Norsk samarbeid med Tyskland i universitets- og høgskolesektoren. Seminar/samordningsmøte Berlin, 16. April Rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk samarbeid med Tyskland i universitets- og høgskolesektoren. Seminar/samordningsmøte Berlin, 16. April 2013. Rapport"

Transkript

1 Norsk samarbeid med Tyskland i universitets- og høgskolesektoren Seminar/samordningsmøte Berlin, 16. April 2013 Rapport Tromsø, september DNSZ c/o Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Postboks 6050 Langnes NO-9037 Tromsø ~ 1 ~

2 Norsk samarbeid med Tyskland i universitets- og høgskolesektoren Seminar/samordningsmøte: Berlin, 16. April 2013 Innhold A. Innledning B. Elleve tiltak for bedre samarbeid C. Innspill til Norges Tyskland-strategi D. Arbeidsgrupper, presentasjoner og vedlegg Rapport A. Innledning Det tysk-norske studiesenteret (DNSZ) ved Universitetet i Kiel, i samarbeid med Den norske ambassaden i Berlin, inviterte 16.april 2013 til seminar/samordningsmøte om norsk samarbeid med Tyskland i universitets- og høgskolesektoren i Berlin De til sammen 30 deltagere var faglige og administrative representanter fra sentrale norske institusjoner. I tillegg deltok utvalgte innledere fra tyske institusjoner og representanter fra Kunnskapsdepartementet og ambassaden. Samordningsmøtet ble innledet med fellespresentasjoner, etterfulgt av tre arbeidsgrupper før en felles oppsummering til slutt. Se oversikt og presentasjoner i kapittel D. Utfordringer en ønsket å diskutere på møtet var: Hvordan kan den norske universitets- og høgskolesektoren bidra til å øke interessen for tysk/tyskland? Er det fellesgrep som organisasjoner i den norske universitets- og høgskolesektoren kan gjøre for å bli mer interessante for tyske samarbeidspartnere? Kan vi legge bedre til rette for kunnskapsbygging og kompetanseutvikling til nytte for både tyske og norske arbeidsgivere? Hvordan kan den norske universitets- og høgskolesektoren bidra til den norske Tyskland-strategien? Det er i rapporten ikke gjort forsøk på å oppsummere diskusjonene om opplevde problemer og terskler. I kapittel B foreslås derimot elleve tiltak for å bedre situasjonen framover med indikasjon om hvem som har et naturlig ansvar for framdrift; dvs. et forsøk på å svare på utfordringene. Det er selvfølgelig opp hver enkelt organisasjon og institusjon hvordan en griper dette ansvaret an og hvilke ressurser og nettverk en vurderer vil gi best uttelling. Nummereringen av tiltakene er for å lette referanser, ikke en prioritering. En kan likevel merke seg at Tiltak 1-3 i hovedsak refererer til utdanningsspørsmål Tiltak 4-8 i hovedsak refererer til forskningsaktiviteter Tiltak 9-11 omhandler myter, politikk og DNSZ I kapittel C er det tatt med referanser til norske policy-dokument som en bakgrunn for oppdatering av den norske Tyskland-strategien. Et overveiende norsk policy-fokus på multilateralt EU-samarbeid ble på møtet notert som en terskel mot bilateralt samarbeid med Tyskland. Det ble likevel på møtet klart oppfordret til å bruke aktuelle EU-program til slikt bilateralt samarbeid. En oppdatering av den norske Tyskland-strategien, bl.a. med referanser til tiltakene i kapittel B, vil være et svar på dette og et viktig skritt framover. ~ 1 ~

3 B. Elleve tiltak for bedre samarbeid 1. Dobbelkompetanse Mulighet for å oppnå tysk språk- og kulturkompetanse i tillegg til regulære Bachelor og Master studieprogram. Ansvar: Norske UHR-institusjoner 1 : Tilrettelegging av studieprogram/studietilbud Tilrettelegging av studieopphold/utveksling/praksisperioder i Tyskland I lærerutdanningene: formidle betydningen av tyskkompetanse for ulike karrieremuligheter Kunnskapsdepartementet: Vurderer dobbelkompetanse som tiltak for økt samfunnsmessig relevans Norsk næringsliv: Stillingsutlysninger med krav til tysk språk- og kulturkompetanse 2. Studentmotivering Informasjon om utvekslingsmuligheter for egne studenter til tyske institusjoner Ansvar: Norske UHR-institusjoner: Samarbeid med tyske institusjoner Forhåndsgodkjenning og innpassing i studieprogram av kurs/utvekslingsmuligheter Informasjonstiltak til egne studenter Oppdatere egen studieadministrasjon om muligheter SIU Målrettet informasjon om potensiale og utbytte av mobilitet Fremmedspråksenteret 3. Utdanningssamarbeid Samarbeid om studieprogram mellom norske og tyske institusjoner. Ansvar: Norske UHR-institusjoner: Målrettet institusjonssamarbeid med tyske institusjoner Revidere studieprogram SIU Tilrettelegging av programmer og tiltak for studiesamarbeid 4. Faglige møteplasser Årlige tematiske seminar/konferanser/nettverkssamlinger mellom tyske og norske aktører. Ansvar: Forskningsrådet Den norske ambassaden i Berlin Norske UHR-institusjoner 5. Lehrstuhl professorat/gjesteforelesninger Mulighet for faglige forskningsopphold med lenger varighet hos norsk institusjon. Ansvar: Norske UHR-institusjoner Den norske ambassaden i Berlin 1 Medlemmer i UHR Universitets og Høgskolerådet: ~ 2 ~

4 6. Forskerutdanning ph.d. og post.dok Tilrettelegge gjensidig forskerutdanning: utveksling, praksisperioder/internship, veiledning, felles ph.d.-grader. Ansvar: Norske UHR-institusjoner Norsk næringsliv Tyske UHR-institusjons- og næringslivspartnere Den norske ambassaden i Berlin 7. Samarbeid om forskning Koordinering av planleggings- og søknadsprosesser for prosjektsamarbeid Ansvar: Forskningsrådet Forskningsrådets partner(e) i Tyskland: DAAD, ministeriet, region-regjeringer Norske UHR-institusjoner Tyske UHR-institusjons- og næringslivspartnere 8. Samarbeid med næringsliv Vise forskningspotensiale i forhold til strømninger og interesser i norsk og tysk næringsliv. Ansvar: Forskningsrådet Forskningsrådets partner(e) i Tyskland: DAAD, ministeriet, region-regjeringer Norske UHR-institusjoner Tyske UHR-institusjons- og næringslivspartnere Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO 9. Positiv informasjon om Tyskland som studie - og forskningsland Informere positivt om mangfold og muligheter for samarbeid med Tyskland, motarbeide myter om kjedelig kultur, firkantet arbeidsform, vanskelig språk. Ansvar: Forskningsrådet SIU Fremmedspråksenteret (Tysk i verden) Norske UHR-institusjoner Den norske ambassaden i Berlin 10. Oppfølging av politikk Oppdatere og implementere Norges Tyskland-strategi som særskilt del av Norges Europa-satsing. Ansvar: Utenriksdepartementet Den norske ambassaden i Berlin 11. DNSZ Studiesenter Løfte perspektivet fra Kiel og CAU isolert til å bli et ressurssenter for norsk samarbeid med Tyskland i universitets- og høgskolesektoren Ansvar: DNSZ Kuratorium DNSZ Hjemmestyret Norske UHR-institusjoner ~ 3 ~

5 C. Innspill til Norges Tyskland-strategi Utenriksminister Espen Barth Eide framhever ( ) at: - Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. De nære bilaterale forbindelse er viktige i seg selv, men også en styrke i vårt forhold til EU og Europa for øvrig. 2. Regjeringens Tyskland-strategi ble første gang lansert i 1999 og Handlingsplan for Tyskland ble sist oppdatert Det indikeres at en ny gjennomgang er på trappene. De politiske føringene for Norges internasjonale samarbeid har et sterkt fokus på Europa. Et sentralt punkt i diskusjonene på samordningsmøtet var derfor hvordan en i dette sterke, men generelle, Europa-fokuset kunne framheve særskilte føringer for samarbeid med Tyskland. Nedenfor er det referanser til et utvalg policy-dokumenter: Europautredningen: Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU. NOU Forskningsmeldingen: Lange linjer kunnskap gir muligheter, Meld. St. 18 ( ) Et tysk vindu i nordisk samarbeid Omdømmeundersøkelsen: Improving Norway's reputation Arbeidsprogram for EU/EØS-saker for 2013 Dokumentene flagger, ganske riktig, i svært liten grad norske bilaterale interesser til land innen EU. På den andre siden framhever de samme dokumentene flere eksempler på hvorfor Tyskland som ett av EUlandene, ønsker bilateralt samarbeid med Norge. Det foreligger altså ingen aktuelle, åpenbare politiske verktøy og føringer for hvordan Norge kan gjensidig respondere på tyske ønsker om bilateralt samarbeid. Det foreslås at de elleve tiltakene for bedre samarbeid innen høgre utdanning og forskning, jf. del B ovenfor, inkluderes i en revidert Tyskland-strategi. Et utvalg policy-dokumenter Europautredningen: Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU. NOU Utredningen diskuterer den omfattende europeiseringen av Norge de siste tjue årene. Kapittel (side 303) diskuterer Vurderinger i utvalgte EU-stater: I perioden etter 1990 har Norge utviklet tette bånd med en rekke av EUs medlemsland. Det bilaterale samarbeidet er en viktig del av norsk europapolitikk, og Norge har også et bredt nettverk av ambassader og stasjoner i ulike EU-land. Ukjent for mange er nok at Tyskland er ett av de landene Norge har tettest bånd til i europapolitikken. Gjennom mange år har det vært et nært og godt forhold mellom norske og tyske myndigheter. Tyskland ga Norge betydelig støtte under EU-forhandlingene i og ønsket sterkt et norsk medlemskap. Etter 1994 er de gode forbindelsene videreført, og for Norge er det ikke minst viktig å ha nære bånd til det som nå er det mest innflytelsesrike landet i EU. Samarbeidet fremheves som godt både fra norsk og tysk side, og Tyskland vil ofte være det landet norske diplomater henvender seg til først dersom det er særlige behov i forholdet til EU tysklandstrategi.html?id= er/2012/nou html?id= ~ 4 ~

6 I kapitlet (side 616) om Norges tilknytning til EU på forsknings og utdanningsområdet er det ingen referanser til bilateralt samarbeid. Derimot framkommer det i sluttvurderingene, kapittel 27.2 Hovedtrekk ved Norges tilknytning til EU (Side 846), om hvorfor EU og EU-land er svært positivt innstilt til samarbeid med Norge at: Dertil kommer at Norge oppleves som en likesinnet samarbeidspartner av viktige land i EU, i første rekke Tyskland og de andre nordiske, som ser Norge som en del av en nordvest europeisk gruppe land som har orden på økonomi, juss og administrasjon og i hovedsak står for samme politiske verdier og interesser. Forskningsmeldingen: Lange linjer kunnskap gir muligheter, Meld. St. 18 ( ) 5 I kapittel 4.1 Behov for et globalt perspektiv (side 42) konstateres om situasjonen i dag at: Mens norske forskere tidligere publiserte med kolleger i ett annet land, og da særlig med USA, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Danmark, er det nå en tendens til at artiklene i større grad omfatter forskere fra flere land. Videre på side 44 diskuteres studentutveksling: Flertallet [utenlandske studenter ved norske læresteder] kommer fra europeiske land, i 2011 rundt 59 prosent. Russland, Sverige og Tyskland er de viktigste opprinnelseslandene. Mobiliteten fra Norge er høy til Storbritannia og USA, mens få studenter kommer den andre veien. For Tyskland er bildet omvendt. Antall tyske studenter til Norge er betydelig, mens Tyskland tiltrekker seg relativt få norske studenter. I kapittel 4.4 Utvikling av et europeisk forskningsområde (side 50) framgår det at: Norges aller viktigste samarbeidsland i rammeprogrammet er Storbritannia og Tyskland. Om lag 70 prosent av alle prosjektene Norge deltar i i 7. rammeprogram, involverer minst én institusjon fra et av disse landene. Et tysk vindu i nordisk samarbeid 6 Et antall nordiske institusjoner og sammenslutninger gjennomførte i perioden mai 2012 til april 2013 en serie på 7 konferanser om forholdet mellom de nordiske land og Tyskland. Serien skulle belyse historiske forbindelser, dagens relasjoner og perspektivene framover innen innen kultur, politikk, utdanning, næringsliv og forskning. I forbindelse med UDs debattserie Refleks, foreligger det et innlegg av Sverre Jervell: Et tysk vindu i nordisk samarbeid 7 fra 2011 der han hevder at: Den nye dynamikken i nordisk samarbeid ligger i Berlin. Omdømmeundersøkelsen: Improving Norway's reputation 8 Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet engasjerte i 2009 Synovate til å analysere omdømmeundersøkelser om Norge i 19 forskjellige land, inkludert Tyskland. Det refereres også (side 42) at Tyskland er ett av ni land der UD ønsker å gjøre en bred innsats for å forbedre Norges omdømme /meld st html?id= brandt stiftung.de/mediathek/artikkel_sverre_jervell_no.pdf 8 Norwaysreputation.html?id= ~ 5 ~

7 Ifølge rapporten (side 25) var få som mente at egenskapen Cutting edge scientific research and innovation var beskrivende for det de visste om Norge; såpass få at egenskapen ble merket med rødt: Whilst the standard of Norwegian scientific research in some niche sectors is seen as impressive, the country is not seen as investing strongly in research. In particular, it is not seen as innovative for several reasons. Videre analyserte rapporten reaksjoner på følgende påstand (side 27): Cutting-Edge Science/Technology: Norwegian science and technology. are at the front of their fields, one reason why Norway is host to prestigious prizes in mathematics, nanoscience, neuroscience and astrophysics. Denne påstanden ble plassert i gul kategori (Somewhat interesting, but true?) med følgende kommentar (side 29): This is generally not seen as credible partly due to lack of substantiation, the fact that Norway is a midget country, the large public and relatively small private sector in the Norwegian economy, and our wealth (suggesting Norwegians do not have the necessary drive ). It does have higher credibility when related to specific fields where Norway are recognised to have strengths (environment, energy, maritime sector, fish farming, peace research) but there would be interest if Norway could substantiate its claim. I oppsummeringen gis det i kapittel 3.4 How to proceed with planning of Norway s reputation improvement effort (side 55) bl.a. følgende råd: The selection and prioritisation of target groups may need to be modified from country to country depending on accessibility and cost of communication activities and assumed receptiveness and interest. Arbeidsprogram for EU/EØS-saker for Dette arbeidsprogrammet ble lagt fram i mars Her er Norsk deltakelse i EUs nye programsamarbeid, særlig på forsknings- og innovasjonsområdet (Horisont 2020) ett av åtte saker som skal gis særlig prioritet. Dokumentet har nær ingen referanser til bilateralt samarbeid. Kunnskapsdepartementet er i arbeidsprogrammet (side 27) ansvarlig både for Horizon 2020, Det europeiske forskningsområdet ERA og Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. KD har også, sammen med Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet ansvar for Erasmus +, EUs nye integrerte utdannings-, ungdoms- og idrettsprogram for , som bl.a. omfatter LLP/ Erasmus og Erasmus Mundus. I rapportens del 3 Samarbeid på det utenriks- og sikkerhetspolitiske området diskuteres bl.a. geografisk relatert innsats. Her refereres det (side 66) til utviklingen av en revidert EU-politikk for nordområdene Developing a European Union Policy towards the Arctic Region: progress since 2008 and next steps 10.: I meldingen vises det særlig til tre områder der EU kan bidra til utvikling i nordområdene: 1) støtte til forskning og kunnskap for å møte miljøutfordringer og klimaendringer, 2) på en ansvarlig måte bidra til å sikre bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis, 3) intensivert konstruktivt engasjement og dialog med arktiske land, urfolk og andre partnere. 9 for eueos saker 2013.html?id= Developing a European Union Policy towards the Arctic Region: progress since 2008 and next steps, : ~ 6 ~

8 D. Arbeidsgrupper, presentasjoner og vedlegg Arbeidsgruppene Tysk språk og tyskkompetanse en etterspurt kvalifikasjon for våre ferdige kandidater? Innledning: Ingrid Simonnæs, NHH, Gruppeleder: Are Turmo, NHO Effektive kanaler og arenaer for tysk-norsk forskningssamarbeid? Innledning: Paul Wassman, UiT, Gruppeleder: Aleksandra W. Haugstad, Forskningsrådet Tysk-norsk utdanningssamarbeid terskler og muligheter? Innledning: Vidar Pedersen, SIU, gruppeleder: leder R. Steinar Nybøle, Fremmedspråksenteret Oppsummering: Hege Rosså, UiS Presentasjoner Anne-Kirsti Karlsen, Den norske ambassaden i Berlin Nina Scholtes, DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst, Leiterin des Referates "Großbritannien, Irland, Nordische Länder" Hans Peter Niller, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Internationales Büro Ingrid Simonnæs, NHH, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon Deltagerliste ~ 7 ~

9 16.april2013 Norge og Tyskland 14. mars 2013 Anne-Kirsti Karlsen, Presse- og kulturråd ved ambassaden i Berlin Det gjenforente Tyskland 16 delstater 82 millioner innbyggere Berlin Bonn 1

10 16.april2013 Viktige politiske temaer Europa og EU, krisen i eurosonen Arbeidsmarkedet «Energiewende» Pensjonsrettigheter, minstelønn Kvote i bedriftsstyrer: Diskusjon «Tyskland er Norges viktigste partner i Europa» -Kong Harald, oktober 2007 Historiske og kulturelle bånd Felles politiske interesser og internasjonalt samarbeid Nest største handelspartner (etter Storbritannia) 2

11 16.april2013 Handel mellom Norge og Tyskland 1 av 10 kroner vi tjener på handel kommer fra Tyskland Vi selger drøye 30% av norsk gass til Tyskland. Norge dekker 1/3 av all gassforbruk i Tyskland 3 av 10 turister i Norge er tyske Norge importerer biler, maskiner og husholdningsvarer 3

12 16.april2013 Universitets- og høyskolesektoren Kunnskap om Tyskland i norsk forvaltning, næringsliv, kulturliv og akademia er en forutsetning Tyskland kan tilby muligheter innenfor utdanning og forskning som vi ikke kan matche selv. Det føderale systemet og omfanget av tyske universiteter og forskningsmiljøer. Flere norske aktører fra ulike felter ønsker å styrke koordineringen av samarbeidet med Tyskland innenfor forskning og høyere utdanning. Viktig å koordinere, unngå overlapping og bli enige om prioriteringer og utviklingsområder. Ambassaden bidrar gjerne som døråpner, nettverksbygger og initiator, men innholdet må komme fra dere og de miljøene dere representerer. Tyskland som studieland Tradisjonelt et viktig studieland for norske studenter I dag er det i overkant av 300 norske studenter i Tyskland (190 gradsstudenter + Erasmusstipendiater) Norsk næringsliv (og UD) trenger flere unge mennesker som snakker tysk ANSA (Org. for norske utenlandsstudenter) ønsker flere norske studenter I Tyskland) Norsk-tysk ungdomsforum et viktig virkemiddel 4

13 16.april2013 Tysk-norsk ungdomsforum 50 tyske og 50 norske elever fra videregående skoler som møtes en helg Lære mer om hverandres kultur, språk og land Første forumet åpnet av dronning Sonja i 2007 Arrangeres neste gang i Hamburg i september Invitasjon kommer via skolen. Informasjon finnes også på forumets hjemmeside: Tyskland som Norges beste samarbeidspartner 5

14 Dörthe Hagenguth Der DAAD: Wer wir sind und was wir tun 1 DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange Service Nina Scholtes Head of Section 313 Great Britain, Ireland and Nordic Countries 2 1

15 Wolfgang Hübner-Stauf Seit 1950 haben Ausländer mit dem DAAD Deutschland kennengelernt. 3 Seit 1950 haben Deutsche mit dem DAAD die Welt gesehen. Matthias Brucker 4 2

16 Hans-Joachim Zylla Unter dem Motto Wandel durch Austausch arbeitet der DAAD an drei großen Themen: Stipendien für die Besten Weltoffene Strukturen Wissen für Wissenschaftskooperationen 5 Wangari Maathai ( 2011) Claus Kleber Juli Zeh Mario Vargas Llosa Stipendien für die Besten: Viele weltbekannte Künstler, Wissenschaftler, Literaten und politisch Verantwortliche sind DAAD-Alumni. links + Mitte o. ddp images / Mitte u. Daniele Devoti - Creative Commons / r. David Finck 6 3

17 Weltoffene Strukturen: In Deutschland und in aller Welt Hochschulen sind unsere Partner Der DAAD fördert und berät Michael Jordan 7 Wissen für Wissenschaftskooperationen: Wir verfügen über Regionalkompetenz und Internationalisierungsexpertise. Wir bieten Serviceleistungen und Kontakte zu Partnern weltweit. DAAD 8 4

18 Wissen für Wissenschaftskooperationen: Bei diesen Aufgaben unterstützt uns unser weltweites Netzwerk mit über 60 Büros auf allen Kontinenten. DAAD 9 Das weltweite DAAD-Netzwerk 10 5

19 Die Struktur des DAAD Wissenschaftsorganisationen Länder als Träger der Hochschulen Bundesregierung GESCHÄFTSSTELLE VORSTAND KURATORIUM MITGLIEDERVERSAMMLUNG Rektoren / Präsidenten der Hochschulen Vertreter der Studierendenschaften Mitgliedshochschulen des DAAD Studierendenschaften Mitgliedshochschulen 11 Wir müssen weltoffen sein, interkulturelle Erfahrungen sammeln und die Türen offen halten für andere. Prof. Dr. Margret Wintermantel, Präsidentin des DAAD Michael Jordan 12 6

20 DAAD-Struktur: Wir sind eine Mitgliedsorganisation der deutschen Hochschulen und Studierendenschaften. Thomas Bergmann 13 DAAD-Budget ,9 Mio. Euro: Wir werben bei den Geldgebern um Mittel für unsere Arbeit. Regierung online/denzel 14 7

21 DAAD-Budget 2013 Bundesministerium für Bildung und Forschung: 100,6 Mio. EUR = 24 % BMBF Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: 39,9 Mio. EUR = 9 % BMZ Europäische Union: 57,7 Mio. EUR = 14 % EU Gesamt: Auswärtiges Amt: 181 Mio. EUR = 43 % 419,9 Mio. EUR Sonstige Sonstige Geldgeber: 40,7 Mio. EUR = 10 % AA *Zahlen 2013 (Soll) 15 Ziele und Aufgaben: Die Aktivitäten des DAAD spielen sich im Wesentlichen in fünf Bereichen ab. Dörthe Hagenguth 16 8

22 DAAD-Budget Stipendien für Ausländer Ausgaben: 89 Mio. EUR* 2 Stipendien für Deutsche Ausgaben: 103 Mio. EUR* 3 Internationalisierung der Hochschulen Ausgaben: 83 Mio. EUR* 4 Förderung der Germanistik und der deutschen Sprache Ausgaben: 48 Mio. EUR* 5 Bildungszusammenarbeit mit Entwicklungsländern Ausgaben: 97 Mio. EUR* *Zahlen 2013 (Soll) 17 EU-Projekte: Der DAAD ist die Nationale Agentur für ERASMUS. Michael Jordan 18 9

23 Regierungsstipendien: Wir verwalten Stipendien für ausländische Regierungen und Stiftungen. Norbert Hüttermann 19 Entwicklungsprojekte: Wir helfen zu helfen dort, wo geholfen werden muss. DAAD 20 10

24 Norway and Germany Academic Relations 21 Academic Exchange between Norway and Germany Norwegian Students to Germany German Students to Norway Source: Student Mobility , Wissenschaft Weltoffen

25 Austausch SOKRATES/ERASMUS Germans Norwegians Gesamtförderung DAAD (ohne ERASMUS) Norweger Deutsche Gesamt

26 Go norsk! DAAD scholarships for Germans LL.M. (Master of Law) Carlo-Schmid-Programme: Internships in International organizations Short Term and Long Term Guest Professorships Specific Subject Internships (IAESTE) One-year and short term stipends for PhD students One-year stipends for students and graduates of all subject areas One-year stipends for artistic purposes Combined study-internship programmes Conference support Lektoren Postdoc Programme Research stipends for postdocs Bilateral Programmes for Co-operative Research Grants (PPP) RISE worldwide Stipends for returning scientists Language Assistants 25 Go tysk! DAAD scholarships for Norwegians Bilateral DAAD Programmes for Co-operative Research Grants (PPP) Concert Trips to Germany for groups of foreign students DLR DAAD Research Fellowships Leibniz DAAD Research Fellowships Practical Traineeships for Foreign Students of Natural and Technical Sciences, Agriculture and Forestry Re-invitation Programme for former scholarship holders Research Grants for doctoral candidates, young academics and scientists Research Stays for university academics and scientists Scholarships for Artists and Architects Study Scholarships for Graduates of all disciplines Study Visits for Academics Study Visits/Study Seminars and Internships by groups of foreign students 26 13

27 PPP a strong institutional partnership Programme Development Anträge Förderung Gesamt 27 DAAD-Lektorat Universität Bergen Jan Paul Pietzuch A Lektor is a senior German language / literature teacher with significant teaching experience. The Lektorat is allocated to a university institution on the basis of an application by the academic department of a University. The Lektor remains in a department for a minimum of two and a maximum of five years

28 DAAD-Budget Development for Academic Exchange with Norway in Euro Study in Germany 30 15

29 International Bachelor, Master and Doctoral Programmes (January 2011) Degree Bachelor Master PhD* All programmes % English 44 (52%) 442 (77%) 209 (74%) * Dissertation can be written in English in most subjects and universities 31 University partnerships 366 Norwegian-German university partnerships (source: HRK) International study programmes with a double degree receiving DAAD support (2010/2011): NHH Bergen Universität Mannheim (Business, M.A.) Universitetet I Oslo Universität Hannover (Law, M.A.) 32 16

30 Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Michael Jordan

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Tysk språkkompetanse en etterspurt kvalifikasjon for våre ferdige kandidater? Ambisjoner NHH skal være en handelshøyskole av høy internasjonal klasse, og en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling NHH skal utdanne mennesker for verdiskapning, velferd og bærekraftig utvikling. NHH skal gjennom forskning, utdanning og formidling dekke kunnskapsbehovet i næringsliv og forvaltning (NHHs handlingsplan ) Berlin seminar 16. april

43 visjonen om å være en handelshøyskole av høy internasjonal klasse forutsetter at skolens studenter tilføres kunnskaper og ferdigheter som gjør dem rustet til å hevde seg på det internasjonale arbeidsmarkedet. < Instituttets forskning og undervisning innenfor språkene til Norges handelspartnere, (her Tyskland) samt innenfor interkulturell forståelse Berlin seminar 16. april Den som kan tysk, har en vesentlig fordel når det gjelder nettverksbygging i Tyskland i forhold til den som bare behersker engelsk eller et annet fremmedspåk. (Sigrun Vågeng, direktør i NHO, Hegnar Online 1. juni 2007) Berlin seminar 16. april

44 Spørreundersøkelse V 07 blant næringslivsledere Det å kunne snakke med tyskere på tysk gjør at du umiddelbart kommer nærmere inn på dem og du får mye igjen, både businesswise, men også på RELASJONS- SIDEN. Berlin seminar 16. april Spørreundersøkelse V 07 blant næringslivsledere Å beherske et språk er å lære seg en struktur, en grunnleggende forståelse for hvordan språket er bygd opp. [ ] Tyskland har hatt stor innflytelse på Norge opp gjennom historien, både språklig og kulturelt. Berlin seminar 16. april

45 Den norske regjeringens Tyskland-strategi ( ) Skal styrke de norsk-tyske forbindelsene Skal utvikle en norsk Tyskland-kompetanse Berlin seminar 16. april Tysk et strategisk godt valg Mest brukte morsmål i Europa etter russisk (ca. 100 mill.) Ett av EUs tre arbeidsspråk Antatt ranking på 5. plass i verden i år 2025, etter E, F, kinesisk (Steinke-Sprachenindex; < >) Berlin seminar 16. april

46 Ba+MA Bachelorprogrammet skal gi studentene gode kommunikasjonsferdigheter til å opptre profesjonelt på en internasjonal arena Tysk valgfag - TYS010 - TYS011 - TYS012 (TYS013) Berlin seminar 16. april TYS010 Målsetting: legge grunnlaget for studentenes evne til å formidle innsikt i enkle økonomiske tekster på tysk og å kommunisere muntlig på tysk. - Testes ved bl.a. tekstforståelse av økonomiske tekster Berlin seminar 16. april

47 TYS011 og TYS012 Målsetting: - styrke den skriftlige og muntlige kommunikative kompetansen TYS011: fokus på samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi kontrastivt norsk/tysk TYS012: fokus på det tyske språkområdets historiske og politiske bakgrunn i nyere tid kontrastivt norsk/tysk Die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit die Vergangenheit ist der Schlüssel zur Zukunft Berlin seminar 16. april Skreddersydd læremateriell Berlin seminar 16. april

48 VWL Sektorale Gliederung der Wirtschaft Sektoraler Strukturwandel Wirtschaftsordnung Wirtschaftspolitik Träger der Wirtschaftspolitik Außenwirtschaft Zahlungsbilanz Die EU Gemeinschaftsorgane Glossar BWL Allgemeines (u.a. Grundfunktionen) Marketing (einschl. Kommunikationspolitik) Rechnungswesen Berlin seminar 16. april Teil I Epochen ab 1914 Der Erste Weltkrieg Weimarer Republik «Das Dritte Reich» Der Zweite Weltkrieg Nachkriegszeit Zeit der dt. Zweistaatlichkeit ( ) Zeit des Zusammenwachsens ( ) Teil II Staatsgebilde Staatsorgane etc. Die DDR Die BRD Wahlen Parteienlandschaft "Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist vor allem ihre Wirtschaftsgeschichte. Nichts hat den westdeutschen Staat stärker geprägt als eine wirtschaftliche Entwicklung" (Abelshauser, Werner (1983) Wirtschaftsgeschichte Deutschland ) Teil III Staatsgebilde Staatsorgane Die Schweiz Österreich Berlin seminar 16. april

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Rapport 17/2011 Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE WWW.STUDYINNORWAY.NO OMDØMMEUNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE HØSTEN 2008 FORORD SIU gjennomførte en nasjonal omdømmeundersøkelse

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

SIU RAPPORTSERIE. Rapport. Landrapport Kina

SIU RAPPORTSERIE. Rapport. Landrapport Kina SIU RAPPORTSERIE Rapport 02/2012 Landrapport Kina Utgiver/ Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), mai 2012 Ansvarlig redaktør/ Kjell G. Pettersen Redaktør/ Ingebjørg Birkeland Redaksjon/ Ingebjørg

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 Oversikt over

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet 23/10/13 Forskning om forskning og innovasjon Kartlegging for Forskningsrådet 2 FORSKNING OM FORSKNING OG INNOVASJON DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory 30. april 2014 PHYSICAL Det følgende er en oppsummering av innsiktsarbeidet Physical har gjort for profesjonsrådet for designutdanningen i Norge

Detaljer

Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap:

Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap: Ragnhild Ljosland Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap: Om engelsk som akademisk språk i Norge. Et kasusstudium i bred kontekst Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 6 / JANUAR 2008 TYSK? HVORFOR. LÆRE Godrun Gaarder

FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 6 / JANUAR 2008 TYSK? HVORFOR. LÆRE Godrun Gaarder FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 6 / JANUAR 2008 HVORFOR TYSK? LÆRE Godrun Gaarder HVORFOR LÆRE TYSK? FOKUS PÅ SPRÅK NR 6 / 2008 er skrevet av Godrun Gaarder, ekspert på Tyskland ved Norsk Institutt for

Detaljer

KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003 2010. Vitensenterprogrammet

KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003 2010. Vitensenterprogrammet KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003 2010 Vitensenterprogrammet KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003-2010 Av: Snorre Nordal (Universitetet for miljø-

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M.

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Roos Rapport 2/2011 Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel-

Detaljer