STUDENTLISENS. Disposisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTLISENS. Disposisjon"

Transkript

1 STUDENTLISENS Svein Aarseth, Leder, Oslo legeforening Disposisjon Dnlf s organisasjon Søke lisens Søke jobb Hva betyr lisensen? Andre krav Politiattest MRSA Hvor kan jeg jobbe? Hvor selvstendig kan jeg jobbe? Allmennpraksis er det mulig? Avtalesystemet Lønn Arbeidsavtale Attest Arbeidstid/tjenesteplan Ansvar og forsikring Hjelpemidler Opplæring og veiledning Skikk og bruk Tillitsvalgte Hvis jeg blir syk Hva med yrkesskader? 1

2 Dnlf s logo Organisasjonsplan 2

3 Nettside safh Autorisasjonsstatus 3

4 Forskrift om lisens for helsepersonell 4

5 Lisenssøknad 3. Definisjoner og forklaringer I denne forskriften menes med: a) Student: person som studerer medisin b) Medisinsk kandidat/kandidat: person som har norsk cand.med.-grad eller tilsvarende utenlandsk eksamen godkjent som jevngod med norsk cand.med.-grad c) Turnuslege: medisinsk kandidat som har påbegynt praktisk tjeneste (turnustjeneste) og som har lisens til å utføre slik tjeneste 5

6 1. Lisens til medisinsk student ved norsk universitet Medisinsk student ved norsk universitet kan få lisens dersom vedkommende: a) har fullført minst 4 1/2 års medisinstudium med normal studieprogresjon. Eksamen i niende semester behøver likevel bare være avlagt, jf. 5 annet ledd. b) har gjennomført godkjent obligatorisk teoretisk og praktisk undervisning i de medisinske kliniske hovedfag, som generell indremedisin og kirurgi, allmennmedisin, gynekologi og obstetrikk, pediatri og psykiatri, c) har gjennomført teoretisk og praktisk undervisning i farmakologi og reseptlære. 2. Lisens til medisinsk student ved utenlandsk universitet Medisinsk student ved utenlandsk universitet kan få lisens dersom vedkommende har gjennomført eksamen i alle prekliniske fag, og som hovedregel ikke har mer enn 1 år igjen til slutteksamen. 6

7 4. Omfang av lisens Lisens til medisinsk student gir adgang til å ta arbeid ved sykehus eller annen helseinstitusjon, eller som assistent hos praktiserende lege. Lisensen gir ikke adgang til å utøve legevirksomhet av selvstendig karakter, være bakvakt eller delta i legevaktordning. Lisensen gir innehaveren rett til å forskrive legemidler i gruppe B og C i sammenheng med arbeid som nevnt i første ledd. Lisensen gir ikke innehaveren adgang til i eget navn å sende regning til trygden for legehjelp. Lisensen gir ikke innehaveren rett til å kalle seg lege. Kun stud.med. kan benyttes som tittel. Andre forhold som må være på plass Politiattest MRSA 7

8 20a. Krav om politiattest Helsepersonell som skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming, har plikt til å fremlegge politiattest ved tilbud om stilling, ved inngåelse av avtale etter kommunehelsetjenesteloven 4-2 første ledd, tannhelsetjenesteloven 4-2 første ledd og spesialisthelsetjenesteloven 2-1a fjerde ledd, samt ved melding om åpning, overtagelse og inntreden i privat virksomhet, jf. 18. Plikten omfatter ikke personell som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med barn eller personer med utviklingshemming. 20a. Krav om politiattest Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på straffeloven 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204a. Attesten skal være uttømmende og ikke eldre enn tre måneder. 8

9 Forskrift nr 700 om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet ). Dette gjelder personer som kan mistenkes for å være smittet med MRSA for eksempel på bakgrunn av arbeid eller opphold de siste 6 måneder i helseinstitusjon i utlandet eller ved norske helseinstitusjoner hvor det forekommer MRSA. Undersøkelsen omfatter prøve med henblikk på MRSA fra nesebor og hudlesjoner. Som hovedregel kan personen ikke tiltre arbeidet før resultatet av undersøkelsen foreligger. 9

10 5. Søknad, varighet av lisens Søknad om lisens sendes Sosial- og helsedirektoratet eller den det bemyndiger. Lisens til medisinsk student gis for et nærmere bestemt tidsrom av inntil 3 år. Den opphører ved påbegynnelse av turnustjenesten. Lisens bortfaller umiddelbart dersom sensurvedtak i niende semester viser at eksamen ikke er bestått. Lisens bortfaller dersom studenten helt avbryter det medisinske studium, eller uten å ha fått permisjon fra universitetet ikke følger normal studieprogresjon. Søke JOBB Søknad: Kort! Uten allverdens attester og vedlegg! Bevis for at man er stud.med. Med (forventet) lisens Skriv at du har lisens! Legg ved kopi! Oppgi referanser Følg opp! Ring! Snille gutter og jenter får ofte jobb! 10

11 Hva betyr lisensen? LISENSEN GJELDER KUN I NORGE Adgang til å få legearbeid av ikke selvstendig karakter Lisensen er begrenset til arbeidsstedet Rett til å skrive sykmelding, resepter B,C Blåresept Selvstendig legearbeid 11

12 Hva betyr lisensen ikke? En kan ikke drive privat praksis på venner og familie En kan ikke forskrive A-preparater En kan ikke kjøre legevakt eller dra i sykebesøk Sykehus Hvor kan jeg jobbe? Legevakt der du ikke jobber selvstendig (For eksempel Oslo kommunale legevakt) Sykehjem Allmennpraksis 12

13 Hvor selvstendig kan jeg jobbe? Studentlisens gir ikke adgang til å utøve legearbeid av selvstendig karakter. Men hvor selvstendig kan man jobbe: I primærhelsetjenesten: Sykehjem med konfereringsmulighet per telefon? Helsestasjon: tilsvarende? Jeg regner med at man ikke kan være alene i en legepraksis selv om det er konfereringsmuligheter per telefon. Er bakvakt som har hjemmevakt godt nok på sykehus? Hvor selvstendig kan jeg jobbe? HELSERETT OG FORHANDLINGER SVARER: Forskriften gir liten grad av veiledning om grensene her. Har snakket med SAFH og de er også mildest talt uklare. Det er nok tvilsomt om forskriften gir adgang til slik arbeid du beskriver. Det må være en realitet i underordningsforholdet - ikke bare en mulighet til å kontakte en bakvakt pr tlf. Dette illustreres av at hos privatpraktiserende lege kan man kun være "assistent". Denne presiseringen skyldes antakelig at det hos privatpraktiserende leger ikke på samme måte som i institusjon ligger til rette for reelle underordningsforhold. Virker som om SAFH i stor grad mener det bør være opp til arbeidsgiver å vurdere. Jeg mener den tilnærmingen er tvilsom. Tilsynsmyndighet vil være helsetilsynet i fylket, 13

14 Allmennpraksis er det mulig? Det er fullt mulig å jobbe i allmennpraksis. En fungerer da som assistent i praksis og kan ikke være i praksisen som eneste lege Regninger skrives i en av de andre legenes navn og pengene blir utbetalt til denne. Fast lønn eller andel av inntjening (En blir da å regne som selvstendig næringsdrivende) Avtalesystemet Avtalesystemet i sykehus SPEKTER A, A1 og B (SPEKTER = ALLE SYKEHUS OG INSTITUSJONER SOM EIES AV HELSEFORETAKENE) HSH (SYKEHUS SOM EIES/DRIVES AV PRIVATE F.EKS DIAKONHJEMMET) Avtalesystem i KS (ALLE KOMMUNER UNNTATT OSLO) Avtale i Oslo kommune 14

15 Lønn A Lønn: Lønn: Basislønn + Minimumslønn + Tillegg for dr. grad + Eventuelle andre kollektivt avtalte tillegg avtalt mellom partene i det enkelte helseforetak (B-dels-avtalene Vaktlønn : Tillegg for utvidet tjeneste/arbeidstid i henhold til 3.3, annet ledd + Kompensasjon for ambulerende tjeneste/ rotasjonsordning + Kompensasjon for særlige aktiviteter Utover dette kommer kompensasjon for tilfeldig overtid og uforutsette vakter. Spekter område 10 (Helseforetak) Medisinstudenter Medisinstudenter uten lisens lønnes etter lokal avtale. Medisinstudenter med lisens kr Turnusleger Turnusleger kr Cand. med som venter på turnusplass, lønnes som turnusleger 15

16 Spekter område 4 (Lovisenberg) Lønn for stud med lisens i KS 3 Lønn mv. 3.1For turnusleger, cand. med. med lisens og medisinske studenter med lisens settes lønnen til kr per år. 16

17 Oslo kommune Lønn for turnusleger Turnusleger lønnes i ltr. 40. (373100) Cand.med. med lisens og medisinerstudenter med lisens Cand.med. med lisens og medisinerstudenter med lisens som tar ekstravakter eller vikarierer for lege lønnes som turnuslege. Hva genererer inntekter i alm.praksis Egenandel Tilleggshono rar Giro- og purregebyr Trygd 17

18 Normaltariffe n Arbeidsavtale 014.html# Krav om skriftlig arbeidsavtale (1) Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen 18

19 14-6. Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen - 1 (1) Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder: a) partenes identitet, b) arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver, c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori, d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, f) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf sjuende ledd og 15-6, g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet, h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister, Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen - 2 i) den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling, j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid, k) lengde av pauser, l) avtale om særlig arbeidstidsordning, jf andre, tredje og fjerde ledd, m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er. (2) Informasjon nevnt i første ledd bokstavene g til k kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene. 19

20 Arbeidsgiver hevder at prøvetiden skal forlenges siden jeg har vært syk i prøvetidsperioden, kan han gjøre dette? Svar: Dersom du har blitt skriftlig orientert ved ansettelsesforholdets begynnelse (for eksempel i arbeidskontrakten) om at arbeidsgiver kan forlenge prøvetiden ved fravær, har arbeidsgiver adgang til å forlenge prøvetiden med det antall dager du har vært syk. Dersom arbeidsgiver ønsker å benytte seg av denne muligheten, må han varsle deg om dette før den opprinnelige fastsatte prøvetiden har gått ut. Det er ikke adgang til å forlenge prøvetidsperioden dersom fraværet skyldes ferie. Tidligere sykefravær betydning ved ansettelse Spørsmål: Jeg har hatt en periode med flere sykemeldinger på grunn av en bilulykke, nå skal jeg søke ny jobb, og lurer på om arbeidsgiver har lov til å legge vekt på at jeg har hatt en del sykefravær i min gamle jobb. Jeg lurer også på om han har lov til å spørre om dette under ansettelsesprosessen? Svar: Arbeidsgiver har ingen alminnelig adgang til å be om, eller innhente opplysninger om helsetilstanden din. På tross av dette har arbeidsgiver rett til å be om opplysninger som er nødvendige for å utføre arbeidsoppgavene som knytter seg til stillingen. Spørsmål som er tillatt er f.eks. om du behersker konkrete fysiske oppgaver, og om forhold som vil kunne ha betydning for tilpasning i arbeidsmiljøet, herunder om du lider av en sykdom eller har helseproblemer som er uforenlige med den aktuelle stillingen. Det er ikke tillatt å stille generelle spørsmål om risiko for fremtidige sykdommer eller helseproblemer. Arbeidsgiver kan heller ikke stille spørsmål om ditt tidligere sykefravær, siden dette ofte vil innebære at det også fremkommer opplysninger om din nåværende helsetilstand. Dersom arbeidsgiver har fått informasjon om helsetilstanden din og ditt tidligere sykefravær på annen måte, er det ingen som kan hindre vedkommende i å legge vekt på dette i ansettelsesprosessen. 20

21 Attest (1) Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet. Arbeidstid/tjenesteplan I sykehus går en gjerne i vakter etter en plan. Tjenesteplan 21

22 Tjenesteplan - 1 TJENESTEPLAN FOR UNDERORDNETE LEGER VED ØYEAVDELINGEN UUS Uke Manda g Tirsda g Onsda g Torsda g Fredag Lørda g Sønda g Uke 1 Langvak t Dagvakt Uke 2 Langvak t Uke 3 Natteva kt Natteva kt Uke 4 Uke 5 Langvak t Dagvakt Dagvakt Uke 6 Tjenesteplan 2 Uke 7 Langvak t Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Dagvakt Natteva kt Natteva kt Natteva kt Dagvakt Natteva kt Natteva kt Natteva kt Uke 12 22

23 Tjenesteplan 3 Uke 13 Dagvakt Dagvakt Natteva kt Natteva kt Dagvakt Uke 14 Uke 15 Natteva kt Natteva kt Uke 16 Langvak t Dagvakt Natteva kt Uke 17 Natteva kt Uke timer i snitt pr. uke (38 timer arb.tid + 3 timer UTA) ANSVARSFORSIKRING For det første er å si at ansvarsforsikringen for studenter er så billig at de ikke bør tenke på ikke å tegne den. Ansvarsforsikring er også nødvendig for studenter med lisens. I sykehus er man omfattet av NPE, men det fremmes regelmessig oppreisningskrav mot helsepersonellet som ikke omfattes av NPE, og ansvarsforsikringen dekker oppreisningskrav inntil kr Ifølge pasientskadeloven 1 omfattes studenten også av NPE når han/hun arbeider som assistent i fastlegepraksis, så da blir det de samme betraktninger her. Konklusjonen er altså at student med lisens må ha ansvarsforsikring. 23

24 Ansvar og forsikring Dnlf: avtale med Vital forsikring om ansvarsforsikring for leger. 75 kr/år Faktureres sammen med kontingenten i februar Forsikringen kan tegnes ved å sende en epost til Husk navn og medlemsnummer. NMFs journalkort 24

25 Hjelpemidler + PDA Norsk + PDA Sykehusets metodebok NEL (Norsk elektronisk M.fl. Opplæring og veiledning Lær deg Datasystemet der du skal jobbe. På sykehus finnes det introkurs på CD Skaff deg oversikt over hvilke rutiner som finnes (Prosedyreperm etc) Gjør deg kjent i geografien Lær deg calling, diktafon og telefonen. Konferer når du har behov 25

26 Skikk og bruk Vis alltid pasienter respekt Vær presis og hold avtaler Utfør de oppgaver du påtar deg Vis respekt overfor andre yrkesgrupper Overhold taushetsplikten. 26

27 En av mine praksislærere i allmennmedisin var Anne Katrine Nore. Jeg ble imponert over hennes sterke innlevelse og engasjement i pasientene. «Du vet, det er jo en teknikk,» fortalte hun meg. Jeg lærer studentene mine det samme. Jeg krever ikke at de skal kjenne dyptfølt og ekte empati overfor pasientene. Det holder at de virker interesserte og er oppmerksomme og høflige. «Jeg vet ikke hva legen min egentlig følte, men atferden hans bekledning, manerer, kroppsspråk, øyekontakt var så bra. Jeg tenkte at denne legen var profesjonell og mer overraskende at han var en gentleman. Det virket beroligende på meg... Jeg foreslår å kalle det etikettebasert medisin,» skrev Kahn (8, 9). 27

28 En student i fjerde semester fortalte at hun syntes det var pinlig å spørre om pasienten var gift. Det er en fin påminnelse om at medisinstudiet er en øvelse i grenseoverskridelser. Vi skal lære å dissekere lik, undersøke pasienter i alle kroppsåpninger og snakke med dem om ting de ikke snakker med andre om. Dette er med på å forme oss til leger. Vi blir sosialisert inn i legerollen. Ferdigheter og egenskaper blir integrert. Etikettebasert medisin Det er lettere å lære leger gode manerer enn å lære dem å være empatiske og medfølende Jeg krever ikke at de skal kjenne dyptfølt og ekte empati overfor pasientene. Det holder at de virker interesserte og er oppmerksomme og høflige. (C Nore, Legevakten) 28

29 Hva hvis? Du ringer bakvakt om et problem. Du får et spørsmål om funn ved undersøkelse, for eksempel rektaleksplorasjon. Du har ikke gjort det. Hva gjør du? Tillitsvalgte Alle sykehus har tillitsvalgte Din tillitsvalgte er den lokale YLF-er I kommunen: Hovedtillitsvalgt i kommune/bydel 29

30 Hvis jeg blir syk Alle kan bli syke og kan da være borte fra arbeid. Men for å ha rett til sykepenger må du: Du må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade. Du må ha vært i jobb i minst fire uker. For å få rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Hvis jeg blir syk Selvstendig næringsdrivende dekker de første 16 dager selv. I praksis har du ikke noe å hente som næringsdrivende (Student) dersom du blir syk 30

31 Hva med yrkesskader? Smitterisikosituasjoner Alle er Hepatitt-B-vaksinert. Egne prosedyrer. Kontakt vakthavende/bakvakt på medisin. Kontakt BHT neste arbeidsdag Sørg for at skaden blir meldt Hva med yrkesskader? Andre skader Sørg for adekvat behandling og evt skademelding Å bli utsatt for vold kan også være en yrkesskade 31

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Hivpositiv på jobben

Hivpositiv på jobben Arbeidsliv Hivpositiv på jobben Dette heftets målgrupper er hivpositive arbeidstakere, arbeidsgivere og andre med interesse for temaene. Temaene, som er listet opp i innholdsfortegnelsen, er valgt på grunn

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Rune Kvam - Rune Leirset Levanger, 2003 1 Forord et er en del av forprosjektet

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet Av Ola Winsvold, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Innledning

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer