LES ANCIENS - ÅRSBERETNING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES ANCIENS - ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 LES ANCIENS - ÅRSBERETNING 2014 Dekker de viktigste av styrets aktiviteter i perioden 7. februar 2014 til 6. februar Styret På årsmøtet var det 37 stemmeberettigede medlemmer til stede. Morten E Lindbäck, Evelyn Egeli og Siw-Heidi Thomas hadde et år igjen i sine verv og var ikke på valg. Solveig Gorset, Nina Johannessen og Morten Henriksen stilte ikke til gjenvalg som styremedlemmer. Beate Sneve Larsen, Thomas Bigset og Maja Formo stilte til valg som styremedlemmer. Kristian Andreassen, Sondre Tunstad og Julia Høstmælingen stilte ikke til gjenvalg som varamedlemmer. Morten Henriksen og Victoria Løken stilte til valg som varamedlemmer. Solveig Refsnes Gorset og Nina Johannessen ble valgt til valgkomité for ett år. Lars Marius Heggberget ble valgt til revisor for ett år. Det nye styret ble valgt ved akklamasjon: Morten E Lindbck, styreleder (ikke på valg) (Rouen 1978) (2 år) Evelyn Egeli, styremedlem (ikke på valg) (Bayeux 2011) (2 år) Siw-Heidi Thomas, styremedlem (ikke på valg) (Lyon 1996) (2år) Beate Sneve Larsen (ny) (Lyon ) Thomas Bigset (ny) (Rouen ) Maja Formo (ny) (Bayeux ) Varamedlemmer (for ett år): Morten Henriksen (Rouen ) Victoria Løken (Lyon ) Styret har hatt syv ordinære møter (27/2, 19/5, 3/6, 28/8, 1/10, 12/11 og 12/1) og flere arbeidsmøter, samt avklart ulike saker gjennom e-post-utveksling. Thomas Bigset ble valgt til nestleder og Morten Henriksen ble valgt til kasserer på styrets konstituerende møte. Styrets leder leder vurderte å trekke seg i mai, men har fra juni til november i hovedsak kun konsentrert seg om saken om overføring av administreringen av ordningen fra FIVAI til SIU i Bergen. Styreleder vil gi en orientering om dette på årsmøtet. Informasjon og kommunikasjon 1. Informasjonen fra styret til medlemmene har det siste året hatt en svak forbedring. Arbeidet med å forbedre våre to hjemmeside, Les-Anciens.net og Lycee.no, fortsatte i Før problemene med web-sidene oppstod i 2012/2013 hadde styret søkt, og fått innvilget,

2 sponsormidler på kr fra et fransk oljeselskap. Disse midlene var bundet til forbedring av web-løsningen og utvikling av rekrutteringsmateriell, men har i sin helhet gått med til å få etablert en bedre web-løsning med en ny leverandør. Det tekniske arbeidet ble sluttført 23. desember Styret har ikke gitt ut noe nyhetsbrev i For øvrig har styret informert medlemsmassen om ulike aktiviteter gjennom e-post i løpet av året. I tillegg er foreningens Facebook-gruppe og Facebook-side blitt brukt gjennom året som en ekstra informasjonskanal. 3. Styret har i løpet av høsten 2014 fått den nye løsningen på nettsiden ajour. Nye og justerte profilene må innarbeides. Lycee.no er en viktig rekrutteringskanal. 4. Ved siden av den eksisterende Facebook gruppen, er det etablert en egen LinkedIn gruppe for tidligere elever ved de tre lycée ene. Styrke rekrutteringen av elever til seksjonene 1. Totalt var det 75 søkere i 2013 fordelt på 63 jenter og 12 gutter. Veldig hyggelig med en kraftig oppgang i antallet søknader fra jenter, men meget begredelig antall søknader fra gutter. Til sammenligning var det totalt 41 søkere i 2013 fordelt på 31 jenter og 10 gutter, det var totalt 57 søkere i 2012 fordelt på 41 jenter og 16 gutter, og i 2011 var det totalt 68 søkere med 44 jenter og 24 gutter på søkerlisten. Utviklingen har gått i bølgedaler, men tendensen har vært sakte, men jevnt dalende siden 2001 da nærmere 80 jenter søkte om en av de 14 plassene som er disponible ved seksjonene i Bayeux og Lyon. Utviklingen i antallet søknader fra gutter til Rouen viste lenge en tilsvarende utvikling, men på et lavere nivå. Situasjon var imidlertid bedre i 2011 men har så fallt igjen. Foreningen må bidra til at søknadssituasjonen bedrer seg. Det er et inntrykk at FIVAI gjennom årene ikke har lagt nok ressurser i å få fere gutter til å søke. Foreningen har bårde uformelt og formelt kommet med konkrete forslag, uten at disse er tatt til følge. Det er underlig at det i enkelte år faktisk er mange gutter som søker, og med gode resultater. Det tyder på at arbeidet med å få gutter til å søke ikke har vært systematisk nok. Les Anciens har lagt ned endel tid og ressurser i rekrutteringsarbeidet de siste årene, i et forsøk på tett samarbeid med FIVAI (Fylkesmannen i Vest-Agder, som har hatt ansvaret for ordningen). Fokus mot rekrutteringen av gutter må økes. Skolebesøk viser seg å ha god effekt, i tillegg til jungeltelegrafen at man kjenner noen som har gått der, eller at familie og venner kan fortelle om oppholdet. Nettsiden lycee.no, der det ligger flere beretninger fra tidligere elever, er blitt fremhevet som en viktig og relevant informasjonskilde for ungdommer som vurderer å søke. For første gang ble det tatt opp 3 jenter til seksjonen i Rouen. Styrets leder ble ikke informert om dette. Da styreleder kommenterte overfor Kari Skogen at dette var «igrunnen er trist å høre. Det viser seg jo at når rekrutteringen er målrettet mot gutter, så øker antallet jf for 3 år siden. Da var det relativt flere gutter som søkte pr plass enn jenter.» så fikk styreleder til svar at «Da er det synd at ikke dere har

3 målrettet det slik mot gutter årene etterpå også!»(vår understreking). Foreningen har gjennom årene gitt klart utrykk for at det er uheldig med blandede seksjoner. 2. Les Anciens er fortsatt ikke representert i opptakskomiteen. Styret mener det ville vært naturlig med en slik representasjon i lys av foreningens bidrag til rekrutteringsarbeidet. 3. Styret har fulgt opp punktene om rekrutteringarbeidet i handlingsplanen for 2014 gjennom å gjennomføre en innholdsmessig svært vellykket kickoff-samling i Oslo for rekrutteringsarbeidet i oktober Oppmøtet var imidlertid svært lavt. Det er imidlertid vanskelig å oppnå stabilitet i de lokale grupper i Trondheim og Bergen. Styret mener fortsatt at dette er et viktig tiltak, både for å styrke kontaktnettet blant medlemmene, men også med tanke på rekrutteringsarbeidet utenfor Oslo. 4. Foreningen ble den 24 mai av Kari Skogen informert om at «Kunnskapsdepartementet har besluttet å overføre de landsdekkende oppgavene fra oss til SIU fra 1. januar Du får snart en formell informasjon fra KD». SIU er Senter for internasjonalisering av utdanning, Bergen. Foreningen ble ikke formelt informert om dette før i september. Den franske ambassaden ble heller ikke formelt informert om dette før etter sommeren, men fikk ved en ren tilfeldighet vite det i mai. Styrets leder skrev på vegne av foreningen et brev til Kunnskapsministeren hvor vi ba om et møte for å gi vårt syn på en slik omlegging og også skissere mulige alternativer. Dette ble ikke tatt til følge. Styrets leder og et styremedlem har også hatt kontakt med andre institusjoner i denne sammenhengen. På bakgrunn av samtaler med bl.a tidligere elever, tidligere seksjonsledere samt en personlig samtale mellom Proviseur i Rouen og styrets leder, er det grunnlag for å stille spørsmål ved den måten ordingen organiseres på. Dette bør foreningen jobbe videre med. Styrets leder besøkte SIU i januar 2015 og hadde et flere timer langt møte med ansvarlig saksbehandler. Møtet var konstruktivt og inntrykket er at SIU på sikt vil legge ann en annen holdning til måten å følge opp seksjonene på. Dette bør følges opp. 5. Styret og rekrutteringsansvarlig har som vanlig hatt kontakt med FIVAI om rekruttering og tilknyttede aktiviteter som avisinnlegg, skolebesøk og deltakelse på utdanningsmesser. Kari Skogen samt SIU deltok på foreningens kick-off samling i oktober der Kari Skogen orienterte om arbeidet som FIVAI gjør. 6. Les Anciens nettside for rekruttering har vært noe oppdatert, men ytterligere informasjon og oppdaterte profiler av tidligere elever må legges inn. Støtte seksjonene i Rouen, Bayeux og Lyon 1. Styret mener det har en egenverdi å holde kontakt med seksjonene både elever og seksjonsledere og å formidle informasjon til disse. Som «tidligere brukere» av seksjonene er

4 foreningens medlemmer potensielt viktige dialogpartnere for seksjonene. Styret tror at enda hyppigere direkte kontakt kan være nyttig for alle parter, og mener at dette bør vektlegges fremover. Seksjonene i Bayeux og Lyon bør besøkes de neste årene. 2. Det var på ny et rekordstort fremmøte på Les Anciens årlige grillfest i august. Dette er et tilbud for de nye elevene til det treårige tilbudet samt elevene som skal dra ut i et eller to år (de har felles opplegg under forkurset). Påny var om lag 80 personer var innom i løpet av de 4-5 timene arrangementet i Frognerparken varte arrangementet var en suksess! Bidra til fransk-norske forbindelser 1. Foreningen har fortsatt og videreutviklet den gode kontakten med den franske ambassaden og instituttet (det tidligere kultursenteret). Styreleder har også i 2014 gjennomført kontaktmøter med kulturråden ved den franske ambassaden. 2. Den franske ambassaden har flere nettverk og møter som er åpne for alle med interesse for forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, i universitets- og høgskolesektorer ol. Deltagere blir jevnlig invitert til forskjellige konferanser, seminarer og tilstellinger. Uformelle sammenkomster med faglig tilsnitt. Foruten våre medlemmer, inviteres medlemmer i andre foreninger, se Sosiale arrangementer 1. Den årlige grillfesten gikk av stabelen tirsdag 12. august i Frognerparken. Rundt 80 var innom for å spise pølser flere Anciens og både nåværende og ferske lycéens. 2. Lørdag 20. september arrangerte styret en kickoff-samling og idé-myldring på Institut Français i Holtegaten i Oslo. Bakgrunnen var å styrke arbeidet med rekruttering. Det var påny et skuffende oppmøte. Kari Skogen samt SIU møtte. Utbyttet ble imidlertid veldig bra. Til middagen deltok ca 15 personer. Kari Skogen takket for hjelpen fra Les Anciens i rekrutteringsarbeidet. Hun orienterte om de rekrutteringstiltak som FIVAI gjennomfører. Hun orienterte også om bakgrunnen til søkerne og trenden slik hun opplever den. SIU orienterte om hva de gjør. Møtet fortsatte med diskusjon om hvordan gjennomføre rekrutteringsarbeidet. 3. Årsmøte for 2014 ble avholdt på Consenzo, 7. februar 2014, etterfulgt av middag. 37 medlemmer deltok på dette.

5 Annet 1. Samordna opptak har fortsatt ikke utarbeidet nye retningslinjer for omregning av karakterer fra andre lands videregående skoler til norske karakterer. Inntil videre gjelder de gamle retningslinjene. 2. Den franske bokhandelen, Zazie, i Oslo, har lagt ned. Oslo, 29. januar 2015 Styret i Les Anciens: Morten E. Lindbæck Thomas Bigset Siw-Heidi Thomas Evelyn Egeli Beate Sneve Larsen Maja Formo Varamedlemmer: Morten Henriksen

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15 Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen av arbeidet med å rekruttere studenter til orientering.

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B.

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B. 1 Rapport 2006 22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring/trondheim Torg og Salem. 2 Forord Rapporten er skrevet av ekstern

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... side 10 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang Delrapport prosjekt Forskning på årskull Hvorfor velger jenter og gutter, som har søkt befalsskoleutdanning, bort Forsvaret? Vernepliktsverket VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang 1 Innhold

Detaljer