-~4,9~ i 14444L( t2l~i. fl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-~4,9~ i 14444L( t2l~i. fl."

Transkript

1 -~4,9~ i 14444L( fl. t2l~i ç.

2 1986 vart eit spennande arbeidsår for LNU. Oppfølging og avslutning av Ungdomsåret var ei av dei mange arbeidsoppgåvene LNU prioriterte. Ungdomsåret vart positivt vurdert i LNU. Forventningane og resultata vart ikkje heilt i samsvar med kvaran dre, men inntrykket er at barne- og ungdomsarbeidet vart markert på ymse vis, særleg i lokalmiljøet og i samband med Ungdomskampanjen. Stortingsmeldinga om FN sitt Inter nasjonale Ungdomsår trekkjer opp enkelte perspektiv som kan vere po sitive for arbeidet vårt, men den var skuffande med omsyn til konkret handling. Organisasjonsundersøkinga vart gjennomført i Dei endelege re sultata vil liggje klare på vårparten 1987, og LNU vil gi undersøkinga ei grundig handsaming. LNU vonar at ein med denne undersøkinga har fått eit grunnlag for å reise debatt om viktige utfordringar og problem barne- og ungdomsorganisasjonane står overfor i framtida. LNU førte i 1986 vidare arbeidet med barne- og ungdomsråd på fyl kesplan. Eit rettleiingshèfte om dette arbeidet vart produsert; og det har fått god mottaking. Arbeidet på dette området vil bli ført vidare. På sentralt plan vart den barne og ungdomspolitiske situasjonen endra i Stortinget vedtok å leggje ned Statens Barne- og Ung domsråd. LNU hadde si eiga hand saming av dette spørsmålet og kon kluderte m.a. med at LNU framleis såg eit behov for eit statleg råd på oppvekstmiljøområdet, men då berre under visse klare føresetnader. Styret i LNU har akseptert at STA BUR seinare vart foreslått avvikla. Styret i LNU vil følgje den vidare utviklinga og tilpasse LNU den situa sjonen som vil kome på området. LNU har ikkje sjølv teke steg for å spele STABUR si rolle, men vil prøve å utvikle ein klarare barne- og ung domspolitisk profil på sine område. Når det gjeld dei enkelte aktivite tane LNU har gjennomført i løpet av 1986, viser ein til andre avsnitt i års meldinga. att i Etter mange år i dauvatn, vart alle parter einige om å ta til att med samarbeidet. Dette opnar for nye perspektiv i samarbeidet aust - vest. LNU arbeidde i 1986 intenst med ungdomsutvekslingsspørsmål, og særleg med spørsmålet om det var råd å etablere ein eigen stiftelse for ungdomsutveksling. Styret har sett i gang ein prosess som vil føre fram til etablering av ein eigen stiftelse for informasjon og rettleiing om for målsretta ungdomsutveksling. Det er meininga at denne stiftel sen også skal omfatte den nove rande utvekslingsavdelinga i LNU. Samla vil ein slik stiftelse ha godt grunnlag for å gi ungdom rettleiing på dette viktige feltet. Arbeid et i Utvekslingsavdelinga går bra. LNU måtte i1986 avvikle agen turet ein hadde for American Scandi navian Student Exchange (ASSE). For LNU fører dette med seg m.a. eit tzç~ av medarbeidarar og ikkje minst eir tap ein vil merke økonomisk. Dei svenske eigarane hadde i lengre tid vurdert den norske marknaden og var ikkje nøgde med den utviklinga vi hadde. Følgjeleg sa del opp avtalen med LNU. Som følgje av dette gjorde styret vedtak om at utvekslingsavdelinga burde skiljast ut som ei eiga eining uavhengig av LNU. Dette for å sikre ei positiv ut vikling for del funksjonane som i dag går inn i Utvekslingsavdelinga, og dels for å sikre at ikkje LNU på lengre sikt blir for sterkt avhengig av sving ande inntekter. Bemanningssituasjonen har i 1986 vore stabil. LNU-sekretariatet har et ter kvart blitt omfattande, og ein vil setje i gang ein prosess for å vurdere LNU sin effektivitet og kapasitet. LNU har vore i funksjon i 6 år, og de er naturleg at ein no vurderer a~ beidet ut frå erfaringar og nye ut fordringar. Om noko skulle trekkjast fram om det internasjonale arbeidet i styret si innleiing til årsmeldinga, blir det to forhold: Norden - SADCC-prosjektet og det All-europeiske ungdomssam arbeid et. 2 Det felles nordiske studie- og konfe ranseprosjektet i Det sørlege Afrika vart ei positiv hending. Tiltaket blir i 1987 følgt opp med ein aktivitet i Norden: Afrikanske ungdomar kjem til Norden både for å besøke dei nor diske landa og ungdomsorganisa sjonane, og opphaldet skal avslut tast med ein konferanse i Danmark Det all-europeiske ungdomssam arbeidet (Rammeverket) kom i gang

3 II Den største hendinga på internasjo nal sektor i 1986 var utan tvil gjen oppstartinga av det Alleuropeiske Ungdoms- og Studentsamarbeidet: Etter 3 1/2 år med gjentekne forsøk på å få i gang igjen rammeverket, kan vi no slå fast at dette lukkast i året som gjekk. Målsetjinga for det internasjonale ungdomsarbeidet er djupast sett å vere fredsskapande. I møte mellom unge menneske blir vennskap og større kunnskap om kvarandre ut vikla, og av det ei auke mellom folkeleg forståing. I dette perspekti vet er det særs gledeleg å slå fast at rammeverket for aust/vest-sam arbeidet no er i gang igjen! DET EUROPEISKE UNGDOMSRÅD (CENYC) LNU legg stor vekt på samarbeidet i Det Europeiske Ungdomsrådet (CE NYC). Store del ar av det multilaterale internasjonale ungdomsarbeidet blir kanalisert gjennom CENYC. Det er særleg på to hovedområde LNU dreg nytte av å vere medlem i CE NYC: Gjennom CENYC kan LNU ta del i eller få informasjon om dei fleste aktivitetane innan det interna sjonale ungdomspolitiske samarbei det. M?dlemsorganisasjonane i LNU får vidare tilbod om deltaking i inter nasjonale ungdomsseminar. CENYC har tradisjonelt stått sterkt i nord- og mellomeuropeiske land. Dei seinare år har CENYC ar beidt målmedvete for å betre kon takten med ungdomsorganisasjonar i Sør-Europa. I 1985 vart det span ske ungdomslandsrådet medlem av CENYC, noko som har synt seg å vere særs positivt. Portugal er fram leis ikkje medlem, men har det siste året delteke på flere aktivitetar i CE NYC. Følgjande land er for tida medlem i CENYC: Austerrike, Belgia, Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Is land, Italia, Luxembourg, Malta, Ne derland, Noreg, Storbritannia, Sveits, Spania, Sverige. Observatør: Hellas. CENYC-SEMINAR LNU har i året som gjekk delteke på alle seminar CENYC har arrangert. Medlemsorganisasjonane har hatt høve til å nominere deltakarar til desse seminara. Interessa har i dei fleste høve vore stor. No lyt det likevel seiast at mange av medlemsorganisasjonane har vore misnøgde med LNU si handsa ming av internasjonale seminar. Dette gjeld i særleg grad informa sjon ti! organisasjonane og dei som er tekne ut til å delta. Nokre av van skane på dette feltet skuldast sjølv sagt sein informasjon frå organisa sjonane i utlandet. Men LNU har stor forståing for den kritikken som er reist og ønsker å prioritere arbeidet med å betre rutinane i sekretariatet. Uttak av seminardeltakarar har i stor grad vore basert på skjønn. Ein har lagt vekt på kandidatane sine kvalifikasjonar og bakgrunn. Dessu tan har ein prøvt å oppnå organisa tonsk balanse og kjønnsmessig likevekt, perioden sett under eitt. Eit problem ved fleire av uttaka har vore at organisasjonane ikkje på førehand har spurt dei personane dei har nominert. Dette har ved nokre høve skaffa LNU problem med å finne nye deltakarar på kort varsel. 3

4 4 ALLEUROPEISK UNGDOMS- SAMARBEID 1986 vart det året det lukkast å få i gang igjen rammeverket. Rammeverket vart formelt starta i oktober 1980 og var i drift i to år før det braut saman. Sidan har det vore ute av funksjon fram til sommaren På eit ekstraordinært konsultativt møte i Bonn juli var det på nytt gitt klarsignal for aktivitetar in nan Rammeverket. Den første ordi nære aktiviteten fann stad i Helsing fors i oktober og omhandla det in ternasjonale fredsåret. Det alleuropeiske ungdomssamarbeidet har vist seg i stor grad å svinge i takt med det generelle po litiske klimaet. Det er derfor med stor spenning vi følgjer utvikling av det Alleuropeiske Ungdoms- og Studentsmarbeidet i året som kjem. TOSIDIG SAMARBEID Det tosidige samarbeidet mellom LNU og andre nasjonale, regionale og internasjonale ungdomsorganisa sjonar har vorte utvikla på fire plan: utveksling av deiegasjonar på det sentrale organisasjonsplanet utveksling av større og breiare samansette delegasjonar seminar formidling av kontakt mellom LNU sine medlemsorganisa sjonar og organisasjonar i andre land. Når det gjeld den siste oppgåva, har LNU til no hatt for liten kapasitet til å svare på alle spørsmåla. Men vi voner at det planlagte informasjons kontoret for u ngdomsutveksling kan bli eit godt tilbod til LNU sine med lemsorganisasjonar når det gjeld for midling av kontakt med organisa sjonar i utlandet (sjå avsnittet om ungdomsutveksling). EUROPARÅDET LNU har gjennom ei rekkje år priori tert arbeidet i Europarådet, særleg på ungdomssektoren. Dette arbeidet er eineståande i verda fordi det gir ungdom og ungdomsorganisa sjonar høve til å delta i arbeidet med ungdomsspørsmål på like fot med regjeringane. Den første Ministerkonferansen for ungdomsspørsmål i regi av Eu roparådet, vart arrangert i desember Der vart det mellom anna ved teke å opprette ei arbeidsgruppe som skal leggje fram forslag til for betringar av dei eksisterande ungdomsstrukturane i Europarådet. LNU har det siste året prioritert ar beidet med desse spørsmåla og følgt nøye med i utviklinga av ar beidsgruppa. DEl SAMEINTE NASJONAN E LNU hadde også i 1986 høve til å sende to ungdomsobservatører til FN si generalforsamling. Kai Henriksen (UHL) og Mildrid Solholm (NKUF) deltok i den norske delegasjonen. Det årlege førebuingsseminaret for ungdomsdelegatene til FN fann dette året stad i Amsterdam. Neder land, Danmark, Nederland og Noreg er dei einaste landa som har ei ord ning med ungdomsdelegater/obser vatører til FN. AUST/VEST- SEMINAR LNU arrangerte i november eit dagsseminar om «Gorbatsjov-effekten» i Sovjetunionen og resten av Aust-Eu ropa. NRK-korrespondent Ma~it Christensen og redaktør Vibecke Sperling innleidde til debatt. Med lemsorganisasjonane slutta godt opp om seminaret. Det ser ut til å vere behov for seminar av denne ty pen som tek opp internasjonale spørsmål. INTERNASJONAL KALENDER EFs Ungdomsforum eksekutiv 30. januar til 2. februar deltok LNU i eksekutivmøte i EFs Ungdomsforum og eit spesialmøte om utviding av EF. Møtet fann stad i Madrid. Frå LNU: Else Berit Eikeland og Kerstin Holst. 0 Delegasjonsbesok til KMO 31. januar til 5. februar besøkte LNU Sovjetunionen på invitasjon frå KMO. Frå LNU: Jan Morten Torrisen (lu), Margrethe Berglyd (lu)og Torill Johnsen. Nordisk kontaktmøte 14.-i 6. februar deltok LNU i Nordisk kontaktmøte i Helsingfors. Frå LNU: Frode Forfang, Elise Sandnes og Erik Antonisen. CENYC-seminar: Menneskrettar 23. februar til 2. mars deltok LNU på eit CENYC-seminar i det Europeiske Ungdomssenteret i Strasbourg, Frankrike, om menneskerettar. Frå LNU: Margunn Hagen (4H), Arvid Aanstad (KrFU), Alexander Wahl (UNKF), Anne Grethe Krogh (AUF)o Per Eivind Jensen (IU). Nordisk konsultasjon 2-3. mars deltok LNU i ein nordisk konsultasjon vedr. Europaspørsmål. Frå LNU: Frode Forfang. CENYC-konsultasjon om alleuropeisk samarbeid mars deltok LNU i ein CENYC konsultasjon vedr. aust-vest samarbeidet i Europa. Frå LNU: Frode Forfang. Forebuingsmote Norden! Balkan seminar april deltok LNU i eit førebuingsmøte i København av Norden! Balkan -seminaret. Frå LNU: Torill Johnsen. CENYC eksekutiv april deltok LNU i CENYC eksekutivmøte i Wien. Frå LNU: Frode Forfang, Elise Sandnes og Erik Antonisen.

5 CENYC-seminar: Aust/vest-ung domsutveksi ing april deltok LNU på eit CENYC-seminar i Bern, Sveits, om aust/vestungdomsutveksling. Frå LNU: Liv Hansebråten (NBU) og Runa Larsen (NBU). CENYC generalsekretær hos LNU besøkte CENYCs generalsekretær Alan Christie LNU. EFs Ungdomsforum eksekutiv april deltok LNU i eksekutivmøte i EFs Ungdomsforum i Brussen, Belgia. Frå LNU: Kerstin Holst. Europeiske Ungdomsfondet mai deltok LNU i den rådgivende komitéen for det Europeiske Ungdomsfondet i Strasbourg, Frankrike. Frå LNU: Erik Anthonisen. ~ENYC-seminar: Oppsummering ~ ungdomsåret ~O.-25. mai deltok LNU i CENYC seminar i Brussel, Belgia, om dei internasjonale erfaringane av ungdomsåret. Frå LNU: Bjørg Totland (DNTU), Guro Fjellanger (NUV), lngeborg Dyrhaug Hatløy (KrFU). Delegasjonsbesøk til SNT mai besøkte LNU den finske nasjonalkomitéen SNT. Frå LNU: Marit Arnstad (IU), Hilde Barstad, Grethe Mugaas og TonlI John sen. Delegasjonsbesok til SSM 3.-8.juni besøkte LNU den tsjekkiske nasjonalkomitéen SSM. Frå LNU: Trond Helleland (IU) og Torill Johnsen. ~NYC-seminar: ~~gdomsutveksl ing juni deltok LNU på eit CENYC seminar i det Europeiske Ungdoms senteret i Strasbourg, Frankrike, om ungdomsutveksling. Frå LNU: Ull Jørgensen (NGU), Eli Arnstad (SUL), Atle Marøen (NMF) og Else Berit Eikeland (seminarleiinga). CAHJE juni deltok LNU icahje møte i Brussel, Belgia. Frå LNU: Else Berit Eikeland. Europeiske Ungdomssenteret, styremøte juni deltok LNU som rådgivar i styremøter i det Europeiske Ungdomssenteret i Strasbourg, Frankrike. Frå LNU: Erik Anthonisen. Nordisk konsultasjon om Norden/Balkan 25. juni deltok LNU i ein nordisk konsultasjon vedr. Norden/Balkan seminaret. Frå LNU: Torill Johnsen. Leiartreningsseminar i 26. juni til 9. juli deltok LNU i eit leiartreningsseminar i det Europeiske Ungdomssenteret i Strasbourg, Frankrike. Frå LNU: Grete Berdal (NSF) og Åshild Ramberg (UHL). EFs Ungdomsforum, eksekutiv juli deltok LNU i eksekutivmøte i EFs Ungdornsforum i Amsterdam, Nederland. Frå LNU: Else Berit Eikeland. AEYSC, konsultativt møte juli deltok LNU i konsultativt møte i det Alleuropeiske Ungdoms og Studentsamarbeidet i Bonn. Frå LNU: Frode Forfang og Hilde Barstad. Forebuingsmøte for FN-delegatar august deltok LNU i eit førebuingsmøte for ungdomsdelegatene til FN frå Nederland, Danmark og Noreg. Møtet fann stad i Amsterdam, Nederland. Frå LNU: Mildrid Solholm (NKUF), og Kai Henriksen (UHL). Leiartreningsseminar Il 7.-is. september deltok LNU ieit leiartreningsseminar i det Europeiske Ungdomssenteret i Strasbourg, Frankrike. CENYC-delegasjon til USA 18.-i9. september deltok LNU i ein CENYC-delegasjon til USA. Frå LNU: Erling Chr. Nøttåsen (lu), Margrethe Berglyd (lu) og Trond Helleland (lu). Nordisk kontaktmøte september deltok LNU i Nordisk kontaktmøte i København. Frå LNU: Frode Forfang og Erik Anthonisen. Delegasjonsbesøk til CRIJ 29. september til 4. oktober besøkte LNU den fransktalende belgiske nasjonalkomitéen CRIJ. Frå LNU: Kerstin Holst, Man Bjørke(4H)og Torill Johnsen. Delegasjon til Spania i oktober deltok LNU i eit nordisk delegasjonsbesøk til den spanske og katalanske nasjonalkomitéen. Frå LNU: Tor Arne Gangsø og Else Berit Eikeland. EFs Ungdomsforum, eksekutiv oktober deltok LNU i eksekutivkomitémøte i EFs Ungdomsforum i Athen, Hellas. Frå LNU: Kerstin Holst. AEYSC -aktivitet: Fred såret oktober deltok LNU i ein AEYSC-aktivitet i Helsingfors om det internasjonale fredsåret. Frå LNU: Hllde Barstad, Jan Morten Torrisen. Delegasjon til Europarådet oktober deltok LNU i ein delegasjon til Europarådet i Strasbourg, Frankrike. Delegasjonen var samansett av~ Charlotte Lund Fredriksen (UD), Olav Holstad (STUI), Hilde Barstad (LNU) og Erik Anthonisen (LNU). CENYC eksekutiv 30. oktober til 2. november deltok LNU i CENYCs eksekutivkomitémøte i Bonn, Vest-Tyskland. Frå LNU: Frode For~ang, Hilde Barstad, Elise Sandnes og Erik Anthonisen. CENYC -seminar: Alleuropeisk samarbeid november deltok LNU på eit CENYC-seminar i St. Martin, Vest Tyskland, om det alleuropeiske samarbeidet. Frå LNU: Marit A,-nstad (lu)og Målfrid Fuglås(4H). CENYC -seminar: Nord/sørforhold november deltok LNU på eit CENYC-seminar i det Europeiske Ungdomssenteret i Strasbourg, Frankrike, om nord/sør-forhold. Frå LNU: Torleif Leifsen (KrFU), Tove Raiby(Framf.)og Asbjørn Hanen. WFDY generalforsamling november deltok LNU på generalforsamlingen i World Federation of Democratic Youth. Frå LNU: Frode Forfang. DUFs årsmøte desember deltok LNU på årsmøtet i Dansk Ungdoms Fællesråd i København. Frå LNU: Unni Fortun. Delegasjon frå Jugoslavia 11. desember besøkte ein delegasjon frå Jugoslavia LNU. Ungdomsforskningssymposium i desember arrangerte Det Europeiske Ungdomssenteret, Strasbourg, eit symposium om europeisk ungdomsforskning. Frå LNU: Unni Fortun. 5

6 6 Nasjonalt utval hadde i 1986 ni møte, og mange ulike saker vart handsama. Utvalet har i stor grad konsentrert arbeidet sitt omkring oppgåver nedfelte i arbeidsramma, men det har gjennom heile året kome til andre store oppgåver som har kravd tid og arbeidsinnsats både av tillitsvalde og sekretariatet. LOTTO Arbeidet med LOTTO prega akti viteten i vårmånadne. Nasjonalt utval følgde opp vedtaket frå represen tantskapet, og det vart nedsett ei ar beidsgruppe som hadde i oppgåve å ivareta barne- og ungdomsorgani sasjonane sine interesser i denne saka. Det vart utarbeidd ei fråsegn der hovudsaka var at regjeringa måtte følgje opp vedtaket i Stor tinget om å la 67% av LOTTO-over skotet gå til kulturføremål og at dette beløpet m.a. skulle gå til fi nansiering av lokale kulturbygg, også organisasjonseigde hus. Frå segna vart sendt til regjeringa, komi téar i Stortinget og til dei politiske partia. LNU hadde og eit møte med kulturminister Bakke og fleire partig rupper på Stortinget og la fram or ganisasjonane sitt syn på fordeling av LOTTO-midlane. Styret i LNU vedtok også ei fråsegn der ein rådde frå å la LOTTO-overskotet gå til fi nansiering av kulturmedarbeidar lo kalt og regionalt. Etter at statsbudsjettet var lagt fram, sende LNU ei oppmoding til Kulturdepartementet der ein ba om at organisasjonseigde hus måtte ha eit reelt høve til å motta stønad alt i 1987, og at midlane ikkje berre skal nyttast til å avvikle søknader frå tid legare år. OPPTRAPPINGS PLAN FOR UNGDOMSMIDLANE Som ein del av arbeidet med å få øyremerka LOTTO-overskotet til kulturføremål, fremja LNU også i 1986 krav om ein opptrappingsplan for tilskot til barne- og ungdoms organisasjonane. Ein har i fleire år peika på behovet for skolering av lei arar og tillitsvalde, vanskeleg øko nomi og mangel på høvelege lokale til ungdomsverksemd. Statsbudsjettet for 1987 viser at tilskota til organisasjonane har auke med 16,8%, eit resultat LNU seier seg nøgd med. STATENS BARNE OG UNGOMSRÅD (STABUR) Statens barne- og ungdomsråd sin andre funksjonsperiode gjekk ut ved nyårsskiftet 86/87, og alt tidleg på året byrja LNU å drøfte STABUR sitt mandat, samansetjing og moge lege arbeidsoppgåver. Styret i LNU fatta vedtak om at LNU ville rå til at STABUR heldt fram i ein ny periode, men med m.a. visse endringar i mandatet. Då det i november igjen vart reist spørsmål omkring STABUR si rolle og at event. andre organ kunne ta STABUR sine oppgåver og lyse del på ein like god måte, stilte ikkje LNU seg negativ til ei slik haldning. LNU har gjennom heile året hatt kontakt med STABUR, eller einskilde medlemmer i STABUR, når det gjeld handsaminga av ulike ungdomspoli tiske spørsmål. Det har og vore eit samarbeid omkring ungdomspolitisk konferanse. UNGDOMSPOLITISK KONFERANSE fann stad i Drammen, mai, med STABUR som arrangør. konferansen vart det vedteke f lei endringar i samansetjinga av konfe ransen m.a. vart barne- og ung domsråda inviterte til delta med kvar sin representant. LNU fekk sin kvote skoren ned frå 40 til 30 delta karar og valde å la 20 av desse gå til organisasjonsrepresentantar. Nominasjonen frå organisa sjonane var dårleg sjølv om dei emne som var sette opp på konferansen, skulle vere aktuelle: «Eit mediavridd samfunn» og «Kan ein selja idéar som ein sel jeans». VURDERING AV UNGDOMSPOLITISK KONFERANSE Etter fem år ungdomspolitisk konferanse i «ny» utgåve (konfera sen vart endra i 1981), såg LNU behov for ei drøfting av del ulike sentrale samlingane som tok opp ungdomspolitiske spørsmål og sjå om dei i større grad kunne samord nast. Nasjonalt utval hadde ein grundig debatt omkring desse spørsmåla, og LNU sende ei fråsegn til STABUR dei ein m.a. foreslo at ungdomspolitisk konferanse blir eit høyringsorgan i sentrale ungdomsnolitiske spørsmål og at samansetjinga av deltakarane vart noko endra. JAMSTELLING LNU arrangerte siste helg i februar eit jenteseminar der tema var «taleog debatt-teknikk». Oppslutninga om konferansen var svært god og mange av deltakarane gav uttrykk for at ei særskilt skole ring for kvinnelege leiarar/tillitsvalde er ei viktig oppgåve for organisasjo nane.

7 Som ei oppfølging av jente-seminaret, vart det hausten -86 planlagt eit nytt seminar med tema «Ei ny kjønnsrolle. Mjuk mann og hard kar riere-kvinne?)> Dette seminaret skulle setje søkjelyset på korleis kjønnsrol lene blir forma og kva for leiar-roller ein framelskar i organisasjonane. Dessverre var påmeldinga så dårleg at seminaret vart avlyst. Nasjonalt utval har elles arbeidt med ulike sider av jamstilling-spørs målet og drøfta de~ område det er ri meleg å ta med i eit debatt-opplegg om jamstelling til bruk i organisasjo nane. Som ei oppfølging av LNU si jamstellingsundersøking frå 1982, vart det i 1986, i samband med organisajsonsundersøkinga, gjen nomført ei ny undesøking. Opplys ningane som kom fram med denne undersøkinga vil, saman med tala frå 1982, bli offentleggjorte i eit te mahefte om jamstelling. Ein vonar at heftet kjem ut i LNU oppmoda våren -86 organi jonane om å formidle det mateni dei har utarbeidd på emnet jam stelling til Landsrådet. Reaksjonane var svært få, og det skulle tyde på at det er gjort lite på dette området i organisasjonane. STATUS FOR LEIARAR OG TILLITSVALDE I ORGANISASJONANE Representantskapet ba LNU arbeide for at leiarar og tillitsvalde i større grad får fri frå jobb eller skule for å delta i organisasjonsarbeid. Nasjo nalt utval nytta delar av året til å kartleggje dei vedtekter som i dag finst og drøfte korleis ein skal ar beide for å få gjennomslagskraft for ~ eir rettferdige ordningar. Ein var.a. i kontakt med LO, og eit event. samarbeid med NIF vart drøfta. På grunn av manglande ressursar, kom ikkje utvalet så langt i dette arbeidet som ein hadde ønskt, og det er lagt opp til eit meir intensivt arbeid på dette området i UNGDOM OG DELTAKING Tidleg i 1986 arrangerte LNU ein dagskonferanse med tema «Ung dom og 1985-vaIet». Forskarane Bernt Aardal og Knut Heidar la fram tal frå undersøkingar ved dei siste stortingsvala, og del kunne peike på klåre tendensar ifor hold til ungdom og valdeltaking. Seminaret vart arrangert som eit ledd i LNU sitt arbeid med å fokusere på ungdom sitt engasjement i sam funnet, og tal frå organisasjons undersøkinga viser at lokallaga i organisasjonane ikkje fungerer som eit talerøyr for ungdom. Dette er tema LNU ønskjer å følgje, og det vil vere ei arbeidsoppgåve i ORGANISASJONS TEKNISK SEMINAR Det er ein lang tradisjon at LNU kvart år arrangerer eit organisasjons teknisk seminar. Temaet for seminaret, som fann stad på Helmen kurssenter, juni, var «Leiarutvikling i organisasjo nane» med emne som organisa sjonsutvikling og tale- og debattteknikk. Etter dette seminaret, som hadde leiarar og tillitsvalde sentralt og regionalt i organisasjonane som målgruppe, hadde utvalet ein debatt om korleis LNU best kan gje tilbod om skolering til organisasjonane. Røynslene seier at deltakarar både frå regionalt og sentralt plan som re gel gir ei vanskeleg breidde i mål gruppa, og at seminara dermed ikkje svarar til forventningane. Utvalet la derfor fram forslag om at kurstilboda i LNU-regi i hovudsak skal ha leiarar/tillitsvalde sentralt i organisasjonane som målgruppe. LNU SOM EIN SERVICE- ORGANISASJON LNU sin kontakt med styresmak tene, ulike instituasjonar og organ som arbeider med ungdom og ung domspolitikk har auka jamt dei sei nare åra og har gitt LNU ei verdfull kontaktflate. Dette har og medført at stadig fleire nyttar LNU og ber t.d. om in formasjon eller orientering om ulike saker. LNU har så langt som råd er freista å kome i møte telefonar og ser positivt på at LNU er i ferd med å bli eit organ mange kjenner til. SOS-RASISME LNU var i byrjinga av 1986 aktiv med SOS-rasisme. Materiell vart formidla til organisasjonane og barne- og ungdomsråda, og LNU oppmoda til ei drøfting innetter i organisasjonane om korleis ein kan arbeide mot rasisme og rasistiske haldningar. UNGDOMMENS KULTUR- MØNSTRING I samband med ungdomsåret vart det i fleire fylke arrangert ei kulturmønstring for ungdom der temaet var musikk. Våren -86 vart det sett ned ein komité som skulle vurdere korleis eit slikt arrangement kan bli eit årleg tiltak. LNU tok del i dette ut greiingsarbeidet, og då Norsk Kul turråd oppnemde ein komite for Ungdommens Kulturmønstring 1987, vart LNU bedt om vere med i dette arbeidet. BARNE- OG UNGDOMSRÅD PÅ FYLKESPLAN I løpet av 1986 er arbeidet med barne- og ungdomsråd (BUR) kome i gang også i dei siste fylka, slik at det no enten er formelt skipa BUR eller nedsett interimstyre for BUR i alle fylke. LNU har også dette året ar beidt i forhold til barne- og ung domsråda. LNU sitt rettleiingshefte om BUR vart ferdig på hausten. I første om gang vart elt tilmålt tal hefte sendt til barne- og ungdomsråda, til organi sasjonane sentralt for vidare spreiing til deira distrikts- /fylkeslag, til 7

8 8 fylkeskulturadministrasjon og - kul turutval. Heftet vart svært godt motteke, og heile opplaget på 2500 eks. gjekk ut i løpet av hausten. Det er tinga nytt opplag. LNU arrangerte også dette året eit seminar om BUR-arbeidet. På semi naret, som vart halde sep tember på LO-skolen på Sørmarka, deltok representantar frå 10 BUR, i alt 16 deltakarar. Seminaret tok sær skilt opp BUR sine arbeidsoppgåver, men drøfta også meir generelt ut fordringar for barne- og ungdoms organisasjonane. Det kom ønske om at eit seminar om/for BUR må bli eit årleg føretak frå LNU si side. Mange av barne- og ungdoms råda er framleis i oppstartingsfasen, og dei arbeider med å plassere seg i forhold til fylkeskommune og med å prioritere arbeidsoppgåver. Mange har heller ikkje enno fått med den breidda oav organisasjonar som er ønskjeleg. Fleire BU R-med lemmer gir også uttrykk for at dei saknar ei gjennomdrøfting i eigen organisa sjon av barne- og ungdomsråds arbeidet. LNU har gjennom sin kontakt med barne- og ungdomsråda formidla er faringar med dette arbeidsområdet. Etter spørsmål frå BUR eller kulturadministrasjonen i fylka har LNU vore med på barne- og ungdoms konferansar og møte om oppstar ting av BUR. Frå LNU si side har denne deltakinga vore delt mellom medlemmer i Styret og Nasjonalt ut val og sekretariatet. Slik kontakt blir vurdert som nyttig både frå BUR si side og frå LNU si side. ORGANISASJONS UNDERSØKINGA Arbeidet med «Organisasjons undersøkinga» heldt fram i Målet for prosjektet var å sjå nærare på målsetjingar, arbeidsmåtar og ar beidsvilkår i dei frivillige barne- og ungdomsorganisasjonane. Undersø kinga har gått inn på arbeidet både lokalt og sentralt i organisasjonane. Den lokale delen av undersøkinga byggjer på materiale samla inn ved hjelp av spørjeskjema til eit utval lo kallag i 17 ulike organisasjonar. Frå eit utval på vel 900 lokalforeningar har vi fått svar frå 60 prosent. Også gjennom spørjeskjema er det samla inn materiale frå organisasjonane sentralt, og her har 60 av dei lands omfattande barne- og ungdoms organisasjonane svara. For å få tilfredsstillande oppslutning om undersøkinga, tok materialinnsam linga lengre tid enn ein hadde rekna med, og resultata frå undersøkinga vil bli lagt fram tidleg i Ein del førebelse resultat blei på hausten lagt fram for dei organisa sjonane som har lokalforeningar med i undersøkinga. Ein del resultat i forhold til problemstillinga «deltaking/demokrati» blei også brukte på ein STUI-konferanse for barne- og ungdomsorganisasjonane i novem ber. Resultata frå undersøkinga vil bli presenterte i form av ein samlerap port og to temahefte som tek opp «Deltaking/demokrati» og «likestil ling». DRØFTINGSMOTE MED ORGANISA SJONAN E Styret i LNU innkalla repre sentantar frå alle medlemsorganisa sjonane til eit møte 22. april for å drøfta aktuelle saker LNU arbeidde med overfor styresmaktene. Innstilllngsrådet for ungdoms midlane hadde utarbeidd ein konse kvensanalyse der ein m.a. foreslo å opprette fem ulike grupper for tildel ing av statstilskot. Framlegget vart diskutert og fekk tilslutnad frå eit stort fleirtal av organisasjonane. I møtet vart og saker som LOTTO, organisasjonane si meining om STA BUR og oppretting av barne- og ungdomsråd i fylka diskutert. NASJONAL KALENDER UNGDOMSPOLITISK KONFERANSE mai i Drammen. LNU hadde ein kvote på 30 stk, 20 frå organisasjonane, 10 frå LNU sin styringsstruktur. Møte om oppstarting av barne og ungdomsråd Sør-Trøndelag fylke. 6. september Frå LNU deltok Unni Fortun. Ungdomshøring 1986 Nordland fylke september. Frå LNU deltok Unni Fortun. Møte om oppstarting av barne og. ungdomsråd Møre og Romsdal fylke. 18. oktober Frå LNU deltok Unni Fortun. UNGDOMSKONFERANSAR/ ÅRSMØTE I BUR Nordland fylke, oktober. Atle Faye deltok frå LNU. Telemark fylke, 31oktober- 1. november Unni Fortun deltok frå LNU. Troms fylke, november Kjersti Petersen deltok frå LNU. Konferanse om 6-åringane arr. STABUR 30. oktober Frå LNU deltok Marianne Solbakken og Randi Behn Jensen. Kulturkonferanse, Tromsø, november arr: NKS og STUI Frå LNU deltok Unni Fortun Konferanse om fritidstilbod for 7-14 åringane, Vestfold fylke 15. november Frå LNU deltok Unni Fortun. Ungdom og 1985-vaiet» 25. februar arrangerte LNU eit debattmøte med deltakarar frå dei

9 partipolitiske ungdomsorganisa sjonar. <(Jenter organisasjonane» 28 februar - 2. mars på Helmen kurssenter, Gran. 28 deltakarar, berre jenter, f rå 12 ulike organisasjonar. «Leiarutvikling i organisasjonane» juni på Helmen kurssenter, Gran. 21 deltakarar frå 15 organisasjonar. «Seminar for barne- og ungdomsrådene» september på LO-skolen, Sørmarka. 17 deltakarar frå 9 ulike barne- og ungdomsråd. «Hadelandskonferanse I» oktober på Hadeland turisthotell. Arr.: STUI i samarbeid med LNU. deltakere fra 37 organisasjoner. «Hadelandskonferanse Il» november på Hadeland turisthotell. Arr.: STUI i samarbeid med LNU 24 deltakere fra 21 organisasjoner. Informasjon om nordiske støtteordninger 16. september 19 deltakere fra 16 organisasjoner. G 1986 har vore eit godt år for det interne informasjonsarbeidet i LNU. Særleg viktig har det vore å få lagt om distribusjonen på dei periodiske publikasjonane LNU-nytt og UNG DOMSNYTT. Blada blir no sende di rekte til tilsette og andre nøkkelper sonar i organisasjonane både sen tralt og regionalt. Begge blada går også til barne- og ungdomsråd og kulturkontor i fylke og kommu nar. UNGDOMSNYTT går i tillegg til pressa, politikarar, departementa, biblioteka og alle nivå i skuleverket frå og med ungdomsskulen. UNGDOMSNYTT kom i 1986 ut med 4 nummer og i eit opplag på Bladet skal først og fremst reflektere det som skjer i det frivillige ungdomsarbeidet i Norge og stimu lere til refleksjon og debatt om ung domspolitiske spørsmål. LNU-nytt kom i 1986 ut med 7 nummer og i eit opplag på Det er meininga å auke frekvensen noko i Bladet er eit nyhetsbrev frå LNU med tips om hjelpestoff, semi nar, nye publikasjonar og informa sjon om saker LNU har under arbeid. Forenklinga av sendingar til sen tralleddet i organisasjonane (LNU INFORMASJON) har også blitt godt motteke. Desse sendingane går no ein gong i månaden. lnformasjonskonsulenten har elles heilt eller delvis ansvar for det meste av det LNU publiserer av informa sjonsmateriell. Ein av dei store suk sessane dette året var eit rettleiings hefte for barne- og ungdomsråd på fylkesplan. To prosjekt må nemnast særskilt. LNU har nemleg i 1986 utarbeidd to bøker: Reisehåndboka RYK og REIS og handboka UNGDOMSORGANI SASJONER I NORGE. Den første er eit samarbeid med Grøndahl & Søn Forlag As, og vil bli revidert kvart år dersom salet går godt. Her har LNU ansvaret for heile produksjonen fram til trykking. Den andre er eit fleire år gamalt prosjekt, og denne boka går i trykken på nyåret Boka blir på vel 200 sider og LNU/STUI står som utgjevarar har gått med til å etablere eit internt informasjonsopplegg i 1987 vil vi i større grad rette merk semda mot ekstern informasjon. Det er eit faktum at både det ungdomspolitiske samarbeidet (les LNU) og dei frivillige barne- og ungdoms organisasjonane har relativt lav sta tus i massemedia. Vi arbeider difor med fleire idear til korleis frivillig barne- og ungdomsarbeid kan gjere marknadsføringa si betre. I løpet av året hadde LNU utspel i 9 saker, vi inviterte pressa til 3 semi nar og hadde 1 pressekonferanse. Resultatet var 7 NTB-meldingar, 4 Dagsnytt-meldingar/innslag, 2 Dagsrevy-meldingar/innslag og på det meste ca. 30 presseklipp på kvar sak. Det var med andre ord eit nor malår 9

$1111016 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r. The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT. 18 0655 OSLO 6 TLF. 670043 LNU ÅRSBERETNI 18

$1111016 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r. The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT. 18 0655 OSLO 6 TLF. 670043 LNU ÅRSBERETNI 18 $1111016 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT. 18 0655 OSLO 6 TLF. 670043 D LNU ÅRSBERETNI 18 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande Årsmelding 2011 Visjon Vi vernar verdiar Verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhaldsliste Lotteri- og stiftelsestilsynet Vi skal bruke kunnskapen vi får 5 Slik er vi organisert 7 Milepælar i 2011

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Det hendte i 2005 Årsmelding og regnskap Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Årsmelding 2005 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 1 1. LNU som kompetansebank 1 2. LNU

Detaljer

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2012 Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhald 1. Innleiing... 4 2. Mål og resultatoppnåing... 4 a. Førespurnader og utsegner på brev og

Detaljer

VERKEOMRÅDET FOR MÅLLOVA

VERKEOMRÅDET FOR MÅLLOVA VERKEOMRÅDET FOR MÅLLOVA 1 Samandrag Den 15. januar 1999 vart det oppnemnt ei arbeidsgruppe til å sjå på verkeområdet for lova om målbruk i offentleg teneste. Bakgrunnen var St.meld. nr. 13 (1997 98) og

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Dette er oppgåvene til NOKUT:

Dette er oppgåvene til NOKUT: Visjon NOKUT skal vere eit anerkjent kvalitetssikringsorgan på eit høgt, internasjonalt nivå. Organet skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høgre utdanning, fagskoleutdanning

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

Nye opp levelser. Leonardo da vinci. Yrkes- og profesjons opplæring

Nye opp levelser. Leonardo da vinci. Yrkes- og profesjons opplæring SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E10-2005/2006 B Nye opp levelser Forsidefoto: U. Wiesmeier/Scanpix Internasjonalt sam arbeid gir alle

Detaljer

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for. Med rapport frå konferansen «Norsk namnegransking i krise?» Oslo 23. november 2012

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for. Med rapport frå konferansen «Norsk namnegransking i krise?» Oslo 23. november 2012 NYTT OM NAMN Meldingsblad for Med rapport frå konferansen «Norsk namnegransking i krise?» Oslo 23. november 2012 Redaksjon: Botolv Helleland (ansv.) (botolv.helleland@iln.uio.no) Gudmund Harildstad (gudmund.harildstad@iln.uio.no)

Detaljer

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009.

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009. SPRÅKRÅDET 2008 Ikkje noko europeisk land med Storbritannia som det opplagde unntaket set i dag si lit til at såkalla «naturleg» språkutvikling skal kunna sikra den framtidige tilstanden til nasjonalspråket

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer