Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal Audit & Advisory Oktober 2013

2 Samandrag Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av ressursbruken innanfor pleie- og omsorgssektoren i Sogndal kommune. Prosjektet blei bestilt av Kommunestyret i Sogndal kommune , og er gjennomført i tidsrommet mai 2013 til september Føremålet med prosjektet har vore å (I) avklare årsakar til avvik mellom årlege budsjett og rekneskap og (II) avklare årsakar til avvik mellom kostnadsnivået til pleie og omsorg i Sogndal sett opp mot samanliknbare kommunar i KOSTRA-gruppe 8. I samband med prosjektet er det gjennomført ein analyse av KOSTRA-data for Sogndal kommune for perioden 2000 til Tal for Sogndal kommune er samanlikna med gjennomsnittet for kommunegruppe 8, og med ein del enkeltkommunar innanfor kommunegruppa. I tillegg er det gjort analysar av budsjett og rekneskap for pleie- og omsorgssektoren i kommunen for perioden , og ei analyse av relevant dokumentasjon frå kommunen. Det er også gjennomført til saman seks intervju med tilsette og leiarar i Sogndal kommune. Organisering, behovsprofil og produktivitet Sogndal kommune har etablert ein heimetenesteorientert modell for pleie- og omsorgstenestene. Basert på det som kjem fram i undersøkinga, er det revisjonen si vurdering at kommunen har organisert pleie- og omsorgstenestene på ein føremålstenleg måte i høve til prinsippet om lågaste effektive omsorgsnivå. Når det gjeld behovsprofilen til kommunen, viser undersøkinga at Sogndal kommune har ein høgre prosentdel av befolkninga som er 80 år og eldre enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 8 og fleire av dei samanliknbare kommunane. Basert på dette er det etter revisjonen si vurdering rimelig å anta at behovet for pleie- og omsorgstenester er noko høgre i Sogndal kommune enn det gjennomsnittlege behovet i kommunegruppa. Forskjellar i pasientgrunnlaget kan dermed vere ei forklaring på at KOSTRA-tal viser at Sogndal kommune har relativt høge kostnader til pleie og omsorg i forhold til kommunen sine totale netto driftsutgifter, og i forhold til det totale innbyggjartalet. KOSTRA-tal viser at Sogndal kommune har ein lågare produktivitet enn gjennomsnittet i kommunegruppa og mange av dei kommunane det blir samanlikna med, både når det gjeld heimetenestene og institusjonstenestene. Lågare dekningsgrad for sjukeheimsplassar i kommunen kan etter revisjonen si vurdering vere ein medverkande årsak til at Sogndal kommune har høgre kostnader per sjukeheimsplass enn mange av dei samanliknbare kommunane, ettersom det ikkje er så mange brukarar å dele faste kostnader på. Samtidig vil ein låg dekningsgrad når det gjeld sjukeheimsplassar gjerne føre til meir pleietrengande brukarar innanfor heimetenestene, og dermed auka ressursbruk per tenestemottakar også innanfor heimetenestene. Undersøkinga viser at kommunen ikkje har eit system for å vurdere direkte brukarretta tid i heimetenestene. Pleiefaktoren ved sjukeheimen er relativt høg, men kommunen har ikkje system for å samanlikne eigne berekningar av pleiefaktor med tilsvarande tal frå andre kommunar. Sjukefråvær, vikarbruk og overtid Undersøkinga viser at sjukefråværet i pleie- og omsorgseininga er noko høgre enn det samla sjukefråværet i Sogndal kommune. Samtidig har både pleie og omsorg samla og dei to einingane som leverer pleie- og omsorgstenester kvar for seg, eit lågare sjukefråvær enn landsgjennomsnittet for pleie og omsorg. Sjukefråværet innan enkeltområde i pleie- og

3 omsorgseininga er likevel høgare enn gjennomsnittet. Dette gjeld særleg sjukefråværet ved sjukeheimen, og eininga er i gang med eit samarbeidsprosjekt med NAV og personalavdelinga med sikte på mellom anna å utarbeide retningsliner for arbeidet med sjukefråvær. Det er høgare overtids- og vikarbruk innanfor pleie- og omsorgstenestene enn innanfor andre tenesteområde i kommunen. Dette har til dels samanheng med at pleie og omsorg er karakterisert ved skiftande behov og at ein i mange høve ikkje har lov til å nekte brukarar tenester. Samtidig viser undersøkinga at det både i 2011 og 2012 samla sett har vore betydelege overskridingar av budsjett når det gjeld overtidsbruken. Revisjonen meiner at Sogndal kommune bør kartleggje årsakene til avvik frå budsjett på dette området, og vurdere i kva grad det er mogleg å setje i verk ytterlegare tiltak. Vidare er det for pleie- og omsorgstenestene samla eit meirforbruk på vikarar/ekstravakter på om lag kroner i Dette utgjer i overkant av ein femtedel av det samla meirforbruket til pleie- og omsorgstenestene i Sogndal kommune i Også på dette området meiner revisjonen at Sogndal kommune bør kartleggje årsakene til avvik frå budsjett innanfor dei enkelte postane, og vurdere i kva grad det er mogleg å setje i verk ytterlegare tiltak. KOSTRA-rapportering Sogndal kommune har etter revisjonen si vurdering ei klar rolle- og ansvarsfordeling knytt til rapportering av KOSTRA-data. Undersøkinga viser samtidig at det er enkelte innrapporterte tal som ikkje er korrekte. Basert på at gjennomgangen viser fleire feil og sannsynlege feil i KOSTRArapporteringa, er det revisjonen si vurdering at Sogndal kommune ikkje i tilstrekkeleg grad har etablert rutinar for å sikre korrekt rapportering til KOSTRA. For å skilje mellom kostnader til drift av pleie og omsorgstenestene, og kostnader til drift og vedlikehald av bygg, har Sogndal kommune den seinare tida sett fokus på skiljet mellom funksjon 261 (institusjonslokale) og funksjon 253 (bistand, pleie, omsorg i institusjonar for eldre og funksjonshemma). Samtidig viser undersøkinga at det er enkelte døme på at utgifter knytt til drift og vedlikehald av bygningar blir kostnadsført på drift av pleie- og omsorgstenestene. Ein gjennomgang av budsjett og rekneskap for funksjon institusjonslokale, viser vidare at det i 2012 til dømes var rekneskapsført om lag kr mindre til strøm/elektrisk kraft enn budsjettert. Med bakgrunn i at det er enkelte store avvik i kostnadene frå år til år, stiller revisjonen spørsmål ved om alle kostnader knytt til institusjonsbygg blir rekneskapsført på rett funksjon. Innrapporterte data i KOSTRA blir nytta både av kommunane sjølv for å samanlikne seg med andre kommunar, og som styringsinformasjon på nasjonalt nivå. Det er difor viktig at Sogndal kommune har fokus på å sikre korrekt rapportering til KOSTRA. Økonomistyring og budsjettering Revisjonen meiner at mangelen på eit samla økonomireglement medfører ein risiko for at det kan vere usikkerhet knytt til kva som er gjeldande reglement og retningsliner på ulike område. Undersøkinga viser vidare at presisjonsgraden i prognosane ikkje alltid er tilfredsstillande. Revisjonen meiner at gode prognosar er eit viktig ledd i økonomistyringa, og er sentrale for at kommunen så tidleg som mogleg kan setje inn aktuelle tiltak på område der ein ser at det er risiko for avvik frå budsjett. Det er vidare revisjonen si vurdering at Sogndal kommune ikkje i tilstrekkeleg grad har system og rutinar for utarbeiding av tiltak i samband med identifiserte avvik i prognosane. Undersøkinga viser at det både i 2011 og 2012 har vore betydelege overskridingar i forhold til budsjett innanfor pleie- og omsorgstenestene i Sogndal kommune. Dei største overskridingane er knytt til løn, men også knytt til kjøp av varer og tenester er det betydelege overskridingar. Avvika er i stor grad knytt til dei same postane i budsjettet både i 2011 og 2012, og undersøkinga viser også ein del manglar knytt til budsjetteringa innanfor pleie- og omsorgstenestene: Det er ikkje budsjettert med inntekter knytt til refusjon av sjukepengar og fødselspengar verken i budsjettet for 2011, 2012 eller Kommunen har ikkje oversikt over heimelsbudsjettet innanfor pleie- og omsorgseininga, og har dermed ikkje eit tilfredsstillande grunnlag for budsjettering av løn. 3

4 Revisjonen kan ikkje sjå at det i tilstrekkeleg grad er gjennomført analyser av årsaker til avvik frå budsjett, for å sikre at det blir sett i verk føremålstenlege tiltak for å redusere kostnadene, eller for å avdekke eventuelle feil i budsjetteringa slik at ein kan rette dette opp i neste års budsjett. Det er i stor grad budsjett for føregåande år som blir lagt til grunn ved utarbeiding av budsjett for nytt år, også på postar der det tidlegare år har vore betydelege avvik frå budsjett. På grunnlag av desse manglane knytt til budsjetteringa, kan ikkje revisjonen sjå at Sogndal kommune har tilstrekkelege system og rutinar for utarbeiding av budsjett innanfor pleie- og omsorgstenestene. Revisjonen meiner at ein føresetnad for utarbeiding av realistiske budsjett, er eit godt budsjettgrunnlag og gode analysar av årsaker til tidlegare avvik frå budsjett. Undersøkinga viser også at det er døme på kostnader som fleire år på rad blir budsjetterte på éin funksjon, og kostnadsførte på ein annan funksjon. I undersøkinga kjem det også fram at det er tilfelle der feil bruk av funksjon i budsjettet har vore kjent for kommunen, men likevel ikkje har blitt retta opp før etter fleire år. Dette er etter revisjonen si vurdering ikkje tilfredsstillande, då det fører til at det ikkje er samsvar mellom budsjett og rekneskap, og det svekker budsjettet som styringsverktøy. Innkjøp Innkjøp vert organisert gjennom eit innkjøpssamarbeid med kommunane i regionen og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Større innkjøp blir konkurranseeksponert gjennom dette samarbeidet, og det finst ei rekkje rammeavtalar som blir nytta av pleie- og omsorgstenestene. Undersøkinga gir ikkje indikasjonar på at innkjøp ikkje blir konkurranseeksponerte, eller at rammeavtalar ikkje blir nytta. Undersøkinga viser vidare at det innanfor tenesteområda er rutinar for ansvarsfordeling og tilvising som etter revisjonen si vurdering bidrar til å sikre god kontroll med dei innkjøp som blir føretatt. Sogndal kommune har samtidig eit stort meirforbruk i høve budsjett på kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon. Kommunen må etter revisjonen si vurdering ta ein grundig gjennomgang av innkjøpsbudsjettet og innkjøpa som er gjennomført for å undersøke om budsjettet dekker naudsynte innkjøp, om innkjøpa er dyrare enn venta og om det blir gjennomført innkjøp som ikkje er planlagt i budsjettet. 4

5 Innhald Samandrag Innleiing Bakgrunn Føremål og problemstillingar Metode Dokumentanalyse Intervju Analyse av KOSTRA-data og annan statistikk Verifisering og høyring Revisjonskriterium Budsjettering Om rett til pleie- og omsorgstenester Rapportering til KOSTRA Struktur på tenester Krav til bemanning Sjukefråvær Data Organisering av pleie- og omsorgssektoren i Sogndal kommune Pleie- og omsorgstenestene i Sogndal kommune Sjukeheimen Omsorgsbustadar Ambulerande heimeteneste Rapportering av KOSTRA-data Behovsprofil Tildeling av tenester Overordna kostnadsbilete for pleie- og omsorgstenesta Strukturering av tenestene Heimetenestene Institusjonstenester Dekningsgrad for plass i institusjon og bustad med heildøgns bemanning Aktivisering Lønskostnader, sjukefråvær og vikarbruk Lønskostnader Sjukefråvær Vikarbruk og overtid Økonomistyring og innkjøpsrutinar Økonomistyring Avvik frå budsjett Bruk av KOSTRA-funksjonar Innkjøp Vurderingar Organisering Overordna prinsipp for organisering Beste effektive omsorgsnivå Særskilde behov innanfor sektoren

6 5.1.4 Vurdering av pleiefaktor og direkte brukarretta tid Rutinar for tildeling av tenestetilbod Ressursbruk Kostnadsnivå og pasientgrunnlag Sjukefråvær Overtid og vikarbruk Rapportering, styring og kontroll Rapportering til KOSTRA Rutinar for økonomistyring Budsjettering Innkjøp Anbefalingar Vedlegg 1: Høyringsuttale Vedlegg 2 Revisjonen sine merknader til rådmannen sin høyringsuttale Vedlegg 3: Oversikt over sentrale dokument og litteratur Tabellar og figurar Tabell 1 Kommunar i KOSTRA-gruppe 8 etter driftsutgifter, tal innbyggjarar 80 år og over, folkemengd i alt og prosentdel innbyggjarar over 80 år. Kjelde: KOSTRA.. 11 Figur 1: Ansvarsfordeling mellom pleie- og omsorgseininga og helse- og sosialeininga i Sogndal kommune Figur 2. Innbyggjartal i 2002 og Kjelde: KOSTRA Figur 3. Innbyggjarar over 80 år og mellom 67 og 79 år i 2002 og 2012, prosent. Kjelde: Kostra Tabell 2 Innrapporterte nettoutgifter tenestemottakarar med særleg ressurskrevjande helse- og sosialtenester, Kjelde Helsedirektoratet Figur 4. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i prosent av kommunen sine totale driftsutgifter. Prosent. Kjelde: Kostra Figur 5. Netto driftsutgifter pleie- og omsorg, per innbyggjar. Kroner. Kjelde: Kostra 25 Figur 6. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbyggjar 67 år og over. Kroner. Kjelde: Kostra Figur 7. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbyggjar 80 år og over. Kroner. Kjelde: Kostra Figur 8. Korrigerte brutto driftsutgifter per mottakar i heimetenestene, kroner. Kjelde: Kostra 26 Figur 9. Korrigerte brutto driftsutgifter per mottakar i institusjon, tal i tusen. Kjelde: Kostra 27 Figur 10. Prosentdel utgifter knytt til institusjonstenester, av utgifter til pleie og omsorg totalt (netto). Prosent. Kjelde: Kostra Figur 11. Prosentdel utgifter knytt til heimetenester, av utgifter til pleie og omsorg totalt (netto). Prosent. Kjelde: Kostra Figur 12. Prosentdek av utgifter knytt til institusjon, heimetenester og aktivisering av netto utgifter til pleie- og omsorgstenester totalt. Kjelde: Kostra Figur 13. Mottakarar av heimetenester per 1000 innbyggjar. Kjelde: KOSTRA. 29 Figur 14. Andel av befolkninga over 80 år som mottek heimetenester. Prosent. Kjelde kostra. 30 Figur 15. Korrigerte driftsutgifter heimetenester per mottakar. Kroner. Kjelde: Kostra 31 Figur 16. Gjennomsnittleg tal timar til praktisk bistand per mottakar Kjelde: Kostra 32 Figur 17. Prosentdel bebuarar i omsorgsbustad, innbyggjarar 80 år og over. 33 Figur 18. Kommunale sjukeheimsplassar per 1000 innbyggjar. Kjelde: Kostra 33 Figur 19. Bebuarar i sjukeheim per 1000 innbyggjar. Kjelde: Kostra Figur 20. Kommunale sjukeheimsplassar i prosent av innbyggjarar 80 år og eldre. Kjelde: Kostra Figur 21. Utgifter per bebuardøgn i institusjon Kroner. Kjelde: Kostra 35 6

7 Figur 22. Prosentdel plassar i institusjon og heildøgns bemanna bustad i prosent av befolkninga 80 år og over. Kjelde: Kostra Figur 23. Bebuarar i bustad med heildøgns bemanning, Kjelde: Kostra Figur 24. Prosentdel plassar i institusjon og heildøgns bemanna bustad i prosent av befolkninga 80 år og over, Kjelde: Kostra og berekningar basert på tal oppgitt av kommunen i samband med forvaltningsrevisjonen Figur 25. Lønsutgifter per kommunalt årsverk ekskl. fråvær, pleie og omsorg, konsern. Kjelde: KOSTRA Figur 26: Sjukefråvær i Sogndal kommune. Kjelde: Sogndal kommune Tabell 3: Budsjetterte og rekneskapsførte kostnader knytt til overtid, etter tenesteområde. Kjelde: Sogndal kommune Tabell 4: Budsjetterte og rekneskapsførte kostnader knytt til ekstravakter/vikarar samla (ekstravakter, sjukevikar og ferievikar, inkludert tillegg ikkje faste tilsette), etter tenesteområde. Kjelde: Sogndal kommune Tabell 5. Oversyn over avvik frå budsjett i Tabell 6: Oversyn over avvik frå budsjett i Tabell 7. Oversyn over avvik frå budsjett i 2012, løn Tabell 8. Oversyn over avvik frå budsjett i 2012, refusjonar Tabell 9. Oversyn over postar med meirforbruk større enn kroner i 2012 innan kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon

8 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av ressursbruken innan pleie- og omsorgssektoren i Sogndal kommune, med tittelen «Pleie og omsorg - årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal». Prosjektet blei bestilt av Kommunestyret i Sogndal kommune , sak 20/13, og er gjennomført i tidsrommet mai 2013 til september Føremål og problemstillingar Føremålet med prosjektet har vore å (I) avklare årsakar til avvik mellom årlege budsjett og rekneskap og (II) avklare årsakar til avvik mellom kostnadsnivået til pleie og omsorg i Sogndal sett opp mot samanliknbare kommunar i KOSTRA-gruppe 8. Med bakgrunn i desse to hovudføremåla er det formulert ni problemstillingar, med tilhøyrande underproblemstillingar: 1. Har kommunen ei tilfredstillande organisering av pleie og omsorgstenestene i forhold til å dekke behova innanfor sektoren? a. Er det trekk ved behovsprofilen Sogndal kommune som tilseier at kommunen har særskilde behov innanfor sektoren, samanlikna med andre kommunar i Kostragruppe 8? b. Korleis har kommunen organisert tenestene sine (sone- eller tenestebasert organisering)? c. Er tenestetilbodet innretta på ein føremålstenleg måte i høve til prinsippet om beste effektive omsorgsnivå? d. Har kommunen system for å vurdere pleiefaktoren innan dei heildøgns bemanna tenestene og direkte brukarretta tid i heimetenestene? 2. Er rutinane for økonomistyring gode nok? a. Har kommunen etablert føremålstenlege rutinar for utarbeiding av prognoser, rapportering og tiltak ved avvik? b. Korleis er ansvarsdelinga knytt til økonomistyring organisert? 3. Er budsjetteringa i samsvar med planlagt/forventa aktivitet? a. Har tenestene føremålstenlege system og rutinar for utarbeiding av budsjett for einingane? b. Kva vurderingar ligg til grunn for budsjetteringa? c. Blir budsjettet opplevd som realistisk i høve til planlagt aktivitet? 4. Er kostnadsnivået i samsvar med det pasientgrunnlaget ein har, samanlikna med andre kommunar? a. Har ein eit yngre pasientgrunnlag i Sogndal enn i samanliknbare kommunar, eller har ein eventuelt eit høgre nivå på tenestene 5. Er bruk av overtid/vikarbruk på eit normalt nivå? a. I kva grad har pleie- og omsorgstenestene høgre overtids- og vikarbruk enn andre tenesteområde i kommunen? b. I kva grad har det det vore endringar i overtids- og vikarbruk innan pleie- og omsorgstenestene over tid? 6. Er sjukefråvere på eit normalt nivå? a. I kva grad har pleie- og omsorgstenestene høgre sjukefråvere enn andre tenesteområde i kommunen? 8

9 b. I kva grad har det det vore endringar i sjukefråvere innan pleie- og omsorgstenestene over tid? 7. Har kommunen rutinar for oppfølging av innkjøp innan pleie og omsorg? a. Har kommunen eit innkjøpsreglement og rutinar for innkjøp innanfor pleie og omsorg? b. Har kommunen rammeavtalar og blir desse nytta innanfor pleie og omsorg? c. Har kommunen rutinar for å konkurranseeksponere innkjøp innan pleie og omsorg? 8. Korleis fungerer kommunen sine rutinar for tildeling av tenestilbod innan pleie og omsorg? a. Er roller og ansvar knytt til tenestetildeling tydelege? b. Er det etablert tydelige tildelingskriterium for tildeling av tenestetilbod og blir desse etterlevd? 9. Er KOSTRA-rapporteringa i kommunen nøyaktig? a. Er roller og ansvar knytt til rapporteringa tydeleg? b. Har kommunen etablert føremålstenlege rutinar for å sikre korrekt rapportering? c. I kva omfang blir utgiftar til bygningsvedlikehald belasta drift? 9

10 2. Metode Oppdraget er utført i samsvar med gjeldande standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 2.1 Dokumentanalyse Revisjonen har henta inn og gjennomgått relevant dokumentasjon knytt til pleie- og omsorgssektoren i Sogndal kommune. Dokumentasjonen som er gjennomgått omfattar mellom anna plan for pleie og omsorgstenesta til eldre i Sogndal kommune , plan for psykisk helsearbeid , stillings- og leiaravtalar, rutinar for budsjettering og budsjettoppfølging, administrativt delegasjonsreglement, rutinar for rapportering av KOSTRA-data, rutinar for tildeling av tenester, budsjett og rekneskap for pleie- og omsorgstenestene, revisjonsuttalar, og notat som omhandlar meirforbruket innanfor pleie og omsorg. Dokumenta har vore nytta som bakgrunnsinformasjon og som datagrunnlag for rapporten. 2.2 Intervju Revisjonen har gjennomført intervju med leiarar innanfor tenestene «helse og sosial» og «pleie og omsorg», samt med nøkkelpersonell innanfor kommunen sitt økonomiarbeid. I tillegg er det gjennomført eit telefonintervju med rådmannen. Samla har revisjonen gjennomført seks intervju i samband med forvaltningsrevisjonen. 2.3 Analyse av KOSTRA-data og annan statistikk Revisjonen har nytta KOSTRA-data 1 for Sogndal kommune for perioden 2000 til Tal for Sogndal kommune er samanlikna med gjennomsnittet for kommunegruppe 08, som er den kommunegruppa Sogndal er plassert i. Sjølv om kommunane i KOSTRA-gruppene er rekna for å vere samanliknbare kommunar, er det store skilnader innanfor gruppene. I kommunegruppe 8 har den minste kommunen til dømes berre ein fjerdedel så mange innbyggjarar som den største. Vi har difor også valt ut sju kommunar i kommunegruppa, og samanlikna Sogndal kommune med desse. Dette er dei kommunane som er nærast Sogndal når det gjeld folketal, prosentdel innbyggjarar over 80 år og/eller geografi (Førde), samt netto driftsutgifter i alt (konsern). I tabellen under syner vi nokre nøkkeltal for kommunane i KOSTRA-gruppe 8. Sogndal og dei sju utvalde kommunane er utheva i feit skrift. 1 Kommune-stat-rapportering (KOSTRA) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon til kommunane. KOSTRA vert sett saman av Statistisk Sentralbyrå (SSB) med bakgrunn i eigenrapportering frå kommunane. Dei 428 kommunane er gruppert i 16 grupper, etter folkemengd og økonomiske føresetnader. 10

11 Tabell 1 Kommunar i KOSTRA-gruppe 8 etter driftsutgifter, tal innbyggjarar 80 år og over, folkemengd i alt og prosentdel innbyggjarar over 80 år. Kjelde: KOSTRA Kommune Netto driftsutgifter i alt, konsern Tal på innbyggjarar 80 år og over Folkemengde i alt Prosentdel innbyggjarar over 80 år. Ørland ,8 Gjerdrum ,8 Meland ,9 Sogndal ,7 Herøy ,3 Farsund ,9 Holmestrand ,5 Randaberg ,5 Kragerø ,9 Strand ,8 Førde ,1 Vefsn ,2 Modum ,1 Vennesla ,1 Bamble ,7 Verdal ,2 Lindås ,3 Rygge ,4 Askim ,5 Frogn ,5 Vestby ,6 Time ,0 Ås ,6 Stord ,6 Levanger ,2 Røyken ,7 Grimstad ,5 For nokre av nøkkeltala i KOSTRA finst det ikkje tal heilt tilbake til Revisjonen har då nytta tal for siste tilgjengelege år. Revisjonen har også gjennomført analysar av kommunen sin rekneskap og sjukefråværsstatistikk. 11

12 2.4 Verifisering og høyring Intervjureferat er sendt ut til dei som er intervjua for verifisering, og det er informasjon frå dei verifiserte intervjureferata som er nytta i rapporten. Datadelen av rapporten er sendt til rådmannen for verifisering, og faktafeil er retta i den endelege versjonen. Høyringsutkast til rapport blei deretter sendt til rådmannen for uttale. Rådmannen sin høyringsuttale er vedlagt rapporten som vedlegg 1. I vedlegg 2 til rapporten går revisjonen sine merknader til nokre av kommentarane i høyringsuttalen fram. 12

13 3. Revisjonskriterium Revisjonskriterium er dei krav og forventningar som datagrunnlaget skal vurderast opp mot. I dette prosjektet er revisjonskriteria i hovudsak henta frå Lov om kommunar og fylkeskommunar (kommunelova), Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. (helse- og omsorgstenestelova), og frå Forskrift om rapportering frå kommunar og fylkeskommunar. Kriteria er utleia frå autoritative kjelder i samsvar med krava i gjeldande standard for forvaltningsrevisjon Budsjettering Kommunane pliktar etter kommunelova 45 innan årets utgang å vedta eit årsbudsjett for kommande kalenderår. Kommunelova krev og at budsjettet skal vere realistisk. I 46 (3) heiter det at «Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.» I kommunelova 47 går det vidare fram at: 1. «Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. 46 nr. 1 tredje punktum. 2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.» 3.2 Om rett til pleie- og omsorgstenester Etter helse- og omsorgstjenestelova 3 har kommunane ei plikt å sørgje for at personar som oppheld seg i kommunen får nødvendige helse- og omsorgstenester ( 3-1). For å oppfylle ansvaret etter 3-1 skal kommunen mellom anna ha eit tilbod som omfattar pleie- og omsorg. I 3-2 (6) står det at kommunane skal gje eit tilbod om - helsetenester i heimen - personleg assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt - plass i institusjon, herunder sjukeheim - avlastningstiltak. Dei tenestene som kommunen gir tilbod om etter Helse- og omsorgstenestelova skal vere forsvarlege (jfr 4-1), og kommunane skal sørgje for naudsynte løyvingar for å kunne yte tenester og sette i verk tiltaka som kommunen har ansvar for etter lova (jfr. 11-1). Når det gjeld forsvarlege tenester står følgjande i 4-1: 2 RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon 3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. LOV nr

14 «Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse-og omsorgstjenestetilbud, b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.» 3.3 Rapportering til KOSTRA I kommunelova 49 står det at «Kommuner og fylkeskommuner plikter å gi departementet løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer.» Plikter knytt til rapportering til det nasjonale informasjonssystemet KOSTRA som vert sett saman av Statistisk Sentralbyrå (SSB) er nærare spesifisert i forkrift om rapportering frå kommunar og fylkeskommunar (FOR ). Av 6 går det fram at kommunen skal sørgje for systematisk lagring av informasjon som er knytt til ressursbruk og tenesteproduksjon på dei områda den er tillagt ansvar. Data frå kommunen skal kvart år rapporterast på elektroniske skjema til SSB. Når det gjeld tenesterapportering står det i 9 at dette skal sendast til SSB seinast 15. februar året etter rekneskaps- og rapporteringsåret. Data vert publisert av SSB den 15. mars, og deretter har kommunane frist fram til 15. april med å sende inn eventuelle rettingar. Når det gjeld pleie- og omsorg skal kommunane rapportere for funksjon 234 (aktiviserings- og servicetenester ovanfor eldre og funksjonshemma), funksjon 253 (bistand, pleie, omsorg i institusjonar for eldre og funksjonshemma), funksjon 254 (bistand, pleie og omsorg til heimebuande), og funksjon 261 (institusjonslokale). 4 Kommunal- og regionaldepartementet kjem kvart år med ein rettleiar knytt til rekneskapsrapporteringa i KOSTRA det aktuelle rekneskapsåret. Her går det mellom anna fram kva type kostnader som kjem inn under dei ulike funksjonane, og endringar frå føregåande år er tydeleg markert. I 8 i forskrift om rapportering frå kommunar og fylkeskommunar står det at «Kommunene og fylkeskommunene har selv ansvar for at de data som fremkommer i kommunens og fylkeskommunenes regnskapsrapport og tjenesterapportering har en tilstrekkelig kvalitet.» Kommunal- og regionaldepartementet har også gitt ut ein eigen rettleiar om kvalitetssikring av registrering og verifisering av data i kommunar og fylkeskommunar. 3.4 Struktur på tenester Av st.meld. nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer går følgjande fram: «En sentral utfordring for kommunene er å etablere en balanse mellom sykehjem, hjemmetjenester og omsorgsboliger ( ) I tillegg til faglige vurderinger og brukernes ønsker er det viktig at omsorgstjenesten finner driftsformer som utnytter ressursene best mulig.» 5 Når det gjeld kapasitet innanfor heildøgnstilbod går følgjande fram av St. meld. nr. 50 ( ) Handlingsplan for eldreomsorgen. Trygghet respekt kvalitet: 6 4 Jmf. Vedlegg 1 i Forskrift om rapportering for kommuner og fylkeskommuner, og «Håndbok for KOSTRA -rapportering 2012». 5 St.meld. nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer, side St. meld. nr. 50 ( ) Handlingsplan for eldreomsorgen. Trygghet respekt - kvalitet, Del I pkt 3.4, Sammendrag og konklusjon. 14

15 «Ut fra en vurdering av vitenskapelige undersøkelser og faglige analyser, er det for planperioden lagt til grunn et behov for plasser med heldøgns pleie og omsorg i egnet bolig svarende til ca. 25 pst. av befolkningen 80 år og eldre. Denne dekningsgraden kan oppfattes som et uttrykk for hva som er tilfredsstillende behovsdekning på landsbasis under forutsetning av godt utbygde hjemmetjenester. Det reelle behovet i hver enkelt kommune vil kunne variere rundt dette gjennomsnittet.» I Omsorgsplan er tal frå alle kommunar analyserte i høve til samla dekningsgrad for institusjonsplassar og omsorgsbustadar per 100 innbyggjarar over 80 år. Kommune-Noreg blir her delt i fire kategoriar i høve til dekningsgrad: Låg dekningsgrad under 25% Middels dekningsgrad 25-30% Høg dekningsgrad 30-40% Svært høg dekningsgrad over 40% Det går vidare fram av Omsorgsplan 2015 at dei fleste norske kommunar har ein dekningsgrad på rundt 30 %. I Omsorgsplan 2015 understrekar regjeringa viktigheita av ei god ressursutnytting i omsorgstenestene ut i frå prinsippet om lågaste effektive omsorgsnivå (LEON). I grove trekk går prinsippet ut på at ein ikkje skal drive «overbehandling». I samband med samhandlingsreforma blei også omgrepet BEON Beste effektive omsorgsnivå, lansert, der sikte målet var å signalisere at pasientar skal få naudsynt behandling på rett nivå ut ifrå sine behov. BEONprinsippet tydeleggjer mellom anna nye prinsipp for ansvarsdeling mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. I praksis er omgrepa LEON-prinsippet og BEON-prinsippet ofte nytta om kvarandre. Av rapporten Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren 8 går det fram at langtids- og korttidsplass på sjukeheim er dei dyraste tenestene blant pleie- og omsorgstenestene som kommunane tilbyr. Rapporten peiker også på at det er kostnadsfordelar ved å flytte pasientar frå langtidsplass til omsorgsbustadar med heildøgns bemanning. Vidare viser analysen at: «( ) kommuner som har mye hjemmetjenester også har et stort tjenesteomfang. Det betyr at jo mer kommunen satser på institusjonstjenester, desto færre vil motta tjenester i kommunene. Dette gjelder både korttidsplasser og heldøgnsbemannede omsorgsboliger, men effekten er svakere for langtidsopphold. Vi finner også at jo flere mottakere av omsorgstjenester under 67 år desto mer fortrenges omfanget av eldretjenestene.» Krav til bemanning Det er ikkje spesifikke krav til bemanning på sjukeheimar, aldersheimar eller omsorgsbustadar utover det som går fram av Forskrift for sykehjem og boform for heildøgns omsorg og pleie. I 3-2 i forskrifta går det fram at buforma skal ha ein administrativ leiar, ein lege med ansvar for den medisinske behandlinga, ein offentleg godkjend sjukepleiar som er ansvarleg for sjukepleia, samt det antall personell for øvrig som er nødvendig for å sikre beboer nødvendig omsorg og bistand Omsorgsplan 2015 er eit særtrykk av St.meld. nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer, kapittel 1, 2 og 3. 8 Telemarksforskning: TF-rapport nr. 280( 2011) på vegne av KS. Hjelmbrekke, Løyland, Møller og Vardheim 9 Side FOR nr 932: Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. 15

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader - Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 721014 2011 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag... iv 1 Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer