LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg"

Transkript

1 Eystein C. Husebye Emne: Plassering: LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Start: ti :00 Slutt: ti :00 Regelmessighet: Møtestatus: Arrangør: Obligatoriske deltakere: (ingen) Møtearrangør Eystein C. Husebye Per T. Eikeland; Guri Krigsvoll; Hei kjære referansegruppe (interimstyre) i LCC Forum. (I tillegg til dere som tidligere har mottatt informasjon har jeg nå også inkludert Fredrik Horjen som representant for NKF Bygg og eiendom) Takk for sist på vårt vellykkede kick off seminar og workshop Jeg viser til utsendt mail med link til all dokumentasjon som er lagt ut etter arrangementet her: Jeg sitter nå inne med mange tilbakemeldinger og notater. Har også fått innspill fra både Svein, Cecilie og Torgeir om videre fremdrift. Planen min er å sammenstille dette til et notat som jeg ønsker å legge frem for dere (interimstyret) på dette møtet Tid: Tirsdag 16. november kl Sted: Statsbygg (med forbehold) Forslag til agenda: 1. oppsummering av resultater fra kick off 2. forslag til videre organisering av forumet 3. planlegging av kommende arrangementer, inkl mulig konstituerende årsmøte i februar 2011 Mer informasjon følger, fint om du kan svare om datoen passer ganske raskt + evt komme med ytterligere innspill til hva vi bør diskuter på møtet. Med vennlig hilsen / Best regards Norges Bygg og Eiendomsforening Eystein C. Husebye Daglig leder E mail: tel: ; fax: mob:

2 LCC forum 30 september 2010 Peder Andreas Berg Finansdepartementet LCC som verktøy Gateways for godkjenning og kvalitetssikring i faseoverganger. KS 1 og KS2 i tidligfasen. KS1 Konseptvalg Tidligfase KS2 Kostnadsramme Gjennomføringsfase Fagdepartement sammen med Finansdepartementet er ansvarlig. Regjeringen tar stilling til resultatet for KS for alle prosjekter over 500 millioner før forprosjekt. De fleste over 500 mnok. Anbefales også for mindre prosjekter. KS1 innført i avrop. 24 prosjekter KS1 vurdere relevans, gjennomførbarhet, levedyktighet, beslutningstidspkt Behov effekt, Strategi mål Overordnede krav Alternativsanalyse KS2 Styringsstrategi, suksessfaktorer, usikkerhet. Anbefale kostnads og styringsramme LCC må anslås for å utføre samfunnsøkonomiske analyser etter KS1. Minst 3 ulike alternativer. Alternativ med ulik levetid må gjøres sammenliknbare. Rammen er husleieberegning med LCC vurdering ikke bare investeringsramme. Kan bli fremtidig ramme for budsjettene. Kristin Vinje, Byråd for finans og utvikling, Oslo kommune Bruken av mest fordelaktige tilbud. Nesten flere Osloborgere hvert år. 26 mrd for perioden , hvorav 9 på skoler. Økende gjeld, deler av driftsbudsjett går til betjening av gjeld. Vurdere å bruke OPS i alle nye prosjekter. LCC vurderinger som basis. Bruker Oslo kommune LCC i sine prosjekter? 1

3 Gustav Pillgram Larsen, ass direktør Statens bygningstekniske etat Regler, veileder ift bygningspolitikk. PBL lite om LCC, samme med saksbehandlingsforskrift. Kun TEK 10 som sier noe om dette med levetid. Krybbe til grav aspektet kom inn i TEK1987. BREEAM livsløpskonsekvenser i dette. Norwegian green building council (NGBC) etablert i september Svein Bjørberg, RIF, NTNU, Multiconsult State of the nation hvor er vi? God bygg og eiendomsforvaltning kan påvirke totaløkonomien med opptil 10% (dansk sykehusarkitekt) Vedlikehold av veituneller koster mer enn det kostet å bygge dem. Tilsvarende med sykehus, ila 2 3 års drift er like mye som investeringskostnadene til bygget. Det er byggherrens rett å velge når han/ hun vil ha sine kostnader. Nye gjennomføringsmodeller krever mer av LCC vurderinger. Er de store utskiftingene etter 20 år med i dette regnestykket? Med kontraktens levetid på 25 år? RIF klassifikasjonssystem med nøkkeltall. Stian Pettersen, seksjonsleder eiendomsavdelingen Undervisningsbygg KF Hvordan følge opp politikernes vedtak? m2 Oslo budsjettet 2011 Kostnadseffektive og kostnadsoptimale løsninger Livsløpsplaner for energibruk og energisparing i alle kommunens bygg Utfasing av oljefyr Alle nye bygg skal være passivhus innen 2014 Dialog med byantikvaren om gul liste Ny veileder for konseptvalgutredninger i Oslo kommune: KS1. Økonomiske og miljømessige konsekvenser. KS2. Husleien fryses. Rammeverk for gjennomføring og kostnader basert på beregninger. Annet: Tilstandsprosjekt hvordan hente inn vedlikeholdsetterslepet? Knekket opp bygningsdelstabellen. Predefinerte kriterier for tilstandsgrad og konsekvensgrad. Prisdatabase Kravspesifikasjonsserie. Etablert intervaller for FDV. Systematisk overføre data fra drift til kravspesifikasjonene. LCC er integrert i samtlige krav i disse bøkene. Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (LCC inkludert) 2

4 Predefinerte vedlikeholdstiltak: (output av tilstandsprosjektet) Bygningsdel Ansvar, intervall, Nivå, dokumentasjon etc Miljø, LCC, Virksomhetskostnader, BIM og felles grensesnitt husleieberegning Frode Sjursen adm dir Forsvarsbygg Effektene av LCC Bedre planlegging når LCC beregninger er gjort. Bevisstgjøring av leietaker for riktig leie og driftsnivå. Øyvind Christoffersen, Statsbygg LCC i Statsbygg Forvalter 2,6 mill m2. Næringen utnytter ikke det gode potensialet i planleggingsfasen. For lite kunnskap blant leverandørene om LCC. Jan Runesson NSB LCC som tildelingskriterium i anskaffelser LCC og pålitelighet ut ifra RAM data. I Europa: Hvis det ikke er forbudt, er det lov i Skandinavia; hvis ikke det er liv, er det forbudt. Forutsigbar kvalitet til forutsigbar pris for 30 år. Investeringskostnad Levetidskostnad Prøver å velge standardløsninger, unngå innovasjon. Harald Eriksen, Arkitektbedriftene Er arkitektene klare for å bruke LCC som styrende i designfasen? LCC vurderinger for Bodø lufthavn i 1984 eksempel. Har gjort riktige vurderinger. 3

5 Øyvind N. Jensen, Norconsult Grensesnitt BIM / LCC hvor er vi? Holte Byggsafe LCC verktøy Versus Prisbase for bygging og FDV kalkulasjon importere data LCCA verktøy Byggekostnadsprogrammet: Bedre bygg billigere Cileccta Eu s rammeverksprogram 4 år. Holte, Sintef byggforsk, Norsk Teknologi Software spesifikasjon. Åpen diskusjon før lunsj DIFI sitt utgangspunkt er at vi kan legge LCC krav til grunn for alle typer anskaffelser egentlig. Arbeider med digitale verktøy for prosessen som er lagt ut på de var også opptatt av langsiktighet og vise dette i sine digitale verktøy. Det er veldig viktig å komme tidlig inn i anskaffelses prosessen. Kirsten Lindberg, Statsbygg; Viktig å få definert LCC i forhold til NS Brynjulf Skjulsvik: Håper at et slikt forum kan bli flerfaglig slik at alle aspekter av bygget og hele byggets levetid blir ivaretatt, han brukte ex på bygget som trengte fjellklatrere hver gang de skulle vaske vinduene. Han oppfordret til å tenke helhet til å få med alle som ville ha et forhold til bygget. Han påpekte videre at et slikt forum ikke kunne ta over ansvaret for den som skulle ha det. Uansett så må arkitekten sitte i førersetet. Gruppearbeid 1) Levetid på bygningsdeler: Ikke et entydig begrep teknisk eller funksjonell levetid bør skilles, bedre datagrunnlag kreves. I forbindelse med kalkyle og LCC må det gjøres klart hva kalkylen entydig bygger på, grunnlaget. Materialer og valg ex taket er veldig godt, mens undertaket har kortere levetid, dårlig valg! Men vi vet ikke alle egenskapene til de produktene vi bruker, lab life, real life! Dokumentasjon er vesentlig her. Vedlikehold hvordan det påvirker det byggets levetid. 2) Miljø /energiregnskap vs LCC, status : når det gjelder energiberegninger teoretisk er gode, men ikke bra sett sammen med faktisk forbruk. Verdier for å beregne energibruk,. Miljø siden er lite dokumentert. Deling av data vil bli viktig på ulike nivå, fra grovt til fint. Standarder er viktig å få 4

6 definert. Livsløpsregnskap er feil ordbruk, det bør hete livskalkyle osv regnskap er noe som leveres ved byggets slutt Hva skal beregnes når er viktig, ex transportkostnadene får for stor plass. 3) Virksomhetskostnader vs LCC se egen ppt presentasjon Tilstandsbasert vedlikehold eller verdibasert vedlikehold? Viktig å definere dette ifm vedlikeholdsplan og politisk styring. 4) BIM LCC Tiltak Få samlet erfaringer i en åpen format database som rådgiver/bestiller kan ta i bruk LCC. Slutt bruke stammespråk. Budskapet skal kommuniseres bredt. Især til byggherrer/prosjektledere. FDV verktøy/databaser uklar link til BIM? Usikkerhetsstyring bør inn i BIM ift LCC beregninger. Gir bedre planleggingstall og mer realistisk husleieberegning. Hva er sannsynligheten for at renholdet vil koste xxkr etter 20 år? Ta høyde for slitasje og endrede renholdskostnader. Dette må gjøres flere ganger/ helst løpende gjennom hele prosjekteringen for å sikre riktige tall til husleieberegning og synliggjøre konsekvensene av ulike alternativ i f eks materialvalg. Samle erfaringsdata fra flere byggeiere til bruk for utbyggere i planlegging. OPS, samspillsmodeller LCC beregninger blir særdeles viktige her. Man må se alle elementer i en sammenheng. Legger inn samme in put flere steder. Nøkkeltallene i Holte må bli geografisk differansiert. Store variasjoner på lønnskostnader, klimabelastning og transport avhengig av hvor man er. Lokaliseringsfaktor bør inn i disse verktøyene. Trondheim kommunes erfaringstall stemmer ikke med Holte tallene. Forsvarsbygg må også øke husleien sin med 2 3 x opprinnelig politisk vedtatte rammer/nøkkeltall for FDV. Ikke binde seg til få leverandører som Holte, men bruke flere sammenlignbare tall databaser. Kommunikasjon og begrepsbruk LCC forum kan lage en begrepsoversikt i samarbeid med Standard Norge? Veldig mange forkortelser. Vi må snakke et språk som rådmann og beslutningstakere forstår. De må se konsekvensen av å vedta xx byggeprosjekt. Har de virkelig råd til å drifte og vedlikeholde dette bygget eller bør prosjektet stoppes? Flere FDVU system er ikke rigget til å ta imot BIM. Utfordring! 5) Benchmarking vs LCC Nøkkeltall er viktig i denne sammenheng, og definisjoner nøkkeltall, normtall, her trengs opprydding. Det er viktig å få revidert eksiterende NS 3054? Viktig jobb 5

7 for fremtiden. Legge det opp mot eksisterende regimer for kostnadsreg reg, ex KOSTRA. Husk gå bak tallene og ikke minst knytt opp mot byggenes tilstand. Se på om LCC forum kan tilrettelegging for benchmarkingsgrupper i databasen få etablert en nøkkeltallsbase. 6) Kravspesifikasjon (inkl SLA) vs LCC Oppsummering av 31 vurderingsskjemaer 1. Hva mener du om den foreslåtte organisasjonsmodell? stort sett bare positive kommentarer, viktig med tverrfaglighet, pass på å få med byggherre + drifter + ark/rif + BuildingSmart 2. Vil min virksomhet være medlem i LCC Forum? 21 svarer uforbeholdent JA, resten kanskje eller trolig. Ingen svarer nei 3. Kan jeg bidra i en arbeidsgruppe? (angi evt tema/område) 23 svarer positivt på dette, bra fordeling på temaer Noen er litt usikre 4. Er du enig i at det er fornuftig at NBEF velges som sekretariat? Evt andre forslag: 25 svarer at dette er ok eller fornuftig Noen nevner av BE bør drifte, andre nevner DIFI 5. Hva bør nivået på en årlig kontingent ligge på? 18 sier forslag er OK Forslag om rabatt for NGO, medlem BuildingSmart osv Andre sier at det avhenger av hva som leveres/gis av nytte/fordel 6. Prioriterte arbeidsområder for arbeidsgruppene, idéer til utviklingsprosjekter Gjøre LCC mer kjent, etablere nøkkeltall for FDV, pedagogikk/opplæring for innkjøpere Felles nøkkeltall og FDVU tallsdatabase tilgjengelig for alle, NBEFs nøkkeltallsdatabase? verktøy LCC BIM, BIM må linkes tettere til LCC, implementere BIM i FDVU systemer LCC som tildelingskriterium, konkrete eksempler Verktøy for mindre byggeprosjekter og LCC Levetider, BIM og levetider Samle gode eksempler, samle kunnskap, forståelig formidling, utvikle standarder/verktøy Prioritere politisk vilje/gjennomføringsmodeller (OPS) Gode websider med kunnskapsbase, utvikling av møtesteder på nett 7. Andre kommentarer/idéer? Bra start, godt arrangement, god balanse mellom innlegg, nyttig og inspirerende Overordnet først, ikke gå oss bort i detaljer Driftere må være med i tidlig fase i OPS prosjekter, inne fra dag 1 med valg/styring av design/produktvalg NKF/KS og rådgivere må ha tilknytning til LCC Forum Mulighet for å delta i arbeidet via nett 6

8 Eystein C. Husebye Fra: Eystein C. Husebye Sendt: 1. oktober :11 Til: Emne: Takk for sist på LCC Forum, her kommer dokumentasjon og litt info Til Tore Reiersen LCC Forum seminar og workshop 30. september 2010, Clarion Royal Christiania Hotel oppfølging Hei og takk for en spennende og fullt møblert dag på LCC Forum i går! Jeg har mottatt 30 responsskjemaer og fått notater og innspill fra flere grupper. Dersom du ikke har levert ditt responsskjema, last det gjerne ned her og send dine svar til undertegnede evt som et svar på denne mailen. Vi ønsker flest mulig tilbakemeldinger for å ha et godt grunnlag å arbeide videre med i neste fase. Nedlasting av kursdokumentasjon All mottatt kursdokumentasjon er nå lagt på nettet for nedlastning. Følg denne linken: Jeg arbeider med en oppsummering av innkomne responsskjemaer og et notat fra samlingen/ workshopen som også blir lagt ut på siden. Gi meg beskjed dersom du har problemer med å få tilgang til dokumentasjonen Faktura for workshop ettersendes Vi sender nå ut faktura (i posten) til deltakere som var tilstede eller som ikke møtte. Beklageligvis kan vi ikke kreditere deltakere som ikke meldte forfall etter onsdag kl Husk FM konferansen og miniseminarer og DIFI konferansen NBEF minner om at flere av temaene vi diskuterte i går blir tatt opp på FM konferansen i Oslo, tirsdag 19. oktober. Vi har også sendt ut invitasjon til miniseminarer om Operativ drift vedlikeholdsplanlegging og tekniske anlegg under FDV dagene på Lillestrøm onsdag I tillegg planlegger vi en LCC Workshop torsdag 21.10, der vi håper å kunne vise praktisk bruk av LCC verktøy. Gi meg en tilbakemelding om dette er interessant for deg. På vegne av Cecilie i DIFI vil vi også minne om konferansen tirsdag 02.11, Smarte innkjøp gir bedre bygg. Følg linker for påmelding/info. Medlemskap i NBEF noe for deg? Norges Bygg og Eiendomsforening byr på flere muligheter for faglig videreutvikling og nettverksbygging. I tillegg gir medlemskap mulighet for lesetilgang av (foreløpig) 58 standarder relevant for bygg/eiendom. Du kan sjekke ut hva som er på gang ved å gå inn på Ta kontakt dersom du har spørsmål, innspill eller kommentarer. God helg! Med vennlig hilsen Norges Bygg og Eiendomsforening Eystein C. Husebye, daglig leder tel: ; fax: mob: Besøksadresse: Fornebuveien 37 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker 1

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg!

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg! Eystein C. Husebye Emne: Plassering: NBEFs kompetansegruppe workshop Møterom i Næringslivets Hus, NHO, Middelthuns gate 27, Majorstuen (med forbehold om endring) Start: to 17.06.2010 10:00 Slutt: to 17.06.2010

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy

Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 96 Hva slagt type virksomhet arbeider du i? Vennligst angi hovedoppgaven du har i verdikjeden for

Detaljer

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef. ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.no Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Oppsummering av SpeedUp forum 20. august 2015. Innhold

Oppsummering av SpeedUp forum 20. august 2015. Innhold Oppsummering av SpeedUp forum 20. august 2015 Innhold 1 Innledning... 1 2 Status i SpeedUp... 2 2.1 AS-IS studien... 2 2.2 Tids data og måling... 2 2.3 Flaskehalser og tidstyver... 3 2.4 Presentasjon av

Detaljer

ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE

ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE KOMPETANSENETTVERKET FOR SYKEHUSPLANLEGGING ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE 1 Gruppearbeid Deltakerne på arbeidsseminaret ble delt inn i fem grupper: Tidligfasen

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 38 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 38 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS En studie for Enova SF 2009 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS 2 Foreliggende dokument er en studie av kompetansen innen vannbårne

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Norsk Tittel: Effektive LCC-kalkyler basert på BIM-verktøy

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer