ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL"

Transkript

1 ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL På vegne av administrasjonen legger rådmannen nå fram forslag til neste års budsjett som grunnlag for videre politisk oppfølging i formannskapet og kommunestyret. Egen talldel der alle ansvarsområder er satt opp med beløp på kontonivå samt hovedoversikter vedlegges separat. Tekst og forklaringer vil framgå av dette dokumentet. Utgangspunkt for arbeidet: Kommunestyrets vedtatte budsjettreguleringer i siste møtet er brukt som grunnlag for arbeidet. Med bakgrunn i den framskriving av dagens aktivitet med tilhørende økonomiske konsekvenser fram til årsskiftet er det lagt inn følgende endringer: Det er lagt inn en generell lønnsøkning på 3,5% i tråd med de prognoser som ligger til grunn for regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er tatt hensyn til de endringer i tiltak og stillinger som framgår av tidligere vedtatt økonomiplan for budsjettåret Disse er nærmere kommentert under respektive ansvarsområder. Det er tatt hensyn til at en del investeringstiltak som er oppført inneværende år blir utsatt til neste år i tråd med tidligere gitt orientering i KST i oktober Det skal med en gang sies at utgangspunktet for neste års budsjett har vært langt bedre enn for de siste års budsjettarbeid i Gamvik kommune. Årsaken til dette er ikke at regjeringens forslag til statsbudsjett er så mye bedre for Gamvik kommune i år enn det har vært tidligere, men det faktum at alle de store nedskjæringene som har blitt foretatt de siste årene nå har ført til den forventede økonomiske effekt. Dette sammen med at vi har et historisk lavt rentenivå som forventes å holde seg lavt også i det kommende år, samt at etatene har gjort en meget god jobb med å holde seg til de stramme rammer som ble vedtatt for inneværende år, gjør at det ikke har vært behov for tiltaksreduksjoner i det budsjettdokumentet som nå er utarbeidet. Rådmannen vil likevel legge til at den vanskelige situasjonen for kommunen slett ikke er over. Vi har fremdeles igjen et uinndekket underskudd fra 2002 som vi også må bruke budsjettåret 2006 for å dekke inn resten av. Det lave rentenivået gjør at det skal svært lite til for at det kan bli betydelig økte kostnader på kommunens lån. Anslagsvis 50 millioner av kommunens lånegjeld er omfattet av flytende rente, det vil si at rentekostnaden følger den løpende renteutviklingen. En endring av rentenivået på et par prosentpoeng vil således utgjøre millionbeløp. Som redegjort for tidligere bør det være en viktig strategi for Gamvik kommune å få ned lånegjelda slik at ikke så stor del av driftsbudsjettet bindes opp mot renter og avdrag. Det fordrer at kommunen hvert år betaler inn et større beløp i avdrag enn det som blir tatt opp i lån samme år. I forbindelse med budsjettarbeidet ble det avholdt et arbeidsmøte med kommunestyrets medlemmer Til dette møtet la rådmannen fram et notat der det framgikk at videreføring av dagens drift korrigert for endringer som nevnt over ga et slingringsmonn på rundt ,- for å drive positive politiske prioriteringer. I arbeidsmøte ble det lagt fram en 1

2 del politiske føringer og ønsker som det er tatt hensyn til så langt dette har vært mulig uten å miste balansen i budsjettet. Nedenfor følger en oversikt over ansvarsområdene med en kortfattet tekstdel som forklarer tallene både for drift og investering. Når det gjelder enkeltvedtak, gebyrregulativ og andre betalingssatser, vises til eget vedlegg. Når det i omtalen under er tatt med sammenligning med regnskap for 2003 vil rådmannen tilføye at denne sammenligningen må leses med forsiktighet. Dette skyldes at de fleste ansvarsområder nå får tilført en inntekt i form av mva. refusjon. Denne inntekten har i 2004 blitt plassert bak i budsjettet på en egen post. Regnskapsforskriftene tilsier at dette nå skal føres som en inntekt ut på de respektive ansvarsområder der inntekten er aggregert. I tillegg er det slik at all mva refusjon som er oppstått i investeringsregnskapet skal føres i driftsregnskapet. Noen ansvarsområder i driftsbudsjettet er dermed oppført med en urimelig stor inntekt i form av mva. kompensasjon. Dette gjelder blant annet Mehamn skole, der all mva-refusjon fra planlagt ombygging er ført som inntekt på Mehamn skole. Rådmannen vil avslutningsvis presisere at disse inntektspostene vil bli fylt opp fortløpende etterhvert som de respektive ansvarsområdenes utgiftskonti blir belastet. Beløpet som er fastsatt på det enkelte ansvarsområde er beregnet i forhold til de momsbærende konti under samme område. 2

3 ANSVARSOMRÅDE FELLESUTGIFTER Ansvarsområde Utgifter Inntekter Netto Regnskap Formannskap/kommunestyre Andre politiske utvalg Ungdomsrådet Tilfeldige utgifter/inntekter Eldrerådet Valg Konfliktrådet Forliksrådet Sivilforsvaret Utredning kommunesamarb Interkommunal arkivordning Revisjon Bedriftshelsetjeneste Næringsmiddeltilsyn EDB rådhuset IT utenfor rådhuset Lyd/bildestudio Ford utgifter KLP/STP/Arb.a SUM ANSVARSOMRÅDER Gjeldende ordning med ,- til ordførers disposisjon til næringsformål videreføres. Politisk nivå er ellers uendret i forhold til organisering. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økte pensjonskostnader og godtgjørelser som ble innført i Ungdomsrådet revitaliseres og det er satt av midler til drift av rådet samtidig som det er satt av ,- tilskudd til diverse ungdomsarbeid. Interkommunal arkivordning er ført opp med økt kostnad grunnet ny beregningsmodell for innskudd fra kommunene. Nordkyn Vernehelsetjeneste er lagt inn med Gamvik kommune som fullt medlem i tråd med signaler fra KST i juni Næringsmiddeltilsynet er nå en statlig oppgave(mattilsynet) og posten er derfor fjernet fra kommunens budsjett. For øvrig er det kun kosmetisk endringer på ovennevnte ansvarsområder. 3

4 ANSVARSOMRÅDE SENTRAL LEDELSE Lederteamet , , , ,- Lønn til rådmann og organisasjonssjef er tatt med her. Det er satt av til sammen tett opp mot ,- til juridisk bistand. Det er tatt høyde for en kostnad på ca ,- i forhold til rettssak mot staten angående leveringsforpliktelser for trålere, jfr vedtak i FSK i møte Øvrige kostnader vil i hovedsak gå til pågående rettssak innen barnevernet. Det er ikke tatt høyde for mulig erstatningsutbetaling som følge av rettskraftig dom i lagmannsretten. Vennskapskommuneforbindelsen med Onega videreføres på dagens nivå Personalkontoret , , , ,- Lønn til personalsjef ligger under dette ansvarsområdet. Alle personalforsikringene(yrkesskade og kommunegruppeliv) er ført opp her, det samme gjelder underslagsforsikringen. Avtale med Lebesby om at Gamvik kommune selger personaltjenester, i første omgang fram til mars 2005, er inntektsført med , Økonomiavdelingen , , , ,- Det ligger inne lønnsressurs til 4,5 årsverk. Inntektene består av salg av tjenester til Gamvik Eiendom og Kirkelig Fellesråd, innfordringsgebyrer og mva. refusjon. 4

5 Servicekontoret , , , ,- Det ligger inne lønnsressurs til 2,5 årsverk fordelt på 3 sekretærer. Lønn til organisasjonssjef er flyttet til lederteamet. Opphør av avtale med Gamvik Eiendom AS om leie av ledige leiligheter betyr en utgiftsreduksjon alene på ca ,- Øvrige kostnader er også gjennomgående noe redusert slik at nettokostnaden for ansvarsområdet ligger vel ,- lavere enn for Rådhuset, teknisk drift , , , ,- Her ligger kommunale avgifter og forsikring på rådhuset. Utgiftsreduksjon fra 2003 grunnet montering av vannmåler. 5

6 ANSVARSOMRÅDE DRIFTSAVDELINGEN Renholdsteamet , , , ,- Ingen vesentlige økonomiske endringer fra Vaktmesterteamet , , , ,- En vaktmesterstilling er økt fra 50 til 100%. Dette gjelder stillingen med base i Skjånes. Stillingsøkningen skyldes påtenkt funksjon i forhold til byggforvaltning; dvs. styring av ENØK-tiltak og vedlikeholdsplanlegging. Byggvedlikeholdsmidlene er økt med kr ,- som skal finansiere bl.a. ny taktekking Mehamn barnehage Voksenopplæring , , , ,- Få/ingen tilflyttere med fremmedspråklig bakgrunn. Dette resulterer i små grupper PPD , ,- 551,620- Den store økningen av sum kjøp av PPD-tjenester i 2004 har stabilisert seg, og er i år mindre enn i fjor. Det kan ligge an til en ytterligere reduksjon i løpet av året. 6

7 Skoleadministrasjon , ,- Økning i nettobeløp skyldes bortfall av refusjonsinntekt som er flyttet til ansvarsområde Fellesutgifter undervisning , , , ,- Færre refusjoner gir mindre inntekt. Tallene fra regnskap 2003 er ikke sammenlignbare med årets netto da virkemiddelordningen for lærere stod oppført i regnskapet i 2003 og utgjorde nesten i inntekt. Den tilsvarende utgiften var ført på den enkelte skole. Nå er både utgift og inntekt borte da virkemiddelordningen er opphørt Mehamn skole , , ,- Lønnsutgiftene utgjør den største økningen i forhold til regnskap i 2003 Konto for lærebøker økt med ,- i henhold til signaler fra arbeidsmøtet i KST Inntekten er i sin helhet mva refusjon grunnet utbyggingsprosjekt på Mehamn skole som ligger i investeringsbudsjettet. Disse er ikke disponible til bruk Gamvik skole , , , ,- Færre lønnsutgifter, hovedsakelig grunnet nyansatte lærere med lavere lønn enn lærere som har sluttet Konto for lærebøker er økt med 6.000,- 7

8 3112 Skjånes skole , , , ,- Færre lønnsutgifter Konto for lærebøker er økt med 6.000, Nervei skole , , ,- Færre elever gir mindre lønnsutgifter 3114 Kulturskole , , , , var kulturskolerektorstillingen ubesatt i 5 måneder var en 60% prosjektstilling besatt f.o.m. 15. mai og ut året For 2005 er det lagt inn 100% stilling som kulturmedarbeider, økt lønn med ,- Differansen i budsjettregnskapene skyldes mindre brukerbetaling og mindre statlige refusjoner 3120 SFO Mehamn Utgifter Inntekter Netto Regnskap ,- 0, , ,- Utgiften er sterkt redusert som følge av en overføring av skoleassistenter til Mehamn skoles budsjett. Inntektene fra foreldrebetaling er ført på ansvarsområde 310 felles undervisning. 8

9 3121 SFO Gamvik 0,- 0,- 0,- -968,- Etter at bemanningen i Gamvik barnehage fra august 2004 er økt til 200% assistentstilling er det kapasitet i barnehagen til å gi SFO tilbud innenfor barnehagens rammer. Derfor er kostnad oppført med 0, SFO Skjånes ,- 0, , ,- Tilbudet om SFO på Skjånes blir gitt via barnehagen. Kostnaden er hovedsakelig lønnsutgift knyttet til ekstra bemanning i barnehagen. Tilbudet blir gitt 3 barn Fellesutgifter barnehager , , , ,- Mindre tilskudd enn 2003 ( ,-) Statlige refusjoner og refusjon tillitsvalgt fra UF utgjør en del av inntektene 3210 Mehamn barnehage , , , ,- Lønnsutgifter er noe redusert p.g.a. færre antall ansatte da barn med særskilt oppfølging nå er kommet i skolepliktig alder. Alle barn får plass i de to avdelingene som er igjen i Mehamn barnehage. Betydelig reduksjon i foreldrebetaling og statstilskudd på grunn av færre barn gjør at nettokostnaden ligger betydelig over regnskap for Konto for leke- og arbeidsmateriell er økt med ca ,- med bakgrunn i signaler fra arbeidsmøte i KST

10 3211 Gamvik barnehage , , , ,- Økt lønnsbudsjett i forhold til år De to halve stillingene er gjort til to hele for å få full barnehagedekning Flere barn i barnehagen har ført til økning i foreldrebetaling og økt statstilskudd 3212 Skjånes barnehage , , , ,- Dagens drift opprettholdes. Reduksjon i foreldrebetaling og statstilskudd grunnet færre barn bidrar mest til økningen i netto kostnad Sosialkontoret , Det er lagt inn en halv ny stilling. Også under barnevern er det lagt inn en halv stilling, slik at sektoren til sammen øker med 100% stilling. I og med at det enda ikke er helt avklart hvordan stillingen skal organiseres - og barnevern og resten av sosialkontoret arbeider tett sammen - er stillingen fordelt budsjettmessig mellom sosialkontoret og barnevernet Sosialhjelp , , , ,- Ut fra økning i sosialhjelpsutbetalingene i 2004 er denne posten økt med kr ,- i forhold til det opprinnelige budsjettet for ( Posten er økt med et tilsvarende beløp ved budsjettregulering i 2004 ). Inntektene utgjøres av mottatte avdrag på sosiale utlån og tilbakebetalt bidrag, samt boligtilskudd fra Husbanken 10

11 3302 Edruskap , , , ,- Skjenkekontroll og forebyggende tiltak ligger inne i utgiften. Fra nyttår 2004 er kommunal egenandel ved kuropphold falt bort. Inntekten er i sin helhet salgs- og skjenkeavgifter Fosterhjem ,- 0, , ,- Her er ført utgifter til ett barn i fosterhjem Barnevern , , , ,- En halv ny stilling er lagt inn her ( se under sosialkontoret ). 7 kommuner i Øst-Finnmark har startet en samarbeid for å se på muligheten for et interkommunalt samarbeid innen barnevern. Dette arbeidet vil pågå i Resultatet av dette arbeidet vil være med å avgjøre hvordan den økte personalressursen skal brukes. Det er imidlertid lagt inn en styrking av sektoren allerede fra Økt midler til forebyggende tiltak. Redusert midler til barn i institusjon ut fra dagens behov. 11

12 3400 Kjøkkenet på helsesenteret , , , ,-. Den største utgiftsøkningen skyldes lønnsøkningen. Det er satt av midler til innkjøp av løftetralle for å lette arbeidet for de ansatte. Dette er et godt helse,miljø og sikkerhetstiltak. Driftsutgifter for øvrig er tilnærmet uendret. Inntekten utgjøres av salg av mat til ansatte og beboere og kompensert mva Helseadministrasjon , , , ,- Det ligger inne lønnsmidler til helseleder og 40 sekretærstilling (del av stilling på helsesenteret). Etter at avtalen mellom kommunen og Gamvik Eiendom AS ble endret i 2004 har husleien for vikarboliger innenfor helsetjenesten blitt belastet helseadministrasjonen. Det var en utgift som tidligere ble tatt fra kommunens generelle husleiekonto. Dette er husleie for korttidsvikarer og sommervikarer. Kompetansehevingsmidler for hele sektoren ligger under dette ansvarsområdet. Disse midlene inkluderer både reise- og opphold samt kursavgifter for alle i helsesektoren. Vikarutgifter er ikke tatt med. Hvert år blir det på bakgrunn av kompetansehevingsplan søkt om midler fra fylkeskommunen. Disse midlene blir ikke fordelt før på sommeren og vi vet ikke fra år til år om vi blir tildelt midler og hvor mye. Opplæringsplanen må derfor justeres i forhold til evt. tildeling Institusjonsbasert omsorg (sykestua og skjermet enhet) , , , ,- Sykestua og skjermet enhet er nå slått sammen til en enhet i budsjettmessig sammenheng og tallsammenligningen med regnskap for 2003 gjelder samlet kostnad for sykestua og skjermet. Reduksjonen i kostnad i forhold til 2003 skyldes effekter av omorganiseringen foretatt i løpet av 2003 samt at brukerbetalingene er høyere. Lønnskostnader er lagt inn med 3,5% økning. Posten ekstrahjelp er fortsatt høy. Det skyldes et spesialtiltak i forhold til særlig ressurskrevende pasient. Tiltak settes inn bare ved behov, noe som gir god utnyttelse av midlene. 12

13 Sosial- og helsedirektoratet innfører et nytt elektronisk system innenfor pleie og omsorg for dokumentasjon og rapportering. Systemet heter IPLOS. Det tas i bruk Det vil kreve opplæring i bruk av systemet og dataverktøy Hjemmebasert omsorg , , , ,- Budsjettmessig er bo- og servicesenteret(internatet) og hjemmetjenesten nå slått sammen og sammenligningen med kostnader i regnskap for 2003 gjelder samlet kostnad for de to ansvarsområdene. Nedgangen skyldes effekter av omorganiseringen i 2003 med en mer fleksibel bruk av personalet samt færre ledernivåer. Det har også vært en kapasitetsreduksjon i forhold til antall årsverk i hjemmehjelpstjenesten i Som en prøveordning arbeider man nå med å få tilbud på middagsutbringing til eldre og funksjonshemmede på stedet Gamvik. Det vil bety en økt kostnad til tilbereding og transport og dette er det tatt hensyn til. Ansvaret for transport for hjemmetjenesten ble overført til kommunene i Utgiftene skal dekkes over rammetilskuddet har vært et prøveår i forhold til bruk av drosje og egen bil i tjenesten. Man ser at det vil gi en bedre utnyttelse av personalet dersom arbeidsgiver kan stille bil til disposisjon. Etter den store nedbemanningen i 2003 ser vi at det er behov for nytenking i forhold til bedre utnyttelse av ressursene. Det er derfor innhentet tilbud på leasing av bil til hjemmetjenesten. Det vil gi en fleksibel bruk av personell som kan være med på så styrke kvaliteten på tjenesten. IPLOS systemet innføres også i hjemmetjenesten. Systemet er gratis, men kommunen må selv bære kostnadene til opplæring 3432 Psykiatrisk omsorg , , , ,- Det øremerkede tilskuddet for 2005 er økt med ,- til ,- Det har vært vanskelig å finne personer til støttekontaktordningen. Det foreslås derfor å opprette en 50% stilling som miljøarbeider som kan være med på å styrke denne delen av tjenesten samt være en ressurs i aktivitetshuset. Man ønsker å styrke samarbeidet med spesialisthelsetjenesten ved hospiterting og nettverksbygging Tiltak for barn og unge er prioritert. 13

14 3440 Legekontoret , , , ,- Man tar sikte på et videre samarbeid med Lebesby kommune i tråd med rådmannens forslag til samarbeidsmodell for legetjenesten på Nordkyn. For første halvdel av 2005 vil man videreføre ordningen med leger fra Berlevåg til man får ny turnuslege på plass i august mens man samtidig jobber videre med den nye strukturen. Det vil bli gitt tilbud om videreutdanning for kommunelege 1. Noe av utgiftene vil kunne dekkes av Den Norske Legeforening Man ønsker å frigjøre legene fra en del administrative oppgaver ved legekontoret. Det vil føre til mer belastning for helsesekretæren. Det foreslås derfor å øke sekretærfunksjonen med 30% stilling for å kompensere for dette. Til sammenligning er det 2,5 stilling som helsesekretær i Berlevåg og 2,0 stilling i Lebesby kommune. Også for legetjenesten er ansvaret for transport overført til kommunene. Det har vært benyttet mye drosje både i forbindelse med utekontordager og legevaktkjøring. Økonomisk vil det kunne gi en besparelse å inngå leasingavtale også for denne tjenesten. Det er innhentet tilbud på leasingbil til legetjenesten Legevakt , , , ,- Inntekten består av refusjon fra Lebesby kommune for betjening av legevaktsentralen. Førøvrig små endringer Fysioterapitjenester ,- 0, , ,- Ordningen med driftsavtale med fysioterapeut videreføres da det er gode erfaringer med ordningen. Man har ikke benyttet utstyrsposten i 2004 da kroner er for lite til for det utstyret som må fornyes. Denne posten er derfor økt til ,- for Det vil brukes til nytt ultralydapparat. 14

15 Helsesøster ,- 0, , ,- Helsestasjon for unge videreføres og man ser det som en prioritert oppgave. Inntekten i form av statstilskudd for dette tiltaket videreføres imidlertid ikke. Dermed forsvinner en inntekt som i 2004 var på kr ,-. Det er allerede et godt samarbeid med psykiatritjenesten om dette tilbudet. Ingen budsjettmessige endringer utenom lønnsøkningen Jordmortjenester ,- 4000, , ,- Det ble i 2004 inngått avtale med Nordkapp kommune om kjøp av jordmortjenester for Nordkyn fordelt med 15% stilling til Lebesby og 15% stilling til Gamvik kommune. Det vil gi en stabil tjeneste og øke kvaliteten på tjenestetilbudet. Dette forklarer også kostnadsøkningen i forhold til regnskap for

16 3500 Kulturadministrasjon , , , ,- Det settes av ,- til diverse tiltak for barn og unge i henhold til signaler fra KST på arbeidsmøte Diverse tilskudd til offentlige kulturarrangement og høytidsdager videreføres på årets nivå. Inntektene utgjøres av tilskudd fra Kraftlaget som utdeles til lag og foreninger etter vedtatte retningslinjer samt av mva. kompensasjon Bibliotek , , , ,- Bokbudsjettet er økt med ,- i forhold til Det er lagt inn en ressurs tilsvarende 2 timer i Skjånes og 3 timer i Gamvik for å ha et tilbud om utlån til publikum. Dette utgjør til sammen 13,35%. Dagens ordning med at biblioteksjef betjener Gamvik en dag i uka opphører Mehamn idrettshall , , , ,- Leie av idrettshallen for barn og unge under 18 år er ikke lenger gjenstand for betaling og leieinntekten er derfor halvert i forhold til tidligere år Sterk reduksjon i kommunale avgifter grunnet montering av vannmåler, redukjson på ca ,- i forhold til Sterk reduksjon i kostnader til forsikring, ca ,- grunnet overgang til førsterisikodekning, jfr tidligere behandling i KST. 16

17 3521 Mehamn samfunnshus , , , ,- Marginale endringer i forhold til inneværende år. Leieinntekten er redusert grunnet fri leie for tiltak for barn og unge Gamvik samfunnshus , , , ,- Det er lagt inn økt kostnad på strøm for å kunne holde bassenget åpent 6 mnd. i året. Dette i henhold til signaler fra KST. Reduksjon i kommunale avgifter grunnet montering av vannmåler 3523 Gamvik herredshus , , , ,- Bygget er vedtatt solgt for ,- men det er usikkert om salget blir gjennomført i år. Det må også finnes alternativer til legekontoret som i dag er i herredshuset. Det kan se ut som om det vil være praktisk å bruke en ledig kommunal bolig i Bakeriveien til et slikt formål. Denne må imidlertid ombygges noe og det settes derfor opp en del kostnader for bruk av herredshuset også for Dette gjelder i første rekke kommunale avgifter, forsikringer og litt strøm Brodtkorbbruget , , , ,- 17

18 Leieinntekter fra Gamvik museum er ført til inntekt under dette ansvarsområdet For øvrig ligger strøm, forsikring og kommunale avgifter inne under utgifter Nervei flerbrukshus 2.000, , ,- -746,- Ingen særskilte kommentarer utover at kommunale avgifter for bygget er belastet skolen i sin helhet da skolens bruk utgjør det alt vesentligste av bruken av huset Bygdekinoen , , , ,- Kostnaden utgjøres av den kommunale garantien for billettinntekter 18

19 Drift av maskinparken , , , ,- Forskjellen regnskapsmessig skyldes at område 3601 er innlemmet i Det er ikke lagt opp til større budsjettmessige endringer. Det kan likevel komme endringer i løpet av året avhengig av om driftsavtalen med Avinor som løper ut i juli 2005 blir videreført eller ikke. Dersom denne ikke blir videreført vil dette påvirke inntektsnivået dramatisk og det vil være behov for å se på alternativer til bortfall av så stor inntekt Næringsvirksomhet 0, 0,- 0, ,- Ansvarsområdet er innlemmet under maskinparken Gatelys , , , ,- Mindre kostnader grunnet at Statens Vegvesen nå tar ansvaret for gatelykter på riksveien i sentrum av Mehamn Lykter 7.000, , , ,- Ingen merknader 19

20 Veier , , , ,- I kostnaden ligger sommer- og vintervedlikehold i egen regi samt kostnad til anbud vintervedlikehold i Gamvik, Skjånes og Nervei. Det kan komme endringer i løpet av året som følge av at rodene skal ut på nytt anbud etter vinterens brøytesesong Snøskjermer ,- 0, , ,- Ingen spesielle Kaier , , , ,- Det er lagt inn innkreving av havneavgift, anløpsavgift og kaiavgift (på kommunale kaier) som følge av tidligere vedtak om innføring av havnedistrikt. Inntekten er nedjustert da et innkrevingsapparat må på plass før det kan budsjetteres full inntekt. Registrering og innkreving legges henholdsvis til teknisk etat (uteseksjonen) og kommunekassa Parker og grøntanlegg , , , ,- 20

21 Lønn til 50% vaktmesterstilling ligger inne under dette ansvarsområdet. Det er satt av ,- til sommervikarer Øvrige driftsutgifter er redskaper, forbruksmateriell til grøntanlegg og strømutgifter Kommunale vannverk , , , ,- Ingen driftsmessige endringer planlegges for Driftsbudsjettet viser en betydelig netto inntekt. Når kapitalutgifter m.m. tillegges, balanserer inntekts- og utgiftssiden; jfr. egen selvkostberegning Kommunalt avløpsnett , , , ,- Jfr. kommentarer under Renovasjon , ,- 0, ,- Innsamling og behandling av forbruksavfall forestås av Finnmark Miljøtjeneste på kommunens vegne. Tjenesten budsjetteres med selvkost Teknisk etat ,- 0, ,- 0,- 21

22 Ansvarsområdet har endret navn og innhold fra Fra er teknisk sjef lagt inn under ansvarsområdet tidligere næringskontoret. Utgiftene utgjør lønn til teknisk sjef og reisekostnader Landbrukskontoret ,- 0, , ,- Overføring til Lebesby kommune for felles landbrukstjenester. Gamvik kommune bruker tjenesten også i forbindelse med utmarksforvaltning og næringsrelaterte saker innenfor landbruket. Ingen driftsmessige endringer for Turisme , , , ,- Kostnaden er satt opp for å videreføre satsing på turisme. Om avtalen med Arctic Active skal videreføres eller ikke er det ikke tatt stilling til ennå, men det settes av et tilsvarende beløp for å ta høyde for dette, eventuelt et man velger tilsvarende løsninger Oppmålingsmyndigheten , , , ,- Den store regnskapsmessige forskjellen skyldes i hovedsak en merinntekt i 2003 som følge av sykdomsfravær 22

23 Byggesaksbehandling , , , ,- Ingen endringer Festetomter , , , ,- Kommunens egen feste av tomter (kontrakter med Statskog) er satt opp under utgifter. Kommunens bortfeste av eiendommer er satt opp under inntekter Brannordning , , , ,- Kostnadene dekker vaktgodtgjørelse brannmannskaper, diverse brannmateriell og kommunens andel av drift av 110 sentralen i Hammerfest samt lokal alarmenhet, AKU-B Feiervesen , , , ,- 23

24 Feietjenesten er tilpasset nye forskrifter slik at feiefrekvensen bestemmes av behov. Det skal likevel feies minimum én gang hvert fjerde år. Videre skal det føres tilsyn ved fyringsanlegg i samme periode. Gamvik kommune selger feiertjenester til Lebesby kommune og inntekten fra dette sammen med feieravgiften fra egen kommune er beregnet til ,- Det undersøkes hvorvidt leasing av bil til feieren er en mulighet. Dette kan innebære en viss endring av budsjettet Forurensning , , ,- Ingen merknader 24

25 ANSVARSOMRÅDE TILSKUDDSFORMIDLING 5000 Tilskudd fra næringsfondet , ,- 0, ,- Det budsjetteres med et påfyll på næringsfondet på ,- og det samme beløp til utdeling i Tilskudd til Gamvik Museum ,- 0, , ,- Tilskuddet til museet beholdes uendret. Leieinntekten på ,- er ført på ansvarsområde 3523 Brodtkorbbruget. I løpet av 2005 vil det bli endringer i museets drift og med bakgrunn i pågående konsollideringsprosess. Driften av museet vil bli overført til et interkommunalt selskap med navn Museene for kystkultur og gjenreisning. Eierskapet til museets samling vil fremdeles bli stiftelsen Gamvik Museum som i dag, men driftsansvaret, herunder arbeidsgiveransvaret for ansatte vil bli overført til styret i det nye selskapet. Gamvik kommune vil ha et medlem i det nye selskapets styre. Endringen vil ikke ha noen umiddelbare konsekvenser for Gamvik kommunes kostnader Tilskudd til Kirkelig Fellesråd ,- 0, , ,- Overføring til KF økes med ,- i forhold til Dette er ,- mindre en forutsatt i økonomiplanen og må ses ut fra at KF mottar mva. refusjon fra staten tilsvarende moms på kjøp av varer og tjenester som er momsbelagt. Gamvik kommune mottar også slik refusjon, men dette blir trukket fra rammetilskuddet, mens KF mottar denne refusjonen som en netto inntekt. Tilskudd til andre trossamfunn utgjør ,- av utgiften. 25

26 ANSVARSOMRÅDE 6000 PROSJEKTER 6210 Festivaluke , , , ,- Med bakgrunn i erfaringer med jubileum og festivaler de siste to år settes det av midler til festivaluke også for sommeren Oppfølging og planlegging av denne legges til prosjektleder for kultur. 26

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER

BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 - Tekstdel med forutsetninger og omtale av de enkelte sektorer Oppdatert etter formannskapets møte 27.11. DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER: BEFOLKNINGSUTVIKLING:

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Arkivsaknr: 14/1316 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 14/14040 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Oppvekst og omsorgsutvalget 25.11.2014 Utviklingsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - Tekstdel med forutsetninger og omtale av de enkelte sektorer Oppdatert fra formannskapets møte 01.12 - innstilling til kommunestyret 1 DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

Detaljer

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/3277-3 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2013 Vedlegg: Budsjettdokument 2013 Malvik kirkelig fellesråd Økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan og budsjett 2017

Økonomiplan og budsjett 2017 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/63-14 Arkiv: 151 Saksbeh: Beate Pettersson Dato: 17.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Rådmannens

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer