VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!"

Transkript

1 VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014

2 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F. I 1988 tok kommunen over bygget og driften. Vi fikk familie avdeling i 1991 med base i skolens vaktmesterbolig. I august 2000 flyttet vi til disse nye lokalene, hvor vi samtidig fikk to avdelinger til. I 2007 tok vi over skolens paviljong som ble gjort om til to småbarnsavdelinger. Avdelingene våre har navn som har rot i lokalhistorienpå Trosvik. Frosken 0-3 års avdeling Rompetrollet 0-3 års avdeling Husmannsplassen 3-6 års avd.eling Møllehjulet 3-6 års avdeling Hamnehagen 3-6 års avdeling Bekkefaret 3-6 års avdeling Virksomhetsleder /kontor Berit Bringa Lindberg Tlf Adresse : Unnebergveien Fredrikstad

3 ÅPNINGSTIDER Åpningstiden i barnehagen er BRINGING OG HENTING Foreldrene bringer og henter barna selv hver dag, Skal noen andre hente barna, må det gis beskjed til personalet. Barna skal være hentet før stengetid. PLANLEGGINGS DAGER Det er 5 planleggings dager i barnehage året. BETALING Det betales 11 mnd av året. Det skal taes ut 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret..

4 HOVEDMÅL FOR BARNEHAGEN HOS OSS SKAL BARNA GJENNOM MEDVIRKNING I HVERDAGEN STYRKE SELVFØLELSEN, VÆRE TRYGGE, GLADE OG HA OMTANKE FOR ANDRE SELVFØLELSE EMPATI MEDVIRKNING SELVFØLELSE Med selvfølelse mener vi at vi skal hjelpe det enkelte barn til å vite hvem de er og hvordan vi har det med å være den vi er. Vi kan hjelpe barnet til en god selvfølelse ved å hjelpe barn til å finne ut hvem de er (være lyttende, bekrefte med ord de følelsene barnet har) ved å bli sett av barn, og voksne som er betydningsfulle for dem ved å la de oppleve at de er verdifulle for andre mennesker. Gi ros og anerkjennelse når de viser omtanke for andre. ved å ta barn på alvor - Å SE DEM! EMPATI Respekt og toleranse mellom mennesker er en viktig grunnverdi. Alle barn uansett bakgrunn og forutsetninger skal føle at de er inkludert i fellesskapet. De voksens holdninger i ord og handling, er derfor avgjørende for barnas læring. Det å hjelpe barna i konfliktsituasjoner er avgjørende, slik at de kan få innsikt i å sette seg inn i andres sted. Begreper som riktig og galt, rettferdighet og omsorg skal gi mening i konkrete situasjoner. Vi har i flere år støttet SOS barneby i Guatemala gjennom fjernadopsjon av to barn. Pengene får vi bl.a inn gjennom foreldrekaffe på FN dagen. BARNS MEDVIRKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tildeles vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 3 i barnehageloven Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. Personalet må lytte og tolke barnas kroppsspråk, etter hvert også barnas verbale språk. Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. Det kreves tid og rom for barns medvirkning for å kunne lytte og samtale. Barna skal erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hvert enkelt barn og hele gruppen.

5 DANNING Danning kom inn som nytt ord når barnehageloven ble endret i I barnehageloven 1 står det at «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» Vi voksne er modeller for barna i alt vi sier og gjør. Vi har en rolle i barnas danningsprosess. Danning er livslang læringsprosess, hvor de første leveårene og tiden i barnehagen vil være grunnleggende i prosessen med å danne «seg selv», og det handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning skjer i samspill med omgivelsene og andre. Vi kan si at danning bl.a rommer selvfølese, empati og medvirkning. MÅNEDSPLANER OG UKEPLANER Hver avdeling lager sine egne planer som henges på foreldretavla. Dette skal bygge oppunder de fagområdene og den basiskompetansen vi skal gi barna deres. Fagområdene synliggjøres gjennom månedsplanen som henges på foreldretavla, og som blir sendt dere på mail. Basisikompetansen jobbes med kontinuerlig gjennom hele dagsrytmen. Det gjelder: * Varme og Omsorg som vi gir hverandre. * Normer vi setter * Verdier og Holdninger vi gir uttrykk for. * Det å mestre Konflikter og løse dem. * Kreativiteten som utvikler oss. * Mange Opplevelser som gir oss læring og erfaring. * Og mye Glede og Humor i hverdagen DET ER SYV FAGOMRÅDER i barnehagen som hjelp for å sikre barna allsidige og varierte utviklingsmuligheter. I hverdagsaktivitetene vil disse fagområdene ofte være tilstede samtidig, og gli over i hverandre. Kommunikasjon, språk og tekst d.v.s. tilegnelse av muntlig språk, formidling av budskap, bruk av sansene, videreutvikle sin begrepsforståelse. Tekst gjelder også muntlig fortelling og bilder. Natur, miljø og teknikk Årstidene er utgangspunktet for at barna får forståelse for samspillet i naturen. Bli kjent med planter, dyr, landskap, årstider og vær. Undre seg over naturens mangfoldighet og oppleve glede ved og ferdes der. Eksprimentere og å samtale om fenomener i den fysiske verden. Samt erfare hvordan teknikk kan brukes i lek og hverdagsliv. Kropp, bevegelse og helse Utvikling av motoriske ferdigheter,spesielt gjennom lek og kroppsbeherskelse, og oppøving av sanseinntrykk. Barnehagen skal legge til rette for fysiske utfordringer. Barnehagen skal bidra til at barna får gode vaner når det gjelder kost, hygiene, mosjon og hvile. Etikk, relgion og filosofi Barn engasjeres av livsspørsmål som: Hvor kommer vi fra og hvor går vi hen.vi må sette av tid til undring og samtale.

6 Det gjelder også barnas møte med kulturer og merkedager. Foreldrene har hovedansvaret for barnas verdimessige oppdragelse. Det enkelte barns relgiøse bakgrunn skal vises respekt. Barna skal tilegne seg grunnleggende normer og verdier. Kunst, kultur og kreativitet Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barna skal være sammen om kulturelle opplevelser og å skape noe felles.ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Nærmiljø og samfunn Barna skal bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og historiske endringer i nærmiljøet. Barnehagens indre liv skal gi barna innsikt i og erfaringer med deltakelse i det demokratiske samfunnet. Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Antall, rom og form Barnehagen skal legge til rette for barns egen utforskning og gi de god stimulering.de er tidlig opptatt av antall rom og form,sortere og sammenligne.personalet må styrke barnas mattematikk glede og bevisst bruke matematiske begreper. LEK: I barnehagen blir det satt av god tid hver dag til frileken. Frilek er viktig for barnas utvikling på alle plan. Her kan barna leve ut fantasier og spontanitet via rolleleken. De får sosial trening, utvikler språket, lærer seg kroppsbeherskelse og konfliktløsning. Gjennom leken utforsker de miljøet rundt seg, og bearbeider inntrykk og opplevelser. Dette er en utfordring for oss voksne til å kunne møte barnet og få innsikt i barnas tanker og fantasier Lek er også en viktig kultur og tradisjonsformidler. HVERDAGSSITUASJONER: Med hverdags situasjoner mener vi de daglige gjøremålene vi har i barnehagen: Garderobe situasjonen med av- og påkledning, spising, toalett situasjonen og samlingsstund. Alt dette er viktig for sosial trening og trygghet. Dette er rammen i barnehagedagen som barnet vet om og mestrer. Det som er forutsigbart er trygt. Forbered alltid barnet på hva som skal skje, når det går utenom det som er vanlig og trygt SAMLINGSSTUND: I samlingsstunden vil vi gjerne formidle kunnskap til barna og barna skal få muligheter til å fortelle om ting de er opptatt av. Barna vil også få: * Trening i å meddele seg i en gruppe * Trening i å lytte til andre * Trening i å konsentrere seg * Oppleve samhørighet i gruppa * Trening i å vente på tur * Løse oppgaver i fellesskap * Språk trening * Trening i å bearbeide inntrykk

7 DE YNGSTE I BARNEHAGEN De siste årene har det vært stort fokus på de yngste i barnehagen, 1-3 åringen. Små barn har behov for forutsigbarhet, stabilitet, beskyttelse og trygghet i nære relasjoner til andre. Derfor trenger barna varm, sensitiv og stimulrende omsorg fra oss ansatte i barnehagen. Gode erfaringer gjennom trygge relasjoner styrker barnets selvbilde, øker trivselen og bidrar til postiv utvikling. Når barn føler seg trygt og ivaretatt, er utgangspunktet for læring og mestring det beste. FORELDRE SAMARBEID Den daglige kontakten er den viktigste kontakten mellom hjem og barnehage. Det er viktig for barnet å se at foreldrene har kontakt med de voksne som barnet tilbringer dagene sammen med. Denne praten gir en fin mulighet til oppfølging av barnet og til å gi praktiske opplysninger. For at barnet skal få en god start på dagen, skal den voksne følge barnet inn i garderoben og hjelpe til med avkledning. Foreldre samtaler vil det bli innkalt til en gang i året. Dersom dere føler behov for en ekstra samtale, kan dere be om det. Foreldrearrangement har vi flere av i løpet av året. Da blir foresatte invitert til den enkelte avdeling for å se hva barna har medvirket i, eks. utstilling eller forestilling. Det er også andre arrangement som FN-dag, før 17. mai feiring og grillfest. Juletrefest blir arrangert av foreldregruppa. Ved henting eller levering kan dere sette dere ned til en kopp kaffe og en uformell prat med andre foreldre og de ansatte. Foreldremøter er det en/to ganger i året. Det første på høsten. Her tar vi opp det pedagogiske, praktiske og ellers andre aktuelle temaer i barnehagen. Vi informerer også om videre aktiviteter. Merkedager I årsplan finner dere merkedagene.dette er spesielle faste ting som skjer i løpet av året, både med og uten foreldre. PRAKTISK INFORMASJON KLÆR Barna skal ha med regntøy og gummistøvler hver dag. Dette bør taes med hjem hver fredag. Barna skal ha med seg hel skift i barnehagen. Klær og støvler MÅ navnes. Klær som ikke er merket har ikke barnehagen noe ansvar for. Barn som bruker bleier og salver må ha med dette hjemmefra. I barnehagen ber vi om at barna enten har innesko eller tøfler. MAT Barna blir servert lunsj, drikke og frukt hver dag. Til frokost har dere med matpakke. SYKDOM Syke barn skal ikke leveres i barnehagen. Barn som har feber, eller som er for syke til å være ute skal holdes hjemme. I tvilstilfelle er det styreren som avgjør om barnet er friskt nok til å være i

8 barnehagen. Barnehagen bør få beskjed dersom barnet blir hjemme på grunn av sykdom eller av andre årsaker. OPPSLAGSTAVLE I gangen har vi en oppslags tavle vi håper dere vil følge med på. Her blir det hengt opp månedsplaner,aktuelt stoff vi får fra nærmiljøet, og andre oppslag vi mener er av viktighet for dere. OPPSIGELSE Oppsigelse skal skje skriftlig med minst 1 måneds varsel. Oppsigelse skjer enten den 1. eller 15. i måneden. Oppsigelsesskjema finner dere på kommunens nettside. FØDSELSDAG I BARNEHAGEN: Vi vil feire barnet deres denne dagen på en fin måte,som gir de mye oppmerksomhet.barna skal føle at det er deres dag. Det er det som er fokuset denne dagen, - ikke hva som spises. Vi er en sukkerreduserende barnehage, og vil derfor ha andre alternativer enn kaker og is. Dette ordner vi i barnehagen. Vi ønsker foreldre og barn velkommen til Trosvik Barnehage Vi vil gjerne gi barna deres, gode minner fra Den Gode Barndom

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013/2014 På Maurtua er det 8 barn

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner.

Detaljer