TALL, SATSER, REGULATIV BEDRIFTENS FAKTABANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TALL, SATSER, REGULATIV BEDRIFTENS FAKTABANK"

Transkript

1

2 Otto Risanger TALL, SATSER, REGULATIV BEDRIFTENS FAKTABANK Risangers ebok nr 024 Utgitt av Adekvat Info AS AS Kalnesveien 5, 1712 Grålum Tlf: E-post: Otto Risanger 2016 ISBN Denne eboka inngår også som en del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi Ebok-produksjon: Selvpublisering.no Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Kunder om DrivBedre-pakken (40 ebøker i oppdateringsabonnement) Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste Har spart meg for titusenvis av kroner Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv Sparte meg for mye penger En god investering! Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken

3 INNHOLD Grunnbeløp folketrygden Skatt Diett Avgifter Bil/andre kjøretøyer Barn Trygdeytelser Forskjellig Statens satser utland Skattesatser

4 GRUNNBELØP FOLKETRYGDEN Folketrygdens grunnbeløp (G): Fra til kr Fra til kr Gjennomsnittlig grunnbeløp 2015: 1G: kr G: kr G: kr G: kr Gjennomsnittlig grunnbeløp 2014: 1G: kr G: kr G: kr G: kr Nytt grunnbeløp kommer fra 1. mai 2016.

5 SKATT SKATTESATSER 2016 Nettoskatt alminnelig inntekt: 25,0% Trygdeavgift pensjon mv: 5,1% Trygdeavgift inntekt til personer 16 år eller yngre og 70 år eller eldre: 5,1% Trygdeavgift lønnsinntekt: 8,2% Trygdeavgift næringsinntekt: 11,4% Trinnskatt Trinn 1 Innslagspunkt kr : 0,44% (avløser skatt på alminnelig inntekt) Trinnskatt Trinn 2 Innslagspunkt kr : 2,7% (avløser skatt på alminnelig inntekt) Trinnskatt Trinn 3 Innslagspunkt kr : 10,7% (avløser toppskatt) Trinnskatt Trinn 4 Innslagspunkt kr : 13,7% (avløser toppskatt) Nedre grense for å betale trygdeavgift: kr Opptrappingssats: 25% SKATTEBEREGNING 2016 Nettoskatt beregnes etter at personfradrag på kr i skatteklasse 1 og kr i skatteklasse 2 er trukket fra alminnelig inntekt i selvangivelsens post 3.4. (Skattytere som forsørger ektefeller skattlegges i klasse 2.) Trygdeavgift beregnes av personinntekt over kr Avgiften skal ikke utgjøre mer enn 25 % av den del av inntekten som overstiger kr Sats (lav/mellom/høy) beregnes separat for hver inntektstype (pensjon/lønn/næring). Lønnsinntekt (samlet inntekt, medregnet utbetalte feriepenger) under kr 1000 per arbeids-/oppdragsgiver er skattefri for mottaker. Lønnsinntekt (samlet inntekt, medregnet utbetalte feriepenger) under kr per skattefritt selskap, forening eller institusjon er skattefri for mottaker. SKATT PÅ INNTEKT 2016 Maksimale effektive marginale skattesatser Lønnsinntekt ekskl arbeidsgiveravgift: 46,9% Lønnsinntekt inkl arbeidsgiveravgift: 54,5% Pensjonsinntekt: 43,8% Annen næringsinntekt: 50,1% Utbytte og uttak (inkl 25% selskapsskatt og oppjusteringsfaktor på 1,15): 46,71% Se også "Finnmark/Nord-Troms" nedenfor.

6 SKATT KAPITALINNTEKTER - PERSONER 2016 Renter og andre kapitalinntekter: 25,0% Renter av tilbakebetalte skattepenger: 0% Aksjesalgsgevinst: 25,0% Aksjeutbytte (lovlig, utbetalt til person): 25,0% Renter på obligasjoner: 25,0% FRADRAG I INNTEKT I 2016 (I SELVANGIVELSEN) Fradragseffekt: Opptil 25% (kr 100 i fradrag = kr 25 lavere skatt). Minstefradrag i lønn: 43% av grunnlaget, nedre grense kr 4.000, øvre grense kr Minstefradrag i pensjon: 29% av alminnelig inntekt, nedre grense kr 4.000, øvre grense kr Alternativt lønnsfradrag: 38% av arbeidsinntekt, nedre grense kr Merutgifter til kost og losji ved tjenestereiser/arbeids-opphold borte fra hjemmet: Se "Diett" nedenfor vedr statens regulativ. Reise hjem/arbeid: Fradrag for det som overstiger kr Det kan gis separat fradrag for ferje og bompenger som overstiger kr Fradragssats kr 1,50/km arbeidsreise, kr 0,70/km fra km opp til km. Deretter intet fradrag. Pendlers besøksutgifter i hjemmet: Fradrag for det som overstiger kr (inkl hjem/arbeid). Det kan gis separat fradrag for ferje og bompenger som overstiger kr Fradragssats kr 1,50/km arbeidsreise, kr 0,70/km fra km opp til km. Deretter intet fradrag. Foreldrefradrag for pass og stell av barn under 12 år: For ett barn kr 0 uten dok, maks kr med dokumentasjon. Deretter kr per barn med dokumentasjon. Fagforeningskontingent: Maks kr Gaver til frivillige organisasjoner: Maks kr Individuell pensjonsordning: Fradrag for innbetaling av inntil kr til individuell pensjonsordning (IPS). Sjømannsfradrag: Maks kr Fiskerfradrag: Maks kr Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv, inntektsuavhengig: Kr Sats deretter 38%. Maksimalt samlet fradrag kr Særfradrag uførhet, attføring mv: Utgått fra og med Særfradrag lettere nedsatt ervervsevne: Kr 765/kr Særfradrag sykdom: Videreføres med 2015-regler. Kr ved dokumenterte utgifter, evt mer ved høyere dokumenterte utgifter. Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt for pensjonister (og enslige forsørgere med overgangsstønad): Avtrappingssats 55,0%. Skattefri nettoinntekt enslig: Kr Skattefri nettoinntekt gift person: Kr Gifte uføre med ektefelletillegg beholder

7 gjeldende skattefrie nettoinntekt for ektepar. Formuestillegget: Sats 1,5%. Grense enslig kr , gift person kr MINSTEFRADRAG 2016 LØNN Sats 43,0 pst Øvre grense* kr Nedre grense 4000 kr Særskilt fradrag i arbeidsinntekt** * Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs kroner i ** Skattyter med lønnsinntekt får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt. PENSJON Sats 29,0 pst Øvre grense minstefradrag kr Nedre grense 4000 kr FINNMARK/NORD-TROMS 2016 Gjelder: hele Finnmark fylke samt kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Nord-Troms. Skatt på alminnelig inntekt: 21,5% Trinnskatt, Trinn 3: Sats 8,7% Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms: Kr i klasse 1, kr i klasse 2. FORMUESSKATT 2016 Skatteklasse 1 og 2: : 0,0% og høyere: 0,85% Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser, dvs kroner.

8 Verdsettingsrabatt for primærbolig: 75% Verdsettingsrabatt for sekundærbolig og næringseiendom: 20% VERDSETTELSE AKSJER 2016 Børsnoterte aksjer: 100% av kursverdi per Aksjer i selskaper på SMB-listen (små og mellomstore bedrifter) ved Oslo Børs: 100% av kursverdi per Ikke-børsnoterte aksjer: 100% av selskapets skattemessige formuesverdi per 1.1. i inntektsåret. Andeler i verdipapirfond: 100% av andelsverdien per VERDSETTELSE GRUNNFONDSBEVIS % av verdien. SKJERMINGSRENTE FOR INNTEKTSÅRET 2014 (fastsatt av Skattedirektoratet januar 2015) AKSJONÆRMODELLEN OG DELTAKERMODELLEN Aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper: 0,9% FORETAKSMODELLEN Enkeltpersonforetak: 1,2% BOLIGSKATT 2016 Fordel ved egen bolig: Null. Fordel ved egen hytte: Null. Utleie (evt del av) fritakslignet bolig (evt del av året): Skattefritt. Utleie regnskapslignet bolig: 25% skatt på overskudd. Utleie av hytte også brukt privat: Kr % av overskytende beløp skattefritt. Utleie av hytte ikke brukt privat: 25% skatt på overskudd. Boligsalg: 25% skatt på skattepliktig gevinst. Fradragsberettiget tap medfører tilsvarende redusert skatt med 25% av tapsbeløpet. Eiendomsskatt: En kommunal avgift vedtatt i endel kommuner. Verdsettingsrabatt for primærbolig: 75%

9 Verdsettingsrabatt for sekundærbolig og næringseiendom: 20% NORMRENTE - RIMELIG LÅN I ARBEIDSFORHOLD 2016 Normrenten beregnes med utgangspunkt i den effektive renten på 0-3 måneders statskasseveksler. Det betyr at normrenten - som avgjør skatten på rimelig lån i jobben - kan endres annenhver måned. Endringer i normrentesatsen publiseres på Du finner aktuelle normrentesatser 2016 her AVSKRIVNINGSSATSER 2016 Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.): 30% Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi): 20% Saldogruppe c (vogntog, varebiler mv.): 20% (22% for lastebiler, vogntog og busser) Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.): 20%. (30% i innkjøpsåret, startavskrivning) Saldogruppe e (skip, rigger mv.): 14% Saldogruppe f (fly, helikopter): 12% Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak): 5% Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.): 4 (6-10)% */** Saldogruppe i (forretningsbygg): 2% Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg): 10 % * Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstida må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10%. Satsen på 10% gjelder også anlegg hvor brukstida må antas å ikke overstige 20 år. ** Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6%. FORSLAGSPREMIE 2016 En arbeidsgiver kan gi ansatte premie for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder ved bedriften med en verdi opptil 2500 kroner - i annet enn pengebeløp - skattefritt. Samlet premiebeløp utover 2500 kroner i samme inntektsåret skattlegges for det overskytende også når det er fordelt på flere premier. FRIKORT 2016

10 Beløpsgrense barn over 12 år: kr SKJERMINGSRENTE 2015 FOR EKSTRA SKATT PÅ LÅN TIL SELSKAP Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap fastsettes av Skattedirektoratet. Du finner aktuelle satser her FORSKUDDSLÅN Ved lån i arbeidsforhold opp til kr (0,6G - fra 1. mai 2015) beregnes ingen skattepliktig fordel selv om lånet er rentefritt eller har en rente som er lavere enn normrenten. Lånet kan bare løpe i ett år. SKATTEFRIE GAVER I ARBEIDSFORHOLD 2016 Ved ansattes 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid er gaver i annet enn pengebeløp skattefrie opp til kr Evt gullklokke med inskripsjon opp til kr Pengebeløp godtas hvis ansatt viser kvittering. Ansatte kan få skattefrie gaver verdt opptil kr 3000 i annet enn pengebeløp: - hvis bedriften runder 25 år eller et tall delelig med 25 - hvis du fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år - hvis du gifter deg - hvis du går av med pensjon eller slutter etter minst 10 år ved bedriften. Hvis bedriften runder 50 år eller et tall delelig med 50, kan beløpet økes til kr Julekorg, julegaver til ansatte er skattefrie når verdien ikke overstiger kr 1000 per ansatt i løpet av året og arbeidsgiveren ikke krever fradrag i regnskapet for gaven. SKATTESATSER 2015 Nettoskatt alminnelig inntekt: 27,0% Trygdeavgift pensjon mv: 5,1% Trygdeavgift inntekt til personer 16 år eller yngre og 70 år eller eldre: 5,1% Trygdeavgift lønnsinntekt: 8,2%

11 Trygdeavgift næringsinntekt: 11,4% Toppskatt klasse 1 og 2 - Fra kr : 9,0%** (Se "Finnmark/Nord-Troms" nedenfor) Toppskatt klasse 1 og 2 - Fra kr : 12,0% Nedre grense for å betale trygdeavgift: kr Opptrappingssats: 25% SKATTEBEREGNING 2015 Nettoskatt beregnes etter at personfradrag på kr i skatteklasse 1 og kr i skatteklasse 2 er trukket fra alminnelig inntekt i selvangivelsens post 3.4. (Skattytere som forsørger ektefeller skattlegges i klasse 2.) Trygdeavgift beregnes av personinntekt over kr Avgiften skal ikke utgjøre mer enn 25 % av den del av inntekten som overstiger kr Sats (lav/mellom/høy) beregnes separat for hver inntektstype (pensjon/lønn/næring). Toppskatt beregnes av samlet personinntekt over kr i skatteklasse 1 og skatteklasse 2. Lønnsinntekt (samlet inntekt, medregnet utbetalte feriepenger) under kr 1000 per arbeids-/oppdragsgiver er skattefri for mottaker. Lønnsinntekt (samlet inntekt, medregnet utbetalte feriepenger) under kr 8000 per skattefritt selskap, forening eller institusjon er skattefri for mottaker. SKATT PÅ INNTEKT 2015 Maksimale effektive marginale skattesatser Lønnsinntekt ekskl arbeidsgiveravgift: 47,2% Lønnsinntekt inkl arbeidsgiveravgift: 54,3% Pensjonsinntekt: 44,1% Primærnæringsinntekt: 47,2% Annen næringsinntekt: 50,4% Utbytte og uttak (inkl 28% selskapsskatt): 46,71% Se også "Finnmark/Nord-Troms" nedenfor. SKATT KAPITALINNTEKTER - PERSONER 2015 Renter og andre kapitalinntekter: 27,0% Renter av tilbakebetalte skattepenger: 0% Aksjesalgsgevinst: 27,0% Aksjeutbytte (lovlig, utbetalt til person): 27,0%

12 Renter på obligasjoner: 27,0% FRADRAG I INNTEKT I 2015 (I SELVANGIVELSEN) Fradragseffekt: Opptil 27% (kr 100 i fradrag = kr 27 lavere skatt). Minstefradrag i lønn: 43% av grunnlaget, nedre grense kr 4.000, øvre grense kr Minstefradrag i pensjon: 29% av alminnelig inntekt, nedre grense kr 4.000, øvre grense kr Alternativt lønnsfradrag: 38% av arbeidsinntekt, nedre grense kr Merutgifter til kost og losji ved tjenestereiser/arbeids-opphold borte fra hjemmet: Se "Diett" nedenfor vedr statens regulativ. Reise hjem/arbeid: Fradrag for det som overstiger kr Det kan gis separat fradrag for ferje og bompenger som overstiger kr Fradragssats kr 1,50/km arbeidsreise, kr 0,70/km fra km opp til km. Deretter intet fradrag. Pendlers besøksutgifter i hjemmet: Fradrag for det som overstiger kr (inkl hjem/arbeid). Det kan gis separat fradrag for ferje og bompenger som overstiger kr Fradragssats kr 1,50/km arbeidsreise, kr 0,70/km fra km opp til km. Deretter intet fradrag. Foreldrefradrag for pass og stell av barn under 12 år: For ett barn kr 0 uten dok, maks kr med dokumentasjon. Deretter kr per barn med dokumentasjon. Fagforeningskontingent: Kr Gaver til frivillige organisasjoner: Maks kr Individuell pensjonsordning: Fradrag for innbetaling av inntil kr til individuell pensjonsordning (IPS). Sjømannsfradrag: Maks kr Fiskerfradrag: Maks kr Særfradrag uførhet, attføring mv: Utgått fra og med Særfradrag lettere nedsatt ervervsevne: Kr 765/kr Særfradrag sykdom: Kr ved dokumenterte utgifter, evt mer ved høyere dokumenterte utgifter. Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt for pensjonister (og enslige forsørgere med overgangsstønad): Avtrappingssats 55,0%. Skattefri nettoinntekt enslig: Kr Skattefri nettoinntekt gift person: Kr Gifte uføre med ektefelletillegg beholder gjeldende skattefrie nettoinntekt for ektepar (men lønnsjustert). - Formuestillegget: Sats 1,5%. Grense enslig kr , gift person kr MINSTEFRADRAG 2015 LØNN Sats 43,0 pst Øvre grense* kr Nedre grense 4000 kr

13 Særskilt fradrag i arbeidsinntekt** * Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs kroner. ** Skattyter med lønnsinntekt får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt. PENSJON Sats 29,0 pst Øvre grense minstefradrag kr Nedre grense 4000 kr FINNMARK/NORD-TROMS 2015 Gjelder: hele Finnmark fylke samt kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Nord-Troms. Nettoskatt: 23,5% Toppskatt, lav sats: 7,0% Toppskatt, høy sats: 12,0% FORMUESSKATT 2015 Skatteklasse 1 og 2: : 0,0% og høyere: 0,85% Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller som lignes under ett for felles formue er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser, dvs kroner. VERDSETTELSE AKSJER 2015 Børsnoterte aksjer: 100% av kursverdi per Aksjer i selskaper på SMB-listen (små og mellomstore bedrifter) ved Oslo Børs: 100% av kursverdi per Ikke-børsnoterte aksjer: 100% av selskapets skattemessige formuesverdi per 1.1. i inntektsåret. Andeler i verdipapirfond: 100% av andelsverdien per

14 VERDSETTELSE GRUNNFONDSBEVIS % av verdien. SKJERMINGSRENTE FOR INNTEKTSÅRET 2014 (fastsatt av Skattedirektoratet januar 2015) AKSJONÆRMODELLEN OG DELTAKERMODELLEN Aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper: 0,9% FORETAKSMODELLEN Enkeltpersonforetak: 1,2% BOLIGSKATT 2015 Fordel ved egen bolig: Null. Fordel ved egen hytte: Null. Utleie (evt del av) fritakslignet bolig (evt del av året): Skattefritt. Utleie regnskapslignet bolig: 27% skatt på overskudd. Utleie av hytte også brukt privat: Kr % av overskytende beløp skattefritt. Utleie av hytte ikke brukt privat: 27% skatt på overskudd. Boligsalg: 27% skatt på skattepliktig gevinst. Fradragsberettiget tap medfører tilsvarende redusert skatt med 27% av tapsbeløpet. Eiendomsskatt: En kommunal avgift vedtatt i endel kommuner. Verdsettingsrabatt for primærbolig: 75% Verdsettingsrabatt for sekundærbolig og næringseiendom: 30% NORMRENTE - RIMELIG LÅN I ARBEIDSFORHOLD 2015 Normrenten beregnes med utgangspunkt i den effektive renten på 0-3 måneders statskasseveksler. Det betyr at normrenten - som avgjør skatten på rimelig lån i jobben - kan endres annenhver måned. Endringer i normrentesatsen publiseres på Du finner aktuelle normrentesatser 2015 her AVSKRIVNINGSSATSER 2015

15 Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.): 30% Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi): 20% Saldogruppe c (vogntog, varebiler mv.): 20% (22% for lastebiler, vogntog og busser) Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.): 20%. (30% i innkjøpsåret, startavskrivning) Saldogruppe e (skip, rigger mv.): 14% Saldogruppe f (fly, helikopter): 12% Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak): 5% Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.): 4 (6-10)% */** Saldogruppe i (forretningsbygg): 2% Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg): 10 % * Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstida må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10%. Satsen på 10% skal også gjelde anlegg hvor brukstida må antas å ikke overstige 20 år. ** Fra 2012 er innført en forhøyet sats på 6% for husdyrbygg i landbruket. FORSLAGSPREMIE 2015 En arbeidsgiver kan gi ansatte premie for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder ved bedriften med en verdi opptil 2500 kroner - i annet enn pengebeløp - skattefritt. Samlet premiebeløp utover 2500 kroner i samme inntektsåret skattlegges for det overskytende også når det er fordelt på flere premier. FRIKORT 2015 Beløpsgrense barn over 12 år: kr SKJERMINGSRENTE 2015 FOR EKSTRA SKATT PÅ LÅN TIL SELSKAP Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap fastsettes av Skattedirektoratet. Du finner aktuelle satser 2015 her FORSKUDDSLÅN

16 Ved lån i arbeidsforhold opp til 0,6G beregnes ingen skattepliktig fordel selv om lånet er rentefritt eller har en rente som er lavere enn normrenten. Lånet kan bare løpe i ett år. SKATTEFRIE GAVER I ARBEIDSFORHOLD 2015 Ved ansattes 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid er gaver i annet enn pengebeløp skattefrie opp til kr Evt gullklokke med inskripsjon opp til kr Pengebeløp godtas hvis ansatt viser kvittering. Ansatte kan få skattefrie gaver verdt opptil kr 3000 i annet enn pengebeløp: - hvis bedriften runder 25 år eller et tall delelig med 25 - hvis du fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år - hvis du gifter deg - hvis du går av med pensjon eller slutter etter minst 10 år ved bedriften. Hvis bedriften runder 50 år eller et tall delelig med 50, kan beløpet økes til kr Julekorg, julegaver til ansatte er skattefrie når verdien ikke overstiger kr 1000 per ansatt i løpet av året og arbeidsgiveren ikke krever fradrag i regnskapet for gaven.

17 DIETT MV SATSER FOR DAGDIETT INNLAND - SÆRAVTALE I STATEN SATSER FRA 1. JANUAR 2015: a) For reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer ulegitimert sats på kr 280. b) For reiser over 12 timer ulegitimert sats på kr 520. Dersom særlige grunner tilsier det, dekkes måltider etter regning for den enkelte reise. Dette kan også gjelde f.eks. hvis arbeidstaker er på reise under 15 km og/eller mindre enn 6 timer og ikke blir påspandert måltid. Måltidstrekk for påspandert lunsj på dagsreiser: 30% (maks kr 213). Måltidstrekk for påspandert middag på dagsreiser: 50% (maks kr 355). SATSER FOR KOSTGODTGJØRELSE - DAGSREISER - FASTE, RUTINEMESSIGE OPPDRAG Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting er fjernet fra 1. januar 2015, og denne typen reiser kommer inn under Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. Samme satser som ovenfor, altså. KOSTGODTGJØRELSE VED OVERNATTING INNENLANDS SATSER FRA 1. JANUAR 2015: Ved overnatting for reiser fra 12 timer: Kr 710. SATSER FOR NATTILLEGG INNLAND SÆRAVTALE I STATEN SATSER FRA 1. JANUAR 2015: Ulegitimert nattillegg kr 430. Legitimerte utlegg ved overnatting på hotell opptil kr ADMINISTRATIV FORPLEINING INNLAND/UTLAND

18 SATSER FRA 1. JANUAR 2014: Er alle måltider dekket ved administrativ forpleining, utbetales bruspenger: Innenlands kr utenlands kr 80 - per døgn dersom reisen varer utover 24 timer. DIETTSATSER UTLAND Se satser lenger bak. TREKKFRITAK FOR DIETT: REISER MED OVERNATTING INNLAND Avhengig av type losji går grensen for trekkfri kostgodtgjørelse slik: Hotell: kr 710 Pensjonat/uten kokemulighet: kr 307 Hybel, brakke, leil. ol, med kokemulighet: kr 200 TREKKFRITAK FOR DIETT: REISER MED OVERNATTING UTLAND Avhengig av type losji går grensen for trekkfri kostgodtgjørelse slik: Hotell (reiser fra og med 6 inntil 12 timer): 2/3 sats Hotell (reiser fra og med 12 timer): full sats Pensjonat/hybel uten kokemulighet: kr 307 Hybel, brakke, leil. ol, med kokemulighet: kr 200 MÅLTIDSTREKK: INNLAND OG UTLAND Frokost: 20% Lunsj: 30% Middag: 50% Beløp skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone. FRI KOST OG LOSJI: FORSKUDDSSATSER Utgifter til fri kost og losji som ikke er fastsatt etter tariff:

19 Fritt opphold (kost og losji): Fri kost (alle måltider): Fri kost (to måltider): Fri kost (ett måltid): Fritt losji (ett eller delt rom): kr 114 per dag kr 82 per dag kr 64 per dag kr 42 per dag kr 32 per dag MATPENGER (MAT VED OVERTID) For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats i 2015 på 86 kroner. Arbeidsgivers dekning forutsetter at arbeidstaker faktisk kjøper mat og at vedkommende har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer. Satsen gjelder ved dekning av matpenger (tariffestede/ikke tariffestede) og ved refusjon etter bilag. FORSKUDDSSATSER FOR TREKKFRI KOSTGODTGJØRING Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring: For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 307 i For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 200 i ENKEL SERVERING FORRETNINGSFORBINDELSER Maks fradragsberettiget kostnad per deltaker: Kr 431. Ikke brennevin, men øl og vin godtas til fradrag.

20 AVGIFTER ARVEAVGIFT SATSER: ARVEAVGIFT Avgiften er opphevet fra MERVERDIAVGIFT prosent generell sats av fakturabeløpet/salgsvederlaget - altså før avgiften er regnet inn. 15 prosent for næringsmidler - dvs enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt legemidler, vann fra vannverk, tobakkvarer og alkoholholdige drikkevarer. 8 prosent på NRK-lisens, tjenester som gjelder persontransport, transport av kjøretøy på ferje eller annet fartøy på innenlands veisamband, kinovirksomhet, romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet og utleie av fast eiendom til camping. ARBEIDSGIVERAVGIFT 2015 I 2015 er satsene for arbeidsgiveravgift: Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14.1 % 14.1 % I a 14.1 % 10.6 % I I 10.6 % 10.6 % I I I 6.4 % 6,4 % I V 5.1 % 5.1 % I V a 7.9 % 5.1 % V 0,0 % 0,0 % Sone Ia skal betale arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 % inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 %, er lik fribeløpet. Fribeløpet er kroner per foretak. For veitransportforetak i sone Ia er fribeløpet kroner. SONEINNDELING Via linken nedenfor kan du finne soneinndelingen av kommunene i 2015.

21 Kommunene er ordnet i alfabetisk rekkefølge og avgiftssonen for hver enkelt er ført opp. Klikk her MERK! Det er den kommunen arbeidsgiveren er registrert i som avgjør sone og dermed størrelsen på arbeidsgiveravgift.

22 BIL/ANDRE KJØRETØYER SKATTEFRI KM-GODTGJØRELSE FOR YRKESKJØRING MED PRIVATBIL SATSER 2015: Egen bil km kr 4,10 Egen bil over km kr 3,45 (Tjenestemenn med arbeidssted i Tromsø kr 4,20/3,55) El-bil (batteridrevet, ikke hybrid) kr 4,20 Tillegg for kjøring på dårlig vei kr 1,00 Tillegg for frakt av utstyr/materiell på tilhenger/varebils lasterom kr 1,00 Motorsykkel, mopedbil over 125 ccm kr 2,95 Snøscooter og ATV kr 7,50 Moped og motorsykkel tom 125 ccm kr 2,00 Båt med motor kr 7,50 Andre motoriserte framkomstmidler kr 2,00 Tillegg for hver passasjer kr 1,00 BESKATNING AV OVERSKUDD PÅ KM-GODTGJØRELSE 2015 Mottatt godtgjørelse sammenholdes med følgende satser: km: kr 4,10 per km km arbeidssted Tromsø: kr 4,20 Over km: kr 3,45 Over km arbeidssted Tromsø: kr 3,55 Tillegg for hver passasjer: kr 1,00 Tillegg skogs- og anleggsvei: kr 1,00 Tillegg utstyr/materiell: kr 1,00 Egen sats for elbil: kr 4,20 KM-GODTGJØRELSE BIL UTLANDET 2015 I utlandet er 2015-satsen kr 4,10 per km uansett kjørelengde. FORDEL FIRMABIL PRIVAT - SKATT 2015 For firmabiler gjelder en aldersgradert prosentligningsmodell for fastsettelse av den skattepliktige fordelen av firmabil. Fordelen fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kroner (2015) - og 20 prosent av det som overstiger denne verdien. For biler som er eldre enn tre år er utgangspunktet 75 prosent av listeprisen som ny

23 som grunnlag for beregningen fra og med første inntektsår etter at bilen har vært registrert i tre hele kalenderår. BIL OVER KM Det gjelder særregler for de som kjører over kilometer i yrket. De fordelsbeskattes ut fra 75 prosent av listepris fra bilen er ny, med ytterligere 75 prosent av dette igjen etter at bilen har vært registrert i tre hele kalenderår. EL-BIL Det gjelder særregler for de som kjører el-biler. De fordelsbeskattes ut fra 50 prosent av listepris fra bilen er ny, med ytterligere 75 prosent av dette igjen etter at bilen har vært registrert i tre hele kalenderår. FIRMABIL HVOR FORDELEN IKKE STÅR I FORHOLD TIL LISTEPRISEN Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kroner (2015) dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav. FIRMABIL SOM FALLER UTENFOR STANDARDREGLENE Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,40 per km. For arbeidsreiser som overstiger 4000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km.

24 BARN BIDRAG - FORSKUDD OG INNTEKTSGRENSER Satsene gjelder fra 1. juli Sats Beløp per måned Forhøyet forskudd kroner Ordinært forskudd kroner Redusert forskudd 750 kroner Les mer om satsene for bidragsforskudd: kap= TIMESATSER FOR BARNS ARBEID I FORELDRES BEDRIFT LØNN TIL HJEMMEVÆRENDE BARN SOM SAMTIDIG GÅR PÅ SKOLE Det er fastsatt egne timelønnssatser som skal benyttes for å lønne barn som arbeider i foreldres bedrift og som samtidig går på skole. Satsene brukes uansett til hvilke tider arbeidet er utført. Kost til barn som er forsørget regnes ikke som betaling for arbeid. Overgang til høyere sats gjelder fra og med den måneden barnet fyller år Alder Timesats Timesats 17 år år år år år Feriepenger er inkludert i satsene.

25 TRYGDEYTELSER BARNETRYGD Ordinær sats pr barn: 970 kr. Småbarnstillegg til enslig forsørger: 660 kr. Utvidet barnetrygd til enslig forsørger: 970 kr. Barnetrygden er skattefri og utbetales en gang per måned. KONTANTSTØTTE TIL SMÅBARNSFORELDRE Du kan få kontantstøtte for barn mellom ett og tre år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Kontantstøtte er skattefri. A. Avtalt oppholdstid i barnehage (20 timer per uke eller mer) gir null i kontantstøtte. B. Avtalt oppholdstid i barnehage (19 timer per uke eller mindre) gir halv kontantstøtte. C. Ikke bruk av barnehage gir full kontantstøtte. Kontantstøtte per barn i alderen måneder: B kr 3000, C kr Satsene for kontantstøtte fastsettes årlig av Stortinget, og kan dermed bli endret. DAGPENGER (FRA 1. MAI 2015) Dagpenger ved arbeidsledighet: 2,4 promille per dag av brutto arbeidsinntekt, sykepenger, fødselspenger og dagpenger, maks dagpengegrunnlag (6G) kr per år (fom 1. mai 2015). Maks per dag (2,4 promille) kr Min dagpengegrunnlag 1,5G - kr Min per dag kr 324. Utbetales 5 dager i uka. Arbeidstidsreduksjon minst 50% for å ha rett til dagpenger. Maksimal stønadsperiode: 104 uker. Dagpenger i mer enn åtte uker gir ferietillegg på 9,5% av dagpenge-utbetalingen. SYKEPENGER (FRA 1. MAI 2015) Sykepenger utgjør 100% av brutto arbeidsinntekt. Laveste sykepengegrunnlag (0,5G) kr Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden på 16 dager. Høyeste sykepengegrunnlag (6G) kr (fom 1. mai 2015). Sykepenger utbetales 5 dager i uka.

26 SYKEPENGER - PRIS FOR TILLEGGSFORSIKRINGER 2015 Tilleggsforsikring sykepenger - næringsdrivende: 65% sykepenger fra dag 1: 2,0% 100% sykepenger fra dag 17: 2,9% 100% sykepenger fra dag 1: 9,9% Tilleggsforsikring sykepenger - frilansere/oppdragstakere: 100 % sykepenger fra dag 1: 2,2% FORSIKRING MOT ANSVAR FOR SYKEPENGER I ARBEIDSGIVERPERIODEN FOR SMÅ BEDRIFTER Premiesats for forsikringsåret 1. juli juni 2016: 1,2 prosent. GRUNNSTØNAD VED UFØRHET 2015 Laveste sats per år: Kr per år. Høyeste sats kr til dekning av div ekstrautg ved sykdom. HJELPESTØNAD VED UFØRHET 2015 Ordinær sats hjelpestønad per år: Kr til hjelp i huset (innvilges ikke for nye søknader), kr til tilsyn og pleie. Forhøyet hjelpestønad til barn og unge per år: Kr , kr , kr OVERGANGSSTØNAD TIL FORSØRGER (FRA 1. MAI 2015) Full overgangsstønad til etterlatt, ugift, skilt eller separert forsørger: Maks kr per mnd fra 1. mai Overgangsstønaden reduseres mot inntekt. BARNETILSYN 2015 Barnetilsyn: Første barn maks kr per år, to barn maks kr , tre og flere barn maks kr Stønad kan gis ut skoleåret for den som er under utdanning.

27 FØDSEL 2015 Engangsstønad ved fødsel til alle som ikke fyller vilkårene for fødselspenger: kr Fødselspenger: Samme min/maks-satser som for sykepenger (se ovenfor). Ved full sats gis fødselspenger i 42 uker, ved 80% av sats gis fødselspenger i 52 uker.

28 FORSKJELLIG OPPSIGELSESFRISTER I ARBEIDSFORHOLD (MINIMUM) Ansettelse Skriftlig avtalt prøvetid inntil 6 måneder Ansatt - minimum Etter 5 års ansettelse Etter 10 års ansettelse Etter fylte 50 år/10 års ans Etter fylte 55 år/10 års ans Etter fylte 60 år/10 års ans Oppsigelsesfrist 14 dager (fra dato) 1 mnd (fra førstk månedsskifte) 2 mnd 3 mnd 4 mnd* 5 mnd* 6 mnd* *Med over ti års ansettelse er oppsigelsesfristen, hvis den ansatte selv sier opp, tre måneder, uansett alder. FERIEPENGER 2015 Feriepenger etter ferieloven: 10,2% for personer under 60 år, 12,5% for den ekstra uka som personer over 60 år har, opptil 6G, deretter 10,2%. Feriepenger for ansatte med rett på ekstra ferie etter tariffavtalen mellom LO og NHO: 12,0 %. OFFENTLIGE GEBYRER 2015 Rettsgebyr: kr 860 Tinglysing av skjøte, leiekontrakt etc: kr 525 Tinglysing av pantobligasjon: kr 525 Tinglysing ved refinansiering av boliglån: kr 200 Dokumentavgift til staten ved tinglysing av fast eiendom: 2,5% av salgssummen, min. kr 250 GRAVFERDSSTØNAD 2015 Behovsprøvd gravferdsstønad opptil kr Egenandel for båretransport kr Hovedregel: Transport over 20 km. (Søknadsblankett på nav.no.)

29 FORSINKELSESRENTE (MORARENTE) 2015 Forsinkelsesrenten fastsettes av Finansdepartementet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Første halvår 2015: 9,25 prosent. Prøv Finansdepartementets kalkulator for forsinkelsesrente her PURREGEBYR 2015 Fra 1. januar 2015: Maks kr 65. Reguleres årlig. INKASSOSATS 2015 Fra 1. januar 2015: Maks kr 650. Reguleres årlig. PASSGEBYR 2015 Over 16 år: Kr 450 Under 16 år: Kr 270 FORSINKELSESGEBYR PGA FORSINKET INNSENDING AV ÅRSREGNSKAP Forsinkelsesgebyr for styreformann i selskap ved forsinket innlevering av komplett årsregnskap med vedlegg og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret senere enn fristen. Gebyret beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli året etter. Ved elektronisk levering via Altinn er fristen 31. august. Første 8 uker 1 rettsgebyr (kr 860) per uke, neste 10 uker 2 rettsgebyr per uke, deretter 3 rettsgebyr per uke, ilegges styrets leder. Del av uke regnes som full uke. Forsinkelsesgebyr kan maksimalt komme opp i kroner (52 rettsgebyr). MERK! Styremedlemmene er solidarisk ansvarlige for betaling av forsinkelsesgebyret hvis enheten ikke gjør opp for seg. ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER 1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent (sprit) og 1,5 liter

30 drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent (vin), eller 3 liter vin over 2,5 til og med 22 volumprosent. Dessuten kan tas med 2 liter øl med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, eller annen drikk (rusbrus) med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,75 volumprosent. Du kan ta med 5 liter øl eller rusbrus dersom du ikke medbringer andre alkoholholdige drikkevarer. For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år. TOBAKKSVARER 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og 200 blad sigarettpapir. For innføre tobakksvarer må du være over 18 år. Fortolling av større mengder tobakksvarer enn kvoten KJØTT, KJØTTPRODUKTER OG OST 10 kg til sammen av kjøtt og kjøttvarer, ost og fôrvarer med unntak av hunde- og kattemat. DRIVSTOFF Maksimalt 600 liter i transportmiddelets normale drivstofftanker. Du kan i tillegg ha med inntil 10 liter på godkjent reservekanne per transportmiddel. ANDRE VARER TIL PERSONLIG BRUK Du kan i tillegg ta med personlige effekter og annet reiseutstyr som ble tatt med ved utreise fra Norge, se punktet om legitimasjon ved utreise. VERDIGRENSE I tilfeller hvor verdigrensen på NOK 6000/3000 overskrides, kan du selv velge hvilke varer du vil betale toll og avgifter for. Hvis verdien av en vare overstiger denne grensen, må toll og avgifter betales av varens verdi i sin helhet. Varer som utgjør et hele, kan ikke deles og innføres over flere reiser, eller av flere personer. Dette gjelder selv om verdien av den enkelte del er mindre enn NOK 6000/3000. Kan du ikke dokumentere verdien, f.eks. ved kvittering, fastsettes verdien skjønnsmessig av Tollvesenet. Reparasjon av varer i utlandet, også reparasjon av kjøretøy, omfattes av verdigrensen på NOK 6000/3000. Dersom verdien på reparasjonen overstiger verdigrensen, plikter du å betale eventuell toll og avgift for hele reparasjonens kostnad. ØL, VIN, HETVIN (2,5-22 VOLUMPROSENT)

31 Inntil 2 liter 300 kr 2-4 liter 600 kr 4-6 liter kr 6-8 liter kr Inntil 10 liter kr SIGARETTER, SIGARER, SIGARILLOS Inntil 400 stk 300 kr stk 600 kr stk kr Inntil 1000 stk kr SNUS, SKRÅTOBAKK, RULLETOBAKK Inntil 500 gram 300 kr gram 600 kr Inntil 1000 gram kr KJØTTVARER Inntil 10 kilo 300 kr kilo 600 kr kilo kr Inntil 40 kilo kr ANDRE VARER Verdi inntil NOK Verdi NOK Verdi NOK Verdi inntil NOK 300 kr 600 kr kr kr SUBSIDIÆR FENGSELSSTRAFF Ved bot inntil kr dags fengsel, inntil kr dagers fengsel, inntil kr dagers fengsel, inntil kr dagers fengsel. FELLESBOT Dersom det foreligger flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltbot gis fullt ut, og summen av de øvrige bøter reduseres med 50 prosent. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige kroner. Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for overtredelse av den bestemmelse som leder til den høyeste enkeltbot. SUBSIDIÆR FENGSELSSTRAFF Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt: 3 dagers fengsel Ved bot til og med 3000 kroner 5 dagers fengsel Ved bot til og med 4000 kroner 7 dagers fengsel Ved bot til og med 5000 kroner 11 dagers fengsel Ved bot til og med 6000 kroner 15 dagers fengsel Ved bot til og med 8000 kroner 20 dagers fengsel Ved bot over 8000 kroner

32 PRIKKBELASTNING Kjøring på rødt lys, brudd på vikeplikten eller ulovlig forbikjøring gir for øvrig prikker i førerkortet. Det samme gjelder fartsoverskridelser større enn ti km/t hvor fartsgrensen er 60 km/t eller lavere, eller 15 kilometer i timen hvor fartsgrensen er 70 km/t eller høyere. Åtte prikker i løpet av en periode på tre år betyr tapt førerkort. Syklister kan bli ilagt 900 kroner i forelegg for disse regelbruddene: Bruk av sykkel a) uten foreskrevne lykter montert eller tent b) i strid med trafikksignallys med fast eller blinkende lys med rød farge c) i strid med skiltene: innkjøring forbudt, forbudt for syklende, forbudt for gående og syklende, forbudt for alle kjøretøy d) på motorveg/motortrafikkveg.

33 STATENS SATSER UTLAND Oppdaterte satser for nattillegg og kostgodtgjørelse i utlandet fra 1. januar 2015 finner du her

34 SKATTESATSER SKATT 2015 Her finner du skattesatsene for 2015:

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

TALL SATSER REGULATIV

TALL SATSER REGULATIV E-bok 024 TALL SATSER REGULATIV BEDRIFTENS FAKTABANK 2012 Otto Risanger (red) Otto Risanger Gå til innhold TALL, SATSER, REGULATIV - bedriftens faktabank R!SANGERS E-BOK 024 - DrivBedre-pakken Utgitt av

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 10

Aktuele SATSER 1. januar 10 Aktuelle SATSER 1. januar 10 AVGIFTSSATSER 2010 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 04.02.2013 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, januar 2013 Revidert februar 2013 Ny versjon av HogiaLønn 2013.1 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale.

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 11

Aktuele SATSER 1. januar 11 Aktuelle SATSER 1. januar 11 AVGIFTSSATSER 2011 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold REISE OG DIETT i småbedriften R!SANGERS E-BOK 014 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 2016 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 Avgiftssatser 2016 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2016) Sone Sats 1) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 03.01 2018 Generert med eventuelle tilleggsendringer 03.01.2018 Avgiftssatser 2018 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2018) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 07.10 2017 Generert med eventuelle tilleggsendringer 07.10.2017 Avgiftssatser 2017 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2017) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 07.01 2017 Generert med eventuelle tilleggsendringer 07.01.2017 Avgiftssatser 2017 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2017) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør Personlig økonomi - Skatt Karl Erik Roland Skatt sør Hva skal vi gjennom i dag? Hvorfor betaler vi skatt? Begrep definisjoner Skattekort Typer skattekort Enkelt eksempel på bergning av prosentkort Skattesatser

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser.

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er:

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Folketrygden Bokmål 2004 1999 Familieytelser Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Barnefamilier Enslige forsørgere Tidligere

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016 NYE SKATTEREGLER Firmabil og yrkesbil//2016 2 3 BILTYPER YRKESBIL I arbeidslivet i Norge er det tre forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no

Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no Skatte folderen 2014/2015 Oppdaterte satser finnes på skatt.no Ajour pr. 15/01-2015 1 - Skattesatser 2014/2015 AKSJESELSKAPER m.v. Inntektsskatt, stat 27 % 27 % Formuesskatt 0,0 % 0,0 % PERSONER Formuesskatt

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold BILLIGSTE BILHOLD i småbedriften R!SANGERS E-BOK 013 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22,

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016 NYE SKATTEREGLER Firmabil og yrkesbil//2016 2 The difference is ABAX BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det tre forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da

Detaljer

Arbeidsnotat 2/2005. Skattefunksjoner i Norge Vivian Almendingen

Arbeidsnotat 2/2005. Skattefunksjoner i Norge Vivian Almendingen Arbeidsnotat 2/2005 efunksjoner i Norge 1990-2004 Vivian Almendingen Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Arbeidsnotat 2/2005 efunksjoner

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Forskuddsutskrivingen for 2015

Forskuddsutskrivingen for 2015 174 meldinger SKD 08/14, 19. desember 2014 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2015 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat BDO AS v/advokat Anne Mette Torjussen 27.03.2014 Agenda Gjennomgang av skattereglene knyttet til ansattes bruk av arbeidsgivers

Detaljer

Skatteendringer for personlige skattytere

Skatteendringer for personlige skattytere Skatteendringer for personlige skattytere Stortinget. Fotografi. Wikimedia. 12. mai 2015. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:stortinget,_oslo,_norway_(cropped).jpg Bacheloroppgave utført ved Høgskolen

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2014 Skattedirektoratet

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2014 Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD11/13, 19. desember 2013 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2014 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Oppland Revisjon & Rådgivning AS

Oppland Revisjon & Rådgivning AS Oppland Revisjon & Rådgivning AS AKTUELLE SKATTE - OG AVGIFTSSATSER 2012 (Guiden er ájour per 25. august 2012) Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER Veksthuset, Skansen 7, 2670 OTTA www.orr.no 1 STATENS REISEREGULATIV

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Økonomi Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Firmabilbeskatning 1. Innledning 2. Regelverket i dag 3. Endringer Innledning Skattedirektoratet har sendt ut et forslag om endring i

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer