-~4,9~ i 14444L( t2l~i. fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-~4,9~ i 14444L( t2l~i. fl."

Transkript

1 -~4,9~ i 14444L( fl. t2l~i ç.

2 1986 vart eit spennande arbeidsår for LNU. Oppfølging og avslutning av Ungdomsåret var ei av dei mange arbeidsoppgåvene LNU prioriterte. Ungdomsåret vart positivt vurdert i LNU. Forventningane og resultata vart ikkje heilt i samsvar med kvaran dre, men inntrykket er at barne- og ungdomsarbeidet vart markert på ymse vis, særleg i lokalmiljøet og i samband med Ungdomskampanjen. Stortingsmeldinga om FN sitt Inter nasjonale Ungdomsår trekkjer opp enkelte perspektiv som kan vere po sitive for arbeidet vårt, men den var skuffande med omsyn til konkret handling. Organisasjonsundersøkinga vart gjennomført i Dei endelege re sultata vil liggje klare på vårparten 1987, og LNU vil gi undersøkinga ei grundig handsaming. LNU vonar at ein med denne undersøkinga har fått eit grunnlag for å reise debatt om viktige utfordringar og problem barne- og ungdomsorganisasjonane står overfor i framtida. LNU førte i 1986 vidare arbeidet med barne- og ungdomsråd på fyl kesplan. Eit rettleiingshèfte om dette arbeidet vart produsert; og det har fått god mottaking. Arbeidet på dette området vil bli ført vidare. På sentralt plan vart den barne og ungdomspolitiske situasjonen endra i Stortinget vedtok å leggje ned Statens Barne- og Ung domsråd. LNU hadde si eiga hand saming av dette spørsmålet og kon kluderte m.a. med at LNU framleis såg eit behov for eit statleg råd på oppvekstmiljøområdet, men då berre under visse klare føresetnader. Styret i LNU har akseptert at STA BUR seinare vart foreslått avvikla. Styret i LNU vil følgje den vidare utviklinga og tilpasse LNU den situa sjonen som vil kome på området. LNU har ikkje sjølv teke steg for å spele STABUR si rolle, men vil prøve å utvikle ein klarare barne- og ung domspolitisk profil på sine område. Når det gjeld dei enkelte aktivite tane LNU har gjennomført i løpet av 1986, viser ein til andre avsnitt i års meldinga. att i Etter mange år i dauvatn, vart alle parter einige om å ta til att med samarbeidet. Dette opnar for nye perspektiv i samarbeidet aust - vest. LNU arbeidde i 1986 intenst med ungdomsutvekslingsspørsmål, og særleg med spørsmålet om det var råd å etablere ein eigen stiftelse for ungdomsutveksling. Styret har sett i gang ein prosess som vil føre fram til etablering av ein eigen stiftelse for informasjon og rettleiing om for målsretta ungdomsutveksling. Det er meininga at denne stiftel sen også skal omfatte den nove rande utvekslingsavdelinga i LNU. Samla vil ein slik stiftelse ha godt grunnlag for å gi ungdom rettleiing på dette viktige feltet. Arbeid et i Utvekslingsavdelinga går bra. LNU måtte i1986 avvikle agen turet ein hadde for American Scandi navian Student Exchange (ASSE). For LNU fører dette med seg m.a. eit tzç~ av medarbeidarar og ikkje minst eir tap ein vil merke økonomisk. Dei svenske eigarane hadde i lengre tid vurdert den norske marknaden og var ikkje nøgde med den utviklinga vi hadde. Følgjeleg sa del opp avtalen med LNU. Som følgje av dette gjorde styret vedtak om at utvekslingsavdelinga burde skiljast ut som ei eiga eining uavhengig av LNU. Dette for å sikre ei positiv ut vikling for del funksjonane som i dag går inn i Utvekslingsavdelinga, og dels for å sikre at ikkje LNU på lengre sikt blir for sterkt avhengig av sving ande inntekter. Bemanningssituasjonen har i 1986 vore stabil. LNU-sekretariatet har et ter kvart blitt omfattande, og ein vil setje i gang ein prosess for å vurdere LNU sin effektivitet og kapasitet. LNU har vore i funksjon i 6 år, og de er naturleg at ein no vurderer a~ beidet ut frå erfaringar og nye ut fordringar. Om noko skulle trekkjast fram om det internasjonale arbeidet i styret si innleiing til årsmeldinga, blir det to forhold: Norden - SADCC-prosjektet og det All-europeiske ungdomssam arbeid et. 2 Det felles nordiske studie- og konfe ranseprosjektet i Det sørlege Afrika vart ei positiv hending. Tiltaket blir i 1987 følgt opp med ein aktivitet i Norden: Afrikanske ungdomar kjem til Norden både for å besøke dei nor diske landa og ungdomsorganisa sjonane, og opphaldet skal avslut tast med ein konferanse i Danmark Det all-europeiske ungdomssam arbeidet (Rammeverket) kom i gang

3 II Den største hendinga på internasjo nal sektor i 1986 var utan tvil gjen oppstartinga av det Alleuropeiske Ungdoms- og Studentsamarbeidet: Etter 3 1/2 år med gjentekne forsøk på å få i gang igjen rammeverket, kan vi no slå fast at dette lukkast i året som gjekk. Målsetjinga for det internasjonale ungdomsarbeidet er djupast sett å vere fredsskapande. I møte mellom unge menneske blir vennskap og større kunnskap om kvarandre ut vikla, og av det ei auke mellom folkeleg forståing. I dette perspekti vet er det særs gledeleg å slå fast at rammeverket for aust/vest-sam arbeidet no er i gang igjen! DET EUROPEISKE UNGDOMSRÅD (CENYC) LNU legg stor vekt på samarbeidet i Det Europeiske Ungdomsrådet (CE NYC). Store del ar av det multilaterale internasjonale ungdomsarbeidet blir kanalisert gjennom CENYC. Det er særleg på to hovedområde LNU dreg nytte av å vere medlem i CE NYC: Gjennom CENYC kan LNU ta del i eller få informasjon om dei fleste aktivitetane innan det interna sjonale ungdomspolitiske samarbei det. M?dlemsorganisasjonane i LNU får vidare tilbod om deltaking i inter nasjonale ungdomsseminar. CENYC har tradisjonelt stått sterkt i nord- og mellomeuropeiske land. Dei seinare år har CENYC ar beidt målmedvete for å betre kon takten med ungdomsorganisasjonar i Sør-Europa. I 1985 vart det span ske ungdomslandsrådet medlem av CENYC, noko som har synt seg å vere særs positivt. Portugal er fram leis ikkje medlem, men har det siste året delteke på flere aktivitetar i CE NYC. Følgjande land er for tida medlem i CENYC: Austerrike, Belgia, Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Is land, Italia, Luxembourg, Malta, Ne derland, Noreg, Storbritannia, Sveits, Spania, Sverige. Observatør: Hellas. CENYC-SEMINAR LNU har i året som gjekk delteke på alle seminar CENYC har arrangert. Medlemsorganisasjonane har hatt høve til å nominere deltakarar til desse seminara. Interessa har i dei fleste høve vore stor. No lyt det likevel seiast at mange av medlemsorganisasjonane har vore misnøgde med LNU si handsa ming av internasjonale seminar. Dette gjeld i særleg grad informa sjon ti! organisasjonane og dei som er tekne ut til å delta. Nokre av van skane på dette feltet skuldast sjølv sagt sein informasjon frå organisa sjonane i utlandet. Men LNU har stor forståing for den kritikken som er reist og ønsker å prioritere arbeidet med å betre rutinane i sekretariatet. Uttak av seminardeltakarar har i stor grad vore basert på skjønn. Ein har lagt vekt på kandidatane sine kvalifikasjonar og bakgrunn. Dessu tan har ein prøvt å oppnå organisa tonsk balanse og kjønnsmessig likevekt, perioden sett under eitt. Eit problem ved fleire av uttaka har vore at organisasjonane ikkje på førehand har spurt dei personane dei har nominert. Dette har ved nokre høve skaffa LNU problem med å finne nye deltakarar på kort varsel. 3

4 4 ALLEUROPEISK UNGDOMS- SAMARBEID 1986 vart det året det lukkast å få i gang igjen rammeverket. Rammeverket vart formelt starta i oktober 1980 og var i drift i to år før det braut saman. Sidan har det vore ute av funksjon fram til sommaren På eit ekstraordinært konsultativt møte i Bonn juli var det på nytt gitt klarsignal for aktivitetar in nan Rammeverket. Den første ordi nære aktiviteten fann stad i Helsing fors i oktober og omhandla det in ternasjonale fredsåret. Det alleuropeiske ungdomssamarbeidet har vist seg i stor grad å svinge i takt med det generelle po litiske klimaet. Det er derfor med stor spenning vi følgjer utvikling av det Alleuropeiske Ungdoms- og Studentsmarbeidet i året som kjem. TOSIDIG SAMARBEID Det tosidige samarbeidet mellom LNU og andre nasjonale, regionale og internasjonale ungdomsorganisa sjonar har vorte utvikla på fire plan: utveksling av deiegasjonar på det sentrale organisasjonsplanet utveksling av større og breiare samansette delegasjonar seminar formidling av kontakt mellom LNU sine medlemsorganisa sjonar og organisasjonar i andre land. Når det gjeld den siste oppgåva, har LNU til no hatt for liten kapasitet til å svare på alle spørsmåla. Men vi voner at det planlagte informasjons kontoret for u ngdomsutveksling kan bli eit godt tilbod til LNU sine med lemsorganisasjonar når det gjeld for midling av kontakt med organisa sjonar i utlandet (sjå avsnittet om ungdomsutveksling). EUROPARÅDET LNU har gjennom ei rekkje år priori tert arbeidet i Europarådet, særleg på ungdomssektoren. Dette arbeidet er eineståande i verda fordi det gir ungdom og ungdomsorganisa sjonar høve til å delta i arbeidet med ungdomsspørsmål på like fot med regjeringane. Den første Ministerkonferansen for ungdomsspørsmål i regi av Eu roparådet, vart arrangert i desember Der vart det mellom anna ved teke å opprette ei arbeidsgruppe som skal leggje fram forslag til for betringar av dei eksisterande ungdomsstrukturane i Europarådet. LNU har det siste året prioritert ar beidet med desse spørsmåla og følgt nøye med i utviklinga av ar beidsgruppa. DEl SAMEINTE NASJONAN E LNU hadde også i 1986 høve til å sende to ungdomsobservatører til FN si generalforsamling. Kai Henriksen (UHL) og Mildrid Solholm (NKUF) deltok i den norske delegasjonen. Det årlege førebuingsseminaret for ungdomsdelegatene til FN fann dette året stad i Amsterdam. Neder land, Danmark, Nederland og Noreg er dei einaste landa som har ei ord ning med ungdomsdelegater/obser vatører til FN. AUST/VEST- SEMINAR LNU arrangerte i november eit dagsseminar om «Gorbatsjov-effekten» i Sovjetunionen og resten av Aust-Eu ropa. NRK-korrespondent Ma~it Christensen og redaktør Vibecke Sperling innleidde til debatt. Med lemsorganisasjonane slutta godt opp om seminaret. Det ser ut til å vere behov for seminar av denne ty pen som tek opp internasjonale spørsmål. INTERNASJONAL KALENDER EFs Ungdomsforum eksekutiv 30. januar til 2. februar deltok LNU i eksekutivmøte i EFs Ungdomsforum og eit spesialmøte om utviding av EF. Møtet fann stad i Madrid. Frå LNU: Else Berit Eikeland og Kerstin Holst. 0 Delegasjonsbesok til KMO 31. januar til 5. februar besøkte LNU Sovjetunionen på invitasjon frå KMO. Frå LNU: Jan Morten Torrisen (lu), Margrethe Berglyd (lu)og Torill Johnsen. Nordisk kontaktmøte 14.-i 6. februar deltok LNU i Nordisk kontaktmøte i Helsingfors. Frå LNU: Frode Forfang, Elise Sandnes og Erik Antonisen. CENYC-seminar: Menneskrettar 23. februar til 2. mars deltok LNU på eit CENYC-seminar i det Europeiske Ungdomssenteret i Strasbourg, Frankrike, om menneskerettar. Frå LNU: Margunn Hagen (4H), Arvid Aanstad (KrFU), Alexander Wahl (UNKF), Anne Grethe Krogh (AUF)o Per Eivind Jensen (IU). Nordisk konsultasjon 2-3. mars deltok LNU i ein nordisk konsultasjon vedr. Europaspørsmål. Frå LNU: Frode Forfang. CENYC-konsultasjon om alleuropeisk samarbeid mars deltok LNU i ein CENYC konsultasjon vedr. aust-vest samarbeidet i Europa. Frå LNU: Frode Forfang. Forebuingsmote Norden! Balkan seminar april deltok LNU i eit førebuingsmøte i København av Norden! Balkan -seminaret. Frå LNU: Torill Johnsen. CENYC eksekutiv april deltok LNU i CENYC eksekutivmøte i Wien. Frå LNU: Frode Forfang, Elise Sandnes og Erik Antonisen.

5 CENYC-seminar: Aust/vest-ung domsutveksi ing april deltok LNU på eit CENYC-seminar i Bern, Sveits, om aust/vestungdomsutveksling. Frå LNU: Liv Hansebråten (NBU) og Runa Larsen (NBU). CENYC generalsekretær hos LNU besøkte CENYCs generalsekretær Alan Christie LNU. EFs Ungdomsforum eksekutiv april deltok LNU i eksekutivmøte i EFs Ungdomsforum i Brussen, Belgia. Frå LNU: Kerstin Holst. Europeiske Ungdomsfondet mai deltok LNU i den rådgivende komitéen for det Europeiske Ungdomsfondet i Strasbourg, Frankrike. Frå LNU: Erik Anthonisen. ~ENYC-seminar: Oppsummering ~ ungdomsåret ~O.-25. mai deltok LNU i CENYC seminar i Brussel, Belgia, om dei internasjonale erfaringane av ungdomsåret. Frå LNU: Bjørg Totland (DNTU), Guro Fjellanger (NUV), lngeborg Dyrhaug Hatløy (KrFU). Delegasjonsbesøk til SNT mai besøkte LNU den finske nasjonalkomitéen SNT. Frå LNU: Marit Arnstad (IU), Hilde Barstad, Grethe Mugaas og TonlI John sen. Delegasjonsbesok til SSM 3.-8.juni besøkte LNU den tsjekkiske nasjonalkomitéen SSM. Frå LNU: Trond Helleland (IU) og Torill Johnsen. ~NYC-seminar: ~~gdomsutveksl ing juni deltok LNU på eit CENYC seminar i det Europeiske Ungdoms senteret i Strasbourg, Frankrike, om ungdomsutveksling. Frå LNU: Ull Jørgensen (NGU), Eli Arnstad (SUL), Atle Marøen (NMF) og Else Berit Eikeland (seminarleiinga). CAHJE juni deltok LNU icahje møte i Brussel, Belgia. Frå LNU: Else Berit Eikeland. Europeiske Ungdomssenteret, styremøte juni deltok LNU som rådgivar i styremøter i det Europeiske Ungdomssenteret i Strasbourg, Frankrike. Frå LNU: Erik Anthonisen. Nordisk konsultasjon om Norden/Balkan 25. juni deltok LNU i ein nordisk konsultasjon vedr. Norden/Balkan seminaret. Frå LNU: Torill Johnsen. Leiartreningsseminar i 26. juni til 9. juli deltok LNU i eit leiartreningsseminar i det Europeiske Ungdomssenteret i Strasbourg, Frankrike. Frå LNU: Grete Berdal (NSF) og Åshild Ramberg (UHL). EFs Ungdomsforum, eksekutiv juli deltok LNU i eksekutivmøte i EFs Ungdornsforum i Amsterdam, Nederland. Frå LNU: Else Berit Eikeland. AEYSC, konsultativt møte juli deltok LNU i konsultativt møte i det Alleuropeiske Ungdoms og Studentsamarbeidet i Bonn. Frå LNU: Frode Forfang og Hilde Barstad. Forebuingsmøte for FN-delegatar august deltok LNU i eit førebuingsmøte for ungdomsdelegatene til FN frå Nederland, Danmark og Noreg. Møtet fann stad i Amsterdam, Nederland. Frå LNU: Mildrid Solholm (NKUF), og Kai Henriksen (UHL). Leiartreningsseminar Il 7.-is. september deltok LNU ieit leiartreningsseminar i det Europeiske Ungdomssenteret i Strasbourg, Frankrike. CENYC-delegasjon til USA 18.-i9. september deltok LNU i ein CENYC-delegasjon til USA. Frå LNU: Erling Chr. Nøttåsen (lu), Margrethe Berglyd (lu) og Trond Helleland (lu). Nordisk kontaktmøte september deltok LNU i Nordisk kontaktmøte i København. Frå LNU: Frode Forfang og Erik Anthonisen. Delegasjonsbesøk til CRIJ 29. september til 4. oktober besøkte LNU den fransktalende belgiske nasjonalkomitéen CRIJ. Frå LNU: Kerstin Holst, Man Bjørke(4H)og Torill Johnsen. Delegasjon til Spania i oktober deltok LNU i eit nordisk delegasjonsbesøk til den spanske og katalanske nasjonalkomitéen. Frå LNU: Tor Arne Gangsø og Else Berit Eikeland. EFs Ungdomsforum, eksekutiv oktober deltok LNU i eksekutivkomitémøte i EFs Ungdomsforum i Athen, Hellas. Frå LNU: Kerstin Holst. AEYSC -aktivitet: Fred såret oktober deltok LNU i ein AEYSC-aktivitet i Helsingfors om det internasjonale fredsåret. Frå LNU: Hllde Barstad, Jan Morten Torrisen. Delegasjon til Europarådet oktober deltok LNU i ein delegasjon til Europarådet i Strasbourg, Frankrike. Delegasjonen var samansett av~ Charlotte Lund Fredriksen (UD), Olav Holstad (STUI), Hilde Barstad (LNU) og Erik Anthonisen (LNU). CENYC eksekutiv 30. oktober til 2. november deltok LNU i CENYCs eksekutivkomitémøte i Bonn, Vest-Tyskland. Frå LNU: Frode For~ang, Hilde Barstad, Elise Sandnes og Erik Anthonisen. CENYC -seminar: Alleuropeisk samarbeid november deltok LNU på eit CENYC-seminar i St. Martin, Vest Tyskland, om det alleuropeiske samarbeidet. Frå LNU: Marit A,-nstad (lu)og Målfrid Fuglås(4H). CENYC -seminar: Nord/sørforhold november deltok LNU på eit CENYC-seminar i det Europeiske Ungdomssenteret i Strasbourg, Frankrike, om nord/sør-forhold. Frå LNU: Torleif Leifsen (KrFU), Tove Raiby(Framf.)og Asbjørn Hanen. WFDY generalforsamling november deltok LNU på generalforsamlingen i World Federation of Democratic Youth. Frå LNU: Frode Forfang. DUFs årsmøte desember deltok LNU på årsmøtet i Dansk Ungdoms Fællesråd i København. Frå LNU: Unni Fortun. Delegasjon frå Jugoslavia 11. desember besøkte ein delegasjon frå Jugoslavia LNU. Ungdomsforskningssymposium i desember arrangerte Det Europeiske Ungdomssenteret, Strasbourg, eit symposium om europeisk ungdomsforskning. Frå LNU: Unni Fortun. 5

6 6 Nasjonalt utval hadde i 1986 ni møte, og mange ulike saker vart handsama. Utvalet har i stor grad konsentrert arbeidet sitt omkring oppgåver nedfelte i arbeidsramma, men det har gjennom heile året kome til andre store oppgåver som har kravd tid og arbeidsinnsats både av tillitsvalde og sekretariatet. LOTTO Arbeidet med LOTTO prega akti viteten i vårmånadne. Nasjonalt utval følgde opp vedtaket frå represen tantskapet, og det vart nedsett ei ar beidsgruppe som hadde i oppgåve å ivareta barne- og ungdomsorgani sasjonane sine interesser i denne saka. Det vart utarbeidd ei fråsegn der hovudsaka var at regjeringa måtte følgje opp vedtaket i Stor tinget om å la 67% av LOTTO-over skotet gå til kulturføremål og at dette beløpet m.a. skulle gå til fi nansiering av lokale kulturbygg, også organisasjonseigde hus. Frå segna vart sendt til regjeringa, komi téar i Stortinget og til dei politiske partia. LNU hadde og eit møte med kulturminister Bakke og fleire partig rupper på Stortinget og la fram or ganisasjonane sitt syn på fordeling av LOTTO-midlane. Styret i LNU vedtok også ei fråsegn der ein rådde frå å la LOTTO-overskotet gå til fi nansiering av kulturmedarbeidar lo kalt og regionalt. Etter at statsbudsjettet var lagt fram, sende LNU ei oppmoding til Kulturdepartementet der ein ba om at organisasjonseigde hus måtte ha eit reelt høve til å motta stønad alt i 1987, og at midlane ikkje berre skal nyttast til å avvikle søknader frå tid legare år. OPPTRAPPINGS PLAN FOR UNGDOMSMIDLANE Som ein del av arbeidet med å få øyremerka LOTTO-overskotet til kulturføremål, fremja LNU også i 1986 krav om ein opptrappingsplan for tilskot til barne- og ungdoms organisasjonane. Ein har i fleire år peika på behovet for skolering av lei arar og tillitsvalde, vanskeleg øko nomi og mangel på høvelege lokale til ungdomsverksemd. Statsbudsjettet for 1987 viser at tilskota til organisasjonane har auke med 16,8%, eit resultat LNU seier seg nøgd med. STATENS BARNE OG UNGOMSRÅD (STABUR) Statens barne- og ungdomsråd sin andre funksjonsperiode gjekk ut ved nyårsskiftet 86/87, og alt tidleg på året byrja LNU å drøfte STABUR sitt mandat, samansetjing og moge lege arbeidsoppgåver. Styret i LNU fatta vedtak om at LNU ville rå til at STABUR heldt fram i ein ny periode, men med m.a. visse endringar i mandatet. Då det i november igjen vart reist spørsmål omkring STABUR si rolle og at event. andre organ kunne ta STABUR sine oppgåver og lyse del på ein like god måte, stilte ikkje LNU seg negativ til ei slik haldning. LNU har gjennom heile året hatt kontakt med STABUR, eller einskilde medlemmer i STABUR, når det gjeld handsaminga av ulike ungdomspoli tiske spørsmål. Det har og vore eit samarbeid omkring ungdomspolitisk konferanse. UNGDOMSPOLITISK KONFERANSE fann stad i Drammen, mai, med STABUR som arrangør. konferansen vart det vedteke f lei endringar i samansetjinga av konfe ransen m.a. vart barne- og ung domsråda inviterte til delta med kvar sin representant. LNU fekk sin kvote skoren ned frå 40 til 30 delta karar og valde å la 20 av desse gå til organisasjonsrepresentantar. Nominasjonen frå organisa sjonane var dårleg sjølv om dei emne som var sette opp på konferansen, skulle vere aktuelle: «Eit mediavridd samfunn» og «Kan ein selja idéar som ein sel jeans». VURDERING AV UNGDOMSPOLITISK KONFERANSE Etter fem år ungdomspolitisk konferanse i «ny» utgåve (konfera sen vart endra i 1981), såg LNU behov for ei drøfting av del ulike sentrale samlingane som tok opp ungdomspolitiske spørsmål og sjå om dei i større grad kunne samord nast. Nasjonalt utval hadde ein grundig debatt omkring desse spørsmåla, og LNU sende ei fråsegn til STABUR dei ein m.a. foreslo at ungdomspolitisk konferanse blir eit høyringsorgan i sentrale ungdomsnolitiske spørsmål og at samansetjinga av deltakarane vart noko endra. JAMSTELLING LNU arrangerte siste helg i februar eit jenteseminar der tema var «taleog debatt-teknikk». Oppslutninga om konferansen var svært god og mange av deltakarane gav uttrykk for at ei særskilt skole ring for kvinnelege leiarar/tillitsvalde er ei viktig oppgåve for organisasjo nane.

7 Som ei oppfølging av jente-seminaret, vart det hausten -86 planlagt eit nytt seminar med tema «Ei ny kjønnsrolle. Mjuk mann og hard kar riere-kvinne?)> Dette seminaret skulle setje søkjelyset på korleis kjønnsrol lene blir forma og kva for leiar-roller ein framelskar i organisasjonane. Dessverre var påmeldinga så dårleg at seminaret vart avlyst. Nasjonalt utval har elles arbeidt med ulike sider av jamstilling-spørs målet og drøfta de~ område det er ri meleg å ta med i eit debatt-opplegg om jamstelling til bruk i organisasjo nane. Som ei oppfølging av LNU si jamstellingsundersøking frå 1982, vart det i 1986, i samband med organisajsonsundersøkinga, gjen nomført ei ny undesøking. Opplys ningane som kom fram med denne undersøkinga vil, saman med tala frå 1982, bli offentleggjorte i eit te mahefte om jamstelling. Ein vonar at heftet kjem ut i LNU oppmoda våren -86 organi jonane om å formidle det mateni dei har utarbeidd på emnet jam stelling til Landsrådet. Reaksjonane var svært få, og det skulle tyde på at det er gjort lite på dette området i organisasjonane. STATUS FOR LEIARAR OG TILLITSVALDE I ORGANISASJONANE Representantskapet ba LNU arbeide for at leiarar og tillitsvalde i større grad får fri frå jobb eller skule for å delta i organisasjonsarbeid. Nasjo nalt utval nytta delar av året til å kartleggje dei vedtekter som i dag finst og drøfte korleis ein skal ar beide for å få gjennomslagskraft for ~ eir rettferdige ordningar. Ein var.a. i kontakt med LO, og eit event. samarbeid med NIF vart drøfta. På grunn av manglande ressursar, kom ikkje utvalet så langt i dette arbeidet som ein hadde ønskt, og det er lagt opp til eit meir intensivt arbeid på dette området i UNGDOM OG DELTAKING Tidleg i 1986 arrangerte LNU ein dagskonferanse med tema «Ung dom og 1985-vaIet». Forskarane Bernt Aardal og Knut Heidar la fram tal frå undersøkingar ved dei siste stortingsvala, og del kunne peike på klåre tendensar ifor hold til ungdom og valdeltaking. Seminaret vart arrangert som eit ledd i LNU sitt arbeid med å fokusere på ungdom sitt engasjement i sam funnet, og tal frå organisasjons undersøkinga viser at lokallaga i organisasjonane ikkje fungerer som eit talerøyr for ungdom. Dette er tema LNU ønskjer å følgje, og det vil vere ei arbeidsoppgåve i ORGANISASJONS TEKNISK SEMINAR Det er ein lang tradisjon at LNU kvart år arrangerer eit organisasjons teknisk seminar. Temaet for seminaret, som fann stad på Helmen kurssenter, juni, var «Leiarutvikling i organisasjo nane» med emne som organisa sjonsutvikling og tale- og debattteknikk. Etter dette seminaret, som hadde leiarar og tillitsvalde sentralt og regionalt i organisasjonane som målgruppe, hadde utvalet ein debatt om korleis LNU best kan gje tilbod om skolering til organisasjonane. Røynslene seier at deltakarar både frå regionalt og sentralt plan som re gel gir ei vanskeleg breidde i mål gruppa, og at seminara dermed ikkje svarar til forventningane. Utvalet la derfor fram forslag om at kurstilboda i LNU-regi i hovudsak skal ha leiarar/tillitsvalde sentralt i organisasjonane som målgruppe. LNU SOM EIN SERVICE- ORGANISASJON LNU sin kontakt med styresmak tene, ulike instituasjonar og organ som arbeider med ungdom og ung domspolitikk har auka jamt dei sei nare åra og har gitt LNU ei verdfull kontaktflate. Dette har og medført at stadig fleire nyttar LNU og ber t.d. om in formasjon eller orientering om ulike saker. LNU har så langt som råd er freista å kome i møte telefonar og ser positivt på at LNU er i ferd med å bli eit organ mange kjenner til. SOS-RASISME LNU var i byrjinga av 1986 aktiv med SOS-rasisme. Materiell vart formidla til organisasjonane og barne- og ungdomsråda, og LNU oppmoda til ei drøfting innetter i organisasjonane om korleis ein kan arbeide mot rasisme og rasistiske haldningar. UNGDOMMENS KULTUR- MØNSTRING I samband med ungdomsåret vart det i fleire fylke arrangert ei kulturmønstring for ungdom der temaet var musikk. Våren -86 vart det sett ned ein komité som skulle vurdere korleis eit slikt arrangement kan bli eit årleg tiltak. LNU tok del i dette ut greiingsarbeidet, og då Norsk Kul turråd oppnemde ein komite for Ungdommens Kulturmønstring 1987, vart LNU bedt om vere med i dette arbeidet. BARNE- OG UNGDOMSRÅD PÅ FYLKESPLAN I løpet av 1986 er arbeidet med barne- og ungdomsråd (BUR) kome i gang også i dei siste fylka, slik at det no enten er formelt skipa BUR eller nedsett interimstyre for BUR i alle fylke. LNU har også dette året ar beidt i forhold til barne- og ung domsråda. LNU sitt rettleiingshefte om BUR vart ferdig på hausten. I første om gang vart elt tilmålt tal hefte sendt til barne- og ungdomsråda, til organi sasjonane sentralt for vidare spreiing til deira distrikts- /fylkeslag, til 7

8 8 fylkeskulturadministrasjon og - kul turutval. Heftet vart svært godt motteke, og heile opplaget på 2500 eks. gjekk ut i løpet av hausten. Det er tinga nytt opplag. LNU arrangerte også dette året eit seminar om BUR-arbeidet. På semi naret, som vart halde sep tember på LO-skolen på Sørmarka, deltok representantar frå 10 BUR, i alt 16 deltakarar. Seminaret tok sær skilt opp BUR sine arbeidsoppgåver, men drøfta også meir generelt ut fordringar for barne- og ungdoms organisasjonane. Det kom ønske om at eit seminar om/for BUR må bli eit årleg føretak frå LNU si side. Mange av barne- og ungdoms råda er framleis i oppstartingsfasen, og dei arbeider med å plassere seg i forhold til fylkeskommune og med å prioritere arbeidsoppgåver. Mange har heller ikkje enno fått med den breidda oav organisasjonar som er ønskjeleg. Fleire BU R-med lemmer gir også uttrykk for at dei saknar ei gjennomdrøfting i eigen organisa sjon av barne- og ungdomsråds arbeidet. LNU har gjennom sin kontakt med barne- og ungdomsråda formidla er faringar med dette arbeidsområdet. Etter spørsmål frå BUR eller kulturadministrasjonen i fylka har LNU vore med på barne- og ungdoms konferansar og møte om oppstar ting av BUR. Frå LNU si side har denne deltakinga vore delt mellom medlemmer i Styret og Nasjonalt ut val og sekretariatet. Slik kontakt blir vurdert som nyttig både frå BUR si side og frå LNU si side. ORGANISASJONS UNDERSØKINGA Arbeidet med «Organisasjons undersøkinga» heldt fram i Målet for prosjektet var å sjå nærare på målsetjingar, arbeidsmåtar og ar beidsvilkår i dei frivillige barne- og ungdomsorganisasjonane. Undersø kinga har gått inn på arbeidet både lokalt og sentralt i organisasjonane. Den lokale delen av undersøkinga byggjer på materiale samla inn ved hjelp av spørjeskjema til eit utval lo kallag i 17 ulike organisasjonar. Frå eit utval på vel 900 lokalforeningar har vi fått svar frå 60 prosent. Også gjennom spørjeskjema er det samla inn materiale frå organisasjonane sentralt, og her har 60 av dei lands omfattande barne- og ungdoms organisasjonane svara. For å få tilfredsstillande oppslutning om undersøkinga, tok materialinnsam linga lengre tid enn ein hadde rekna med, og resultata frå undersøkinga vil bli lagt fram tidleg i Ein del førebelse resultat blei på hausten lagt fram for dei organisa sjonane som har lokalforeningar med i undersøkinga. Ein del resultat i forhold til problemstillinga «deltaking/demokrati» blei også brukte på ein STUI-konferanse for barne- og ungdomsorganisasjonane i novem ber. Resultata frå undersøkinga vil bli presenterte i form av ein samlerap port og to temahefte som tek opp «Deltaking/demokrati» og «likestil ling». DRØFTINGSMOTE MED ORGANISA SJONAN E Styret i LNU innkalla repre sentantar frå alle medlemsorganisa sjonane til eit møte 22. april for å drøfta aktuelle saker LNU arbeidde med overfor styresmaktene. Innstilllngsrådet for ungdoms midlane hadde utarbeidd ein konse kvensanalyse der ein m.a. foreslo å opprette fem ulike grupper for tildel ing av statstilskot. Framlegget vart diskutert og fekk tilslutnad frå eit stort fleirtal av organisasjonane. I møtet vart og saker som LOTTO, organisasjonane si meining om STA BUR og oppretting av barne- og ungdomsråd i fylka diskutert. NASJONAL KALENDER UNGDOMSPOLITISK KONFERANSE mai i Drammen. LNU hadde ein kvote på 30 stk, 20 frå organisasjonane, 10 frå LNU sin styringsstruktur. Møte om oppstarting av barne og ungdomsråd Sør-Trøndelag fylke. 6. september Frå LNU deltok Unni Fortun. Ungdomshøring 1986 Nordland fylke september. Frå LNU deltok Unni Fortun. Møte om oppstarting av barne og. ungdomsråd Møre og Romsdal fylke. 18. oktober Frå LNU deltok Unni Fortun. UNGDOMSKONFERANSAR/ ÅRSMØTE I BUR Nordland fylke, oktober. Atle Faye deltok frå LNU. Telemark fylke, 31oktober- 1. november Unni Fortun deltok frå LNU. Troms fylke, november Kjersti Petersen deltok frå LNU. Konferanse om 6-åringane arr. STABUR 30. oktober Frå LNU deltok Marianne Solbakken og Randi Behn Jensen. Kulturkonferanse, Tromsø, november arr: NKS og STUI Frå LNU deltok Unni Fortun Konferanse om fritidstilbod for 7-14 åringane, Vestfold fylke 15. november Frå LNU deltok Unni Fortun. Ungdom og 1985-vaiet» 25. februar arrangerte LNU eit debattmøte med deltakarar frå dei

9 partipolitiske ungdomsorganisa sjonar. <(Jenter organisasjonane» 28 februar - 2. mars på Helmen kurssenter, Gran. 28 deltakarar, berre jenter, f rå 12 ulike organisasjonar. «Leiarutvikling i organisasjonane» juni på Helmen kurssenter, Gran. 21 deltakarar frå 15 organisasjonar. «Seminar for barne- og ungdomsrådene» september på LO-skolen, Sørmarka. 17 deltakarar frå 9 ulike barne- og ungdomsråd. «Hadelandskonferanse I» oktober på Hadeland turisthotell. Arr.: STUI i samarbeid med LNU. deltakere fra 37 organisasjoner. «Hadelandskonferanse Il» november på Hadeland turisthotell. Arr.: STUI i samarbeid med LNU 24 deltakere fra 21 organisasjoner. Informasjon om nordiske støtteordninger 16. september 19 deltakere fra 16 organisasjoner. G 1986 har vore eit godt år for det interne informasjonsarbeidet i LNU. Særleg viktig har det vore å få lagt om distribusjonen på dei periodiske publikasjonane LNU-nytt og UNG DOMSNYTT. Blada blir no sende di rekte til tilsette og andre nøkkelper sonar i organisasjonane både sen tralt og regionalt. Begge blada går også til barne- og ungdomsråd og kulturkontor i fylke og kommu nar. UNGDOMSNYTT går i tillegg til pressa, politikarar, departementa, biblioteka og alle nivå i skuleverket frå og med ungdomsskulen. UNGDOMSNYTT kom i 1986 ut med 4 nummer og i eit opplag på Bladet skal først og fremst reflektere det som skjer i det frivillige ungdomsarbeidet i Norge og stimu lere til refleksjon og debatt om ung domspolitiske spørsmål. LNU-nytt kom i 1986 ut med 7 nummer og i eit opplag på Det er meininga å auke frekvensen noko i Bladet er eit nyhetsbrev frå LNU med tips om hjelpestoff, semi nar, nye publikasjonar og informa sjon om saker LNU har under arbeid. Forenklinga av sendingar til sen tralleddet i organisasjonane (LNU INFORMASJON) har også blitt godt motteke. Desse sendingane går no ein gong i månaden. lnformasjonskonsulenten har elles heilt eller delvis ansvar for det meste av det LNU publiserer av informa sjonsmateriell. Ein av dei store suk sessane dette året var eit rettleiings hefte for barne- og ungdomsråd på fylkesplan. To prosjekt må nemnast særskilt. LNU har nemleg i 1986 utarbeidd to bøker: Reisehåndboka RYK og REIS og handboka UNGDOMSORGANI SASJONER I NORGE. Den første er eit samarbeid med Grøndahl & Søn Forlag As, og vil bli revidert kvart år dersom salet går godt. Her har LNU ansvaret for heile produksjonen fram til trykking. Den andre er eit fleire år gamalt prosjekt, og denne boka går i trykken på nyåret Boka blir på vel 200 sider og LNU/STUI står som utgjevarar har gått med til å etablere eit internt informasjonsopplegg i 1987 vil vi i større grad rette merk semda mot ekstern informasjon. Det er eit faktum at både det ungdomspolitiske samarbeidet (les LNU) og dei frivillige barne- og ungdoms organisasjonane har relativt lav sta tus i massemedia. Vi arbeider difor med fleire idear til korleis frivillig barne- og ungdomsarbeid kan gjere marknadsføringa si betre. I løpet av året hadde LNU utspel i 9 saker, vi inviterte pressa til 3 semi nar og hadde 1 pressekonferanse. Resultatet var 7 NTB-meldingar, 4 Dagsnytt-meldingar/innslag, 2 Dagsrevy-meldingar/innslag og på det meste ca. 30 presseklipp på kvar sak. Det var med andre ord eit nor malår 9

10 10 cri NORDISK Nordisk utval hadde i møte og handsama mange ulike saker. Utvaiet var sett saman av 2 represen tantar frå styret, fire frå LNU sine medlemsorganisasjonar og ein re presentant frå Foreningen Norden. Arbeidet på nordisk sektor har auka jamt det siste åra, og ikkje minst har oppgåva som FNU sitt ko ordinerande sekretariat ført med seg mange kontakter og saker som vil gi LNU ei god plattform for arbeidet vidare. UNGDOMMENS NORDISKE RÅD (UNR) Ungdommens Nordiske Råd vart i 1986 arrangert i København i tida Tema for seminaret var «Mini-NØV» og «Miljø», og deltaka rane utarbeidde eit sluttkommuniké som vart overlevert til Presidiet i Nordisk Råd. UNR-seminaret drøfta også saker som skulle handsamast på Nordisk Råds 34. sesjon. Frå Noreg deltok 7 stk. på UNR-seminaret og desse var også ungdomsdelegatar til Nordisk Råds sesjon veka etter. Nordisk utval arrangerte 25. februar eit førebuings møte for del norske representant ane. Presidiemedlem Hallvard Bakke gav ei orrientering om saker til Nor disk Råd, og deltakarane fekk ei inn føring i korleis Nordisk Råd er bygt opp og arbeid er. NORDISK UNGDOMSKORT Nordisk Råd vedtok at ordninga med ein nordisk «interrail-billett» for ungdom skulle gjelde også i 1986, men framleis som ei prøveordning. LNU hadde før dette vedtaket vart gjort, arbeidt overfor norske politi karar og styresmakter for at del skulle ha ei positiv haldning til ungdo mskortet. Nordisk Utval tok seinare kontakt med NSB og peikte på manglande marknadsføring, men utan at det vart satsa meir å å gjere ordninga kjent. Salstala for 1986 vart difor svært låge, eit resultat Noreg deler med dei andre nordiske land. Då LNU hausten -86 vart bedt om ei fråsegn om ordninga med Nordisk Ungdomskort, svara utvalet at ein slik billett vil fremje reiseaktiviteten i Norden og med en rimelegare pris, vil han vere ein fin konkurrent til in terrailbilletten. NORDJOBB Nordjobb vart i 1985 sett i gang som eit tiltak for å gi ungdom høve til å ta sommarjobb i eit anna nordisk land. Ordninga vart utvida 11986, og nordisk utval vart trekt med i ar beidet for å få til fritidsakativitetar for nordjobbarar. LNU fekk kontakt med medlemmer i Noregs Ung domslag i tre kommunar, og desse stelte til ulike arrangement og tiltak den tida nordjobbarar var i kommu nen. Utvalet ser på dette arbeidet som eit svært godt høve for organisa sjonsfolk til å få ei nordisk røynsle og vil arbeide for at fleire blir med i ar beidet. Nordjobb blir leia av ein stiftelse og Foreningen Nordens Ungdoms forbund (FNU) har to plassar i Nord jobbrådet. LNU har fått den eine plassen, og Hilde Barstad vart opp nemnt som representant til Nordjobb råd et LNU har sendt ei fråsegn til Nor disk Råds norske delegasjon der ein peikar på at det snarleg må gjerast noko for å få ordninga på skatte spørsmålet for ungdom i Nordjobb. Slik det er no, blir mange nordjobba rara skattlagde både i heimlandet co i vertslandet. NORDISK UNGDQMSKOMITE LNU har i 1986 vore representert i Nordisk Ungdomskomité ved kne Guttormsen. Komitéen har hatt to møte og fordelt pengar til svært mange nordiske tiltak og arrange ment. Nordisk Ungdomskomité feira i november 10-års jubileum og gav i det høve ut ei brosjyre om Nordisk ungdomssamarbeid. NORDISK UNGDOMS- BEVILGNING har hatt liten vekst dei seinaste år og det har samtidig vore ein ste auke i talet på søknader. Nordisk utval sende ei oppmoding til norske politikarar om å gje eit større tilskot til «ungdomsbevilg ningen», og for 1986 vart det for før ste gong på fleire år ein reell auke slik at tilskotet no er på Dkr. 3.2 mill. Ord ninga frå Ungdomsåret då det vart innført ein stønad for nordiske tiltak på lokalt og regionalt plan, vart gjort permanent fra 1986 av. LNU har freista å gjere denne ordninga kjent, og det har kome mange gode søknader frå Noreg om stønad til lo kale og regionale nordiske arrange ment i organisasjonane. NORDISK REFERANSEGRUPPE Noreg hadde formannsvervet i Ungdomskomitéen i , og det vart i det høvet oppretta ei refe ransegruppe for å drøfte saker av in teresse for komitéen. Tildeling av

11 stønad, retningsliner, utvikling av det nordiske samarbeidet m.m. vart drøfta i referansegruppa der LNU hadde tre representantar. FORENINGENE NORDENS UNGDOMS- REPRESENTANT SKAP (FNU) LNU tek seg av dette FNU-samar beidet i Noreg og freistar å gjere til tak og arrangement i FNU-regi kjende blant ungdomar i organisa sjonane. Samarbeidet blir praktisk løyst ved 2-3 ordførar/sekretærmøte kvart år der ein drøftar saker av felles interesse og gjer vedtak om tiltak og arrangement for dei neste åra. LNU er ansvarleg for FNU sitt koordine rande sekretariat i perioden 85-87, og det har ført med seg mange eks tra oppgåver både for koordine rande ordførar, Tor kne Gangsø, og for sekretariatet. Ein har m.a. arbeidt for å få styrka samarbeidet mellom FNU og dei partipolitiske samar beidsorganisasjonane og Ungdom mens Nordiske Råd (UNR). LNU utar beidde framlegg til ny samarbeids protokoll som etter fleire drøftings møte vart godkjent av alle parter. Ordfører/sekretærmøte i FNU har også drøfta dei ulike nordiske ungdomsstrukturane og korleis eit samarbeid mellom Nordisk~ Kontaktmøte og Foreningene Nordens Ungdomsrepresentantskap kan ski past. Utfallet av denne diskusjonen ser ut til å bli eit årleg fellesmøte mellom dei to strukturane. LNU har også i 1986 levert stoff om ungdom og ungdomsorganisa sjonane til bladet «Vi i Norden», som Foreningene Nordens Forbund gir ut. NORDISK UNG DOMS KONFERANSE Nordisk utval inviterte til ein nordisk ungdomskonferanse på Gjøvik i tida oktober. Tema for konferan sen var «Ungdom og arbeid i distrik ta» og for første gong vart alle nor diske samarbeidsorganisasjonar, nær 30 i talet, inviterte til konferan sen. Dessverre var påmeldingane så dårleg at konferansen vart avlyst. NORDISK UNGDOMSTREFF vart i 1986 arrangert på Island med tema «Ungdom og media». LNU har i fleire år arbeidt for å få betre norsk deltaking til desse treffa, og i 1986 vart kvoten for norske deltakarar fylt ved at 7 stk. deltok på treffet. NORSK-FINSK UNGDOMSSEMINAR LNU hadde i 1985 ei vitjing til For eningen Nordens Ungdomsforbund i Finland, og det vart planlagt eit norsk-finsk ungdomsseminar som gjenvisitt i Seminaret hadde som målsetjing å skape betre kon takt mellom norske og finske ungdomsorganisasjonar, men på meldinga frå norske deltakarar var så dårleg at seminaret er utsett til NORDISK REISEHANDBOK FOR UNGDOM Reisehåndboka har vore utarbeidd av FNU kvart år sidan 1982 og for midla til store ungdomsgrupper i alle dei nordiske landa og sjølvstyrte område. Nordisk Ministerråd gav ei Iø~ing på kr. til produksjon av boka i 1986, og LNU hadde hand om dette arbeidet. Boka fekk delvis eit nytt innhald og ei ny utforming og vart laga slik at ho gjeld i fleire år. LNU har formidla boka til medlems organisasjonane, til ungdoms herberge og til biblioteka. MØTE MED ORGANISASJONANE Nordisk utval inviterte organisa sjonane til eit orienteringsmøte 16. september. Representantar frå 18 organisasjonar møtte, og hovudsaka var informasjon om ulike nordiske stønadsordningar. NORDISK KALENDER Ungdommens Nordiske Råd, og Nordisk Råds 34. sesjon Frå LNU deltok Tor kne Gangsø, Grete Mugaas og Kristen Ulstein. FNU, Ordfører/sekretærmøte København, 5. mars, Torshavn 16. juni og Oslo oktober. Frå LNU: Tor kne Gangsø og Grete Mugaas. Presidiemøte i Foreningene Nordens Forbund København 6. mars og Helsingør 9.-lO. november. Frå LNU: Tor Arne Gangsø. Nordisk Ungdomstreff, juli, Island. 7 deltakarar frå Noreg, frå følgjande organisasjonar: Norsk Frilyndt Ungdomsforbund, Noregs Ungdomslag, Norges Speiderforbund. Kurs i Nordisk Samarbeid Tor kne Gangsø og Grete Mugaas deltok på kurs i Nordisk Samarbeid i Uddevalla, Sverige august. Kurset vart arrangert av Nordisk Ministerråd, Nordisk Råds Presidiesekr. og Foreningen Nordens Forbund. Studietur til Sameland, juni. Frå LNU deltok Bjarne Christiansen, Nordisk Utval. Seminar om svensk-norsk kampanje «Ny G iv)) Grete Mugaas deltok på et informasjonsmøte på Voksenåsen 5. september. Nordisk Samarbeidsorganisasjon for Ungdom, NSU, feira i april 40-års jubileum. Tor kne Gangsø deltok som FNUs koordinerande ordfører. Nordisk Utskott i Landsrådet for Sveriges Ungdomsorganisa sjonar, LSU vitja LNU i tida april. 11

12 12 0 z I LNU vil gjennom u-landsarbeidet sitt styrkje medlemsorganisasjonane sitt informasjon- og solidaritets arbeid. Særleg vekt blir lagt på å skulere sentrale tillitsvalde, infor mere om og ta opp aktuelle u-lands spørsmål til debatt og utfordre sty resmaktene i saker LNU vil fremje. Ut frå desse målsetjingane blir arbeids ramma fastlagt på u-landsområdet, og ut frå desse kriteria bør ein vur dere om tiltaka fremjer målsetjing ane godt nok. STOR SATSING PÅ NORDEN-SADCC SAMARBEI DET Etter initiativ frå LNU starta nasjonakomiteane i Norden alt i -85 å planleggje felles studieturar og konferansar med ungdom frå landa i det sørlege Afrika (SADCC-landa). Den politiske plattforma for dette vart klargjort, og der stod utviding av kulturell kontakt og konkretisering av Norden-SADCC samarbeidet sen tralt. Ungdommens Nordiske Råd konkretiserte dette ennå meir, og LNU sitt styre slutta seg til denne uttalen og fremja den overfor utanriks komiteen og departementa for U hjelp og Utanrikspolitikk. Utanrik skomiteen i Stortinget sa i si innstil ling om Sør-Afrika-politikken ja til til tak for å opprette ein kriseplan for nabolanda til Sør-Afrika så dei ikkje skal bli så sterkt ramma av sør-afri kanske tiltak og boikott-aksjonar. Medlemsorganisasjonane i LNU nominerte deltakarar til studieturen/konferansen, og styret i LNU oppnemnde ein delegasjon på tilsa man 11 (ein dekt av Kirkens U-lands informasjon), tillegg var leiaren i LNU, Frode Forfang, med på konfe ransen. Deltakarane gjekk gjennom to førebuingskurs, og LNU arrang erte eit kurs saman med «ldégrup pen om Ny økonomisk verdensor den>) om status og vidare konkreti sering i arbeidet for Mini-NØV mel lom Norden og SADCC. I august rei ste deltakane til Nairobi for felles nordisk koordinering og samkøyring, og deretter gjekk studieturane i mindre grupper til: Lesotho/Swa ziland, Botswana, Zimbabwe, Tan zania og Zambia. Gjennom det om lag 10 dager lange studieopplegga la ein vekt på å ha kontakt med nasjonale ungdoms organisasjonar, sjå på nordiske utviklingsprosjekt og studere sær preg særleg ved ungdomen sin si tuasjon i landa. Etter dette møttest ca. førti ungdornsleiarar frå SADCC og tilsvarande frå Norden til ein fel les ungdomskonferanse i den zam biske byen Livingstone. Gjennom stor vekt på arbeid med ungdomsspørsmål i arbeidsgrupper blei folk kjende med kvarandre, og i slutt dokumentet har ein fått inn krav om meir konkret innhold i Norden SADCC samarbeidet m.a. når det gjeld handel og industri, i tillegg til auka kulturell kontakt og ungdoms utveksling. Ungdomsnytt har hatt ein del stoff frå studieturane og konferan sen, og LNU har samla stoff til eit u landsmagasin for ungdom som kjem våren -87. Deltakarane har vidare vore engasjerte som foredrags haldarar i ein del samanhenger, og alle har delteke med artikkelstoff i organisasjonsblad og dagspresse. LNU har satsa mykje på eit region til region prosjekt i ei tid der forvent ningane til nord-sør utvikling er på det minimale. LNU fekk ei ekstra løy ving til konferansen frå departmen tet for u-hjelp for å dekkje utgifter for afrikanske deltakarar. Vidare er det planlagt oppfølging ved at ung domsleiarar frå SADCC-landa blir in viterte på informasjons/studieturar til dei nordiske landa hausten -87 og til ein oppfølgjingskonferanse. Norden-SADCC-samarbeidet er på denne måten blitt hovudsak i ein to årsperiode. FREDSKORPS TIL NICARAGUA Kontaktutvalget for fredskorps, som i hovudsak blir oppnevnt av LNU, som eit rågjevande organ når det gjeld fredskorpsverksemd har ar beidt ein del med spørsmålet om det er mogeleg å sende fredskorps til Nicaragua. Ei rekkje ungdoms organisasjonar er innvolverte med prosjekt i landet, og LNU sitt styre støtta framlegget frå kontaktutvalet. LNU arrangerte derfor i samarbeid med kontaktutvalet ein dagskonferanse om fredskorps til Nicara gua. Her var med folk frå den sven ske voluntør-organisasjonen, SVS, som har fleire års erfaring frå fredskorpsverksemd i Nicaragua, og folk som har arbeidt med dette i No reg som Vegard Bye og Anne Halv orsen. Statsråd Vesla Vetlesen gjorde greie for Departementet for u-hjelp sine synsmåtar og lova at det snart skulle kome ein stortings proposisjon med framlegg om fred skorps til Mellom-Amerika. Konfe ransen skapte ny interesse rundt saka og fungerte som eit press på Departementet til no å kome med eit konkret framlegg. MATERIELL- PRODUKSJON Eit nummer av Ungdomsnytt har lagt vekt på Norden/SADCC-samar beidet, og materiell rundt studie turane/konferansen er spreidd. Vi dare er det samla stoff og gitt ut eit hefte med oversyn over ungdoms organisasjonane sitt u-iandsmateri ell.

13 U-LANDSUTVALET U-landsutvalet har arbeidt med dei viktigaste sakene på u-landssekto ren som er nemnde her og har gitt sekretariatet og styret nyttig hjelp i arbeidet. Randi Behn Jensen, som har vore leiar av utvalet, deltok også på FNs Spesialsesjon i New York om situasjonen i Afrika. Stoff herfra og frå LNU/ldé-gruppa sitt kurs om Mini-NØV vart gitt ut i eit hefte pro dusert av ldé-gruppa. Heftet er dis tribuert til medlemsorganisasjonane. KONTAKTUTVALET FOR FREDSKORPS I tillegg til arbeidet for fredskorps til Nicaragua har utvalet arbeidt med spørsmål om å bruke fredskorpsarar i organisasjonskontakt og organisa sjonsstyrking i u-land. Spørsmålet om å frigjere Fredskorpset frå staten eller suplere det med ei uavhengig organisasjonstilknytta avdeling har vore reist og vil bli drøfta vidare i -87. Anne Halvorsen har i ei rekkje år drege lasset som leiar av kontaktut vaiet. No har Harriet Berg teke over Ieiarjobben. OPPFØLGING AV UNGDOMS- KAMPANJEN Oppfølginga av den sentrale koor dinering a, prosjektutbetalinga, vur dering og informasjön for Ungdomskampanjen er lagt til u tandsavdelinga i LNU. Eit Kampanjeråd med 5 medlemmer, der Erik Ant honisen er leiar, er ansvarleg organ for oppfølginga av kampanjen. Prosjektoppfølgingsansvaret ligg primært på organisasjonar som har fått godl~ent prosjekt i Ungdoms kampanjen. Kampanjerådet arbeider primært med framlegg til endringar i prosjekt og økonomiforvaltning. Nokre prosjekt som stod på reserveliste, vart i -86 klargjorde for økono misk støtte takka vare ekstra renteinntekter. Kvart halvår i ein fem-årsperiode skal det overførast midlar til godkjente prosjekt. LNU delte sine kampanjeerfaringar med Kirkens Nødhjelp si TV-innsam ling. Vidare sende LNU ut ei presse pakke om kva som er skjedd med Ungdomskampanjen sine prosjekt etter innsamlinga, og ein god del av dette stoffet kom inn i ei rekkje aviser. Sluttrapporten frå sekretaria tet til Ungdomskampanjen vart også fullført. Meir informasjon om kva som skjer med Ungdomskampanjen sine prosjekt vil kome i u-landsma gasinet LNU gir ut våren -87. U-LANDS KALENDER ICDA-kurs i Bryssel om SADCC - u-landskonsulenten Nordisk forberedelsestur til Bots wana, Zimbabwe og Swaziland - landskonsulenten Felleskonferanse om «Mmi ny øko nomisk verdensorden~ med Idegruppen om NØV ENs spesialsesjon om Afrika i New York - Randi Behn Jensen Forberedelsesseminar i for studie turdeltakerne Forberedelsesseminar 2 for studie turdeltakerne Nordisk forberedelseskonferanse i Nairobi - il fra Norge Felles nordisk studieturgrupper i Zimbabwe, Botswana, Zambia, Tan zania og Swaziland/Lesotho Norden/SADCC-ungdomskonfe ranse i Livingstone i Zambia - 12 fra LNU ICDA-kurs i Bryssel om SADCC - u-iandskonsulenten Dagskonferanse om «Fredskorps til Nicaragua».

14 14 Utvekslingen i LNU var sett saman av fire hovudfunksjonar, nemleg formidling av Au Pair frå Norge til ut landet, sal av Eurocentre språkkurs, formidling av Arbeidande-gjest-pro grammet som er eit utvekslings program for utaniandsk ungdom og ASSE-programmet. I tillegg til desse fire hovudfunk sjonane vart det i liten målestokk for midla språkkurs og dugnadsleir til Vest-Tyskland og organisert gruppereiser for skuleklassar. AU-PAIR LNU har ved sida av del lokale ar beidskontora den einaste som har rett til å formidla Au Pair jobbar til utlan det hadde LNU kontaktar med Au Pair kontor i Østerrike, Storbritan nia, Frankrike, Vest-Tyskland og det vart totalt formidla 450 Au Pairjobbar. I løpet av 1986 fekk LNU avtalar med kontor i Holland som vert nytt tilbod for norske jenter som ynskjer Au Pair jobb i utlandet. Det er stor etterspurnad etter Au Pair, og det er difor interesse for å ut vida tilbodet til USA og fleire vest-eu ropeiske land. I tillegg arbeider ut vekslingsavdelinga med å få rett til å formidla Au Pair frå utlandet til Norge. Vi vonar saka vil verta løyst i samar beid med Kommunal- og Arbeidsde partementet i det komande året. I prinsippet er det høve for begge kjønn å arbeida som Au Pair i utlandet, men i praksis er det mest søknad frå jenter, og det har vore så å sela uråd å få familie til del gutane som har søkt Au Pair jobb. Samarbeidet med Kommunal- og Arbeidsdepartementet og Arbeids direktoratet har vore svært positivt i 1986, og departementet gjev eit administrasjonsbidrag til Au Pair-verk semda. ASSE I løpet av 1986 vart American Scandi navian Student Exchange (ASSE) skilt ut frå utvekslingsavdelinga i LNU og gjekk tilbake til del svenske eigarane, Statens Språkresor. LNU hadde ein ei gen avtale med Statens Språkresor om tilbakefønng av ASSE, og då Sta tens Språkresor ynskte å overta ASSE for å videreutvikla ASSE som organisasjon, var det lite LNU kunne gjera for å halde på ASSE. Innanfor LNU har ASSE halde ein låg profil som eigen organisasjon av omsyn til med lemsorganisasjonane som arbeidde med den same typen ungdomsut veksling. ASSE har no eit samarbeid med organisasjonen Sons of Norway. ARBEIDENDE GJEST I løpet av 1986 vert det i alt formidla 640 utanlandske ungdomar innanfor Arbeidande-gjest-programmet. Arbei dande-gjest-programmet er arbeids opphald på gardsbruk i Noreg frå fire veker til tre månader i perioden frå mai til september. Interessa frå både bøn dene som frå ungdommane si side har stige, og i 1986 vart det sett ny rekord når det gjeld antall formidlingar. Arbeidande-gjest-programmet er ope for ungdommar frå alle nasjonali tetar. I regelen må ein søkje om å koma på denne typen utveksling frå heimlandet. Spesielt har interessa vore stor i Polen som i 1987 vil senda større grupper av ungdom på pro gram met. EUROCENTRES SPRÅKKURS Eurocentre er ein sveitisk stiftelse som har språkkurs i Frankrike, Storbri tannia, Vest-Tyskland, Spania, Italia, Irland og Austerrike. I 1986 vart det formidla 1227 kursveker språkkurs frå tre veker opp til eit år. Hovud tyngda ligg på ein månads kurs, og aldersgruppa er i hovudsak frå 20 til 30 år. )

15 Z 1. Q lemsorg anisasjoner: Landsrådet (LNU) hadde 31. desember 1986 følgende 54 med I i ~ AFS-Norge ANSA-Sambandet Internasjonal for Norske Ungdomsutveksting Studenter i utlandet (AFS) Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) Blå Kors Ungdomsforbund (BKU) ~ Den Norske Santalmisjons Barne- og Ungdomsavdeling (DNSBU) Det Norske Lutherske Indremisjonsselsakp (DNLI BU) Det Norske Misjonsforbunds ungdom (DNMFU) Det Norske Misjonsselskaps Ungdomsorganisasjon (NMSU) ~ Det Norske Totalavholdsselskap Barneforbund (DNTB) Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund (DNTU) I. I Z () Liberale deling Det Vestlandske (DVI-BU) Indremisjonsforbunds Barne- og Ungdomsav Europeisk Ungdom (EU) Framfylkingen Distriktshøgskole-Studentenes Frelsesarmeens Ungdom (FA-U) Landsforbund (DHL) ~ IOGT s Juniorforbund Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) Landslaget for Norges Lærarstudentar (LNL) Folkepartis ungdom (LFU) Motorførernes Avholdsforbunds Ungdomsforbund (MA-U) Natur og Ungdom ~ Noregs Ungdomsiag (NU) Norges Barne- og Ungdomskorforbund (NOBU) Norges Bygdeungdomslag (NBU) Q Norges Gymnasiastsamband (NGS) Norges KFUK-speidere Norges Godtemplar KFUM-speidere Ungdomsforbund (NGU) Norges Kristelige Student- og skoleungdomsiag (NKSS) Norges Kristelige Ungdomsforbund (NKUF) Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU) Norges Konservative Ungdomsforbund (NSF) Norges Musikkorpsforbund (NMF) Norges Sjakkforbunds Ungdom (NSFU) Norges Speiderforbund (NSF) Norges Unge Venstre (NUV) Norsk Frilynt Ungdomsforbund (NFU) Norsk Folkehjep Sanitet- og Ungdomsutvalg (NFSU) Norsk Målungdom (NMU) Norsk Skoleorkesterforbund (NSOF) Norsk Studentunion (NSU) Norsk Søndagsskoleforbund (NSSF) Norsk Søndagsskoleunion (NSSU) Norske Baptisters Ungdomsforbund (NBUF) Norske 4H Rød Ungdom (RU) Senterungdommens Landsforbund (SUL) Sosialistisk Ungdom (SU) Ungdom Mot Atomvåpen (UMA) Unge Høyres Landsforbund (UHL) Unge Norske Katolikker (UNKF) Unge Pionerer (UP) Youth for Understanding (YfU) Unge Pionerer (UP) Yrkessko leelevenes og Lærlingenes lnteresseorganissjon (YU) Observatorer Norges Kristelige Studentforbund (NKS) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom (FFOU) LOs Ungdomsutvalg Landsforeningen for Fritidsklubber (LFK)

16 16 2. Styringsstrukturen i LNU Etter Representantskapsmøtet i desember 1985 fikk Sty ret og utvalgene denne sammensetning: Styret Frode Forfang, AUF, leder Hilde Barstad, UHL, nestleder Atle Faye, NMU-rnå, Jan Morten Torrisen, SU, Jarle Skjørestad, SUL Marianne Solbakken, NMU-mi, Elise Sandnes, NKUF, Johan Rasmussen, NSF, Erling Chr. Nøttåsen, NMF, Tor Arne Gangsø, NU, Kerstin Holst, AUF, Randi Behn Jensen, NGS, Anne Beate Tjentland, NMS, Titti Hartmann, ansattes representant. Arbeidsutvalget Frode Forfang, AUF Hilde Barstad, UHL Atle Faye, NMU-må Elise Sandnes, NKUF Randi Behn Jensen, NGS Nasjonalt utvalg Johan Rasmussen, NSF Atle Faye, NMU-må Anne Beate Tjentland, NMS Kirsten Tegle Bryne, NBU Man Bjørke, 4H Kjersti Pettersen; NKSS Anne Kjersti Hoff, KFUK-speiderne Gøril Sæland, AUF Jan Tore Sanner, UHL Internasjonalt utvalg Elise Sandnes, NKUF Jan Morten Torrisen, SU Kerstin Holst, EU Erling Chr. Nøttåsen, NMF Marit Arnstad, SUL Per Eivind Jenssen, NKSS Synnøve Nymo, AUF Margrethe Bjerglyd, KrFU Trond Helleland, UHL U-landsutvalget Randi Behn Jensen, NGS Hege Berg-Nielsen, NUV Marianne Solbakken, NMU-mi Dag Høystad, NE~U Trygve Frø~ik, KrFU Mona Hansen, IOGT-junior Nordisk utvalg Jarle Skjørestad, SUL Jan Kløvstad, NUV Arne Guttormsen, NMU-mi Bjarne H. Christiansen, AUF Hanne Christensen, NSF Tor Arne Gangsø, NU Styringsgruppa for organisa sjonsundersøkelsen Erik Anthonisen, gen.sekr. LNU Erling Chr. Nøttåsen, NMF Trond østby, NFSU Svein Mobakken, NSF Lars Grue, STUI Sin Bjerke, STABUR LNUs sekretariat i 1986 Generalsekretær: Erik Anthonisen Nasjonal konsulent: Grete Mugaas Vikar for nasj.kons: Morten Jørgensen ( ). Internasjonal konsulent: Torill Johnsen U -Iandskonsulent: Reidar Andestad Informasjonskonsulent: Kristen Ulstein Organisasjonskonsulent: EIse Berit Eikeland Prosjektleder: Unni Fortun økonomikonsulent: Arnt Chr. Aslaksen Kontorfullmektig I: Berit Olsen Kontorfullmektig Il: Wenche.Sørum, ( ) Kontorfullmektig Il: Inger Nyen (F.o.m ) Sivilarbeider: Knut Røed ( ) Utvekslingsavdelingen Arbeidende gjest: Berit Engh Eurocentres Språkkurs: Snefrid Bergum AU -pai r formidling: Titti Hartmann ASSE: Eva Herstad ( O) ASSE: Barbro Grindhaug ( ) )

17 Representasjon i ulike offentlige råd og utvalg (( Utenriks departementet Det rådgivende utvalg for disposisjonsbevilgeningen for Internasjonalt ungdomsarbeid. Medlemmer 1. Torill Johnsen, LNU v.m. Erik Anthonisen, LNU 2. Arne Dale, Kr.FU v.m. Jarle Skjørestad, SUL 3. Asbjørn Bakkevoll NBUF v.m. Ragnhild Kjær, 4-H 4. Bente Amundsen, NSF v.m. Ywonne Wade, NSOF Funksjonsperiode Rådet for kultursamarbeid med utlandet Medlemmer 1. Erik Anthonisen, LNU v.m. Elise Sandnes, NKUF Funksjonsperiode Kultur og Vitenskapsdeparte mentet Statens barne og ungdomsråd (STABUR) Medlem mer 1. Jens Petter Johnsen, NKSS v.m. Finn Nesvold, KFUM-sp. 2. Hilde Barstad, UHL v.m. Bjørg Totland, DNTU 3. Morten Jørgensen, NGU v.m. Torgeir Bøhn, Framfylkingen Funksjonsperiode: Innstillingsrådet for Ungdomsmidlenene Medlemmer 1. Erik Anthonisen, LNU (nest-leder) v.m. Grete Mugaas, LNU 2. Frode Forfang, AUF v.m. Oddgeir Sørmoen NKSS 3. Jens Døvik, NSF v.m. Trygve Frøvik, KRFU 4. Brit Tøn nesen, NMU v.m. Kirsten Tegle Bryne, NBU Funksjonsperiode mars -85/mars 1987 Sosial departementet Statens Ed ruskapsdi rektorat, representantskap. LN har møterett m. stemmerett Justis departementet Sivilforsvarsrådet Medlemmer 1. Odd Hopp,, NSF v.m. John Arne Olsen, RU 2. Ina Thaug, UHL v.m. Per Olav Vangen, NUV 3. Lars Martin Skipevåg, KrFU v.m. Karl Erik Schøtt Pedersen, AUF Funksjonsperiode Kommunal- og Arbeids departementet Nordisk ungdomsbevilgning/ Nord isk ungdomskomite Medlem 1. Arne Guttormsen, NMU v.m. Grete Mugaas, LNU Funksjonsperiode Kontaktutvalget for innvandrere Medlem 1. Unni Fortun, LNU v.m. Grete Mugaas, LNU Funksjonsperiode Rådets mandat og sammensetning er under vurdering NORDISK KONTAKT-KONF. Komite for statlige ungdomsråd på nordisk plan LNU har møterett med en person uten stemmeret. Rådgivende utvalg for tegneserier Medlem 1. Vivi Lassen, NsF (leder av utvalget) 17

18 Finans departementet Utvalg om frivillige organisasjoner Frode Forfang, AUF v.m. Elise Sandnes, NKUF. Forsvars departementet Landsrådet for Heimevernet Medlem 1. Erik Anthonisen, LNU v.m. Kristen Ulstein LNU 2. Else Berit Eikeland, LNU vm. Mariann Solbakken, NMU Funksjonsperiode Departementet for utviklingshjelp Norads råd Reidar Andestad, Kr.FU/-u landskonsulent møter som ungdomsorganisasjonenes repr. som v.m. for Elin Enge. Kontaktutvalget for freds korpset Medlemmer 1. Anne Halvorsen, NSF (leder for utv. - i år) 2. Torbjørn Bårdsen, 4H 3. Harriet Berg, NUV, (leder f.o.m. 1987)v.m. Johan Hindal, SU Funksjonsperiode Annet Forbrukerrådets landsmøte LNU har møterett på FRs Landsmøte Trygg Trafikks landsmøte LNU har møterett i LM i Trygg fl Trafikk Nord-sør-kampanjen Reidar Andestad representerer LNU i arbeidsutvalget. Landskomiteen for ung dommens Kulturmønstring Grete Mugaas, LNU ~.m. Unni Fortun, LNU Nasjonalkommisjonen for Unesco Medlem mer 1. Elise Sandnes, NKUF, (medlem av styret) vm. Karl Henrik Laache, NBU Funksjonsperiode

19 TILLEGG TIL ÅRSMELDINGA FRA DET NOVERANDE STYRET I LNU Denne årsmeldinga vart skriven våren 1987 og godkjend av det avtroppande LNU-styret i sommar. Etter den tid har det diverre vist seg at årsmeldinga ikkje gir eit fullstendig og tilstrekkeleg bilete av situasjonen. Vi har likevel funne det rett å sende ut årsmeldinga slik den vart formulert våren 1987, men med dette utfyllande tillegget f rå det nye styret. Dette fordi dokumentet i det store og heile gir eit godt bilete av aktivitetane som er gjennomførte. Den viktigste mangelen ved den meldinga som ligg føre, er at ein ikkje har gjeve ei vurdering av den økonomiske situasjonen for LNU. Etter skiftet i dagleg leiing i LNU i sommar, har vi funne store avvik mellom den reelle økonomiske situasjonen for LNU og framstillinga i rekneskapet. Det noverande styret fann etter dette ikkje å kunne tilrå ei godkjenning av det rekneskapet for 1986 som låg føre rett etter årsskiftet. I samråd med revisor har det nye styret funne det naudsynt å be om at årsoppgjeret for 1986 blir revurdert. Difor blir () rekneskapet sendt ut seinare og ikkje trykt saman med årsmeldinga. I skrivande stund er det ingen grunn til å stikke under stolen at LNU står overfor ein svært vanskeleg økonomisk situasjon. Problema ser ut til å ha starta for eit par tre år sia. Manglande avskriving og solid underbudsjettering er viktige årsaker. Det som har gjort situasjonen særleg vanskeleg er at dei styrande organa ikkje har vore gjort kjent med den reelle situasjonen og såleis har gjort vedtak på grunnlag av utilstrekkeleg og tildels misvisande infor mas jon. Styret har~ no sett i verk eit omfattande arbeid for å rydde opp i økonomien. Nye budsjett-, tilvisings- og rekneskapsrutiner er under utvikling for å sikre betre økonomistyring. Realistisk planlegging og stram prioritering må til for å få økonomien på fote igjen og hindre at det oppstår liknande situasjonar igjen. Diverre er det ikkje til å unngå at LNU vil kome til å slite med dårleg økonomi dei næraste åra framover. Også () inneverande år går det mot eit underskot, trass i ein radikal budsjettrevisjon primo september. Her vart aktivitetsplanane for hausten barberte ned til eit minimum. Styret vil sterkt beklage at dette har vore naudsynt medisin. Det sitjande styret tilrår at representantskapet godkjenner årsmeldinga for 1986 med dette tillegget. Oslo For styret i LNU Tor Arne Gangsø (leiar) 19

20 Rolf Hofmosgt. 18, 0655 OSLO 6 Telefon: (02) Telex: ncom n Telegramadxesse: Cajeuxopa Oslo Barikgixo: Postgiro: ILLUSTRASJONER: Roar Horgen LAY-OUT/MONTASJE: Kristen Ulstein TRYKK: LOBO-gruppen 20

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink Skolerådgjevarsamling, 20. april 2010 Europakontoret.? gir råd og informasjon om EU/EØS program M.a. Nordsjøprogrammet nasjonal kontaktpunkt Programmet

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer