i Ar!ckorlp P. IlIkrrlO S _n L Søknad om opprettelse aven ny lee:estilill! ved Brye:e:a lee:ekontor.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Ar!ckorlp P. IlIkrrlO S _n L Søknad om opprettelse aven ny lee:estilill! ved Brye:e:a lee:ekontor."

Transkript

1 ..'l,.~,._~_--_-i.-~_ -...':_..-''-'~t FAUSK'"" KOMMUI\r' ö(:t,ïvh i',i:l\:~... šèt~/~~~ l~f,; l- 1\1.Dagfinn Nilsen Brygga legekontor Sjøgata Fauske Ociln:,i; /b.~o "7 i Ar!ckorlp P. IlIkrrlO S _n L \ 16~/,.i,:: ~~ ii~ 1"SJ Fauske kommune HelseavdelIng v. enhetsleder Irene Larsen Fauske Søknad om opprettelse aven ny lee:estilill! ved Brye:e:a lee:ekontor. Vedrørende oppstart av legepraksis. Da Fauske kommune så seg i stand til å starte Fastlegeordning ble vi bedt om å være behjelpelig med å starte privatpraksis fra eget legekontor. Vi var i utgangspunkt usikker men valgte å starte planlegging og fikk en samlokalisering med Blekastads legekontor i Sjøgata. Totalt betjener disse 2 kontorene ca 5000 av kommunens innbyggere og begge praksiser er godt utrustet for å kunne gi kommunens innbyggere et godt legetilbud.. Kontoret har nå eksistert i 5 Yi år og Brygga legekontor har denne perioden hatt en listestørrelse på 3200 pasienter og det har vært stabilitet ved kontoret. Litt om legesituasionen generelt i Fauske Kommune. Pasientenes valgfrihet for lege er nå i realiteten borte. Det er pr tiden kun liste i Valnesfj ord som ikke er fulltegnet. Ved vårt kontor har vi totalt måttet redusere med 100 pasienter ut fra arbeidsbelastning. Det er fokus fra sentralt hold på at legetilbud på sykehjem ikke er godt nok og det vil måtte opprettes økning av legenes arbeidstid ved sykehjem ut fra sentrale krav. Legenes kommunale tid strekker ikke til for å dekke kommunale oppgaver og det vil være nødvendig med kjøp av legetimer for bla skolehelsetjeneste. Økende krav til pasientrettet arbeide i form av div. legeerklæringer til bla Nav _ arbeidsgiver og ikke minst forsikringserklæringer. Pasientfri dag etter legevakt. Det er nok på tide at dette kommer for å unngå en utslitt lege som gjør dårlig legearbeide dagen etter vakt. Det vil sannsynligvis i neste omgang være pålagt avspasering etter legevakt.

2 ~ Opprettelse av legestillng. Brygga legekontor har disse årene betjent 3200 pasienter og vi tror våre pasienter har hatt et bra legetibud ved et moderne legekontor. For oss legene privat har det ikke alltid vært like bra. Det har vært svært lange arbeidsdager som fort kan gå på bekostning av egen helse og ikke minst har gått på bekostning av fritid. Konklusjonen er at vi ikke klarer å stå i denne belastningen og vi konkluderer derfor med å søke om en snarlig opprettelse av ny legestiling. På vegne av legen _ved; ryg~a le e~ontor. C/~, L ',-_b' C'

3 Samarbeidsutvalget Fauske kommune Driftsutvalget Fauske kommune 20.januar 08 Opprettelse av ny legehjemmel i Fauske kommune. I henhold til rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene, har Fauske kommune et fungerende samarbeidsutvalg. Dette kan gi råd i saker som blant annet gjelder oppretting av legehjemler. Dagens samarbeidsutvalg består av Odd Henriksen (Fauske kommune), Lisa Bikset (Fauske kommune), Dagfinn Nilsen (allmennlegeutvalget) og Tommy Andreassen (allmennlegeutvalget). Kommunelege 1, Terje Blekastad og helsesjefirene Larssen møter tilstede i samarbeidsutvalget. I møte i samarbeidsutvalgetjanuar 2008, ble spørsmål om opprettelse av ny legehjemmel i Fauske kommune drøftet. Dette som følge av søknad rettet fra Brygga legesenter til kommunen juni 06. Flere momenter ble i så måte berørt og drøftet.. Kommunens innbyggere har i all hovedsak ikke fritt valg av fastlege. Foruten Valnesfjord legesenter er de andre listene i kommunen hovedsakelig stengt/fylt.. Behovet for offentlige, kommunale arbeidsoppgaver er økt i omfang, og vil med etablering av kriminalomsorg og opptrappingsplan for sykehjemstilsyn øke ytterligere. Dette har kommunen ikke tilstrekkelig tilgjengelig legetimer til. Hver legehjemmel kan beordres i maksimalt 7.5 timer per uke til slikt.. Økte arbeidsoppgaver knyttet til virksomhet som allmennlege, har resultert at det nå er vanlig å regne en liste på pasienter som 80 % kurativ virksomhet, mot 1200 som var estimert ved innføringen av fastlege reformen.. Fauske har, i sammenlikning og motsetning til omkringliggende kommuner, klart å ha en bedre rekruttering etter innføringen av fastlegeordningen. Listelengde, antall hjemler og derigjennom vaktfrekvensen, har svært mye å si for nyrekruttering. Majoriteten av nyutdannede leger virker å foretrekke mer organisert og regulert arbeidstid, mip.dre vaktbelastning og ett større kollegium, som de finner ved sykehustjeneste.. Legene ved Brygga legesenter opplever at listelengden på 3200 pasienter (2 leger a 1200 pasienter + 1 turuslege a 800 pasienter, fordelt på 2 hjemler a 1600 pasienter) utgjør en belastning som de ikke usikker på om de klarer å stå i.. I hovedsak lang ventetid hos de fleste legene, for å få time til en uprioritert normal konsultasjon, på anslagsvis 4-8 uker (og i perioder lengre), som er uheldig både for pasienter, leger og hjelpepersonell. I henhold til "Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske lægeforening om vilkår for leger...", er det avtalt rett til fri fra individrettet kurativt arbeid etter vak, etler vurdering av vaktens belastning. Detler har i liten grad kunnet bli benyttet da det vile medføre yterligere forskyvninger av de ledige timene.

4 Ved opprettelse av ny hjemmel vil en kunne anta at pasienter fra samtlige lister søker seg over i varierende grad, grunnet bedre kapasitet i den nye hjemmelen. Dette medfører reduserte lister, og mer regulert arbeidstid. Dette vil og bedre muligheter for rekruttering av leger til eventuelt ledige hjemler eller vikariater. En vil og oppnå en reel valgmulighet av fastlege for kommunens innbyggere. Kommunen vil få inntil 7.5 timer tilgjengelig for offentlige kommunale legeoppgaver. Brygga legesenter har areal og kontorplass for en ny legehjemmel. Kostnaden ved en driften av legehjemler kommer av pro-capita tilskudd (pris per innbygger), fremforhandlet driftstilskudd til den enkelte, og lønn for stilingen i offentlige kommunale arbeidsoppgaver. Pro-capita tilskuddet vil for kommunens del være uendret, da det totale antall innbyggere ikke endres, om de fordeles på en ny hjemmel. Økning i timer med offentlige legetimer må og søkes løst (med eventuelt overtidstimer) uavhengig om det opprettes flere hjemler, slik at den økte kostnaden vil være et fremforhandlet driftstilskudd med ny lege. Samarbeidsutvalget ser at det er behov for en ny legehjemmel og anbefaler at det opprettes en slik. Det anbefales at det forsøkes etablert en slik avtale i tilknytting til Brygga legesenter, Med vennlig hilsen Tommy Andreassen, allmennlege Leder Samarbeidsutvalget, Fauske kommune

5 '3 j FAUSKE KOMMUNE REFERAT FRA MØTET Jnr.: 6570 Mappenr: Arkiv: Dato: PRESISERING AV DE INDIVIDUELLE A VT ALER Til stede: Fra DNL: Gaute Sandhei Jakobsen, Terje Blekastad, Dagfinn Nilsen. Fra Fauske kommune: Forhandlingsutvalget v/ Jan-Åke Storjord, Siv Anita Johsen Brekke, Marit Stemland Helse/sosiasjef Frank Bernardsen Personalsjef Ingrid Alterskjær En er enige om følgende: 1. Stabiltetstilskuddet gjelder fra O i 2. Det utbetales fullt driftstilskudd, jfr. K-rudskrv A 1/2001, pkt Någjeldende husleieavtale for Gaute Jakobsen og Dagfinn Nilsen fortsetter uendret til De individuelle avtalers innold for øvrig gjøres gjeldende fra /llt.'cl Cl kvjl til Inrio Alterskjær -7. Personal-/organisasjonssjef.'

6 FAUSKE KOMMUNE INDIVIDUELL A VT ALE OM ALLMENNPRAKSIS I FASTLEGEORDNINGEN Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen er inngått mellom Dagfinn Nilsen og Fauske kommune. Den individuelle avtalen kan ikke overdras. Kontoradresse: Fauske sentrum PLIKTER OG RETTIGHETER Kommunens og legens plikter følger av Kommunehelsetjenesteloven Forskrift om fastlegeordning Avtale mellom statenis og Den Norske Lægeforening om basistilskudd og takster Rammeavte mellom KS og Den Norske Lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene Tariffavtale om leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten Hovedtariffavtalen og hovedavtalen så langt det passer Der denne individuelle avtalen skiler seg fra disse ovennevnte avtaler, lover og forskrifter, er denne avtle gjeldene. Legen gis et eksemplar av lov, forskrift og avtaleverk. Maksimalt antall innbyggere på listen: 1200 Ved inngått avtale angående turnuskandidat økes listestørreise til Dagfinn Nilsen til Legen er forpliktet til å inngå kollegial fraværsdekning. Pasientstatistikk: Kommunen kan kreve at legen avgir grunnlagsdata som er nødvendig for kommunens planlegging og administrasjon av helsetjenesten. Kommunen må i så fall begrue et slikt behov. Opplysningene skal være anonymisert. Legen har følgende deltidsstilinger i kommunen: Inntil 6 timer pr. uke Det skal foreligge egen arbeidsavtale for dette Avlønning i lønnstrinn 60 med tilegg på 4 lønnstrinn for spesialiteten i allmennedisin. Praksiskompensasjon etter SFS 2305 Avtale om turnuskandidat kan gjøres etter egen avtale.

7 FAUSKE KOMMUNE ÅPNINGSTIDER OG TELEFONTIDER Legekontoret til Dagfinn Nilsen/Gaute Sandhei Jacobsen har åpningstid mandag- fredag. Gjennomsnittlig åpningstid for den enkelte lege er 22 timer pr. uke slik det fremgår av rameavtalen. A VT ALE OM ØKONOMISK SAMARBEID Økonomisk tiskudd fra Fauske kommune Kommunen utbetaler basistilskudd senest den 12. i hver måned. Tilskuddet settes inn på legens konto. Det utbetales et årlig tilskudd til fastlegen fra Fauske kommune på kr Tilskuddet utbetales i månedlige terminer samtidig med basistilskuddet. Beløpet justeres årlig etter konsumprisindeksen. Dagfinn Nilsen samarbeider med Gaute Sandhei Jacobsen om drift av 3-legesenter. Fauske kommune forplikter seg til å opprettholde 3 legehjemler ved kontoret. Turnuskandidat /vikarlege. I 3-legesenter er det stiling for 2 faste leger og turnuskandidat, noe som eventuelt senere kan endres til 3 faste leger etter nærmere avtale. Økonomisk tilskudd fra Fauske kommune for turnuskandidat kr ,.. utbetales direkte til legekontoret, eventuelt til fremtidig drifts selskap i månedlige terminer samtidig med basistilskuddet. Ved uteblivelse eller sykdomsforfall av turnuskandidat løper tilskudd uendret. Stabiltetstilegg. Dagfinn Nilsen vil få 400 T-trinn pr. år. Goodwilavtale Fauske kommune forplikter seg til overfor leger som har arbeidet minimum 3 år å løse ut Goodwilavtale dersom det er behov for det. På nåværende tidspunk er størrelse av Goodwil fra legeforeningen stipulert til min 17 % av totalomsetning. Normalt skal Goodwil ordnes mellom den lege som slutter og den nye legen som tilsettes. Det skal ikke tilsettes ny lege før goodwillavtalen er i orden. Utbetaling kan bli nødvendig ved bla. : lang tid før nyansettelse, lege som slutter grunnet sykdom eller dødsfall. Legen kan ikke fremsette krav om goodwill overfor kommunen før etter 6 måneder.

8 FAUSKE KOMMUNE FRAVÆR FRA ELLER OPPHØR AV PRAKSIS Langvarig fravær skal meldes kommunen i så god tid som praktisk mulig for samordning med øvrige deler av legetjenesten i kommunen. Ved sykdom og anet uforutsett fravær på mer enn 16 dager går kommunen inn og dekker løpende driftsutgifter fullt ut. Dette medfører at kommunen yter et fullt tilskudd på kr pr.år inntil vikar eller ny lege er ansatt. Beløpet utbetales direkte til fastlegen Dagfinn Nilsen, eventuelt direkte til opprettet driftsselskap. Fauske kommune forutsetter at den enkelte lege tegner egen forsikring for eventuelt tap av driftsinntekt utover det som dekkes gjennom legenes syke- og pensjonsordning, KLP og folketrygden. Hvis en lege sier opp fastlegeavtalen og slutter ved kontoret, har permisjon, er langvarig syk eller ved anet langvarig fravær, er kommunen pliktig til å stile vikar. Vikar gjør avtle med fastlege Dagfinn Nilsen, evt. med opprettet driftsselskap vedrørende leie av kontor. Kommunalt tilskudd ved vikar utbetales uendret til lege Dagfinn Nilsen eller evt. til opprettet drifts selskap. Nødvendig videre-/etterutdannelse i følge spesialistreglene i allmennedisin, gir automatisk rett til permisjon. VIRKTID OG REVISJON Den individuelle avtalen kan av begge parter kreves revidert første gang etter 5 år, dog gjelder kortere frister ved tilplikting og listereduksjon. TVISTER Tvist om forståelse av denne avtalen og uenighet ved revisjon løses etter 16 i rammeavtalen mellom KS og Dnlf. /i:; 2;1cL Dagfinn Nilsen Lege.~ an Åke Storjord Leder forhandlingsutva get/auske kommune

9 ~ FAUSKE KOMMUNE Helse ENHETSLEDER HELSE IRENE LARS SEN 8200 FAUSKE Saksbehandler: Terje Blekastad - Telefon: Telefaks: OL Deres ref.: Vår ref.: 08/2638/TAB Dato: UTTALELSE VEDRØRENDE EV. OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL I FAUSKE, VED BRYGGA LEGEKONTOR Denne saken har flere sider, som medisinsk faglig rådgivende lege vil jeg knytte kommentarer til følgende: 1. Fastlegeordningen i Fauske kommune. Som dokumentert i ovennevnte papirer er ikke innbyggernes rett til fritt valg av lege ivaretatt med dagens legedekning. I praksis har de fleste, i perioder alle lister untatt den vikarbemanende listen ved Valnesfjord Legekontor vært fulle. Det er forståelig at den listen ikke har vært særlig "populær", med stadig vekslende vikarleger. Dette vil nok bedre seg når den faste legen relativt snart kommer i arbeid. Likevel er situasjonen i Fauske slik at det nærmest er umulig å bytte lege blant flertallet av legene. Dette er ikke i samsvar med forutsetningen i Fastlegeavtalen. 2. De offentlige legeoppgavene. Som det fremgår av sakspapirene er det med de tilgjengelige timer fra legene ikke nok tid til de oppgavene var har i dag. Vi vet at vi trenger flere legetimer til sykehjem og fengsel, og det er trolig også behov for flere i forhold til flyktninghelsetjenesten. I tilegg står undertegnede "på fallrepet" i stillngen som kommunelege I eller medisinsk faglig rådgivende lege. Jeg kan i løpet av kort tid være alderspensjonist i denne stilingen. Det vil trolig være vanskelig å få inn en ny lege "utenfra" i en slik stiling, som i dag er en deltidsstiling. Med en ny lege i tilegg til de som er her idag, vil muligheten for å få en "intern" lege til å påta seg denne oppgaven være større. 3. Turnuslegestilingen, ev. omgjøring til fastlegehjemmel. Denne løsningen vil ikke gi flere timer til offentlig lege-arbeid, da turnuslegen i dag har 6,5 timer off. legearbeid, som i så fall forsvinner. Postadresse: Postboks FAUSKE Besøksadresse: Storgt. 73 F.nnlit. nn ;tmntt~il-'íìfmllik-p. k-nmml1nf' no Telefon Faks Bankgiro: / OL nr" nr. Q7?41RO?l

10 Vi mister også en lege som vanligvis er en ressurs i forhold til avvikling av legevaktarbeid, en del av arbeidet for fastlegene som ofte oppfattes som en tung plikt. Legevaktsbelastning er ofte en avgjørende faktor for om leger velger å bli eller ikke bli i et distrikt. Nettogevinst i pasientbehandling vil også bli redusert hvis turnus-stilingen fjernes til fordel for en ny lege. Turnuslegen er også en viktig rekrutteringskiide for fremtidige fastleger, og kommunen har avtale om 2 turnuslegeplasser med Fylkeslegen. Kommunen har også en plikt til å tilby slike stilinger. Jeg mener bestemt at den beste løsningen for kommunens samlede leget j i saksframlegget; at det opprettes en ny legehjemmel ved Brygga legekontor. eneste er alternativ 1 Med vennlig hilsen Terje Blekastad Kommunelege i

Den norske legeforenings kommentarutgave. til

Den norske legeforenings kommentarutgave. til Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) For perioden 1.7.2011.

Detaljer

Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer. (Sist endret februar 2014)

Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer. (Sist endret februar 2014) Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer (Sist endret februar 2014) Denne informasjonen oppdateres jevnlig. Det er nødvendig for oss at kommunene sender oss problemstillinger og kommentarer særlig dersom

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår.

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår. SFS 2305 for perioden 1.1.2014 31.12.2015 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Oslo kommune KRAV NR. 3 28. april 2010 - kl 10.00 Krav nr. 3 erstatter Akademikerne kommunes krav nr. 1 og 2. Innledning Likelønnskommisjonen konkluderte i sin NOU 2008:8

Detaljer

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND ASA 4313 Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter ~i -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kjære kollega Oslo, november 2006 Avtalen mellom KS og NFF om drift

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTLYSING AV DRIFTSHJEMMEL/STILLING.SOM FYSIOTERAPEUT

FAUSKE KOMMUNE UTLYSING AV DRIFTSHJEMMEL/STILLING.SOM FYSIOTERAPEUT SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Joura.lpostID: 12/118 Arkiv sakld.: 12/30 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 078/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Siv Johansen I Dato: 23.05.2012

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

SINTEF Rapport A16806 - Åpen Forskere SINTEF Teknologi og samfunn

SINTEF Rapport A16806 - Åpen Forskere SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF Rapport A16806 - Åpen Rapport Samhandlingsreformen, kommunal helseadministrasjon og legetjenesten i kommunene Undertittel Forskere Bård Paulsen Jan Lippestad Roar Johnsen KOMMUNESEKTORENS INTERESSE-

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

En fastleges erfaringer

En fastleges erfaringer Gunhild Nyborg En fastleges erfaringer Michael 2007;4:162 73. Sammendrag I løpet av årene som har gått siden fastlegereformen ble innført i 2001, har forfatteren gjort seg en del tanker omkring allmennlegeyrket.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS MØTEINNKALLING Utvalg: LIVSLØP Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 05.03.2007 Tid: Kl.09.00 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Primærlegetjenesten Organisering, tilfredshet og tilgjengelighet Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Primærlegetjenesten Organisering, tilfredshet og tilgjengelighet Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Primærlegetjenesten Organisering, tilfredshet og tilgjengelighet Agdenes kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...3 2. BAKGRUNN...4 2.1 ORGANISERING AV ALLMENNLEGETJENESTEN

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK Apotekforeningen Postboks 5070 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 27.08.2012 11/12942-14 Seksjon for forvaltning/ Martin Bjerke RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer