ÅRSMØTE Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter"

Transkript

1 Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på

2

3 Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann Dagsorden i henhold til vedtektene: Innkalling Det innkalles til årsmøte i BFO Brann Mandag 13. mai 2013, kl i forbindelse med BFO Branns vårseminar 2013 på Park Inn Oslo Airport, Gardermoen 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll, samt to personer til tellekorps. 4. Årsberetning Regnskap med revisors beretning. 6. Fastsettelse av årskontingent for 2014, samt budsjett for Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité. 8. Valg av sted for neste årsmøte. ETTER ÅRSMØTET ER DET ÅRSMØTEMIDDAG OG SOSIALT SAMVÆR PÅ PARK INN OSLO AIRPORT CA KL Påmelding og program. Se eventuelt vår hjemmeside Vi minner om at saker som ønskes behandlet må sendes styret innen 4 uker før årsmøtet, altså 15. april. Velkommen! Dag Skansen (sign) Styreleder

4 BFO Branns Årsberetning for Årsberetning for: INNHOLD: 1 MEDLEMMER 2 2 STYRET 2 3 SEKRETARIAT 2 4 STYRETS VIRKSOMHET GENERELT STYREMØTER 3 5 AKTIVITETER/SAKER MEDLEMSINFORMASJON OG KONTAKT MED MEDLEMMER KURS OG KONFERANSER FORSKJELLIGE HØRINGER OG INNSPILL TIL POLITISK BEHANDLING 4 Uavhengig kontroll 4 Vurdering av slokkevannsforsyningen i Norge. 4 NOU Trygg hjemme EKSTERN KONTAKT 5 Samarbeidsmøte 5 Kontakt med DSB 5 Opplysningskontoret for automatiske slukkeanlegg (OFAS) 5 Mulige samarbeidspartnere 5 FNO Prosjektstyre FG brann 6 Standard for brannsikring PROSJEKTER OG AKTIVITETER 6 Brannteknisk rådgiverforum 7 6 ØKONOMI 7 7 FREMTIDEN BFO Side 1

5 BFO Branns Årsberetning for MEDLEMMER Det er god vekst i medlemsmassen. Pr d d har foreningen 88 medlemmer. Dette tallet har vært jevnt og stabilt de siste årene. Medlemsverving er en prioritert oppgave for foreningen. For kalenderåret 2012 var det 81 hovedmedlemmer og 9 kjedemedlemmer som betalte kontingent. 2 STYRET Leder : Nestleder Styremedlemmer Varamedlem: Dag Skansen, Skansen Consult AS Bjørn Tømmerbakk, Firesafe AS Hugo Haug, Omsorgsbygg Oslo KF Stefan Andersson, Høgskolen Stord/Haugesund Erik Gunnerud, Honeywell / Noralarm Arnstein Fedøy, SOVS AS, Karl Magnor Lilleland, Lilleland AS Arvid Solli, Cowi AS Jan Hantho, Haugaland Brannsikring AS Valgkomiteen for nytt styre består av: Leder: Medlem: Medlem: Vara: Bjarne Chr. Hagen Henrik Tenvik Jan Olav Haugland Jarl Tonning Foreningens regnskap revideres av BDO AS ved statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård. 3 SEKRETARIAT Tekniske Foreningers Servicekontor AS. Sekretariatet tar hånd om den daglige drift av foreningen etter retningslinjer gitt av styret. Sekretariatets adresse er: Fornebuveien 37 Postboks 73, 1325 Oslo Sekretariatsfunksjonen blir ivaretatt av Eivind Moen. 4 STYRETS VIRKSOMHET 4.1 Generelt Året har vært preget av mange prosjekter og mye aktivitet. BFO Brann har arbeidet systematisk med å bidra til å sette dagsorden og påvirke rammebetingelsene for medlemmene. Styret mener at våre aktiviteter, kurs, høringsuttalelser og utspill i media sikrer at flere og flere blir bevisst vårt arbeid for bedre brannsikkerhet i Norge BFO Side 2

6 BFO Branns Årsberetning for Styremøter Det er blitt avholdt 9 ordinære styremøter i styreåret Det er blitt brukt tid til å pleie kontakt med aktuelle offentlige myndigheter og andre organisasjoner i brannbransjen. På denne måten har styret markedsført BFO Brann i viktige miljøer. De mest sentrale sakene styret har arbeidet med er: Medlemsinformasjon og kontakt med medlemmer Kurs og konferanser Forskjellige høringer og innspill til politisk behandling Ekstern kontakt Prosjekter og aktiviteter 5 AKTIVITETER/SAKER 5.1 Medlemsinformasjon og kontakt med medlemmer Medlemsinformasjon er lagt ut på hjemmesidene Websidene blir vedlikeholdt av sekretariatet. Styret oppfordrer til innspill fra deg som medlem! Det sendes ut epost i form av BFO-nytt til alle medlemmene med litt ujevne mellomrom, for å sikre drypp med informasjon. Det sendes i tillegg ut en del aktuelle kurstilbud til medlemmene, både i regi av BFO Brann og kurs som TFS arrangerer sammen med samarbeidende foreninger. BFO Brann jobber mye med relasjonsskapende aktiviteter. Det er positiv at medlemmene støtter opp om våre arrangementer i økende grad. Det tyder på at de anser organisasjonen som et organ som kan være med på å bidra til økt kompetanse samt en best mulig praksis og bransjeetikk for aktørenes aktivitet i markedet BFO Side 3

7 BFO Branns Årsberetning for Kurs og konferanser Tekniske Foreningers Servicekontor AS har i perioden siden forrige årsmøte i samarbeid med BFO Brann arrangert; BFO Sertifiseringsordning. Clarion Hotel Royal Christiania, torsdag 3. mai. 18 deltakere på det første møtet (kick-off) Passiv brannsikring på Scandic KNA i Oslo Det var 75 påmeldte. BFO-dagene 2012 på Scandic, Fornebu Det var 65 deltakere. Samarbeidsmøte. Hotell 33 i Oslo januar. Hele brannbransjen med myndigheter, foreninger og organisasjoner var representert. Vanntåkekonferansen Hobøl/Son februar. Samarbeid med Brannteknisk Forening og FG med over 90 deltakere. Miniseminar/medlemsmøte BFO Brann i forbindelse med årsmøtet på Gardermoen Forskjellige høringer og innspill til politisk behandling BFO Brann har registrert lavere aktivitet fra myndighetene når det gjelder rapporter, utredninger og prosjekter enn i forrige periode. Dette har medført lavere BFO-aktivitet på dette området, men vi har i rapporteringsperioden likevel sendt innspill til myndighetene på følgende saker: Uavhengig kontroll BFO deltok i kontaktforumet og leverte konkrete innspill til tekst og innhold. Vi fikk positive tilbakemeldinger for disse. Ordningen trådte i kraft den 1. januar, og styret har besluttet å ta tak i denne utfordringen når ordningen har virket en periode. Etter sommeren vil vi rette en henvendelse til medlemmene for å kartlegge utforingene man står overfor. På bakgrunn av undersøkelsen vil styret iverksette tiltak. Brannkommisjon BFO har i en lengre periode jobbet for etableringen av en brannkommisjon i Norge på lik linje med Statens havarikommisjon for transport. BFO mener at det er på høy tid med en slik etablering for å sikre at det gjennomføres granskning av større brannulykker. Ved offentliggjøring av den slags type etterforskning sikrer man at bransjen kan ta lærdom av ulykkestilfeller og på den måten øke brannsikkerheten i Norge. Vi har så langt ikke fått gehør for våre innspill når vi har presentert disse tankene for ulike myndigheter. Vi tar sikte på å rette en forespørsel til politisk nivå, for eksempel til Stortingets spørretime, om dette temaet i løpet av Vurdering av slokkevannsforsyningen i Norge. Brannvesen, rådgiverbransjen og planmyndighetene (eiere av vannledninger/infrastruktur) har reist spørsmål om de eksisterende slokkevannssmengder som er oppgitt i veiledning (-er) til forskrift (-er) fortsatt kan ansees som riktige. Sintef har fått i oppdrag å lage en rapport og har bedt bransjen om synspunkter. BFO har svart på denne henvendelsen BFO Side 4

8 BFO Branns Årsberetning for NOU Trygg hjemme BFO har brukt en del tid og ressurser på denne høringsuttalelsen. Flere av styrets medlemmer la ned et betydelig arbeid hvilket resulterte i et 5 sider langt dokument med både konkrete og generelle innspill. Etter BFOs mening gir det oppnevnte utvalget en oversiktlig og god beskrivelse av dagens situasjon når det gjelder risiko og virkemidler, og BFO støtter konklusjonen om at risikoreduserende tiltak er mest fornuftig og samfunnsøkonomisk riktig. BFO mener at mange av de forebyggende elementer som gjelder generell boligbrannsikkerhet også har hatt betydning for de utsatte gruppene utvalget har identifisert. 5.4 Ekstern kontakt Det gjøres et stort arbeid i BFO rettet mot aktører i bransjen. Det være seg myndigheter, forsikring, næringslivet, organisasjoner eller privatpersoner. Det er viktig for BFO å ivareta den brede kontaktflate godt. Samarbeidsmøte I januar inviterte BFO sentrale aktører fra hele brannbransjen til samarbeidsmøte den 16. og 17. januar på Quality Hotel 33, Oslo. Vi mener det er behov for å samle sentrale aktører innen brannfeltet til samtaler og diskusjoner hvor vi har felles utfordringer og sentrale temaer på agendaen. Disse årlige møtene err tenkt å være et forum for åpen diskusjon og utveksling av erfaringer og ideer som angår vår sektor. Det er fra BFO s side ment å skape bedre kontakt mellom vår sektor av bransjen og andre sentrale og premissgivende aktører. Dette er noen av temaene vi hadde til diskusjon: Kontrollordning, Sertifisering, Datafangst, Dokumentasjon og Forebygging. Samtlige inviterte aktører deltok og tilbakemeldingene i etterkant var utelukkende positive.. Kontakt med DSB Det har vært gjennomført et årlig møte med DSB i andre kvartal Av temaer vi snakket om kan vi nevne: Kontrollordning, Håndbok for byggeiere, Nytt fra DSB (og fra BFO) BFO setter pris på disse årlige møtene. Opplysningskontoret for automatiske slukkeanlegg (OFAS) BFO Brann er medlem i Opplysningskontoret for automatiske slukkeanlegg (OAFS) med Jan Hantho som styremedlem og Dag Skansen som vara. OFAS har bl.a. offentliggjort sine nye nettsider på der det bl.a. gis informasjon om ulike systemer innen sprinkler, vanntåke, skum, gass, inert luft og pulver. Mulige samarbeidspartnere Styret har invitert aktører fra brannbransjen til våre styremøter. Vi setter av inntil en time til presentasjon, samtaler om ulike problemstillinger og diskusjon rundt mulighetenme for å samarbeide om felles oppgaver og utfordringer BFO Side 5

9 BFO Branns Årsberetning for Så langt har vi hatt besøk av Noralarm, Brannteknisk Forening og Brannvernsamarbeidet Mur & Betong. Flere står for tur. FNO Prosjektstyre FG brann I september inviterte vi oss til FNO og fikk komme til deler av møtet i Prosjektstyre FG brann. Denne gruppen har som målsetting å fremme brannforebyggende arbeid, hvor OFAS er et eksempel på deres initiativ. Gruppen består av representanter fra forsikringsselskapene og møtes jevnlig for å jobbe med felles prosjekter for de involverte selskapene. På møte med oss ble det først og fremst snakket om Sertifisering og om kontroll/dokumentasjon. Standard for brannsikring. BFO har blitt invitert inn i arbeidet med å lage en standard for brannsikring. Vi har forstått at initiativet til dette standardarbeidet har kommet fra Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbud (MLF). BFOs hovedfokus har innledningsvis vært at det blir et riktig (og ikke for bredt) mandat til dette arbeidet, og standarden vil utvilsomt bli brukt i vårt arbeid med å sertifisere brannsikringsmotører når dette arbeidet kommer i gang. 5.5 Prosjekter og aktiviteter Sertifiseringsordning innen passiv brannsikring BFO er i ferd med å lage en metode for å synliggjøre kompetanse innen området passiv brannsikring ved bruk av sertifisering. Til nå har det vært en god del møtevirksomhet og forberedelser. Blant annet er det avholdt uformelle møter der representanter for myndigheter og forsikringsbransjen var til stede, og deres tilbakemelding var at vår løsning med sertifisering var en veldig god ide. Målet er at vi skal få bedre rammebetingelser for de som jobber innen fagområdet, og vi håper at mange vil med å ta ansvar for egen bransje. Det er viktig at alle som vil får komme med innspill og betraktninger, så leverandører og entreprenører ble invitert til et kick-offmøte før sommeren hvor det ble nedsatt en komite som skal arbeide med ordningen. Arbeidet har kommet langt både når det gjelder ISO-9001 sertifisering av bedriften/foretaket, og når det gjelder sertifisering av brannsikringsmontørene. Vi planlegger å sende arbeidet som er gjort så langt ut til bransjen på en høring for at alle skal få mulighet til å komme med synspunkter og innspill. Styret har brukt mye tid på dette arbeidet og har store forventninger til resultatet og de positive konsekvensene ordningen fører med seg. Håndbok for byggeier Brannfaglig Fellesorganisasjon har de siste årene fått en rekke henvendelser fra eiendomsbesittere herunder boligsameier og borettslag, som etter tilsyn fra brannvesenet sliter med å finne riktig fremgangsmåte for å lukke avvik. BFO erfarer at det er et stort behov for å heve bevisstheten om brannsikkerhet i disse byggene. Vi tror at en lettfattelig veileder, som det legges opp til her, vil bidra sterkt til at brannsikkerhetsarbeidet trappes opp og at dokumentasjon for bygget vil være på plass i forkant BFO Side 6

10 BFO Branns Årsberetning for av eventuelt tilsyn fra brannvesenet. Huseieres behov for en prosessveileder i forbindelse med f. eks: dokumentasjon av dagens status, planer om bruksendring, bygningsmessige tiltak, branntilsyn, byggesak, m.m. er altså bakgrunnen for å lage Håndbok for byggeiere. Håndbok for byggeiere skal være en veileder som forklarer nødvendige prosesser som utløses ved handlingene som er nevnt over. Den skal ikke ta for seg tekniske løsninger, men derimot ha byggeiere, forvaltere, virksomheter og leietakere med beskjeden kunnskap om Teknisk forskrift og brannvernloven som hovedmålgruppe. Dette arbeidet har styret brukt mye tid og ressurser på og etter at arbeidet har hatt svak fremdrift en periode har vi gjort noen organisatoriske justeringer som har vært vellyket. Fremdriften er nå god og vi håper å ha håndboken klar til BFO-dagene i høst. Brannteknisk rådgiverforum BFO har tatt initiativ til, og gjennomført, et innledende møte for brannrådgiverne i de største brannrådgivningsselskapene i Norge. Vår intensjon er å undersøke interesse og behov for å etablere en slik møteplass, og oppsummeringen etter første møte tydet helt klart på at det er stor interesse for et slikt forum. Det var felles forståelse for at følgende elementer er sentralt for gruppens videre arbeid: Prinsipielle avklaringer, større gjennomslagskraft fra stor gruppe enn fra enkeltpersoner, ideog erfaringsutveksling, uavhengig kontroll, utvikling av regelverk og spredning av info. Bfo har stor tro på dette forumet og tror det vil være en positiv tilvekst til bransjen. Vanntåkeforum I forbindelse med Vanntåkekonferansen 2013 ble det ytret ønske om å opprette et Vanntåkeforum. BFO kommer til å engasjere seg i dette forumet som nå er helt i startfasen. Forumet vil ha 3 hovedfokus, og det er: Vanntåkekonferansen 2015, Insta og ny FGveiledning for slokkeanlegg. Mer om dette ut over året. 6 Økonomi Årsregnskapet for 2012 viser et driftsoverskudd på NOK ,- mot et tilsvarende overskudd i 2011 på ,- Det er gledelig å konstatere at BFO Brann nå har en robust egenkapitalsituasjon. Ut fra styrets vurdering mener man at forutsetningene for videre drift er til stede. Medlemstilslutningen har vært stabilt økende de siste årene, men saldo for utestående kontingent er på mot for et år siden. Det er gode utsikter for at innbetalingene kommer etter purrerunden for en tid tilbake. Avskrevet kontingent utgjør NOK ,- mot i Styret oppfordrer alle om å betale inn kontingenten ved forfall. Kontingenten for 2012 ble økt med til og for henholdsvis vanlige medlemmer og for kjedemedlemmer (kjedemedlemsskapet er fjernet f.o.m. 2013). Dette er en av grunnene til inntektsøkningen i årets budsjett. Den andre hovedgrunnen er den store inntekten fra to godt besøkte kurs i januar og september. Disse inntektene kompenserer for manglende inntekter for annonsesalg til Håndbok for byggeiere. Adm. bidraget til TFS er også i 2013fastsatt til BFO Side 7

11 BFO Branns Årsberetning for Budsjett for 2013 er satt i null grunnet et økt utgift til komiteer og prosjekter. Hvis arbeidet med Håndbok for byggeiere går som forventet kommer vi trolig til å ende i pluss, og eventuelt overskudd skyldes trolig inntekter i forbindelse med salg av annonseplass i håndboka. 7 Fremtiden Styret i BFO Brann og medlemmene må stadig arbeide aktivt for å øke medlemsantallet og utvikle kontakten mot offentlige myndigheter og andre organisasjoner. En god oppslutning fra alle sektorene er viktig suksessfaktor i byggingen av BFO Branns fremtidige fundament. Det er svært viktig å få sentrale eiendomsbesittere til å støtte opp om BFO Branns arbeid. Aktiviteter som Håndbok for byggeiere er med på å sette organisasjonen på dagsordenen også i denne målgruppen. Det er gledelig at flere aktører innen sprinkler og automatiske slukkeanlegg nå har meldt seg inn. Styret ser det som helt nødvendig at også medlemmene engasjerer seg i å spre informasjon om organisasjonens arbeid og formål. Når medlemsmassen har nådd et slikt nivå at bransjen ser på BFO som et kraftsentrum, er det viktig å få utviklet organisasjonen og foreningens tilbud til medlemmene og bransjen. Styret mener det er viktig å utvikle Fora for hvor sentrale temaer kan diskuteres i et nøytralt miljø Prosjekter som hever bransjens kompetanse og effektivitet Kontakten mot myndighetene videre, slik at rammebetingelsene blir mest mulig optimale. Kompetansen blant medlemmene og krav til aktørers kvalifikasjoner for å gi optimale tjenester til markedet. Lysaker, 17. april 2013 Dag Skansen Stefan Andersson Erik Gunnerud Bjørn Tømmerbakk Hugo Haug Arnstein Fedøy Karl Magnor Lilleland Jan Hantho (vara) Arvid Solli (vara) BFO Side 8

12

13

14

15

16

17

18 Brannfaglig Fellesorganisasjon RESULTATREGNSKAP 2012 Noter Budsjett Regnskap INNTEKTER Medlemskontingenter Renteinntekter 875 BFO-dagene / årsmøte Sponsorstøtte / andre inntekter SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap og revisjon Kontorhold, porto og telefon Trykking og kopiering Styrets utgifter Brosjyrer og medlemsinfo Markedsføring, Brannvernkonferanse Komiteer og prosjekter Håndbok Branndokumentasjon Andre kostnader Avskrevet kontingent Kontingenter i andre foreninger Årsmøte og kongresser SUM UTGIFTER RESULTAT Noter 1 Støtte og sponsormidler i forbindelse med utarbeidelsen av 'Håndbok for byggeiere' 2 Honorering til styremedlemmer og andre for ekstra arbeid med pågående prosjekter 3 Utgift til resterende arbeid inkl ny prosjektleder 4 Nytt prosjekt som har kommet i gang i 2013

19 6. Fastsettelse av kontingent og budsjett for Kontingenten for 2013 ble fastsatt på årsmøtet i Den er på 5.000,- for alle medlemmer. Styret foreslår at kontingenten er uforandret for Innkomne saker. Det er ingen saker fra medlemmene eller styret 8. Valg Valg av styre: Se innstillingen fra valgkomiteen som legges frem på årsmøtet Valg av revisor: Styrets innstilling: BDO AS Valg av valgkomite : Se innstillingen fra valgkomiteen som legges frem på årsmøtet 9. Valg av sted for neste årsmøte. Styrets innstilling: Styret tar i mot forslag fra medlemmene og får fullmakt til å velge sted basert på medlemmenes innspill.

20 Vedtekter for Brannfaglig Fellesorganisasjon - BFO Brann Vedtatt på stiftelsesmøte 7. mai 2003, og revidert på årsmøte mai NAVN Foreningens navn er Brannfaglig Fellesorganisasjon. Forkortet BFO Brann 2 LOKALISERING Foreningen har sitt sekretariat i Osloområdet. 3 FORMÅL Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen slik at det oppnås optimal brannbekjempelse. Dette søkes oppnådd ved å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter 4 ORGANISASJON Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Foreningen ledes av et styre, jfr. 11. Foreningens sekretariat er Tekniske Foreningers Servicekontor as(tfs). 5 MEDLEMSKAP Medlemmer kan være: 1. Leverandører av varer og tjenester innen det branntekniske fagfelt 2. Private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og som har ansatt personell med dedikerte oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter 3 Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret senest to måneder før årsmøtet. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet. 6 OPPTAK AV MEDLEMMER Søknad om medlemskap sendes styret. Søknaden avgjøres av foreningens styre på fritt grunnlag. Styret kan gjøre tilpassede overgangsavtaler om opptak av organisasjoner med deres medlemsbedrifter. 7 UTMELDING Ønsker et medlem å tre ut av foreningen, må skriftlig melding sendes til styret 3 måneder før årets utløp. Uttredelsen kan bare skje ved utgangen av et regnskapsår. Medlemskap opphører automatisk ved utløpet av det år vedkommende medlem har unnlatt å betale en forfalt årskontingent.

21 8 ÅRSKONTINGENT Hvert medlem betaler en årskontingent til foreningen. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet for neste år. 9 STEMMERETT Hvert medlem har en stemme. Medlemmet utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn skal være oppgitt til styret. 10 ÅRSMØTET Varsel om årsmøtet sendes medlemmene senest 2 måneder før årsmøtet. Årsmøtet innkalles av styrets leder skriftlig med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. mars- 1. juni. Årsmøtet treffer avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallelsen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 4 uker før årsmøtet. På årsmøtet behandles: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer 4. Årsberetning. 5. Regnskap. 6. Fastsettelse av årskontingent og budsjett for kommende år. 7. Innkomne saker 8. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité. 9. Valg av sted for neste årsmøte. 10. Andre saker som er nevnt i innkallelsen. Styrets leder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt. Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet. Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet tas avgjørelse ved loddtrekning. For årsmøtet føres protokoll som undertegnes av valgt referent og møteleder. 11 STYRET Foreningens styre skal bestå av minst 5 og maksimalt 9 medlemmer, inklusive 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal gjenspeile bredden i medlemsmassen, konf. 5. Som styremedlemmer kan velges personer som er ansatt i medlemsbedrifter. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styret skal velges på årsmøtet. Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år. 50 % av styremedlemmene velges hvert annet år for å få kontinuitet i styrearbeidet. Varamedlemmer velges for 1 år. Blant styrets medlemmer velger styret nestleder. Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner foreningen. Styret kan gi prokura. Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte.

22 Styrets oppgaver er å lede foreningen etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, og formulere foreningens politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte økonomi, og kontrollere virksomhetens forløp gjennom sekretariatet. 12 KOMITEER Fast komité er valgkomiteen. Denne velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal ha leder, to medlemmer og et varamedlem. Særlige komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret etter eget initiativ. 13 HEDERSPRISER Foreningen kan utdele hederspriser. Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, utdelingen og administrasjonen av vurderingene tilligger styret å fatte. 14 FORENINGENS OPPLØSNING Spørsmål om eventuell oppløsning av foreningen behandles etter reglene for vedtektsendringer, men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på neste ordinære årsmøte. I tilfelle av oppløsning avgjør Årsmøte anvendelsen av eventuelle midler som foreningen rår over. 15 VEDTEKTSENDRINGER Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte. For vedtektsendringer kreves at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Styret kan likevel alltid fremme forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 16 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 70% av medlemmene skriftlig forlanger dette.

23

24 Medlemsfordeler Medlemmer kan henvende seg til BFO hvis de har behov for å kontakte myndigheter. En av hovedoppgavene til BFO er å videreformidle og fremme saker fra medlemmer overfor myndighetene. BFO utvikler nyttige verktøy og hjelpemidler for medlemmer, som skal sikre og effektivisere brannbekjempelse. BFO tilbyr sine medlemmer rådgiving, veiledning, retningslinjer og prosjektresultater. Foretak som er medlemmer kan delta på møter, kurs og seminarer i regi av BFO.

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef. ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.no Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer