ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL"

Transkript

1 ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL På vegne av administrasjonen legger rådmannen nå fram forslag til neste års budsjett som grunnlag for videre politisk oppfølging i formannskapet og kommunestyret. Egen talldel der alle ansvarsområder er satt opp med beløp på kontonivå samt hovedoversikter vedlegges separat. Tekst og forklaringer vil framgå av dette dokumentet. Utgangspunkt for arbeidet: Kommunestyrets vedtatte budsjettreguleringer i siste møtet er brukt som grunnlag for arbeidet. Med bakgrunn i den framskriving av dagens aktivitet med tilhørende økonomiske konsekvenser fram til årsskiftet er det lagt inn følgende endringer: Det er lagt inn en generell lønnsøkning på 3,5% i tråd med de prognoser som ligger til grunn for regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er tatt hensyn til de endringer i tiltak og stillinger som framgår av tidligere vedtatt økonomiplan for budsjettåret Disse er nærmere kommentert under respektive ansvarsområder. Det er tatt hensyn til at en del investeringstiltak som er oppført inneværende år blir utsatt til neste år i tråd med tidligere gitt orientering i KST i oktober Det skal med en gang sies at utgangspunktet for neste års budsjett har vært langt bedre enn for de siste års budsjettarbeid i Gamvik kommune. Årsaken til dette er ikke at regjeringens forslag til statsbudsjett er så mye bedre for Gamvik kommune i år enn det har vært tidligere, men det faktum at alle de store nedskjæringene som har blitt foretatt de siste årene nå har ført til den forventede økonomiske effekt. Dette sammen med at vi har et historisk lavt rentenivå som forventes å holde seg lavt også i det kommende år, samt at etatene har gjort en meget god jobb med å holde seg til de stramme rammer som ble vedtatt for inneværende år, gjør at det ikke har vært behov for tiltaksreduksjoner i det budsjettdokumentet som nå er utarbeidet. Rådmannen vil likevel legge til at den vanskelige situasjonen for kommunen slett ikke er over. Vi har fremdeles igjen et uinndekket underskudd fra 2002 som vi også må bruke budsjettåret 2006 for å dekke inn resten av. Det lave rentenivået gjør at det skal svært lite til for at det kan bli betydelig økte kostnader på kommunens lån. Anslagsvis 50 millioner av kommunens lånegjeld er omfattet av flytende rente, det vil si at rentekostnaden følger den løpende renteutviklingen. En endring av rentenivået på et par prosentpoeng vil således utgjøre millionbeløp. Som redegjort for tidligere bør det være en viktig strategi for Gamvik kommune å få ned lånegjelda slik at ikke så stor del av driftsbudsjettet bindes opp mot renter og avdrag. Det fordrer at kommunen hvert år betaler inn et større beløp i avdrag enn det som blir tatt opp i lån samme år. I forbindelse med budsjettarbeidet ble det avholdt et arbeidsmøte med kommunestyrets medlemmer Til dette møtet la rådmannen fram et notat der det framgikk at videreføring av dagens drift korrigert for endringer som nevnt over ga et slingringsmonn på rundt ,- for å drive positive politiske prioriteringer. I arbeidsmøte ble det lagt fram en 1

2 del politiske føringer og ønsker som det er tatt hensyn til så langt dette har vært mulig uten å miste balansen i budsjettet. Nedenfor følger en oversikt over ansvarsområdene med en kortfattet tekstdel som forklarer tallene både for drift og investering. Når det gjelder enkeltvedtak, gebyrregulativ og andre betalingssatser, vises til eget vedlegg. Når det i omtalen under er tatt med sammenligning med regnskap for 2003 vil rådmannen tilføye at denne sammenligningen må leses med forsiktighet. Dette skyldes at de fleste ansvarsområder nå får tilført en inntekt i form av mva. refusjon. Denne inntekten har i 2004 blitt plassert bak i budsjettet på en egen post. Regnskapsforskriftene tilsier at dette nå skal føres som en inntekt ut på de respektive ansvarsområder der inntekten er aggregert. I tillegg er det slik at all mva refusjon som er oppstått i investeringsregnskapet skal føres i driftsregnskapet. Noen ansvarsområder i driftsbudsjettet er dermed oppført med en urimelig stor inntekt i form av mva. kompensasjon. Dette gjelder blant annet Mehamn skole, der all mva-refusjon fra planlagt ombygging er ført som inntekt på Mehamn skole. Rådmannen vil avslutningsvis presisere at disse inntektspostene vil bli fylt opp fortløpende etterhvert som de respektive ansvarsområdenes utgiftskonti blir belastet. Beløpet som er fastsatt på det enkelte ansvarsområde er beregnet i forhold til de momsbærende konti under samme område. 2

3 ANSVARSOMRÅDE FELLESUTGIFTER Ansvarsområde Utgifter Inntekter Netto Regnskap Formannskap/kommunestyre Andre politiske utvalg Ungdomsrådet Tilfeldige utgifter/inntekter Eldrerådet Valg Konfliktrådet Forliksrådet Sivilforsvaret Utredning kommunesamarb Interkommunal arkivordning Revisjon Bedriftshelsetjeneste Næringsmiddeltilsyn EDB rådhuset IT utenfor rådhuset Lyd/bildestudio Ford utgifter KLP/STP/Arb.a SUM ANSVARSOMRÅDER Gjeldende ordning med ,- til ordførers disposisjon til næringsformål videreføres. Politisk nivå er ellers uendret i forhold til organisering. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økte pensjonskostnader og godtgjørelser som ble innført i Ungdomsrådet revitaliseres og det er satt av midler til drift av rådet samtidig som det er satt av ,- tilskudd til diverse ungdomsarbeid. Interkommunal arkivordning er ført opp med økt kostnad grunnet ny beregningsmodell for innskudd fra kommunene. Nordkyn Vernehelsetjeneste er lagt inn med Gamvik kommune som fullt medlem i tråd med signaler fra KST i juni Næringsmiddeltilsynet er nå en statlig oppgave(mattilsynet) og posten er derfor fjernet fra kommunens budsjett. For øvrig er det kun kosmetisk endringer på ovennevnte ansvarsområder. 3

4 ANSVARSOMRÅDE SENTRAL LEDELSE Lederteamet , , , ,- Lønn til rådmann og organisasjonssjef er tatt med her. Det er satt av til sammen tett opp mot ,- til juridisk bistand. Det er tatt høyde for en kostnad på ca ,- i forhold til rettssak mot staten angående leveringsforpliktelser for trålere, jfr vedtak i FSK i møte Øvrige kostnader vil i hovedsak gå til pågående rettssak innen barnevernet. Det er ikke tatt høyde for mulig erstatningsutbetaling som følge av rettskraftig dom i lagmannsretten. Vennskapskommuneforbindelsen med Onega videreføres på dagens nivå Personalkontoret , , , ,- Lønn til personalsjef ligger under dette ansvarsområdet. Alle personalforsikringene(yrkesskade og kommunegruppeliv) er ført opp her, det samme gjelder underslagsforsikringen. Avtale med Lebesby om at Gamvik kommune selger personaltjenester, i første omgang fram til mars 2005, er inntektsført med , Økonomiavdelingen , , , ,- Det ligger inne lønnsressurs til 4,5 årsverk. Inntektene består av salg av tjenester til Gamvik Eiendom og Kirkelig Fellesråd, innfordringsgebyrer og mva. refusjon. 4

5 Servicekontoret , , , ,- Det ligger inne lønnsressurs til 2,5 årsverk fordelt på 3 sekretærer. Lønn til organisasjonssjef er flyttet til lederteamet. Opphør av avtale med Gamvik Eiendom AS om leie av ledige leiligheter betyr en utgiftsreduksjon alene på ca ,- Øvrige kostnader er også gjennomgående noe redusert slik at nettokostnaden for ansvarsområdet ligger vel ,- lavere enn for Rådhuset, teknisk drift , , , ,- Her ligger kommunale avgifter og forsikring på rådhuset. Utgiftsreduksjon fra 2003 grunnet montering av vannmåler. 5

6 ANSVARSOMRÅDE DRIFTSAVDELINGEN Renholdsteamet , , , ,- Ingen vesentlige økonomiske endringer fra Vaktmesterteamet , , , ,- En vaktmesterstilling er økt fra 50 til 100%. Dette gjelder stillingen med base i Skjånes. Stillingsøkningen skyldes påtenkt funksjon i forhold til byggforvaltning; dvs. styring av ENØK-tiltak og vedlikeholdsplanlegging. Byggvedlikeholdsmidlene er økt med kr ,- som skal finansiere bl.a. ny taktekking Mehamn barnehage Voksenopplæring , , , ,- Få/ingen tilflyttere med fremmedspråklig bakgrunn. Dette resulterer i små grupper PPD , ,- 551,620- Den store økningen av sum kjøp av PPD-tjenester i 2004 har stabilisert seg, og er i år mindre enn i fjor. Det kan ligge an til en ytterligere reduksjon i løpet av året. 6

7 Skoleadministrasjon , ,- Økning i nettobeløp skyldes bortfall av refusjonsinntekt som er flyttet til ansvarsområde Fellesutgifter undervisning , , , ,- Færre refusjoner gir mindre inntekt. Tallene fra regnskap 2003 er ikke sammenlignbare med årets netto da virkemiddelordningen for lærere stod oppført i regnskapet i 2003 og utgjorde nesten i inntekt. Den tilsvarende utgiften var ført på den enkelte skole. Nå er både utgift og inntekt borte da virkemiddelordningen er opphørt Mehamn skole , , ,- Lønnsutgiftene utgjør den største økningen i forhold til regnskap i 2003 Konto for lærebøker økt med ,- i henhold til signaler fra arbeidsmøtet i KST Inntekten er i sin helhet mva refusjon grunnet utbyggingsprosjekt på Mehamn skole som ligger i investeringsbudsjettet. Disse er ikke disponible til bruk Gamvik skole , , , ,- Færre lønnsutgifter, hovedsakelig grunnet nyansatte lærere med lavere lønn enn lærere som har sluttet Konto for lærebøker er økt med 6.000,- 7

8 3112 Skjånes skole , , , ,- Færre lønnsutgifter Konto for lærebøker er økt med 6.000, Nervei skole , , ,- Færre elever gir mindre lønnsutgifter 3114 Kulturskole , , , , var kulturskolerektorstillingen ubesatt i 5 måneder var en 60% prosjektstilling besatt f.o.m. 15. mai og ut året For 2005 er det lagt inn 100% stilling som kulturmedarbeider, økt lønn med ,- Differansen i budsjettregnskapene skyldes mindre brukerbetaling og mindre statlige refusjoner 3120 SFO Mehamn Utgifter Inntekter Netto Regnskap ,- 0, , ,- Utgiften er sterkt redusert som følge av en overføring av skoleassistenter til Mehamn skoles budsjett. Inntektene fra foreldrebetaling er ført på ansvarsområde 310 felles undervisning. 8

9 3121 SFO Gamvik 0,- 0,- 0,- -968,- Etter at bemanningen i Gamvik barnehage fra august 2004 er økt til 200% assistentstilling er det kapasitet i barnehagen til å gi SFO tilbud innenfor barnehagens rammer. Derfor er kostnad oppført med 0, SFO Skjånes ,- 0, , ,- Tilbudet om SFO på Skjånes blir gitt via barnehagen. Kostnaden er hovedsakelig lønnsutgift knyttet til ekstra bemanning i barnehagen. Tilbudet blir gitt 3 barn Fellesutgifter barnehager , , , ,- Mindre tilskudd enn 2003 ( ,-) Statlige refusjoner og refusjon tillitsvalgt fra UF utgjør en del av inntektene 3210 Mehamn barnehage , , , ,- Lønnsutgifter er noe redusert p.g.a. færre antall ansatte da barn med særskilt oppfølging nå er kommet i skolepliktig alder. Alle barn får plass i de to avdelingene som er igjen i Mehamn barnehage. Betydelig reduksjon i foreldrebetaling og statstilskudd på grunn av færre barn gjør at nettokostnaden ligger betydelig over regnskap for Konto for leke- og arbeidsmateriell er økt med ca ,- med bakgrunn i signaler fra arbeidsmøte i KST

10 3211 Gamvik barnehage , , , ,- Økt lønnsbudsjett i forhold til år De to halve stillingene er gjort til to hele for å få full barnehagedekning Flere barn i barnehagen har ført til økning i foreldrebetaling og økt statstilskudd 3212 Skjånes barnehage , , , ,- Dagens drift opprettholdes. Reduksjon i foreldrebetaling og statstilskudd grunnet færre barn bidrar mest til økningen i netto kostnad Sosialkontoret , Det er lagt inn en halv ny stilling. Også under barnevern er det lagt inn en halv stilling, slik at sektoren til sammen øker med 100% stilling. I og med at det enda ikke er helt avklart hvordan stillingen skal organiseres - og barnevern og resten av sosialkontoret arbeider tett sammen - er stillingen fordelt budsjettmessig mellom sosialkontoret og barnevernet Sosialhjelp , , , ,- Ut fra økning i sosialhjelpsutbetalingene i 2004 er denne posten økt med kr ,- i forhold til det opprinnelige budsjettet for ( Posten er økt med et tilsvarende beløp ved budsjettregulering i 2004 ). Inntektene utgjøres av mottatte avdrag på sosiale utlån og tilbakebetalt bidrag, samt boligtilskudd fra Husbanken 10

11 3302 Edruskap , , , ,- Skjenkekontroll og forebyggende tiltak ligger inne i utgiften. Fra nyttår 2004 er kommunal egenandel ved kuropphold falt bort. Inntekten er i sin helhet salgs- og skjenkeavgifter Fosterhjem ,- 0, , ,- Her er ført utgifter til ett barn i fosterhjem Barnevern , , , ,- En halv ny stilling er lagt inn her ( se under sosialkontoret ). 7 kommuner i Øst-Finnmark har startet en samarbeid for å se på muligheten for et interkommunalt samarbeid innen barnevern. Dette arbeidet vil pågå i Resultatet av dette arbeidet vil være med å avgjøre hvordan den økte personalressursen skal brukes. Det er imidlertid lagt inn en styrking av sektoren allerede fra Økt midler til forebyggende tiltak. Redusert midler til barn i institusjon ut fra dagens behov. 11

12 3400 Kjøkkenet på helsesenteret , , , ,-. Den største utgiftsøkningen skyldes lønnsøkningen. Det er satt av midler til innkjøp av løftetralle for å lette arbeidet for de ansatte. Dette er et godt helse,miljø og sikkerhetstiltak. Driftsutgifter for øvrig er tilnærmet uendret. Inntekten utgjøres av salg av mat til ansatte og beboere og kompensert mva Helseadministrasjon , , , ,- Det ligger inne lønnsmidler til helseleder og 40 sekretærstilling (del av stilling på helsesenteret). Etter at avtalen mellom kommunen og Gamvik Eiendom AS ble endret i 2004 har husleien for vikarboliger innenfor helsetjenesten blitt belastet helseadministrasjonen. Det var en utgift som tidligere ble tatt fra kommunens generelle husleiekonto. Dette er husleie for korttidsvikarer og sommervikarer. Kompetansehevingsmidler for hele sektoren ligger under dette ansvarsområdet. Disse midlene inkluderer både reise- og opphold samt kursavgifter for alle i helsesektoren. Vikarutgifter er ikke tatt med. Hvert år blir det på bakgrunn av kompetansehevingsplan søkt om midler fra fylkeskommunen. Disse midlene blir ikke fordelt før på sommeren og vi vet ikke fra år til år om vi blir tildelt midler og hvor mye. Opplæringsplanen må derfor justeres i forhold til evt. tildeling Institusjonsbasert omsorg (sykestua og skjermet enhet) , , , ,- Sykestua og skjermet enhet er nå slått sammen til en enhet i budsjettmessig sammenheng og tallsammenligningen med regnskap for 2003 gjelder samlet kostnad for sykestua og skjermet. Reduksjonen i kostnad i forhold til 2003 skyldes effekter av omorganiseringen foretatt i løpet av 2003 samt at brukerbetalingene er høyere. Lønnskostnader er lagt inn med 3,5% økning. Posten ekstrahjelp er fortsatt høy. Det skyldes et spesialtiltak i forhold til særlig ressurskrevende pasient. Tiltak settes inn bare ved behov, noe som gir god utnyttelse av midlene. 12

13 Sosial- og helsedirektoratet innfører et nytt elektronisk system innenfor pleie og omsorg for dokumentasjon og rapportering. Systemet heter IPLOS. Det tas i bruk Det vil kreve opplæring i bruk av systemet og dataverktøy Hjemmebasert omsorg , , , ,- Budsjettmessig er bo- og servicesenteret(internatet) og hjemmetjenesten nå slått sammen og sammenligningen med kostnader i regnskap for 2003 gjelder samlet kostnad for de to ansvarsområdene. Nedgangen skyldes effekter av omorganiseringen i 2003 med en mer fleksibel bruk av personalet samt færre ledernivåer. Det har også vært en kapasitetsreduksjon i forhold til antall årsverk i hjemmehjelpstjenesten i Som en prøveordning arbeider man nå med å få tilbud på middagsutbringing til eldre og funksjonshemmede på stedet Gamvik. Det vil bety en økt kostnad til tilbereding og transport og dette er det tatt hensyn til. Ansvaret for transport for hjemmetjenesten ble overført til kommunene i Utgiftene skal dekkes over rammetilskuddet har vært et prøveår i forhold til bruk av drosje og egen bil i tjenesten. Man ser at det vil gi en bedre utnyttelse av personalet dersom arbeidsgiver kan stille bil til disposisjon. Etter den store nedbemanningen i 2003 ser vi at det er behov for nytenking i forhold til bedre utnyttelse av ressursene. Det er derfor innhentet tilbud på leasing av bil til hjemmetjenesten. Det vil gi en fleksibel bruk av personell som kan være med på så styrke kvaliteten på tjenesten. IPLOS systemet innføres også i hjemmetjenesten. Systemet er gratis, men kommunen må selv bære kostnadene til opplæring 3432 Psykiatrisk omsorg , , , ,- Det øremerkede tilskuddet for 2005 er økt med ,- til ,- Det har vært vanskelig å finne personer til støttekontaktordningen. Det foreslås derfor å opprette en 50% stilling som miljøarbeider som kan være med på å styrke denne delen av tjenesten samt være en ressurs i aktivitetshuset. Man ønsker å styrke samarbeidet med spesialisthelsetjenesten ved hospiterting og nettverksbygging Tiltak for barn og unge er prioritert. 13

14 3440 Legekontoret , , , ,- Man tar sikte på et videre samarbeid med Lebesby kommune i tråd med rådmannens forslag til samarbeidsmodell for legetjenesten på Nordkyn. For første halvdel av 2005 vil man videreføre ordningen med leger fra Berlevåg til man får ny turnuslege på plass i august mens man samtidig jobber videre med den nye strukturen. Det vil bli gitt tilbud om videreutdanning for kommunelege 1. Noe av utgiftene vil kunne dekkes av Den Norske Legeforening Man ønsker å frigjøre legene fra en del administrative oppgaver ved legekontoret. Det vil føre til mer belastning for helsesekretæren. Det foreslås derfor å øke sekretærfunksjonen med 30% stilling for å kompensere for dette. Til sammenligning er det 2,5 stilling som helsesekretær i Berlevåg og 2,0 stilling i Lebesby kommune. Også for legetjenesten er ansvaret for transport overført til kommunene. Det har vært benyttet mye drosje både i forbindelse med utekontordager og legevaktkjøring. Økonomisk vil det kunne gi en besparelse å inngå leasingavtale også for denne tjenesten. Det er innhentet tilbud på leasingbil til legetjenesten Legevakt , , , ,- Inntekten består av refusjon fra Lebesby kommune for betjening av legevaktsentralen. Førøvrig små endringer Fysioterapitjenester ,- 0, , ,- Ordningen med driftsavtale med fysioterapeut videreføres da det er gode erfaringer med ordningen. Man har ikke benyttet utstyrsposten i 2004 da kroner er for lite til for det utstyret som må fornyes. Denne posten er derfor økt til ,- for Det vil brukes til nytt ultralydapparat. 14

15 Helsesøster ,- 0, , ,- Helsestasjon for unge videreføres og man ser det som en prioritert oppgave. Inntekten i form av statstilskudd for dette tiltaket videreføres imidlertid ikke. Dermed forsvinner en inntekt som i 2004 var på kr ,-. Det er allerede et godt samarbeid med psykiatritjenesten om dette tilbudet. Ingen budsjettmessige endringer utenom lønnsøkningen Jordmortjenester ,- 4000, , ,- Det ble i 2004 inngått avtale med Nordkapp kommune om kjøp av jordmortjenester for Nordkyn fordelt med 15% stilling til Lebesby og 15% stilling til Gamvik kommune. Det vil gi en stabil tjeneste og øke kvaliteten på tjenestetilbudet. Dette forklarer også kostnadsøkningen i forhold til regnskap for

16 3500 Kulturadministrasjon , , , ,- Det settes av ,- til diverse tiltak for barn og unge i henhold til signaler fra KST på arbeidsmøte Diverse tilskudd til offentlige kulturarrangement og høytidsdager videreføres på årets nivå. Inntektene utgjøres av tilskudd fra Kraftlaget som utdeles til lag og foreninger etter vedtatte retningslinjer samt av mva. kompensasjon Bibliotek , , , ,- Bokbudsjettet er økt med ,- i forhold til Det er lagt inn en ressurs tilsvarende 2 timer i Skjånes og 3 timer i Gamvik for å ha et tilbud om utlån til publikum. Dette utgjør til sammen 13,35%. Dagens ordning med at biblioteksjef betjener Gamvik en dag i uka opphører Mehamn idrettshall , , , ,- Leie av idrettshallen for barn og unge under 18 år er ikke lenger gjenstand for betaling og leieinntekten er derfor halvert i forhold til tidligere år Sterk reduksjon i kommunale avgifter grunnet montering av vannmåler, redukjson på ca ,- i forhold til Sterk reduksjon i kostnader til forsikring, ca ,- grunnet overgang til førsterisikodekning, jfr tidligere behandling i KST. 16

17 3521 Mehamn samfunnshus , , , ,- Marginale endringer i forhold til inneværende år. Leieinntekten er redusert grunnet fri leie for tiltak for barn og unge Gamvik samfunnshus , , , ,- Det er lagt inn økt kostnad på strøm for å kunne holde bassenget åpent 6 mnd. i året. Dette i henhold til signaler fra KST. Reduksjon i kommunale avgifter grunnet montering av vannmåler 3523 Gamvik herredshus , , , ,- Bygget er vedtatt solgt for ,- men det er usikkert om salget blir gjennomført i år. Det må også finnes alternativer til legekontoret som i dag er i herredshuset. Det kan se ut som om det vil være praktisk å bruke en ledig kommunal bolig i Bakeriveien til et slikt formål. Denne må imidlertid ombygges noe og det settes derfor opp en del kostnader for bruk av herredshuset også for Dette gjelder i første rekke kommunale avgifter, forsikringer og litt strøm Brodtkorbbruget , , , ,- 17

18 Leieinntekter fra Gamvik museum er ført til inntekt under dette ansvarsområdet For øvrig ligger strøm, forsikring og kommunale avgifter inne under utgifter Nervei flerbrukshus 2.000, , ,- -746,- Ingen særskilte kommentarer utover at kommunale avgifter for bygget er belastet skolen i sin helhet da skolens bruk utgjør det alt vesentligste av bruken av huset Bygdekinoen , , , ,- Kostnaden utgjøres av den kommunale garantien for billettinntekter 18

19 Drift av maskinparken , , , ,- Forskjellen regnskapsmessig skyldes at område 3601 er innlemmet i Det er ikke lagt opp til større budsjettmessige endringer. Det kan likevel komme endringer i løpet av året avhengig av om driftsavtalen med Avinor som løper ut i juli 2005 blir videreført eller ikke. Dersom denne ikke blir videreført vil dette påvirke inntektsnivået dramatisk og det vil være behov for å se på alternativer til bortfall av så stor inntekt Næringsvirksomhet 0, 0,- 0, ,- Ansvarsområdet er innlemmet under maskinparken Gatelys , , , ,- Mindre kostnader grunnet at Statens Vegvesen nå tar ansvaret for gatelykter på riksveien i sentrum av Mehamn Lykter 7.000, , , ,- Ingen merknader 19

20 Veier , , , ,- I kostnaden ligger sommer- og vintervedlikehold i egen regi samt kostnad til anbud vintervedlikehold i Gamvik, Skjånes og Nervei. Det kan komme endringer i løpet av året som følge av at rodene skal ut på nytt anbud etter vinterens brøytesesong Snøskjermer ,- 0, , ,- Ingen spesielle Kaier , , , ,- Det er lagt inn innkreving av havneavgift, anløpsavgift og kaiavgift (på kommunale kaier) som følge av tidligere vedtak om innføring av havnedistrikt. Inntekten er nedjustert da et innkrevingsapparat må på plass før det kan budsjetteres full inntekt. Registrering og innkreving legges henholdsvis til teknisk etat (uteseksjonen) og kommunekassa Parker og grøntanlegg , , , ,- 20

21 Lønn til 50% vaktmesterstilling ligger inne under dette ansvarsområdet. Det er satt av ,- til sommervikarer Øvrige driftsutgifter er redskaper, forbruksmateriell til grøntanlegg og strømutgifter Kommunale vannverk , , , ,- Ingen driftsmessige endringer planlegges for Driftsbudsjettet viser en betydelig netto inntekt. Når kapitalutgifter m.m. tillegges, balanserer inntekts- og utgiftssiden; jfr. egen selvkostberegning Kommunalt avløpsnett , , , ,- Jfr. kommentarer under Renovasjon , ,- 0, ,- Innsamling og behandling av forbruksavfall forestås av Finnmark Miljøtjeneste på kommunens vegne. Tjenesten budsjetteres med selvkost Teknisk etat ,- 0, ,- 0,- 21

22 Ansvarsområdet har endret navn og innhold fra Fra er teknisk sjef lagt inn under ansvarsområdet tidligere næringskontoret. Utgiftene utgjør lønn til teknisk sjef og reisekostnader Landbrukskontoret ,- 0, , ,- Overføring til Lebesby kommune for felles landbrukstjenester. Gamvik kommune bruker tjenesten også i forbindelse med utmarksforvaltning og næringsrelaterte saker innenfor landbruket. Ingen driftsmessige endringer for Turisme , , , ,- Kostnaden er satt opp for å videreføre satsing på turisme. Om avtalen med Arctic Active skal videreføres eller ikke er det ikke tatt stilling til ennå, men det settes av et tilsvarende beløp for å ta høyde for dette, eventuelt et man velger tilsvarende løsninger Oppmålingsmyndigheten , , , ,- Den store regnskapsmessige forskjellen skyldes i hovedsak en merinntekt i 2003 som følge av sykdomsfravær 22

23 Byggesaksbehandling , , , ,- Ingen endringer Festetomter , , , ,- Kommunens egen feste av tomter (kontrakter med Statskog) er satt opp under utgifter. Kommunens bortfeste av eiendommer er satt opp under inntekter Brannordning , , , ,- Kostnadene dekker vaktgodtgjørelse brannmannskaper, diverse brannmateriell og kommunens andel av drift av 110 sentralen i Hammerfest samt lokal alarmenhet, AKU-B Feiervesen , , , ,- 23

24 Feietjenesten er tilpasset nye forskrifter slik at feiefrekvensen bestemmes av behov. Det skal likevel feies minimum én gang hvert fjerde år. Videre skal det føres tilsyn ved fyringsanlegg i samme periode. Gamvik kommune selger feiertjenester til Lebesby kommune og inntekten fra dette sammen med feieravgiften fra egen kommune er beregnet til ,- Det undersøkes hvorvidt leasing av bil til feieren er en mulighet. Dette kan innebære en viss endring av budsjettet Forurensning , , ,- Ingen merknader 24

25 ANSVARSOMRÅDE TILSKUDDSFORMIDLING 5000 Tilskudd fra næringsfondet , ,- 0, ,- Det budsjetteres med et påfyll på næringsfondet på ,- og det samme beløp til utdeling i Tilskudd til Gamvik Museum ,- 0, , ,- Tilskuddet til museet beholdes uendret. Leieinntekten på ,- er ført på ansvarsområde 3523 Brodtkorbbruget. I løpet av 2005 vil det bli endringer i museets drift og med bakgrunn i pågående konsollideringsprosess. Driften av museet vil bli overført til et interkommunalt selskap med navn Museene for kystkultur og gjenreisning. Eierskapet til museets samling vil fremdeles bli stiftelsen Gamvik Museum som i dag, men driftsansvaret, herunder arbeidsgiveransvaret for ansatte vil bli overført til styret i det nye selskapet. Gamvik kommune vil ha et medlem i det nye selskapets styre. Endringen vil ikke ha noen umiddelbare konsekvenser for Gamvik kommunes kostnader Tilskudd til Kirkelig Fellesråd ,- 0, , ,- Overføring til KF økes med ,- i forhold til Dette er ,- mindre en forutsatt i økonomiplanen og må ses ut fra at KF mottar mva. refusjon fra staten tilsvarende moms på kjøp av varer og tjenester som er momsbelagt. Gamvik kommune mottar også slik refusjon, men dette blir trukket fra rammetilskuddet, mens KF mottar denne refusjonen som en netto inntekt. Tilskudd til andre trossamfunn utgjør ,- av utgiften. 25

26 ANSVARSOMRÅDE 6000 PROSJEKTER 6210 Festivaluke , , , ,- Med bakgrunn i erfaringer med jubileum og festivaler de siste to år settes det av midler til festivaluke også for sommeren Oppfølging og planlegging av denne legges til prosjektleder for kultur. 26

Administrasjonens. årsrapport 2004. Foto: Hans Kristian Hanssen

Administrasjonens. årsrapport 2004. Foto: Hans Kristian Hanssen Administrasjonens årsrapport 2004 Foto: Hans Kristian Hanssen Innholdsfortegnelse 1.0 Generell del...3 1.1 Rådmannens generelle vurderinger...3 1.2 Sentrale styringsorganer...4 1.2.1 Organisatoriske og

Detaljer

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Forutsetninger på nasjonalt nivå...4 Statsbudsjett 2010...4 Skatteinntekter...4 Skatt på formue og inntekt...4 Rammeoverføring...4 3 Driftsbudsjettet...5 Forutsetninger

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2014-2017 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2014 2017. 2014 Kommunestyrets vedtak Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013... 8 Folketall...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2013 2016. Budsjett 2013 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Vedtak i Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Forord... 2 Kap 1. Sammendrag... 3 Kap 2. Befolkningsprognose og frie inntekter... 6 Kap 3. Konsekvensjustert økonomiplan og budsjett... 8 Kap 4. Tiltak i økonomiplanperioden...

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer