Annual Report / Årsmelding 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annual Report / Årsmelding 2013"

Transkript

1 Annual Report / Årsmelding 2013 Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities

2

3 Nansen Centre for Peace and Dialogue - Annual Report 2013 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

4 1 - Fra lederen Nansen Fredssenter kan se tilbake på 2013 som et år med stor utadrettet aktivitet og innsats for å spre dialogmetodikken videre. Nansen Fredssenter kjennetegnes først og fremst ved at vi følger prosesser i områder der menneskene sliter med ettervirkninger av krig eller voldelige konflikter. Vi anvender dialog som metode på forskjellige nivåer i prosessene for å justere partenes fortellinger om konflikten de er i. Nansen Fredssenter er en del av Nansen Dialognettverket, med 10 operative kontorer på Vest- Balkan. Vår lange erfaring fra dialogprosesser på Balkan overføres til andre sammenhenger, som arbeidet i norske kommuner og den somaliske diasporaen i Norge. Lederprogrammet Framtidas ledere ga somaliske kvinner i Norge en mulighet til å utvikle seg som ledere i sine respektive lokalsamfunn. Ut fra dette programmet har det vokst fram nettverk og prosjektideer som Nansen Fredssenter vil følge videre i årene som kommer. Den afghanske menneskerettighetsforkjemperen Dr.Sima Samar besøkte Norge og Nansen Fredssenter i april. Hun fikk stor medieoppmerksomhet og trakk hundrevis av tilhørere, blant dem mange afghanere, som var tydelig berørt av å få oppleve Sima Samar i Norge. Hennes hovedbudskap under Norgesbesøket var at utdanning er nøkkelen til utvikling. Under vår reise til Betlehem i november besøkte vi TAM Women in Media and Development. Fundamentet for TAM var dialogseminarer på Nansen Fredssenter fra 2006 til Suheir Farraj etablerte organisasjonen og nå jobber 20 kvinner med en av de mest vanskeligstilte gruppene på Vestbredden: kvinner som er utstøtt fra familier og samfunn. De bruker dialog i sitt daglige virke. Året ble avsluttet med NDC Skopjes andre internasjonale konferanse om integrert utdanning i midten av desember. NDC Skopjes arbeid på dette feltet får internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse og viser at det er håp for framtidige generasjoner i de delte samfunnene på Vest-Balkan. 1 - From the Executive Manager The NCPD can look back on 2013 as a year with great external activity and effort to disseminate the dialogue method further. The Nansen Center for Peace and Dialogue follows processes in areas of the world where people struggle with the aftermaths of wars or violent conflicts. We use dialogue as a method on different levels in these processes to adjust the parties histories about the conflict they are part of. The Nansen Center for Peace and Dialogue is part of the Nansen Dialogue Network, consisting of 10 operative offices in the Western Balkans. Our long experience with dialogue processes in the Balkans is transferred to other areas, as in our work in Norwegian municipalities and with the Somali diaspora in Norway. The leadership program Leaders of the Future gave Somali women an opportunity to evolve as leaders in their respective communities. From this program, networks and project ideas have developed that the NCPD will follow up in the years to come. The Afghan human rights activist Dr. Sima Samar visited Norway and the NCPD in April. Public meetings attracted hundreds of listeners, among them many Afghans who clearly appreciated the opportunity of experiencing Dr. Samar. Her main message during the visit was that education is the key to development.during our visit to Bethlehem in November, we visited TAM Women in Media and Development. The foundation of TAM is dialogue seminars at the NCPD from 2006 to Suheir Farraj established the organization, and today 20 women are working on the West Bank among one of the most disadvantaged group of people there: women that have been rejected from family and society. They use dialogue in their daily work. The year closed with NDC Skopje s Second International Conference on Integrated Education. The work of NDC Skopje draws international attention and recognition, and the highly successful conference shows that there is hope for future generations in the divided communities in the Western Balkans. 4

5 I 2013 feiret vi Nansenskolens 75-årsjubileum. Nansen dialogprosjektet vokste ut av Inge Eidsvågs initiativ. Nansenskolen var, med sin humanistiske arv etter Wyller og Schjelderup, forpliktet til å engasjere seg i konfliktene i det tidligere Jugoslavia. Nærmere 3000 mennesker har vært på dialogseminarer på Nansenskolen. Vi har bidratt med et sted der det er mulig å tenke tanker man ellers ikke kunne tenke i land preget av konflikter og krig. Lillehammer blir fortsatt brukt som forsoningsmiljø og er et sted med en åpen himmel for mennesker i konflikt. For meg vil året 2013 bli stående som året da politikerne i Neretva-Herzegovinakantonen henvendte seg til oss og spurte om vi kunne bistå dem i arbeidet med integrert undervisning. Nansendialogmetoden trengs for å berede grunnen for langsiktige endringer i utdanningssystemet i Bosnia Herzegovina. «Two schools under one roof» bidar til å holde å konflikten levende gjennom fordommer og mangel på kommunikasjon. Vi brakte noen av disse politikerne til Norge og Gudbrandsdalen for et klassisk forsoningseminar. Etter ni år med dialog i Stolac i Neretva-Herzegovina kan vi tydelig se at arbeidet bærer frukter og at Nansenteamets tilstedeværelse og vilje til ikke å gi opp er nøkkelen til tillit og resultater. De motstridende partene i Stolac kommune gikk sammen og bestemte seg for å bygge et multikulturelt kulturhus som et møtested for alle etnisiteter i kommunen. Nansen Fredssenter bringer sammen mennesker som ellers ikke ville snakket sammen. Det vil vi fortsette med i årene som kommer. Ingunn Skurdal For me, the year 2013 will always be the year when politicians from the Neretva-Herzegovina canton asked us to help them with the process toward a more integrated education. The Nansen Dialogue Method is needed to prepare the ground for long term changes in the educational system of Bosnia And Herzegovina. Two schools under one roof contributes to keeping the conflict alive through prejudices and lack of communication. We brought some of these politicians to Norway and the Gudbrandsdalen valley for a classic reconciliation seminar. After nine years of dialogue in Stolac, Neretva-Herzegovina, we now see results and that the presence and will to never give up of the Nansen team are the key to confidence and results. The opposing parties in Stolac Municipality united and decided to build a multi-cultural culture house as a meeting ground for all the ethnicities in the municipality. The Nansen Center for Peace and Dialogue brings together people that would otherwise not speak with each other. We will continue to do that for years to come. Ingunn Skurdal 5

6 2 - Integrert utdanning Arbeidet med integrert utdanning hadde gjennombrudd i Kroatia, Bosnia Herzegovina og Makedonia i Erfaringene fra arbeidet gjennom Nansen Dialognettverket leder, som en logisk konsekvens, mot arbeid for integrering. ettersom Europa blir mer og mer multikulturelt blir dialogen nødvendig for at demokratiene skal virke; du trenger å utvikle en dialogkultur for å øke forståelsen mellom innbyggerne. Dette må inkludere et sterkt fokus på integreringsinitiativer, særlig utdanning. I prosessen med overgangen fra nasjonalstater til mulitetniske stater blir den dominerende kulturen utfordret og må dele eierskapet til staten med forskjellige minoriteter. Myten om at de som tilhører den dominerende kulturen skal ha naturgitte fordeler blir kraftig utfordret når man bruker menneskerettighetene som grunnlag for borgerskap, ikke etnisk tilhørighet. Myten om at den dominerende kulturen har rett til å gi fordeler til sin egen språkgruppe, og at det er normen at språket knytter en til etnisk stolthet og som gir folk nasjonal identitet, er også under sterkt press. 2 - Integrated education The work on integrated education had breakthroughs in Croatia, Bosnia And Herzegovina and Macedonia in The experiences from the work within the Nansen Dialogue Network, as a logical outcome, lead toward the work for integration. As Europe is becoming more and more multicultural, dialogue becomes a prerequisite in order to make democracies work; you need to develop a culture of dialogue to increase the understanding between the citizens, including a strong focus on integrated initiatives, particularly education. In the process of transition from national states to multicultural states the dominant culture is challenged, they have to share the ownership of the state with the different minorities. The myth that members of the dominant culture should have any natural benefits is heavily challenged using civil rights as the basis for citizenship, not ethnic belonging. The myth that the dominant culture has the right to give benefits to their own language and that it is normal that the language is connected to ethnic pride and gives the national identity to a people, is heavily challenged. 6

7 I mai hadde vi besøk av utdanningspolitikere fra Bosnia Herzegovina, inkludert utdanningsministrene fra føderasjonen (Damir Mašić) og Republika Srpska (Goran Mutabdzija). Vi har tatt initiativ til samarbeid mellom utdanningspolitikere i Oppland fylke og Herzegovina kanton. I Bosnia Herzegovina er vi en aktør som arbeider aktivt med å endre strukturen «Two schools under one roof» som er delte skoler på etnisk grunnlag. I Makedonia har vårt læringssenter utdannet to kull; etterutdanning for lærere i integrert utdanning. NDC Skopje har hatt bemerkelsverdig framgang i sitt arbeid med integrert utdanning siden 2007, da Nansenmodellen for integrert utdanning ble utviklet. Anerkjennelsen av nødvendigheten av integrert utdanning i stadig flere makedonske kommuner viser at engasjement og dialog gir resultater. Ved 2013s slutt hadde 9 kommuner implementert og finansiert integrert utdanning. Vår innsats på dette området vekker oppsikt fordi vi gjennom flere år har anvendt vårt «multi-level approach»: Vi inkluderer studenter, lærere, foreldre, kommunalpolitikere og utdanningsdepartement. Steinar Bryn In May, educational politicians from Bosnia And Herzegovina, including the Ministers of Education from the federation (Damir Mašić) and Republika Srpska (Goran Mutabdzija), visited us. We have initiated cooperation between educational politicians in Oppland County and the Herzegovina Canton. In Bosnia And Herzegovina we are working actively on changing the «Two schools under one roof»- policy, schools divided along ethnic lines. In Macedonia, our training center has graduated two cohorts of teachers in integrated education. The NDC Skopje has made remarkable progress in their work with integrated education since 2007, when the Nansen Model for Integrated Education was developed. The recognition in ever more Macedonian municipalities that integrated education is a necessity for a peaceful future are proof that commitment and dialogue gives results. As 2013 drew to a close, 9 municipalities have implemented and funded integrated education. Our effort in this field attracts attention because we have used our multi-level approach for several years: we include students, teachers, parents, municipal politicians and the Ministry of Education. Steinar Bryn 3 - Afghansk diaspora I mer enn ti år har vi organisert seminarer, opplæring og forskjellige aktiviteter med medlemmer av den afghanske diasporaen i Norge. Fredsundervisning, opplæring og erfaringsutveksling med unge diasporamedlemmer har blitt prioritert. I 2013 initierte vi flere store begivenheter, blant annet fikk vi dr. Sima Samar til Norge. Våre aktiviteter blir planlagt og koordinert i nært samarbeid med den Norske Afghanistankomiteen (NAC.) 3 - Afghan Diaspora For more than ten years we have organized seminars, trainings and various activities with the Afghan Diaspora in Norway. Peace education, empowerment and exchange of experiences among young diaspora members have been priorities. In 2013 we initiated some major events when we brought Dr. Sima Samar to Norway. Our activities are planned and conducted in close cooperation with the Norwegian Afghanistan Committee (NAC). 7

8 Besøk av dr. Sima Samar - Utdanning er nøkkelen til utvikling! Dette var et av Sima Samars hovedbudskap under hennes Norgesbesøk med en klar oppfordring til diasporaen om å benytte utdanningstilbudene mens de er i Norge. - Vi har opplevd fobedringer det siste tiåret, på tross av den pågående krigen, og vi kommer ikke til å gå tilbake til den situasjonen vi hadde under Talibanregimet. En ny generasjon afghanere har kunnet hevde rettigheter de ikke hadde under Taliban. Presse- og ytringsfrihet har økt dramatisk og det vil ikke være lett å reversere denne utviklingen, sa Samar. Sima Samar minnet alle på at 2014 ikke er en film, men virkeligheten, og oppfordret til å kreve mer ansvarlighet fra regjeringen. I samarbeid med Afghanistankomiteen og andre organiserte vi flere arrangementer under Sima Samars besøk i Norge i mars Som leder for Afghanistans Independent Human Rights Commission og vinner av Right Livelihood Award er Samar godt kjent og møtte fulle hus under alle møtene. Sima Samar visits Nansen Center for Peace and Dialogue - Education is the key to development! This was one of Sima Samar s main messages during her visit to Norway. - We have experienced improvements during the last decade despite the ongoing war and we will not return to the situation that we had at the end of the Taliban-regime. A young generation of Afghans has been able to exercise rights they did not have under Taliban. The freedom of media and expression has increased dramatically, and it will not be easy to reverse this development. Sima Samar reminded everyone that 2014 is not a film, it is reality, and encouraged the Afghans present to demand more accountability from the government. In cooperation with the Norwegian Afghanistan Committee (NAC) and others, we organized several events during Sima Samar s visit to Norway in March Being the chairperson of Afghanistan s Independent Human Rights Commission and recent winner of the Right Livelihood Award, Dr. Samar is well known and attracted large crowds of people at every meeting. 8

9 Workshopene for unge afghanere i Norge var populære og samlet mer enn 30 deltakere. «Hvordan kan vi støtte menneskerettigheter og utvikling i Afghanistan?» Dette var hovedspørsmålet som ble diskutert på workshopen i Oslo der unge afghanere fikk anledning til direkte dialog med Samar. Hun formidlet klare råd til den yngre generasjonen av afghansk diaspora om å benytte anledningen til å ta utdanning her og å komme tilbake og bruke den i Afghanistan. Hun vektla også viktigheten av at diasporaen står samlet og holder menneskerettighetene som prinsipp i hevd. Samar oppfordret ungdommen til ikke å vente på absolutte garantier. For å oppnå sikkerhet i Afghanistan er det beste å leve som afghaner, sa hun, og minnet også på viktigheten av respekt og dialog mellom generasjonene. Flere deltakere uttrykte ønsker og ambisjoner om å bygge sterkere nettverk for å støtte Afghanistan. I Lillehammer samlet det åpne møtet med Sima Samar hundrevis av afghanere og folk fra regionen, det best besøkte møtet på Nansen Fredssenter i Vi vil at folk skal vite at vi er fast bestemt på å støtte Afghanistan Motivasjonen og interessen fra unge afghanere for Sima Samars besøk inspirerte oss til å arrangere Hør på meg! et 2-dagers talspersonkurs for i november. Unge afghanere har mye erfaring, kunnskap og sterke meninger som bør komme fram i det offentlige ordskifte. Ett av budskapene fra møtene med Samar var: Vi vil at folk skal vite at vi er fast bestemt på å støtte Afghanistan. Det ble også uttrykt engstelse for at Afghanistan skal forsvinne fra media og den internasjonale bevissthet når de vestlige styrkene trekker seg ut i Oppgaven med å kontinuerlig minne på og formidle informasjon om Afghanistan i årene som kommer blir viktig for den afghanske diasporaen. Norunn Grande The workshop for young Afghans living in Norway was popular and gathered more than 30 participants. How can we support human rights and development in Afghanistan? This was the main question that was discussed at the workshop in Oslo where young Afghans had the opportunity for direct dialogue with Dr. Samar. She conveyed clear advice to the young generation of Afghan diaspora; to use the opportunity here for getting education and come back and use it in Afghanistan. She also emphasized the importance of the diaspora standing united and keeping to the principles of human rights. Samar encouraged the youth not to wait for absolute guarantees. For security in Afghanistan, the best way is to live like an Afghan, she said, at the same time reminding them about the importance of respect and dialogue between generations. Several participants expressed their wish and ambition to build stronger networks to support Afghanistan. In Lillehammer, a public meeting with Sima Samar gathered hundreds of Afghans and locals from the whole region, the best visited public meeting at the Nansen Center for Peace and Dialogue in We want people to know that we are determined to support Afghanistan! The motivation and interest of young Afghans during Sima Samars visit inspired us to organize a seminar. Listen to me! was the heading of the 2-day training course for spokespersons in November. There are definitely strong opinions among young Afghans and those need to be heard. One of the messages at the workshop with Samar was: We want people to know that we are determined to support Afghanistan! There was also a general worry that Afghanistan would disappear from international attention and the media with the military withdrawal of western forces in The role of continuously reminding and bringing forward information about the situation in Afghanistan will be an important task for Afghan diaspora in the years to come. Norunn Grande 9

10 4 - Skedsmo dialog Nansen Fredssenter har i 2013 vært så heldig å tilrettelegge for dialog med en gruppe kvinner fra Skedsmo kommune. Kvinnene representerer ulike organisasjoner i Skedsmo, som for eksempel Norske Kvinners Sanitetsforening, Kurdisk demokratisk kvinneforening, Pakistansk kulturforening og Husflidslaget. Det disse kvinnene har til felles er at de er engasjert i sitt lokalsamfunn. Mange lokalsamfunn består av segregerte grupper. De lever segregert på grunn av status, klassetilhørighet, religiøs tilknytting, utdanningsbakgrunn, etnisk opprinnelse, seksuell legning, politisk interesser og mye mer. De lever i samme samfunn, men velger ikke å ha kontakt med hverandre. Segregering er stagnasjon. Inkluderende felleskap skaper innovasjon. Disse 30 kvinner med ulik bakgrunn, tanker, ideer, holdninger og forestillinger om hverandre, ville bryte denne sirkelen. 4 - Dialogue in Skedsmo Municipality The NCPD has facilitated dialogue for a group of women in Skedsmo Municipality in The women represent different organizations, like Norske kvinners sanitetsforening, Kurdisk demokratisk kvinneforening, Pakistansk kulturforening og Husflidslaget. Their common ground is that they are engaged in their local community. Many local communities consist of separated groups. They live segregated because of status, class, religious affiliation, educational background, ethnicity, sexual orientation, political interest and much more. They live in the same community, but choose not to be in contact with each other. Segregation is stagnation. Inclusive communities create innovation. These 30 women from different backgrounds have different ideas, attitudes and preconceptions of each other, and they want to break this circle. 10

11 Dialogen trenger trygge deltakere. Skedsmo dialog startet med en gruppe med kvinner som var usikre og utrygge. Noen var overbærende andre følte seg små. Mange hadde noen forutinntatte tanker og holdninger om de andre og noen stilte seg fullstendig åpne. Målet var klart: Å bli kjent med hverandre og jobbe sammen. Ni ganger i løpet av 2013 kom disse kvinnene sammen. De så på hverandre, de spiste sammen, de lo og småpratet, de oppdaget likheter og så forskjellene, de lyttet og lærte av hverandre - de var i dialog. Endringene begynte å skje. Små skritt litt frem og litt tilbake men til slutt fremover. Hva skjedde? De tause begynte og snakke- noen på gebrokkent norsk, andre med en lav stemme, som etter hvert vant styrke. De taleføre fikk mindre plass til å snakke og mer tid til å lytte. De nysgjerrige fikk stilt sine spørsmål og dem som alltid sitter med svarene, ble plutselig svar skyldig. Kvinner som aldri hadde stått foran en forsamling, tok ordet og holdt et innlegg for de andre. Samarbeidet ble utviklet gjennom felles gjøremål - for eksempel å forberede et foredrag for gruppen. Honnørordene respekt og likeverd ble satt på praktiske prøver. Tanken om at integrering handler om en ensidig prosess ble utfordret og endret til slagordet om at «Alle må integreres i det nye mangfoldige Skedsmo samfunnet». Christiane Seehausen Dialogue needs participants that feel safe. Skedsmo Dialogue started with a small group of women who felt neither safe nor sure. Some were overbearing, others felt small. Many had preconceptions about the other, some were completely open. The goal was clear: to get to know each other and work together. Nine times during 2013, they came together. They looked at each other, ate together, laughed and talked, discovered similarities and differences, listened to and learned from each other they were in dialogue. Little by little, changes took place. Small steps, a little back and forth, but ultimately forwards. What happened? The silent ones began to talk some in broken Norwegian, others in low voices that gradually strengthened. Those who spoke freely got less space to talk and more to listen. The curious got to ask their questions and those who always know the answers suddenly found themselves lacking one. Women who had never stood in front of an audience asked to speak to the rest of the group. Cooperation evolved through common activities like preparing a speech to the group. Respect and equality was tested in real life. The idea of integration as a one-sided process was challenged and evolved into the slogan that Everybody must be integrated into the new, diverse Skedsmo community. Christiane Seehausen 11

12 5 - Reunion Filmen «Reunion», som viser et dialogmøte mellom serbere og albanere fra Kosovo, ble i 2013 vist på en rekke folkehøyskoler og høyskoler. Den hadde også et større internasjonalt gjennombrudd gjennom visninger i 38 serbiske byer i april og to ganger på serbisk fjernsyn i oktober. Filmen ble vist i Kairo, Egypt i desember. Den ble også, med russiske undertekster, vist på et seminar arrangert av NUPI der dialogen mellom Russland og Nord-Kaukasus stod i fokus. Det vil bli visning i Moskva våren Steinar Bryn 5 - Reunion The film «Reunion» shows a dialogue meeting between Serbs and Albanians from Kosovo. In 2013, it was shown in many Norwegian Folk High Schools and University Colleges. It also had an international breakthrough, being shown in 38 Serbian towns in April and twice on Serbian television in October. In December, it was shown in Cairo, Egypt. It has also been subtitled in Russian and shown on a seminar arranged by the Norwegian Institute of International Affairs where dialogue between Russia and the Northern Caucasus was on the agenda. Reunion will be shown in Moscow during the spring of Steinar Bryn 12

13 6 - Diasporastipender 2013 har Nansen Fredssenter delt ut 3 diasporastipendier etter to runder med utlysninger. Stipendets formål er å stimulere til økt kunnskap om betingelser for fredsbygging og demokratiutvikling i konflikt - og post-konfliktområder, blant studenter i diasporaen. Nassima Dzair, Jawid Kohnadi og Paul Opata fikk ble tildelt stipend som bidrag til å gjennomføre feltarbeid til sine masteroppgaver. Nassima Dzair reiste til Sahraoui-flyktningsleirene i Algerie på feltarbeid for å samle data til sin avhandling om fredsbygging og demokratiutvikling med fokus på helse og lederskap. Dzair er student ved Universitetet i Innsbruck. Hun tar en master i Peace, Development and Security. Jawid Kohnadi skrev sin masteroppgave om unge afghaneres politiske engasjement, og gjennomførte intervjuer med studenter ved fem universiteter i Afghanistan på telefon. Kohnadi tok sin master ved Peace and Conflict Studies (PECOS) ved Universitetet i Oslo og ble i desember 2013 uteksaminert med oppgaven «The Powerless majority Young Afghans Struggle for Political Power and participation since 2001». 6 - Diaspora scholarships In 2013, the NCPD has granted three diaspora scholarships after two rounds of announcements. The aim of this scholarship is to encourage studies on conditions for peacebuilding and development, among diaspora students, of democracies in conflict and post-conflict areas. Nassima Dzair, Jawid Kohnadi and Paul Opata were granted scholarships as a contribution to field work related to their MBAs. Nassima Dzair travelled to the Sahraoui refugee camps in Algerie to collect data for her thesis on peacebuilding and democracy development focused on health and leadership. Dzair studies at the University of Innsbruck. She is working on an MBA in Peace, Development and Security. Jawid Kohnadi wrote his MBA on the political engagement of young Afghans and interviewed students at five Afghan universities by phone. Kohnadi got his MBA at the Peace and Conflict Studies (PECOS) at the University of Oslo and graduated in December 2013 with his thesis: «The Powerless majority Young Afghans Struggle for Political Power and participation since 2001». 13

14 Paul Omondi Opata reiste til Kenya på feltarbeid for å gjennomføre intervjuer og samle data til oppgaven «Transnationalism and Public Participation: The Experiences of Kenyan Migrants in Norway». Opata ser på erfaringer fra migranter fra Kenya, i opphavslandet og i Norge, og studerer deres engasjement i politikk og samfunnsliv i begge land. Han er opptatt av hvordan konflikten i Kenya påvirker migrantenes liv i Norge og hvordan erfaringen fra Norge påvirker politisk deltakelse i Kenya. Paul Omanda Opata er student ved Høgskolen i Buskerud og tar en master i Human Rights and Multiculturalism. Beslutninger om stipend tas etter søknad av stipendkomiteen som består av medlemmer av Nansen Fredssenters fagråd; Cindy Horst, Arne Strand og Ingrid Iversen. Norunn Grande Paul Omonda Opata travelled to Kenya to do interviews and collect data for his thesis «Transnationalism and Public Participation: The Experiences of Kenyan Migrants in Norway». Opata looks at the experiences of Kenyan migrants, in their country of origin and in Norway, and study their engagement in politics and society in both countries. He is focused on how the conflict in Kenya affects the migrants lives in Norway and how the experiences from Norway affects political participation in Kenya. Paul Omonda Opata is a student at the Buskerud University College, working on an MBA in Human Rights and Multiculturalism. Decisions about scholarships are made by the scholarship committee, whose members are selected from the NCPDs advisory board; Cindy Horst, Arne Strand and Ingrid Iversen. Norunn Grande 7 - Dialog med den somaliske diasporaen Den somaliske diasporaen i Norge omfatter rundt personer. Dette gjør denne diasporagruppen til en av de største i Norge. Mange av disse har opprettet organisasjoner som jobber for ulike prosjekter eller prosesser i sitt hjemland og i Norge. De bidrar til å utvikle skoler på avsidesliggende steder i Somalia, de jobber mot kvinnelig omskjæring eller støtter byggingen av brønner. I gjennomførte Nansen Fredssenter et lederopplæringsprogram for somaliske kvinner, Framtidas ledere. 20 kvinner har fått opplæring i ledelse, nettverksbygging og prosjektutvikling. Ut fra dette har det vokst fram flere prosjekter i Norge, Kenya og Somalia som vil bli fulgt opp i Dialogue with the Somali Diaspora The Somali diaspora in Norway consists of about persons. It is one of the largest diaspora groups in Norway. There are many organizations within the diaspora working on projects and processes in Somalia or Norway. They contribute to develop schools in remote locations in Somalia, work against female genital mutilation or support the building of wells. In , the NCPD conducted a leadership training program for Somali women Leaders of the Future. 20 women were trained in leadership, networking and project development. From this several projects have grown, in Norway, Kenya and Somalia, that will be followed up through

15 Nansen Fredssenter har i 2013 inngått flere samarbeidsavtaler med somaliske diasporaorganisasjoner. Det har vært lærerikt. Som i alt samarbeid var det krevende å bygge opp gjensidig respekt for forskjelligheter, ulike erfaringer og arbeidsmåter. Kunnskapen til diasporaorganisasjonene er ofte basert på personlige erfaringer og blir ofte avfeid som uprofesjonelle og ikke verdifulle. I tillegg har somaliske diasporaorganisasjoner tilknytting til et bestemt område i landet og kan dermed oppfattes som partiske. De fleste somaliske organisasjonene er basert på frivillig ulønnet arbeid som utføres på ettermiddagen og kvelden. Utarbeidelse av gode prosjektideer, søknadsskriving og oppfølgingen av prosjekter i Norge og Somalia krever erfaring og kunnskap om prosjektverden. Nansen Fredssenter har støttet dem i prosessene med å utvikle prosjekter og skrive søknader. Denne arbeidsmetoden har ført til utviklingen av gode prosjektsøknader, som forhåpentligvis vil kunne implementeres i nærmeste fremtid. I tillegg har begge parter lært hvor viktig samarbeid mellom norske og diasporaorganisasjoner kan være for å skape endringer i samfunnet. Christiane Seehausen The NCPD have established cooperation with several Somali diaspora organizations in This has been a learning experience. As in all cooperation, building mutual respect for differences, different experiences and ways of working, proved demanding. The knowledge possessed by these organizations is often based on personal experiences and is often dismissed as unprofessional and of little value. In addition, the Somali diaspora organizations are connected to one area of Somalia and might easily be viewed as a parts in the conflict. Most Somali organizations are based on volunteer work in the afternoons and evenings. Developing good projects, writing applications, and following up on projects in Norway and Somalia call for experience and knowledge about the world of project financing. The NCPD has supported them in developing projects and writing applications. This way of working has resulted in good applications that hopefully will be implemented in the near future. In addition, both parties have learnt how important cooperation between Norwegian and diaspora organizations can be to create change in society. Christiane Seehausen 15

16 8 - Dialog og praktisk fredsbygging introdusert til universiteter i Nordvest - Russland Nansen Fredssenter bidro til konferansen Intercultural Dialogue - Sharing Experience from Dialogue Facilitation and Peace Education i Petrazovodsk, Karelia oktober. Senter for fredsstudier i ved Universitetet i Tromsø initierte The Barents Peace Education Network (BPEN) i samarbeid med universiteter og NGOer i Petrozavodsk, Murmansk og Arkhangelsk. Målet er å styrke kapasiteten for frededlig konflikthåndtering i det sivile samfunn i Nordvest-Russland. Sosial uro i regionen kommer fram som aggressiv oppførsel i skolene og på gata. Under slike forhold trengs det kompetanse i konflikthåndtering. Innenfor rammene av BPEN har prosjektet Practical Peace Work som formål å skape synergier gjennom universitetssamarbeid og introdusere forskjellige konflikthåndteringsprogrammer til det sivile samfunnet. Nansen Fredssenter ble invitert for å dele erfaringene fra interkulturell dialog. Nansen-metoden ble vurdert som svært relevant for utfordringene i Russland. En måned senere, 18. til 22. november, samlet noen av deltakerne og initativtakerne seg i Tromsø for en fredsutdanningskonferanse der implikasjonene ved å introdusere kritisk fredsforskning og erfaringer fra praktisk fredsarbeid i universitetsstudier ble diskutert. Under denne konferansen viste Nansen Fredssenter til behovet for vedvarende forskning på dialogpraksis, men stilte også spørsmål ved forskningsmetodikkens mulige negative virkninger som en innblanding i dialogprossesser. Norunn Grande 8 - Dialogue and Practical Peace Work introduced to Universities in North West Russia The NCPD contributed to the conference Intercultural Dialogue - Sharing Experience from Dialogue Facilitation and Peace Education in Petrazovodsk, Karelia October. Centre for Peace Studies at the University of Tromsø initiated the Barents Peace Education Network (BPEN) in cooperation with universities and NGOs in Petrazovodsk, Murmansk and Arkhangelsk. The aim is to strengthen capacities for resolving conflicts non-violently in civil society in the North West of Russia. Social unrest in the regions shows itself as aggressive behavior at schools and in the streets. Under these circumstances, competence in handling conflicts is much needed. Within the framework of BPEN (Barents Peace Education Network), the Practical Peace Work project aims to create synergies from university cooperation and introduce different forms of conflict resolution programs to civil society. The Nansen Center for Peace and Dialogue was invited to share experiences from intercultural dialogue. The NCPD-approach to dialogue was seen as highly relevant for challenges in Russia. One month later, November 18-22, some of the participants and other stakeholders gathered in Tromsø for a Peace Education Conference, discussing the implications of introducing critical peace research and experiences from practical peace work in university education. In this conference the NCPD highlighted the need for continuous research on dialogue practice, but also questioned research methodology to avoid negative impact of research as a second intervention in a dialogue process. Norunn Grande 16

17 Nansen Fredssenter i media 2013: 28/2: Sjakk som mesterskap og brobygger. Gudbrandsdølen Dagningen 1/3: Norwegian Embassy supports Bosnian Herzegovinian/Norwegian Chess Match. 11/4: Sats på utdanning. Om Sima Samars besøk på Lillehammer, Gudbrandsdølen Dagningen 19/4: Skal vi kalle en spade for en spade? Innlegg om GDs prioriteringer, Gudbrandsdølen Dagningen 28/6: Sjakkfest med Carlsen. Gudbrandsdølen Dagningen 29/6: Alt på et brett. Gudbrandsdølen Dagningen 29/6: Mestere i fredskamp. Gudbrandsdølen Dagningen 29/6: Støttespillere sjakk for fred. Gudbrandsdølen Dagningen 1/7: Mens vi venter på svart spiller. Gudbrandsdølen Dagningen 3/7: Carlsen fikk revansj mot sin gamle helt. VGnett.no 4/7: Rapid match Magnus Carlsen vs Borki Predojevic in Lillehammer. The Week in Chess 21/9: Adjø solidaritet! Kronikk av Christiane Seehausen. Gudbrandsdalen Dagningen 26/9: Snømørkt. Kronikk Steinar Bryn. Gudbrandsdølen Dagningen 28/9: Dialogpris til Inge Eidsvåg. Gudbrandsdølen Dagningen 10/10: Nominert fem år på rad. NRK Hedmark og Oppland, radio og nett. Om Fredsprisen. 2/11: Fredsarbeid under åpen himmel. Kronikk, Steinar Bryn, Gudbrandsdølen Dagningen 2/11: Intervju med Unn Irene Aasdalen. Gudbrandsdølen Dagningen 4/12: Tildelt stipend fra Nansen Fredssenter. Om diasporastipend, Publikasjoner / Publications 2013: Transformative Dialogue Report from seminar on Transformative Dialogue January Dialogue Approaches Report from seminar on dialogue methodology June

18 Seminar / Arrangement: Når Hva Hvor / hvem Antall deltagere Helårskurs Fredsbygging og dialog Studenter ved Nansenskolen jan-1.feb Transformative Dialogue Nansen Fredssenter og internasjonale deltakere Feb Nansen Cross Country Nansenskolen/Nordseter mar Dialogseminar Politikere fra Prozor Rama i BiH Mar Kathryn Bolkovac. Whistleblower Åpent møte. Nansenskolen mar Studietur Vest-Balkan 18 studenter og 1 lærer fra Nansenskolen Apr Åpent møte med Sima Samar Nansenskolen mai Workshop Elever ved Stolac og Lillehammer videregående skole mai Seminar Oslo/Lillehammer School of Democratic Leadership, politikere fra Montenegro mai Educational Politics Utdanningspolitikere fra B&H. Nansen Fredsenter (Oslo) juni Dialogue Approaches Nansen Fredssenter jun International Summer School (ISS) Studenter fra USA og Balkan, Nansenskolen jun Chess for Peace Magnus Carlsen vs Borki Predojevic. Lillehammer. Direkte kontakt Sarajevo aug Presentasjon og workshop OL-akademiet. Nansenskolen Aug Kosovoseminar Kommunepolitikere, Nansenskolen aug Dialogseminar Rektorer og lærere, Prozor Rama aug Dialogseminar Politikere fra Neretva Herzegovina sep Interetnisk dialogseminar Kommunepolitikere fra Zvornik, Jajce, Srebrenica, Bratunac. NDC Sarajevo I Lillehammer

19 Seminar / Arrangement: Når Hva Hvor / hvem Antall deltagere 5 samlinger Dialogmøter Drammen videregående skole 18 4 samlinger Dialogmøter Marienlyst ungdomsskole 17 9 samlinger Dialogmøter Kvinner fra frivillige organisasjoner i Skedsmo 25 4 samlinger Somalisk kvinnelederprogram Somaliske kvinner, Oslo Jan Workshop. Nansen Dialog m/ øvelser. Fredskorpset. Sørmarka jan Dialogtrening. ISFIT, Meråker feb Kurs i dialog for Gatemeglerne Sandnes Feb Dialogworkshop Gatemeglerne. Oslo Røde Kors Mar 06-Apr 09-Apr jun 15. og 16. aug 22-Aug Kathryn Bolkovac. Whistleblower. "Hva kan vi i Norge gjøre?" Workshop med Sima Samar for unge afghanere Workshop. Nansen Dialog m/ øvelser. "Dialogue and peacebuilding". Workshop for ISS, peace research Workshop om konflikthåndtering Workshop. Nansen Dialog m/ øvelser. Fredshuset Oslo 50 Afghanistankomiteen, Solidaritetshuset, Oslo 40 Fredskorpset, Sørmarka 50 Studenterhytta, Nordmarka, Oslo 28 Deltaker fra Barnas Fredsverden, Moss 12 Fredskorpset. Sørmarka Oct Dialogworkshop Medlemmer fra Ung Dialog, Oslo Oct Dialogworkshop Ansatte i Bærum kommune Oct Dialogworkshop Dialogforum i Drammen nov "Hør på meg!", talspersonkurs for unge afghanere Nansen Fredssenters Oslo-kontor, FN-sambandet 20 I resten av Norge

20 Seminar / Arrangement: Når Hva Hvor / hvem Antall deltagere jan Interetnisk dialogseminar Obiliq municipality. Kosovo. Durres, Albania jan Interetnisk dialogseminar Vucitrn municipality. Kosovo. Durres, Albania jan Seminar on Return Ministry of Return, Kosovo. Durres, Albania feb Interetnisk dialogseminar Strpce municipality. Kosovo. Durres. Albania feb Dialogtrening. Unge albanske politikere. Durres, Albania feb Interethnic dialog about education Teachers and politicians from Herzegovina, Neum, B&H mar Oppfølgingssamling Prijedorseminaret fra Lillehammer i des Prijedor Apr Dialogworkshop for lærere Helsingfors, Finland apr Kurs i samarbeid og dialog Kvinner i lederprogrammet, London mai Dialog - forberedende trening i Norge, Afrika og Asia Fredskorpset Addis Abeba mai Dialogarbeid i Mostar og Stolac Mostar og Stolac mai Dialogkurs Studenter tilknyttet CYLINK (somalisk diasporaorganisasjon i Kenya ) mai Interetnisk dialog Lærere fra Prozor-Rama. Mostar, B&H Jul Oppfølgingseminar Politikere fra Prozor-Rama, oppfølging av seminar mars Jul Avslutningsseremoni School of Democratic Leadership, Podgorica, Montenegro Jul Oppfølging. Avslutning ISS, Universitetet i Oslo. Oslo sep Interetnisk dialogseminar Lærere, politikere - Konjic, Bosnia Herzegovina okt - 1.nov "Intercultural Dialogue - Sharing Experience from Dialogue Facilitation and Peace Education" - Presentasjon og workshop Petrazovodsk, Russland 40 I utlandet

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Årsrapport 2012 - Nansen Fredssenter. Langkurset Dialog med diaspora på Lillehammer vinteren 2012.

Årsrapport 2012 - Nansen Fredssenter. Langkurset Dialog med diaspora på Lillehammer vinteren 2012. Årsrapport 2012 - Nansen Fredssenter Langkurset Dialog med diaspora på Lillehammer vinteren 2012. 1 Innhold: Innholdsfortegnelse 2 Hilsen fra leder 3 Milepæler i 2012 3 Nansenseminaret 4 Et inkluderende

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 Nansen Fredssenter

ÅRSMELDING 2011 Nansen Fredssenter ÅRSMELDING 2011 Nansen Fredssenter Del I: Høydepunkter - viktige begivenheter og satsinger i 2011 Max van der Stoel prisen 2011 Republic of Croatia Award 2011 Somalia Konferanse Oslo 2011 Dokumentarfilmen

Detaljer

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER FAIR PLAY et samarbeidsprogram mellom Norsk Tipping og Norges Fotballforbund 1. Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Road User Education Project - europeiske krav og standarder

Road User Education Project - europeiske krav og standarder Road User Education Project - europeiske krav og standarder Per Gunnar Veltun Statens vegvesen Road User Education Project Eit prosjekt CIECA har gjennomført i 2013-2015 Minstekrav og standardar for Førarkompetanse

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Læraren, rolla og IKT

Læraren, rolla og IKT Læraren, rolla og IKT, Stipendiat ved Høgskulen Stord/Haugesund Kart over Norge, plassering og antall innbygg? Agenda 1. PhD Å vera lærar i det digitale kunnskapssamfunnet 2. Lærarar sin kompetanse 3.

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009.

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Vedlegg 4. Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Rapport fra studietur New Zealand. Rapport fra studietur New Zealand. Side 1 Innhold 1. Innledning

Detaljer

MIMT handlingsplan 2008-2011

MIMT handlingsplan 2008-2011 MIMT handlingsplan 2008-2011 Vedtatt i styre (styresak 30/08) og generalforsamling (GF-sak 10/08) CMR-08-A11000-RA-02-rev-00-Arbeidsplan 2009, med vedlagt handlingsplan www.michelsencentre.com/actionplan2008

Detaljer

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag En liten oppsummering Tilrettelegging av kulturaktivitet og opplevelser for barn og unge 1. For lavterskel grupper 2. For talentutvikling Ja, takk begge deler. Youth Music Initiative - YMI Tilrettelegging

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Hvilken retning går Internett i?

Hvilken retning går Internett i? Hvilken retning går Internett i? Registrarseminar, Oslo 27. november 2008 Ørnulf Storm Seksjonssjef Seksjon for adressering og elektronisk signatur Avdeling for Internett og Sikkerhet Post- og teletilsynet

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Professor Halla B. Holmarsdottir, Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) halla-bjork.holmarsdottir@hioa.no EØS-midline

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Hvordan bli en bedre Business Coach? v/mette Slinning Sterkt internasjonalt, kundefokusert konsulentselskap 23 land 900 konsulenter 84 kontorer AUSTRALIA

Detaljer

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY Norwegian Cancer Society in brief - The only national cancer society in Norway - Around 180 employees (different

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Ved Elisabeth Almaz Eriksen Høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo ASSIST Modellen og Kursplanen Hovedmomentene i presentasjonen

Detaljer

RAPPORT OM ARBEID MED MINORITETER PÅ NANSENSKOLEN 2011

RAPPORT OM ARBEID MED MINORITETER PÅ NANSENSKOLEN 2011 1 RAPPORT OM ARBEID MED MINORITETER PÅ NANSENSKOLEN 2011 Bevilgningen til våre prosjekter var sterkt redusert i forhold til søknadssum, slik at dette førte til mindre aktivitet enn antydet i søknaden,

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT 2012 IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT IAHV- NORGE Org. Nr 895 115 142, Adresse: Kongensgate 3, 0153 Oslo Konto: 15031618786, http://www.iahv.no Organisasjonen IAHV : IAHV- International Association for Human Values,

Detaljer

TRINN-FOR-TRINN KORT

TRINN-FOR-TRINN KORT LOLA Looking for Likely Alternatives TRINN-FOR-TRINN KORT En didaktisk metode for å utforske bærekraftig sosial innovasjon. LOLA trinn-for-trinn kort LOLA presenterer en didaktisk fremgangsmåte som utforsker

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Eksternkurs, St. Olavs Hospital 20.mai 2014 Hilde Strøm Solberg, seksjonsleder fysioterapi / PhD kandidat Oversikt Føringer for kunnskapsutvikling og endringsarbeid

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer