OI-nyhetene er flyttet til anskaffelser.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OI-nyhetene er flyttet til anskaffelser.no"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 16/2014 Fredag 2. mai OI-nyhetene er flyttet til anskaffelser.no OI-nyhetene publiseres ikke lenger på nyheter.doffin.no. Nyhetene finner du nå i stedet på nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Ved spørsmål kontakt nettredaktør for anskaffelser.no, 1. Inviterer markedet til dialog om forenkling 2. Leverandør-utfordring: Folkeregisteret skal fornyes 3. Leverandørdialog for digitalt barnehageopptak 4. I bresjen for europeisk energieffektivitet 5. Ehandel, besparelse og private 6. Opnar nye offentlege milliard-marknader 7. Lovbarrierer for konkurranseutsetting må fjernes Difis leverandørkonferanse 11. juni Inviterer markedet til dialog om forenkling Det offentlige markedet i Norge i hundremilliardklassen er fristende for store deler av næringslivet. Men den offentlige kunden og hans regelverk er annerledes enn tilsvarende i det private næringslivet det er den store utfordringen. Nå inviterer imidlertid Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) selve kompetansemiljøet i offentlige anskaffelser selgere og ledere i bedriftene til dialog og samarbeid om forenkling av anskaffelsesprosessen. Det blir m.a.o. leverandørkonferanse i Difi-regi11. juni med en serie toppnavn som bidragsytere! Det er første gang Difi inviterer til leverandørkonferanse. Dagen før arrangerer NHO sin Anskaffelsesdag også et nytt tiltak. Difis formål med sin konferanse er å bygge bro 1

2 mellom offentlig og privat sektor gjennom økt samhandling. Hvordan skal vi gjennom økt samarbeid og kommunikasjon kunne forenkle prosessene, forbedre vår kunnskap og bidra til å fornye Norge, spør Difi. Sentrale personer innen stat, kommune og næringslivsforeninger i Norge deler på konferansen sine erfaringer og innspill til hvordan anskaffelsesprosessen skal kunne effektiviseres gjennom økt samhandling mellom næringsliv og offentlig sektor. Målgruppen er ledere innen salgs- og økonomifunksjonen hos næringslivet og deres bransjeforeninger. Plenum før lunsj Konferansen har en felles del fram til lunsj, deretter er det muligheter til å velge mellom tre parallellsesjoner. Blant gjestene på talerstolen på formiddagen finner vi statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Som tema har Chaffey, som kom fra stillingen som leder for NHO-foreningen Abelia, regjeringens planer for digitalisering og fjerning av tidstyver. En representant for Nærings- og fiskeridepartementet skal ta for seg forenkling av anskaffelsesregelverket, mens KS skal bidra med synspunkter og erfaringer fra effektivisering og forenkling for tilbydere. NHOs næringspolitiske direktør, Petter Brubakk, tar for seg offentlig-privat samarbeid (OPS), direktør Bengt Herning fra Virke Handel konkurransefordeler gjennom miljø og samfunnsansvar, og temaet til adm. dir. Trond Dahl Hansen i Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi (LFH) er styrket konkurransekraft gjennom digital samhandling. Samhandling er også tema for avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi leverandører og oppdragsgivere samarbeider om det gode innkjøp. Det blir også forhandlingsteknikk forhandlingsleder Espen Scavenius i Politiets krise- og gisselforhandlertjeneste (KGF) skal stå for det innslaget. Parallellsesjonene Parallellsesjonen etter lunsj har hver sin tematiske ramme. I en av sesjonene dreier det seg om effektive prosesser, leverandørutvikling og innovasjon, i en annen digital samhandling, og i den tredje er det praktisk samhandling som er rammen. Leverandørkonferansen program og påmelding finner du her. Leverandør-utfordring: Folkeregisteret skal fornyes Folkeregisterets 20 år gamle stormaskin skal erstattes av noe nytt, av fremtidens datamodell. Hva det er, vet ikke Skatteetaten, men i dialog med leverandørmarkedet håper de å finne løsningen. Folkeregisteret er et så viktig element i vårt velferdssamfunn at overgangen fra gammel til ny dataløsning må skje sømløst driften av det nye må fra Dag 1 fungere 100 pst. Det er m.a.o. et «O-feil»-oppdrag markedet inviteres til. For å få ut det markedet IKT/systemleveranse og endringsledelse har av kreativitet og innovasjon har Skatteetaten alliert seg med NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling i prosessen før selve konkurransen settes i gang. Det er deres metode for «smarte innkjøp» som legges til grunn i prosessen fram mot konkurransen. Dialogkonferanse er gjennomført med stor oppslutning. Her var det også speed-dating 2

3 slik at leverandører som så en gevinst i å samarbeide med andre, kunne ta kontakt med hverandre. Såkalte en-til-en-møter der leverandørene kan snakke uforstyrret med oppdragsgiver, er også arrangert. Det er også anledning for leverandører til å komme med skriftlige innspill. Beslutning om å sette i gang selve konkurransen må vente til høsten, fordi man er avhengig av bevilgninger i statsbudsjettet for 2015 for å komme i gang. Innspillene fra leverandørmarkedet er viktige og verdifulle bidrag til utforming av kravspesifikasjonen for konkurransen. Det som ventes beskrevet i spesifikasjonen, er hvilke funksjoner/behov det nye produktet skal dekke, m.a.o. funksjons- ikke detaljkrav. Systemløsning og overgangsstrategi Det som markedet inviteres til å delta på, er en konkurranse om en helt ny systemløsning for Folkeregisteret i tillegg til overgangsstrategi fra dagens til den nye. Etter etatens planer skal registeret fornyes i perioden 2015 til I dag kjøres dette registeret på en stormaskin som er om lag tjue år gammel. Hva slags løsning som blir den nye, er leverandørmarkedet invitert til å skape. Hva man imidlertid vet, er at i 2040 vil Norge ikke lenger ha flere fødselsnumre igjen, at skatteetaten vet at man må ha et nytt system for denne typen personregister, men ikke hva slags. Den nye systemløsningen må imidlertid ha høyde for det som måtte komme. Overgangsstrategien dreier seg om hvorledes man skal greie å komme seg over fra dagens til morgendagens løsning. Folkeregisteret er så viktig at man tåler ikke opphold av betydning mens man installerer og tar i bruk en ny løsning. Man må kunne levere til og fra den nåværende løsningen helt fram til den nye overtar, og det må skje prikkfritt, uten opphold. Det dreier seg om overføring av opplysninger døgnet rundt, de fleste i kontortiden, og de er mange: nye personer ble innrullert i registeret i 2013, 1,9 millioner endringer ble utført i fjor og ulike attester og utskrifter ble produsert. I alt er det registrert 1800 brukere og om lag 54 millioner oppslag i Folkeregisteret årlig. Ønsker automatisering Skatteetaten ønsker i tillegg å redusere mye av dagens papirbruk, de ønsker automatisering, og en sikrere forvaltning av identiteter og personopplysninger. Bedre kvalitet på folkeregisteropplysningene, mer effektiv saksbehandling og et brukervennlig og alltid tilgjengelig folkeregister. Også de store konsumentene av opplysninger fra registeret f.eks. UDI og NAV blir berørt av den nye løsningen. De må selv kunne benytte den. En stor gevinst for dem er at Skatteetaten tar sikte på at den nye løsningen skal gi konsumentene mulighet for løpende oppdatering av opplysningene. I dag overføres komplette filer med oppdaterte opplysninger med jevne mellom, og det betyr at konsumentene i perioden mellom filoverføringene ikke sitter med oppdaterte opplysninger til bruk i sin saksbehandling. Leverandørdialog for digitalt barnehageopptak Gjennom dialog med leverandørmarknaden ønskjer Oslo kommune å utvikle ei ny, digital løysing til bruk ved opptak til barnehageplass i hovudstaden. Prosjektet er samstundes ein pilot i det kommunale programmet for elektroniske tenester. Kommunen bed aktørar i IKT-næringa til dialog, og Regionalt leverandørutviklingsprogram er samarbeidspartnar i denne dialogen. Løysinga 3

4 skal óg vere kommunikasjonskanal for innbyggjarane og eit hjelpemiddel for mindre ressursbruk for dei som står for opptak og styring av plassane i barnehagane. Oslo kommune har i dag eit fagsystem for barnehage som gjev støtte til opptak og styring av barnehageplassar. Om lag barn går i ein av dei om lag 780 barnehagane i byen. Nærare 40 prosent av barna har plass i ein privat barnehage. Opptaksprosessen er samordna, slik at søkjarar kan søkje plass i barnehagar over heile byen, både private og kommunale. I opptaksprosessen nyttar kommunen i ein tidsavgrensa periode eit fagsystem som er installert og driftas lokalt av kommunen saman med ein tenetelevert skyteneste. Kommunen har gjennom dette vunne røynsle med digital dialogløysing mellom føresette og fagsystemløysinga og mellom barnehagane og Oslo kommune. Avtalar som gjeld noverande løysingar, går ut hausten Målsetjinga Målsetjinga for eit nytt fagsystem er at ein brukar ved å vende seg til kommunen via ein digital kanal snøgt og på ein enkel måte kunne gjennomføre og følgje heile prosessen frå søknad av barnehageplass til godkjenning av tildelt plass og framtidige endringar. Samstundes skal ressursbruken ved barnehageopptak og styring av plassane reduserast monaleg ved hjelp av elektronisk tilgjengelege vedtaksgrunnlag i tillegg til meir automatiserte prosessar for sakshandsaming og arkivering. Kommunen ønskjer at fagsystemet for barnehagar i framtida skal gje tryggleik, god nytteverdi og gode digitale tenester. Det er i samanheng med dette prosjektet kommunen inviterer aktørar i IKT-næringa til dialog. Regionalt leverandørutviklingsprogram er samarbeidspartnar i denne dialogen. Føremålet med dialogen er å leggje fram målsettingane til kommunen, førebu marknaden på det ein treng og motivere marknaden til å utvikle nye løysingar. Samstundes ønskjer kommunen innspel frå marknaden på korleis markanden ser for seg at det kommunen treng, best kan løysast. Dialog med leverandørane Dialogen skal går føre seg i tre steg. Det første var dialogkonferansen som vart skipa til 25. april, så følgjer innlevering av overordna løysingsframlegg med frist 15. mai. Den 20. og 21. mai er det mogeleg med ein-til-ein-møte med kommunen. Det gjeld dei leverandørane som har sendt inn løysingsframlegg. Etter planen skal sjølve tevlinga kunngjerast heilt i slutten av juni i år. Kva slags gjennomføringsmodell som skal nyttast i tevlinga, vert avgjort etter dialogkonferansen. Oslo kommune har som visjon å verkeleggjere eit digitalt førsteval for tenester til innbyggjarane og næringsliv gjennom program for elektroniske tenester. Med digitalt førsteval meiner kommunen i denne samanhengen at elektronisk kommunikasjon og samhandling er den primære kanalen for dialogen mellom kommunen, innbyggjarane og næringslivet. Prosjektet for nytt fagsystem for barnehagar er ein pilot i program for elektroniske tenester. Dette programmet utviklar ei rekkje felleskomponentar som legg til rette for heilskapelege brukaropplevingar for alle som nyttar digitale tenester i kommunen, på tvers av ulike sektorrar og tenestegreiner. Du kan lese meir om fagsystem-prosjektet her. 4

5 Satser på før-kommersiell anskaffelse I bresjen for europeisk energieffektivitet Stavanger kommune er en av fem europeiske byer som går i bresjen for økt energieffektivitet i Europa ved å jakte på innovative, høyteknologiske løsninger for sine fremtidige utomhus-belysninger. I første omgang skal de fem byene, innenfor rammen av EU-prosjektet ENIGMA, ut i markedet med en førkommersiell anskaffelse. Resultatet av denne skal, etter planen, vises fram i hver av byene i 2016 i form av pilotinstallasjoner. Det er fem europeiske byer som deltar i det EU-finansierte prosjektet ENIGMA - Enlightenment & Innovation, Ensured through Pre-Commercial Procurement in Cities. Blant disse byene er også Stavanger. De øvrige er Malmø, nederlandske Eindhoven, finske Espoo og italienske Bassano del Grappa). ENIGMA er et såkalt FP7-prosjekt, dvs. ett av prosjektene i det sjuende rammeprogrammet i EU som har som siktemål å finansiere forskning og teknologisk utvikling i Europa. ENIGMAs formål er å utvikle neste generasjon offentlig utomhusbelysning gjennom smarte IKT-baserte løsninger fremskaffet via førkommersielle anskaffelser der de fem byene er med. EU har som målsetting å øke energieffektiviteten i Europa med 20 prosent innen 2050, og belysning står for om lag 50 prosent av elektrisitetsforbruket i byene. Derfor kan byene spille en vesentlig rolle i reduksjon av karbon-avtrykket ved en storskala utvikling av svært innovative og øko-vennlig LED-belysningsløsninger, heter det. Før-kommersiell Den førkommersielle anskaffelsen som de fem byene skal gjøre sammen, gjelder forskning, utvikling (FoU) og pilotinstallasjoner i de fem pilotbyene. I en veiledende kunngjøring i TED (EUs kunngjørings-nettsted) er konkurransen varslet. Der heter det at de fem byene tar sikte på at innovative, generiske løsninger skal vises i form av pilotinstallasjoner hos hver av dem en gang i løpet av I disse dager gjennomføres en markedskonferanse i Malmø. Hensikten er å informere om den påbegynte innovative anskaffelsen og skape en dialog mellom Malmö stad, Stavanger kommune, aktører og interessenter for å utvikle en fremtidig løsning for smart IKT-belysning. Dette er en del av de aktivitetene som gjennomføres innenfor rammen av ENIGMA-prosjektet. Også de andre byene skal gjennomføre liknende konferanser. En tilsvarende konferanse ble gjennomført i Brussel rett over påske. Dit var alle EU-aktører og interessenter som kunne tenke seg å delta i utvikling av IKT-baserte løsninger for utomhus-belysning, invitert. Smart-cities Det er byene selv som har definert ambisjonene for felles «smart-belysning» med tilhørende muligheter for utvikling. Deres respektive infrastruktur for offentlig belysning skal oppgraderes gjennom å benytte IKT-løsninger. Dette er igjen et skritt på veien mot at de fem byene kan kalles seg «Smart cities», hvilket innebærer at de har tatt i bruk IKT-løsninger for en rekke offentlige tjenester til beste for samfunnet og den enkelte beboer. De fem byene har ulike utfordringer, men de ønsker i fellesskap å arbeide for å fremme tryggere og mer trivelige omgivelser. Ambisjonen er å finne en løsning som kan forbedre de ulike kommuners «smart-belysning» gjennom et fleksibelt rammeverk. For å få en 5

6 oppfatning av hva det innebærer har de fem gjennomført undersøkelser blant beslutningsfattere in kommunene, så vel som elever og lokalbefolkningen for øvrig. All informasjon om ENIGMA-prosjektet finner du her. Aktuelt i kortform om offentlige anskaffelser Ehandel, besparelse og private Difis skal lage nytt veiledningsmateriale om funksjons- og ytelsesbaserte spesifikasjoner, og inviterer i den forbindelse til kick-off 27. mai. Femten virksomheter i Bergensområdet er gått sammen om et Ehandelsprosjekt, og Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) melder om avtale som gir besparelser i størrelsesorden 40 pst. Helse Nord skal kjøpe av tjenester fra private for 190 mill. i året, NHO Sjøfart kritiserer fylkeskommunene for manglende anbudskompetanse, og et dansk forskningsprosjekt skal analysere effektene av konkurranseutsetting på velferdsområdet. En svensk utredning viser at kommunale samlastingssentraler styrker SMBs muligheter til å delta i anbud. Spennende med ytelses- og funksjonskrav? Har du lyst til å være med på et kick-off i Oslo 27. mai kl 12 15? Da går nemlig startskuddet for Difis utarbeidelse av nytt veiledningsmateriale om funksjons- og ytelsesbaserte spesifikasjoner. Lyst og anledning til å bidra til å avdekke utfordringene, mulighetene og problemsstillingene ved ytelses- og funksjonsbaserte spesifikasjoner? Da må du melde deg på kick-off-arrangementet! Difi ønsker deltagere fra oppdragsgivere og leverandører - både små og store virksomheter. Ytelses- og funksjonskrav er viktig for bedre offentlig tjenesteproduksjon og økt konkurranseevne for næringslivet. Ved ytelses- og funksjonskrav er det andre utfordringer enn ved rene detaljspesifikasjoner, og det kan være usikkerhet knyttet til bl.a. markedsdialog, utforming av konkurransegrunnlag og tilbudsbesvarelse og evaluering. For nærmere info:ta kontakt med Ingrid Bjerke Kolderup : eller Vibeke Engesæth: Ehandelsprosjekt i Bergensområdet Bergen kommune organiserer et innkjøpssamarbeid med tjue offentlige virksomheter i regionen. Tolv av samarbeidspartene og tre øvrige kommuner deltar i et nylig startet Ehandelsprosjekt som er støttet av Difi. Hovedmålet er alle deltakerne i prosjektet skal innføre elektronisk handel. Prosjektoppstart var 1. mars 2014, og holder på frem til 28.februar 2015.Deltakere i prosjektet er kommunene Os, Kvam, Fusa, Fedje, Modalen, Vaksdal, Meland, Lindås, Osterøy, Masfjorden, Radøy og Austrheim. I tillegg kommer Konkurransetilsynet, Havforskningsinstituttet og Akasia. I første omgang skal samtlige medlemmer i samarbeidet gjøres i stand til å handle elektronisk over Ehandelsplattformen, og gjøre sine bestillinger på utvalgte rammeavtaler. Nasjonal avtale gir besparelser Gjennom en ny nasjonal anskaffelse av oksygenkonsentratorer får nå norske pasienter tilgang til nye og moderne bærbare oksygenkonsentratorer. Anskaffelsen er gjennomført 6

7 av Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) for de regionale helseforetakene. En oksygenkonsentrator produserer oksygen fra luften og brukes av pasienter som trenger kontinuerlig og langvarig ekstra oksygentilførsel, f.eks. pasienter med alvorlig kols. Det er første gangen at de regionale helseforetakene har inngått en nasjonal rammeavtale for kjøp av oksygenkonsentratorer. Anskaffelsen har vist at det med nasjonale anskaffelser er mulig å oppnå betydelige besparelser for helsevesenet f.eks. en prisreduksjon på ca. 40 pst. for ett av produktene sammenlignet med tidligere avtaler de norske sykehusene har hatt, melder HINAS. Rammeavtalen gjelder fra 1. mars 2014 til 28. februar 2016, med mulighet for forlengelse i to år, og ha en anslått verdi på 15 mill. i året. Rehab-tjenester fra private for 190 mill. Helse Nord RHF skal inngå langsiktige avtaler om kjøp av rehabiliteringstjenester for om lag 190 millioner kroner pr. år. Avtaler om kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra private leverandører er et supplement til tjenestene Helse Nords egne helseforetak yter. Rehabiliteringstjenestene skal være bredt tverrfaglig innrettet, de skal være på et nivå det ikke er naturlig å yte i kommunehelsetjenesten og personellet skal ha kompetanse på spesialistnivå. Helse Nord RHF har et særlig ansvar for den samiske befolkningen, og tilbud med samisk språk- og kulturforståelse er ønskelig. Tilbudene bør i rimelig grad også tilrettelegges for pasienter med minoritetsbakgrunn. Tjenestene skal ytes i helseregion Nord. Avtalene skal vare fra og med opsjon for forlengelse. NHO-kritikk av anbudskompetanse Det er en del fylkeskommuner som ikke evner å fastlegge kriteriene for hvordan anbudskonkurranser skal foregå. De vet ikke helt hva det vil si å drive ferge og hurtigbåtvirksomhet, sier administrerende direktør i NHO Sjøfart, Harald Thomassen til NRK NordNytt. NHO Sjøfart mener at det var enklere da staten tok seg av slike kontrakter. Nå sitter hver fylkeskommune med sin konkurransemal. De administrerer dette på ulik måte. Det er bygget et byråkrati opp omkring det enkelte stedet. Det fører til at man ofte får tolkningstvister på avtalen som igjen fører til rettssaker. Det er dyrt for samfunnet, sier Thomassen. Dansk forskningsprosjekt om konkurranseutsetting I Danmark er det i gang et nytt forskningsprosjekt som skal se nærmere på virkningene av konkurranseutsetting på velferdsområdene. Prosjektet ledes av lektor Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet, ofte kalt Danmarks «vandrende bibliotek» om erfaringer med samarbeide mellom det offentlige og det private. Prosjektet er finansiert av en rekke fagforeninger og foreningen for kommunale sjefer. Prosjektperioden skal i første omgang vare til midten av 2016 og komme med minst 11 delrapporter den første etter planen allerede til høsten, melder nettstedet DenOffentlige.dk. Miljø- og SMB-fordeler med samdistribusjon En svensk utredning konstaterer at kommunale samlastingssentraler (samordning av distribusjon av varer) både er godt for arbeidsmiljøet, trafikksikkerheten og utslipp av karbondioksyd. Samtidig, heter det, at mindre virksomheter muligheter til å delta i anbudskonkurranser økes gjennom samordnet varedistribusjon. Det er Energikontor SydOst som står bak utredningen. Denne formen for varedistribusjon reduserer antall leveranser med mellom 60 og 80 prosent samtidig som utslipp av karbondioksyd synker med mellom 35 og 70 prosent. Små foretak har sjelden den samme 7

8 distribusjonskapasitet som sine større konkurrenter, og tilværelsen blir betydelig lettere når de bare behøver å levere på noen få, utvalgte steder for samdistribusjon. Government Procurement Agreement (GPA) Opnar nye offentlege milliard-marknader Endringar i den såkalla GPA-avtalen for offentlege innkjøp opnar nye marknader til ein samla verdi på mellom 480 og 600 milliardar kroner årleg. Det syner reknestykke som Verdshandelsorganisasjonen WTO har gjort, skriv Kommerskollegium i Sverige. Frå norsk side har det gjennom tingingane som har gått føre seg om endringar i avtalen, vore viktig å få betre tilgjenge for norske verksemder til marknader utanfor EØS-området. Dessutan har det vore eit mål å sikre størst mogeleg harmonisering mellom GPA- og EØS-reglane. Endringane tok til å gjelde 6. april. Hovudmålsettinga med Government Procurement Agreement (GPA), er å sikre ein effektiv fleirnasjonal ramme for offentlege innkjøp, og at lovgjeving og praksis i medlemslanda er bygt på prinsippa om nasjonal handtering og ikkje-diskriminering. Avtalen inneber at partane gjev kvarandre tilgjenge til dei offentlege innkjøpa sine. Han inneheld detaljerte prosedyrereglar for gjennomføring av offentlege innkjøp, mellom anna i form av reglar om innkjøpsprosedyrar, tekniske spesifikasjonar, tidsfristar, korleis ein skal velje leverandørar, tildeling av kontraktar, klageprosedyrar mv. Avtalen inneheld òg lister over dei oppdragsgjevarane hos partane som avtalen femner om, og dei treskelverdiane de er underlagde. Utanfor EØS-området Offentlege innkjøp er allereie ein del av EØS-avtalen og Noreg er såleis underlagt innkjøpsregimet i EU/EØS. GPA gjev norske leverandørar auka tilgjenge til å vere med i offentlege innkjøp på marknader utanfor EØS-området, og avtalen sikrar desse føreseielege tevlingstilhøve og betre rammevilkår. Tilsvarande gjev leverandørar i GPAland auka tilgjenge til å vere med i tevlingar om offentlege innkjøp i Noreg. Tingingane om å revidere GPA-avtalen har gått føre seg i meir enn ti år. Føremålet med revisjonen er å betre og forenkle sjølve avtaleteksten, mellom anna prosedyrereglane og gjere avtalen meir brukarvenleg og fleksibel. Den reviderte avtalen skal dessutan sikre stører gard av innsyn og harmonisering av lovverk, reguleringar og innkjøpspraksis for offentlege innkjøp internasjonalt. Meir gjennomskinlege og føreseielege prosedyrereglar har såleis vore sentrale i tingingane. Det har dessutan vore eit viktig mål med tingingane å utvide dekningsområdet til avtalen mellom partane, det vil seie å utvide marknadstilgjenge for dei. Teletenester Endringane i avtalen er i stor grad tekniske, men det er ny treskelverdi for statlege oppdragsgjevarar som kjøper teletenester og som tidlegare hadde treskelverdi på 1,6 millionar kroner. Den nye grensa er ein million kroner, og ho gjeld kjøp av tenester som her heime fullt ut følgjer dei detaljerte prosedyrereglane i føresegnene. Tilsvarande 8

9 endring er gjort i EU. I tillegg er nokre tilvisingar til GPA-avtalen i føresegnene om offentlege innkjøp endra, like eins reglar for rettshavarar i forsyningsføresegnene. Svenske Kommerskollegium skriv i ein kommentar at den nye avtalen inneber meir moderne reglar for offentlege innkjøp, og at han gjer det lettare å ta i bruk elektroniske verktøy i offentlege innkjøp. Produktivitetskommissionen i Danmark Lovbarrierer for konkurranseutsetting må fjernes Lover og forskrifter må ikke stå i veien, men fjernes for kommuner som ønsker å konkurranseutsette for å få en billigere eller bedre oppgaveløsning, f.eks. drift av skoler. Dette er blant anbefalingene i sluttrapporten fra den danske Produktivitetskommissionen, som også etterlyser klarere grenser mellom myndighetsoppgaver og tjenester som kan konkurranseutsettes. Offentlige oppdragsgivere oppfordres dessuten til å gjøre sine konkurransegrunnlag så attraktive at flest mulig kvalifiserte leverandører ikke minst utenlandske vil levere tilbud. Våren 2012 nedsatte den danske regjeringen sin produktivitetskommisjon som et uavhengig ekspertutvalg. Formålet var å undersøke årsakene til den dårlige utviklingen i dansk produktivitet og komme med forslag til hvordan man kan styrke produktiviteten i offentlig så vel som i privat sektor. Analysen i sluttrapporten viser at det danske produktivitetsproblemet blant annet skyldes at konkurransen og dynamikken i deler av dansk økonomi er for svak. Kommisjonen vier en rekke sider til å se nærmere på fordeler og ulemper ved ulike samarbeidsformer mellom det offentlige og det private, hvorav en rekke berører offentlige anskaffelser. 41 anbefalinger er å finne her. Blant anbefalingene hører en oppfordring til å unngå at lovgivningen begrenser de offentlige oppdragsgiveres muligheter til å legge ut på anbud oppgaver som kunne gi en billigere eller bedre oppgaveløsning ved konkurranseutsetting. De gjelder f.eks. driften av barne- og ungdomskoler, skolefritidsordninger, musikkskoler, yrkesutdannelser og videregående skoler. Lovgivning som gir barrierer for drift av skolefritidsordninger, ungdomsskoler og musikkskoler bør oppheves, slik at de kommunene som ønsker å skape konkurranse om disse tjenesteytelsene, får mulighet for det. Fjerne lovbarrierer Kommisjonen fremholder at det bør settes i gang en undersøkelse av fordeler og ulemper ved å fjerne lovgivningsbarrierer for konkurranseutsetting av videregående skoler, barneskoler og yrkesskoler. Det trengs større klarhet i hvilke oppgaver som kan konkurranseutsettes uten spesielle lovhjemmel. Grensene mellom myndighetsoppgaver og tjenesteytelser må gjøres tydeligere. Et annet råd er at offentlige oppdragsgivere bør utforme sine konkurransegrunnlag slik at det blir attraktivt for så mange kvalifiserte leverandører som mulig å komme med tilbud, blant disse utenlandske leverandører. Samtidig bør oppdragsgiverne løpende vurdere hvor innkjøpsoppgavene mest effektivt kan løses lokalt, via samarbeid med andre offentlige oppdragsgivere eller via sentralt inngåtte avtaler. 9

10 Sentrale avtaler Når det gjelder sentrale avtaler, mener Produktivitetskommissionen at de bør innrettes slik at de fremmer produktiviteten i den offentlige sektoren. Blant annet anbefales det å inngå avtaler for vare- og tjenestekjøp hvor behov og innkjøpsprosesser er like og mulig å standardisere, og der det er tilstrekkelig konkurranse i markedet. Sentrale avtaler som inngås på vegne av tilsluttede oppdragsgivere bør utformes slik at de er attraktive for innbyggerne både med hensyn til pris, kvalitet og valgmuligheter. Offentlige ledere, påpeker kommisjonen, på alle nivåer må i høy grad sikre overholdelse av avtaler, slik at gevinstene ved sentrale avtaler høstes. Sluttrapporten fra Produktivitetskommissionen kan du finne her. 10

Leverandørkonferansen 2014

Leverandørkonferansen 2014 PROGRAM Tidspunkt Tema 08.00 Registrering med kaffe og te 09.00 Velkommen Direktør Ingelin Killengren, Difi 09.10 Fornye, forenkle og forbedre gjennom digitalisering og fjerning av tidstyver Statssekretær

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien

Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien Trond Dahl Hansen Adm. direktør Medtek Norge trond@medteknorge.no Mobil 971 21 878 Dette er Medtek Norge Bransjeorganisasjonen

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen En steg for steg veiledning til innovative anskaffelser 1. Starte tidlig 2. 3. Involvere bredt Beskrive behovet ikke løsningen

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Anbudreglement ved offentlige innkjøp Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Difi utvikler offentlig sektor Digitale tjenester Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltnnig

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog ElisabethSundholm Seniorrådgiver, Difi Mer innovative og konkurransedyktige bedrifter Offentlig sektor skal gå foran som en krevende kunde. Regjeringen

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling

Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling EID KOMMUNE Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling Regionalt program for leverandørutvikling Sogn og Fjordane Bakgrunn og

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser Leverandørdialog Dialogkonferanse 9. april 2015 Trondheim kommune Rådgivertjenester, Vikåsen vanntunnel

Innovative offentlige anskaffelser Leverandørdialog Dialogkonferanse 9. april 2015 Trondheim kommune Rådgivertjenester, Vikåsen vanntunnel Innovative offentlige anskaffelser Leverandørdialog Dialogkonferanse 9. april 2015 Trondheim kommune Rådgivertjenester, Vikåsen vanntunnel Sørge for bedre og mer riktige løsninger i anskaffelser "Loven

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med utforming av løsninger for ny rammeavtale for telefonitjenester til Fylke-Nord-samarbeidet

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med utforming av løsninger for ny rammeavtale for telefonitjenester til Fylke-Nord-samarbeidet Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med utforming av løsninger for ny rammeavtale for telefonitjenester til Fylke-Nord-samarbeidet Fylkeskommunene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,

Detaljer

Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet. Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver

Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet. Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver 1 Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet I samarbeid med Nasjonalt program

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune. Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet

Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune. Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet Bakgrunn: 15 offentlige virksomheter deltok i Ehandelsprosjekt Hordaland Støttet med

Detaljer

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innhold Kort om Difi Regjeringens strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kurs og arrangement 2014 Bruk Difis opplæringstilbud Difi skal fornye og utvikle offentlig sektor. I 2014 setter vi opp tempoet. Gjennom satsing på digital

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015 LFH Markedsgruppe Helseforetak Møte 21. januar 2015 Agenda LFH Markedsgruppe HF 1) Referat fra møtet i LFH MG HF 21. november (10 min) 2) Politiske rammer for HF 2015: Sykehustalen til Bent Høie + oppdragsdokumenter

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremme innovasjon og innovative løsninger

Detaljer

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan?

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Innovasjon i helsesektoren Det er store utfordringer innen helse- og omsorgsektoren og behov for innovasjon for å bidra til løsninger.

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Innovative anskaffelser som verktøy for fremtidsrettede løsninger i kommunene

Innovative anskaffelser som verktøy for fremtidsrettede løsninger i kommunene Innovative anskaffelser som verktøy for fremtidsrettede løsninger i kommunene Steinkjer, TFoU, 7. des 2016 1 Innovative anskaffelser nødvendig når helsehus og velferdsteknologiske løsninger skal anskaffes

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Hva er status? Lite dialog Mange bruker samme

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Framtidens byer 17. mars 2010 Nasjonalt program for leverandørutvikling Presentasjon 1. Bakgrunn nasjonalt leverandørutviklingsprogram 2. Om programmet,

Detaljer

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Det må være en operativ rådgiverfunksjon for å lykkes med Læringsnettverk å implementere innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Steinkjer 11. juni 2015 1 Fra utprøving

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner»

Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner» Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner» Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Miniseminar 15.03.17. Fylkeskommunens samfunnsoppdrag Yte tjenester Telemark trenger Gjøre Telemark

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Tore André Sines, 17.06.2015 Digitaliseringskonferansen DIFI Stat, kommune og næringsliv i samarbeid

Detaljer

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Askøy Austevoll Austrheim Fedje Fjell Fusa Granvin Kvam Lindås Masfjorden Meland Modalen Os Osterøy

Detaljer

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015 Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune Kristin Standal 12. Mars 2015 Bakgrunn Innovasjon og anskaffelse Eksemplifisert ved Smart Mat Anskaffelse av sykesignalanlegg Trygg i eget hjem - Trygghetspakken

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til innovasjonskonkurranse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til innovasjonskonkurranse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2016 Endre Grøtnes, Difi endre.grotnes@difi.no Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle

Detaljer

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST 1 500 mrd pr år 40% av kommunale budsjetter består av innkjøp Offentlig

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Dialog om funksjonskrav Frokostseminar «Bygg med funksjonskrav» Per Harbø, programleder

Dialog om funksjonskrav Frokostseminar «Bygg med funksjonskrav» Per Harbø, programleder Dialog om funksjonskrav Frokostseminar «Bygg med funksjonskrav» Per Harbø, programleder Nasjonalt program for leverandørutvikling Et virkemiddel for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Frokostmøte Kristiansand 12.okt 2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Video smartere samhandling

Detaljer

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik Cecilie Møller Endresen Hva skal dere sitte igjen med etter møtet? Ha en god innsikt

Detaljer

Muligheter for elektroniske bestillinger i avtalegjennomføringen

Muligheter for elektroniske bestillinger i avtalegjennomføringen Muligheter for elektroniske bestillinger i avtalegjennomføringen Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi STATENS INNKJØPSSENTER - ELEKTRONISK SAMHANDLING Krav om elektronisk samhandling ble presisert i Stortingets

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende:

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende: Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3638-25 25.05.2016 Statsbudsjettet 2016 - Supplerende tildelingsbrev til Direktoratet for forvaltning og IKT Vi

Detaljer

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse?

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Cecilie Møller Endresen, prosjektleder 28. mars 2017 Formål Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Programansvarlig NHO KS Difi Ledende

Detaljer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Antall personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år Kjelde: SSB 2010 Befolkningsframskrivinger middelalternativet, MMMM, NOU 2011:11 Innovasjon

Detaljer

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

Digitalisering av anskaffelsesprosessen Digitalisering av anskaffelsesprosessen André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Hvorfor digitalisere anskaffelsesprosessene? Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en forutsetning

Detaljer

Øverhagaen helseog velferdssenter

Øverhagaen helseog velferdssenter Øverhagaen helseog velferdssenter Dialogkonferanse arkitekt- og rådgivertjenester, Røros kommune 20. des 2016 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Detaljer

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Leverandørdialog i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Programmet videreføres 2015-2019 Ny programperiode skal bidra til et høyere tempo i omstillingen

Detaljer

Innovative innkjøp og regionale muligheter

Innovative innkjøp og regionale muligheter Foto: Jo Michael Innovative innkjøp og regionale muligheter NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale og regionale

Detaljer

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss.

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss. Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss Våre tanker om digitalisering Verdensbildet Digital agenda for Norge 5 prioriteringer Brukeren i sentrum IKT som vesentlig innsatsfaktor for innovasjon

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser

Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Krav til elektronisk kommunikasjon

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune"

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune" Trine Lind, byrådsavdeling for finans" André Myrbråten, byrådslederens kontor" Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig

Detaljer

Brukerutvalg 28. oktober 2015

Brukerutvalg 28. oktober 2015 Brukerutvalg 28. oktober 2015 André Hoddevik Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon for teknologi og støttesystemer Digitalisering av anskaffelser En forutsetning for forenkling både for kjøpere

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser 09.10.13 Dialogkonferanse REN, Per Harbø Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto Hille Mellbye Arkitekter AS 2 Nasjonale utfordringer krever nye

Detaljer

Digitaliseringskonferansen, 10. juni 2016 Anders W. Skumsnes, direktør, Statens innkjøpssenter ENKLERE HVERDAG MED STATENS INNKJØPSSENTER

Digitaliseringskonferansen, 10. juni 2016 Anders W. Skumsnes, direktør, Statens innkjøpssenter ENKLERE HVERDAG MED STATENS INNKJØPSSENTER Digitaliseringskonferansen, 10. juni 2016 Anders W. Skumsnes, direktør, Statens innkjøpssenter ENKLERE HVERDAG MED Statens innkjøpssenter oppdrag/fullmakt «Inngå og forvalte felles avtaler for statlige

Detaljer