Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie Midttun Sigvaldsen Medlem LYKRL Line Pernille Eidet perm fra kl 16:10 Medlem LYAP og perm fra kl 14:50-15:30 Laila Anita Westby Medlem LYHØ Hans Karlsen Medlem LYFRP Werner Kiil Medlem LYAP Sølvi Jensen Leder/ordfører LYAP Liv Solberg Medlem LYAP Stein Are Olsen Medlem LYAP Karl Arvid Brose inhabil i sak 15/14 Nestleder/varaordfører LYSP Reidar Lund Medlem LYKRF Fred Skogeng Medlem LYHØ Rolf Magne Hansen Medlem LYAP Bente Rognli Medlem LYAP Lene Simonsen Granli Medlem LYFRP Johnny Arne Hansen Medlem LYAP Dan Håvard Johnsen Medlem LYFRP Peggy Halvorsen Medlem LYKRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lill Tove Bergmo Kay Roger Fjellsøy LYSP Merknader Sigve Heitmann og Malin Ø Figenschou møtte fra Ungdomsrådet. Innkalling og saksliste godkjent, men sak 22/14 Vedr. legetjenesten i Lenangen ble kun referert i kommunestyret (utgår som sak PS 22/14 og gis nytt nr RS 4/14). Rolf Magne Hansen og Bente Rognli valgt til å skrive under protokollen. 2 representanter fra Bufetat orienterte om fosterhjemstjenesten i Troms.

2 Byggekomiteen v/rolf Johansen møtte i sak 10/14. Han gav en orientering om saken og svarte på spørsmål fra kommunestyrerepresentantene. Det ble avviklet spørretime 15 min på slutten av møtet. Fra administrasjonen møtte: Navn Leif Egil Lintho Hilde Grønnas Viggo Jørn Dale Anette Holst fra kl 13:30-14:20 Inger-Helene B. Isaksen Stilling Rådmann Økonomisjef/ass rådmann Leder for teknisk sektor Oppvekstsjef Utvalgssekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lyngseidet Rolf Magne Hansen Bente Rognli Sølvi Jensen ordfører Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 9/14 Referatsaker RS 3/14 Utskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd 2011/4510 RS 4/14 Særutskrift - Vedr. legetjenesten i Lenangen 2013/836 PS 10/14 PS 11/14 Prosjektrapport - Eidebakken skole og Solhov Bo- og Aktivitetssenter Rådhus Lyngen kommune - opsjonsavtale kjøp samt forprosjekt ombygging 2009/ /770 PS 12/14 Investeringsbudsjett revidering 2013/1569 PS 13/14 Ferdigstilling av Lenangen bo- og servicesenter - økning av økonomisk ramme PS 14/14 Innkjøp av nødaggregat - Lenangen omsorgssenter 2013/ /1211 PS 15/14 Godtgjøring til leder for AMU 2014/ /3750 PS 16/14 Etablering av frivilligsentral i Lyngen 2014/991 PS 17/14 Årsmelding Råd for folkehelse /175 PS 18/14 PS 19/14 Høring fastlegers adgang til å reservere seg mot å henvise til abort Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent - jfr. alkoholloven AS Vinmonopolet PS 20/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Sørheim Brygge as 2014/ / /395 PS 21/14 Skrotnisse 2014-søknad om finansiering 2014/24

4 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 614 Saksbehandler: Leif Egil Lintho Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 10/14 Lyngen kommunestyre Prosjektrapport - Eidebakken skole og Solhov Bo- og Aktivitetssenter Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Prosjektrapport - Eidebakken skole og Solhov Bo- og Aktivitetssenter 2 Protokoll Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Behandling: Leder av byggekomiteen Rolf Johansen gav en orientering og svarte på spørsmål fra kommunestyrerepresentantene. Forslag fra Lyngen AP, Lyngen SP og Kretslista v/ Johnny Hansen: Lyngen kommunestyre er tilfreds med at nye Eidebakken skole og Solhov Bo- og Aktivitetssenter er blitt to gode og fremtidsrettede bygg, selv om vi konstanterer at her er noen mangler. Kommunestyret beklager imidlertid at prosjektet er blitt styrt på en slik måte at kommunen er påført betydelige kostnadsoverskridelse og tap bla som følger av at det ikke er søkt om spillemidler. Disse tapene er sannsynligvis i størrelsesorden mill. Kommunen må ta lærdom av dette i framtidige prosjekter ved valg av komiteer, konsulenter og andre ansvarlige personer. Det ble først votert over rådmannens innstilling til vedtak.

5 VEDTAK: Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen AP, Lyngen SP og Kretslista v/johnny Hansen. VEDTAK: Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen AP, Lyngen SP og Kretslista v/johnny Hansen. Enst Vedtak: 1) Kommunestyre tar Prosjektrapporten til orientering. 2) Rådmannen vil til kommunestyret i juni fremlegge en finansieringsoversikt for prosjektene fra kommuneregnskapet. Lyngen kommunestyre er tilfreds med at nye Eidebakken skole og Solhov Bo- og Aktivitetssenter er blitt to gode og fremtidsrettede bygg selv om vi konstanterer at her er noen mangler. Kommunestyret beklager imidlertid at prosjektet er blitt styrt på en slik måte at kommunen er påført betydelige kostnadsoverskridelse og tap bla som følger av at det ikke er søkt om spillemidler. Disse tapene er sannsynligvis i størrelsesorden mill. Kommunen må ta lærdom av dette i framtidige prosjekter ved valg av komiteer, konsulenter og andre ansvarlige personer. Rådmannens innstilling 1) Kommunestyre tar Prosjektrapporten til orientering. 2) Rådmannen vil til kommunestyret i juni fremlegge en finansieringsoversikt for prosjektene fra kommuneregnskapet. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Prosjektene Eidebakken skole og Solhov Bo- og Aktivitetssenter er for lengst overdratt (juridisk) og tatt i bruk av Lyngen kommune. I konkurransegrunnlaget og vedtak i kommunestyret er det bestemt at Plan- og byggekomiteen (lik for begge prosjektene) ved prosjektenes slutt skal utarbeide en prosjektrapport som fremlegges kommunestyre. Denne følger vedlagt.

6 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 612 Saksbehandler: Viggo Jørn Dale Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 15/14 Lyngen formannskap /14 Lyngen kommunestyre Rådhus Lyngen kommune - opsjonsavtale kjøp samt forprosjekt ombygging Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Leieavtale Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Behandling: VEDTAK: Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst Vedtak: a) Lyngen kommune utløser opsjonsavtale på kjøp av leieobjektet Strandveien 24 i henhold til leieavtale av , pkt. 26-3, og varsler utleier om dette umiddelbart. Kjøpsprosessen følger prosedyre nedfelt i leieavtale. b) Lyngen kommune tar initiativ til at kommunens advokat Harald Pleym utarbeider kjøpekontraktutkast. c) Ferdigforhandlet kontrakt skal behandles av Lyngen kommunestyre for endelig godkjenning i møte

7 d) Kostnadene til takst og juridisk rådgivning dekkes av disposisjonsfondet. Investeringsbudsjettet reguleres slik: Prosjekt Rådhus Utgifter ekskl. mva % mva Utgifter inkl. mva Finansiering: Mva-kompensasjon Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering e) Rådmannen delegeres fullmakt til å forestå, ivareta og koordinere Lyngen kommunes arbeid i prosessen. Rådmannen fremmer som egen sak evt. på et senere tidspunkt en forstudie for utvikling og tilrettelegging av Strandveien 24 som kommunens rådhus. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Forslag fra Hans Karlsen og Sølvi Jensen: Pkt. a: Som rådmannens innstilling, men ordet opsjonsrett erstattes med opsjonsavtale. Pkt. b: Som rådmannens innstilling. Pkt. c: Som rådmannens innstilling. Pkt. d: Utgår. Pkt. e: Ordet forstudie fjernes. Investeringsbudsjettet reguleres slik: Prosjekt Rådhus Utgifter ekskl. mva % mva Utgifter inkl. mva Finansiering: Mva-kompensasjon Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering Pkt. f: Som rådmannens innstilling.

8 Rådmannen fremmer som egen sak evt. på et senere tidspunkt en forstudie for utvikling og tilrettelegging av Strandveien 24 som kommunens rådhus. Det ble først votert over rådmannens innstilling. VEDTAK: Rådmannens innstilling falt mot 1 stemme. Det ble deretter votert over forslaget fra Hans Karlsen og Sølvi Jensen. VEDTAK: Forslaget fra Hans Karlsen og Sølvi Jensen vedtatt. Enst. Vedtak: a) Lyngen kommune utløser opsjonsavtale på kjøp av leieobjektet Strandveien 24 i henhold til leieavtale av , pkt. 26-3, og varsler utleier om dette umiddelbart. Kjøpsprosessen følger prosedyre nedfelt i leieavtale. b) Lyngen kommune tar initiativ til at kommunens advokat Harald Pleym utarbeider kjøpekontraktutkast. c) Ferdigforhandlet kontrakt skal behandles av Lyngen kommunestyre for endelig godkjenning i møte d) Kostnadene til takst og juridisk rådgivning dekkes av disposisjonsfondet. Investeringsbudsjett 2014 reguleres slik: Prosjekt Rådhus Utgifter ekskl. mva % mva Utgifter inkl. mva Finansiering: Mva-kompensasjon Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering e) Rådmannen delegeres fullmakt til å forestå, ivareta og koordinere Lyngen kommunes arbeid i prosessen. Rådmannen fremmer som egen sak evt. på et senere tidspunkt en forstudie for utvikling og tilrettelegging av Strandveien 24 som kommunens rådhus.

9 Rådmannens innstilling a) Lyngen kommune utløser opsjonsrett på kjøp av leieobjektet Strandveien 24 i henhold til leieavtale av , pkt. 26-3, og varsler utleier om dette umiddelbart. Kjøpsprosessen følger prosedyre nedfelt i leieavtale. b) Lyngen kommune tar initiativ til at kommunens advokat Harald Pleym utarbeider kjøpekontraktutkast. c) Ferdigforhandlet kontrakt skal behandles av Lyngen kommunestyre for endelig godkjenning i møte d) Lyngen kommune iverksetter arbeid med utarbeidelse av forstudie for utvikling og tilrettelegging av Strandveien 24 som kommunens rådhus. Det settes en øvre kostnadsgrense for forstudien på kr ,- eks. mva. e) Kostnadene til takst, juridisk rådgivning og forstudie dekkes av disposisjonsfondet. Investeringsbudsjett 2014 reguleres slik: Prosjekt Rådhus Utgifter ekskl. mva % mva Utgifter inkl. mva Finansiering: Mva-kompensasjon Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering f) Rådmannen delegeres fullmakt til å forestå, ivareta og koordinere Lyngen kommunes arbeid i prosessen. Saksopplysninger Lyngen kommune har den inngått leieavtale med Giæver Eiendom Strandveien 24 AS om leie av Strandveien 24, (Gnr. 84/bnr. 42). Leieobjektets detaljerte status er definert i leieavtalens pkt. 4. Leietiden er tidsavgrenset og løper fra til , hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. Leieforholdet kan heller ikke sies opp i leieperioden, (jfr. leieavtalens pkt. 7). Avtalens leie er fastsatt til kr ,-/m2 BTA eks. mva. basert på 1695 m2 BTA, noe som gir en årlig leie på kr ,- eks. mva./kr ,- inkl. mva, (jfr.

10 leieavtalens pkt. 8). Leien reguleres hver 1. januar i hht. SSBs konsumprisindeks, og utgjør inkludert mva. pr kr ,- ( jfr. leieavtalens pkt. 22). Lyngen kommune har i henhold til leieavtalens pkt. 26 Særlige bestemmelser, avsnitt 3, rett til å kjøpe bygningen etter 2 års leie. Verdifastsettingen skal da skje på følgende vilkår, (hovedpunkter): Det oppnevnes en takstnemnd for verdifastsetting av eiendommen basert på markedsmessige prinsipp. Kjøper og selger oppnevner hver sin taksingeniør godkjent av Norges Takseringsforbund, som i fellesskap oppnevner formann for nemden. Partene kan nekte den andres oppnevning ved saklig grunn. Kostnadene til takstmenn dekkes ved at hver part bærer omkostningene til egen taksingeniør, og partene dekker i fellesskap kostnad for formann med lik del. Kjøp skal gjennomføres senest 6 måneder etter at opsjon er meldt fra leietaker. Begge partene er bundet av takstnemndas verdifastsetting. Vurdering: Lyngen kommune leier pr rådhusfasiliteter. Som følge av at kommunen har inngått en tidsbegrenset leieavtale med Giæver Eiendom Strandveien 24 AS fram til , vil det i praksis ikke være mulig for Lyngen kommune å vurdere andre rådhusmodeller enn dagens. Hovedårsaken til dette er at den tidsbegrensede leieavtalen binder kommunen opp i en årlig husleiekostnad på ca. kr. 2,5 millioner, noe som over kontrakten resterende åtte år gir minimum 20 millioner kroner i totale løpende driftsutgifter. I tillegg kommer en del andre utgifter, bl.a. leie av skillevegger som har en årlig leiekostnad på ca. kr ,-. Avhengig av kjøpetakst, vil kommunen basert på dagens leieutgifter, ha nedbetalt eiendommen i løpet av de gjenstående årene for leieavtalen dersom dagens utgifter dirigeres til finansiering av låneopptak i stedet for å betjenes leie. Med referanse til inngått leieavtale, konkluderer derfor rådmannen at det vil være økonomisk rasjonelt å utløse leieavtalens opsjonsrett samt umiddelbart innlede prosess rettet mot kjøp av Strandveien 24. Dersom politisk nivå i Lyngen kommune ønsker å drifte kommunens rådhusfunksjoner fra Strandveien 24 i framtiden, vil det imidlertid være nødvendig å foreta arealmessige endringer og utbygginger av bygningsmassen. I hovedsak skyldes dette dårlige fysiske arbeidsforhold for de ansatte som kan oppsummeres punktvis som følgende: Støyproblematikk for ansatte som følge av delvis åpent kontorlandskap og lite/dårlig isolerte kontorer Lys, varme og ventilasjonsproblematikk Fortrolighets-, taushets- og sikkerhetsproblematikk i form av at ansatte/ledere ikke har arbeidsplasser/kontorplasser/møterom som er lydtette

11 Dårlige og for få møteromsfasiliteter inkludert at formannskapssal og kommunestyresal ikke ligger på rådhuset Kjøp av Strandveien 24 vil i tillegg til kjøp av selve eiendommen kreve bygningsmessige investeringer for at bygningen skal kunne bli oppgradert til et fullverdig og effektivt rådhus. Det må derfor i tillegg til arbeidet med utforming av kjøpekontrakt, også iverksettes et arbeid med å få gjennomført en forstudie for utviklingen Strandveien 24 til et funksjonelt og effektivt rådhus som dekker Lyngen kommune sine behov for sentraladministrative funksjoner på lang sikt. I forstudien vil følgende tema bli belyst: Romprogram behovskartlegging av areal for funksjonene som skal være på rådhuset Kartlegging av ansattes behov og synspunkter, (brukermedvirkning) Planløsningsforslag Plan for midlertidige lokaler, (dersom det er nødvendig å flytte ut midlertidig pga. ombygging) Økonomi økonomiske konsekvenser investeringer/finansiering Fremdriftsplan m/faseinndeling forprosjekt/prosjektering/entreprisefase Et viktig bakteppe for forprosjektet vil være det pågående arbeidet i regi av FAVEO AS med utredning av den kommunale bygningsmassen, organiseringen av drift og vedlikehold av denne, strategiske valg når det gjelder framtidige kommunale bygg og eiendommer samt modeller for håndtering av rådhusfunksjonene. Det gjøres særlig oppmerksom på at det i forprosjektet vil bli tatt med i romprogramvurderingen hvorvidt det er mulig å legge kommunestyresal, formannskapssal, biblioteket og NAV til rådhuset. Økonomiske konsekvenser: Prosessen rettet mot kjøp av Strandveien 24 vil generere utgifter for Lyngen kommune som ikke er budsjettert for Oversikt over disse kostnadene, (budsjettkostnader), presenteres som følgende, (beløp inkl. mva): Poster Utgifter ekskl mva. Takstmenn ,- Juridisk rådgivning/kontraktutforming ,- Forstudie rådhus ,- Mva ,- Totalt ,- Som følge av at det for 2014 ikke er budsjettert inn utgifter til rådhuskjøp, vil dette måtte håndteres via disposisjonsfondet. Foreløpige kostnader for den innledende prosessen vurderes å utgjør kr ,-, (inkl. mva).

12 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 16/14 Lyngen formannskap /14 Lyngen kommunestyre Investeringsbudsjett revidering Henvisning til lovverk: Kommuneloven 47 Årsbudsjettets bindende virkning. Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Behandling: VEDTAK: Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst Vedtak: 1. Lyngen kommune vedtar følgende reguleringer av investeringsbudsjett 2014: (Tall i kroner) Utgifter Finansiering Investeringsprosjekt eks. mva mva inkl. mva. Lån Mva-k. Tilskudd Forsikring Sum Boliger til vanskeligstilte Sentrumsutvikling Oksvik barnehage Knøttelia - utbedringer Lyngstuva kunstgress Lenangen omsorgssenter Innereidet boligfelt Hovedplan vann Boligtomter Vannformål Sum

13 2. Låneopptak på kr 10,0 mill. til Oksvik barnehage godkjennes. 3. Det avsettes 0,1 mill. ekskl. mva. i 2014 til forprosjekt vedrørende prosjekt Innereidet boligfelt. Budsjettramme for sluttføring av prosjektet med tilhørende finansiering søkes innarbeidet i økonomiplan med gjennomføring i Lyngen kommune kjøper inn brukt bil 2010-modell til omsorgstjenesten med en kostnadsramme på kr eks. mva. Finansiering med overføring av prosjektmidler fra ramme 4 Helse, sosial og omsorg kr Driftskostnadene dekkes av prosjektmidler innenfor sektorens egen ramme. Driftsbudsjett 2014 reguleres slik: Budsjettår Rammeområde Økes Reduseres Helse, sosial og omsorg Budsjettskjema 1A Investeringsbudsjett 2014 reguleres slik: Utgifter Finansiering Investeringsprosjekt eks. mva mva inkl. mva. Driftsmidler Sum Bil til omsorgstjenesten Sum Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Forslag fra rådmannen til nytt pkt. 4: Lyngen kommune kjøper inn brukt bil 2010-modell til omsorgstjenesten med en kostnadsramme på kr eks. mva. Finansiering med overføring av prosjektmidler fra ramme 4 Helse, sosial og omsorg på kr Driftskostnadene dekkes av prosjektmidler innenfor sektorens egen ramme. Driftsbudsjett 2014 reguleres slik: Budsjettår Rammeområde Økes Reduseres Helse, sosial og omsorg Budsjettskjema 1A Investeringsbudsjett 2014 reguleres slik: Utgifter Finansiering Investeringsprosjekt eks. mva mva inkl. mva. Driftsmidler Sum Bil til omsorgstjenesten Sum

14 Det ble votert over rådmannens tilrådning med tillegg av nytt pkt. 4. VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling med nytt tillegg av pkt. 4. Enst. Vedtak: 1. Lyngen kommune vedtar følgende reguleringer av investeringsbudsjett 2014: (Tall i kroner) Utgifter Finansiering Investeringsprosjekt eks. mva mva inkl. mva. Lån Mva-k. Tilskudd Forsikring Sum Boliger til vanskeligstilte Sentrumsutvikling Oksvik barnehage Knøttelia - utbedringer Lyngstuva kunstgress Lenangen omsorgssenter Innereidet boligfelt Hovedplan vann Boligtomter Vannformål Sum Låneopptak på kr 10,0 mill. til Oksvik barnehage godkjennes. 3. Det avsettes 0,1 mill. ekskl. mva. i 2014 til forprosjekt vedrørende prosjekt Innereidet boligfelt. Budsjettramme for sluttføring av prosjektet med tilhørende finansiering søkes innarbeidet i økonomiplan med gjennomføring i Lyngen kommune kjøper inn brukt bil 2010-modell til omsorgstjenesten med en kostnadsramme på kr eks. mva. Finansiering med overføring av prosjektmidler fra ramme 4 Helse, sosial og omsorg kr Driftskostnadene dekkes av prosjektmidler innenfor sektorens egen ramme. Driftsbudsjett 2014 reguleres slik: Budsjettår Rammeområde Økes Reduseres Helse, sosial og omsorg Budsjettskjema 1A Investeringsbudsjett 2014 reguleres slik: Utgifter Finansiering Investeringsprosjekt eks. mva mva inkl. mva. Driftsmidler Sum Bil til omsorgstjenesten Sum

15 Rådmannens innstilling 1. Lyngen kommune vedtar følgende reguleringer av investeringsbudsjett 2014: (Tall i kroner) Utgifter Finansiering Investeringsprosjekt eks. mva mva inkl. mva. Lån Mva-k. Tilskudd Forsikring Sum Boliger til vanskeligstilte Sentrumsutvikling Oksvik barnehage Knøttelia - utbedringer Lyngstuva kunstgress Lenangen omsorgssenter Innereidet boligfelt Hovedplan vann Boligtomter Vannformål Sum Låneopptak på kr 10,0 mill. til Oksvik barnehage godkjennes. 3. Det avsettes 0,1 mill. ekskl. mva. i 2014 til forprosjekt vedrørende prosjekt Innereidet boligfelt. Budsjettramme for sluttføring av prosjektet med tilhørende finansiering søkes innarbeidet i økonomiplan med gjennomføring i Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Det er behov for å justere investeringsbudsjett 2014 for følgende forhold: Vedtak i k-sak 57/13 om overføring av investeringsprosjekter fra 2013 til Oksvik barnehage budsjettramme og finansiering Økte kostnader på igangsatte investeringsprosjekter i 2014 Vedtak om overføring av investeringsprosjekter fra 2013 til 2014 gjelder prosjekter som ikke er ferdige eller forsinket, og krever budsjettreguleringsvedtak i I saken legges det også opp til at eventuelle nye momenter på utgifts- eller finansieringssiden vedtas endret. Budsjett Overført BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE SENTRUMSPLAN OKSVIK BARNEHAGE KNØTTELIA - UTBEDRINGER KUNSTGRESS LYNGSTUVA

16 43009 LENANGEN OMSORGSSENTER - OMBYGGING HOVEDPLAN VANN BOLIGTOMTER VANNFORMÅL Noen prosjekter er inkl. mva. og noen er ekskl. mva. Dette blir redegjort for nedenfor. Budsjettrammen for Oksvik barnehage justeres i forhold til faktisk tilgjengelig finansiering. For investeringsprosjekter som det er avdekket avvik i forhold til vedtatt kostnadsramme redegjøres for under hvert enkelt prosjekt. Nye investeringer for 2014 som er vedtatt i årsbudsjettet endres ikke i denne saken. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak K-sak 57/13 Revidering årsbudsjett 2013 og tidligere vedtatte årsbudsjett med reguleringer. Økonomiske konsekvenser Endringene i investeringsbudsjettet dekkes innenfor budsjetterte kapitalkostnader og fra merinntekter fra ressurskrevende tjenester. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen. Miljøkonsekvenser Ingen. Vurdering av alternativer og konsekvenser Overførte bevilgninger fra 2013 Prosjekt Boliger til vanskeligstilte ble vedtatt med en budsjettramme på 1,5 mill. ekskl. mva. i årsbudsjett Det gjenstår nå kr 1,167 mill. av denne. Foreslås å regulere beløpet inn på investeringsbudsjettet for Kan brukes til sanering av eksisterende boenheter av dårlig standard og investering i aktuelle boenheter i hht. de forslag som framkommer av nedsatt arbeidsgruppes arbeid. Prosjekt Sentrumsutvikling ble vedtatt med budsjettramme på 0,5 mill. i 2012 og 0,750 mill. i Alle beløp ekskl. mva. Det gjenstår 1,210 mill. av denne bevilgningen. Foreslås justert inn på investeringsbudsjettet for 2014 for videreføring av igangsatt prosjekt. Tilsagn om tilskudd fra fylkeskommunen på kr er trukket tilbake da tilsagnet ikke ble benyttet innen fristen. Det er derfor bare kommunens egne bevilgninger på i alt 1,25 mill. ekskl. mva. som er disponibelt totalt sett til prosjektet, jf. f-sak 82/13 hvor det var opplyst at finansieringen var på totalt 1,5 mill. Prosjekt Knøttelia - utbedringer ble vedtatt i budsjett 2012 og 2013 med 0,5 mill. ekskl. mva. Den totale budsjettrammen ble i k-sak 7/13 utvidet til 2,1 mill. ekskl. mva. Finansiering ved økt låneopptak. Det gjenstår 1,482 mill. som ubrukt fra Under arbeid med prosjektet har det oppstått nye kostnadsbehov som det ikke var tatt høyde for i utgangspunktet. Dette gjelder kostnader til gulvvarme på kroner, samt utskifting av innvendig kledning og ombygging av avdelinger. I tillegg er det avdekket råteskader i bjelkelag

17 under ombyggingen. Sistnevnte utgjør utgifter på ca kroner. Rådmannen foreslår at det tileggsbevilges 0,4 mill. ekskl. mva. i 2014 slik at prosjektet kan fullføres. Finansieres innenfor vedtatt låneramme for Prosjekt Lyngstuva kunstgress ble i k-sak 10/13 vedtatt til ei budsjettramme på 3,325 mill. ekskl. mva. Finansiering med låneopptak 0,950 mill. og spillemidler 2,375 mill. Gjenstående bevilgning 2,692 mill. ekskl. mva. overføres til 2014 for sluttføring av prosjektet. Prosjekt Lenangen omsorgssenter utvidelse ble i årsbudsjett 2013 vedtatt med budsjettramme på 2,5 mill. inkl. mva., dvs. 2,0 mill. ekskl. mva. Det gjenstår 1,932 mill. ekskl. mva. som foreslås overført til 2014 til sluttføring. Det er dessverre avdekket en kostnadsøkning på 1,1 mill. av ulike årsaker. Kommunestyret får dette framlagt som egen sak. Rådmannen foreslår at dette dekkes innenfor årets vedtatte låneramme, noe som betyr at andre prosjekter må reduseres. Det tilrås ikke å vedta nye låneopptak. Hvis kommunestyret ønsker å vedta økt låneopptak, må det påvises dekning for kapitalkostnadene. Prosjekt Hovedplan vann 2012 ble vedtatt med 0,5 mill. ekskl. mva. i årsbudsjett Gjenstående beløp på 0,481 mill. er vedtatt overført til fra 2012 til 2013, og videre til Det er igangsatt arbeid med dette og ekstern konsulent er engasjert. Prosjekt Boligtomter 2013 ble vedtatt i årsbudsjett 2013 med 5,0 mill. ekskl. mva. Av dette ble kr brukt til konsulentarbeid vedrørende prosjekt Innereidet boligfelt og 2,490 mill. til opparbeidelse av prosjekt Byggefelt Svensby (Tindevangen). Begge beløp ekskl. mva. Gjenstående bevilgning 2,478 mill. ekskl. mva. overføres investeringsbudsjett 2014 for bl.a. sluttføring av Tindevangen boligfelt. Kostnadene på sluttarbeidet er ikke klar, men det gjenstår asfaltering og opparbeidelse av busslomme som Statens Vegvesen krever anlagt. Kostnadene til dette vil anslagsvis være 1,0 1,5 mill. Prosjekt Vannformål 2013 er overført til 2014 med 1,596 mill. ekskl. mva. Pr. i dag har ikke kommunestyret vedtatt konkret disponering av budsjettrammen. Oppsummert vil det være tilgjengelig ca. 4,5 mill. til arbeid med hovedvannplan og ferdigstillelse av Tindevangen boligfelt. Hvis en antar at dette vil ha en kostnad på ca. 1,5 mill., vil det altså være tilgjengelig ca. 3 mill. til andre formål. Rådmannen tilrår at kommunestyret ser denne bevilgningen i sammenheng med alle prosjekter på investeringsbudsjettet for 2014 og foreslår derfor at budsjettet reduseres for å dekke inn overskridelser på andre igangsatte prosjekter. Det er et klart mål at Innereidet boligfelt må ferdigstilles snarest mulig, og det ville vært naturlig å se bevilgningene til bolig- og vannformål som finansiering av dette prosjektet. Rådmannen vurderer det som viktig at alle forhold rundt dette prosjektet blir godt utredet. Det foreslås derfor at det avsettes 0,1 mill. ekskl. mva. til et forprosjekt som startes snarest mulig i Det foreslås at feltet utbygges i Dette vil medføre at prosjektet får sin endelige sluttføring etter lang prosess. Ved å utsette dette et år, vil det frigjøre midler til å dekke overskridelser på Lenangen omsorgssenter og Knøttelia barnehage, samt at prosjektet blir skikkelig gjennomarbeidet før en går i gang. Det viktigste må være å få fullfinansiert igangsatte prosjekter, samt få god kvalitet på sluttføringen av Innereidet boligfelt. Oksvik barnehage

18 Opprinnelig bevilgning på 10 mill. ekskl. mva. ble vedtatt i årsbudsjett I forbindelse med erstatning for tapt bygning i forbindelse med leirskredet ble det i 2011 utbetalt netto 2,592 i erstatning fra KLP som erstatning for tapt bygning og hageanlegg. Denne erstatningen ble samme år brukt til finansiering av investeringsregnskapet til prosjekter som manglet finansiering, som er i tråd med regnskapsreglene. Hvis denne erstatningen skal danne grunnlag for kostnadsrammen, må dette innarbeides i budsjettene på nytt. 10 mill. er innarbeidet som låneopptak i årsbudsjett og økonomiplan Kommunestyrets vedtak om nytt bygg i tilknytning til eksisterende bygg i Oksvik utløser ytterligere forsikringsoppgjør med kr 3,118 mill. I tillegg kr til gjenoppføring av utebod og kr for lekestue. Vilkår for utbetaling er at gjenoppbyggingen er fullført innen Pr er det brukt 1,029 mill. ekskl. mva. til riving og forprosjekt. Av dette er 0,565 mill. bokført som merforbruk i 2013 og må dekkes inn i Øvrige kostnader er finansiert. På denne bakgrunn vil følgende finansiering være tilgjengelig for prosjektet fram til sluttføring: Avsatte lånemidler i årsbudsjett ,000 Regnskapsmessig merforbruk ,565 Gjenstående forsikringsoppgjør ekskl. utebod og lekestue 3,118 Sum finansiering 12,553 Beløpene i mill. kroner ekskl. mva. Kapitalkostnadene til låneopptaket er innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan Det tilrås at kommunestyret godkjenner at låneopptaket blir gjort med inntil 10 mill. i Rådmannen tilrår at investeringsbudsjettet for 2014 justeres tilsvarende. Hvis anbudene viser at kostnadene for sluttføring av prosjektet i 2014 og 2015 overstiger 12,553 mill. ekskl. mva., må forslag til økt kostnadsramme og forslag til fullfinansiering legges fram for kommunestyret før bygging igangsettes.

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 21.09.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer