MANGFOLD AV LEDERE 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANGFOLD AV LEDERE 2009"

Transkript

1 MANGFOLD AV LEDERE 2009 Mobiliserer og videreutvikler talenter for styreverv og lederoppgaver Et prosjekt i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge i Buskerud Hva er mangfold av ledere? Mangfold av ledere er et lederutviklingsprogram for talenter som virksomheten ser potensialet i og ønsker å satse på. Vi ønsker å mobilisere talentene, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser, slik at flere kommer i posisjon til lederroller og styreverv. Programmet har fokus på egenutvikling, ledelse, styrearbeid, nettverksbygging, profilering og kobling og går over ett år. Mangfold av ledere er NHO Buskeruds målrettede tiltak for å få flere kvinnelige talenter og talenter med minoritetsbakgrunn i styrer og i lederposisjoner. Prosjektet er finansiert av NHO Buskerud, Innovasjon Norge, Buskerud Fylkeskommune og deltageravgift. En undersøkelse AFI gjorde på oppdrag fra NHO viste at talenter kjeder seg uten utfordringer. Skal du beholde dyktige medarbeidere, må du gi dem spennende oppgaver. Mangfold av ledere er et program for virksomheter som vil ivareta og videreutvikle nøkkelmedarbeideres talenter og ressurser. Mangfold av ledere tilrettelegger for at virksomhetene skal jobbe langsiktig for å få flere kvinnelige talenter og talenter med minoritetsbakgrunn i ledelse og styrene. Mangfold av ledere gir bedriften tilgang til og kontakt med potensielle styrekandidater. Mangfold i deltagergruppen Mangfold av ledere har til hensikt å fokusere på talenter med etnisk minoritetsbakgrunn og kvinnelige talenter. Hvorfor vi har satt fokus på disse to målgruppene er fordi de er en uutnyttet, men betydelig ressurs for norsk næringsliv. Vi ønsker å synliggjøre talentene som gode rollemodeller for andre. Det vil ikke si at programmet kun er for disse målgruppene, men at disse målgruppene blir prioritert ved opptagelse av kandidater til programmet (2/3 av kandidatene). Prosjektet søker å kvalifisere og synliggjøre et mangfold av dyktige, kompetente ledere / potensielle ledere. Mangfold av ledere skal være et nettverk bevisst sammensatt av kvinner, menn, etnisk norsk, ikke etnisk norsk, med ulik arbeidserfaring og kompetansebakgrunn. Vi har gjort erfaringer i tidligere lederutviklingsprogrammer på at en bevisst sammensetning av gruppen har gitt ekstra utbytte for alle deltagerne uavhengig av hvilken målgruppe man tilhører. Prosjektet søker å utnytte mangfoldet i regionens kompetansegrunnlag som et bidrag til vekst og langsiktig verdiskaping i Drammensregionen. Mål for Mangfold av ledere Øke andelen kvinner og etniske minoriteter i beslutningsprosessene, i ledelse og i styrer generelt Gi deltagere tilgang til hensiktsmessige nettverk i forhold til virksomhetens/deltagerens behov Engasjere virksomhetsledere til å være pådrivere for å få flere kvinner og etniske minoriteter i lederposisjoner og i styrer Legge til rette for at næringslivet oppleves attraktivt for de aktuelle målgruppene Innholdet i programmet vil fokusere på ledelse og styrearbeid. Programmet vil være personlig og praktisk rettet med deltakere fra regionen som har ulik bakgrunn og kompetanse, men med felles mål om å bedre egen ledelsesprofil og arbeide for styrekandidatur. Deltakerne utfordres til å arbeide med egen funksjonsdyktighet i lederrollen på basis av 360 grader evaluering og tilbakemeldingssamtalen med AFF, og feedback fra medlemmene i basisgruppene. Vår målsetting er at programmet skal gi talentene styrket selvinnsikt, motivasjon og handlekraft.

2 2 Hvem kan delta? I utgangspunktet er det virksomhetene som blir rekruttert inn i programmet. Virksomhetene skal deretter velge ut deltakere med potensial for lederoppgaver og styreverv. Kvinnelige talenter og talenter med minoritetsbakgrunn vil bli prioritert ved inntak (2/3 skal være fra én av de to målgruppene). Virksomhetene har mulighet til å stille med inntil to deltakere av totalt 25 plasser i Mangfold av ledere Talentene må kunne beherske det norske språk godt. dvs. at språket ikke er en hindring for å få utbytte av programmet. PROGRAMMET Obligatorisk del: Bli kjent ( ½ dag) 360graders evaluering, med tilbakelesningssamtale med en coach fra AFF (gjøres individuelt på telefon eller i hos AFF tidsbruk 1 time). Lederutviklingssamlinger m/ AFF (totalt 5 dager) Retorikk kurs med Retorisk Institutt (totalt 2 dager) Styrekompetansekurs med BI Drammen, med eksamen over en helg i gruppe, gir 6 studiepoeng (totalt 5 dager + 72 timers eksamen) Basisgruppemøter, gruppene avtaler selv møtetidspunkt. Være villig til å være synlig utad som rollemodell for andre - i forhold til egne ambisjoner og måloppnåelse Totalt blir dette 12 ½ dag og i tillegg kommer basisgruppemøtene på minimum 5 treff i løpet av perioden og 72 timers gruppeeksamen i styrekompetanse over en helg. Valgfri del Næringslivsmøter regionale og nasjonale Frokostmøter i Drammensregionen og Kongsbergregionen Aktuelle næringslivsnettverk Nasjonal Felleskonferanse i Oslo - Arena Female Future (totalt 1 dag) OBLIGATORISK DEL BESKRIVELSE AV INNHOLD OG LEVERANDØRER TIL PROGRAMMET LEDERUTVIKLING AFF AFF (Administrativt forskningsfond ved Norges handelshøyskole) er et av Norges største ledelsesfaglige miljøer som har bidratt til utvikling av ledelsesfeltet i Norge siden Det meste av det som gjøres innen lederutvikling i Norge, har sitt utspring i AFF. AFF baser sitt konsulentarbeid på erfaring og forskning. I sin tilnærming har AFF fokus på den enkelte leder, bedriften/virksomheten og de omgivelser som omgir virksomheten. AFFs pedagogikk er utprøvd over mange tiår gjennom blant annet deres Solstrand-programmer, og de er i kontinuerlig utvikling. Vår erfaring er at deres utviklingsprogrammer gir stort utbytte for deltakerne. For mer informasjon, se:

3 3 Innhold Introduksjon - Målsetting og forberedelser Deltakerne vil før første modul gjennomføre en 360graders evaluering, med en tilbakelesningssamtale med en coach fra AFF. AFF 360 er et verktøy hvor du vurderer deg selv, samt får direkte tilbakemeldinger fra dine over-, side og underordnede på ulike ledelsesmessige kompetanser. Den etterfølgende samtalen fokuserer på din videre personlige utvikling som leder og blir en del av grunnlaget for din personlige utviklingsplan. Samtalen vil foregå på telefon eller hos AFF, med varighet på ca. 1 time. Du vil få mer informasjon om dette verktøyet og andre forberedelser i god tid før igangsettelse. Modul 1 Person og rolle (2 dager) Temaene for første samling dreier seg om selvinnsikt og personlige ressurser, ledelse og konteksten du leder i samt personlig autoritet og gjennomslagskraft. Etablering av basisgrupper. Modul 2 Personlig ledelsesvisjon (2 dager) Noen av stikkordene for andre samling er inspirasjonskilder og barrierer, promotering (person og kompetanse) samt din personlige karriereutvikling, karriereplan og nettverksbygging. Modul 3 Veien videre (1 dag) Fokuset på siste samling vil være status og evaluering i forhold til din personlige utvikling og karriereplan. Vi arbeider med å bearbeide og justere karriereplanen og diskuterer videre nettverk. I tillegg til basisgrupper vil AFF benytte ulike typer pedagogikk i samlingene, som bl.a. øvelser/ferdighetstrening, video, faglige innlegg og egenrefleksjon. Det vil være hjemmearbeid i egen organisasjon samt møter i basisgruppene mellom samlingene. RETORIKK Retorisk Institutt Retorisk Institutt AS har gjennomført mer enn 200 kurs innen retorikk og har erfaring fra de fleste bransjer, fagfelt, problemstillinger og utfordringer. Deres liste over referanser er lang. De har den ypperste kompetanse på området og er kvalitetssikret av NHO Buskerud. For mer informasjon, se: Retorikk kan beskrives som Kunsten å overbevise. Hvis du skal overbevise andre om noe, for eksempel hvor godt et produkt eller en tjeneste er, eller argumentere for en bestemt holdning, så hjelper retorikken deg til å skape en klarere argumentasjonsstruktur slik at du oppnår et bedre resultat. Argumentasjonen, som er grunnlaget både innen salg og forhandlinger, får ikke bare en ny bredde, men også en spennende og ny dybde. Som leder eller styremedlem må du både presentere og overbevise om ulike agendaer for kolleger, ansatt, kunder og andre. Da er det greit å ha et konkret verktøy som gir deg en klarere oversikt og mulighet for bedre å nå frem med ditt budskap. Ved å bruke retorikk blir du TYDELIGERE, BEDRE TIL Å KOMMUNISERE og kanskje til og med lykkes i å OVERBEVISE andre. Hensikten er å mestre et bredt grunnlag av minst 10 retoriske verktøy som innlæres gjennom en kombinasjon av teori, eksempler, gruppearbeid og praktiske øvelser i bruk av de gjennomgåtte verktøyene. Hovedvekten er lagt på egenøvelser og individuelle tilbakemeldinger. I løpet av to dager skriver du totalt 3 fullstendige presentasjoner (inklusive hjemmelekse) som du fremfører og får respons på.

4 4 Innhold: Gjennomgang av retorikkens syv grunnsteiner Argumentasjon. Det viktigste i retorikken. Sammensetning av argumenter (Logos, Etos og Patos) Disposisjonen. Den røde tråden for deg og ikke minst for tilhørerne. Analyse av to anerkjente talere Gjennomføring av 3 presentasjoner med tilbakemeldinger Utsmykking av presentasjonen. Det som fører til at det du sier blir umulig å glemme! Kriseløsning, når du på meget kort tid skal si noe eller besvare spørsmål uten forberedelsestid. STYREKOMPETANSE - BI Elinora Consulting AS har gjennomført styrekompetanse- og styrelederkurs for BI i en årrekke og er nasjonalt anerkjent på området. Kursholderne har lang styreerfaring fra ulike bransjer både i private og offentlige virksomheter. For mer informasjon, se: og De fleste styremedlemmer har ikke styrekompetansekurs for å arbeide i et styre. Veien til styrekompetanse går ofte gjennom erfaring underveis. Med disse samlingene med styrekompetanse i bagasjen kan du være profesjonell i ditt styreverv fra dag 1 og være den styreressursen du er ment å være. Ikke bare er det viktig i forhold til bedriften du arbeider i (skal arbeide i) styret for, men også i forhold til det juridiske ansvar du har som styremedlem. Ledere med lang styreerfaring har gitt uttrykk for at en formell kompetanse i styrearbeid resulterer i et mer profesjonelt og effektiv styrearbeid som igjen kommer virksomheten til gode i form av økt verdiskaping. Formell styrekompetanse gir deg en struktur og oversikt over styrearbeidet, samt innblikk i ulike styrefunksjoner i forhold til ulike selskap gjennom realistiske, praktiske case. Hensikten er å styrke nåværende og fremtidige styremedlemmer og styreledere sin kunnskap om styrearbeid i bedrifter og organisasjoner. Kurset gir deltagerne en økt forståelse for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser (visjoner/strategier), bedriftens styringssystem (organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold), og den praktiske organisering og ledelse av styrefunksjonen. Innhold: Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side Rollefordeling i styret: Formell oppbygging og uformell samhandling Rollefordeling mellom eiere, styre og administrativ ledelse. Rollekonflikter Styrets kompetanse Egenskaper ved styrene Styret og situasjonsbestemte forhold Styrets funksjon i ulike typer bedrifter (ASA, AS, ANS, Stiftelser) Formelle lover, vedtekter, regler og forordninger av betydning for styrets arbeid og den enkelte aktørs ansvars- og myndighetsforhold Lov om Aksjeselskaper av 1997 (Aksjeloven og Allmennaksjeloven) Brønnøysundregisteret; formell registrerings- og rapporteringsplikt Styrets ansvar for utvikling av bedriftens overordnede styringsverktøy: Visjoner, forretningsidé og hovedmål i markedsorienterte virksomheter Styrets ansvar i forhold til økonomi- og regnskapsfunksjonen. Grunnleggende teori innen økonomistyring og regnskapsforståelse

5 5 NASJONALT KICK-OFF ARENA Female Future For å få en tilgang til det nasjonale Female Future nettverket - arrangerer NHO Sentralt en Kick off for alle Female Future regioner. Konferansen har tittel: Arena Female Future. Her vil alle tidligere Mangfold av ledere deltagere fra Buskerud bli invitert. I og med at denne konferansen arrangeres før søknadsfristen til Mangfold av ledere 2009 har gått ut, har vi ikke lagt konferansen som en obligatorisk del av programmet. Men vi sender invitasjonen til virksomheter og kandidater som er interessert og har søkt på programmet. Mangfold av ledere er sammen med et lignende program i Agder de eneste som involverer menn i sine programmer. Mannlige deltagere er ytterst velkommen! Representant fra ledelsen i virksomheten inviteres til å delta sammen med kandidaten. AKTIVITETSKALENDER UKE DATO TEMA OMFANG STED Uke 4. des. Nasjonalt Kick Off 1 dag Oslo Uke januar Introduksjon / bli kjent ½ dag Drammen Uke 3-4 Individuelt 360 graders test Individuelt Uke 5-7 Avtales Tilbakelesningssamtaler time AFF i Oslo eller pr. tlf. individuelt Uke 7 9, Styrekompetanse, del 1 3 dager BI Drammen februar Uke 8-10 Individuelt Samtale m/ nærmeste leder / Individuelt forb. til lederutvikling modul 1 Uke mars Lederutvikling, modul 1 2 dager Person og rolle Uke mars Styrekompetanse, del 2 2 dager BI Drammen Uke Selvvalgt Basisgruppemøte Min.3timer Selvvalgt Uke april Retorikk (Gruppen må deles i 2 2 dager Uke april derfor 2 alternative datoer) Uke mai Lederutvikling modul II Personlig ledelsesvisjon 2 dager Uke Juni 2008 Styrekompetanse, eksamen 72 timer Selvvalgt Uke Selvvalgt 2 Basisgruppemøter Min. 2 x Selvvalgt 3 timer Uke okt. Lederutvikling modul III 1 dag Veien videre Uke 43 Evaluering Individuelt Uke 44 - Selvvalgt 2 basisgruppemøter (min.) Min. 2 x 3 timer Selvvalgt Tilstedeværelse på samlingene Kandidatene som deltar bør ha ambisjoner om lederoppgaver og styreverv. Deltakerne må være aktive i programmet, og være villige til å bruke tid på dette. Tilstedeværelse i hele den obligatoriske delen gjør at hele gruppen og basisgruppen profitterer på din kompetanse. Vi ser derfor at kandidatene blokkerer kalenderen og deltar på alle samlingene. NHO vil offentliggjøre de erfaringer deltagerne, virksomhetene og NHO høster av arbeidet. Deltagelse i prosjektet vil oppfylle krav til aktivitets- og redegjørelsesplikt i likestillingsloven for de bedrifter dette gjelder.

6 6 PRAKTISK INFORMASJON Deltakeravgift For deltakelse i programmet faktureres virksomheten for kr ,- pr. deltaker. Dette dekker den obligatoriske delen av programmet med innhold, materiell (ikke bøker til styrekompetansekurset) lunsj og forfriskninger under samlingene. Utgifter til reise- og opphold i forbindelse med samlingene vil komme i tillegg og må dekkes av den enkelte bedrift/deltager. Litteratur Deltagere vil få alt materiell utdelt på samlingene med unntak av obligatorisk litteratur til styrekompetansekurset. Disse bøkene må deltagerne skaffe selv (fåes hvertfall hos NORLI på Papirbredden Kunnskapspark i Drammen). Oblgatorisk litteratur styrekompetanse Bråthen, Tore Selskapsrett. Oslo: Focus forl. Huse, Morten Styret : tante, barbar eller klan. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. Lov om aksjeselskaper, 13. juni 1997 nr 44 Sted På noen av samlingene i programmet er det ikke angitt hvor de skal arrangeres. Det vil deltagerne få beskjed om underveis. Alle samlingene vil bli arrangert sentralt på østlandet. Påmelding Virksomheter som vil delta med kandidater må fylle ut søknadsskjema som følger vedlagt på link. https://www.questback.com/nho/mangfold/ Potensielle deltagere må i tillegg sende en kortfattet CV til prosjektleder på e-post: Påmeldingsfrist: 15. desember 2008 Kort tid etter søknadsfristen vil vi tilbakemelde hvem som har fått plass i programmet. For mer informasjon kontakt: Cecilie Møller Endresen Prosjektleder Mangfold av ledere 2009 NHO Buskerud Velkommen til et spennende program!

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

- Et utviklingsprosjekt for reiselivsbedrifter

- Et utviklingsprosjekt for reiselivsbedrifter Prosjektrapport nr. 1/2015 Erfaringer fra utviklingsprosjektet Kommunikasjon og medvirkning - Et utviklingsprosjekt for reiselivsbedrifter i Buskerud og Vestfold Forfattere: Ellen K. Nyhus Lisa M. Whitehead

Detaljer

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag Morgendagens ledere En evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Skrevet av: Hanne Falstad, Prosjektleder NHO Trøndelag

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Kartlegging av mentorordninger i arbeidslivet

Kartlegging av mentorordninger i arbeidslivet Våren Rapport 2011 Kartlegging av mentorordninger i arbeidslivet Goro Ree-Lindstad 2 sfortegnelse Innledning 4 Hva er mentoring og hvorfor ha en mentor? 4 Metoden for kartleggingen 5 Bedriftsinterne mentorordninger

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

Jakten på Årets Unge Ledere 2012 er i gang! påmelding nå! www.assessit.no

Jakten på Årets Unge Ledere 2012 er i gang! påmelding nå! www.assessit.no Jakten på Årets Unge Ledere 2012 er i gang! Assessit har utviklet konseptet Årets Unge Ledere. Sammen med Norges mest spennende virksomheter fokuserer vi på godt lederskap hos unge talentfulle ledere under

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer