Annual Report / Årsmelding 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annual Report / Årsmelding 2013"

Transkript

1 Annual Report / Årsmelding 2013 Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities

2

3 Nansen Centre for Peace and Dialogue - Annual Report 2013 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

4 1 - Fra lederen Nansen Fredssenter kan se tilbake på 2013 som et år med stor utadrettet aktivitet og innsats for å spre dialogmetodikken videre. Nansen Fredssenter kjennetegnes først og fremst ved at vi følger prosesser i områder der menneskene sliter med ettervirkninger av krig eller voldelige konflikter. Vi anvender dialog som metode på forskjellige nivåer i prosessene for å justere partenes fortellinger om konflikten de er i. Nansen Fredssenter er en del av Nansen Dialognettverket, med 10 operative kontorer på Vest- Balkan. Vår lange erfaring fra dialogprosesser på Balkan overføres til andre sammenhenger, som arbeidet i norske kommuner og den somaliske diasporaen i Norge. Lederprogrammet Framtidas ledere ga somaliske kvinner i Norge en mulighet til å utvikle seg som ledere i sine respektive lokalsamfunn. Ut fra dette programmet har det vokst fram nettverk og prosjektideer som Nansen Fredssenter vil følge videre i årene som kommer. Den afghanske menneskerettighetsforkjemperen Dr.Sima Samar besøkte Norge og Nansen Fredssenter i april. Hun fikk stor medieoppmerksomhet og trakk hundrevis av tilhørere, blant dem mange afghanere, som var tydelig berørt av å få oppleve Sima Samar i Norge. Hennes hovedbudskap under Norgesbesøket var at utdanning er nøkkelen til utvikling. Under vår reise til Betlehem i november besøkte vi TAM Women in Media and Development. Fundamentet for TAM var dialogseminarer på Nansen Fredssenter fra 2006 til Suheir Farraj etablerte organisasjonen og nå jobber 20 kvinner med en av de mest vanskeligstilte gruppene på Vestbredden: kvinner som er utstøtt fra familier og samfunn. De bruker dialog i sitt daglige virke. Året ble avsluttet med NDC Skopjes andre internasjonale konferanse om integrert utdanning i midten av desember. NDC Skopjes arbeid på dette feltet får internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse og viser at det er håp for framtidige generasjoner i de delte samfunnene på Vest-Balkan. 1 - From the Executive Manager The NCPD can look back on 2013 as a year with great external activity and effort to disseminate the dialogue method further. The Nansen Center for Peace and Dialogue follows processes in areas of the world where people struggle with the aftermaths of wars or violent conflicts. We use dialogue as a method on different levels in these processes to adjust the parties histories about the conflict they are part of. The Nansen Center for Peace and Dialogue is part of the Nansen Dialogue Network, consisting of 10 operative offices in the Western Balkans. Our long experience with dialogue processes in the Balkans is transferred to other areas, as in our work in Norwegian municipalities and with the Somali diaspora in Norway. The leadership program Leaders of the Future gave Somali women an opportunity to evolve as leaders in their respective communities. From this program, networks and project ideas have developed that the NCPD will follow up in the years to come. The Afghan human rights activist Dr. Sima Samar visited Norway and the NCPD in April. Public meetings attracted hundreds of listeners, among them many Afghans who clearly appreciated the opportunity of experiencing Dr. Samar. Her main message during the visit was that education is the key to development.during our visit to Bethlehem in November, we visited TAM Women in Media and Development. The foundation of TAM is dialogue seminars at the NCPD from 2006 to Suheir Farraj established the organization, and today 20 women are working on the West Bank among one of the most disadvantaged group of people there: women that have been rejected from family and society. They use dialogue in their daily work. The year closed with NDC Skopje s Second International Conference on Integrated Education. The work of NDC Skopje draws international attention and recognition, and the highly successful conference shows that there is hope for future generations in the divided communities in the Western Balkans. 4

5 I 2013 feiret vi Nansenskolens 75-årsjubileum. Nansen dialogprosjektet vokste ut av Inge Eidsvågs initiativ. Nansenskolen var, med sin humanistiske arv etter Wyller og Schjelderup, forpliktet til å engasjere seg i konfliktene i det tidligere Jugoslavia. Nærmere 3000 mennesker har vært på dialogseminarer på Nansenskolen. Vi har bidratt med et sted der det er mulig å tenke tanker man ellers ikke kunne tenke i land preget av konflikter og krig. Lillehammer blir fortsatt brukt som forsoningsmiljø og er et sted med en åpen himmel for mennesker i konflikt. For meg vil året 2013 bli stående som året da politikerne i Neretva-Herzegovinakantonen henvendte seg til oss og spurte om vi kunne bistå dem i arbeidet med integrert undervisning. Nansendialogmetoden trengs for å berede grunnen for langsiktige endringer i utdanningssystemet i Bosnia Herzegovina. «Two schools under one roof» bidar til å holde å konflikten levende gjennom fordommer og mangel på kommunikasjon. Vi brakte noen av disse politikerne til Norge og Gudbrandsdalen for et klassisk forsoningseminar. Etter ni år med dialog i Stolac i Neretva-Herzegovina kan vi tydelig se at arbeidet bærer frukter og at Nansenteamets tilstedeværelse og vilje til ikke å gi opp er nøkkelen til tillit og resultater. De motstridende partene i Stolac kommune gikk sammen og bestemte seg for å bygge et multikulturelt kulturhus som et møtested for alle etnisiteter i kommunen. Nansen Fredssenter bringer sammen mennesker som ellers ikke ville snakket sammen. Det vil vi fortsette med i årene som kommer. Ingunn Skurdal For me, the year 2013 will always be the year when politicians from the Neretva-Herzegovina canton asked us to help them with the process toward a more integrated education. The Nansen Dialogue Method is needed to prepare the ground for long term changes in the educational system of Bosnia And Herzegovina. Two schools under one roof contributes to keeping the conflict alive through prejudices and lack of communication. We brought some of these politicians to Norway and the Gudbrandsdalen valley for a classic reconciliation seminar. After nine years of dialogue in Stolac, Neretva-Herzegovina, we now see results and that the presence and will to never give up of the Nansen team are the key to confidence and results. The opposing parties in Stolac Municipality united and decided to build a multi-cultural culture house as a meeting ground for all the ethnicities in the municipality. The Nansen Center for Peace and Dialogue brings together people that would otherwise not speak with each other. We will continue to do that for years to come. Ingunn Skurdal 5

6 2 - Integrert utdanning Arbeidet med integrert utdanning hadde gjennombrudd i Kroatia, Bosnia Herzegovina og Makedonia i Erfaringene fra arbeidet gjennom Nansen Dialognettverket leder, som en logisk konsekvens, mot arbeid for integrering. ettersom Europa blir mer og mer multikulturelt blir dialogen nødvendig for at demokratiene skal virke; du trenger å utvikle en dialogkultur for å øke forståelsen mellom innbyggerne. Dette må inkludere et sterkt fokus på integreringsinitiativer, særlig utdanning. I prosessen med overgangen fra nasjonalstater til mulitetniske stater blir den dominerende kulturen utfordret og må dele eierskapet til staten med forskjellige minoriteter. Myten om at de som tilhører den dominerende kulturen skal ha naturgitte fordeler blir kraftig utfordret når man bruker menneskerettighetene som grunnlag for borgerskap, ikke etnisk tilhørighet. Myten om at den dominerende kulturen har rett til å gi fordeler til sin egen språkgruppe, og at det er normen at språket knytter en til etnisk stolthet og som gir folk nasjonal identitet, er også under sterkt press. 2 - Integrated education The work on integrated education had breakthroughs in Croatia, Bosnia And Herzegovina and Macedonia in The experiences from the work within the Nansen Dialogue Network, as a logical outcome, lead toward the work for integration. As Europe is becoming more and more multicultural, dialogue becomes a prerequisite in order to make democracies work; you need to develop a culture of dialogue to increase the understanding between the citizens, including a strong focus on integrated initiatives, particularly education. In the process of transition from national states to multicultural states the dominant culture is challenged, they have to share the ownership of the state with the different minorities. The myth that members of the dominant culture should have any natural benefits is heavily challenged using civil rights as the basis for citizenship, not ethnic belonging. The myth that the dominant culture has the right to give benefits to their own language and that it is normal that the language is connected to ethnic pride and gives the national identity to a people, is heavily challenged. 6

7 I mai hadde vi besøk av utdanningspolitikere fra Bosnia Herzegovina, inkludert utdanningsministrene fra føderasjonen (Damir Mašić) og Republika Srpska (Goran Mutabdzija). Vi har tatt initiativ til samarbeid mellom utdanningspolitikere i Oppland fylke og Herzegovina kanton. I Bosnia Herzegovina er vi en aktør som arbeider aktivt med å endre strukturen «Two schools under one roof» som er delte skoler på etnisk grunnlag. I Makedonia har vårt læringssenter utdannet to kull; etterutdanning for lærere i integrert utdanning. NDC Skopje har hatt bemerkelsverdig framgang i sitt arbeid med integrert utdanning siden 2007, da Nansenmodellen for integrert utdanning ble utviklet. Anerkjennelsen av nødvendigheten av integrert utdanning i stadig flere makedonske kommuner viser at engasjement og dialog gir resultater. Ved 2013s slutt hadde 9 kommuner implementert og finansiert integrert utdanning. Vår innsats på dette området vekker oppsikt fordi vi gjennom flere år har anvendt vårt «multi-level approach»: Vi inkluderer studenter, lærere, foreldre, kommunalpolitikere og utdanningsdepartement. Steinar Bryn In May, educational politicians from Bosnia And Herzegovina, including the Ministers of Education from the federation (Damir Mašić) and Republika Srpska (Goran Mutabdzija), visited us. We have initiated cooperation between educational politicians in Oppland County and the Herzegovina Canton. In Bosnia And Herzegovina we are working actively on changing the «Two schools under one roof»- policy, schools divided along ethnic lines. In Macedonia, our training center has graduated two cohorts of teachers in integrated education. The NDC Skopje has made remarkable progress in their work with integrated education since 2007, when the Nansen Model for Integrated Education was developed. The recognition in ever more Macedonian municipalities that integrated education is a necessity for a peaceful future are proof that commitment and dialogue gives results. As 2013 drew to a close, 9 municipalities have implemented and funded integrated education. Our effort in this field attracts attention because we have used our multi-level approach for several years: we include students, teachers, parents, municipal politicians and the Ministry of Education. Steinar Bryn 3 - Afghansk diaspora I mer enn ti år har vi organisert seminarer, opplæring og forskjellige aktiviteter med medlemmer av den afghanske diasporaen i Norge. Fredsundervisning, opplæring og erfaringsutveksling med unge diasporamedlemmer har blitt prioritert. I 2013 initierte vi flere store begivenheter, blant annet fikk vi dr. Sima Samar til Norge. Våre aktiviteter blir planlagt og koordinert i nært samarbeid med den Norske Afghanistankomiteen (NAC.) 3 - Afghan Diaspora For more than ten years we have organized seminars, trainings and various activities with the Afghan Diaspora in Norway. Peace education, empowerment and exchange of experiences among young diaspora members have been priorities. In 2013 we initiated some major events when we brought Dr. Sima Samar to Norway. Our activities are planned and conducted in close cooperation with the Norwegian Afghanistan Committee (NAC). 7

8 Besøk av dr. Sima Samar - Utdanning er nøkkelen til utvikling! Dette var et av Sima Samars hovedbudskap under hennes Norgesbesøk med en klar oppfordring til diasporaen om å benytte utdanningstilbudene mens de er i Norge. - Vi har opplevd fobedringer det siste tiåret, på tross av den pågående krigen, og vi kommer ikke til å gå tilbake til den situasjonen vi hadde under Talibanregimet. En ny generasjon afghanere har kunnet hevde rettigheter de ikke hadde under Taliban. Presse- og ytringsfrihet har økt dramatisk og det vil ikke være lett å reversere denne utviklingen, sa Samar. Sima Samar minnet alle på at 2014 ikke er en film, men virkeligheten, og oppfordret til å kreve mer ansvarlighet fra regjeringen. I samarbeid med Afghanistankomiteen og andre organiserte vi flere arrangementer under Sima Samars besøk i Norge i mars Som leder for Afghanistans Independent Human Rights Commission og vinner av Right Livelihood Award er Samar godt kjent og møtte fulle hus under alle møtene. Sima Samar visits Nansen Center for Peace and Dialogue - Education is the key to development! This was one of Sima Samar s main messages during her visit to Norway. - We have experienced improvements during the last decade despite the ongoing war and we will not return to the situation that we had at the end of the Taliban-regime. A young generation of Afghans has been able to exercise rights they did not have under Taliban. The freedom of media and expression has increased dramatically, and it will not be easy to reverse this development. Sima Samar reminded everyone that 2014 is not a film, it is reality, and encouraged the Afghans present to demand more accountability from the government. In cooperation with the Norwegian Afghanistan Committee (NAC) and others, we organized several events during Sima Samar s visit to Norway in March Being the chairperson of Afghanistan s Independent Human Rights Commission and recent winner of the Right Livelihood Award, Dr. Samar is well known and attracted large crowds of people at every meeting. 8

9 Workshopene for unge afghanere i Norge var populære og samlet mer enn 30 deltakere. «Hvordan kan vi støtte menneskerettigheter og utvikling i Afghanistan?» Dette var hovedspørsmålet som ble diskutert på workshopen i Oslo der unge afghanere fikk anledning til direkte dialog med Samar. Hun formidlet klare råd til den yngre generasjonen av afghansk diaspora om å benytte anledningen til å ta utdanning her og å komme tilbake og bruke den i Afghanistan. Hun vektla også viktigheten av at diasporaen står samlet og holder menneskerettighetene som prinsipp i hevd. Samar oppfordret ungdommen til ikke å vente på absolutte garantier. For å oppnå sikkerhet i Afghanistan er det beste å leve som afghaner, sa hun, og minnet også på viktigheten av respekt og dialog mellom generasjonene. Flere deltakere uttrykte ønsker og ambisjoner om å bygge sterkere nettverk for å støtte Afghanistan. I Lillehammer samlet det åpne møtet med Sima Samar hundrevis av afghanere og folk fra regionen, det best besøkte møtet på Nansen Fredssenter i Vi vil at folk skal vite at vi er fast bestemt på å støtte Afghanistan Motivasjonen og interessen fra unge afghanere for Sima Samars besøk inspirerte oss til å arrangere Hør på meg! et 2-dagers talspersonkurs for i november. Unge afghanere har mye erfaring, kunnskap og sterke meninger som bør komme fram i det offentlige ordskifte. Ett av budskapene fra møtene med Samar var: Vi vil at folk skal vite at vi er fast bestemt på å støtte Afghanistan. Det ble også uttrykt engstelse for at Afghanistan skal forsvinne fra media og den internasjonale bevissthet når de vestlige styrkene trekker seg ut i Oppgaven med å kontinuerlig minne på og formidle informasjon om Afghanistan i årene som kommer blir viktig for den afghanske diasporaen. Norunn Grande The workshop for young Afghans living in Norway was popular and gathered more than 30 participants. How can we support human rights and development in Afghanistan? This was the main question that was discussed at the workshop in Oslo where young Afghans had the opportunity for direct dialogue with Dr. Samar. She conveyed clear advice to the young generation of Afghan diaspora; to use the opportunity here for getting education and come back and use it in Afghanistan. She also emphasized the importance of the diaspora standing united and keeping to the principles of human rights. Samar encouraged the youth not to wait for absolute guarantees. For security in Afghanistan, the best way is to live like an Afghan, she said, at the same time reminding them about the importance of respect and dialogue between generations. Several participants expressed their wish and ambition to build stronger networks to support Afghanistan. In Lillehammer, a public meeting with Sima Samar gathered hundreds of Afghans and locals from the whole region, the best visited public meeting at the Nansen Center for Peace and Dialogue in We want people to know that we are determined to support Afghanistan! The motivation and interest of young Afghans during Sima Samars visit inspired us to organize a seminar. Listen to me! was the heading of the 2-day training course for spokespersons in November. There are definitely strong opinions among young Afghans and those need to be heard. One of the messages at the workshop with Samar was: We want people to know that we are determined to support Afghanistan! There was also a general worry that Afghanistan would disappear from international attention and the media with the military withdrawal of western forces in The role of continuously reminding and bringing forward information about the situation in Afghanistan will be an important task for Afghan diaspora in the years to come. Norunn Grande 9

10 4 - Skedsmo dialog Nansen Fredssenter har i 2013 vært så heldig å tilrettelegge for dialog med en gruppe kvinner fra Skedsmo kommune. Kvinnene representerer ulike organisasjoner i Skedsmo, som for eksempel Norske Kvinners Sanitetsforening, Kurdisk demokratisk kvinneforening, Pakistansk kulturforening og Husflidslaget. Det disse kvinnene har til felles er at de er engasjert i sitt lokalsamfunn. Mange lokalsamfunn består av segregerte grupper. De lever segregert på grunn av status, klassetilhørighet, religiøs tilknytting, utdanningsbakgrunn, etnisk opprinnelse, seksuell legning, politisk interesser og mye mer. De lever i samme samfunn, men velger ikke å ha kontakt med hverandre. Segregering er stagnasjon. Inkluderende felleskap skaper innovasjon. Disse 30 kvinner med ulik bakgrunn, tanker, ideer, holdninger og forestillinger om hverandre, ville bryte denne sirkelen. 4 - Dialogue in Skedsmo Municipality The NCPD has facilitated dialogue for a group of women in Skedsmo Municipality in The women represent different organizations, like Norske kvinners sanitetsforening, Kurdisk demokratisk kvinneforening, Pakistansk kulturforening og Husflidslaget. Their common ground is that they are engaged in their local community. Many local communities consist of separated groups. They live segregated because of status, class, religious affiliation, educational background, ethnicity, sexual orientation, political interest and much more. They live in the same community, but choose not to be in contact with each other. Segregation is stagnation. Inclusive communities create innovation. These 30 women from different backgrounds have different ideas, attitudes and preconceptions of each other, and they want to break this circle. 10

11 Dialogen trenger trygge deltakere. Skedsmo dialog startet med en gruppe med kvinner som var usikre og utrygge. Noen var overbærende andre følte seg små. Mange hadde noen forutinntatte tanker og holdninger om de andre og noen stilte seg fullstendig åpne. Målet var klart: Å bli kjent med hverandre og jobbe sammen. Ni ganger i løpet av 2013 kom disse kvinnene sammen. De så på hverandre, de spiste sammen, de lo og småpratet, de oppdaget likheter og så forskjellene, de lyttet og lærte av hverandre - de var i dialog. Endringene begynte å skje. Små skritt litt frem og litt tilbake men til slutt fremover. Hva skjedde? De tause begynte og snakke- noen på gebrokkent norsk, andre med en lav stemme, som etter hvert vant styrke. De taleføre fikk mindre plass til å snakke og mer tid til å lytte. De nysgjerrige fikk stilt sine spørsmål og dem som alltid sitter med svarene, ble plutselig svar skyldig. Kvinner som aldri hadde stått foran en forsamling, tok ordet og holdt et innlegg for de andre. Samarbeidet ble utviklet gjennom felles gjøremål - for eksempel å forberede et foredrag for gruppen. Honnørordene respekt og likeverd ble satt på praktiske prøver. Tanken om at integrering handler om en ensidig prosess ble utfordret og endret til slagordet om at «Alle må integreres i det nye mangfoldige Skedsmo samfunnet». Christiane Seehausen Dialogue needs participants that feel safe. Skedsmo Dialogue started with a small group of women who felt neither safe nor sure. Some were overbearing, others felt small. Many had preconceptions about the other, some were completely open. The goal was clear: to get to know each other and work together. Nine times during 2013, they came together. They looked at each other, ate together, laughed and talked, discovered similarities and differences, listened to and learned from each other they were in dialogue. Little by little, changes took place. Small steps, a little back and forth, but ultimately forwards. What happened? The silent ones began to talk some in broken Norwegian, others in low voices that gradually strengthened. Those who spoke freely got less space to talk and more to listen. The curious got to ask their questions and those who always know the answers suddenly found themselves lacking one. Women who had never stood in front of an audience asked to speak to the rest of the group. Cooperation evolved through common activities like preparing a speech to the group. Respect and equality was tested in real life. The idea of integration as a one-sided process was challenged and evolved into the slogan that Everybody must be integrated into the new, diverse Skedsmo community. Christiane Seehausen 11

12 5 - Reunion Filmen «Reunion», som viser et dialogmøte mellom serbere og albanere fra Kosovo, ble i 2013 vist på en rekke folkehøyskoler og høyskoler. Den hadde også et større internasjonalt gjennombrudd gjennom visninger i 38 serbiske byer i april og to ganger på serbisk fjernsyn i oktober. Filmen ble vist i Kairo, Egypt i desember. Den ble også, med russiske undertekster, vist på et seminar arrangert av NUPI der dialogen mellom Russland og Nord-Kaukasus stod i fokus. Det vil bli visning i Moskva våren Steinar Bryn 5 - Reunion The film «Reunion» shows a dialogue meeting between Serbs and Albanians from Kosovo. In 2013, it was shown in many Norwegian Folk High Schools and University Colleges. It also had an international breakthrough, being shown in 38 Serbian towns in April and twice on Serbian television in October. In December, it was shown in Cairo, Egypt. It has also been subtitled in Russian and shown on a seminar arranged by the Norwegian Institute of International Affairs where dialogue between Russia and the Northern Caucasus was on the agenda. Reunion will be shown in Moscow during the spring of Steinar Bryn 12

13 6 - Diasporastipender 2013 har Nansen Fredssenter delt ut 3 diasporastipendier etter to runder med utlysninger. Stipendets formål er å stimulere til økt kunnskap om betingelser for fredsbygging og demokratiutvikling i konflikt - og post-konfliktområder, blant studenter i diasporaen. Nassima Dzair, Jawid Kohnadi og Paul Opata fikk ble tildelt stipend som bidrag til å gjennomføre feltarbeid til sine masteroppgaver. Nassima Dzair reiste til Sahraoui-flyktningsleirene i Algerie på feltarbeid for å samle data til sin avhandling om fredsbygging og demokratiutvikling med fokus på helse og lederskap. Dzair er student ved Universitetet i Innsbruck. Hun tar en master i Peace, Development and Security. Jawid Kohnadi skrev sin masteroppgave om unge afghaneres politiske engasjement, og gjennomførte intervjuer med studenter ved fem universiteter i Afghanistan på telefon. Kohnadi tok sin master ved Peace and Conflict Studies (PECOS) ved Universitetet i Oslo og ble i desember 2013 uteksaminert med oppgaven «The Powerless majority Young Afghans Struggle for Political Power and participation since 2001». 6 - Diaspora scholarships In 2013, the NCPD has granted three diaspora scholarships after two rounds of announcements. The aim of this scholarship is to encourage studies on conditions for peacebuilding and development, among diaspora students, of democracies in conflict and post-conflict areas. Nassima Dzair, Jawid Kohnadi and Paul Opata were granted scholarships as a contribution to field work related to their MBAs. Nassima Dzair travelled to the Sahraoui refugee camps in Algerie to collect data for her thesis on peacebuilding and democracy development focused on health and leadership. Dzair studies at the University of Innsbruck. She is working on an MBA in Peace, Development and Security. Jawid Kohnadi wrote his MBA on the political engagement of young Afghans and interviewed students at five Afghan universities by phone. Kohnadi got his MBA at the Peace and Conflict Studies (PECOS) at the University of Oslo and graduated in December 2013 with his thesis: «The Powerless majority Young Afghans Struggle for Political Power and participation since 2001». 13

14 Paul Omondi Opata reiste til Kenya på feltarbeid for å gjennomføre intervjuer og samle data til oppgaven «Transnationalism and Public Participation: The Experiences of Kenyan Migrants in Norway». Opata ser på erfaringer fra migranter fra Kenya, i opphavslandet og i Norge, og studerer deres engasjement i politikk og samfunnsliv i begge land. Han er opptatt av hvordan konflikten i Kenya påvirker migrantenes liv i Norge og hvordan erfaringen fra Norge påvirker politisk deltakelse i Kenya. Paul Omanda Opata er student ved Høgskolen i Buskerud og tar en master i Human Rights and Multiculturalism. Beslutninger om stipend tas etter søknad av stipendkomiteen som består av medlemmer av Nansen Fredssenters fagråd; Cindy Horst, Arne Strand og Ingrid Iversen. Norunn Grande Paul Omonda Opata travelled to Kenya to do interviews and collect data for his thesis «Transnationalism and Public Participation: The Experiences of Kenyan Migrants in Norway». Opata looks at the experiences of Kenyan migrants, in their country of origin and in Norway, and study their engagement in politics and society in both countries. He is focused on how the conflict in Kenya affects the migrants lives in Norway and how the experiences from Norway affects political participation in Kenya. Paul Omonda Opata is a student at the Buskerud University College, working on an MBA in Human Rights and Multiculturalism. Decisions about scholarships are made by the scholarship committee, whose members are selected from the NCPDs advisory board; Cindy Horst, Arne Strand and Ingrid Iversen. Norunn Grande 7 - Dialog med den somaliske diasporaen Den somaliske diasporaen i Norge omfatter rundt personer. Dette gjør denne diasporagruppen til en av de største i Norge. Mange av disse har opprettet organisasjoner som jobber for ulike prosjekter eller prosesser i sitt hjemland og i Norge. De bidrar til å utvikle skoler på avsidesliggende steder i Somalia, de jobber mot kvinnelig omskjæring eller støtter byggingen av brønner. I gjennomførte Nansen Fredssenter et lederopplæringsprogram for somaliske kvinner, Framtidas ledere. 20 kvinner har fått opplæring i ledelse, nettverksbygging og prosjektutvikling. Ut fra dette har det vokst fram flere prosjekter i Norge, Kenya og Somalia som vil bli fulgt opp i Dialogue with the Somali Diaspora The Somali diaspora in Norway consists of about persons. It is one of the largest diaspora groups in Norway. There are many organizations within the diaspora working on projects and processes in Somalia or Norway. They contribute to develop schools in remote locations in Somalia, work against female genital mutilation or support the building of wells. In , the NCPD conducted a leadership training program for Somali women Leaders of the Future. 20 women were trained in leadership, networking and project development. From this several projects have grown, in Norway, Kenya and Somalia, that will be followed up through

15 Nansen Fredssenter har i 2013 inngått flere samarbeidsavtaler med somaliske diasporaorganisasjoner. Det har vært lærerikt. Som i alt samarbeid var det krevende å bygge opp gjensidig respekt for forskjelligheter, ulike erfaringer og arbeidsmåter. Kunnskapen til diasporaorganisasjonene er ofte basert på personlige erfaringer og blir ofte avfeid som uprofesjonelle og ikke verdifulle. I tillegg har somaliske diasporaorganisasjoner tilknytting til et bestemt område i landet og kan dermed oppfattes som partiske. De fleste somaliske organisasjonene er basert på frivillig ulønnet arbeid som utføres på ettermiddagen og kvelden. Utarbeidelse av gode prosjektideer, søknadsskriving og oppfølgingen av prosjekter i Norge og Somalia krever erfaring og kunnskap om prosjektverden. Nansen Fredssenter har støttet dem i prosessene med å utvikle prosjekter og skrive søknader. Denne arbeidsmetoden har ført til utviklingen av gode prosjektsøknader, som forhåpentligvis vil kunne implementeres i nærmeste fremtid. I tillegg har begge parter lært hvor viktig samarbeid mellom norske og diasporaorganisasjoner kan være for å skape endringer i samfunnet. Christiane Seehausen The NCPD have established cooperation with several Somali diaspora organizations in This has been a learning experience. As in all cooperation, building mutual respect for differences, different experiences and ways of working, proved demanding. The knowledge possessed by these organizations is often based on personal experiences and is often dismissed as unprofessional and of little value. In addition, the Somali diaspora organizations are connected to one area of Somalia and might easily be viewed as a parts in the conflict. Most Somali organizations are based on volunteer work in the afternoons and evenings. Developing good projects, writing applications, and following up on projects in Norway and Somalia call for experience and knowledge about the world of project financing. The NCPD has supported them in developing projects and writing applications. This way of working has resulted in good applications that hopefully will be implemented in the near future. In addition, both parties have learnt how important cooperation between Norwegian and diaspora organizations can be to create change in society. Christiane Seehausen 15

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter NF-rapport nr. 8/2013 Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter En studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming Ann Kristin Eide Janne Paulsen Breimo Når livsløp veves

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Kompetanse, opplæring og mangfold

Kompetanse, opplæring og mangfold Kompetanse, opplæring og mangfold Resultater og refleksjoner fra et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Arbeidsmiljøfondet av Heidi Enehaug og Steinar Widding AFI-rapport 6/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen NF-rapport nr. 13/2012 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid 20 15 Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen 10 5 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

Detaljer

Internasjonalt arbeid a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting

Internasjonalt arbeid a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting NKA 8/14 Internasjonalt arbeid Saksdokumenter. a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting 13./14. 9. 2013 Forslag til vedtak: t tar informasjonen

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling 1 Nr. 1-2012 Tema: Kvinner, klima og bærekrafig utvikling Disse er med og står vakt! HKH Kronprinsesse Mette-Marit Michelle Bachelet Under Secretary General and Excecutive Director, UN Women Erik Solheim

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Likestilling er jo ikke lenger det helt store.

Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestillingsarbeid i skolen 2009 2010 RAPPORT 15/2010 Liv Anne Støren, Erica Waagene, Clara Åse Arnesen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Flerkulturelt barnevern

Flerkulturelt barnevern NIBR-rapport 2007:10 Jørn Holm-Hansen, Thomas Haaland og Trine Myrvold Flerkulturelt barnevern En kunnskapsoversikt Flerkulturelt barnevern Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:12 NIBR Report

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Hjelp når livet rakner

Hjelp når livet rakner Nordlandsforskning NF-rapport nr. 2/2009 Hjelp når livet rakner. Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hjelp når livet rakner Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hege Gjertsen og

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Nasjonal alarmtelefon?

Nasjonal alarmtelefon? Rapport 2 / 2015 Randi Saur og Ida K Holth Nasjonal alarmtelefon? -en kartlegging av behovet for en nasjonal telefon for voldsutsatte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Kids and Internet/ Barn og Internett

Kids and Internet/ Barn og Internett Kids and Internet/ Barn og Internett A Polish-Norwegian look at the digital world of kids/ Et Polsk-Norsk blikk på barn og unges digitale hverdag Editors/redaktører Beata Godejord, PhD Per Arne Godejord,

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer