SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE"

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde for prosessen frem til saken ble ferdigstilt fra administrasjonen. Rådmannen roset arbeidet som har blitt gjort de siste 6 månedene for å sikre Karmøy kommune en god midlertidig legevakt. Rådmannen redegjorde videre for utviklingen i saken etter at sakspapirene til kommunestyret ble sendt ut. Det har vært korrespondanse med Haugesund kommune og møte mellom ordførerne, rådmennene og helse- og omsorgssjefene i kommunene Rådmannen har etter dette fått forsikring fra Haugesund kommune om at de går med på å utsette oppsigelsen av gjeldende legevaktavtale med 3 måneder til Fungerende ordfører gjorde oppmerksom på at korrespondansen med Haugesund kommune og mottatte protestunderskrifter var utlagt på representantenes bord. Endresen (FrP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av FrP, H, KrF, Ap, SV, Sp, V og Pp: Kommunestyret vedtar å fortsette dialogen med Haugesund kommune om fortsatt kjøp av legevakttjenester for våre innbyggere bosatt på fastlandssiden og på nordre del av Karmøy. Kommunestyret har merket seg at Haugesund kommune i siste samtaler med ordføreren har vært villige til å gi Karmøy et legevaktsamarbeid på de samme premissene som gjaldt før Haugesund kommune sa opp samarbeidsavtalen. Kommunestyret har også merket seg at Haugesund kommune nå vil kunne gi oss et pristilbud på legevakttjenesten som ikke er mindre gunstig enn i løpende avtale. Vi er gjort kjent med at prisen på tjenesten muligens vil kunne reduseres ytterligere når Haugesund får oversikt over hvilke andre kommuner som er interessert i midlertidig å kjøpe legevakttjenester fra dem, frem til en ny og permanent interkommunal legevakttjeneste er etablert. Etter som Haugesund også nå har vært villig til å utsette oppsigelsesfristen for den avtalen som nå løper, med flere måneder, har Karmøy kommunestyre stadig muligheten til å vedta at Karmøy legevakt i Åkrehamn kan utvides midlertidig til en felles legevakt for hele kommunen, slik Rådmannen har foreslått, dersom forhandlingene med Haugesund mot formodning skulle bli brutt. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken etter at forhandlingene med Haugesund er sluttført. Fellesforslaget fremmet av Endresen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å fortsette dialogen med Haugesund kommune om fortsatt kjøp av legevakttjenester for våre innbyggere bosatt på fastlandssiden og på nordre del av Karmøy.

2 Kommunestyret har merket seg at Haugesund kommune i siste samtaler med ordføreren har vært villige til å gi Karmøy et legevaktsamarbeid på de samme premissene som gjaldt før Haugesund kommune sa opp samarbeidsavtalen. Kommunestyret har også merket seg at Haugesund kommune nå vil kunne gi oss et pristilbud på legevakttjenesten som ikke er mindre gunstig enn i løpende avtale. Vi er gjort kjent med at prisen på tjenesten muligens vil kunne reduseres ytterligere når Haugesund får oversikt over hvilke andre kommuner som er interessert i midlertidig å kjøpe legevakttjenester fra dem, frem til en ny og permanent interkommunal legevakttjeneste er etablert. Etter som Haugesund også nå har vært villig til å utsette oppsigelsesfristen for den avtalen som nå løper, med flere måneder, har Karmøy kommunestyre stadig muligheten til å vedta at Karmøy legevakt i Åkrehamn kan utvides midlertidig til en felles legevakt for hele kommunen, slik Rådmannen har foreslått, dersom forhandlingene med Haugesund mot formodning skulle bli brutt. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken etter at forhandlingene med Haugesund er sluttført.

3 SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 69/14 Behandling: Nilsen (Ap) fremmet på vegne av Ap, SV, SP, V og PP på ny forslaget som han fremmet under kommunestyrets tidligere behandling av saken, slik at 2. setning i innstillingens første punkt endres til: Karmøy kommunestyre vedtar utredning av fremtidens legevakt. Det skal utredes drift av både interkommunal og kommunal legevakt lokalisert sentralt på Karmøys øyside, samt en kombinasjonsløsning med interkommunal legevakt og fortsatt drift i Åkrehamn. Fokuset skal være en fremtidsrettet legevakt med høy kompetanse som har muligheter for å utvide tjenestetilbudet i takt med kommunen/kommunenes vekst og behov for nye tjenestetilbud. Det skal vurderes faglige kriterier, pasientsikkerhet for øyeblikkelig hjelp, utrykningstid for lege, reisetid for pasienter, døgnopphold (observasjonssenger) og samlokalisering med ambulanse og/eller brann- og redningsvesen. Innstillingens pkt 2-4 enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 1 vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (Ap 2, SV 1) for forslaget fremmet av Nilsen. Vedtak: Kommunestyret vedtar at Karmøy legevakt utvides midlertidig til en felles legevakt for hele kommunen inntil en permanent løsning for legevaktordningen for kommunen er på plass. Kommunestyret vedtar at utredningen av ulike alternativer til framtidig permanent legevakt for kommunen fortsetter som planlagt. Kommunestyret konstaterer at kostnadene med drift av ny midlertidig legevakt i Åkrehamn ikke blir høyere enn nåværende kostnader til legevakt i Åkrehamn, Haugesund samt AMK. Samtidig blir kvaliteten på tjenesten bedre. Kommunestyret vedtar at det innarbeides kr til to kontorer i budsjettet for Det avsettes kr til planleggingsmidler i 2014 fra posten Planleggingsmidler langtidsplasser.

4 SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 19/14 Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av utlagt. Knutsen (KrF) foreslo følgende punkt 2: Kommunestyret konstaterer at kostnadene med drift av ny midlertidig legevakt i Åkrehamn ikke blir høyere enn nåværende kostnader til legevakt i Åkrehamn, Haugesund samt AMK. Samtidig blir kvaliteten på tjenesten bedre. Helse- og omsorgssjefen opplyste at finansiering måtte være med i forslag til vedtak og foreslo følgende tilleggspunkter: Kommunestyret vedtar at det innarbeides kr til to kontorer i budsjettet for Det avsettes kr til planleggingsmider i 2014 fra posten Planleggingsmidler langtidsplasser. Innstillingen med Knutsens og helse- og omsorgssjefens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at Karmøy legevakt utvides midlertidig til en felles legevakt for hele kommunen inntil en permanent løsning for legevaktordningen for kommunen er på plass. Kommunestyret vedtar at utredningen av ulike alternativer til framtidig permanent legevakt for kommunen fortsetter som planlagt. Kommunestyret konstaterer at kostnadene med drift av ny midlertidig legevakt i Åkrehamn ikke blir høyere enn nåværende kostnader til legevakt i Åkrehamn, Haugesund samt AMK. Samtidig blir kvaliteten på tjenesten bedre. Kommunestyret vedtar at det innarbeides kr til to kontorer i budsjettet for Det avsettes kr til planleggingsmider i 2014 fra posten Planleggingsmidler langtidsplasser.

5 SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr. 18/14 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig rådmannens forslag til vedtak. Vedtak: Kommunestyret vedtar at Karmøy legevakt utvides midlertidig til en felles legevakt for hele kommunen inntil en permanent løsning for legevaktordningen for kommunen er på plass. Kommunestyret vedtar at utredningen av ulike alternativer til framtidig permanent legevakt for kommunen fortsetter som planlagt.

6 SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 14/14 Behandling: Helse- og omsorgssjefen orienterte. Innstillingen vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer (Melkevik og Lande). Vedtak: Kommunestyret vedtar at Karmøy legevakt utvides midlertidig til en felles legevakt for hele kommunen inntil en permanent løsning for legevaktordningen for kommunen er på plass. Kommunestyret vedtar at utredningen av ulike alternativer til framtidig permanent legevakt for kommunen fortsetter som planlagt.

7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 12/3535 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret MIDLERTIDIG LEGEVAKTORDNING FOR KARMØY KOMMUNE Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar å utvide Karmøy legevakt til en felles midlertidig legevakt for hele kommunen.

8 SAKSFRAMSTILLING 1. Fakta/Saksopplysninger: 1.1 Bakgrunn Saken er en tilleggsutredning til sak 12/3535 og «Opprettelse av ny midlertidig kommunal legevakt for Karmøy kommune» og må sees i sammenheng med denne. Saken ble behandlet i kmst og utsatt med følgende vedtak: «Kommunestyret vedtar å fortsette dialogen med Haugesund kommune om fortsatt kjøp av legevakttjenester for våre innbyggere bosatt på fastlandssiden og på nordre del av Karmøy. Kommunestyret har merket seg at Haugesund kommune i siste samtaler med ordføreren har vært villige til å gi Karmøy et legevaktsamarbeid på de samme premissene som gjaldt før Haugesund kommune sa opp samarbeidsavtalen. Kommunestyret har også merket seg at Haugesund kommune nå vil kunne gi oss et pristilbud på legevakttjenesten som ikke er mindre gunstig enn i løpende avtale. Vi er gjort kjent med at prisen på tjenesten muligens vil kunne reduseres ytterligere når Haugesund får oversikt over hvilke andre kommuner som er interessert i midlertidig å kjøpe legevakttjenester fra dem, frem til en ny og permanent interkommunal legevakttjeneste er etablert. Etter som Haugesund også nå har vært villig til å utsette oppsigelsesfristen for den avtalen som nå løper, med flere måneder, har Karmøy kommunestyre stadig muligheten til å vedta at Karmøy legevakt i Åkrehamn kan utvides midlertidig til en felles legevakt for hele kommunen, slik Rådmannen har foreslått, dersom forhandlingene med Haugesund mot formodning skulle bli brutt. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken etter at forhandlingene med Haugesund er sluttført.» 1.2 Forespørsel Ut fra vedtaket ovenfor ble det gjort en henvendelse til Haugesund kommune. Det ble gjort forespørsel om et tjenestetilbud tilsvarende dagens legevaktavtale. Det ble også bedt om tilbud på de enkelte elementene; legevakt for nord-karmøy og fastlandssiden, daglegevakt, Nødnett, beredskap for øyeblikkelig hjelp døgnopphold, samt et total tilbud for alle tjenestetilbud. Se vedlegg. Det ble den mottatt tilbud fra Haugesund kommune om en samarbeidsavtale for en midlertidig interkommunal legevakt. For flere av elementene i tilbudsbrevet ble det innhentet utfyllende informasjon. Svarbrev og forslag til avtale er vedlagt, samt mail vedrørende utfyllende informasjon. 1.3 Forslag fra Haugesund kommune til samarbeidsavtale og innhold Haugesund kommune har besvart Karmøy kommunes spørsmål 1 og 6 i henvendelsen og gitt et helhetlig tilbud tilsvarende en utvidelse av dagens legevaktavtale. For beredskap for øyeblikkelig hjelp døgnopphold er det gitt et eksplisitt tilbud. Det er ikke gitt tilbud på enkelttjenestetilbud

9 slik som forespurt. Dette begrunnes i tilbudsbrevet med at det er vanskelig å kostnadsberegne hvert enkeltelement. Ved ytterligere forespørsel om legevakttilbud til nord-karmøy og fastlandssiden uten daglegevakt og Nødnett for sør og midt Karmøy (spørsmål 2) gis det følgende svar: «Karmøy kommune ba om syv ulike priser i sin forespørsel. Haugesund kommune har etter beste evne prøvd å lage en modell hvor vi mener at de fleste ønsker og behov er ivaretatt. Vi har mottatt innspill og ønsker fra fem kommuner. Det er vanskelig å kostnadsberegne alle mulige sammensetninger av tilbud, en sentral faktor vil være antall kommuner som ønsker de enkelte tilbud.» Forslaget til samarbeidsavtale inneholder: Legevakt, dag, kveld, natt (inkl utrykning og besvarelse av legevakttelefon) for nord- Karmøy og fastlandssiden av Karmøy. Dagtid Haugesund legevakt dekker samme distrikt som over, og innbyggere i hele kommunen har tilbud om legevakttjenester fra Haugesund legevakt. Det presiseres at utrykning og sykebesøk sør for Bøkrossen er unntatt. Det forutsettes at lege ved sør- Karmøy legevaktdistrikt er i beredskap for utrykning og kan reise i sykebesøk. Nødnett besvares av Haugesund legevakt. I dette ligger det at Haugesund legevakt håndterer legevaktstelefon / Nødnett for hele kommunen, 24 timer i døgnet. Henvendelser videreformidles på lik linje med tjenesten som for tiden kjøpes fra Helse Fonna/AMK på natt. Karmøy kommune kan ha et direktenummer til Karmøy legevakt når det er bemanning til det. Totalkostnad i legevakttilbudet 6,118 mill kr. Dette er en videreføring, samt en utvidelse av dagens legevaktavtale og derfor ikke en identisk legevaktavtale med tidligere. Utvidelsen består i besvarelse av Nødnett for hele kommunen hele døgnet. I tillegg gir Haugesund kommune et eksplisitt tilbud om beredskap for øyeblikkelig hjelp døgnopphold ved Norheim bu og behandlingsheim (punkt 6). Haugesund kommune gir tilbud om beredskap for øyeblikkelig hjelp sengene ved Norheim bu og behandlingsheim som en tilleggstjeneste. Dette vil være en tilleggsordning med legene i legevakten gjennom egen særavtale som er under forhandling med legeforeningen i Haugesund. Kostnad for tjenesten er basert på foreløpige forhandlinger med legeforeningen, er estimert til 0, 5 mill kr og vil bli regulert ut fra faktisk kostnad. 1.4 Hva samarbeidsavtalen ikke inneholder, samt problematiske områder: Tilbudet fra Haugesund kommune omfatter ikke utrykning på dagtid sør for Bøkrossen og nattlegevakt. Avtalen omfatter besvarelse av nødnett /og legevakttelefon hele døgnet inkl ettermiddag og helg.

10 Dette inkluderer ikke administrering av legevaktsentral med råd og veiledning av pasienter, vurdering av hastegrad, samt administrering av henvendelser til lege Utrykning på dagtid for sør og midt Karmøy. Forslaget til avtalen fra Haugesund kommune forutsetter at lege på sør-karmøy er i beredskap for utrykning og sykebesøk. Dette er i tråd med medisinsk faglige krav i lovverket for legetjenesten i kommunen. Kommunen har ikke hatt en avtale om dette tidligere og må derfor sørge for å innfri dette kravet. En slik avtale kan inngås med leger / legekontor i hvert distrikt om den ikke blir dekket av legevakten. Dette er ikke en faglig anbefalt løsning, hverken lokalt eller sentralt, og vil ikke gi helhetlig håndtering av legevakthenvendelsene for kommunen. Kostnaden til en slik avtale beløper seg på omlag kr årlig. Alternativet er å ha en lege tilknyttet daglegevakt hvor funksjonen dagberedskap er inkludert. Nettokostnadene for denne ordningen er kr Nødnett. Legevakttelefon besvares i dag av Helse Fonna/AMK på natt og Haugesund legevakt på dag. Nødnett innføres medio Innføring av Nødnett nødvendiggjør en bevisst holdning til tydeliggjøring av ansvaret for henvendelser til legevakten. Nødnett/besvaring av legevakttelefon henger sammen og kan ikke splittes etter innføring av Nødnett i følge prosjektleder for Nødnett i Helsedirektoratet. Legges besvaring av Nødnett til Haugesund legevakt hele døgnet betyr det og at betjening og administrering av legevaktsentralen bør legges til Haugesund. En betjening av legevaktsentral omfatter i tillegg til besvarelse av Nødnett og legevakttelefon en sykepleiefaglig vurdering av henvendelsene, bruk av hastegradskriterier, råd og veiledning. Dette betyr at legevaktsentralen i prinsippet er nedlagt. Tilbudet fra Haugesund omfatter ikke en betjening av legevaktsentralen kun en videreformidling av alle henvendelser. Dette betyr en dobbelkontakt/vurdering for å få hjelp av lege på Karmøy legevakt. Kostnad med etablering av Nødnett/besvaring av legevaktstelefon sør for Bøkrossen beløper seg på omlag 1,9 mill Nattlegvakt / Rekruttering av leger Kommunen har fortsatt utfordringer med å rekruttere fastleger. Til 3 legehjemler utlyst i 2014 er det kun 2 søkere. Betingelser og organisering av legevaktarbeid har stor betydning for og sammenheng med rekruttering av fastleger. Innføring av nattbetaling for leger medfører økt trygghet for innbyggerne, økt pasientsikkerhet og trolig et viktig rekrutteringstiltak. I samarbeidsavtalen stilles det krav om at Norheimlegene deltar i legevaktbemanning i Haugesund. Rekrutteringsvanskene tilsier at disse legene trengs på vaktlistene til Karmøy legevakt. 2 Vurdering og alternativer Ved oppsigelse av legevaktavtalen ble det gjort en utredning av en ny midlertidig felles legevakt for hele Karmøy. Det vil være naturlig å vurdere mottatt forslag til samarbeidsavtale opp mot forslag til utvidelse av dagens Karmøy legevakt, jfr sak 12/3535.

11 2.1 Oppsigelse av legevaktavtalen - evaluering av dagens tjenestetilbud Ved oppsigelse av legevaktavtalen med Haugesund var det viktig å gjøre en grundig evaluering av dagens situasjon og hvordan kommunen løser de krav det stilles til legevaktarbeid og beredskap i kommunen. Dagens krav til utrykning på dagtid har ikke vært godt nok ivaretatt av kommunen ved at det ikke har vært en organisert ordning for utrykning på dagtid sør for Bøkrossen. I tillegg har arbeidsforhold for legene på natt vært omtalt i budsjett de siste år uten at det er funnet midler til å prioritere dette tiltaket. Dagens ordning med en todelt legevakt ble behandlet i saken om framtidens omsorgstjenester og ikke anbefalt videreført både av økonomiske og forsvarlighetsvurderinger og ulikhet i tjenestetilbud til befolkningen. Dette er grunnlaget for den pågående utredningen av en interkommunal legevakt. Ved å inngå en avtale om interkommunal legevakt der flere kommuner deltar er det mulig at det kan skapes usikkerhet i utredningsarbeidet samt kommunenes vedtak om lokasjoner for en framtidig interkommunal legevakt. 2.2 Delt legevaktordning for Karmøy kommune Medisinsk faglig rådgiver, samt sykepleiefaglig ledelse ved Karmøy legevakt anbefaler ikke forslag til samarbeidsavtale med Haugesund kommune. Det kan derimot faglig forsvares å videreføre en delt løsning der alle legevakttjenester sør for Bøkrossen håndteres av Karmøy legevakt. Dette vil innebære en totaldeling av legevakttilbudet ved Bøkrossen. Den todelte legevakten for Karmøy kommune vil dermed kunne se slik ut; Haugesund kommune har ansvar for alle legevakttjenester for nord-karmøy og fastlandssiden og beredskap for Øyeblikkelig hjelp plasser. Karmøy kommune har ansvar for alle legevakttjenester for innbyggere på sør og midt-karmøy. Denne delte legevaktordning vil gi tydelig definert ansvarsforhold både geografisk og oppgavemessig noe som er svært viktig i beredskapssammenheng. Dette innebærer at Karmøy legevakt opprustes til å håndtere legevakthenvendelser hele døgnet og til å gi tilsvarende tjenester som det gis ved Haugesund legevakt. I dagens legevaktavtale har Haugesund legevakt et fullverdig legevakttilbud til Karmøys befolkning nord for Bøkrossen. Sør for Bøkrossen har ikke Karmøy kommune et fullverdig tilbud til innbyggerne. Haugesund kommune yter daglegevakt uten utrykningsansvar og Karmøy har ikke et organisert tjenestetilbud for utrykning på dagtid. Om natten har Karmøy i dag avtale med AMK om besvaring av legevakttelefon. Avtalen med AMK er oppsagt og ønskes ikke videreført av Helse Fonna. Dersom Haugesund kommune overtar AMK sin dekning på natt av legevakttelefon for hele Karmøy vil det være en oppsplitting av ansvar for henvendelser til legevakten. Medisinsk faglig rådgiver for legevakten fraråder at Haugesund legevakt betjener Karmøy legevakt. Han mener videre at det bør være sykepleierbemanning på Karmøy legevakt som besvarer egen telefon og Nødnett hele døgnet. I dagens kommunale legevakt har vi lege i beredskap uten fysisk tilstedeplikt på Karmøy legevakt. Innføring av lege med tilstedeplikt, med nattbetaling, vil gi en kvalitetsheving og økt trygghet for innbyggerne.

12 Haugesund kommune har ikke gitt en pris på legevakt for nord-karmøy og fastlandssiden uten daglegevakt på sør og midt Karmøy og uten Nødnett. Karmøys primære behov er utelukkende legevakttjenester for nord-karmøy og fastlandssiden. De andre kommunene som har fått et tilbud fra Haugesund kommune kan ikke sammenlignes med Karmøy, da de er mindre kommuner uten egen legevaktsentral slik som Karmøy har i dag. Ut fra beregningsgrunnlaget i avtalen er en forholdsmessig stor andel av avtalen knyttet til daglegevakt og Nødnett. Med forslaget til samarbeidsavtale betyr det at vi får tilbud på kjøp av tjenester som det medisinsk faglig sterkt anbefales å ha ansvar for i kommunen. 2.3 Felles midlertidig legevakt for Karmøy Alternativet til en fortsatt delt legevaktordning for Karmøy kommune er å utvide eksisterende Karmøy legevakt til en legevakt for hele kommunen som en midlertidig ordning. Det vises til utredning i den utsatte legevaktsaken, sak 12/3535. For dagens kostnader til legevakt, legevakttelefon og beredskap Øh plasser kan Karmøy legevakt rustes opp til en fullverdig døgnbemannet legevakt for alle innbyggere i Karmøy. Samlet sett vil dette gi et styrket legevakttilbud til hele befolkningen. Legevakttilbudet vil da omfatte døgnkontinuerlig håndtering av legevaktsentralen (med legevakttelefon og Nødnett), integrert beredskap for ØH plasser, daglegevakt og bemanning med lege og sykepleier på natt. Det ble i desember 2013 gjort en henvendelse fra Karmøy kommune til Haugesund kommune om et samarbeid om å opprette en felles beredskapsordning for ØH plassene. Haugesund kommune ønsket ikke da å opprette en egen beredskapsordning. Karmøy kommune har nå inngått en egen midlertidig avtale med legeforeningen om beredskap for ØH plassene. Målet for Karmøy kommune var å oppruste legevakten slik at ordningen kunne integreres i legevakten. Dersom det er behov for en egen egen separat beredskapsordning for ØH plassene og Haugesund kommune fortsatt ønsker det, kan det opprettes en felles ordning for dette uavhengig av en ny legevaktavtale. 2.6 Økonomi Alternativ 1: En delt legevaktløsning for Karmøy kommune ved at: - Haugesund kommune har ansvar for alle legevakttjenester for nord-karmøy og fastlandssiden og beredskap for Øyeblikkelig hjelp plasser. - Karmøy kommune har ansvar for alle legevakttjenester for innbyggere på sør og midt-karmøy. Kostnad forslag til samarbeidsavtale med Haugesund kommune for nord-karmøy og fastlandssiden Kostnad beredskap øyeblikkelig hjelp døgnopphold med Haugesund kommune + Kostnader for dagens Karmøy legevakt og nødvendig oppgradering: Dagens driftsutgifter ved Karmøy legevakt = 4,7 mill Daglegevakt inkl utrykning på dagtid = 1,3 mill Nattbemanning med lege = 1,6 mill Sykepleier natt (Nødnett/telefon og LV sentral) = 1,3 mill 6,118 mill 0,5 mill 9, mill

13 Totale kostnader for en fullverdig delt legevaktløsning : Ved dette alternativet kommer ikke utbyggingskostnad på Karmøy legevakt på 1,450 mill. 15,5 mill Alternativ 2: En felles legevakt for hele Karmøy. Kostnader for en felles legevakt for hele Karmøy, beskrevet i legevaktsaken I tillegg beregnes en andel av budsjett for ØH plasser til beredskap Totale kostnader for legevakt 10,7 mill 0,5 mill 11,2 mill Dette inkluderer daglegevakt, nattlegevakt, bemanning med lege, håndtering av nødnett/legvakttelefon /legevaktsentral hele døgnet. Utbyggingskostnader på 1, 450 mill kommer i tillegg. Driftsmessig medfører en delt legevakt merkostnad for Karmøy kommune på 4,3 mill årlig. 2.4 Ulemper med en delt legevaktløsning for Karmøy Ved,videreføring av dagens legevaktavtale for innbyggerne nord for Bøkrossen, forutsettes det at en må opprette dagberedskap og besvarelse av legevaktstelefon inkludert Nødnett ved Karmøy legevakt. Kostnadene med ordningen vil være uforholdsmessig høy uten at tilbudet blir kvalitetsmessig høyere enn ved en felles legevakt. Med en todelt løsning vil kostnaden pr innbygger bli ca 357 kr. For en felles oppgradert legevakt for hele kommunen blir kostnaden kr 254 kr. Ved en delt løsning er det viktig å få et tydelig avgrenset ansvarsområde. Dette innebærer at vi får en tydelig ansvarfordeling mellom Haugesund og Karmøy legevakt både geografisk og faglig. Bakgrunnen for dette er av beredskapsmessig årsak, da et delt ansvarsforhold i løpet av døgnet er faglig uheldig, samt at Haugesund kommune ikke kan påta seg ansvaret for utrykning på dagtid sør for Bøkrossen. Tilbudet til Karmøy kommune om samarbeidsavtale for midlertidig interkommunal legevakt omfatter også daglegevakt for alle innbyggere i Karmøy kommune og besvarelse av Nødnett hele døgnet for hele Karmøy. For å kunne gi innbyggerne på nord-karmøy og fastlandsiden et tilfredsstillende tjenestetilbud er det tilstrekkelig med kjøp av legevakttjenester. Haugesund kommune har ikke ønsket å gi tilbud på utelukkende legevakttjenester for nord -Karmøy og fastlandssiden som forespurt. Karmøy kommune har fått tilbud om å betale 35, 62 % av utgiftene (kr mill kr) til en ny midlertidig legevakt i Haugesund. Det er gjort omregninger der alle tjenestetilbud er omgjort og definert til innbygger. Nord-Karmøy og fastlandssiden har innbyggere og dette utgjør 14% av det totale innbyggertallet ( innbyggere) i Haugesund kommunes utregningsgrunnlag. Dersom Karmøy skulle betale andel av et legevakttilbud for innbyggere vil dette utgjøre omlag 2,5 mill kr. For daglegevakt uten utrykning og betjening av Nødnett er våre beregninger at tilbudet koster oss 3,6 mill kr. Daglegevakt og betjening av Nødnett for resten av kommunen blir faglig frarådet, samtidig som det er et vesentlig fordyrende element i samarbeidsavtalen.

14 2.5 Fordeler med en felles legevakt for Karmøy En felles legevakt for hele Karmøy medfører ulemper i form av lengre avstand til legevakt for nord-karmøy og fastlandssiden. Avstanden er ikke faglig uforsvarlig og innbyggerne vil få et like godt faglig tilbud på Karmøy legevakt. Ved dagens legevaktavtale har innbyggerne på sør og midt Karmøy et daglegevakttilbud i Haugesund. Det har ikke vært reaksjoner på at dette er en for lang avstand fra befolkningen. En felles legevakt for hele Karmøy føre til at innbyggerne i Karmøy kommune totalt sett vil få et vesentlig bedre tilbud enn den gamle ordningen. Dette oppnås med ny samlet legevakt på Åkra: Dobbel legedekning i kjernetida (18-23) og tilsyn av pasienter på ØH-plasser. Daglegevakt. En felles daglegevakt for Karmøy kan "ta unna" det som fastlegene ikke klarer, pluss ivareta alle som oppholder seg midlertidig i kommunen som ikke har fastlege (turister, arbeidere osv). Akuttberedskap på dagtid ivaretas på en forsvarlig måte ut fra dagens lovkrav. Bemannet legevakt natt gir en robust ordning og kvalitetsheving på natt med lege som er tilstede på legevakt, sammen med sykepleier. Bedre pasientsikkerhet ved at den samme legevaktsentral håndterer henvendelsene hele døgnet. Styrket rekruttering av fastleger og legevaktleger i hele kommunen. Ved å innføre bemannet nattlegevakt vil det være like arbeids- og lønnsbetingelser for nabokommunene Haugesund og Karmøy. 3 Rådmannens kommentarer I dag har innbyggerne i Karmøy kommune ikke et likeverdig legevakt tilbud. Med en felles legevakt for alle innbyggerne i hele kommunen vil vi få heldøgns åpent tilbud, som innbefatter dag, kveld, natt, helg og høytid og heldøgns betjening av Nødnett og legevakttelefonen. Den midlertidige legevakten vil ha lege på dagtid, lege med tilstedeplikt på natt og i tillegg vil en ha døgnkontinuerlig sykepleierbemanning. Den samlede befolkningen i Karmøy kommune vil få et styrket fagmiljø innen akuttmedisinske område i kommunen, et kvalitativt bedre tjenestetilbud og bedre tilgjengelighet hele døgnet. Ulempen er at innbyggere får lengre kjøretid. Fra medisinsk faglig ståsted er imidlertid dette faglig forsvarlig. Med en utvidet felles legevakt vil en dermed få en kvalitetheving og et bedre totaltilbud i hele kommunen med dagens ressursbruk. Ved en fortsatt delt legevaktløsning for kommunen anbefales det et tydelig definert ansvars og oppgaveskille ved Bøkrossen slik at Karmøy kommune har ansvar for alle legevakttjeneste og beredskap sør for Bøkrossen. Haugesund legevakt vil tilsvarende ha ansvar nord for Bøkrossen. Haugesund kommune har ikke villet gi et pristilbud på denne tjenesten. Haugesund kommune har økt den tidligere avtalen med å innlemme Nødnett betjening på natt i avtalen noe som vil gi en splittet håndtering av henvendelser i løpet av døgnet for Karmøy. Ved å inngå en ny samarbeidsavtale vil en derfor få tjenester for sør og midt Karmøy med på kjøpet som er faglig

15 frarådet. I den foreslåtte avtalen skal Karmøy kommune dekke over 1/3 av kostnadene i et midlertidig legevaktsamarbeid. Dette vil gi en svært høy kostnad for å dekke kjernetilbudet i avtalen som er legevakttjenester til innbyggere. En delt legevaktløsning med en nødvendig oppgradering av Karmøy legevakt vil dermed bli 4,3 mill kr dyrere enn en felles legevakt for hele Karmøy. 4 Rådmannens konklusjon Basert på faglige vurderinger og økonomiske konsekvenser anbefaler rådmannen at Karmøy legevakt utvides til å dekke hele Karmøy. Dette vil gi en robust og faglig forsvarlig legevakt som gir likeverdige legevakttjenester for alle innbyggerne i hele kommunen. Dersom det velges en delt legevaktløsning for Karmøy kommune anbefales det at Karmøy legevakt opprustes til en fullverdig legevakt for sør og midt Karmøy. Økte kostnadene til dette vil være 4,3 mill kr og er ikke medtatt i rådmannens budsjettforslag. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: 1. Sak 12/3535 Opprettelse av en midlertidig legevakt for Karmøy kommuene 2. Forespørsel om legevakttilbud fra Haugesund kommune, mail 3. Tilbud om legevaktsamarbeid og forslag til avtale 4. Mailkorrespondanse for utfyllende informasjon

16 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 12/3535 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar at Karmøy legevakt utvides midlertidig til en felles legevakt for hele kommunen inntil en permanent løsning for legevaktordningen for kommunen er på plass. Kommunestyret vedtar at utredningen av ulike alternativer til framtidig permanent legevakt for kommunen fortsetter som planlagt.

17 1. Bakgrunn for saken: Karmøy kommune har avtale med Haugesund kommune om legevakttjenester for innbyggerne på nord - Karmøy (nord for Bøkrossen) inkludert fastlandssiden. Haugesund kommune sa opp denne avtalen. Oppsigelsestiden er 1 år. Dette betyr at Karmøy kommune må ha på plass legevakt for nord-karmøy fra 1. april Status: 2.1 Nærmere beskrivelse av dagens legevaktordning. Karmøy kommune har avtale med Haugesund kommune om legevakttjenester for innbyggerne på nord Karmøy, totalt ca innbyggere (heretter kalt legevaktavtalen). Dette inkluderer også at Haugesund legevakt besvarer legevakttelefonen dag og kveld. Kommunen drifter Karmøy legevakt som tilbyr tjenester for befolkningen på sør og midt Karmøy (sør for Bøkrossen), totalt ca innbyggere. Karmøy legevakt er betjent med sykepleiere på ettermiddag og helg/høytid og besvarer legevakttelefonen direkte. Karmøy kommune har avtale med AMK om besvarelse av legevakttelefonen på natt. Legevaktlegen har beredskapsvakt hele vakttiden og har ikke tilstedeplikt på legevakten. 2.2 Daglegevakt/Øyeblikkelig hjelp og utrykning på dagtid: Legevaktavtalen omfatter også daglegevakt for hele Karmøy sin befolkning. Imidlertid utfører ikke Haugesund legevakt utrykning til pasienter sør for Bøkrossen. Karmøy kommune har ikke organisert en øyeblikkelig hjelp ordning med utrykning på dagtid for befolkningen sør for Bøkrossen. Fastlegene er pliktig å ta mot øyeblikkelig hjelp pasienter på dagtid i sin åpningstid. De er pliktig å ta imot og vurdere alle ØH-pasienter som oppsøker dem, men er kun pliktig å tilby behandling til egne listepasienter. Kommunen har ansvar for at innbyggere utenfor fastlegeordningen og tilreisende (eksempelvis arbeidsinnvandrere og turister) får en legetjeneste. 2.3 Utredning av framtidens legevaktordning I framtidens omsorgstjeneste (vedtatt i kommunestyret ) ble den todelte legevaktordningen i Karmøy vurdert å ikke være framtidsrettet når det gjelder forsvarlighet og kostnadsvurderinger. I kommunestyret ble det vedtatt å utrede 3 alternativer for framtidig legevakt i Karmøy. Interkommunal legevakt lokalisert i aksen Norheim Raglamyr området Kommunal legevakt lokalisert sentralt på Karmøys øyside. En kombinasjonsløsning med interkommunal legevakt og fortsatt drift i Åkrehamn. Utredningsarbeidet er godt i gang og forventes ferdigstilt i løpet av Det vil legges fram en politisk sak våren 2015 om framtidig legevaktordning for Karmøy kommune. I tillegg utreder Haugesund kommune en interkommunal legevakt. Karmøy kommune har takket nei til å delta i denne utredningen på bakgrunn av mulig lokalisering i dagens legevaktlokaler i Karmsundgaten. 3. Aktuelt:

18 Etter oppsigelsen av legevaktavtalen er det gjort en administrativ utredning av mulige løsninger for å etablere et legevakttilbud for nord-karmøy. Mulige løsninger er drøftet og utredet med en bred sammensetning av fagpersoner legevakten, legetjenesten, teknisk etat/ eiendomsavdelingen, legeforeningen, sykepleieforbundet samt administrasjonen i helse- og omsorgsetaten. På grunnlag av utredningsarbeidet som pågår er det aktuelt å utrede en midlertidig legevaktløsning for Karmøy kommune. En ny permanent legevakt for hele kommunen kan tidligst være på plass om 2 år, dette vil derfor være perspektivet for en midlertidig legevaktløsning. 3.1 Alternative løsninger og lokasjoner: Det er vurdert ulike alternativer, lokasjoner og praktiske forhold for å få til en midlertidig ny legevakt for hele kommunen. Av alternativer som er vurdert er en todelt løsning der det opprettes et eget tilbud for nord-karmøy, en ny midlertidig felles legevakt for hele kommunen med ulike lokasjoner, samt muligheten for revidering av legevaktavtalen. Egen legevaktordning for fastlandssiden og nord-karmøy Opprettelse av et eget legevakttilbud på Norheim for nord- Karmøy vil medføre en oppretting av en todelt kommunal legevaktordning og vil være uhensiktsmessig av mange grunner. Først og fremst er det frarådet av faglige grunner da det fører til splitting av kompetansen og bidrar til små fagmiljøer. Det vil være vanskelig i forhold til bemanning av leger og gi økt vaktbelastning. Det vil gi dårlige arbeidstidsordninger for både leger og sykepleiere og føre til en splitting av ressursene. Totalt sett vil dette medføre økte driftsutgifter og en faglig sårbar legevakt. Etablere ny midlertidig felles legevakt på Norheim eller Bygnes. Opprettelse av en midlertidig felles kommunal legevakt på Bygnes eller Norheim vurderes til å være vanskelig grunnet at det er snakk om en midlertidig plassering frem til en endelig avgjørelse om legevakt for hele kommunen blir besluttet våren 2015 (kommunal eller interkommunal). En oppbygging av et ny kommunal legevakt på Norheim eller Bygnes krever planlegging og bygging av nye egnede lokaler noe som vil være krevende på så kort tid. Revidering av avtalen med Haugesund kommune Det er gjort en formell henvendelse til Haugesund kommune om mulighet for en revidering og forlenging av nåværende legevaktavtale. Haugesund kommune ved administrasjonen besvarer henvendelsen med: Som nevnt har Haugesund kommune en arbeidsgruppe hvor vi utreder en interkommunal legevakt med Sveio, Utsira, Tysvær og Bokn kommune, og det vil derfor være vanskelig for oss å kunne gi en pris på en eventuell forlengelse av avtalen på det nåværende tidspunkt. Haugesund kommune må derfor stå ved oppsigelsen som allerede har startet å løpe oppsigelsestiden. Haugesund kommune vil kunne vurdere et tidsbegrenset samarbeid i en interkommunal legevakt i en periode på minimum 3 år. Vi vil også komme til å tilby dette til de andre kommunene som deltar i prosessen. Ber om en tilbakemelding på om dette er en løsning som kan være aktuell for Karmøy kommune. Rådmannen i Karmøy ga følgende tilbakemelding: Karmøy kommune beklager at vi ikke klarte å finne fram til en løsning på en forlengelse av nåværende legevaktavtale. Karmøy kommune kan ikke nå vurdere å knytte seg til en (ny) interkommunal legevakt når vi selv

19 utreder ulike alternativer - deriblant en interkommunal legevakt. Karmøy kommune forholder seg dermed til oppsigelsen fra Haugesund kommune som har utløp Utvidelse av Karmøy legevakt på Åkra. En utvidelse av nåværende Karmøy legevakt til døgnbemannet legevakt for hele kommunen vil medføre et begrenset behov for utvidelse av lokalene og døgnbemanning. Karmøy legevakt er samlokalisert med ambulansen noe som anses som svært positivt for samhandling og opprettholdelse av et kvalitativt godt tilbud. Karmøy har i dag en svært god faglig og organisatorisk drift som det er praktisk mulig å utvide. Ved å estimere en utvidelse av befolkningsgrunnlaget for legevakten til innbyggere vil medføre gjennomsnittlig 16 flere henvendelse pr døgn der om lag halvparten trenger oppmøte med legekonsultasjon. Dette alternativet ble derfor tidlig i utredningen sett på som det mest hensiktsmessige, faglig anbefalte og ressursmessig beste alternativet. 3.2 Beskrivelse av en midlertidig kommunal legevakt En felles legevakt for hele kommunen med et befolkningsgrunnlag på innbyggere bør organiseres som et heldøgns åpent tilbud. Den bør omfatte tilbud på dag, kveld, natt, helg og høytid og ha heldøgns betjening av legevakttelefonen. Legevakten bør organiseres slik at lege har tilstedeplikt på natt og ha døgnkontinuerlig sykepleierbemanning. Begrunnelsene for dette er først og fremst faglig forankret der en større felles legevakt gir mulighet for å utvikle et styrket fagmiljø innen akuttmedisinsk område i kommunen og mulighet for å gi et kvalitativt bedre tjenestetilbud og bedre tilgjengelighet til hele befolkningen hele døgnet. I tillegg vil det bedre rekruttering av leger, gi bedre arbeidsbetingelser for sykepleiere, økt sikkerhet for legevaktpersonell og mulighet for å møte andre utfordringer innen området i nær framtid. 3.3 Andre utfordringer kommunen står overfor: Øyeblikkelig hjelp og utrykning på dagtid Fastlegene har ansvar for at pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid inkludert utrykning ved behov innenfor åpningstiden. Fastlegene er pliktig til å ha åpent 28 timer i uken. I praksis har de fleste legesentre åpent mellom kl Det kan være hull i fastlegenes åpningstid i forbindelse med ferie og fravær, samt utenfor åpningstid. AMK har gitt tilbakemelding til Karmøy kommune om at det enkelte ganger oppleves tilfeldig om en pasient får hjelp ved alvorlig akutt oppstått sykdom og at kommunen bør organisere øyeblikkelig hjelp og utrykning på dagtid. I følge SFS 2305, kan kommuner med inntil innbyggere organisere at en lege har ansvar for øyeblikkelig hjelp/nødnett på dagtid. I større kommuner er det mer naturlig å se på muligheten for en egen daglegevakt som også ivaretar disse oppgavene. Legevaktavtalen har hittil sørget for en daglegevaktordning for hele Karmøy kommune. Når legevaktavtalen er oppsagt bør det etableres en daglegevakt i Karmøy som også ivaretar øyeblikkelig utrykning på dagtid for hele kommunen og sikrer befolkningen nødvendig legetjeneste ved akutte situasjoner på dagtid. Nødnett, legevakttelefon og legevaktsentral Kommunen er pliktig å ha ett telefonnummer til legevakten som besvares hele døgnet. I dag settes telefonen over til Haugesund kommune på dagtid, der også innbyggerne får tilbud om legevakttjenester. Om natten besvarer AMK telefonen og kontakter legevaktlegen som er i

20 beredskap i Karmøy. Kommunen er også pliktig til å organisere, sørge for opplæring og håndtere det nye Nødnettet når det innføres i løpet av Kommunens øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunen er i gang med planlegging av avdeling for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud ved Norheim bu- og behandlingsheim. Tilbudet må sees i sammenheng med organisering av legevakten for å få tilbudet i drift. Tilbudet har egen tilsynslegeordning på dagtid. Om kvelden og natten er det avklart (i følge Rapport fra Den norske legeforening og KS, mai 2014) at det er legevakten som har ansvar for tilbudet under forutsetning av at det er tilstrekkelig bemanning ved legevakten. Medisinsk faglig lege ved legevakten og representant for legeforeningen vurderer at ved en samlet legevakttjeneste for hele kommunen på Åkra og ved å bemanne legevakten med en ekstra kjørelege /bakvakt om ettermiddagen kan legevakten ha beredskap for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud på Norheim BBH på ettermiddag, kveld, helg og natt. Dette er da en forsvarlig responstid for utrykning og innenfor tidsrammen som flere kommuner nytter som anbefalt responstid (30 min). Tilstedeplikt for leger på natt og like lønnsbetingelser for leger. Karmøy kommune har en legevaktbemanning for leger som er basert på en beredskapsordning hele døgnet. Beredskapsgodtgjøringen er lav (kr 58,-, pr time på ordinære hverdager) og klassifiseres ut fra gjennomsnittlig pasientantall pr døgn. Inntekten for å kjøre legevakt baseres på refusjon fra Helfo (Folketrygden) og pasientegenandeler. Inntjening på legevakt øker derfor på grunnlag av stor pasienttilstrømning. På natt vil inntjening for legene ved Karmøy legevakt være lav på grunn av lav pasientbehov. Haugesund kommune har fast timelønn for sine vaktleger på natt. Trygderefusjoner og egenandeler tilfaller da kommunen. Legene i Karmøy opplever dette som en urimelig ulikhet i lønnsvilkårene for legevakt mellom de to kommunene. Dette er tatt opp av Karmøylegene en rekke ganger. Det hevdes også at ulike betingelser kan ha betydning for rekruttering av leger og legevaktleger til kommunen. Ved ordinær beredskapsgodtgjøring kan det ikke kreves at legene er tilgjengelig på legevakten. Ved fast timelønn har legen plikt til å være tilgjengelig på legevakten. 3.4 Faglig forsvarlig tilbud Ved å legge legevakttilbudet for nord-karmøy og fastlandets befolkning til Karmøy legevakt i Åkrehamn vil dette gi en lengre avstand for denne delen av befolkningen. Oversikt over avstander viser at det vil bli 8-20 min lengre kjøretid for nord-karmøy og fastlandssiden å komme seg til legevakten. Med T-forbindelsen er det to veier å kjøre til Åkra noe som er positivt når det gjelder tilgjenglighet og reisetid. Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har i forslag til nasjonal plan for legevakt (2009) sagt følgende om avstander: Nklm vil som eit utgangspunkt tilrå at dersom 8-10 tusen innbyggarar bur geografisk samla i ein reiseavstand på meir enn 40 minuttar køyretid frå legevaktstasjonen, bør ein ha bakvaktordning. For 4-5 tusen innbyggarar kan grensa kanskje vere 60 minuttar, men med lokale vurderingar og tilpassingar etter risiko-analyse. Ingen innbyggere i Karmøy har reiseavstand til legevakt på over 40 minutter (Kolnes/Skre har lengst avstand med ca 33 minutter). Avstander:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1521-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: LEGEBEREDSKAP NATT Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 25.08.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261. Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261. Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Forslag

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 31.05.2016 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 31.05.2016 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 31.05.2016 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for legetjeneste. Oppfølging Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2007/10053 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 119/14 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partiene

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Rådmannsmøte Østre Agder

Rådmannsmøte Østre Agder Rådmannsmøte Østre Agder Arendal 25. august 2014 Rune Holbæk og Svein Lyngroth Agenda for rådmannsmøte 25.august 1) Innledning ved leder av rådmannsforum ved Pål Frydenberg 2) Utredning av Arendal interkommunale

Detaljer

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER) Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/14 13/786 NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Avtaleverk utvalgte tema

Avtaleverk utvalgte tema Avtaleverk utvalgte tema Tillitsvalgtkurs trinn II 20. november 2013, Oslo Hanne Riise-Hanssen seksjonsjef/ advokat Hovedtema Kort oversikt og repetisjon Arbeidstid Ø-hjelp på dagtid Reguleringen av legevakt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 16/2347 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 14062016 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14062016 1 Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 11052016

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Legevakt Status og framtid

Legevakt Status og framtid Legevakt Status og framtid Legekonferansen Agder 2015 Steinar Hunskår forskingsleiar, professor Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) 2015 Etablert i 2005 av HOD på bakgrunn av Akuttmeldinga

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 09.12.2014 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.2014 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Utredningsrapport. 4 alternativer for legevakt Øvre Eiker. Med ROS-analyse (vedlegg)

Utredningsrapport. 4 alternativer for legevakt Øvre Eiker. Med ROS-analyse (vedlegg) Utredningsrapport 4 alternativer for legevakt Øvre Eiker Med ROS-analyse (vedlegg) 2015 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KONKLUSJON... 4 SAMMENDRAG... 5 NØKKELPUNKTER SOM LIGGER TIL GRUNN... 5 4 HOVEDALTERNATIVER...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å:

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200601043 : E: G21 &85 : Gudrun R Thorsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og sosial 29.01.2008 4/08 Bystyret 26.02.2008

Detaljer

Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet Byrådssak 1463 /14 Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet RIBE ESARK-03-201400157-112 Hva saken gjelder: Regjeringen har oppnevnt et utvalg med mandat å gjennomgå

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668

Saksframlegg. ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668 Saksframlegg ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet gir rådmannen

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00. Plan for legetjenesten 2008-2016

BODØ KOMMUNE. Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00. Plan for legetjenesten 2008-2016 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/5 Råd for funksjonshemmede 25.02.2008 08/5 Ruspolitisk råd 26.02.2008 08/1 Eldrerådet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/2549-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Økonomisk

Detaljer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 AMBULANSEBÅTTJENESTEN Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre tilslutter seg samhandlingsgruppas forslag til kostnadsfordeling

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 26/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE Hægebostad kommune Arkiv: G21/026/&01 Saksmappe: 2007/196-29 Sakshandsamar: Jerry Brastad Dato: 22.05.2014 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE UTVALSNR : UTVAL

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Nasjonalt legevaktregister - 2014

Nasjonalt legevaktregister - 2014 Nasjonalt legevaktregister - 2014 Gjennomføres av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Når du har startet, må du fullføre hele registreringen uten å avbryte.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Side 1 1.0

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP - SALG/REINVESTERING BEFALSBILER

SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP - SALG/REINVESTERING BEFALSBILER SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP - SALG/REINVESTERING BEFALSBILER Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 129/15 Behandling: Brannsjef Onar Walland redegjorde kort i saken.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP, SALG/REINVESTERING BEFALSBILER

SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP, SALG/REINVESTERING BEFALSBILER SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP, SALG/REINVESTERING BEFALSBILER Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 27.08.2015, saksnr. 89/15 Behandling: Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Akuttutvalgets delrapport - høringssvar

Søgne kommune. Saksframlegg. Akuttutvalgets delrapport - høringssvar Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-40870/2014 Saksbehandler: Vegard Nilsen, kommuneoverlege Dato: 16.12.2014 Saksframlegg Akuttutvalgets delrapport - høringssvar Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/15

Detaljer

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Arkivsaksnr.: 11/375-2 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning

Detaljer

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Formål med forslaget til ny legevakt Gi Saudabuen en legetjeneste preget av kvalitet. Gi en stabil legedekning i Sauda

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf.

Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf. ARENDAL KOMMUNE Legevakt Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf.: 37075806 PROTOKOLL FRA MØTET I SAMARBEIDSUTVALGET

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 1. Budsjettoppfølging

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 73/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 07/3570. Godtgjersle for daglegevakt. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 07/3570. Godtgjersle for daglegevakt. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 07/3570 Arkiv: 530 G Godtgjersle for daglegevakt Rådmannen si tilråding: Ut frå ei totalvurdering, og som tiltak for ytterlegare å stabilisere legedekninga

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

INNSTILLILNGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 19.03.2013

INNSTILLILNGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 19.03.2013 INNSTILLILNGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 19.03.2013 SAK 09/13: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NORDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.03.2013

Detaljer