatematikk i bedriftene. Suksessfaktorer: deltakerne hadde mulighet til å påvirke innholdet i opplæringen lærerne hadde tilgang på varierte oppgaver innholdet i opplæringen var relevant for deltakernes arbeidshverdag arbeidsformen la vekt på bruk av mye samtale oppgavene var tilpasset deltakernes nivå 3

5 Kurs i hverdagsmatematikk for lageransatte i en byggvarebedrift Innledning Bergen Voksenopplæring ved Vera Bruun samarbeidet med Neumann Bygg for å tilby en gruppe ansatte i lageravdelingen kurs i hverdagsmatematikk. Syv lageransatte deltok på kurset. Bakgrunnen for samarbeidet var at bedriften opplevde at en del ansatte hadde behov for en oppgradering av matematiske kunnskaper og ferdigheter for å utføre arbeidet bedre. Bergen Voksenopplæring skreddersydde et kurs der innholdet og målene var tilpasset de ansattes behov i hverdagen og kompetansemålene i hverdagsmatematikk. Forarbeid Bergen Voksenopplæring ønsket å ha et relativt ferdig utviklet kurs på plass før de kontaktet Neumann Bygg. Før de tok kontakt med bedriften, måtte de derfor bruke tid på å sette seg inn i kompetansemålene for hverdagsmatematikk og lese om erfaringer med opplæring i hverdagsmatematikk for voksne i Norden og Europa. 1 De skisserte hvordan de kunne organisere kurset, og drøftet spørsmål av mer pedagogisk og didaktisk art, blant annet i hvilken grad det var mulig å bruke et ferdig utviklet kursopplegg til ulike bedrifter. De diskuterte også hvordan kompetansemålene kunne brukes til å utforme en bedriftsintern opplæring, og hvilke faglige utfordringer de ville møte i arbeidet med deltakergruppen. De inngikk deretter et samarbeid med Neumann Bygg om kurs i hverdagsmatematikk som innebar en videre konkretisering av kursets innhold og mål. Kursorganisering Bergen Voksenopplæring utformet matematikkurset i samarbeid med ledelsen i Neumann Bygg. Om organiseringen av kurset: Kurset ble holdt i lokalene til bedriften. Det ble gjennomført i arbeidstiden. Omfanget av kurset var 1,5 timer 2 to ganger per uke. Kurset varte 10 uker. Kartlegging Den kursansvarlige og skolens rektor besøkte bedriften sammen for å få et inntrykk av behovet der og for å sørge for at opplæringen ble forankret på ledernivå. De møtte ledelsen og fikk en omvisning i ulike avdelinger så de kunne observere bruken av hverdagsmatematikk i bedriften. Læreren snakket også med de ansatte om hva slags arbeidsoppgaver de utførte. Læreren la vekt på å ikke spørre direkte om de ansattes regneferdigheter, men spurte heller om hva slags 1 For eksempel stoff om «numeracy» på og om «numeralitet» på 2 Dvs. to skoletimer to ganger per uke, totalt 40 timer. 4

6 regneoperasjoner de gjorde i arbeidet. Innsikten i de ansattes arbeidshverdag la grunnlaget for den videre kartleggingen av matematikkferdighetene og planleggingen av kursinnholdet. Bedriften hadde i forkant av kartleggingen arbeidet med ulike former for motivasjonstiltak over en periode, og de ansatte meldte seg frivillig til kartleggingen. Det var bedriften selv som organiserte kartleggingen, mens lærerne gjennomførte den og vurderte resultatene. For å kartlegge de ansattes matematikkunnskaper brukte lærerne disse kartleggingsverktøyene 3 : «Kartlegging av tallforståelse og tallbehandling» «Kartlegging av matematikkferdigheter i dagliglivet» I tillegg skulle de ansatte svare på et spørreskjema om hva de ønsket å lære mer om, samt gjøre en oppgave om utregning av areal knyttet til arbeidsplassen. Det var 20 ansatte som ble kartlagt, og kartleggingen ble gjennomført på to dager à tre timer. Bergen Voksenopplæring sendte deretter invitasjon med kartleggingsresultater hjem til de 15 som viste at de kunne ha nytte av et kurs. Sju av de ansatte meldte seg deretter på kurset. Mål for deltakerne Kartleggingstestene viste at de ansatte generelt hadde gode regneferdigheter, og at deltakerne i hovedsak trengte opplæring for å nå nivå 3 i kompetansemålene i hverdagsmatematikk. På spørreskjemaet uttrykte deltakerne at de ønsket å lære mer om utregning av areal, volum, geometriske figurer som blant annet sylinder og prisme, målinger og beregninger, prosent, vinkelberegning, algebra og ligninger. De knyttet ønsket om økt kompetanse både til praktisk regning i hverdagen og på arbeidsplassen, men også til «skolematematikk» for å kunne hjelpe egne barn på skolen eller ta videre utdanning selv. 3 Disse to kartleggingsverktøyene var utviklet av Vox, men er nå slått sammen i ett verktøy: Kartleggingsverktøy for hverdagsmatematikk, se 5

7 På bakgrunn av kartleggingstestene, bedriftsbesøket og de ansattes egne ønsker valgte lærerne disse kompetansemålene innenfor områdene tall og måling: NIVÅ 3 Forstår og bruker sammensatt matematisk informasjon aktivt til å trekke egne slutninger og kommunisere selvstendig Tall På dette nivået skal den voksne kunne beskrive posisjonssystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent bruke enkle formler for beregning av størrelser som areal og omkrets sette opp enkle budsjett og gjøre beregninger rundt privatøkonomi Måling På dette nivået skal den voksne kunne velge passende måleenheter og foreta omregning av enheter for lengde, vekt, areal og volum måle og regne ut areal og volum sammenligne resultater og foreta hensiktsmessige valg Innhold og læremidler På bakgrunn av kartleggingen lagde læreren et kursinnhold som la vekt på bruk av måleenheter og utregninger av volum og areal som deltakerne hadde bruk for i arbeidet. Hun valgte også emner knyttet til «skolematematikk». I første del (uke 1 4) av det 10 uker lange kurset arbeidet deltakerne med emner knyttet til området tall i kompetansemålene. I uke 1 og 2 arbeidet de med: symboler de fire regneartene knyttet opp mot hverdagsmatematikk titallsystemet «det magiske kvadratet» overslagsregning I uke 3 og 4 arbeidet de med emnet økonomi: bruk av kalkulator prosent 6

8 I resten av kurstiden arbeidet deltakerne med emner innenfor området måling i kompetansemålene: I uke 5 10 arbeidet deltakerne med areal omkrets volum vinkler og sider i en rettvinklet trekant med bruk av Pythagoras setning bruk av formler omregninger mellom blant annet kvadratmeter og dekar Læreren lagde praktisk rettede oppgaver knyttet til arbeidsoppgaver i virksomheten, som for eksempel bruk av pakksedler ved varemottak og vareutlevering, og hentet regneoppgaver fra blant annet Elektronisk Undervisningsforlag AS digitale oppgavesamling til boka Grunntall 10. Arbeidsform På nivå 3 i kompetansemålene er det et mål at den voksne aktivt skal kunne trekke egne slutninger og kommunisere selvstendig om hverdagsmatematiske emner. Læreren la derfor vekt på at arbeidsformen på kurset skulle bidra til dette. Hun la opp til at deltakerne skulle tenke over og drøfte egne måter å løse matematiske problemstillinger på, og stilte spørsmål som: «Hvorfor er det slik? Hvordan kom du fram til løsningen?» Deltakerne drøftet dette både med læreren og i grupper. Vanligvis startet kurset med at læreren ga en introduksjon til en problemstilling som deltakerne deretter arbeidet med. Problemløsningsoppgavene var knyttet både til hverdagslivet, til generelle matematiske problemstillinger og til konkrete utfordringer i bedriften. Deltakerne kom også med innspill underveis til hva de ønsket å lære mer om. 7

9 Eksempler på oppgaver som ble brukt i opplæringen: Eksempel på deltakerstyrt og praktisk tilnærming i opplæringen En av kursdeltakerne, en snekker, fortalte at han hadde hatt et problem i forbindelse med byggingen av en hytte. Da han skulle regne ut hvor stor vinkel han skulle ha på taksperret, viste det seg at han hadde glemt den såkalte Lindefjell-vinkelen. «Lindefjeld-vinkelen» er en vinkel håndverkere bruker for enkelt å finne eller lage ulike vinkler uten å måtte foreta beregninger. (Se Kursdeltakeren ønsket å lære mer om bakgrunnen for Lindefjeld-vinkelen og hvordan han kunne beregne vinkler uten dette verktøyet. Med utgangspunkt i dette problemet arbeidet deltakerne med temaet beregning av vinkler og sider. Læreren brukte ulike kilder for å belyse problemet, blant annet en tekst fra emneheftet i Matematikk. Geometri 3 (Læremiddelforlaget, s. 95). «Han/hun bruker noen faste mål for nøyaktig å få 90º. Fra hjørnet måler han/hun 3 m utover den ene veien og 4 m utover den andre. Deretter måler han/hun på tvers mellom disse punktene. Dersom han/hun har målt rett, er det 5 m mellom punktene.» På bakgrunn av denne teksten diskuterte deltakerne og læreren hvordan de brukte matematikk i hverdagen uten å kunne teori. Deltakerne lærte videre om Pythagoras setning og om trigonometri. Læreren brukte også to artikler i fagtidsskriftet Tangenten om utregning av takvinkler og taksperre for å belyse problemet. (Tangenten nr. 3/1994 og Tangenten nr. 1/2005, «Takvinkler til besvær?», Reidar Mosvold (72 siders pdf): Evaluering Læreren opplevde det som motiverende og interessant å utvikle og tilby opplæring i hverdagsmatematikk i samarbeid med bedriften, men pekte på enkelte utfordringer når det gjaldt organiseringen av kurset: Kurset ble holdt på den mest hektiske tiden av året og på den travleste tiden av dagen, noe som førte til noe fravær. Læreren hadde ikke arbeidet med kompetansemålene i hverdagsmatematikk tidligere og heller ikke med matematikkopplæring for voksne innenfor denne bransjen. Dette ga visse didaktiske utfordringer: Det var en utfordring å tilpasse opplæringen til deltakernes praktiske tilnærming til matematikk. Det var en utfordring å tilpasse opplæringen i hverdagsmatematikk til deltakernes fagspråk og fagområde. 8

10 Evalueringen etter kurset viste at deltakerne hadde fått gjennomgått det de ønsket, og at de hadde hatt godt utbytte av kursopplegget. De hadde ikke hatt noen problemer med å løse oppgaver med ulik vanskelighetsgrad innenfor temaene. Bedriftsledelsen var godt fornøyd med kurset og kunne tenke seg flere lignende kurs. Læreren opplevde at deltakerne var aktive, interesserte og ivrige. Det er flere grunner til at kurset ble vellykket, og i rapporteringen ble det blant annet pekt på disse suksessfaktorene: Deltakerne hadde mulighet til å forme innholdet i opplæringen gjennom spørreskjemaet og aktiv deltakelse på kurset. Lærerne lagde problemstillinger og oppgaver som var nært knyttet til deltakernes arbeidsoppgaver i bedriften. Lærerne hadde i tillegg god tilgang på varierte oppgaver i eksisterende læremidler. 9

11 Kurs i hverdagsmatematikk for renholdsarbeidere Innledning Bergen Voksenopplæring ved Vera Bruun og Karl Henrik Stensaker samarbeidet våren 2007 med Nygård skole for å tilby kurs i hverdagsmatematikk for en liten gruppe renholdere. Disse renholderne deltok fra før i et større kurstilbud for minoritetsspråklige i Bergen kommune. 4 Dette kurstilbudet var rettet mot ansatte med stort behov for å videreutvikle både muntlige og skriftlige språkferdigheter for kunne fungere godt i jobben. Forarbeid De to lærerne fra Bergen Voksenopplæring samarbeidet i god tid før kurset for å kartlegge deltakerne, planlegge kursinnholdet og lage et oppgavehefte for kurset. I arbeidet med oppgaveheftet bygget de på erfaringer fra kurs i hverdagsmatematikk for renholdere i Danmark og på informasjon de fikk fra renholdslederen om de ansattes matematikkbehov. Kursorganisering Matematikkurset ble utformet i samarbeid med lærerne fra Nygård skole fordi matematikkurset skulle passe inn i det kursopplegget de ansatte deltok i fra før. Om organiseringen av kurset: Kurset ble holdt i lokalene til Nygård skole. Det ble gjennomført i arbeidstiden. Omfanget av kurset var på 1,5 klokketimer per uke (to skoletimer). Totalt omfang av kurset var på 15 klokketimer. De to lærerne byttet på å undervise. Kurset gikk over 10 uker. Kartlegging Lærerne hadde samtaler med renholdslederen for å få informasjon om ulike arbeidsoppgaver der de ansatte måtte bruke matematikk. Kartleggingen av deltakerne ble gjort av lærerne fra Nygård skole. Lærerne måtte tilpasse kartleggingen til deltakernes leseferdigheter og muntlige ferdigheter, noe som innebar at deltakerne måtte få forklaringer og muntlig støtte underveis. Dette ble gjort for å sikre at testene skulle fortelle mest mulig om de hverdagsmatematiske ferdighetene deres, uavhengig av leseferdigheten eller ferdighetene i norsk. Lærerne valgte også bare å presentere et utvalg av oppgaver for deltakerne. Noen av deltakerne ble ikke testet i det hele tatt fordi testene ble vurdert som for vanskelige. I tillegg til denne kartleggingen gjennomførte lærerne en samtale med hver enkelt deltaker om deres erfaringer 4 Dette var et prosjekt i regi av Bergen kommune som omfattet 120-timers opplæring i digital kompetanse, hverdagsmatematikk og i lesing og skriving. Kurset fikk støtte fra Vox gjennom «Program for Basiskompetanse i arbeidslivet». Les mer om prosjektet i Organisering av opplæring på arbeidsplassen på 10

12 med hverdagsmatematikk og motivasjon for opplæring i hverdagsmatematikk. Lærerne fra Nygård skole kartla i alt 10 deltakere. Mål for deltakerne Kartleggingen viste at tre ansatte trengte opplæring for å nå nivå 1 i kompetansemålene i hverdagsmatematikk. Den ene av disse hadde ikke gått på skole i hjemlandet, de to andre deltakerne hadde henholdsvis tre og fem års skolegang. Disse tre deltakerne fikk tilbud om kurs i hverdagsmatematikk fra Bergen Voksenopplæring. Lærerne la vekt på at målene skulle være relevante for deltakernes arbeidsoppgaver på arbeidsplassen. Der hadde de spesielt behov for å kunne forstå, bruke og regne med måleenheter og også kunne gjøre utregninger av areal. Lærerne satte også som mål at deltakerne skulle kunne bruke norske begreper for å uttrykke ferdighetene sine i hverdagsmatematikk. Informasjonen fra renholdslederen og intervjuet med deltakerne viste at de kunne arbeide mot disse kompetansemålene innenfor områdene tall og måling: NIVÅ 1 Forstår enkel matematisk informasjon, og tar i bruk enkel regning Tall På dette nivået skal den voksne kunne bruke posisjonssystemet for hele positive tall bruke enkle matematiske symboler som + og - bruke enkel addisjon og subtraksjon i kjente sammenhenger foreta opptelling og sammenligne tall foreta avrunding til nærmeste krone eller nærmeste tier betjene enkle operasjon på kalkulator Måling På dette nivået skal den voksne kunne bruke grunnleggende enheter for volum og areal bruke måleutstyr som målebånd og litermål lese enkle tabeller, bruksanvisninger og kart sjekke resultater og vurdere kostnader opp mot hverandre når det gjelder kjøp og salg 11

13 Innhold og læremidler Kurset integrerte delvis arbeidsplassrelaterte temaer og problemstillinger i opplæringen. I forkant av kurset utarbeidet lærerne et oppgavehefte for nivå 1. Dette heftet omfattet oppgaver fra områdene tall, måling og statistikk. Tallbehandling og tallforståelse var det sentrale i heftet, og det ble lagt vekt på enkel hverdagsmatematisk addisjon, subtraksjon og multiplikasjon. Eksempler på oppgaver som ble brukt i opplæringen: Beregning av tid Oppgave 1 Du skal rengjøre fem rom. Dette vil ta to timer. Du må være ferdig før de ansatte begynner på jobb kl Når må du begynne rengjøringen? (Skriv klokkeslett.) Oppgave 2 Du skal bone fire rom. Du bruker en halv time på ett rom. Hvor lang tid bruker du på de fire rommene til sammen? Oppgave 3 Du har matpause fra kl Pausen varer i en halv time. Når skal du begynne å arbeide igjen? (Skriv klokkeslett.) Lærerne syntes det var en utfordring å bruke kompetansemålene for å lage oppgaver som var generelle, og som samtidig var vinklet mot den aktuelle arbeidsplassen. En annen utfordring var at regneoppgavene måtte innholde lite og lett forståelig tekst. Arbeidsform De tre deltakerne fikk opplæringen i gruppe og med så få deltakere per gruppe var det gode muligheter for individuell veiledning. Det var nødvendig med mye samtale om ord og begreper i opplæringen, og å begrense kravene til lesing i tilknytning til oppgavene. Den ene av deltakerne som var delvis analfabet, klarte å delta, men dette krevde at opplegget ble tilpasset hennes nivå. Det innebar at hun fikk oppgaver med spesielt lite tekst, at hun fikk muntlige instruksjoner til oppgavene, og at hun fikk andre øvingsoppgaver som enkle addisjonsstykker innenfor tallområdet

14 Evaluering Læreren opplevde det som motiverende og interessant å utvikle og tilby opplæring i hverdagsmatematikk i samarbeid med renholdsbedriften. Deltakerne var aktive og interesserte, og var ivrige både på kurs og med hjemmeoppgaver. En av kursdeltakerne uttalte i et intervju etter kurset: «Det [matematikk] er bra! Jeg lærer språket samtidig. Lærer nye ord. Det er bra å lære norsk sammen med mattematikkoppgaver. Nå kan jeg måle, jeg har lært milliliter. Jeg vil gjerne ha mer matte, jeg vil lære om reiser, hus, økonomi, klokke og tid.» To av deltakerne hadde god progresjon når det gjaldt hverdagsmatematikken, men lærerne observerte at deltakernes språklige forutsetninger bremset utviklingen noe. 5 Lærerne pekte på en rekke utfordringer i opplæringen som knyttet seg til deltakergruppens språklige forutsetninger: Svake språk-, lese- og skriveferdigheter gjorde kartleggingen av hverdagsmatematiske ferdigheter utfordrende. Deltakernes språk-, lese- og skriveferdigheter krevde spesiell tilrettelegging av oppgaver og formidlingsmåte i opplæringen. Det var krevende å bruke og å tilpasse den enkeltes konkrete arbeidsoppgaver til deltakernes språknivå og nivå i hverdagsmatematikk. Renholdslederen var godt fornøyd med kurset og resultatene, og kunne tenke seg flere lignende kurs for sine ansatte. Rapporteringen viser at det var flere grunner til at kurset ble vellykket: Innholdet i opplæringen var relevant for deltakernes arbeidshverdag. Arbeidsformen la vekt på bruk av mye samtale for at deltakerne skulle forstå instruksjoner, forklaringer og selve oppgaveløsingen. Oppgavene var tilpasset deltakernes språklige nivå. Avslutning De to kursene som Bergen Voksenopplæring hadde i de to bedriftene var svært ulike, blant annet var deltakernes bakgrunn og behov var svært forskjellige. Begge kursene bygget på grundig planlegging og kartlegging i samarbeid med bedriftene. Kursenes innhold, metoder og mål ble tilpasset deltakernes behov, mål, og den enkeltes arbeidsoppgaver. Lærene brukte kompetansemålene i hverdagsmatematikk som et redskap i arbeidet med kursene. Evalueringene viste at kursene ble svært godt mottatt av kursdeltakeren og deres ledere, og vi håper at denne rapporten kan bidra til at flere ansatte i bedrifter får godt tilpassete og matnyttige kurs i hverdagsmatematikk. 5 For mer informasjon om hverdagsmatematikk for minoritetsspråklige, se «Veiledning til kompetansemålene» i hverdagsmatematikk på 13

15 Les mer om hverdagsmatematikk Bakke, B. og I.N. Bakke: Grunntall 10. Matematikk for ungdomstrinnet. Drammen: Elektronisk Undervisningsforlag AS. Berg, C. og A.N. Gustavsen (2005): Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Oslo: Vox. Gabrielsen, E., J. Haslund og B.O. Lagerstrøm (2005): «Tallforståelse i befolkningen» (s ) i: Lese- og mestringskompetanse i den norske voksenbefolkningen. Resultater fra Adult Literacy and Life Skills (ALL). Stavanger: Lesesenteret. Kvalø, S. og C. Berg: «Hverdagsmatematikk for voksne norske erfaringer fra internasjonale prosjekter og utvikling av matematikkmateriell på et grunnleggende nivå.» Spesialpedagogikk, nr. 4/2006. Kvalø, S., C. Berg, H. Christensen og E. Gard (2007): «Hverdagsmatematikk Er det viktig for voksne å kunne regne?» i SENTRALPOSTEN nr. 1/2007. Lohne, M. og D.A. Knudsen (2006): Matematikk Geometri 3. Emnehefte med oppgaver og fasit trinn. Sandefjord: Læremiddelforlaget AS. Matematikksenteret: Alle teller! Håndbok og cd med kartleggingstester. Mosvold, R.: «Takvinkler til besvær?» i Tangenten nr. 1/2005. Bergen: Caspar Forlag AS. Swain, J., E. Baker, D. Holder, B. Newmarch og D. Coben (2005): Beyond the daily application : making numeracy teaching meaningful to adult learners. Research report. London: NRDC. Tangenten nr. 3/1994. Bergen: Caspar Forlag AS. Vox: Kompetansemål for hverdagsmatematikk. Wedege, T. (1998): Virksomhedsundersøgelsen. Delrapport 3. I Lindenskov, L. og Wedege, T.: Tre rapporter fra FAGMAT et projekt om tal og faglig matematik i arbejdsmarkedsuddannelserne. IMFUFA-publikation nr Roskilde: Roskilde Universitetscenter. På nettsidene:

16 Vox Olaf Helsets vei 5b. Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Opplæring i grunnleggende ferdigheter. - rekruttering og organisering på ulike arenaer

Opplæring i grunnleggende ferdigheter. - rekruttering og organisering på ulike arenaer Opplæring i grunnleggende ferdigheter - rekruttering og organisering på ulike arenaer Opplæring i grunnleggende ferdigheter - rekruttering og organisering på ulike arenaer Vigdis Lahaug Vox 2010 ISBN 978-82-7724-190-6

Detaljer

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-155-5 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser Heidi Enehaug og Steinar Widding 2011 Språkopplæring i bedrift En veiviser 2 Forord Sånn gikk det med Corinaris Språkopplæring på arbeidsplassen er en prosess i flere trinn Trinn 1. Avklare problemer og

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune Revidert 2011 M Å L E S A N G E N (Mel.: Vi lister oss.) Ti desimeter, det er like mye som en meter Og skal de måle mindre

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Publisert: 10. februar 2015 Annelin Gustavsen Hege Gjertsen Arbeidsnotat nr.: 1003/2015

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Nye muligheter. et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid

Nye muligheter. et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid Nye muligheter et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid Nye muligheter et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen

Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen 2 Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen Forfattere: Vox i samarbeid med Hapro Senter for yrkeskvalifisering Vox 2013 ISBN 978-82-7724-186-9

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Hverdagsmatematikk hva og hvordan?

Hverdagsmatematikk hva og hvordan? Hverdagsmatematikk hva og hvordan? Læringsnettverkets fagseminar 2009 Våril Bendiksen 13.11.2009 1 I dag Hva mener vi med hverdagsmatematikk Behovet for hverdagsmatematikk Presentere kompetansemål for

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Å utvikle bedre kommunikasjonsferdigheter hos barn med autisme gjennom samspillstrening ved bruk av datamaskin Prosjektleder Olav Skogseth Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer