Årsmelding. Årsmelding 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Årsmelding 2010"

Transkript

1 Årsmelding Årsmelding

2 2 Årsmelding 2010

3 Årsmelding Innhold Viktigste resultater i 2010 Forbildeprosjekter DRAMMEN Idékonkurranse Strømsø Marienlyst skole Fjell barnehage Papirbredden ll Tollbugata 66 Dr. Hansteinsgate Andre aktuelle prosjekter OSLO Idékonkurranse Furuset Bellonahuset Meteorologisk institutt Østensjøveien 27 Veitvet skole Gran skole Andre aktuelle prosjekter Kompetanseutvikling og innovasjon Kommunikasjon Organisering og finansiering

4 4 Årsmelding 2010

5 Årsmelding Viktigste resultater i 2010 POLITISK VEDTAK I OSLO Oslo kommunes deltagelse i FutureBuilt ble formelt vedtatt gjennom bystyrevedtak i juni Dette ble markert gjennom en pressekonferanse på Bellonahuset i samarbeid med Oslo og Drammen kommune. FutureBuilt har gjennom dette fått et sterkt politisk engasjement og forankring i Oslo kommune. FERDIGE FORBILDEPROSJEKTER Det er i 2010 lagt ned et betydelig arbeid med kontakt og avtaler med utbyggere som skal realisere forbildeprosjekter. Dette har resultert i tolv intensjonsavtaler innen utgangen av Tre forbildeprosjekter ble ferdigstilt i 2010: Marienlyst skole, Fjell barnehage og Bellonahuset. Interessen fra utbyggere som ønsker å få bli med i FutureBuilt er økende. Dette registreres som en gledelig utvikling! KOMMUNIKASJON Lanseringen av futurebuilt.no i september var en viktig milepæl. Nettstedet, i kombinasjon med nyhetsbrev og Facebook, gir fyldig informasjon om FutureBuilt. Fagpressen har hatt mange oppslag om FutureBuilt. Vindusdetalj fra Fjell barnehage, som ble ferdigstilt i september Foto: FutureBuilt/Espen Gees

6 6 Årsmelding 2010

7 Årsmelding Forbildeprosjekter Faglig bistand til forbildeprosjekter Forbildeprosjektene er fulgt opp innenfor følgende tematikk: Energi/passivhus Klimaeffektivt materialvalg Transport og mobilitetsplanlegging Utarbeidelse av klimagassregnskap Oppfølgingen av forbildeprosjektene har skjedd på følgende måte: Workshop for prosjekteringsteamet med introduksjon til FutureBuilts kvalitetskriterier, FutureBuilts mal for kvalitetsprogram og -oppfølgingsplaner og utarbeidelse av klimagassregnskap Jevnlige kontaktmøter mellom utbygger, sekretariat og kommune med vekt på byggeprosjekts status, kvalitetsprogram og kommunikasjon Kvalitetssikring fra fagekspertise knyttet opp til kvalitetskriteriene. Byområdeprosjektene Strømsø og Furuset er fulgt opp med deltagelse og kvalitetssikring av konkurranseprogrammer, juryering og oppfølging i etterkant av konkurranse. KOMMUNAL TILRETTELEGGING OG SMIDIG SAKSBEHANDLING Plan- og bygningsetaten i Oslo har etablert et fagteam som følger opp FutureBuilt-prosjektene. Fagteamet for det enkelte forbildeprosjekt er sammensatt av saksbehandler og representanter fra etatens miljøteam. Miljøteamet arbeider med forankring av miljøhensyn i all virksomhet i etaten. Gjennom fagteamet vil etaten bidra til smidig saksbehandling for forbildeprosjektene, sikre god miljøkompetanse i saksbehandling og sørge for at lærdom fra FutureBuilt spres i organisasjonen. Byplan i Drammen har utarbeidet en prosedyrebeskrivelse for å tydeliggjøre den rollen kommunen ha,r som henholdsvis samfunnsaktør gjennom FutureBuilt og forvaltningsmyndighet etter plan- og bygningsloven. Begge kommunene har vedtatt en halvering av byggesaksgebyret for FutureBuilt-prosjekter. I Oslo gjelder dette også prosjekter som oppfyller passivhusstandarden. Verktøy for oppfølging av forbildeprosjekter FutureBuilt har utviklet en egen mal for kvalitetsoppfølgingsplan for byggeprosjekter. Malen fungerer både som et planleggingsverkøy for utbyggerne, og som et dokumentasjonsgrunnlag overfor FutureBuilt. Malen er kompatibel med BREEAM, det vil si at utbyggere som ønsker å gå videre med en BREEAM sertifisering kan utdype arbeidet med utgangspunkt i denne malen. (Se www. futurebuilt.no, under ressursbank, for mer informasjon). Arbeidet med å videreutvikle malen til også å gjelde byområder er startet. FutureBuilt har i samarbeid med Gaia Lista utviklet en veileder for klimariktig materialvalg, «Klimatrappen». (Se under ressursbank, for mer informasjon) FutureBuilt arbeider med å utvikle et standardisert oppsett for klimagassrapporter for forbildeprosjektene, der prosjektene dokumenteres gjennom et referansebygg, bygget som prosjektert, bygget «as built» og bygget etter et års drift. Marienlyst skole er Norges første passivhusskole og var FutureBuilts første ferdigstilte forbildeprosjekt. Skolen åpnet dørene 6. august Foto: FutureBuilt/Espen Gees

8 8 Årsmelding 2010 «Look to Strømsø» / DRAMMEN Byområde, arkitekturkonkurranse By- og boligutstilling Oslo - Drammen, nå FutureBuilt, lanserte på Arkitekturdagen, 11. september 2009, idékonkurransen «En by å leve i». Konkurransen omhandlet utvikling av Strømsø sentrum i Drammen, og ble arrangert av Drammen kommune og FutureBuilt. Gjennom idékonkurransen var ønsket å få belyst hvordan utviklingen av Drammens største kollektivknutepunkt, som blant inneholder jernbanestasjonen, ved hjelp av god byutvikling og arkitektur, kan bidra til å skape et fremtidsrettet bysamfunn med lite transportbehov og minimale klimagassutslipp. Vinnerteamet fra Norconsult og Alliance arkitekter. Foto: FutureBuilt Konkurranseområdet strekker seg fra Strømsø Torg til Telthusgata, og mellom Bjørnstjerne Bjørnsonsgate og elva. Vinnerforslaget «Look to Strømsø» Etter å ha vurdert i alt 41 innkomne forslag, kåret juryen 19. april 2010 forslaget «Look to Strømsø» til vinner i konkurransen. Forslaget er utarbeidet av Norconsult og Alliance Arkitekter. Premieutdelingen fant sted i Husbankens hovedkontor i Drammen i april 2010, og ble ledet av rådmann i Drammen, Osmund Kaldheim. Forslaget skisserer en utviklingsstrategi med høye miljøambisjoner og en langsiktig visjon om å utvikle en klimanøytral bydel. Det legger også føringer for en rekke potensielle nybyggings- og rehabiliteringsprosjekter innenfor konkurranseområdet. FREMDRIFT Oppfølgingen av idékonkurransen på Strømsø har vært den viktigste saken for FutureBuilt i Drammen i Kommunen arrangerte utstilling av alle innleverte forslag til konkurransen i februar, og senere en utstilling av de premierte forslagene i april. Konkurransen er fulgt opp med et arbeidsseminar hvor vinnende arkitektteam deltok, representanter for juryen og andre ressurspersoner deltok. Dette var en del av bearbeidingen av resultatene fra konkurransen, og en oppfølging fram mot utarbeidelse av politisk sak. Illustrasjon av konkurranseområdet, Strømsø En bystyresak om videreutvikling av Strømsø ble behandlet i desember. Det ble da vedtatt at ideene i vinnerutkastet fra konkurransen skal legges til grunn for den videre utviklingen av Strømsø sentrum. Kommunen samordner prosjektvurdering av ønskelige forbildeprosjekt med nødvendige utredninger og revisjon av plangrunnlaget, slik at prosjekt løpende kan klargjøres for saksbehandling og gjennomføring. Drammen kommunes innsats som samfunnsaktør og utviklingspartner rettes i første rekke inn mot a) stasjonsutviklingen i samarbeid med ROM og Jernbaneverket, b) krysset/plassen Tollbugt/ Schultzgate med tilhørende ledig byggetomt og c) området rundt tidligere Strømsø videregående skole. Arbeidet med å utvikle kvalitetsprogram for Strømsø er startet opp.

9 Årsmelding Vinnerforslaget «Look to Strømsø». Illustrasjon: Norconsult og Alliance arkitekter Juryen framhevet bærekrafthjulet som illustrasjon på strategien. Illustrasjon: Norconsult og Alliance arkitekter

10 10 Årsmelding 2010 Marienlyst skole / DRAMMEN Ungdomsskole, ferdigstilt august 2010 Marienlyst skole i Drammen er en kompakt byskole med passivhusstandard. Skolen ligger sentralt i Drammen i direkte tilknytning til Marienlyst Idrettspark, som bl.a. omfatter flere store idrettsanlegg, idrettshall og Drammensbadet. Valget om å oppnå passivhusstandard ble først tatt etter byggestart og man oppjusterte energiambisjonen betraktelig. Bygget har minimalt energiforbruk som følge av svært god isolering, meget god vinduskvalitet og effektive styrings- og varmegjenvinningssystemer. Arkitekten har hatt høyt fokus på arealeffektivitet; skolen er et kompakt bygg med alle skolens funksjoner samlet i en enkel bygningskropp på 50m x 40m over tre etasjer med kapasitet på ca. 500 elever. Foto: Øverst til venstre øvrige FutureBuilt/Espen Gees NØKKELTALL Energiforbruk: Netto energibehov: 61,4 kwh/m 2 år, levert energibehov: 64,7 kwh/m 2 år Energikilder: Nærvarmenett basert på varmepumpe fra gressbane. Drammen Fjernvarme får energi fra fjorden og biovarme som blir levert til nærvarmenettet. Arealforbruk: 6500 m 2 fordelt på 510 elever gir ca 12 m 2 /elev Byggekostnader: 223 millioner kroner Passivhustiltak (5% merkostnad): Ekstra isolasjon 8 millioner. Automatisering 2 millioner Enovastøtte: 4,8 millioner kr. PROSJEKTOPPLYSNINGER Prosjekttype: Skole Byggeår: 2010 Prosjekterende: DIV.A Arkitekter AS, Bjørbekk og Lindheim AS Rådgivende: Rambøll Norge AS, Bright VVS, Bright elektro, Skansen AS, Reinertsen AS, Multiconsult Prosjektledelse: Drammen Eiendom KF Byggherre: Drammen Eiendom KF Hovedentreprenører: OBAS Leverandører: SAPA (dører og vinduer)

11 Årsmelding Fjell barnehage / DRAMMEN Barnehage, ferdigstilt september 2010 Utformingen av den nye barnehagen på Fjell i Drammen har vært motivert ut fra et ønske om å utvikle en bærekraftig og robust barnehage. Bygget er i massivtre og med passivhusstandard, og er utstyrt med varmepumpe og energibrønner som henter jordvarme. Massivtreelementer er brukt til å skape et robust og presist sandwichbyggesystem med stor grad av prefabrikasjon. Barnehagen har en kapasitet på 80 barn fordelt på fire avdelinger. Foto: FutureBuilt/Espen Gees NØKKELTALL Energiforbruk: Beregnet energiforbruk: 66 kwh/m² år. Energikilder: Jordvarme fra energibrønner og varmepumpe Arealforbruk: 800m 2 BTA, 740 m 2 BRA Enovastøtte: Ikke søkt PROSJEKTOPPLYSNINGER Prosjekttype: Barnehage Byggeår: 2010 Prosjekterende: Code arkitektur as, Hindhamar Landskapsarkitekter AS Rådgivende: EM teknikk AS, Tor Helge Dokka, Helge Lunde, Sigurd Eide Prosjektledelse: Siv. Ing. Trond Thorvaldsen AS v/ Per Mathisen Byggherre: Drammen Eiendom KF Hovedentreprenører: Holtefjell Entreprenør AS

12 12 Årsmelding 2010 Papirbredden ll / DRAMMEN Kontor- og undervisningsbygg, under prosjektering Papirbredden kunnskapspark er den sentrale møteplassen for Drammen som kunnskapsregion, og Papirbredden skal videreutvikles med et nytt byggetrinn 2. Papirbredden ll er planlagt for ca m 2 BTA (ca m 2 BRA) med en blanding av funksjoner innen offentlig virksomhet, undervisning og kontorer, fordelt på to separate bygg. Papirbredden prosjekteres etter FutureBuilts kvalitetskriterier med passivhus og energiklasse A, klimaeffektive byggematerialer og med god tilrettelegging for sykkelparkering og moderat parkeringsdekning. Papirbredden er for Entra Eiendom en konkret oppfølging av Entras miljøstrategi. PROSJEKTOPPLYSNINGER Prosjekttype: Kontor/undervisning Byggeår: 2011 Prosjekterende: LPO Arkitekter AS Rådgivende: Multiconsult AS (RIG, RIB), Neas Brannconsult AS (brann), ECT (RIE), EM Teknikk (RIV), Rambøll Norge AS (RIM) Prosjekteringsledelse og Totalentreprenør: Strøm Gundersen Prosjektledelse: OEC Consulting AS Byggherre: Papirbredden Eiendom AS (Entra/Drammen kommune) Tollbugata 66 / DRAMMEN Leilighetskompleks for førstegangsetablerere, under prosjektering Nybygget er et infillprosjekt i Drammen sentrum som skal innpasses i et område med verneverdig trehusbebyggelse. Bygget består av 12 leiligheter for førstegangsetablerere, og skal ha passivhusstandard. Prosjektet er fritatt for krav om parkeringskjeller mot at utbygger er villig til å bygge etter FutureBuilts kvalitetskriterier med blant annet god tilrettelegging for sykkelparkering. NØKKELTALL Arealforbruk: 750 m 2 PROSJEKTOPPLYSNINGER Prosjekttype: Bolig Byggeår: 2011 Prosjekterende: b o x s Byggherre: Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO)

13 Årsmelding Dr. Hansteins gate / DRAMMEN Bolig og næring, under utvikling Det er inngått avtale med Atlanic Crossing og Privat Invest om utviklingen av to eiendommer langs sjøfronten innenfor konkurranseområdet på Strømsø. Prosjektet er i oppstartsfasen, og det vurderes arkitektkonkurranse om utviklingen av området i Andre aktuelle prosjekter/ DRAMMEN Strømsø skole Strømsø skole ble nedlagt i 2010 og bygningen skal rehabiliteres. Fasaden er verneverdig.. Skolen ligger innenfor bydel Strømsø. Skolen har blitt utredet i forbindelse med SURE-prosjektet (se FoU s. 19). Sosialboliger i Stiboltsgate 16 boliger fordelt på 4 rekkehus skal rehabiliteres fullstendig. Prosjektet er ennå ikke finansiert. Stiboltsgate sosialboliger har vært case i FoU- prosjektet SURE. ULOBA HOVEDKONTOR ULOBA er en arbeidsgiverorganisasjon for brukerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede som er lokalisert i Drammen. ULOBA skal bygge nytt hovedkontor på Gulskogen, og prosjektet vil omfatte kontorog konferanselokaler. Universell utforming vil være en overordnet idé for prosjektet. NSB KOMPETANSESENTER NSB kompetansesenter på Sundland er ferdigstilt, og prosjektet tilfredsstiller energiklasse A. Bygget inneholder undervisningslokaler og kontorer. NSB kompetansesenter er til vurdering som aktuelt FutureBuilt-prosjekt. Foto: FutureBuilt/Espen Gees

14 14 Årsmelding 2010 Idékonkurranse Furuset / OSLO Byområde, arkitekturkonkurranse Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten og FutureBuilt inviterte i september 2010 til åpen planog designkonkurranse i form av en idékonkurranse om utvikling av sentrale deler av Furusetområdet i bydel Alna i Groruddalen. I idékonkurransen var det utpekt fire hovedoppgaver som skulle belyses i konkurranseforslagene: Arealeffektiv byutvikling med økt tetthet, spesielt i tilknytning til kollektivknutepunkt (inntil 2000 nye boliger og 2800 nye arbeidsplasser) Styrking av blågrønn struktur Tilrettelegging for høy andel gående, syklende og kollektivreisende, samt andre tiltak som gir redusert bilbruk lokalt og regionalt Reduksjon av energibruk i eksisterende og ny bygningsmasse Konkurransen gjennomføres som del av en større planprosess for utvikling av Furusetområdet og retter seg mot tverrfaglige plan-/arkitekturteam i Norge og Norden for øvrig. Konkurransen ble kunngjort gjennom Doffin og lansert på FutureBuilts årskonferanse Til fristens utløp 14. desember mottok NAL 14 utkast til konkurransen. Konkurransen gjennomføres i et samarbeid mellom Husbanken, OBOS, Bydel Alna, FutureBuilt og en rekke kommunale etater i Oslo. FREMDRIFT Utstilling av alle innleverte bidrag januar 2011 på Furuset Juryering januar mars 2011 Premieutdeling 28. mars 2011 Åpning av utstilling av premierte bidrag 28. mars 2011 Illustrasjoner fra et tilfeldig utvalg av de leverte utkastene til idékonkurransen

15 Årsmelding Bellonahuset / OSLO Kontor- og forretningsbygg, ferdigstilt desember 2010 Bellonahuset er det nye hovedkontoret til miljøstiftelsen Bellona på Vulkan-tomta ved Akerselva i Oslo. Bellona innledet sitt samarbeid med utbygger Aspelin Ramm i 2008, og visjonen var å bygge et så energieffektivt bygg som mulig innenfor kommersielle rammer. Huset er et energiklasse A-bygg, og inneholder kontorer, i tillegg til forretninger og spisesteder på bakkeplan. Etterhvert har miljøambisjonene blitt utvidet til å gjelde byggets generelle klimapåvirkning, med fokus på alt fra materialvalg til LCA-analyse. Mobilitetsplan for hele Vulkanområdet vil bli utarbeidet. 1. Solfangerne fungerer som solavskjerming for vindusbåndene i sørfasaden 2. Forbindelsen mellom Vulkanområdet og Grünerløkka er forsterket med en ny gangbro 3. Fra åpningen av energisentralen til Vulkan-området, desember Foto: Aspelin Ramm/Finn Ståle Felberg NØKKELTALL Energiforbruk: Netto energibehov: 83 kwh/m 2 år (beregnet) Levert energi: 69 kwh/m 2 år Energikilder: Lokal energisentral distribuerer deler av varme og kjøling til Vulkan-området, med energi fra solfangere, geobrønner, overskuddsvarme og fjernvarme. Arealforbruk: Totalt: 3400 m 2, kontorareal: 2600 m 2, forretning/ servering: 800 m 2 Enovastøtte: 2,49 millioner kr. PROSJEKTOPPLYSNINGER Prosjekttype: Kontor og forretning Byggeår: 2010 Prosjekterende: LPO arkitektur og design Rådgivende: Ingeniør Petter Nome AS (RIV), ÅF-consulting AS (RIE), Hambra (RI Miljø), Kjell Ludvigsen (RIB), Brekke & Strand Akustikk AS (RIA) Prosjektledelse: Aspelin Ramm Byggherre: Aspelin Ramm Hovedentrepenører: Veidekke entreprenør AS

16 16 Årsmelding 2010 Meteorologisk institutt / OSLO Datahall og kantine, under oppføring (ferdigstilles februar 2011) Meteorologisk Institutts nybygg på Blindern i Oslo er et to-etasjes bygg i tilknytning til METs eksisterende kontorer i forskningsparken. Første etasje er en datahall der vanlig betong er erstattet med lavkarbon betong. Andre etasje er kantine og møterom, og denne etasjen bygges med passivhusstandard og utstrakt bruk av tre. Varmen fra datahallen gjenvinnes og utnyttes som varmetilskudd i resten av bygget. MET er Norges viktigste leverandør av klimadata, og har derfor selv ønsket å realisere et klimaeffektivt bygg. Illustrasjon: Pir II arkitektkontor AS Foto fra byggeplass, desember 2010: FutureBuilt NØKKELTALL Energiforbruk: Netto energibehov på 95 kwh/m 2 år for 2. etg, iht Enovas forslag til passivhusstandard for kontorbygg Arealforbruk: Datasentral i 1. etg: 975 m 2 (BRA), kantine og møterom i 2. etg: 496 m 2 (BRA) Enovastøtte: 1,554 millioner kr. PROSJEKTOPPLYSNINGER Prosjekttype: Kontor og forretning Byggeår: 2010/2011 Prosjekterende: Pir II arkitektkontor AS, Arkitekturverkstedet i Oslo Rådgivende: Dr. techn Kristoffer Apeland AS (RIB), Aalerud AS Rådgivede ingeniører (RIV), IBR el-prosjekt AS (RIE), Neas Brannconsult AS (RIBr), Brekke & Strand akustikk as (RIA), SINTEF Byggforsk v/matthias Haase (energi- og miljøløsninger), Esbensen rådgivende ingeniører AS (energi- og miljøløsninger) Prosjektledelse: Sohlberg og Toftenes AS (Anders Winther Andersen), Byggherre: Meteorologisk Institutt

17 Årsmelding Østensjøveien 27 / OSLO Kontorbygg/leilighetskompleks, under prosjektering Illustrasjon: Henning Larsen Architects Illustrasjon: DARK arkitekter NCC skal bygge et kontorbygg som er mulig å konvertere til boliger senere. Målgruppen er neste generasjons leietakere som ønsker å arbeide i moderne og miljømessige «state of the art»-hus. Man vil realisere et bygg designet med en helhetlig tankegang, høy miljøprofil og med samme totalomkostninger for leietakerne som i andre bygg. Prosjektet fokuserer på å skape best mulig inneklima og et rasjonelt, fleksibelt og moderne kontorbygg med minst mulig miljømessig belastning. I januar 2011 ble det tatt beslutning om å gå videre i kontraktsforhandlinger med Henning Larsen Architects. Veitvet skole / OSLO Barne- og ungdomsskole, under utvikling Utdanningsetaten har inngått avtale om å utvikle nye Veitvet skole, på Veitvet, som et FutureBuilt forbildeprosjekt. Prosjektet skal gjennomføres som et OPS-prosjekt, der det ut fra en konkurranse velges en entreprenør som får kontrakt på å bygge og drifte skolen de første 20 årene. Veitvet skole vil bli en 1-10 skole med 840 elever. Skolen er en del av det planlagte «Perlekjedet», en kultur- og miljøgate langs Veitvetveien. Gran skole / OSLO Ungdomsskole, under utvikling Utdanningsetaten har inngått avtale om å utvikle nye Gran skole, på Furuset, som et FutureBuilt forbildeprosjekt. Prosjektet skal gjennomføres som et OPS-prosjekt, der det ut fra en konkurranse velges en entreprenør som får kontrakt på å bygge og drifte skolen de første 20 årene. Gran er en 8-10 skole, og vil bli det første FutureBuilt forbildeprosjektet på Furuset, som er et satsningsområde gjennom Furuset idékonkurranse. Andre aktuelle prosjekter / OSLO MunchMUSEET og DeichmaNSKE BIBLIOTEK Oslo kommune ønsker at nye Munchmuseet og Deichmanske bibliotek i Bjørvika skal inngå i FutureBuiltporteføljen. Prosessen rundt en intensjonsavtale mellom FutureBuilt og Munchmuseet og Deichmanske bibliotek pågår fortsatt. Bjørnsletta skole Undervisningsbygg er i en prosess om å inngå avtale om utviklingen av Bjørnsletta skole på Ullern som et FutureBuilt prosjekt.

18 18 Årsmelding 2010 Kompetanseutvikling og innovasjon FutureBuilts kompetanseprogram 2010 har bestått av årskonferanse, befaringer, fagseminarer, studietur og Brød & Miljø frokost-/lunsjmøter i Oslo/Drammen. Alle arrangementene har vært åpne. Programmet er primært lagt opp i henhold til behovene til de involverte aktørene i forbildeprosjekter i FutureBuilt, men en betydelig andel av deltagerne har også vært eksterne. FUTUREBUILTS ÅRSKONFERANSE 2010 Årskonferansen i 2010 inngikk i Oslo arkitekturtriennale og hadde arkitekturpolitikk som tema. Konferansen ble arrangert i Samfunnssalen på Arbeidersamfunnets plass. Nærmere 220 deltagere fikk høre foredrag om klimaeffektiv arkitektur, byutvikling og arkitekturpolitikk i praksis i Oslo, Drammen og København. Under konferansen presenterte representanter fra både kommune, utbyggere og arkitekter sine erfaringer på området. Konferansen ble åpnet av byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen og statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet Dag-Henrik Sandbakken. BEFARINGER FORBILDEPROSJEKTENE Byggeplassbefaringer og ferdigbefaringer arrangeres løpende, i takt med realiseringen av forbildeprosjektene. Dette er populære tiltak, og i 2010 ble følgende befaringer gjennomført: Byggeplassbefaring Marienlyst skole (mars): 90 deltagere. Byggeplassbefaring Fjell barnehage (juni): 70 deltagere. Byggeplassbefaring Bellonahuset (sept): 50 deltagere. Ferdigbefaring Fjell barnehage og Marienlyst skole (nov): 85 deltagere. Byggeplassbefaring Meteorologisk institutt (nov): 45 deltagere. STUDIETURER TIL ØSTERRIKE 41 deltakere ble med på Framtidens Byer/ Framtidens bygg og FutureBuilts studietur til Østerrike i november. Over tre fullpakkede dager fikk de se et stort spekter av inspirerende klimaffektive byggeprosjekter i Wien og Linz. Blant deltakerne var planleggere, prosjekterende og utbyggere fra både stat, kommune og private virksomheter. Lokale guider, deriblant arkitekter, presenterte prosjektene, og en egen tolk med arkitektur- og byggfaglig kompetanse var med for å gi deltakerne mest mulig utbytte av befaringene. Byutviklingskomiteen i Oslo hadde en egen studietur til Wien og Linz i april med fokus på byutvikling og miljø. SEMINAR OM MATERIALBRUK OG KLIMAGASSUTSLIPP Seminaret ble arrangert i april, og ga råd om klimaeffektive løsninger og materialvalg gjennom hele prosjekteringsprosessen. Seminaret hadde 56 deltagere. SEMINAR OM KVALITETSPROGRAM Seminaret «Kvalitetsprogram fra styringsprogram til praktisk verktøy» ble arrangert i desember, og hadde som mål å gi innsikt i hva kvalitetsprogram er og hvordan et slikt verktøy kan tilpasses det enkelte prosjekt. Seminaret hadde 34 deltagere. BRØD OG MILJØ FutureBuilt har vært medarrangør på månedlige Brød & Miljø frokostmøter i Oslo, og lunsjmøter i Drammen. Antall deltagere i Oslo har vært pr. møte og i Drammen pr. møte. INTERNT FAGUTVIKLINGSPROGRAM i PBE Plan- og bygningsetaten i Oslos program for intern kompetanseutvikling består blant annet av opplæringsmoduler for nyansatte, fagdykk med

19 Årsmelding fordypning i aktuelle tema og seminarserier. Det foregår en prosess for å øke miljøfokus i etatens kompetanseutvikling, spesielt tilpasset interne behov. FutureBuilt bidrar i dette arbeidet med nettverk, erfaringer og utvikling av seminarer. PBE arrangerte Enovas passivhuskurs som internopplæring. KICK-OFF SEMINAR I OSLO I september hadde PBE et kick-off seminar, for markering av FutureBuilt som et tverretatlig samarbeid i Oslo. ENOVAS PASSIVHUSKURS FutureBuilt har vært medarrangør for det første passivhuskurset, som ble holdt i Oslo i mars. Passivhuskurset ble også arrangert i Drammen i november. Enova har også holdt passivhuskurset som internkurs i PBE. FoU Gjennom to rehabiliteringsprosjekter i Drammen (Strømsø skole og Stiboltgate sosialboliger) har FutureBuilt blitt tilknyttet FoU-programmet SURE (Sustainable Refurbishment), et europeisk forskningsprogram. FutureBuilt deltar i referansegruppen til ZEB-programmet (Zero Emission Building) som drives av NTNU. Framtidige forbildeprosjekter i FutureBuilt vil kunne inngå som ZEB-case. FutureBuilt har deltatt i SINTEF Byggforsks prosess med å utvikle en søknad til forskningsrådet om rehabilitering av yrkesbygg til passivhusstandard. FutureBuilts rolle skal være å bidra med konkrete case. Søknaden, kalt UPGRADE, fikk avslag fra forskningsrådet, men skal bearbeides og fremmes på nytt i FRAMTIDENS BYER KONFERANSEN Drammen kommune hadde ansvaret for en egen parallellsesjon på Framtidens byer konferansen. Tema var utviklingen av Strømsø gjennom arkitektkonkurransen og videre oppfølging. Foto: FutureBuilt/Espen Gees

20 20 Årsmelding Åpning av FutureBuilts årskonferanse 2010, med 220 deltagere. 2. Ellen de Vibe lanserte idékonkurransen på Furuset under konferansen. 3. Ellen Hellsten presenterer vinnerutkastet fra idékonkurransen på Strømsø, «Look to Strømsø». 4. Ivrige deltakere diskuterer i én av pausene under årskonferansen. 5. Brød & Miljø-arrangement i Drammen. 6. Studietur til Østerrike i november. Her er alle turdeltakerne samlet utenfor barnehage i Wels. 7. Studieturen hadde et tettpakket program; 15 prosjekter ble besøkt på tre dager. 8. Befaring til nye Berg studentby i forbindelse med programstyremøte i Trondheim i mai. 9 og 10. Byggeplassbefaring til Fjell barnehage i juni. 11 og 12. Ferdigbefaring til Fjell barnehage og Marienlyst skole i november, hvor 85 personer deltok. 13. Byggeplassbefaring til Meteorologisk institutt i november.

21 Årsmelding

22 22 Årsmelding 2010 Kommunikasjon I 2010 er arbeidet med kommunikasjon intensivert i forhold til foregående år. «Kommunikasjonsstrategi» og «Handlingsplan for kommunikasjon for 2010» ble utviklet i FutureBuilts nye websider ble utviklet vår/sommer 2010, med lansering 1. september. Nettstedet er en arena for innovasjon, kompetanseutvikling og erfarings-formidling, og en læringsarena for alle involverte. oppdateres flere ganger i uken, og har som mål å være oppdatert på nyheter og arrangementer. Forbildeprosjektene presenteres bredt, og det er mulighet for å følge disse fra startgrop til ferdigstillelse. Hvert enkelt prosjekt har også en detaljert oppføring i Ecobox Prosjektdatabase. Websiden har en egen presseside, hvor høyoppløselige bilder fra prosjekter og arrangementer kan lastes ned og brukes fritt av pressen. I tillegg til websiden benyttes nyhetsbrev og sosiale medier som aktive informasjonskanaler. VISUELL IDENTITET FutureBuilts visuelle identitet ble ferdigstilt våren Profilmateriell som byggeplassbannere, flagg, rollups, plakater, maler etc. er utviklet og tatt i bruk. Identiteten er også blitt komplettert med profilbilder/bildepakker, og en rutine for fotografering av ferdigstilte forbildeprosjekter er innført. Plakett som skal stå på ferdige bygg og diplom til utbyggere, arkitekter etc er under utarbeidelse. MEDIEOMTALE I takt med faktiske resultater, gjennom konkrete forbildebygg og konkurranser, er også FutureBuilt blitt mer synlig i mediabildet i 2010 særlig i fagpressen. FutureBuilt og FutureBuilt-prosjekter er presentert både på web og papir i blant annet Arkitektnytt, Byggeindustrien, ByggAktuelt, VVSforum, Teknisk Ukeblad, Drammens tidende, Byblikk og lokalaviser i Oslo. Lenker til presseoppslag finnes på nettsiden. Marienlyst skole og Fjell barnehage er begge presentert i Arkitektur N (nr. 6 og nr. 8). INNLEGG PÅ KONFERANSER OG STØRRE MØTEPLASSER Her følger enversikt over presentasjoner gitt av sekretariatet, Oslo kommune og Drammen kommune i tillegg til det som er omtalt av arrangementer på s. 18: Konferanse i regi av svenske regjeringens program for Hållbara Städer, Stockholm, januar Framtidens byer samling, Oslo, januar Framtidens byer samling, Stavanger, januar Enovas byggkonferanse, innlegg og stand, Trondheim, februar Drammen arkitektforening, februar For Miljøverndepartementet på Papirbredden, Drammen, februar Planforum i Bærum kommune, mars Grønn byggallianses frokostmøte, mars Framtidens byer samling, Lillestrøm, mai Norsk Stålforening, mai SURE workshop (forskningsprogrammet Sustainable Refurbishment), Drammen, mai Klimaseminar i regi av Framtidens byer i Oslo kommune, mai Framtidens byer/framtidens bygg samling, Oslo, august Bystyrekommite for byutvikling i Drammen, november Framtidens byers nettverksamling energi i bygg, Stavanger, september Nordisk passivhuskonferanse, Aarhus, oktober Asker kommune, oktober Groruddalssatsingen, Oslo, desember

23 Årsmelding Utstilling av arkitektkonkurransen En by å leve i på Strømsø torg. 2. Drammens ordfører Tore Opdal Hansen og Oslos byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen på pressemarkering 23. juni. 3. Sjefsarkitekt Øystein Bull Hansen og ordfører Tore Opdal Hansen under Framtidens Byer-konferansen i Drammen i november. 4. Åpningen av Marienlyst skole i Drammen i august. 5. Byggeplassbefaring på Meteorologisk Institutt i november FutureBuilt profilbilde Oppslag på arkitektnytt.no om at Oslo har fattet politisk vedtak om deltagelse i FutureBuilt. 9. Oppslag i Byggeindustrien fra FutureBuilt årskonferanse i september. 10. Oppslag i Byggaktuelt om igangsettelse av bygging av Papirbredden 2 som FutureBuilt prosjekt i november.

24 24 Årsmelding 2010 Organisering og finansiering PARTNERSKAP OG ORGANISering FutureBuilt har fått to nye partnere i 2010, Miljøverndepartementet og Statens bygningstekniske etat. Dette betyr at FutureBuilt nå har 8 partnere: Oslo kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Miljøverndepartementet, Statens bygningstekniske etat, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. I desember ble det besluttet å invitere også Transnova inn som partner. Samarbeidet baserer seg på en partnerskapsavtale fra juni FutureBuilt er organisert som et prosjektsamarbeid ledet av et programstyre. Det består av representanter fra hver av de åtte partnerne. Prosjektledelse/sekretariat er leid ut fra NAL. På bakgrunn av en juridisk utredning, som slo fast at mva-lovgivningen framtvinger et behov for å etablere FutureBuilt som et selvstendig rettssubjekt, vedtok programstyret i 2010 at det bør være de to kommunene som etablerer dette. Vedtaket i programstyret slo fast at det må finnes en organisasjonsmodell hvor Oslo og Drammen er eiere, og at de øvrige partnerne i programmet sikres reell innflytelse. Det brede partnerskapet er nødvendig for at FutureBuilt skal oppnå sine målsettinger. FutureBuilts programstyre har i bestått av følgende personer: Arild Eek, byutviklingsdirektør Drammen kommune og programstyrets leder Jomar Lygre Langeland, byplansjef Drammen kommune Ellen de Vibe, etatsdirektør Plan og bygningsetaten Oslo kommune Øyvind Johnsen, fagdirektør Husbanken Anne G. Lien, seniorrådgiver/tor Brekke områdeleder offentlige bygg, Enova Marit Kleveland, avdelingsdirektør/øyvind Aarvig, prosjektleder Framtidens byer, Miljøverndepartementet Morten Lie, direktør Statens bygningstekniske etat Erik Hammer, daglig leder Grønn Byggallianse Kjersti Nerseth, president Norske arkitekters landsforbund FutureBuilts programledelse/sekretariat er lokalisert hos Norske arkitekters landsforbund, og har i 2010 utgjort ca 3 årsverk. Medarbeidere har i 2010 bestått av Birgit Rusten (programleder), Stein Stoknes (prosjektleder), Erlend Seilskjær (prosjektmedarbeider deltid, t.o.m. juni), Sigrid Bjørkum (prosjektmedarbeider deltid) og Åshild Yri Aagren (prosjektmedarbeider deltid, f.o.m. medio november). Oslo og Drammen kommune har egne prosjektledere for FutureBuilt som støtter opp under sekretariatets arbeid og som har ansvar for interne prosesser i kommunene knyttet til FutureBuilt. De kommunale prosjektlederne har også fungert som en utvidet del av sekretariatet. I 2010 har Øystein Bull-Hansen fra Byplan vært prosjektleder i Drammen kommune og Sarah Knutslien/Isabell Lexow fra PBE vært prosjektleder i Oslo kommune. ORGANISERING I OSLO PBE leder og koordinerer Oslo kommunes arbeid med FutureBuilt. Oslo har etablert en kommunal styringsgruppe for FutureBuilt (KSG) med mandat til blant annet å beslutte hvilke prosjekter i Oslo som skal få delta i FutureBuilt. I KSG inngår sentrale etater som kan støtte opp FutureBuilt-arbeidet: Plan- og bygningsetaten, Friluftsetaten, Byantikvaren, Utdanningsetaten, Samferdselsetaten, Plankontoret for Groruddalen, Enøketaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Tilsvarende er en tverretatlig arbeidsgruppe etablert for å støtte opp arbeidet i styringsgruppa. ORGANISERING I DRAMMEN Byplan leder og koordinerer Drammen kommunes arbeid med FutureBuilt. En lokal styringsgruppe (styringsgruppe Drammen) bestående av Drammen kommune v/byplan, fylkeskommunen, Husbanken og FutureBuilts sekretariat følger opp arbeidet i Drammen. Styringsgruppe Drammen har blant annet mandat til å beslutte hvilke forbildeprosjekter i Drammen som skal få delta i FutureBuilt.

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON OG MÅL Side 3 Visjon: Utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no årsmelding for 2011 «2012 skal være året DA ALLE SNAKKER OM energieffektivisering i bygg.» I 2011 har det vært mye oppmerksomhet rundt passivhus, forbildeprosjekter, energieffektiv rehabilitering av bygg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400077 Arkivkode: 124.2 Saksbeh: Hanne Marie Sønstegaard Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 23.01.2014 SLUTTRAPPORTERING OMRÅDELØFT

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

Husbanken Region Midt-Norge 2012

Husbanken Region Midt-Norge 2012 Husbanken Region Midt-Norge 2012 Flere søker kommunene om startlån s7 Passivhus inntar volummarkedet s17 Mange spennede FoU-oppdrag s31 www.husbanken.no 2 Innholdsfortegnelse «Smakebiter fra 2012» 3 Nøkkeltall

Detaljer

LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden

LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden 20 10 LAVENERGI- PROGRAMMET Bygg for fremtiden 2 2010 var året da oppmerksomheten rundt energieffektivisering for alvor nådde Norge og det norske folk. Flere viktige saker kom på den politiske dagsorden.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

Byer som lever og leverer

Byer som lever og leverer Byer som lever og leverer Rapport fra konferansen Nasjonal konferanse om attraktiv og klimavennlig byutvikling Union Scene Drammen 2. 3. november 2010 1 Innhold Byer som lever og leverer... 3 Velkommen

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

Årsmelding 2009. Alle skal kunne bo godt og trygt

Årsmelding 2009. Alle skal kunne bo godt og trygt 1-10 om husbanken 11-25 regionkontorene 26-37 hovedmål 40-48 effektiv forvaltning 56-70 årsberetning og regnskap Årsmelding 2009 Alle skal kunne bo godt og trygt 1-10 om husbanken 11-25 regionkontorene

Detaljer

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Side Forord 3 Boligsosialt arbeid 4 Samarbeid med andre velferdsaktører 4 Bosetting av flyktninger

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

ÅRSBERETNING 2012 FRAMTIDENS BYER STAVANGER pilotprosjekter kompetanseutvikling ressursutnyttelse helhetstenkning metodeutvikling erfaringer samhandling endring ÅRSBERETNING 2012 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 1 Innhold KLIMAGASSUTSLIPP OG BYMILJØ...

Detaljer

Prosjektkatalog ØkoBygg-programmet 1998 2002

Prosjektkatalog ØkoBygg-programmet 1998 2002 Prosjektkatalog ØkoBygg-programmet 1998 2002 Forord På initiativ fra byggenæringen ble omstillingsprogrammet ØkoBygg etablert i 1998 som et femårig program for økt miljøeffektivitet i bygg-, anlegg- og

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2009

Årsmelding for Drammen kommune 2009 Årsmelding for Drammen kommune ÅRSMELDING DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD FORORD side 3 Forord side 4 Organisasjonskart side 6 Kommuneplan for Drammen 2007 2018 side 7 Drammen kommune i - Bysamfunnet (side 9)

Detaljer

- alle skal bo godt og trygt

- alle skal bo godt og trygt årsmelding 2011 - alle skal bo godt og trygt 2 strategisk plakat visjon: Alle skal bo godt og trygt. Kjerneoppgave: Sette kommunene i stand til å gjennomføre en helhetlig velferdspolitikk for vanskeligstilte.

Detaljer

Årsprogram 2015. BMU Juridisk og Utbygging

Årsprogram 2015. BMU Juridisk og Utbygging INNHOLD INNHOLD... 1 INNLEDNING... 2 JURIDISK OG UTBYGGING... 3 ARBEIDSOPPGAVER... 5 SMART CITIES... 7 BEVILLING... 8 FRIOMRÅDEPROSJEKTET... 9 ET KOMMUNALT BOLIGUTVIKLINGSSELSKAP... 10 KOMMUNALE UTBYGGINGSBEHOV...

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2008 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2008 INNHOLD 1 > INNLEDNING / side 3 2 > ORGANISERING / side 4 3 > INFORMASJONSVIRKSOMHET OG FAGLIGE AKTIVITETER / side 5 - mediebildet

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer