strategi for global folkehelse strategy for global public health

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "strategi for global folkehelse strategy for global public health"

Transkript

1 strategi for global folkehelse strategy for global public health

2 ILLUSTRASJONSBILDE/ILLUSTRATION PHOTO : RUNE ERAKER Om strategien About the strategy Det måtte internasjonale bistandspenger til for at Norge skulle få sitt eget folkehelseinstitutt i I dag er Norge selv en stor bistandsgiver. In 1929, Norway was one of the poorest nations in Europe and received international monetary aid to help set up a public health institute. Today, as one of the richest nations in the world, Norway has become a major international aid donor. 2

3 Norge har både et solidarisk ansvar og en egeninteresse av å bidra til at helse ikke bare blir et gode for den rike delen av verden. I en globalisert verden sprer smittsomme sykdommer seg uten hensyn til nasjonale grenser. Dårlig helse i befolkninger hindrer økonomisk vekst og utvikling. Klimaendringer vil stille oss overfor nye globale helseutfordringer. I tusenårsmålene har verdenssamfunnet satt seg fore å redusere antallet barn som dør før fylte fem år, redusere mødre dødeligheten og gjøre en felles innsats for å minske utbredelsen av hiv/aids, tuberkulose, malaria og andre alvorlige sykdommer. Folkehelseinstituttets internasjonale engasjement har tre hovedelementer: Internasjonalt forskningssamarbeid som skal sikre at instituttet er faglig i front nasjonalt og internasjonalt Internasjonalt samarbeid der instituttet deltar i europeiske og multinasjonale fora for å bidra til god folkehelse i Norge Internasjonalt samarbeid om forskning og kapasitetsbygging i lav- og mellominntektsland som skal gi bedre folkehelse globalt Alle de tre elementene er viktige for instituttet, og de er til en viss grad overlappende. WHO, EU, USA, Russland og Norden er viktige plattformer for instituttets internasjonale samarbeid, men instituttet har også et engasjement for å bidra til bedre folkehelse globalt. Strategi for global folkehelse er en del-strategi under Folkehelseinstituttets strategi Dette dokumentet omhandler hovedsakelig instituttets samarbeid med lav- og mellominntektsland. In a globalised world, investing in better health in low-and middle-income countries benefits everyone, both the rich and the poor. Infectious diseases have no respect for national borders. Poor health in a population hinders economic growth and development. Climate change will create new global health challenges. Through the UN Development goals the world community has joined forces to reduce child mortality, improve maternal health and made a united effort to combat the spread of HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other serious diseases. The Norwegian Institute of Public Health s (NIPH) international commitment focuses on: Being at the forefront of national and international research collaboration Contributing to improved public health in Norway and elsewhere by participating in European and multi-national fora Improving public health in low- and middle-income countries by international research collaboration and capacity building All three areas represent important aspects of the NIPH s international cooperation, and they overlap to some degree. Although the WHO, EU, USA, Russia and the Nordic countries are key platforms for the NIPH s international cooperation, the Institute is also committed to contribute to improve global health. The Strategy for Global Public Health is a sub-strategy of the NIPH s Strategy This document mainly addresses collaboration with low- and middle-income countries. 3

4 Folkehelseinstituttet vil: Ta initiativ til samarbeid som gir bedre helseovervåking og helseinformasjonssystemer. Utveksle erfaringer og initiere forskning som kan gi bedre global folkehelse og styrket kapasitet i samarbeidsland. Kartlegge og vurdere helsemessige gevinster av forebyggende tiltak og intervensjoner i lav- og mellominntektsland. Gi faglige råd i globale folkehelsespørsmål og internasjonale prosesser. 4

5 NIPH will: Initiate collaboration which contributes to better health monitoring and health information systems. Exchange experiences and initiate research for better global public health and strengthened capacity in collaborating countries. Map and evaluate health benefits of interventions and preventative measures in low and middle-income countries. Provide technical advice in global health questions and international processes. 5 ILLUSTRASJONSBILDE/ILLUSTRATION PHOTO : COLOURBOX

6 16 forpliktelser 16 pledges for Vi skal bidra til utvikling av systemer for helseovervåking på tvers av landegrensene. Vi skal stille med eksperter til team som oppklarer sykdomsutbrudd og epidemier. Vi skal støtte myndigheter og institusjoner i deres oppbygging av helseregistre. Vi skal bidra til at flere land kan etablere folkehelse institutter, gjennom et samarbeid med International Association of National Public Health Institutes. Vi skal etablere forskningssamarbeid for bekjempelse av sykdommer som luftveisinfeksjoner, tuberkulose, diaré, hjernehinnebetennelse, hiv, andre seksuelt overførbare sykdommer og vektoroverførte sykdommer. Vi skal i samarbeid med partnere bidra til at nye og bedre vaksiner blir utviklet og klare til bruk. Vi skal bidra til at forskning på psykisk helse og selvmord gir ny kunnskap som igjen kan danne grunnlag for forebyggingstiltak i lav- og mellominntektsland. Vi skal knytte kontakter med fagmiljøer, utveksle kunnskap og bidra til forskning om sammenhengen mellom rus, trafikksikkerhet og ulykker We will contribute to developing health monitoring systems across country borders. We will make experts available for international teams to combat disease outbreaks and epidemics. We will assist governments and institutions in establishing health registers. We will collaborate with the International Association of National Public Health Institutes to help more countries establish their own public health institutes. We will develop research collaborations combating respiratory infections, tuberculosis, diarrhoea, meningitis, HIV, other sexually transmitted diseases and vector-transmitted illnesses. We will form partnerships focused on developing new and better vaccines that can enter the market. We will participate in research on mental health and suicide, to strengthen the evidence base for preventative measures in low and middle-income countries. We will exchange knowledge and contribute to research on the link between intoxication, traffic safety and road traffic accidents. 6

7 ILLUSTRASJONSBILDE/ILLUSTRATION PHOTO : COLOURBOX Vi skal utvikle et hospitantopplegg om mattrygghet, drikke vann og luftkvalitet, for studenter og fagfolk fra lav- og mellominntektsland. Vi skal bidra til å skape økt kunnskap om nye og eksisterende vaksiner for bruk i lav- og mellominntektsland. Vi skal holde internasjonale kurs bl.a. om klassifisering av legemidler og legemiddelforbruk. Vi skal etablere samarbeid i lav- og mellominntektsland om laboratoriebasert forskning, laboratorieanalyser og videreutvikling av laboratoriemetoder. Vi skal evaluere programmer og intervensjoner knyttet til barne- og mødrehelse, og bygge opp vår egen kompetanse innen tiltaksforskning. Vi skal være en god rådgiver og diskusjonspartner for norske myndigheter i saker knyttet til global folkehelse. Vi skal være aktive i helsefaglige prosesser i EU og WHO og delta i ulike nettverk og internasjonale fora. Vi skal bygge en organisasjon med gode administrative støttesystemer, effektive rutiner, en levende faglig dialog om globale helsespørsmål og beste praksis i prosjektsamarbeid, slik at vi er en attraktiv partner i internasjonalt utviklingssamarbeid We will invite guest-researchers from low and middleincome countries and promote knowledge-sharing on topics such as food safety, drinking water and air quality. We will contribute to increasing knowledge about new and existing vaccines for use in low and middle-income countries. We will arrange international courses in classification of medicines and drug use, plus other topics. We will collaborate with low and middle-income countries to develop laboratory-based research, analysis and methods. We will evaluate programmes and interventions targeting child and maternal health and increase our competence in the field of impact evaluations. We will act as an advisor and discussion partner for the Norwegian government on issues related to global public health. We will be active in health processes in EU and WHO and participate in different networks and international fora as appropriate. We will become an attractive partner in international development collaboration by building an effective and efficient organisation with an ongoing professional dialogue concerning global health questions and best practice in project collaboration. 7

8 8 ILLUSTRASJONSBILDE/ILLUSTRATION PHOTO : COLOURBOX

9 Verdistyrt innsats Value-driven efforts Vår innsats i globalt folkehelsesamarbeid skal kjennetegnes av verdiene våre. Faglig solid Folkehelseinstituttet vil være en kvalitetsbevisst og forutsigbar samarbeidspartner. Våre bidrag skal baseres på dokumentert erfaring, kunnskapsbasert tilnærming og god forskningsetisk atferd. Etterrettelig Folkehelseinstituttets virksomhet skal preges av etisk bevissthet og være etterprøvbar og pålitelig, i forskning så vel som økonomistyring. Aktivitetene skal følge etiske regler og habilitetskrav, både i Norge og i samarbeidsland. Nyskapende Folkehelseinstituttet skal være en modig og engasjert samarbeidspartner, med vilje til nytenkning. Folkehelseinstituttet vil bidra til at det blir skapt ny kunnskap og innsikt. Åpen Folkehelseinstituttets kommunikasjon skal preges av åpenhet både om det man vet og det man ikke vet, overfor givere, partnere, deltagere og mottagere. Folkehelseinstituttet skal legge til rette for innsyn i prosjekter og utviklingssamarbeid, og være en lett tilgjengelig organisasjon med evne til å skape dialog. Respektfull Folkehelseinstituttet legger respekten for menneskeverdet til grunn for all sin virksomhet. Prosjektdesign skal alltid skje gjennom samarbeid og partnerskap hvor nasjonale, kulturelle og religiøse forhold respekteres. Our core values will be visible in our global public health collaboration: Professionally sound The NIPH is a quality-conscious and trustworthy collaboration partner. Our contributions will be built upon documented experience, a knowledge-based approach and good research ethics behaviour. Reliable All NIPH activities will be hallmarked by ethical awareness and be verifiable and reliable in research as well as financial management. Activities will meet ethical standards and competence requirements, both in Norway and in collaborating countries. Innovative The NIPH will be a courageous and motivated collaborating partner with a desire to think in new ways. NIPH will contribute to the creation of new knowledge and insight. Open The NIPH s communications will be characterised by openness both about what is known and unknown, towards donors, partners, participants and recipients. The NIPH will provide information about projects and development work and be an organisation that is easily accessible and able to create dialogue. Respectful Respect for human dignity is at the core of all NIPH s activities. Project design will always happen through collaboration and partnership where national, cultural and religious aspects are respected. 9

10 Prosjekter, partnere og finansiering Projects, partners and financing De neste årene vil vi gjøre en innsats for å etablere flere forsknings- og utviklingsprosjekter i lav- og mellominntektsland. I forskningsprosjekter vil instituttet inkludere lokal kompetanse- og kapasitetsbygging. Prosjektene skal ikke bare generere ny kunnskap, men også bidra til å styrke fagmiljøene i våre samarbeidsland. Folkehelseinstituttet planlegger og gjennomfører prosjekter i samarbeid med myndigheter, universiteter, institutter og helsefaglige miljøer i Norge og andre land. International Association of National Public Health Institutes er fellesorganisasjonen for folkehelseinstitutter i verden. Dette er en viktig partner for Folkehelseinstituttet. Fellesorganisasjonen legger til rette for samarbeid mellom søsterinstitusjoner og bidrar til oppretting av nye folkehelseinstitutter. Nasjonalt initiativ og eierskap er grunnleggende i dette samarbeidet. Folkehelseinstituttet vil alltid søke å koordinere sin innsats med andre aktører, slik at innsatsen totalt sett gir best samfunnsmessig gevinst. Instituttet deltar i nasjonale koordineringsfora som Kontaktutvalget for EU/EØS saker og WHO-forum. ILLUSTRASJONSBILDE/ILLUSTRATION PHOTO : COLOURBOX Instituttets forsknings- og utviklingssamarbeid finansieres gjennom søknadsbaserte tildelinger fra offentlige myndigheter, finansieringskilder for forskning og private organisasjoner. Utgifter som dekkes over instituttets eget budsjett er hovedsakelig knyttet til infrastruktur og personalressurser. Over the next few years we will make an effort to establish more research and development projects in low and middleincome countries. In research projects, the NIPH will include local capacity building. Projects should not only generate new knowledge but also contribute to strengthening partner institutions in collaborating countries. The NIPH partners are government institutions, universities, institutes and organisations related to health and research in Norway and other countries. The International Association of National Public Health Institutes (IANPHI) is an important partner for the NIPH. IANPHI allows for collaboration between sister institutions and contributes to the creation of new public health institutes. National initiative and ownership are the foundations in this collaboration. The NIPH will always seek to co-ordinate efforts with other participants, to ensure best use of resources. The Institute participates in national co-ordination fora such as the Contact Committee for EU/EEA and the WHO-forum. 10 Research and development co-operation is financed through application-based allocations from public authorities, grants, research-funds and private organisations. Costs covered by the NIPH s annual budget are mainly linked to infrastructure and personnel resources.

11 BILDE/ PHOTO : ELI HEIBERG Organisering, oppfølging og evaluering Organisation, monitoring and evaluation Folkehelseinstituttet er organisert i fem fagdivisjoner; epidemiologi, miljømedisin, psykisk helse, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern. Instituttet har videre en divisjon for administrasjon og tre enheter i stab til direktøren; internasjonal direktør, avdeling for kommunikasjon og avdeling for kvalitet. Instituttets internasjonale aktiviteter er forankret i divisjonene, og ansvaret for tiltakene under Strategi for global folkehelse ligger i linjen. Koordinering, erfaringsutveksling og tverrfaglig dialog sikres gjennom Folkehelseinstituttets internasjonale utvalg. Utvalget består av representanter fra alle divisjoner og ledes av internasjonal direktør. Utvalget og internasjonal direktør rapporterer direkte til instituttets direktør. Strategi for global folkehelse følges opp gjennom årlige aktivitetsplaner. Instituttet vil gjøre en vurdering av organisering og aktiviteter i 2009, og en evaluering av Strategi for global folkehelse i The NIPH is organised into five divisions by subject; epidemiology, environmental medicine, mental health, infectious disease monitoring and forensic toxicology and drug abuse. There is also an administration division and three staff functions reporting to the Director; an International Director and the departments for communication and for quality. International activities are rooted in the divisions which are responsible for the activities under the Strategy for Global Public Health. Co-ordination, sharing of best practice and cross-subject dialogue are secured through the NIPH s international committee. This committee has representatives from all divisions and is chaired by the International Director. The committee as well as the International Director report directly to the Director of the Institute. The Strategy for Global Public Health is executed and monitored through annual activity plans. The NIPH will reassess the organisation and activities in 2009 and evaluate the Strategy for Global Public Health in

12 UTGITT AV/PUBLISHED BY: NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT/NORWEGIAN INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH P.O.BOX 4404 NYDALEN NO-0403 OSLO TEL: JUNI/JUNE 2008 OPPLAG/COPIES: 2000 DESIGN: PER KRISTIAN SVENDSEN BESTILLING/ORDERING: TEL: FAX:

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Strategi Strategy 2010-2013 Det levende universitet Strategy 2010-2013 Norwegian University of Life Sciences Vision Statement

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Psykisk Helsearbeid i Oslo kommune Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Sluttrapport Bruker Spør Bruker Dagfinn Bjørgen Heidi Westerlund Karl Johan Johansen. Side 2 av 137 Første opptrykk Flere

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD ANNUAL REPORT 2007 CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2007 5 2007 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

VERNER VIKTIGE VERDIER

VERNER VIKTIGE VERDIER VERNER VIKTIGE VERDIER Publisert: Mars 2013 Trykk: 600, Departementenes servicesenter (DSS) Layout: Lillian Nordby Øktner ØKOKRIM Foto: - Alle foto uten kreditering på selve bildet, er tatt av Jan Erik

Detaljer

Tilnærminger, modeller og

Tilnærminger, modeller og NIBR-rapport 2014:23 Trond Vedeld Hege Hofstad Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet. En kunnskapsoppsummering Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet En kunnskapsoppsummering

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

Nasjonal alarmtelefon?

Nasjonal alarmtelefon? Rapport 2 / 2015 Randi Saur og Ida K Holth Nasjonal alarmtelefon? -en kartlegging av behovet for en nasjonal telefon for voldsutsatte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument]

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument] Evaluering av advokatordningen for asylsøkere [Skriv inn undertittel for dokument] Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Trine Monica Myrvold, Marit Kristine Helgesen, og Lillin Knudtzon Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer