Curriculum Vitae. Navn: Jørgen Lorentzen, f Direktør Stiftelsen Hedda. Telefon: Utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae. Navn: Jørgen Lorentzen, f. 041156. Direktør Stiftelsen Hedda. Telefon: 46423318. jl@heddafound.no. Utdanning"

Transkript

1 Curriculum Vitae Navn: Jørgen Lorentzen, f Stilling: Telefon: epost: Utdanning Direktør Stiftelsen Hedda : Ett årig agronomutdannelse ved Vestfold Landbruksskole : Historie grunnfag ved Telemark DH : Samfunnspolitikk og offentlig administrasjon grunnfag ved Lillehammer DH. Høst 79: Examen Philosophicum : Filosofi mellomfag ved Universitetet i Bergen. Vår 1984: Litteraturvitenskap grunnfag ved Universitetet i Oslo : Ett års studium ved Dep. of Rhetoric og Dep. of Comparative Literature ved University of California, Berkeley : Mag.art i litteraturvitenskap ved Univ. i Oslo : Dr. art. ved avdeling for allmenn litteraturvitenskap, Univ i Oslo. Praksis/erfaring 2013 : Direktør for Stiftelsen Hedda : Produsent i Integral film AS : Forsker og professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO. Ledet blant annet forskningsprosjektet Being Together: New Forms of Intimacies : Forsker og 1. amanuensis ved Senter for kvinne og kjønnsforskning, UiO. Ledet blant annet forskningsprosjektet Menn og maskuliniteter, 2009: Prosjektarbeid for CARE Norway. Utvikle prospekt for hvordan menn kunne involveres i likestillings og utviklingsarbeidet i CAREs utviklingsprosjekter. 2002: Prosjektleder og ansvarlig for designet av utkastet til et nordisk forskningsprogram: "Den nordiske mannen?", i regi av Barne og familiedepartementet og Nordisk Ministerråd. 2001: Hjemmeværende far med to barn : Forsker ved litteraturvitenskap, Univ. i Oslo, på et prosjekt om Herman Bang, det moderne gjennombruddet og homoseksualiteten : Førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved Univ. i Oslo : Amanuensis i litteraturvitenskap ved Univ. i Oslo

2 : Engasjert av Postens brevsenter til å drive årlige likestillingskurs for de ansatte i Postverket. Vår 1992: Skrev boken Norge, Norge på oppdrag fra Norges Forskningsråd : Kulturjournalist i dagsavisa Nationen : Redaktør for verket Århundrets Krønike, i regi av J.W. Cappelens Forlag : Aktiv i Nordisk Sommeruniversitet: Lokalsekretær i Oslo ( ), leder for Oslo kretsene Semiotikk og kultur ( ) og Subjektivitet ( ) og deltager i kretsen Tidsforståelse og tidsdiagnostikk ( ). 1986: Vikariat i kulturavdelingen i Dagbladet : Ett og et halvt år som redaksjonssekretær i Journal of Peace Research, kvartalstidsskrift utgitt av PRIO. Høst 1983: Et halvt år som informasjonssekretær ved PRIO. Vår 1984: Et halvt år som redaksjonssekretær for tidsskriftet Kontrast : To år som journalist i studentavisa Studentforum : Undervisningsassistent ved Department of English Literature ved University of California. Filmproduksjon 2014 Produsent for MannIslam. 58 min dokumentarfilm om menn og islam. Premiere på NRKTV mai Produsent for En ballong til Allah/A balloon to Allah. 58 min dokumentarfilm om kvinner og islam. Premiere på NRKTV 8. mars Produsent for Detektivklubben. Dramaserie for barn i fem episoder a ti minutter. Vist NRKTV desember Produsent for Gender me. 52 minutters dokumentarfilm om homofili og islam. Vist på NRKTV 16. januar Produsent for Jeg har to land. 5 episoder a 14 minutter barnedokumentar. Vist på NRKTV på julemorgen Verv 2014 : Styreleder Oscarsborgoperaen : Styreleder i Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) : Leder for Norsk Faglitterær forfatter og oversetterforening : Styremedlem i Follo Barnevernvakt : Medlem av Bragerådet : Styreleder for Kvinnforsk, Universitetet i Tromsø : Medlem av Barnelovsutvalget oppnevnt av Regjeringen ved kgl. res. 18. januar NOU 2008:9 avgitt til Barne og likestillingsdepartementet 29. april 2008.

3 html? id=508158&epslanguage=no : Medlem av Mannspanelet. Oppnevnt av likestillingsminister Karita Bekkemellom. Sluttnotat om menn og likestilling overlevert statsråd Anniken Huitfeldt 3. mars lusjonsnotat%20fra%20mannspanelet2.pdf 2007: Gjesteredaktør for NORA Journal of Women s Studies, nr 2 3/2007. Special issue on Intimacy and Sexuality. 2007: Gjesteredaktør for Men and Masculinities, nr 2/2007: Special issue on Masculinities and Bodies : Medlem av Statens helsetilsyns fagråd for kjønnsperspektiv i tilsyn : Medlem av styret for Kilden, Informasjons og dokumentasjonssenter for kjønnsforskning i Norge : Leder (fra 2005) og nestleder i styret for Reform: Ressurssenter for menn : International Advisory Editor i tidsskriftet Men and Masculinities : Medlem av styret for Kompetansesenter for likestilling : Med på å starte Nettverk for forskning om menn (i 1989) og deretter aktiv i forskningsnettverket (redaktør for medlemsbladet, medarrangør av konferanser, foredrag etc) : Nestleder i LINO Skribentenes klareringstjeneste : Initiativtager til og medlem av styringsgruppa for Dikt underveis : Startet Kampanjen Hvitt bånd: Menn mot vold mot kvinner, som har aksjonert hvert år siden. Var med å opprette Den nordiske White Ribbon kampanjen i 1999, og The European White Ribbon Campaign i Har i flere år vært leder for den norske og fra oppstarten også leder for den nordiske kampanjen : Medlem av juryen for Gyldendals novellekonkurranse for ungdom. Har resultert i novelleantologiene Dugg (1997), Berørt (1998), Pust ut pust inn (1999) : Varamedlem til Norsk Kulturråd og medlem av Faglig utvalg for litteratur og tidsskrifter ( ). Medlem av tidsskriftsutvalget fra : Styremedlem i Norsk Litteraturkritikerlag og leder for De norske kritikerlagenes fond (fra 1994). Jurymedlem for kritikerlagets barnebokpris ( ). Ledet sammenslåingen og dannelsen av Norsk kritikerlag i Fra 1998 styremedlem i Norsk kritikerlag : Medlem av hovedkomiteen for Women s Worlds 1999 i Tromsø : Styremedlem i Norsk Tidsskriftsforum. Ledet et treårig prosjekt (88 91) om fellestiltak for norske kulturtidsskrifter, finansiert av Norsk Kulturråd. Vår 1983: Medlem av styret i Det Norske Studentersamfunn : En rekke studentpolitiske verv.

4 Faglig bedømmelsesarbeid 2013: Medlem av sakkyndig komité for universitetslektorstilling Nettverk for kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger. 2010: Medlem av sakkyndig komité for stipendiatstilling i idrettssosiologi ved Seksjon for kultur og samfunn, Norges Idrettshøgskole. 2008: Leder av bedømmelseskomité for en stipendiatstilling og en postdoc ved STK, Universitetet i Oslo. 2008: Sakkyndig ved ansettelse av universitetslektor i genusvitenskap ved Göteborg Universitet. 2007: Medlem av bedømmelseskomite for postdoktor stilling ved Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. 2006: Medlem av bedømmelseskomite for to stipendiatstillinger ved Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. 2005: Opponent og medlem av bedømmelsesutvalget ved Steen Baggøe Nielsens Ph.d forsvar ved Forskerskolen i livslang læring, Roskilde Universitetssenter. 2005: Medlem av komiteen ved Marie Nordbergs doktorgradsdisputas ved Humanistiska fakultet, Gøteborg universitet. 2004: Sakkyndig ved ansettelse av universitetslektor i genusvitenskap ved Universitetet i Gøteborg. 2002: Leder av bedømmelseskomite for stipendiatstilling ved SKK, Universitetet i Oslo : Fagkonsulent for Norges forskningsråd 1998 : Referee for forskjellige vitenskapelige tidsskrifter: Men and Masculinities, Journal for men s studies, Kvinder, køn og forskning, Kvinnovetenskaplig tidsskrift, Tidsskrift for kjønnsforskning, Edda, Nora : Ekstern sensor på alle nivåer for Avdeling for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo : Veiledning, sensur og eksaminasjon av studenter på alle nivåer ved Avdeling for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo. Deltagelse i forskernettverk Deltaker i det tverrfaglige forskernettverket European Network for Conflict, Gender and Violence, ledet av professor Renate Klein, London Metropolitan University. Startet Uavhengig ekspert i prosjektet Organisation of exchange of good practices on gender equality. Et program under EU kommisjonen med mer enn 30 land involvert. Prosjektperiode

5 Internasjonal ekspert i prosjektet The Men and Gender Policy Project som skal kartlegge mekanismer for langvarige forandringer på et makronivå i forhold til menn og likestilling. Prosjektet har både en forskerdel og et politikkutviklingsaspekt og ledes av Institutio Promundo, Brazil. Prosjektperiode Partner i det europeiske forskernettverket Working with Perpetrators of Domestic Violence in Europe. Prosjektet har kartlagt behandlingstilbud i Europa for menn som bruker vold i nære relasjoner. Prosjektet ble ledet av Dissens, Berlin og ferdigstilt i with perpetrators.eu/ Medlem av forskernettverket Research Unit on Men and Masculinities, ledet av University of Bradford. Prosjektleder for forskningsprosjektet Menn og maskuliniteter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo i periode Prosjektet har organisert fem forskere, en rekke masterstudenter, seminarer og konferanser. Prosjektleder for det nordiske forskningsprosjektet Menn og modernitet: Den nordiske mannen 1790 til Variasjoner og endringer. Prosjektet ble finansiert av NOS H i perioden Prosjektet organiserte 8 forskere fra fem nordiske land og resulterte i boken Män i Norden (Gidlunds 2006). Deltager i det europeiske forskningsnettverket Co ordination Action on Human Rights Violations, Nettverket var støttet av EU s 6. rammeprogram for europeisk forskning og organiserte 80 forskere. Co ordinator: Prof. Carol Hagemann White, University of Osnabrück. Vitenskapelige bøker History of Fatherhood in Norway. New York: Palgrave MacMillan Å være sammen: Intimitetens nye kulturelle vilkår. Sammen med Wencke Mühleisen. Trondheim: Akademika forlag Fra farskapets historie i Norge, Oslo: Universitetsforlaget Män i Norden. Manlighet och modernitet Sammen med Claes Ekenstam. Hedemora: Gidlunds förlag Kjønnsforskning. En grunnbok. Sammen med Wencke Mühleisen. Oslo: Universitetsforlaget Maskulinitet. Blikk på mannen gjennom litteratur og film. Oslo: Spartacus forlag 2004.

6 Homoseksualitet? Homotekstualitet? Dikt og skrift i Herman Bangs forfatterskap. Øystein Ziener og Jørgen Lorentzen. Oslo: unipub forlag Mannlighetens muligheter. Oslo: Aschehoug forlag Fra utopi til dystopi. Upublisert magistergradsavhandling ved Institutt for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo Populærvitenskapelige bøker Norge, Norge. Fra slit og strev til stress og mas. Oslo: Aschehoug Forlag Fransk åpning mot fornuften. En postmoderne antologi. Knut Ove Eliassen, Jørgen Lorentzen og Arne Stav (red). Bergen: Ariadne Forlag Århundrets Krønike. Jørgen Lorentzen og Roger Sørdahl (red): Oslo: Cappelen Forlag Rapporter Lorentzen, Jørgen og Elise Skarsaune. PLAN International Global Policy Analysis Boys Rapport til Plans internasjonale arbeid. The Role of Men in Combating Violence against Women. Notat for The United Nations Division for the Advancement of Women. Desember Sogn, Hanne, Jørgen Lorentzen & Øystein Gullvåg Holter: Research on Violence in Norway. Rapport for EU prosjektet CAHRV (Coordination action against human rights violation) Holter, Øystein Gullvåg, Jørgen Lorentzen og Knut Oftung: Det farlige kjønnet. Om mannsforskningens grunnlag og muligheter. Notat 3/91 ved Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo. Holter, Øystein Gullvåg, Jørgen Lorentzen og Knut Oftung: Forslag til et program for mannsforskning. Nettverk for forskning om menn Vitenskapelige artikler Knausgaards kamp om faderskabet. KVINFOs webmagasin, kamp om faderskabet Lorentzen, Jørgen & Wencke Mühleisen. «Intimacy and Sexuality in Two Contemporary

7 Norwegian Novels. I Assigning Cultural Values, ed. Kjerstin Aukrust. Frankfurt: Peter Lang Verlag, «Amor aequabilis, sex og intimitet i Vigdis Hjorths Hjulskift». EDDA 1/2012. «Masculinities, power and change». NORMA vol 6, 2/2011. Fathers in Norwegian History. Men and Masculinities, Vol. 14, Nr 2, August Først mor og barn, derefter Faderen. Om fedrene i norsk historie fra 1850 til Tidsskrift for kjønnsforskning nr 2, Love and Intimacy in Men s Lives. NORA, Nordic Journal of Women s Studies. No. 2 3, vol. 15, Nielsen, Harriet Bjerrum og Jørgen Lorentzen. Integrerede perspektiver på køn. Ugeskrift for læger vol. 169 nr. 25, København: Dansk lægeforening. Masculinities and the Phenomenology of Men s Orgasms. Men and Masculinities vol. 10, no. 1 July Ibsen and Fatherhood. New Literary History vol. 37, 4/2006. En ærgjerrig ordensmann. I Ting om Ibsen, red. Anne Sofie Hjemdahl. Oslo: Andrimne forlag Wild Duck Fathers. I Nora s Sisters. Oslo: Norwegian Ministry of Foreign Affairs: Mannsforskningens historie. I Arr nr 3/2005. Ibsen og farskap. I Tidsskrift for kjønnsforskning nr 2/2005. Mannsforskning, feminisme og likestilling. I Kvinneforskning 3/2004. Masculinity and Paranoia in Strindberg s The Father. I Among Men, edited by Søren Ervø and Thomas Johansson. Ashgate Kunsten å sette seg. I Hilsen. En bok til Arne Melberg i anledning 60 årsdagen. Oslo: Gyldendal Ekstase og etikk i Hamsuns Mysterier. I Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistikk, Band 51. Frankfurt an Main: Peter Lang Modernisme og maskulinitet. I Maskulinitet en antologi om køn, kunst og visuel kultur, red. Rune Gade. København: Informations forlag «Emily Dickinson og Sophies valg. En lesning av My Life had stood a Loaded Gun». I Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1/1999. «Mannen som ikke ser. Etiske refleksjoner omkring ofring og vold mot sønner.» I Kvinneforskning 4/1996, Oslo.

8 Kjønnets under. Om Nansen og Hamsuns Mysterier. I Irene Iversen og Anne Birgitte Rønning (red): Modernismens kjønn. Oslo: Pax forlag Mannlighetens og kvinnelighetens skjebne i tekstens lystgård. En dialog med Lars Nylander. I Helga Kress (red): Litteratur og kjønn i Norden. Island: Universitetets forlag Den mannlige hysteriker. Nagel og Knut Hamsuns Mysterier. I Nils M. Knudsen (red): Hamsun i Tromsø. Hamsunselskapet The man who does not see. I Masculinities Vol. 2, nr , The Guilford Press, USA. Det reelle og det irreelle. I Skriftserie for litteraturvitenskap nr. 2/1989. INL, Univ. i Oslo. Det går ikke. Mannlig seksualitet i fin de siecle. I Skrift nr 11 12/1994. INL, Univ i Oslo. Ansvaret for den andre. Om mannens etiske potensial. I Sosiologi i dag nr 3/1990: Temanummer om kropp og identitet. Medforfatter: Per Are Løkke. Eksistensestetikk Foucaults nyorientering?. I Ariadne nr 3/1986. Populærvitenskapelige artikler Da far inntok fødestua. Sykepleien forskning nr 2/2010. Gutter og oppvekst. Tidsskrift for den norske legeforening nr 3/2008. Lorentzen, Jørgen og Arne Melberg. Øystein Ziener og Herman Bang. I Resiproke som pronomen: Om Øystein Zieners forfatterskap. Oplandske bokforlag Ut i skogen eller hjem til barna. I Bilder av en far, red. Nils Ramhöj. Stockholm: Starfalk Fra det diagnostiske til det kaotiske. Om menns mangslungne språk. I (Nesten) alt du trenger å vite om norsk. Red. Helene Uri. Oslo: Kunnskapsforlaget Specificity of men s violence within the family regarding women, children and the elderly. In seminar report Measures Dealing with Men Perpetrators of Domestic Violence. Strasbourg: Council of Europe Publishing Men s Movement and Studies on Men: Nordic Perspectives. I Developing Studies on Men in the Nordic Context. Helsinki: Council for Gender Equality Generasjoner. Hva er det med disse fedrene?. I Mangfold, red. Kjartan Andersen. Boken deles ut til samtlige elever i 1. klasse på videregående skole høsten Oslo: Gyldendal «UD og likestilling». I Rapport om likestillingsarbeidet i utenrikstjenesten i Oslo: Utenriksdepartementet 1999.

9 «Men s violence against women: The need to take responsibility». I Promoting equality: a common issue for men and women. Strasbourg: Council of Europe Publishing Medforfatter: Per Are Løkke. «Violence without a subject». I Agenda nr 37/1998, Sør Afrika. Spesialnummer om menn og maskulinitet med tittelen: The new men? «Cease fleeing from reality and begin to change it». Bokessay i Men and Masculinities Volume 1, number 1, July Sage Publications. «Kvinneforskningen mot slutten av århundret». Bokessay i Prosa nr 1/1998, utgitt av Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening. «Kvinne = kjønn, mann = menneske». I Appell nr 1/1998, utgitt av Norsk Folkehjelp. «Menn i barnas hverdag». I Leif Askland og Svein Ole Sataøen (red): Hva skal vi med menn? Oslo: Pedagogisk Forum «Mannsforskning hva er det?» I Impuls. Tidsskrift for psykologi 3/1997, Oslo. Kjønnets under: Nansen på isen. I Olav Christensen og Audhild Skoglund (red): Nansen ved to århundreskifter. Oslo: Aschehoug forlag En skulle bygge et Norge for alle. En samtale med Carl Fredrik Engelstad og Arne Hannevik. I Det glatte lag. Tanker om litteraturkritikk. Aschehoug forlag Kjønnskultur og vold. I Kjønn og samfunn i endring, Konferanserapport fra avslutningskonferansen for Program for grunnleggende kvinneforskning, Norges Forskningsråd Spill og vold i menns liv. I Materialisten 4/1994, Oslo. Nyhistorismens tvisynte far. Samtale med Stephen Greenblatt. I Samtiden 6/1994. Menns grenser. I Knut Oftung (red): Menns bilder og bilder av menn. Likestillingsrådet Dekadensens problem. I Skrift nr 9/1993. INL, Univ. i Oslo. Fantastic Norway. I Norwegian Books for Children and Young People. LOOC & NORLA Menn i postmodernismen. I Runa Haukaa og Øystein Holter (red): Mannlighet og forståelse. Oslo: NORAS En litteratur som utfordrer vårt nervesystem. Om Tormod Haugens forfatterskap. I Kritikkjournalen nr 3 4/1990. Diverse skriblerier Fast skribent for Klassekampen og nettidsskriftet Forum, som utgis av Kvinfo, Senter for information om kvinde og kønsforskning i Danmark. Nettadresse:

10 Skrevet en rekke anmeldelser over mange år av både skjønnlitteratur og faglitteratur i Dagbladet, Morgenbladet, Klassekampen, NRK Radio og forskjellige tidsskrifter. Skrevet veiledningsheftet Han Bøker om menn. Bibliotekssentralen, Skrevet forord til novelleantologiene Dugg (Gyldendal, 1997), Berørt (Gyldendal, 1998), Pust ut pust inn (Gyldendal, 1999). Sammen med Kjersti Scheen. Skrevet forord til diktantologien Dikt underveis (Den norske Lyrikkbokklubben, 1999). Sammen med Tone Selboe. Skrevet en rekke kronikker og kommentarer i Aftenposten, Dagbladet og Klassekampen. Foredragsturneer «Masculinity and paranoia in fin de siecle: August Strindberg: The Father» og «Male hysteria and the male body in fin de siecle: Knut Hamsun: Mysteries». Foredragsturne støttet av Utenriksdepartementet til tre amerikanske universitet april/mai 1998: Berkeley, Seattle, Minneapolis. «Moderniseringsprosesser i norsk kultur». Foredragsturne støttet av Utenriksdepartementet til fem tyske universitet oktober 1993: Hamburg, Münster, Bonn, Køln og Gøttingen.

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: 17.10.44 Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf. 920 38 367 Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Detaljer

The good, the bad and the ugly: Endring av mannsrollen, fedrerettigheter og likestilling 1

The good, the bad and the ugly: Endring av mannsrollen, fedrerettigheter og likestilling 1 The good, the bad and the ugly: Endring av mannsrollen, fedrerettigheter og likestilling 1 Av Margunn Bjørnholt Jeg hevder at to motstridende strømninger i forhold til menn og likestilling har eksistert

Detaljer

1 Innledning, organisasjon og ressurser.. s.2. 2 Mål s.3 2.1 Formålsparagraf 2.2 Grunnverdier 2.3 Visjon 2.4 Mål

1 Innledning, organisasjon og ressurser.. s.2. 2 Mål s.3 2.1 Formålsparagraf 2.2 Grunnverdier 2.3 Visjon 2.4 Mål Årsrapport 2005 1 Innledning, organisasjon og ressurser.. s.2 2 Mål s.3 2.1 Formålsparagraf 2.2 Grunnverdier 2.3 Visjon 2.4 Mål 3 Prioriterte hovedaktiviteter 2005.. s.4 3.1 Reform som mannspolitisk samfunnsaktør

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Årsmelding 2013. NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur.

Årsmelding 2013. NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur. Årsmelding 2013 NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur. NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, er et møtested

Detaljer

Kvinner, krig og kjærlighet

Kvinner, krig og kjærlighet Anne Werner Kvinner, krig og kjærlighet Et forprosjekt om forskningskompetanse, litteratur og interesser NIKK notat nr 1 ISBN 82 7864 003 03 ISSN 0809 0793 Innhold 1 Siktemål... 4 2 Metoder... 4 3 Kompetanse

Detaljer

curriculum vitae www.skarderud.no

curriculum vitae www.skarderud.no curriculum vitae www.skarderud.no FINN SKÅRDERUD (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av og direktør for Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for behandling,

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 Årsrapport 2000 INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 FORSKNING - ITUS PROSJEKTER... 5 INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER... 5 SITES M2... 6 PILOT... 7 PLUTO

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Årsmelding 2012. Norsk barnebokinstitutt skal være et nasjonalt forskningsundervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur

Årsmelding 2012. Norsk barnebokinstitutt skal være et nasjonalt forskningsundervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur Årsmelding 2012 Norsk barnebokinstitutt skal være et nasjonalt forskningsundervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur Organisasjon Norsk barnebokinstitutt (NBI) er en stiftelse

Detaljer

Årsrapport 2010. Det tverrfakultære forskningsområdet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder

Årsrapport 2010. Det tverrfakultære forskningsområdet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder Årsrapport 2010 Det tverrfakultære forskningsområdet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder Godkjent av styringsgruppen for Kultrans 4. april 2011 S01/11 Innhold 1 Om Kultrans... 2 2

Detaljer

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere.

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere. i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 05 Gode data om ungdom Heroinens unge innvandrere Bedre læringsmiljø Seminar, tidsskrift, utvalg Eksterne publikasjoner

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler 5 Tilknytning til universiteter og høyskoler Institutt for Samfunnsforskning har god kontakt med både universitets - og høyskolemiljøer, både gjennom forskningssamarbeid og ved at instituttets forskere

Detaljer

Menns liv i en samisk kontekst

Menns liv i en samisk kontekst 8/2012 Menns liv i en samisk kontekst Dievdduid eallin sámi oktavuođas Men s lives in a Sámi context Innhold Sammendrag... 3 Summary... 3 Formål... 3 Organisering... 4 Ressursgruppen... 4 Prosjektleders

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2013 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Identitet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2013 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2013 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Identitet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2013 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2013 SAMFUNNSVITEREN Tema: Identitet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2013 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik IDENTITET Innan eit par månader teller Samfunnsviterne

Detaljer

Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder

Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder Kjære leser Her presenterer vi den tredje årsmeldingen for UiAs forskningssatsing Multimodalitet og kulturendring (MULTIKUL). 2013 har vært et år med

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 9 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Vertikal integrasjon 03 Forleggerforeningens servicekontor 04

Detaljer