Kurs i hverdagsmatematikk. tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i hverdagsmatematikk. tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter"

Transkript

1 Kurs i hverdagsmatematikk tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter

2 Kurs i hverdagsmatematikk tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter Vigdis Lahaug 1

3 Forord Våren 2007 fikk Bergen Voksenopplæring midler fra «Program for basiskompetanse i arbeidslivet» (BKA) for å utvikle og gjennomføre kurs i hverdagsmatematikk for arbeidslivet. Opplæringen skulle bygge på de da nyutviklede kompetansemålene i hverdagsmatematikk. Bergen voksenopplæring gjennomførte ett kurs i hverdagsmatematikk for ansatte på Neumann bygg og ett for renholdsarbeidere i Bergen kommune. Vera Bruun og Karl Henrik Stensaker var lærere i prosjektet. Erfaringene fra de to kursene var interessante, og Vox mener at de kan være nyttige og relevante for andre som skal tilby kurs i hverdagsmatematikk i bedrifter. Vi håper at denne rapporten kan bidra til at det blir utviklet nye, gode kurs i hverdagsmatematikk i arbeidslivet. Vox har skrevet rapporten på bakgrunn av dokumentasjon fra Vera Bruun ved Bergen Voksenopplæring. 2

4 Sammendrag Bergen Voksenopplæring utviklet og gjennomførte kurs i hverdagsmatematikk for ansatte i Neumann bygg og i en avdeling i Bergen kommune våren De ansatte som deltok fra Bergen kommune var minoritetsspråklige og fikk opplæring på nivå 1 og 2 i kompetansemålene. De ansatte fra Neumann bygg hadde norsk som morsmål og fikk opplæring på nivå 2 og 3. Kursene ble gjennomført i samarbeid med Vox og de ansattes ledere på bedriftene. Gjennom dette samarbeidet ble kursenes innhold og mål tilpasset de ansattes behov i hverdagen og kompetansemålene i hverdagsmatematikk. Både lærerne, deltakerne og bedriftslederne opplevde kursene som positive og nyttige. Kursene inspirerte også arbeidsgiver til å se på mulighetene for nye kurs i hverdagsmatematikk i bedriftene. Suksessfaktorer: deltakerne hadde mulighet til å påvirke innholdet i opplæringen lærerne hadde tilgang på varierte oppgaver innholdet i opplæringen var relevant for deltakernes arbeidshverdag arbeidsformen la vekt på bruk av mye samtale oppgavene var tilpasset deltakernes nivå 3

5 Kurs i hverdagsmatematikk for lageransatte i en byggvarebedrift Innledning Bergen Voksenopplæring ved Vera Bruun samarbeidet med Neumann Bygg for å tilby en gruppe ansatte i lageravdelingen kurs i hverdagsmatematikk. Syv lageransatte deltok på kurset. Bakgrunnen for samarbeidet var at bedriften opplevde at en del ansatte hadde behov for en oppgradering av matematiske kunnskaper og ferdigheter for å utføre arbeidet bedre. Bergen Voksenopplæring skreddersydde et kurs der innholdet og målene var tilpasset de ansattes behov i hverdagen og kompetansemålene i hverdagsmatematikk. Forarbeid Bergen Voksenopplæring ønsket å ha et relativt ferdig utviklet kurs på plass før de kontaktet Neumann Bygg. Før de tok kontakt med bedriften, måtte de derfor bruke tid på å sette seg inn i kompetansemålene for hverdagsmatematikk og lese om erfaringer med opplæring i hverdagsmatematikk for voksne i Norden og Europa. 1 De skisserte hvordan de kunne organisere kurset, og drøftet spørsmål av mer pedagogisk og didaktisk art, blant annet i hvilken grad det var mulig å bruke et ferdig utviklet kursopplegg til ulike bedrifter. De diskuterte også hvordan kompetansemålene kunne brukes til å utforme en bedriftsintern opplæring, og hvilke faglige utfordringer de ville møte i arbeidet med deltakergruppen. De inngikk deretter et samarbeid med Neumann Bygg om kurs i hverdagsmatematikk som innebar en videre konkretisering av kursets innhold og mål. Kursorganisering Bergen Voksenopplæring utformet matematikkurset i samarbeid med ledelsen i Neumann Bygg. Om organiseringen av kurset: Kurset ble holdt i lokalene til bedriften. Det ble gjennomført i arbeidstiden. Omfanget av kurset var 1,5 timer 2 to ganger per uke. Kurset varte 10 uker. Kartlegging Den kursansvarlige og skolens rektor besøkte bedriften sammen for å få et inntrykk av behovet der og for å sørge for at opplæringen ble forankret på ledernivå. De møtte ledelsen og fikk en omvisning i ulike avdelinger så de kunne observere bruken av hverdagsmatematikk i bedriften. Læreren snakket også med de ansatte om hva slags arbeidsoppgaver de utførte. Læreren la vekt på å ikke spørre direkte om de ansattes regneferdigheter, men spurte heller om hva slags 1 For eksempel stoff om «numeracy» på og om «numeralitet» på 2 Dvs. to skoletimer to ganger per uke, totalt 40 timer. 4

6 regneoperasjoner de gjorde i arbeidet. Innsikten i de ansattes arbeidshverdag la grunnlaget for den videre kartleggingen av matematikkferdighetene og planleggingen av kursinnholdet. Bedriften hadde i forkant av kartleggingen arbeidet med ulike former for motivasjonstiltak over en periode, og de ansatte meldte seg frivillig til kartleggingen. Det var bedriften selv som organiserte kartleggingen, mens lærerne gjennomførte den og vurderte resultatene. For å kartlegge de ansattes matematikkunnskaper brukte lærerne disse kartleggingsverktøyene 3 : «Kartlegging av tallforståelse og tallbehandling» «Kartlegging av matematikkferdigheter i dagliglivet» I tillegg skulle de ansatte svare på et spørreskjema om hva de ønsket å lære mer om, samt gjøre en oppgave om utregning av areal knyttet til arbeidsplassen. Det var 20 ansatte som ble kartlagt, og kartleggingen ble gjennomført på to dager à tre timer. Bergen Voksenopplæring sendte deretter invitasjon med kartleggingsresultater hjem til de 15 som viste at de kunne ha nytte av et kurs. Sju av de ansatte meldte seg deretter på kurset. Mål for deltakerne Kartleggingstestene viste at de ansatte generelt hadde gode regneferdigheter, og at deltakerne i hovedsak trengte opplæring for å nå nivå 3 i kompetansemålene i hverdagsmatematikk. På spørreskjemaet uttrykte deltakerne at de ønsket å lære mer om utregning av areal, volum, geometriske figurer som blant annet sylinder og prisme, målinger og beregninger, prosent, vinkelberegning, algebra og ligninger. De knyttet ønsket om økt kompetanse både til praktisk regning i hverdagen og på arbeidsplassen, men også til «skolematematikk» for å kunne hjelpe egne barn på skolen eller ta videre utdanning selv. 3 Disse to kartleggingsverktøyene var utviklet av Vox, men er nå slått sammen i ett verktøy: Kartleggingsverktøy for hverdagsmatematikk, se 5

7 På bakgrunn av kartleggingstestene, bedriftsbesøket og de ansattes egne ønsker valgte lærerne disse kompetansemålene innenfor områdene tall og måling: NIVÅ 3 Forstår og bruker sammensatt matematisk informasjon aktivt til å trekke egne slutninger og kommunisere selvstendig Tall På dette nivået skal den voksne kunne beskrive posisjonssystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent bruke enkle formler for beregning av størrelser som areal og omkrets sette opp enkle budsjett og gjøre beregninger rundt privatøkonomi Måling På dette nivået skal den voksne kunne velge passende måleenheter og foreta omregning av enheter for lengde, vekt, areal og volum måle og regne ut areal og volum sammenligne resultater og foreta hensiktsmessige valg Innhold og læremidler På bakgrunn av kartleggingen lagde læreren et kursinnhold som la vekt på bruk av måleenheter og utregninger av volum og areal som deltakerne hadde bruk for i arbeidet. Hun valgte også emner knyttet til «skolematematikk». I første del (uke 1 4) av det 10 uker lange kurset arbeidet deltakerne med emner knyttet til området tall i kompetansemålene. I uke 1 og 2 arbeidet de med: symboler de fire regneartene knyttet opp mot hverdagsmatematikk titallsystemet «det magiske kvadratet» overslagsregning I uke 3 og 4 arbeidet de med emnet økonomi: bruk av kalkulator prosent 6

8 I resten av kurstiden arbeidet deltakerne med emner innenfor området måling i kompetansemålene: I uke 5 10 arbeidet deltakerne med areal omkrets volum vinkler og sider i en rettvinklet trekant med bruk av Pythagoras setning bruk av formler omregninger mellom blant annet kvadratmeter og dekar Læreren lagde praktisk rettede oppgaver knyttet til arbeidsoppgaver i virksomheten, som for eksempel bruk av pakksedler ved varemottak og vareutlevering, og hentet regneoppgaver fra blant annet Elektronisk Undervisningsforlag AS digitale oppgavesamling til boka Grunntall 10. Arbeidsform På nivå 3 i kompetansemålene er det et mål at den voksne aktivt skal kunne trekke egne slutninger og kommunisere selvstendig om hverdagsmatematiske emner. Læreren la derfor vekt på at arbeidsformen på kurset skulle bidra til dette. Hun la opp til at deltakerne skulle tenke over og drøfte egne måter å løse matematiske problemstillinger på, og stilte spørsmål som: «Hvorfor er det slik? Hvordan kom du fram til løsningen?» Deltakerne drøftet dette både med læreren og i grupper. Vanligvis startet kurset med at læreren ga en introduksjon til en problemstilling som deltakerne deretter arbeidet med. Problemløsningsoppgavene var knyttet både til hverdagslivet, til generelle matematiske problemstillinger og til konkrete utfordringer i bedriften. Deltakerne kom også med innspill underveis til hva de ønsket å lære mer om. 7

9 Eksempler på oppgaver som ble brukt i opplæringen: Eksempel på deltakerstyrt og praktisk tilnærming i opplæringen En av kursdeltakerne, en snekker, fortalte at han hadde hatt et problem i forbindelse med byggingen av en hytte. Da han skulle regne ut hvor stor vinkel han skulle ha på taksperret, viste det seg at han hadde glemt den såkalte Lindefjell-vinkelen. «Lindefjeld-vinkelen» er en vinkel håndverkere bruker for enkelt å finne eller lage ulike vinkler uten å måtte foreta beregninger. (Se Kursdeltakeren ønsket å lære mer om bakgrunnen for Lindefjeld-vinkelen og hvordan han kunne beregne vinkler uten dette verktøyet. Med utgangspunkt i dette problemet arbeidet deltakerne med temaet beregning av vinkler og sider. Læreren brukte ulike kilder for å belyse problemet, blant annet en tekst fra emneheftet i Matematikk. Geometri 3 (Læremiddelforlaget, s. 95). «Han/hun bruker noen faste mål for nøyaktig å få 90º. Fra hjørnet måler han/hun 3 m utover den ene veien og 4 m utover den andre. Deretter måler han/hun på tvers mellom disse punktene. Dersom han/hun har målt rett, er det 5 m mellom punktene.» På bakgrunn av denne teksten diskuterte deltakerne og læreren hvordan de brukte matematikk i hverdagen uten å kunne teori. Deltakerne lærte videre om Pythagoras setning og om trigonometri. Læreren brukte også to artikler i fagtidsskriftet Tangenten om utregning av takvinkler og taksperre for å belyse problemet. (Tangenten nr. 3/1994 og Tangenten nr. 1/2005, «Takvinkler til besvær?», Reidar Mosvold (72 siders pdf): Evaluering Læreren opplevde det som motiverende og interessant å utvikle og tilby opplæring i hverdagsmatematikk i samarbeid med bedriften, men pekte på enkelte utfordringer når det gjaldt organiseringen av kurset: Kurset ble holdt på den mest hektiske tiden av året og på den travleste tiden av dagen, noe som førte til noe fravær. Læreren hadde ikke arbeidet med kompetansemålene i hverdagsmatematikk tidligere og heller ikke med matematikkopplæring for voksne innenfor denne bransjen. Dette ga visse didaktiske utfordringer: Det var en utfordring å tilpasse opplæringen til deltakernes praktiske tilnærming til matematikk. Det var en utfordring å tilpasse opplæringen i hverdagsmatematikk til deltakernes fagspråk og fagområde. 8

10 Evalueringen etter kurset viste at deltakerne hadde fått gjennomgått det de ønsket, og at de hadde hatt godt utbytte av kursopplegget. De hadde ikke hatt noen problemer med å løse oppgaver med ulik vanskelighetsgrad innenfor temaene. Bedriftsledelsen var godt fornøyd med kurset og kunne tenke seg flere lignende kurs. Læreren opplevde at deltakerne var aktive, interesserte og ivrige. Det er flere grunner til at kurset ble vellykket, og i rapporteringen ble det blant annet pekt på disse suksessfaktorene: Deltakerne hadde mulighet til å forme innholdet i opplæringen gjennom spørreskjemaet og aktiv deltakelse på kurset. Lærerne lagde problemstillinger og oppgaver som var nært knyttet til deltakernes arbeidsoppgaver i bedriften. Lærerne hadde i tillegg god tilgang på varierte oppgaver i eksisterende læremidler. 9

11 Kurs i hverdagsmatematikk for renholdsarbeidere Innledning Bergen Voksenopplæring ved Vera Bruun og Karl Henrik Stensaker samarbeidet våren 2007 med Nygård skole for å tilby kurs i hverdagsmatematikk for en liten gruppe renholdere. Disse renholderne deltok fra før i et større kurstilbud for minoritetsspråklige i Bergen kommune. 4 Dette kurstilbudet var rettet mot ansatte med stort behov for å videreutvikle både muntlige og skriftlige språkferdigheter for kunne fungere godt i jobben. Forarbeid De to lærerne fra Bergen Voksenopplæring samarbeidet i god tid før kurset for å kartlegge deltakerne, planlegge kursinnholdet og lage et oppgavehefte for kurset. I arbeidet med oppgaveheftet bygget de på erfaringer fra kurs i hverdagsmatematikk for renholdere i Danmark og på informasjon de fikk fra renholdslederen om de ansattes matematikkbehov. Kursorganisering Matematikkurset ble utformet i samarbeid med lærerne fra Nygård skole fordi matematikkurset skulle passe inn i det kursopplegget de ansatte deltok i fra før. Om organiseringen av kurset: Kurset ble holdt i lokalene til Nygård skole. Det ble gjennomført i arbeidstiden. Omfanget av kurset var på 1,5 klokketimer per uke (to skoletimer). Totalt omfang av kurset var på 15 klokketimer. De to lærerne byttet på å undervise. Kurset gikk over 10 uker. Kartlegging Lærerne hadde samtaler med renholdslederen for å få informasjon om ulike arbeidsoppgaver der de ansatte måtte bruke matematikk. Kartleggingen av deltakerne ble gjort av lærerne fra Nygård skole. Lærerne måtte tilpasse kartleggingen til deltakernes leseferdigheter og muntlige ferdigheter, noe som innebar at deltakerne måtte få forklaringer og muntlig støtte underveis. Dette ble gjort for å sikre at testene skulle fortelle mest mulig om de hverdagsmatematiske ferdighetene deres, uavhengig av leseferdigheten eller ferdighetene i norsk. Lærerne valgte også bare å presentere et utvalg av oppgaver for deltakerne. Noen av deltakerne ble ikke testet i det hele tatt fordi testene ble vurdert som for vanskelige. I tillegg til denne kartleggingen gjennomførte lærerne en samtale med hver enkelt deltaker om deres erfaringer 4 Dette var et prosjekt i regi av Bergen kommune som omfattet 120-timers opplæring i digital kompetanse, hverdagsmatematikk og i lesing og skriving. Kurset fikk støtte fra Vox gjennom «Program for Basiskompetanse i arbeidslivet». Les mer om prosjektet i Organisering av opplæring på arbeidsplassen på 10

12 med hverdagsmatematikk og motivasjon for opplæring i hverdagsmatematikk. Lærerne fra Nygård skole kartla i alt 10 deltakere. Mål for deltakerne Kartleggingen viste at tre ansatte trengte opplæring for å nå nivå 1 i kompetansemålene i hverdagsmatematikk. Den ene av disse hadde ikke gått på skole i hjemlandet, de to andre deltakerne hadde henholdsvis tre og fem års skolegang. Disse tre deltakerne fikk tilbud om kurs i hverdagsmatematikk fra Bergen Voksenopplæring. Lærerne la vekt på at målene skulle være relevante for deltakernes arbeidsoppgaver på arbeidsplassen. Der hadde de spesielt behov for å kunne forstå, bruke og regne med måleenheter og også kunne gjøre utregninger av areal. Lærerne satte også som mål at deltakerne skulle kunne bruke norske begreper for å uttrykke ferdighetene sine i hverdagsmatematikk. Informasjonen fra renholdslederen og intervjuet med deltakerne viste at de kunne arbeide mot disse kompetansemålene innenfor områdene tall og måling: NIVÅ 1 Forstår enkel matematisk informasjon, og tar i bruk enkel regning Tall På dette nivået skal den voksne kunne bruke posisjonssystemet for hele positive tall bruke enkle matematiske symboler som + og - bruke enkel addisjon og subtraksjon i kjente sammenhenger foreta opptelling og sammenligne tall foreta avrunding til nærmeste krone eller nærmeste tier betjene enkle operasjon på kalkulator Måling På dette nivået skal den voksne kunne bruke grunnleggende enheter for volum og areal bruke måleutstyr som målebånd og litermål lese enkle tabeller, bruksanvisninger og kart sjekke resultater og vurdere kostnader opp mot hverandre når det gjelder kjøp og salg 11

13 Innhold og læremidler Kurset integrerte delvis arbeidsplassrelaterte temaer og problemstillinger i opplæringen. I forkant av kurset utarbeidet lærerne et oppgavehefte for nivå 1. Dette heftet omfattet oppgaver fra områdene tall, måling og statistikk. Tallbehandling og tallforståelse var det sentrale i heftet, og det ble lagt vekt på enkel hverdagsmatematisk addisjon, subtraksjon og multiplikasjon. Eksempler på oppgaver som ble brukt i opplæringen: Beregning av tid Oppgave 1 Du skal rengjøre fem rom. Dette vil ta to timer. Du må være ferdig før de ansatte begynner på jobb kl Når må du begynne rengjøringen? (Skriv klokkeslett.) Oppgave 2 Du skal bone fire rom. Du bruker en halv time på ett rom. Hvor lang tid bruker du på de fire rommene til sammen? Oppgave 3 Du har matpause fra kl Pausen varer i en halv time. Når skal du begynne å arbeide igjen? (Skriv klokkeslett.) Lærerne syntes det var en utfordring å bruke kompetansemålene for å lage oppgaver som var generelle, og som samtidig var vinklet mot den aktuelle arbeidsplassen. En annen utfordring var at regneoppgavene måtte innholde lite og lett forståelig tekst. Arbeidsform De tre deltakerne fikk opplæringen i gruppe og med så få deltakere per gruppe var det gode muligheter for individuell veiledning. Det var nødvendig med mye samtale om ord og begreper i opplæringen, og å begrense kravene til lesing i tilknytning til oppgavene. Den ene av deltakerne som var delvis analfabet, klarte å delta, men dette krevde at opplegget ble tilpasset hennes nivå. Det innebar at hun fikk oppgaver med spesielt lite tekst, at hun fikk muntlige instruksjoner til oppgavene, og at hun fikk andre øvingsoppgaver som enkle addisjonsstykker innenfor tallområdet

14 Evaluering Læreren opplevde det som motiverende og interessant å utvikle og tilby opplæring i hverdagsmatematikk i samarbeid med renholdsbedriften. Deltakerne var aktive og interesserte, og var ivrige både på kurs og med hjemmeoppgaver. En av kursdeltakerne uttalte i et intervju etter kurset: «Det [matematikk] er bra! Jeg lærer språket samtidig. Lærer nye ord. Det er bra å lære norsk sammen med mattematikkoppgaver. Nå kan jeg måle, jeg har lært milliliter. Jeg vil gjerne ha mer matte, jeg vil lære om reiser, hus, økonomi, klokke og tid.» To av deltakerne hadde god progresjon når det gjaldt hverdagsmatematikken, men lærerne observerte at deltakernes språklige forutsetninger bremset utviklingen noe. 5 Lærerne pekte på en rekke utfordringer i opplæringen som knyttet seg til deltakergruppens språklige forutsetninger: Svake språk-, lese- og skriveferdigheter gjorde kartleggingen av hverdagsmatematiske ferdigheter utfordrende. Deltakernes språk-, lese- og skriveferdigheter krevde spesiell tilrettelegging av oppgaver og formidlingsmåte i opplæringen. Det var krevende å bruke og å tilpasse den enkeltes konkrete arbeidsoppgaver til deltakernes språknivå og nivå i hverdagsmatematikk. Renholdslederen var godt fornøyd med kurset og resultatene, og kunne tenke seg flere lignende kurs for sine ansatte. Rapporteringen viser at det var flere grunner til at kurset ble vellykket: Innholdet i opplæringen var relevant for deltakernes arbeidshverdag. Arbeidsformen la vekt på bruk av mye samtale for at deltakerne skulle forstå instruksjoner, forklaringer og selve oppgaveløsingen. Oppgavene var tilpasset deltakernes språklige nivå. Avslutning De to kursene som Bergen Voksenopplæring hadde i de to bedriftene var svært ulike, blant annet var deltakernes bakgrunn og behov var svært forskjellige. Begge kursene bygget på grundig planlegging og kartlegging i samarbeid med bedriftene. Kursenes innhold, metoder og mål ble tilpasset deltakernes behov, mål, og den enkeltes arbeidsoppgaver. Lærene brukte kompetansemålene i hverdagsmatematikk som et redskap i arbeidet med kursene. Evalueringene viste at kursene ble svært godt mottatt av kursdeltakeren og deres ledere, og vi håper at denne rapporten kan bidra til at flere ansatte i bedrifter får godt tilpassete og matnyttige kurs i hverdagsmatematikk. 5 For mer informasjon om hverdagsmatematikk for minoritetsspråklige, se «Veiledning til kompetansemålene» i hverdagsmatematikk på 13

15 Les mer om hverdagsmatematikk Bakke, B. og I.N. Bakke: Grunntall 10. Matematikk for ungdomstrinnet. Drammen: Elektronisk Undervisningsforlag AS. Berg, C. og A.N. Gustavsen (2005): Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Oslo: Vox. Gabrielsen, E., J. Haslund og B.O. Lagerstrøm (2005): «Tallforståelse i befolkningen» (s ) i: Lese- og mestringskompetanse i den norske voksenbefolkningen. Resultater fra Adult Literacy and Life Skills (ALL). Stavanger: Lesesenteret. Kvalø, S. og C. Berg: «Hverdagsmatematikk for voksne norske erfaringer fra internasjonale prosjekter og utvikling av matematikkmateriell på et grunnleggende nivå.» Spesialpedagogikk, nr. 4/2006. Kvalø, S., C. Berg, H. Christensen og E. Gard (2007): «Hverdagsmatematikk Er det viktig for voksne å kunne regne?» i SENTRALPOSTEN nr. 1/2007. Lohne, M. og D.A. Knudsen (2006): Matematikk Geometri 3. Emnehefte med oppgaver og fasit trinn. Sandefjord: Læremiddelforlaget AS. Matematikksenteret: Alle teller! Håndbok og cd med kartleggingstester. Mosvold, R.: «Takvinkler til besvær?» i Tangenten nr. 1/2005. Bergen: Caspar Forlag AS. Swain, J., E. Baker, D. Holder, B. Newmarch og D. Coben (2005): Beyond the daily application : making numeracy teaching meaningful to adult learners. Research report. London: NRDC. Tangenten nr. 3/1994. Bergen: Caspar Forlag AS. Vox: Kompetansemål for hverdagsmatematikk. Wedege, T. (1998): Virksomhedsundersøgelsen. Delrapport 3. I Lindenskov, L. og Wedege, T.: Tre rapporter fra FAGMAT et projekt om tal og faglig matematik i arbejdsmarkedsuddannelserne. IMFUFA-publikation nr Roskilde: Roskilde Universitetscenter. På nettsidene:

16 Vox Olaf Helsets vei 5b. Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo

Regning, læringsmål og profiler. Sertifiseringskurs regnetesten

Regning, læringsmål og profiler. Sertifiseringskurs regnetesten Regning, læringsmål og profiler Sertifiseringskurs regnetesten Sertifiseringskurs regnetesten Side 2 Numeracy «To be numerate means to be competent, confident, and comfortable with one s judgements on

Detaljer

Hva måler nasjonal prøve i regning?

Hva måler nasjonal prøve i regning? Hva måler nasjonal prøve i regning? Prøven skal måle i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med beskrivelsene av regning som grunnleggende ferdighet i læreplanen til hvert fag. Prøven er

Detaljer

Læringsmål i regning. Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE

Læringsmål i regning. Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmål i regning Eksempel på lokal læreplan i å kunne regne som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet

Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Hvordan skape sammenheng mellom kompetanse og behov på arbeidsplassen og opplæringen? Praksisnær opplæring Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Funksjonelle

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Hovedområde Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale sressurser for 5. trinn Fra Lese-forlivet-planen brukes jevnlig i alle fag

Detaljer

Se hvordan Hovseter ungdomsskole arbeidet før, under og etter gjennomføring av prøven.

Se hvordan Hovseter ungdomsskole arbeidet før, under og etter gjennomføring av prøven. Hva måler nasjonal prøve i regning? Prøven skal måle i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med beskrivelsene av regning som grunnleggende ferdighet i læreplanen til hvert fag. Prøven er

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2017/2018

Årsplan i matematikk 6.trinn 2017/2018 Årsplan i matematikk 6.trinn 2017/2018 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 /36 Statistikk Planleggje og samle inn data i samband med observasjonar,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 3.og 4.trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 3.og 4.trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 3.og 4.trinn 2017/18 Klassen har to timer i uka med stasjonsjobbing der matematikk er fokus. Dette er timer da 1.-4.kl er sammen. De andre matematikktimene

Detaljer

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider.

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 3ab Lærer: Therese Hermansen og Monica Strand Brunvoll Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017

Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017 Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017 Faglærere: Anne Kristin Helland og Marte Hegg Hellebø Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 /37 Tall og tallforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2015/2016 (høst)

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2015/2016 (høst) ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2015/2016 (høst) Læreverk: Multi Lærer: Mona Haukås Olsen og Anne Marte Urdal/Ruben Elias Austnes 34-36 37-40 MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING lese avlassere og beskrive

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall MATEMATIKK 6.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA Elevene skal: Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall.

Detaljer

timene og hjemme 36 både med og uten digitale verktøy fortløpende Kapittelprøve Arbeidsinnsats i 38 de hele tallene, bruke positive og mindre enn 0

timene og hjemme 36 både med og uten digitale verktøy fortløpende Kapittelprøve Arbeidsinnsats i 38 de hele tallene, bruke positive og mindre enn 0 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Multi Lærer: Kaia Bøen Jæger og Carl Petter Tresselt UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 lese av, plassere og beskrive posisjoner i Koordinatsystemet

Detaljer

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i regning 8. trinn Høsten 2009 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK TRINN ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2017-2018 7. TRINN Mål: Planen skal ta utgangspunkt i kompetansemålene i matematikk ståsted til elevene. Tilpasning i forhold til mengde vanskegrad har alle krav på! Hovedtema Tall

Detaljer

Lokal læreplan matematikk 3. trinn

Lokal læreplan matematikk 3. trinn Lokal læreplan matematikk 3. trinn Lærebok: Multi 3 Antall uker Tema: (Statistikk) 2 Data og statistikk Multi grunnbok 3a s.2-15. Oppgavebok s. 2-7. Nettoppgave 2, nivå 1 og 3. Bruke legoklosser, knapper,

Detaljer

Matematikk 5., 6. og 7. klasse.

Matematikk 5., 6. og 7. klasse. Matematikk 5., 6. og 7. klasse. Kompetansemål 5. 6. 7. Tall og algebra (regnemåter) Beskrive og bruke plassverdisystemet for, regne med positive og negative hele tall,, brøker og prosent, og plassere de

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 5. trinn

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 5. trinn Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i regning 5. trinn Høsten 2009 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11 KOMPETANSEMÅL Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke

Detaljer

Årsplan i matematikk for 8. trinn

Årsplan i matematikk for 8. trinn Årsplan i matematikk for 8. trinn Emne KAP A GEOMETRI Før høstferien analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke dem i sammenheng med konstruksjoner og beregninger

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse KJØP OG SALG Lære om : - Sedler og mynters

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse J A N U A R KJØP OG SALG Læringsstrategier:

Detaljer

plassere negative hele tall på tallinje

plassere negative hele tall på tallinje Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra: 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne

Detaljer

Hverdagsmatematikk hva og hvordan?

Hverdagsmatematikk hva og hvordan? Hverdagsmatematikk hva og hvordan? Læringsnettverkets fagseminar 2009 Våril Bendiksen 13.11.2009 1 I dag Hva mener vi med hverdagsmatematikk Behovet for hverdagsmatematikk Presentere kompetansemål for

Detaljer

Matematikk - veilednings- og støttemateriell

Matematikk - veilednings- og støttemateriell Matematikk - veilednings- og Veilednings-/ Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Veiledning 16.08. 21.08. 0,- Lærer på videregående Veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan lærer kan

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 /37 Tall og tallforståelse -siffer og tall -beskrive plassverdisystemet

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Matematikk TRINN: 5. Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Matematikk TRINN: 5. Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Matematikk TRINN: 5 Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO oppdatert 27.08. 15 Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Kjetil Kolvik, Cordula K. Norheim Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Læreverk

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Cato Olastuen Fagbøker/lærestoff: Grunntall 7a og 7b Uker 34 35 36 37 Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Tall og algebra Beskrive

Detaljer

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Ulf Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse Aug Sep Okt Nov Beskrive og bruke plassverdisystemet for

Detaljer

Årsplan matematikk 4. klasse, Læreverk: Multi 4a og 4b Lærer: Irene Jørgensen Skaret

Årsplan matematikk 4. klasse, Læreverk: Multi 4a og 4b Lærer: Irene Jørgensen Skaret Årsplan matematikk 4. klasse, 2016-2017 Læreverk: Multi 4a og 4b Lærer: Irene Jørgensen Skaret Uke Kompetansemål (K06) Tema Arbeidsmåter Vurdering 34-35 Lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett,

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i matematikk 6.trinn 2016-17 Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering kunnskapsløftet. 33-38 beskrive og Tall og regning Jeg kan plassere tallene på Innføring bruke

Detaljer

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN 2016/2017 Læreverk: Multi 5a og b Lærer: Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING - Finne verdien av et siffer HELE TALL Titallsystemet Tallinjer

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN 2017-18 *Vi bruker læreverket Multi 4. Oppgaveboka

Detaljer

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Småtester i gangetabell m.m. test etter hver avsluttende kapittel. Uke EMNE Lærestoff Kompetansemål

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Småtester i gangetabell m.m. test etter hver avsluttende kapittel. Uke EMNE Lærestoff Kompetansemål Matematikk 4. trinn LÆREBOK: Multi 4 a og b oppgavebok, Gyldendal Forlag. LÆREMIDLER: Læreboken Smart øving Classroom METODER/ARBEIDSMÅTER Tavleundervisning. Samtale. Individuelt arbeid. Gruppearbeid.

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i matematikk 6.trinn 2016-17 Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering i kunnskapsløftet. 33-38 beskrive og plassverdisystem et for regne med positive og brøker og prosent,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Grunntall 2 a og b, av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN HØSTEN 2016 Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til utvikling av og er ein del av fagkompetansen.

Detaljer

Matematikk i 1. klasse

Matematikk i 1. klasse Matematikk i 1. klasse Bergen kommune 3. og 4. juni 2009 Anne Kari SælensmindeS 08.06.2009 1 tall siffer mengder antall doble sirkler ruter kanter posisjoner tiere mønster 08.06.2009 2 Mål l for denne

Detaljer

Årsplan i matematikk 2016/2017

Årsplan i matematikk 2016/2017 Årsplan i matematikk 2016/2017 Antall timer pr. uke: 4 Lærer: Irene Fodnestøl Læreverk:, Multi 5b,, Smart Nettsted: http://podium.gyldendal.no/multi?page=elev Periode Kompetansemål fra Kunnskapsløftet

Detaljer

Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g. Måling med omgjøring i km, m, dm, cm, mm. Måling med volum.

Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g. Måling med omgjøring i km, m, dm, cm, mm. Måling med volum. Årsplan i matematikk 6.trinn 2015-16 Læreverk: MULTI Uk Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering e kunnskapsløftet. 34-37 Repetisjon Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g - De fire regneartene.

Detaljer

Årsplan i matematikk 2017/ Trinn

Årsplan i matematikk 2017/ Trinn Årsplan i matematikk 2017/2018 5. Trinn Antall timer pr. uke: 4 Lærer: Juni Hausken Læreverk:, Multi 5b,, Smart øving Nettsted: http://podium.gyldendal.no/multi?page=elev Period e Kompetansemål fra Kunnskapsløftet

Detaljer

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet?

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Konferens om utbildning, arbetsliv och välbefinnande 16.10.2007, Esbo, Finland v/ Bjørg Ilebekk, Vox Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Detaljer

Årsplan: Uke Tema

Årsplan: Uke Tema Årsplan: Uke 33 34 35 36 37 38 39 epetisjon av pluss og minus Ulike terningsspill Yatzy Konkretisere med klosser og brikker Kap 1 Data og statistikk Undersøkelse Statistikk: Samle, sortere, notere og illustrere

Detaljer

Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g. Måling med omgjøring i km, m, dm, cm, mm. Måling med volum.

Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g. Måling med omgjøring i km, m, dm, cm, mm. Måling med volum. Årsplan i matematikk 6.trinn 2015-16 Læreverk: MULTI Uk Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering e kunnskapsløftet. 34-37 Repetisjon Målenheter for vekt: tonn, kg, hg, g - De fire regneartene.

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

Data og statistikk 35

Data og statistikk 35 ÅRSPLAN I MATMATIKK FOR 3. TRINN HØSTN 2017 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad og Inger-Alice Breistein MÅL/LÆR (LK) TMA ARBIDSFORM/MTOD VURDRING 34 Data og statistikk 35 36 37 38 39 40 samle,

Detaljer

Ny GIV 12. april 2012

Ny GIV 12. april 2012 Ny GIV 12. april 2012 1 «NY GIV I HEL KLASSE.» Den matematiske samtalen God matematikkundervisning skjer i møtet mellom læreren, elevene og det matematiske fagstoffet. 2 Aktivt språkbruk Grunnleggende

Detaljer

Forsøkslæreplan for språklige minoriteter grunnmodul for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøkslæreplan for språklige minoriteter grunnmodul for forberedende voksenopplæring (FVO) FASTSATT SOM FORSØK AV KOMPETANSE NORGE 01.05.2017 GJELDER FRA 01.08.2017 TIL 31.07.2020 Forsøkslæreplan for språklige minoriteter grunnmodul for forberedende voksenopplæring (FVO) Norsk for språklige

Detaljer

MATEMATIKK. September

MATEMATIKK. September MATEMATIKK Periode Hovedområde Kompetansemål Innhold / metode August Tall og algebra Sette sammen og dele opp tiergrupper Gjenkjenne, samtale om og videreføre September strukturer i enkle tallmønstre Bruke

Detaljer

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Antall timer pr : 4 Lærere: Marianne Fjose Læreverk: Multi 7a og 7b, Gyldendal undervisning Nettstedene: gyldendal.no/multi Moava.org Grunnleggende ferdigheter:

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Fremmedspråklige deltakere uten skolebakgrunn Ferdig med introduksjonsprogrammet Manglende språkferdigheter og forståelse Framtidig arbeid Den enkeltes behov i fokus

Detaljer

Halvårsplan for: 3. trinn, høst 2017 Fag: Matematikk

Halvårsplan for: 3. trinn, høst 2017 Fag: Matematikk Halvårsplan for: 3. trinn, høst 2017 Fag: Matematikk Uke Tema/emne Læremidler Kompetansemål Læringsmål Vurdering Ansvar samle, sortere, notere samle inn data 33-34 Data og statistikk Grunnbok 3a og illustrere

Detaljer

Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016

Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016 Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016 Antall timer pr uke: 5. timer Lærere: Marte Fjelddalen, Helene V. Foss, Evelyn Haugen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 4A og 4B + Oppgavebok 4 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi

Detaljer

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring Overordnet plan for fagene. Fag: MATEMATIKK Trinn: 9 KLASSE Skole: LINDESNES UNGDOMSSKOLE År: 2015-2016 Lærestoff: MEGA 9A OG 9B Vurdering. Prinsipper i vurdering. 1. Elevene forstår hva de skal lære og

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2014 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING lese avlassere og beskrive posisjoner

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Grunntall 2a og 2b, Bakke og Bakke Ressursperm og nettsted Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet,

Detaljer

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring Overordnet plan for fagene. Fag: Matematikk Trinn: 8. trinn Skole: Lindesnes ungdomsskole År: 2015/2016 Lærestoff: Nye Mega 8 a og 8b Vurdering. Prinsipper i vurdering. 1. Elevene forstår hva de skal lære

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 6. trinn 2015/16 Lekser: Elevene får hver uke et lekseark som skal gjøres i lekseboka. Dette leksearket er trening på de fire regneartene, samt

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet/målsetting 1. Prosjektgjennomføring/Metode 2. Resultater og resultatvurdering 3. Oppsummering/konklusjon/videre planer 3

Bakgrunn for prosjektet/målsetting 1. Prosjektgjennomføring/Metode 2. Resultater og resultatvurdering 3. Oppsummering/konklusjon/videre planer 3 Prosjektrapport: Mestrings- og mattestrategileir MATTECAMP Søknadsnummer: 2015/FB13497 Søkerorganisasjon: Dysleksi Norge Innholdsfortegnelse Bakgrunn for prosjektet/målsetting 1 Prosjektgjennomføring/Metode

Detaljer

Inspirasjon og motivasjon for matematikk

Inspirasjon og motivasjon for matematikk Inspirasjon og motivasjon for matematikk Hvordan får vi aktive, engasjerte og motiverte elever og lærere i matematikk? Bjørnar Alseth Høgskolen i Oslo Styremedlem i Lamis Lærebokforfatter; MULTI Mona Røsseland

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Cordula Norheim, Åsmund Gundersen, Renate Dahl Akersveien 4, 0177 OSLO, Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Lokal læreplan Sokndal skole. Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B

Lokal læreplan Sokndal skole. Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B Lokal læreplan Sokndal skole Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B Uke Tema Komp.mål (direkte fra læreplanen) Læringsmål Uke 34 42? Uke 42-46 Repetisj on tidligere tema. Forbere dende

Detaljer

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål Veiledning Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn Versjon: juli 2010, bokmål Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn Her får du informasjon om nasjonale prøver i regning og hva prøven måler.

Detaljer

8 årstrinn, Høst Tina Dufke & Arne Christian Ringbsu

8 årstrinn, Høst Tina Dufke & Arne Christian Ringbsu 35-38 TALLÆRE OG GRUNNLEGGENDE REGNING Periode 8 årstrinn, Høst 2016. Tina Dufke & Arne Christian Ringbsu Hovedemne Mål Innhold Læringsressurser Vurdering Titallssystemet med heltall og desimaltall Regning

Detaljer

-utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og. subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret.

-utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og. subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret. Årsplan for 3.trinn matematikk 2016-2017 U 35 Telle og regne Tallene 0-100 36 Telle og regne med tallene 0-100 Stille opp addisjonsstykker uten/med veksling Grunntall 3A kap. 1 Grunntall 3A kap. 1 OMPTANSMÅL

Detaljer

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2016-2017 Læreverk: Multi 6a Lærer: Anita Nordland Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-39 - Finne verdien av et siffer avhengig av hvor i tallet det

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 3. og 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MATTE 3. og 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MATTE 3. og 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Grunntall 3 a og b, 4 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene er fra Lærerplanverket

Detaljer

Årsplan i Matematikk 7. trinn

Årsplan i Matematikk 7. trinn Årsplan i Matematikk 7. trinn 2017-2018 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Eleven skal: Eleven skal: Brøk Uke 34-35 - Kunne regne med brøk og plassere

Detaljer

Kartlegging av tallforståelse trinn

Kartlegging av tallforståelse trinn Kartlegging av tallforståelse 1. 10. trinn Ingvill Merete Stedøy-Johansen og May Renate Settemsdal 29-Oct-06 Veiledning Kartleggingstester Vurderingsskjemaer Retningslinjer for oppfølgende intervju 29-Oct-06

Detaljer

Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet

Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet -Kunne lese og tolke en Mål for opplæringa er at eleven skal kunne rutetabell Måling: -velje høvelege målereiskapar

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å integrere samtlige av de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget. Disse vil bli tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

Emnebytteplan matematikk trinn

Emnebytteplan matematikk trinn Emnebytteplan matematikk 3. 4. trinn 3. trinn 4. trinn Uke Data og statistikk Koordinatsystemet Flersifrede tall Mer enn 1000 og mindre enn 0 Måling Legge sammen og trekke fra Tid Tid, klokka Geometri

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 4.trinn Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Espen. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 4.trinn Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Espen. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 4.trinn Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Espen Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse August/september -utvikle, bruke og samtale om

Detaljer

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012 Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv Øystein Neegaard, 14.05.2012 1 Hva er nasjonale prøver? Om nasjonale prøver på Udir Resultata skal brukast av skolar og skoleeigarar som grunnlag for ei kvalitetsutvikling

Detaljer

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder Aspekter ved regning som skal vektlegges i ulike fag Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder ARTIKKEL SIST

Detaljer

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Nasjonal dagskonferanse: Arbeidsdriften 15. april 2015 Seniorforsker Hege Gjertsen Bakgrunn: Vox-prosjekter i fengsel

Detaljer

Tall: Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståing og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i

Tall: Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståing og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i Lærebok: Tusen Millioner, Gjerdrum og Skovdahl Tallbok (rutebok i A5 format) Barn lærer matematikk gjennom spill, leik, utforsking og aktiv samhandling. Språkets betydning er veldig viktig for å forstå

Detaljer

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Dette heftet viser hvordan lærere og veiledere kan kartlegge i forkant av opplæring i muntlige ferdigheter på en arbeidsplass.

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet)

Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård og Hans Dillekås Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter i (fra Kunnskapsløftet) Å uttrykke seg

Detaljer

lærebøker, lokalt lærestoff Matematikk.org Gruble.net Diktat.no Multi.no Tusen millioner.no Tusen Millioner s.4-27 Oppgavebok 4-13

lærebøker, lokalt lærestoff Matematikk.org Gruble.net Diktat.no Multi.no Tusen millioner.no Tusen Millioner s.4-27 Oppgavebok 4-13 LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED VARDÅSEN SKOLE FAG: MATEMATIKK TRINN: 4.TRINN Timefordeling på trinnet:4 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Med forbehold om endringer

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Data og statistikk

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Data og statistikk 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Data og statistikk samle, sortere,

Detaljer

Forsøkslæreplan i matematikk for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøkslæreplan i matematikk for forberedende voksenopplæring (FVO) FASTSATT SOM FORSØK AV KOMPETANSE NORGE 01.05.2017 GJELDER FRA 01.08.2017 TIL 31.07.2020 Forsøkslæreplan i matematikk for forberedende voksenopplæring (FVO) FORSØKSLÆREPLAN I MATEMATIKK FOR FORBEREDENDE

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 9. trinn Lærer: Torill Birkeland Uke Årshjul Geometri Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Detaljer

Lokal læreplan Sokndal skole:

Lokal læreplan Sokndal skole: Lokal læreplan Sokndal skole: Fag: Matematikk Trinn:7. Uk er 1/2 time pr uke halv e året 1/2 time pr uke halv e året 34-37 Tema Tid og fart Ligninger Kap. 1: Tall Plassverdisystemet Naturlige Digitale

Detaljer

Program for. arbeidslivet (BKA)

Program for. arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Gr.ferdigheter Vurdering. Jeg kan lese av og plassere i rutenett og koordinatsystem.

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Gr.ferdigheter Vurdering. Jeg kan lese av og plassere i rutenett og koordinatsystem. Mer enn 1000 og mindre enn 0 Koordinatsystem Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende ferdigheter Vurdering 34-36 36-41 Elevene skal kunne lese av, plassere og beskrive

Detaljer

Årsplan Matematikk Årstrinn: 7. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2016 2017 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Måns Bodemar, Jan Abild, Birgitte Kvebæk Akersveien 4, 0177 OSLO, Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan i Matematikk 7. trinn

Årsplan i Matematikk 7. trinn Årsplan i Matematikk 7. trinn 2016-2017 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tall og tallforståelse Uke 34-35/36 Brøk Uke 36-39 Kunne beskrive plassverdisystemet

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Matematikk TRINN: 5. Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Matematikk TRINN: 5. Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Matematikk TRINN: 5 Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke

Detaljer