SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011"

Transkript

1 SAKSLISTE TIL Seiltinget

2 2

3 ÅPNING Åpnings- og hilsningstaler SAK 1: GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN A. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom om ledelsen av møtet. B. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigentene, undertegnet med representantens navn og forening. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt. C. Seiltinget er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter. Alle vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. (Lovsaker 2/3 flertall). D. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer for og imot. E. Forslag som ikke er påført sakslisten, kan ikke vedtaksbehandles. F. Dirigentene har rett til å gjøre forslag om forkortning av taletiden og fremlegg om strek ved de inntegnede talere. Det er anledning til å tegne seg for replikker og svarreplikker. Dirigentene kan begrense antall replikker. 3

4 SAK 3: GODKJENNING AV SAKSLISTEN Åpning 1. Godkjenne de frammøtte representanter. 2. Godkjenne forretningsorden. 3. Godkjenne saksliste. 4. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen, og tellekorps på 4 medlemmer. 5A. Behandle styrets beretning B. Behandle styrets beretning A. Behandle revidert regnskap B. Behandle revidert regnskap Presentasjon av Strategidokument Behandle innkomne forslag. 9. Fatte vedtak om kontingent. 10. Vedta budsjett. 11. Behandle handlingsplan Bestemme tid og sted for neste Seilting. 13. Tilsette statsautorisert revisor og fastsette hans honorar. 14. Valg av kandidater til åpne tillitsverv, spesifisert etter Valgkomiteens innstilling, samt valgkomite etter styrets innstilling. Aktuelle temaer vil bli innpasset i løpet av Tinget. 4

5 SAK 4: VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆR, REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN, TELLEKORPS Det velges: 2 dirigenter 1 sekretær 2 representanter til å underskrive protokollen Tellekorps på 4 medlemmer SAK 5A: BEHANDLE STYRETS BERETNING 2009 Se årsrapport 2009 SAK 5B: BEHANDLE STYRETS BERETNING 2010 Se årsrapport 2010 SAK 6A: BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP 2009 Se årsrapport 2009 SAK 6B: BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP 2010 Se årsrapport 2010 SAK 7: SAK 8: PRESENTASJON AV STRATEGIDOKUMENT Se vedlegg 2 INNKOMNE FORSLAG med Styrets innstilling Lovsaker: Sak 1. Styret Distribusjon av tingdokumenter. Ikke lovsaker: Sak 1. Sandefjord Seilforening Sak 2. Florø Seilforening Sak 3. Oslo og Akershus Seilkrets Sak 4. Nesodden Seilforening Tingvedtaket 2009 vedrørende ToppSeil. Sak 5. Styret Sak 6. Styret StorNM StorNM Evaluering av komitestrukturen i NSF. Evaluering av gjennomføringen av Seilerlisens og finansiering. Opptak av bølgesurfing som gren i NSF. 5

6 Lovsaker: Sak 1. Styret Forslag om endring av praksis på distribusjon av tingdokumenter. Bakgrunn: Da samfunnsutviklingen har gjort det naturlig å digitalisere det meste av informasjon, ser styret det naturlig at så også skjer for tingdokumenter. Det skal også nevnes i denne sammenheng at dette gir kostnadsreduksjoner. Det henvises til NIF s lov 2-8 siste ledd, hvor det står at innkallingen kan henvise til at saksdokumentene kan gjøres tilgjengelig på annen måte enn ved postutsendelse. Forslag til vedtak: Seiltinget vedtar å endre NSF s lov 10 annet ledd siste punktum til: Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig på NSF sine web sider senest 3 uker før seiltinget. Ikke lovsaker: Sak 1. Sandefjord Seilforening Forslag om nedleggelse av StorNM Bakgrunn: StorNM har vært arrangert 8 ganger og skal arrangeres i Målsetting med StorNM er: Arrangere et stevne med høyt sportslig nivå Samle Norges beste seilere på et sted Tilrettelegge for at også riksdekkende medier tar tak i vår idrett Sett seiling på idrettskartet Spektakulære medaljeseilaser Presentere våre samarbeidspartnere Invitere utenlandske seilere Skape et møtested for alle seilinteresserte Skape et naturlig sted for møter og seminarer Disse målsettingene er i liten grad blitt oppfylt, arrangementet lever derfor ikke opp til intensjonene. 6

7 StorNM er et arrangement som krever store ressurser for å gjennomføres, noe som gjør at det er vanskelig for andre enn store foreninger med egnede baneområder og landområder å påta seg arrangementet. Dette medfører at foreninger uten slik kapasitet til å gjennomføre et StorNM aldri vil kunne stå som arrangør av NM for junior- og jolleklassene. Sandefjord Seilforening har også de siste årene fått inntrykk av at det har vært vanskeligere og vanskeligere å få arrangør til StorNM. I tillegg oppfatter vi at noen klasseklubber for klassene som inngår i arrangementet ikke selv ønsker å være med, da klassenes egne ønsker om format, tidsramme o.a. i liten grad blir tatt hensyn til, og at dette blant annet påvirker deltakerantallet negativt. Forslag til vedtak: Seiltinget 2011 vedtar å gå bort fra StorNM-konseptet f.o.m Styrets vurderinger: Forslaget er i all hovedsak identisk med forslag fra samme forening til forrige seilting. Det samme forslaget har også vært fremmet ved flere tidligere seilting. På forrige seilting ble styrets innstilling som følger vedtatt: 1. Stor NM som konsept beholdes. 2. Stor NM arrangeres for klasser hvor majoriteten av seilere er juniorseilere. 3. Arrangør av Stor NM kan selv velge å invitere andre klasser 4. Et fast tidspunkt for Stor NM utarbeides i samarbeidet mellom styret i NSF og klasseklubbene for aktuelle klasser. 5. Retningslinjer for Stor NM revideres i samsvar med vedtak på Seiltinget og gjøres gjeldende fra sesong Siden forrige tingvedtak har det kun vært arrangert ett StorNM etter de nye retningslinjene, nemlig i 2010, da arrangementet ble gjennomført av Tønsberg Seilforening. Styret anser det som allment akseptert at dette var et vellykket arrangement. Styret har videre oppfattet det slik at denne endringen til et mer rendyrket juniorarrangement har vært positivt og avklarende for konseptet. Imidlertid anser styret at vi enda har for kort erfaringsgrunnlag for å dra endelige konklusjoner om konseptets fremtid. Det vil nok imidlertid være på sin plass å vurdere dette på nytt i Styret ønsker derfor å legge til rette for en ny evaluering høsten 2012, som vil danne grunnlag for vurdering av eventuelle endringsforslag da. 7

8 Styret vil også bemerke at det senest for to år siden ble gjort en grundig spørreundersøkelse blant seilerne, som klart ga uttrykk for at de ønsket å videreføre StorNM konseptet. Styret ser imidlertid allerede nå at vedtaket om at StorNM skal arrangeres til et fast tidspunkt hvert år i praksis er vanskelig å etterleve. I praksis har tidspunktet for de siste års arrangement vært fastsatt etter grundig dialog med klasseklubbene. Styret vil derfor foreslå en endring på dette punkt. Erfaringene har imidlertid vist at det har vært vellykket i de tilfeller hvor arrangementet har vært arrangert rundt midtsommer. Det er derfor ønskelig å legge føringer for at dette skal være hovedregelen. Styret opplever at dialogen med klasseklubbene om StorNM har blitt stadig bedre, og erfaringene ved fastsettelsen av arrangementet for 2011 er betydelig konsensus. HVORDAN HAR VI INNFRIDD FORVENTNINGENE Hvorvidt man mener man har innfridd forventninger, vil nok i en stor grad være subjektive synspunkter og avhengig av hvilket perspektiv man har. Stevne med høyt sportslig nivå Stor NM har nå vært arrangert 8 ganger med 6 forskjellige arrangørforeninger: Arendal, Oslo (KNS), Bergen, Tønsberg, Horten, Brevik. Styret i NSF våger å påstå at dette har vært stevner med høyt sportslig nivå. Det har ikke vært arrangert medaljeseilaser, i de siste arrangementene. Dette etter ønske fra klasseklubbene. Riksdekkende medier Vi må også erkjenne at vi i liten grad har klart å få dekning i riksdekkende medier. Mange lokalaviser fokuserer imidlertid på sine lokale helter, et fokus vi får fordi Stor NM er et stort arrangement hvor pressemeldinger blir sendt pressen og samarbeidet med pressen blir vektlagt i større grad enn ved et NM for en enkelt klasse. Vi opplever i disse sammenhenger at vi får satt seiling på idrettskartet. Presentere våre samarbeidspartnere Vi har i varierende grad klart å bruke Stor NM til å presentere våre samarbeidspartnere, men det skyldes nok mer mangel på samarbeidspartnere enn konseptet Stor NM. En større sponsor var med flere år, og muligheten for å kunne presentere seg ved et NSF- 8

9 arrangement anses å være en fordel ved nye forhandlinger med potensielle samarbeidspartnere. Hva har vi så lykkes med? Vi har klart å samle juniorseilerne til et StorNM i Norge med meget god deltakelse. Dette gjør at seilerne kan få erfaring med andre klasser, noe som er viktig når de skal gjøre valg for videre satsing Hovedtendensen over tid har vært en jevn øking i deltakelsen. Vi har klart å lage et stevne som har gjort det mulig å skaffe sponsorer som har gitt de arrangerende foreningene et betydelig overskudd. Svært mange juniorseilere gir uttrykk for at de ønsker et mesterskap for mange klasser. Klasseklubbene arrangerer selv NC som krever mange baner dvs mange deltakende klasser, vi må ta det som et tegn på at større regattaer er noe klasseklubbene ønsker Vi har klart å lage Norgesmesterskap som blir mer enn bare en vanlig regatta for seilerne Vi opplever at arrangementet stimulerer til godt samarbeid mellom foreninger. Det er svært vanlig at foreninger hjelper hverandre med både materiell og personell for å få til tilstrekkelig antall baner. Dette har god effekt også for et utvidet samarbeid og samhold på andre områder. Stor NM bare et arrangement for store foreninger Stor-NM er et arrangement som krever betydelige ressurser på mange plan. Mindre klubber har vist at det er mulig å gjennomføre et Stor NM i samarbeid. Motargumenter er at dette skaper unødig mye ekstra tid til samarbeidsmøter og administrasjon. Med effektiv styring kan vi vanskelig se at dette skal kreve mer samarbeidstid enn om f.eks 3 foreninger skulle arrangere hver sitt NM. Kollisjon med internasjonale mesterskap Styret legger ikke skjul på at dette er en utfordring. Erfaringene har imidlertid vist at god og tidlig dialog mellom NSF, arrangør og klasseklubber har medført at man har funnet gode løsninger også her. Det forutsetter imidlertid at alle parter legger god vilje til og utviser den smidighet som kreves. 9

10 Noen klasser ønsker ikke å delta Styret oppfatter mindre uenighet rundt dette etter endringen til dagens arrangement med klasser som har majoritet av juniorseilere. Stadig flere ser verdien av at seilerne får bedre kontakt over klassegrensene. StorNM som i tillegg til seilingen har en utvidet sosial profil bidrar til at kontakter og sosiale allianser dannes. Styrets innstilling: 1. StorNM som konsept beholdes, med de endringer som ble gjort gjeldende fra StorNM skal som hovedregel arrangeres i tiden rundt midtsommer. Avvik fra dette kan imidlertid godkjennes av styret i NSF, etter dialog med klasseklubbene. 3. Retningslinjer for StorNM revideres i samsvar med vedtak på Seiltinget og gjøres gjeldende fra sesong Styret tar initiativ til en ny evaluering av konseptet høsten 2012, hvor det innhentes synspunkter fra berørte parter. Denne evaluering vil danne grunnlag for om styret til Seiltinget 2013 vil foreslå nedlegging av eller endringer i konseptet. 10

11 Sak 2. Florø Seilforening FORSLAG OM AT STORNM ARRANGERES ANNETHVERT ÅR Bakgrunn og forslag til vedtak: Florø Seilforening ønsker at Stor NM arrangeres annen hvert år. Dette vil gjøre at små foreninger kan få mulighet til å arrangere NM for klassene som er med i Stor NM. Styrets vurderinger: Styret vurderer denne saken på samme måte som foregående sak, i det det er ønskelig med mer erfaringsmateriale før det eventuelt gjøres nye endringer i konseptet. Styrets innstilling: 1. StorNM som konsept beholdes, med de endringer som ble gjort gjeldende fra StorNM skal som hovedregel arrangeres i tiden rundt midtsommer. Avvik fra dette kan imidlertid godkjennes av styret i NSF, etter dialog med klasseklubbene. 3. Retningslinjer for StorNM revideres i samsvar med vedtak på Seiltinget og gjøres gjeldende fra sesong Styret tar initiativ til en ny evaluering av konseptet høsten 2012, hvor det innhentes synspunkter fra berørte parter. Denne evaluering vil danne grunnlag for om styret til Seiltinget 2013 vil foreslå nedlegging av eller endringer i konseptet. 11

12 Sak 3. Oslo & Akershus Seilkrets Forslag om etablering av arbeidsgruppe for evaluering av komitèstrukturen i NSF Bakgrunn/forslag til vedtak: 12

13 Styrets vurderinger: Styret ser positivt på dette initiativet. Enhver organisasjon har fra tid til annen behov for gjennomgang av sin organisering, for å sikre at denne til enhver tid er mest mulig optimal i forhold til sin funksjon. Som det ganske riktig påpekes i forslaget må dette sees i sammenheng med gjeldende handlingsplaner og budsjett. Disse skal naturlig nok også henge sammen med den til enhver tid gjeldende strategiplan. Som kjent foreligger det til behandling også en sak om nettopp forbundets strategiplan, som presenteres sammen med handlingsplan og budsjett som vedtakssak. I denne forbindelse vil styret foreslå en mer vidtrekkende gjennomgang enn det som det legges opp til i dette forslaget. Styret ser det som formålstjenlig med en vurdering også av andre relevante forhold, så som for eksempel styrets sammensetning, størrelse og funksjonstid. Det vurderes slik at intensjonene i dette forslaget vil bli godt ivaretatt ved styrets alternative forslag, som anses å være mer vidtrekkende. Det vurderes videre slik at styrets forslag til utvalg på 13

14 en bedre måte ivaretar de demokratiske forholdstall mellom organisasjonsleddene. Styrets innstilling: Styret støtter intensjonene i forslaget fra OAS, men legger i stedet frem følgende alternative forslag, som er implementert i styrets forslag til strategi- og handlingsplan: I del 1 av strategidokumentet er vår visjon, Seilglede for alle. Styret har foreslått fem overordnede mål som støtter opp om denne visjonen. - Alle seilere skal være medlem av en lokal seilforening - Styrke toppidretten - Øke rekruttering og bredde - Styrke finansiering og økonomi - Styrke frivilligheten Det foreslås at det oppnevnes et utvalg som har følgende funksjon: Mål: Utvalget skal i perioden utarbeide en GAP analyse og en konsekvensutredning av de overordnede mål i del 1 av strategiplanen. I dette ligger det å vurdere aktivitetene, organisasjon og nødvendige rammebetingelser for å nå målene. Herunder se på relevante forhold, så som for eksempel komitestruktur, styrets sammensetning, størrelse og funksjonstid. Resultatet skal danne grunnlaget for styrets innstilling til handlingsplan for perioden for votering på Seiltinget Organisasjon: Utvalget skal bestå av 2 representanter fra foreninger (1 stk oppnevnt fra forening i Hordaland Seilkrets og 1 stk oppnevnt fra forening i OAS, som også skal være leder av utvalget), 1 fra styret i NSF, 1 fra klasseklubb/aktive (oppnevnt fra klasseklubbene) og 1 fra Østfold Seilkrets, totalt 5 medlemmer. Utvalget rapporterer direkte til styret, og halvårsrapporter legges ut på <http://www.seiling.no> 14

15 Sak 4. Nesodden Seilforening Sak vedr siste tings vedtak om Toppseil Bakgrunn/forslag til vedtak: Vi viser til vårt brev datert 8. januar 2009 med forslag til vedtak på Norges Seilforbunds ting i 2009, vedtak fra tinget vedrørende toppidrettsmodell og klasseklubbenes rolle samt redegjørelse fra styret ved Odd Ørnulf Stray i e-post av Vårt forslag ble vedtatt av Seiltinget med en endring, der ordet Toppidrettsmodell ble byttet med Toppseil modellen. Vi registrerer at Seiltingets vedtak, jfr. pkt 1 i vedtaket, ble fulgt opp gjennom opprettelse av en styringsgruppe med representanter fra NSF og aktuelle klasseklubber. I pkt 3 i vedtaket het det: I NSF Toppseilmodell for jolleseiling skal uttak til Toppseil OL-klasse skje blant seilere over 18 år etter søknad fra seileren selv. Vi kan ikke se at det er blitt fulgt opp. På NSF s hjemmesider for Toppseil står det: Toppseil er i utgangspunktet for seilere fra 16 til 25 år. Innen da, er målet at du skal ha kvalifisert deg for NSFs landslag. Når det gjelder uttaksprosedyren står det på samme hjemmeside: Toppseiltrenerne innstiller til NSFs eliteutvalg etter uttakskriteriene, mens eliteutvalget kvalitetssikrer og godkjenner dette. Hensikten med forslaget til Seiltinget var å la klasseklubbene ta ansvar for egne seilere tom. 18 år og at NSF tok ansvar for seilere over 18 år, dvs. Landslag og Toppseil OL klasse. Vi må be om at Seilforbundet redegjør for Seiltinget hvorfor vedtak ikke er fulgt opp. Vi ber også om at arbeidsgruppen utarbeider en rapport iht. mandatet gitt på Seiltinget i Vi ser gjerne at Norges Seilforbund samtidig orienterer på Seiltinget om endringer og eventuelle tiltak som er gjennomført eller planlagt relatert til toppidrettssatsingen frem mot OL Styrets redegjørelse: Seiltinget 2009 reduserte budsjettet for Toppidretten med kr ,- for 2010, i forhold til det som styret da fremla med bakgrunn i den tilhørende handlingsplanen. Dette fikk umiddelbare konsekvenser for måloppnåelse og handlingsrom for toppidretten. For å unngå budsjettsprekk ble det besluttet å redusere aktiviteten på de områder med minst negativ effekt. Et av områdene som ble valgt, var å ikke opprette et jr.landslag. Begrunnelsen for dette valget, var at det på det aktuelle tidspunkt (2009), var få seilere som kvalifiserte for opptak til et jr.landslag. Styrets innstilling: Seiltinget tar denne redegjørelsen til orientering. 15

16 Sak 5. Styret Seilerlisens og finansiering: Sakens forhistorie: På Seiltinget 2009 ble det gjort vedtak som innebar innføring av lisens som prøveordning f.o.m Det ble forutsatt at saken skal opp på nytt ved Seiltinget Et tingnedsatt utvalg arbeidet med saken i 2009, og det ble utarbeidet et høringsdokument, som resulterte i et høyt antall uttalelser fra Seilernorge. Resultatet av dette arbeidet ble at lisensutvalget ga styret en rekke råd som vi ble anbefalt å følge ved lisensinnføringen. Disse var: - Trå varsomt. - Personlig lisens bør kun gjelde brett og jolleklasser. - Omfang må justeres i den grad det er mulig for å skjerme klubbregattaer. - Lisens bør innføres med minst mulig administrasjon både for NSF og foreninger. Styret valgte å lytte til disse rådene, og la vekt på at innføringen skulle skje så skånsomt og smidig som mulig, for å unngå uheldige konsekvenser og brytninger i seilmiljøene. Som et resultat av dette var det en noe begrenset ordning som ble innført fra sesongen Denne begrensningen har også hatt negative økonomiske konsekvenser, i det lisensinntektene er blitt betydelig lavere enn budsjettert for dette året. Etter sesongen 2010 har administrasjonen utarbeidet et nytt høringsdokument, basert på de erfaringer som man har gjort seg etter den første sesongs drift. Medlemmer av det tidligere lisensutvalget har bidratt underveis i utarbeidelsen av dette dokumentet. Dokumentet ble utsendt til alle foreninger og kretser 10. desember 2010, med høringsfrist 10. januar Det ble etter hvert oppdaget at noe var gått galt med utsendelsen den noe som medførte at høringsfristen ble utsatt til for at alle skulle få anledning til å behandle saken på en ordentlig måte. Dokumentet inneholdt en oppsummering og evaluering av dagens ordning. Videre ble det tatt utgangspunkt i å opprettholde det inntektsnivået for lisensordning som Seiltinget 2009 vedtok, og skisserte tre forskjellige alternativer for hvordan dette kunne oppnås. 16

17 Utdrag fra høringsdokumentet: Bakgrunn og rammebetingelser for lisens Lisens ble innført for å styrke NSF s økonomi. Ved å øke inntektene på egenandeler vil man kunne beholde statlig støtte. Dersom egenandelen over tid reduseres vil statlig støtte også reduseres. Lisens ble også innført for å gi seilere en skadeforsikring på lik linje med utøvere i de aller fleste idretter. Dagens lisensordning inneholder kun forsikring for personlig lisens (joller og brett). Det vedtatte lisenssystemet skulle ifølge tidligere beregninger tilføre seilforbundet kr og det er også rammene som har vært benyttet i alternativene for videreføring. Endres dette tallet må aktivitetsnivå, handlingsplan og budsjett for NSF endres tilsvarende. Vedtaket som ble gjort på seiltinget satte en del klare begrensninger, bla. på lisensens størrelser. Det er ikke tvil om at dette har ført til en betydelig lavere inntekt enn planlagt. Dette var allerede åpenbart når NSF styret vedtok forskriften for seillisens, som var basert på seiltingets vedtak. Dessverre har ikke de økonomiske målene blitt nådd. Antall lisenser beregnet løst var fordelt på alle lisenstyper. 17

18 Det har til utløpet av november 2010 blitt løst 2340 lisenser: Dette har innbrakt kr før kostnader pr november Kostnaden for igangsetting av lisenssystemtet har vært kr Største delen av kostnadene (kr ) er engangskostnader, som nå er tatt. Budsjettet for kostnader relatert til oppstart var kr Administrasjonskostnadene er vanskelig og tallfeste og er dermed utelatt i denne oversikten men ett anslag på brukt tid i NSF administrasjonen tilsier ca kr til administrasjon. Dette beløpet er ikke tatt med i oversikten over, da det kun er ett anslag (NSF administrasjon benytter ikke timelister.) Administrasjonskostnadene for lisens er ikke forbundet med en merkostnad i kroner og øre for NSF, men en nødvendig omprioritering av fokus/brukt tid for administrasjonen. I tillegg kommer kostnadene for forsikring vedrørende personlig lisens som gir ett foreløpig overskudd for lisens i 2010 på kr Det er utestående lisenskrav på mellom kr og kr (avhengig om man må benytte bøter for å inndrive lisensene) som det arbeides med å få inn. NSF styre og administrasjon har justert ned budsjettert lisensinntekt løpende under sesongen, og kuttet andre kostnader slik at Seilforbundet skal nå det budsjetterte overskuddet for Evaluering av lisensordningen Det er flere grunner til at det tingvedtatte budsjettet ikke ble nådd. I hovedsak kan dette oppsummeres i 5 punkter: Varierende betalingsvilje. Stort antall engangslisenser. Manglende kjennskap til lisenssystemet. Feil type lisens er løst. Lisens er ikke løst. Varierende betalingsvilje. Generelt kan man si at i jollemiljø hvor det skulle løses personlig 18

19 lisens (med forsikringsordning) har systemet vært godt akseptert. Det har ikke vært manglende betalingsvilje, og svært få har innrapportert vanskeligheter med nettløsningen. Blant seilere som skal løse startlisens, har betalingsviljen vært mindre og det er i denne gruppen det er minst 250 lisenser som ikke er løst. Det er klare geografiske skiller, hvor spesielt Sør -og Vestlandet har større prosentvis andel av ikke løste lisenser enn andre landsdeler. Det har vært større problemer med nettløsningen blant alle som skal løse startlisens. Dette kan være ett vikarierende argument for å ikke løse lisens, eller at seilere i denne gruppen er mindre vant med elektroniske betalingsløsninger. Stort antall engangslisenser. Under fastsettelse av prisene på de forskjellige lisenstypene kan det se ut som om engangs startlisens er for billig sammenliknet med årslisens. Dette har resultert i at mange seilere har valgt og løse flere engangslisenser i stedet for årslisens. Noe som igjen har ført til inntektssvikt. Prisen på engangslisens var fast ihht Seiltingets vedtak. Ut i fra antall løste lisenser er det lett og anta at antall lisenspliktige seilaser/ eller regattadeltagelse er lavere enn hva man beregnet under Seiltinget Styret var klar over denne usikkerheten allerede ved innføring av lisens i januar 2010, men styret er også overrasket over gapet mellom forventede løste lisenser og faktiske løste lisenser. Manglende kjennskap til lisenssystemet. NSF har en kommunikasjons utfordring ovenfor sine medlemmer når man ikke kan nå vært enkelt medlem direkte, men må kommunisere via seilforeningene. Det er en kjensgjerning at få medlemmer leser info på seiling.no, og seilmagsinet.no og seilas.no. Manglende kjennskap til systemet har dermed ført til færre lisenser løst. Det har også medført administrasjon både for seilforeningene og for NSF når man har varslet om ikke betalt lisens og ikke har hatt muligheten å få kontakt med seilerne direkte. Feilbetalinger / Feil lisenstype Det er også en del feilbetalinger av lisens, dvs at seilere har valgt feil lisenstype i forhold til regattaen/ båten de her deltatt i/ med. Dette utgjør totalt på kr For 2011 må man søke å forenkle lisensbetalingen, slik at det er tydeligere hva slags lisens som skal betales. Dette er fortrinnsvis personlige lisenser som er løst i kjølbåtregattaer. 19

20 Ikke betalt lisens På bakgrunn av at det vurderes som svært uheldig at de som ikke har betalt lisens etter purring fra NSF unngår lisens for 2010 har styret vedtatt følgende praksis etter kontroll av en rekke regattaer: 1. Utstedelse av faktura på lisens med ett administrasjonsgebyr, engangslinsens kr administrasjonsgebyr kr 50, 14 dagers betalingsfrist. 2. Om ikke dette betales til forfallsdato pålegges førstegangsgebyr på kr som foreskrevet i lisensforskriften. Det viste seg at det var ca 250 båter dette omhandler og dette vil selvfølgelig variere lisensinntektene, avhengig av om det også må ilegges bøter, med alt fra kr ,- til kr ,- Arbeidet med å få de siste lisensinnbetalingene er i gang fra NSF. 20

21 Forslag til lisensordning fra 2012 For å nå det vedtatte målet om å øke egenandelsinntektene til NSF med 1,6 mill i forhold til 2009 regnskapet, har NSFs administrasjon tre forslag til endring av dagens ordning: Model 1, Øke satser og øke kontingent Opprettholde dagens ordning, med noen endrede satser, samt øke medlemskontingenten slik at total inntekt blir 1,6 mill. Hovedendring vil være en oppjustering av engangslisensen som skal stimulere til økt salg av årslisenser. For ytterlig og stimulere til tegning av årslisens senkes prisene på disse noe. Personlige lisenser økes også med en målsetting å komme opp mot kr i netto bidrag. Forslag til prising er da som følger Disse endringene sammen med en forventet større kjennskap til ordningen, budsjetters til å gi en inntekt på ca kr Resten av egenadelsøkningen til 1,6 mill hentes inn gjennom å øke medlemskontingenten med kr 25 til kr

22 Modell 2: Opprettholde personlig lisens med noen endringer. Avvikle startlisens. Man kan utvide gruppen som skal løse personlig lisens til også og gjelde alle de som seiler NM uansett klasse. I 2010 har ca 1750 personer seilt NM. Det er en større andel seilere som seiler flere NM, så beregningene som ligger til grunn er gjort ganske forsiktig. Personlig årslisens settes til kr 400 for seniorer og kr 300 for juniorer. Personlig engangslisens settes til kr 150. Basert på moderate anslag på løste lisenser vil dette i kombinasjon med å øke medlemskontingent med kr 40 til kr 100 beregnes å gi totalt ca 1,6 mill. *Dette forslaget bør ikke leses som et absolutt pris forslag, men mer som et prinsipp forslag på en deling mellom personlig lisens og medlemskontingent for å nå målet om 1,6 mill. Modell 3: Fjerne lisens, øke medlemsavgift til NSF Det er selvfølgelig ett alternativ å fjerne lisens, og øke medlemsavgift for å skaffe NSF nok egenandel til å oppfylle kriteriene. Da fjerner man altså hele lisensordningen, og øker seniormedlemskapet til kr 115 og juniormedlemskapet til kr 100. Dette vil med dagens medlemstall gi en økt egenandelsinntekt på 1,6 mill. Imidlertid innebærer dette en endring i ønsket kurs i forhold til at brukerne (regattaseilere) skal betale høyere egenandel enn passive medlemmer. Andre alternative modeller Det er selvfølgelig mulig å presentere andre alternativer, men disse tre er presentert som ett utgangspunkt for diskusjonen. 22

23 Høringsrunden desember 2010 / januar 2011 Det innkom svar fra 22 seilforeninger og 3 seilkretser. De fleste av disse påpekte i en eller annen form svakheter ved dagens system. Et par av uttalelsene anviste ingen klar retning i forhold til de tre skisserte alternativene. Et knapt flertall på 12 av de som anviste retning pekte på alternativ I eller II som innebærer fortsatt lisens i en eller annen form. 11 uttalelser støttet alternativ III, som innebærer avvikling av lisensordningen, og at dette kompenseres med øket medlemskontingent. Vi har også merket oss at en del uttalelser tar opp forholdet rundt enklere lisensinnkreving. Noen foreslår at innkreving kan skje gjennom foreningene ved tillegg i startkontingenten og flere har tatt opp spørsmålet om mulighetene for innkreving via LYS-bevisene. I tillegg ble det mottatt en e-post fra en privatperson og to uttalelser fra klasseklubber, som i utgangspunktet ikke var med i høringsgruppen. Dette var Snipeklubben, som foretrekker kontingentøkningen fremfor lisens, og Norsk Optimistjolleklubb som er den største rekrutteringsklasseklubben for seilere t.o.m. 15 år. De kommenterer alle lisensvariantene, men fremholder spesielt at personlig lisens ikke bør pålegges seilere under 16 år. Styrets vurderinger Styret har i hele tingperioden hatt stort fokus på lisenssaken. En har vært opptatt av å oppfylle forrige seiltings vedtak om lisens og budsjett, samtidig som en har lagt vekt på smidighet og konstruktivitet for å unngå uheldige konflikter og negative konsekvenser av ordningen. Vi ser at dette ønsket om smidighet nok har gått på bekostning av inntjeningen. Samtidig ser vi at saken fortsatt vekker et visst engasjement og ønsker å være lydhøre for de synspunkter som fremkommer. Etter den erfaringen som vi nå har høstet, ser styret at det kan være grunnlag for å foreslå endringer fra 2012, og er spesielt opptatt av følgende momenter Inntjening må minimum opprettholde budsjettvedtaket fra Administrasjon av ordningen bør være enklest mulig. Aktivitet bør koste noe mer enn passivitet. Ordningene bør være enklere å forstå og bruke. Seilerne bør kunne ordne mest mulig på en gang. Brukergruppene bør behandles mest mulig rettferdig m.h.t. belastning. 23

REDUSERT LISENSORDNING VEDTATT STYRET VALGTE Å LYTTE TIL SEILNORGE VED UTFORMINGEN AV LISENS SOM PRØVEORDNING FRA 2010

REDUSERT LISENSORDNING VEDTATT STYRET VALGTE Å LYTTE TIL SEILNORGE VED UTFORMINGEN AV LISENS SOM PRØVEORDNING FRA 2010 PRESSEMELDING REDUSERT LISENSORDNING VEDTATT STYRET VALGTE Å LYTTE TIL SEILNORGE VED UTFORMINGEN AV LISENS SOM PRØVEORDNING FRA 2010 På sitt møte i dag behandlet forbundsstyret to saker vedrørende lisens:

Detaljer

SEILTINGET TROMSØ mars SAKSLISTE

SEILTINGET TROMSØ mars SAKSLISTE SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars SAKSLISTE 2 Saksliste Seiltinget 2013 Saksliste Seiltinget 2013 3 Innhold: SAK 1 GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER 4 SAK 2 GODKJENNE INNKALLINGEN 4 SAK 3 GODKJENNING

Detaljer

Lisens for regattaseilere Prøveordning fra 2010. Kretsledermøtet Oscarsborg 20.03.2010

Lisens for regattaseilere Prøveordning fra 2010. Kretsledermøtet Oscarsborg 20.03.2010 Lisens for regattaseilere Prøveordning fra 2010 Kretsledermøtet Oscarsborg 20.03.2010 Bakgrunn - Bortfall av automatinntekter Ca 4,5 mill årlig Ca 40% av dagens omsetning - Frie midler - Multiplikatoreffekt

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/12 Mandag 23. august 2012 Kl. 14.00 på Ullevål stadion. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ), Ove Lind (OL) og Arild Holt (AH)

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ), Ove Lind (OL) og Arild Holt (AH) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/13 Onsdag 16. januar 2013 Kl. 14.30 på Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

VEDTAKSAKER: AM ikke tilstede under behandling. AM ikke tilstede under behandling. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke

VEDTAKSAKER: AM ikke tilstede under behandling. AM ikke tilstede under behandling. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/12 Fredag 23. mars 2012 Kl. 12.00 Park-Inn Hotel Gardermoen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Astri Cathrine Holden

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Thorstein Tønnesson,

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Grethe Halvorsen

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Vedlegg 1 Lovendringsforslag Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet NOTAT Til: Seiltinget 2015 Fra: Styret i Norges Seilforbund Dato: 21.01.2015 FORSLAG TIL LOVENDRINGER. Dette

Detaljer

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Stiftelsesdato: 22.03.1965 Første revisjon: 11.03.1971 Annen revisjon:

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03. Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03. Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03 Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,, Nini Høegh Nergaard,

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS)

Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/09 23. og 24 januar 2009 kl 11.00 Toppidrettsenteret Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2011

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2011 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2011 Color Fantasy 25. - 26. mars Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2009, 2010 og sakspapirene til Tinget 2011. Tinget åpnet fredag

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) VEDTAKSAKER:

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) VEDTAKSAKER: NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/13 Torsdag 14. mars 2013 Kl. 15.00 Ishavshotellet i Tromsø Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Norges Seilforbund. Saksliste. Seiltinget 2015 Gardemoen 21.-22. mars. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Saksliste. Seiltinget 2015 Gardemoen 21.-22. mars. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Saksliste Seiltinget 2015 Gardemoen 21.-22. mars Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet HELLY HANSEN CATWALK Scandinavian Design is the cornerstone in all Helly Hansen gear.

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 904 14. desember 2004 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/06 27.-28. januar 2006 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/02 Fredag 24. og lørdag 25. mai 2002 Soon Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,

Detaljer

VEDTAKSAKER: HMJ ikke tilstede under behandling av saken.

VEDTAKSAKER: HMJ ikke tilstede under behandling av saken. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/12 Fredag 26. april 2012 Kl. 15.00 Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Astri Cathrine Holden (ACH), Ove

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04. 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04. 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Seiltinget Mål og prioriterte handlinger

Seiltinget Mål og prioriterte handlinger Seiltinget 2009 Mål og prioriterte handlinger 2009-2011 Det som ligger i bunn er NSFs Formål og Visjon Formål: fremme norsk seilsport bidra til samarbeid mellom foreningene representere seilsporten internasjonalt

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02 Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Notat: Seiltinget 2013 Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 9. mars 2013 Notat nr 2; Oppsummering

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07 Mandag 27. august 2007 Rica Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad, Astri Holden Feragen,

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 VEDTAKSAKER: Onsdag 22. og 23. mai Kl på Ullevål.

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 VEDTAKSAKER: Onsdag 22. og 23. mai Kl på Ullevål. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 Onsdag 22. og 23. mai Kl. 13.00 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07. 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07. 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/07 28.-29. september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/15

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/15 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/15 Tirsdag 20. januar 2015 på Dronningen hos KNS. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre, Vidar Utne (VU),

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokoll 10/11.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokoll 10/11. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/12 Mandag 9. januar 2012 Kl. 17.00 på Rica Hotel Gardermoen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell Til stede fra Styret: Fratredelse under sak 21/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/07 24. oktober 2007 Radisson SAS Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

Klubbdommer/arrangør - Økt 1

Klubbdommer/arrangør - Økt 1 Klubbdommer/arrangør - Økt 1 Seilsportens organisering Seilsportens regler Innhold Kappseilingsreglene NSF Organisasjonskart Utdanningsstrukturen NSFs årbok Regler for Norgesmesterskap Arbeidsoppgaver

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 VEDTAKSAKER: Mandag 2.mai Kl på Ullevål.

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 VEDTAKSAKER: Mandag 2.mai Kl på Ullevål. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 Mandag 2.mai Kl. 10.00 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06. 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06. 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09 20.april 2009 kl 13.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Odd Ørnulf Stray

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Notat: Til Styret i Norges Seilforbund Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 19. september 2012

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

04.02.2013 17:32 QuestBack eksport - NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon. Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike)

04.02.2013 17:32 QuestBack eksport - NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon. Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike) NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike) 1 4. Hvor ofte er du/dere i kontakt med NSF? 1 Mer enn 2 ganger i uken 1,5 % 1 2 1-2 ganger i

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/06 6.-7. oktober 2006 Rica Holmenkollen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 43/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 43/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/06 28. juni 2006 Tønsberg Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Bente Nilsson, Jan Henrik

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02. Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02. Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02 Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,,

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03. Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03. Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03 Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke tilstede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

SEILTINGET TROMSØ mars. Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner

SEILTINGET TROMSØ mars. Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner 2 Strategi- og handlingsplaner DEL I STRATEGIPLAN 2013 2017 Strategi- og handlingsplaner 3 Visjon og overordnede mål. Visjon:

Detaljer