ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 Jæren distriktspsykiatriske senter AS Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte

2 Virksomheten ved NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS Direktør Asle Torland NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS (Jæren DPS) har fire hovedfunksjoner hjemlet etter Lov om spesialisthelsetjeneste 3-8: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Pasientbehandling Sykehusets oppgave innen pasientbehandling er utredning, diagnostisering og behandling. Jæren DPS har organisert sin virksomhet innen pasientbehandling i fem enheter: Enhet for ambulante tjenester - Akutt-team og ACT-team Poliklinikk ordinær poliklinikk og gruppepoliklinikk Kløver 1 - Sengepost for akutte innleggelser Kløver 2 - Sengepost og poliklinikk for pasienter med psykose-/schizofrenilidelse Kløver 3 - Sengepost for pasienter med affektive lidelser Utdanning av helsepersonell Jæren DPS har 5 stillinger for leger i spesialisering (LIS-leger). I samarbeid med Universitetet i Bergen og SUS tar Jæren DPS imot medisinerstudenter i 4 ukers psykiatripraksis. Psykologer i spesialisering i klinisk voksenpsykologi har mulighet for å gjennomføre det meste av spesialiseringen gjennom arbeidet på Jæren DPS. Jæren DPS samarbeider med Universitetet i Stavanger om praksisplasser for sykepleiestudenter og med Diakonhjemmets høgskole i Sandnes om praksisplasser for vernepleierstudenter. I tillegg tilbys praksisplasser for elever i lavere utdanning, samt praksisplasser for politistudenter. Statistikk og nøkkeltall Antall polikliniske konsultasjoner: konsultasjoner Antall innleggelser: 732 innleggelser fordelt på 36 sengeplasser Gjennomsnitt liggetid: 12,9 dager Gjennomsnitt beleggsprosent: 67,7 % Faste råd og utvalg Brukerråd Kvalitetsutvalg Forum for psykiatri på Jæren Forskningsutvalg Undervisningsutvalg Ledermøter Satsingsområder i 2011 Utadrettet arbeid: Jæren DPS har fokus på forebygging, tidlig intervensjon og lokalbaserte, hjemmenære løsninger basert på frivillighet og brukermedvirkning. Ventetider: Jæren DPS har i 2011 redusert ventetiden for poliklinisk behandling. Side 2

3 Forskning og undervisning Forsknings- og undervisningsavdelingen har i 2011 blitt utvidet med flere faggrupper og ansvarsområder. Anne-Martha Kalhovde er ansatt som ny leder av avdelingen. Hun er i sluttfasen av sitt doktorgradsarbeid og tiltrer stillingen Overlege Hilde Hustoft har startet i et doktorgradsprogram. Tittelen på studien er: «Åndelige erfaringer, religiøsitet og livssyn relatert til psykosebehandling». Sjeflege Stig Heskestad har fått publisert en artikkel om introduksjonsseminaret i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 21, 2011, se neste side. Forsknings- og undervisningsavdelingen har arrangert flere hel- og halvdagsseminar som internundervisning for egne ansatte og samarbeidsparter. Opplæring av pasienter og pårørende Som en særskilt virksomhet har Jæren DPS etablert Lærings- og mestringssenteret (LMS) som har til oppgave å lære brukere og pårørende å mestre hverdagen til tross for sykdom og vansker. LMS tilbyr kurs og undervisning til brukere og fagfolk, både internt på Jæren DPS og i kommunene på Jæren. Det er ansatt erfaringskonsulenter som sammen med fagpersoner formidler kunnskap og erfaring fra levd liv. I tillegg til LMS-kurs og gruppeundervisning, ivaretas plikten til opplæring for en stor del gjennom terapi og gjennom relasjonen mellom behandler og pasient. Organisasjon Illustrasjonsfoto: Painted Cow/Mads Prestegård Direktør Asle Torland Fagstab Asle Torland Forskning/ Undervisning Margrete Tytlandsvik Medisinsk service Aslaug Fjordholm Administrasjon Jørn Larsen Kjøkken Audny M. Midbrød Kløver 1 Helge Dragsund Kløver 2 Bård Bakke Kløver 3 Brit Lise Håvarstein Ambulant enhet Torbjørn Tønnesen Poliklinikk Kirsti Hansen Side 3

4 Introduksjonsseminar et vellykket tiltak ved Jæren DPS! Stig Heskestad I påvente av psykiatrisk behandling Helsekøer og ventelister er belastende både for publikum og for helsearbeidere. Ideen om et seminar for pasienter som står på venteliste til poliklinisk behandling, sprang ut av en situasjon med lang ventetid, og et ønske om å gjøre noe aktivt for pasienter mens de ventet. En erfaring fra et besøk ved Madame Tussauds i London inspirerte meg til en mer aktiv holdning til ventelistene. Ventetiden ble for barna det mest minneverdige ved besøket i vokskabinettet, fordi noen på forhånd hadde tenkt ut hvordan det opplevdes å stå i kø en time og derfor hadde engasjert klovner og sjonglører til å underholde. Uten sammenligning for øvrig arrangerer vi nå et seminar fire ganger årlig for pasienter som står på venteliste til poliklinisk behandling ved Jæren distriktspsykiatriske senter. Tiltaket er lite ressurskrevende, og oppleves høyt verdsatt av deltakerne. Oppbygging og innhold Da vi planla seminaret, som vi kalte introduksjonsseminaret, ønsket vi å benytte ventetiden til noe som pasientene kunne ha nytte av. Vi kjente ikke til liknende modeller og kunne derfor ikke bygge på andres erfaringer. Rammene for introduksjonsseminaret er tre seminardager, kl , avviklet i løpet av to uker. Innholdet i seminaret er satt sammen av tre hovedkomponenter: 1. Psykoedukativ del populariserte foredrag om allmenne sider ved psykisk helse: Menneskelivets vilkår og utfordringer Grunnlaget for et godt selvbilde Terapi i gruppe går det an? 2. Presentasjon av de forskjellige behandlingsformene som tilbys i poliklinikken. I presentasjonen blir de gruppebaserte tilbudene vektlagt fordi disse er mest fremmede for tilhørerne, og fordi vi ønsker å motivere flere til å benytte slike tilbud. Behandlingstilbudene i poliklinikken er: Angstmestringskurs, 8 møter Kurs i depresjonsmestring, 10 møter Selvhevdelsesgruppe, 10 møter Aktiv på dagtid, i samarbeid med NAV Gruppepoliklinikk, 3 dager per uke i 4 måneder Smertemestringskurs, 8 møter Individuell samtaleterapi 3. Praktiske øvelser der vi deler pasientene i grupper den siste halvtimen hver seminardag. Deltakerne kan da stille spørsmål, si noe om forventninger og slik få en erfaring med å delta i gruppe. I forlengelse av introduksjonsseminaret får også alle deltakerne en til to individuelle kartleggingssamtaler med lege eller psykolog i poliklinikken. Pasienterfaringer Fra oppstart med introduksjonsseminar i 2003, har vi avviklet 21 seminar med et samlet deltakerantall på ca Side 4

5 Blant de som gjennomfører seminaret, har det vært en overveiende positiv respons. Tilnærmet alle deltakere fyller anonymt ut evalueringsskjema på slutten av siste kursdag. I dette skjemaet kartlegges deltakernes erfaring med seminaret i forhold til: Kvalitet Innhold Behandlingsmotivasjon Vurderingen av kvalitet og innhold er overveiende positiv. De mest interessante tilbakemeldingene finner vi i besvarelsene om behandlingsmotivasjon (om endring i innstilling til behandling). Eksempler på anonyme tilbakemeldinger i fritekst på spørsmålet: «Har din innstilling til å begynne i behandling endret seg?» Mer motivert til å ta tak i problemene. Det virker ikke like skummelt og ukjent lenger. Har fått mer innsyn i ting. Lettere å se hva jeg trenger hjelp til. Ble veldig usikker på hva jeg skulle velge, for det var mange tilbud jeg kjente meg igjen i. Ble lettet av å gå på kurset, gleder meg til å begynne her. Godt å møte andre i samme båt. Avdramatiserer det å starte i behandling. Fjerner noe av tabuet med psykiske lidelser for meg. Godt å ha kommet i gang. Motivasjonen stiger. Jeg føler meg ikke så spesiell lenger. Sykdommen er blitt mer vanlig. Jeg er blitt mer klar over mine egne utfordringer. Brukeraspektet Brukermedvirkning er særlig de siste årene blitt fremholdt som en sentral verdi i psykisk helsevern. Undersøkelse av tjenestetilbudet i psykisk helsevern viser at pasientene ikke er tilfredse med informasjon og mulighetene for reell innflytelse. Introduksjonsseminaret har vært bygd opp og gjennomført over samme lest fra vi startet i 2003, bare med mindre justeringer. En viktig endring er at vi overlot informasjonen om et av de gruppebaserte behandlingsoppleggene til en pasient som selv har gjennomført opplegget. På bakgrunn av deltakernes evaluering mener vi at seminaret har ført til økt trygghet gjennom møte med ansatte og andre deltakere. Ikke minst det at en tidligere deltaker bidrar med innlegg har virket avstigmatiserende. Informasjonen har gitt økt forståelse for behandlingens muligheter og begrensninger. Vi tror at denne innsikten har virket myndiggjørende og styrket pasientens rolle i terapivalg. Kunnskapen pasientene får om de forskjellige behandlingstilbudene, gjør at de kan diskutere terapivalg på en mer informert måte enn tidligere. Vi kan derfor anta at hjelpen i større grad samsvarer med brukernes ønske, og at dette gir økt motivasjon. Konklusjon Våre erfaringer med dette tiltaket er så gode at det er bred enighet i poliklinikken om å videreføre introduksjonsseminaret. Representanter fra andre voksenpsykiatriske poliklinikker i landet har deltatt som hospitanter ved flere av seminarene, og slik har tiltaket spredt seg til flere poliklinikker. Rådet for psykisk helse har valgt ut Jæren DPS som ett av fem foregangs-dps hvor nettopp introduksjonsseminaret holdes frem til inspirasjon for andre. Introduksjonsseminaret er etter vår erfaring et kostnadseffektivt tiltak som styrker brukermedvirkningen, øker motivasjonen hos deltakerne og sporer til større deltakelse i gruppebaserte behandlinger. Hele artikkelen er å finne i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 21, 2011 Illustrasjonsfoto: Painted Cow/Kristian Salte Stig Heskestad, sjeflege Side 5

6 Styrets beretning for 2011 NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS (Jæren DPS) ble etablert 1.januar Selskapet er et distriktspsykiatrisk senter for den voksne befolkningen i kommunene Time, Klepp, Hå og Gjesdal. I tillegg har selskapet sykehusfunksjon for Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund. Senteret tar imot pasienter til poliklinisk behandling, dagbehandling og innleggelse. Senteret holder til på Bryne. Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland, står som eier av selskapet. Selskapet drives som et privat ideelt selskap; et eventuelt overskudd tilbakeføres til virksomheten og skal ikke deles ut som utbytte. Jæren DPS har driftsavtale med Helse Vest. Denne konkretiseres i en årlig bestilling til selskapet. Selskapet hadde 172 ansatte ved utgangen av året; disse representerte 144 årsverk i % av de ansatte er kvinner. 46% av de ansatte arbeider i redusert stilling. Selskapet har som prinsipp at arbeid av lik verdi skal gi lik lønn. Selskapet arbeider for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. Sykefraværet i selskapet var 5,3% for året som helhet. Styret anser dette som tilfredsstillende, men vil fortsette arbeidet med å redusere antall sykedager. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg når det gjelder det ytre miljø og forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet har et årsresultat for 2011 på kr Årsresultatet foreslås disponert til styrking av selskapets egenkapital. Egenkapitalen utgjorde ved årsskiftet kr ; dette tilsvarer en egenkapitalandel på 32,8%. Selskapet har god likviditet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Bryne, 14. mars 2012 NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS Side 6

7 Styret mars 2012: Fra venstre: Asbjørn Bråten (styreleder), Mariann Kleppe (styremedlem), Liv Jakobsen (observatør fra Mental Helse), Anne Sofie Tho (styremedlem), Reidun Bøe Høiland (styremedlem), Per J. Øglænd (styremedlem). Borgny Therese Opsahl (nestleder) var fraværende da bildet ble tatt. Resultatregnskap for 2011 Note 2011 Rammetilskudd Salgsinntekter Poliklinikk, egenandeler/refusjoner Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad ( ) Lønnskostnad 4,5 ( ) Avskrivning av varige driftsmidler 1 ( ) Annen driftskostnad ( ) Sum driftskostnader ( ) Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Netto finans Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum Side 7

8 Balanse pr. 31. desember 2011 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (5 000 aksjer a kr 1 000) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Side 8

9 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bryne, NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS Illustrasjonsfoto: Painted Cow/Siril Schei Side 9

10 Indirekte kontantstrøm Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad /- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.mellom kostnadsført pensjon og inn/utbet /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter = Beh. av kont og kontantekvivalenter ved periodens slutt Side 10

11 Noter til regnskapet pr. 31. desember 2011 Selskapet ble stiftet med formål å overta driften som tidligere lå i Jæren distriktspsykiatriske senter, N.K.S. I forbindelse med overtakelse er alle eiendeler og gjeld som har naturlig sammenheng med driften kjøpt over med virkning fra Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Senteret mottar rammetilskudd fra Helse Vest i henhold til avtale om levering av tjenester innen psykiatrien. Tilskuddet inntektsføres i takt med levering av tjenestene. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Anleggsmidler og langsiktig gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets økonomiske levetid, men nedskrives til antatt virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har en antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med avskrivningen av driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varebeholdninger Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonskostnader og permisjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgiften periodiseres i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for både sikrede og usikrede pensjoner. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter vedtatt regnskapsstandard. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. Side 11

12 Note 1 - Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre Totalt Anskaffelses kost Tilgang Avgang - Ansk kost Akk avskr Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssats % % Avskriningsplan Lineær Lineær Note 2 - Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 2011 Andre langsiktige fordringer Fordringen gjelder innskudd i KLP. Note 3 - Egenkapital Aksje kapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Kapitaløkning Årets resultat Egenkapital NKS Jæren distrikstpsykiatriske senter AS er eid av Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland Fylke. Note 4 - Pensjoner Selskapet har kollektive pensjonsordninger som omfatter i alt 520 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP. I tillegg har organisasjonen en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning. Oppstillingen nedenfor viser den kollektive pensjonsordningen og AFP-ordningen samlet. Netto pensjonskostnad 12/31/2011 1/1/2011 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad/renteavvik Aga netto pensjonskostnad inkl adm kost Resultatført aktuarielt tap Resultatført aga akturielt tap Resultatført planendring Ansattes egenandel Netto pensjonskostnad Side 12

13 Netto pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler(til markedsverdi) Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført estimatavvik eksl arbeidsgiveravgift Ikke resultatført estimatavvik aga Netto pensjonsmidler/pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskontreringsrente 3,80% 4,60% Forventet lønsregulering/pensjonøkning/g-regulering 3,50% 4,00% Forventet avkastning på fondsmidler 4,10% 5,40% Forventet uttaksprosent AFP-ordningen 20-60% 20-60% For den kollektive pensjonsordningen er ikke turn-over hensyntatt. For AFP ordningen er turnover hensyntatt. De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser Lønnskostnader 2011 Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 140 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Revisor Det er kostnadsført kr i honorar til revisor, herav kr for revisjon, og kr for annen bistand. Beløpene er inkl mva. I tillegg er regnskapet for 2011 etter avtale belastet med revisjonskostnader som gjelder NKS Rogaland Fylke. De ble pålagt revisjonsplikt og innsendingsplikt for regnskapet i og med at de er eiere og har samme organisasjonsnummer som Jæren distriktspsykiatriske senter N.K.S. Dette honoraret utgjør kr , herav kr for revisjon og for annen bistand. Beløpene er inkl mva. Note 6 - Bundne bankinnskudd 2011 Skattetrekksmidler Note 7 - Finansiell risiko Selskapets drift er ikke eksponert for finansiell risiko. Side 13

14 Medlem av Den norske Revisorforening Til generalforsamlingen i NKS JÆREN DISTRIKTSPSYKIATRISKE SENTER AS Storgata 17, 2. etasje, 4340 Bryne Tlf: Fax: Mail: Web: Bankgiro Org.nr: Agnes Bore Steinnes statsautorisert revisor REVISORS BERETNING Lars Gøran Ulriksen registrert revisor Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og ledelsens ansvar for årsregnskapet Styret og ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonale revisjonsstandarder vedtatt av International Auditing and Assurance Standards Board. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Side 14

15 En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS per 31. desember 2011, og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Bryne, 14. mars 2012 Agnes Bore Steinnes statsautorisert revisor Side 15

16 Historien bak NKS Jæren DPS AS Generalsekretær i NKS Anne-Karin Nygård overrekker blomster til direktør Asle Torland Jæren DPS ble fra et aksjeselskap. Navnet ble endret fra Jæren distrikspsykiatriske senter, NKS til NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Jæren DPS ble opprettet Dermed var det duket for 10-års-jubileum i årsjubileet ble feiret på selve dagen i amfiet i det nye undervisningsbygget. Salen var fylt av ansatte og gjester fra våre samarbeidspartnere og fra NKS. Generalsekretær i NKS Anne-Karin Nygård åpnet markeringen med historien til Norske Kvinners Sanitetsforening etterfulgt av tidligere direktør ved Jæren DPS Signe Nijkamp som fortalte fra psykiatrien på 70-tallet. Foruten «bursdagsfeiringen» ble det arrangert et jubileumsseminar med tema «Fra Dale til M44» Jæren distriktspsykiatriske senter AS Org.nr: Telefon/fax: / Postadresse: Postboks 163, 4349 BRYNE Besøksadresse: Austbøveien 16, 4340 Bryne - JDPS032012/EP/ESS

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2014 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap i hht. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid...

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... Innhold Forord 1-3 2 Forord Artikler 3-7 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... 6-7 Lærings- og mestringssenter... 8-10 Dugnadsåret 2002 Styrets beretning 13-16 12-16 Styrets beretning Regnskap 17-26 18

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer