I stortingsmeling nr 14 ( ) om internasjonalisering av utdanning - sies det bl.a. følgende om internasjonalisering av høyere utdanning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I stortingsmeling nr 14 (2008-2009) om internasjonalisering av utdanning - sies det bl.a. følgende om internasjonalisering av høyere utdanning."

Transkript

1 Strategi for internasjonalisering ved Høgskolen i Lillehammer for perioden (revidert versjon etter høringen, , styrebehandlet ) Bakgrunn Med denne strategien for internasjonalisering ønsker Høgskolen i Lillehammer å styrke internasjonale perspektiver ved alle utdanninger og i forskningen ved institusjonen. En hovedmålsetting er å gi alle studenter og ansatte mulighet til å utvikle en framtidsrettet kompetanse som møter dagens og morgendagens utfordringer i et samfunn som mer og mer preges av internasjonalisering og globalisering. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) definerer internasjonalisering slik: "Internationalisation is the exchange of ideas, knowledge, goods and services between nations across national borders. The perspective is consequently that of the individual nation. In higher education, we take internationalisation to mean...the process of integrating an international, intercultural and global dimension in the objectives, organisation and actions of the institutions (Jane Knight, 2003). Det sies videre at: "Internationalisation of Norwegian institutions of higher education is about the institution's strategies and actions to meet the demands and take advantage of the possibilities rising as a result of globalisation. Norwegian politics and Norwegian institutions internationalisation in higher education in Norway is first and foremost related to the aim of improved quality. The matter of academic quality concerns topics such as Educational relevance, Knowledge of culturally and economically important countries to Norway, Contact with international research environments. Internationalisation was one of the key elements in the decision to implement the Quality Reform in From describing mobility of researchers and students, internationalisation is supposed to have an important position at the institution, embedded in management, administration and specialist environments. (http://www.siu.no/no/internasjonalisering) I stortingsmeling nr 14 ( ) om internasjonalisering av utdanning - sies det bl.a. følgende om internasjonalisering av høyere utdanning. Gjennom opplæringen forbereder utdanningsinstitusjonene enkeltindividet for framtiden. I et stadig mer internasjonalt orientert arbeids- og næringsliv handler utdanning om å fremme samfunnets behov og interesser i et langsiktig perspektiv. I en globalisert verden er Norge avhengig av mennesker med inngående kunnskap om og erfaring fra andre kulturer. Utdanning er viktig for å fremme flerkulturell dialog og mellommenneskelig forståelse. Økt mobilitet i utdanning er derfor et gode. Gevinstene ved økt internasjonal mobilitet må imidlertid ikke bare komme den enkelte elev, student, lærer eller forsker til gode. Alle, også de som ikke reiser ut, skal få en utdanning som ruster dem for de utfordringene og mulighetene globaliseringen representerer. (St.meld. 14 ( ), pkt. 1) For kvaliteten i forskningen er internasjonalisering et av de viktigste parametrene. I samme stortingsmelding formuleres det slik: Internasjonalt forskningssamarbeid er en forutsetning for å kunne utnytte, videreutvikle og bygge på kunnskap utviklet utenfor landets grenser. Økt internasjonal mobilitet i forskerutdanningen er et sentralt virkemiddel for å fremme forsk-ningssamarbeid, og gjøre Norge til en attraktiv kunnskapsnasjon. Skal målsettingen om økt mobilitet virke kvalitetsfremmende, forutsetter dette imidlertid en klarere institusjonell forankring. Internasjonalt samarbeid og mobilitet blant stipendiater vil derfor kunne underbygge det strategiske arbeidet i høyere utdanning med å heve den institusjonelle attraktiviteten. Forskerutdanningen må ha et innhold som kan sette forskerrekruttene i stand til å delta i et stadig mer internasjonalt rettet arbeidsliv, både i og utenfor universitets- og høyskolesektoren. Internasjonal kunnskap og erfaring som del av norsk forskerutdanning, med det enkelte fag- og forskningsmiljøet som utgangspunkt, er særlig viktig med tanke på å internasjonalisere høyere utdanning. St.meld. 14 ( ), pkt

2 Med denne strategien om internasjonalisering følger Høgskolen i Lillehammer opp forventninger og signaler som er gitt i stortingsmeldingen og i internasjonale dokumenter som Norge har gitt sin tilslutning til (f.eks. Bologna erklæringen). Konkrete tiltak ved HiL så langt Høgskolen i Lillehammer har en lang historie med å tilby utenlandserfaring til sine studenter. Fra 2005 har det blitt satt mer i system ved etableringen av et felles internasjonalt kontor med Høgskolen i Gjøvik. Kontoret jobbet for å utvikle og kvalitetssikre de administrative rutinene rundt utveksling, både for innreisende og utreisende studenter. I denne tidsperioden har det vært en fordobling av antall studenter som reiser utenlands, fra 46 studenter i 2005 til 105 i I 2010 vil det være ca. 100 studenter som reiser utenlands. Når det gjelder antall innreisende studenter har det ikke vært en like positiv utvikling. For å rekruttere internasjonale studenter til høgskolen, er det en forutsetning at HiL tilbyr studieemner på engelsk. Det er det dessverre ikke så mye å velge i mellom. Gjennom årene har det vært et for dårlig tilbud til utenlandske studenter på HiL og man har derfor ikke klart å opprettholde en balanse i antall studenter som reiser utenlands og antall internasjonale studenter som kommer til høgskolen. Dessuten er det i 2010 for første gang en nedgang i antall innreisende studenter Internasjonalt kontor har for det meste vært involvert i utvekslingsdelen rundt internasjonalisering. De siste par årene har det imidlertid vokst frem flere og nye trender innen internasjonalisering som også krever administrative ressurser. Kravet til at 2

3 internasjonalisering skal gjennomsyre hele organisasjonen har blitt sterkere, samt at flere og flere institusjoner etablerer et samarbeid om felles grader. Internasjonalt utvalg har sett denne utviklingen og prøvd å legge mer vekt på internasjonalisering ved HiL, både med tanke på utdanningstilbud og med blikk på forskningsvirksomheten. Sammensetningen av internasjonalt utvalg (IU) har blitt forandret for i møtekomme et utvidet internasjonalt perspektiv ved institusjonen. På samme tid som internasjonalt utvalg har fått et bredere mandat har det faktiske tilbudet ved høgskolen for utenlandske studenter blitt redusert. Dette skjede til tross for at departementets overføring for stimulering av internasjonalisering av utdanningene aldri har vært så høy som i Tilskuddet har imidlertid blitt direkte overført til avdelingene i henhold til antall inn- og utreisende studenter to år i forveien. Erfaringen viser at avdelingene ikke har prioritert disse midlene til å opprettholde og utvikle engelskspråklige tilbud. Midlene har derimot blitt benyttet til å saldere avdelingenes økonomi. Stortingsmelding nr 14 ( ) legger vekt på at man skal ha et mer forpliktende samarbeid mellom partnerinstitusjonene, for eksempel gjennom felles studieprogram og fellesgrader mellom norske og utenlandske institusjoner. Men heller ikke på dette området har høgskolen lykkes så langt. Det finnes verken hele masterstudier eller masteremner som er tilrettelagt for utenlandske studenter ved HiL. Strukturen for Strategi for internasjonalisering ved Høgskolen i Lillehammer, Internasjonalt utvalg har forsøkt å definere noen eksplisitte mål og tiltak for internasjonalisering ved HiL. Ikke alle avdelingene kan prioritere alle målene i like stor grad og sette i gang alle tiltakene, men det er ønskelig at alle avdelinger utvikler en prioriteringsliste for sine respektive mål og tiltak, som kommer til uttrykk i avdelingenes handlingsplaner. Internasjonalt utvalg vil være høringsinstans for handlingsplanene. Strategi for internasjonalisering er utviklet med samme struktur som strategisk plan for perioden Den definerer tiltak for en lengre tidsperiode enn De foreslåtte mål og tiltak må slik sett betraktes som innspill til den neste planperiode for Høgskolens strategiske plan. Strategien følger strukturen til høgskolens strategiske plan for perioden med fem hovedområder: I. Universitetsbygging II. Utdanning III: Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid IV. Samhandling med samfunns- og arbeidsliv V. Organisasjonsutvikling Til hvert punkt beskrives det status for internasjonalisering, mål, og foreslåtte tiltak samt indikatorer. Forslag til tiltak er beskrevet i to tidsperioder: fram til slutten av 2012 og til slutten av Overordnete perspektiver Internasjonale perspektiver skal være en integrert del av HiLs kjernevirksomhet som undervisning, forskning og formidling. De skal kommer til uttrykk i strategiske planer på institusjonsnivå og i handlingsplaner 3

4 for avdelinger, seksjoner og utvalg. Internasjonaliseringsperspektiver skal være en sentral dimensjon i alle utdanningene ved HiL. Forskningen ved HiL skal rettes mot internasjonale forhold der det er naturlig og skal relatere seg bl.a. til internasjonal forskning. Formidlingsaktiviteten ved HiL skal legges til rette for internasjonal distribusjon der det er naturlig. Ansatte og studenter ved HiL skal få anledning til å utvikle internasjonale perspektiver i henhold til sine fag og studier. Det skal legges til rette for at høgskolen er et attraktivt studiested også for utenlandske studenter. I. Universitetsbygging Høgskolen i Lillehammer er en av tre høgskoler i Prosjekt Innlandsuniversitet (PIU). Formålet å etablere et universitet i Innlandet. Ny samarbeidsavtale ble inngått i desember Internasjonalisering er et av de få områder der det har vært et forpliktende administrativt samarbeid mellom to av høgskolene i Prosjekt Innlandsuniversitet: Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer. Samarbeidet skal utvides til å omfatte alle tre høgskolene. å utvikle og etablere et felles internasjonal kontor som har ansvar for tilrettelegging av internasjonaliseringen av utdanningene og forskningsvirksomheten. etablere et felles prosjekt for internasjonalt arbeid ved alle tre høgskolene (ansvar: høgskoledirektøren) utrede etableringen av et felles kontor for internasjonalt arbeid ved alle tre høgskolene (ansvar: høgskoledirektøren) Tiltak innen 2015 etablere et felles kontor for internasjonalt arbeid ved alle tre høgskolene (ansvar: høgskoledirektøren) II. Utdanning HiL har hatt en god økning i antall utreisende studenter de siste årene. Nivået er imidlertid langt lavere enn ambisjonene for høyere utdanning i Norge, slik de er formulerte i st.meld. 14 og Bologna-erklæringen. Antall innreisende studenter har ikke utviklet seg i riktig retning. I 2010 har antallet vært lavere enn i Nivået er veldig lavt sammenlignet med andre norske utdanningsinstitusjoner. 4

5 20 % av HiLs heltidsstudenter skal studere minst et semester i utlandet i 2020 (mål fra Bologna-erklæringen) 5 % av HiLs heltidsstudenter skal være utenlandske studenter i Bachelorstudier ved HiL skal tilby 30 sp på engelsk i Masterstudier skal tilby minst et emne på engelsk innen Det skal utvikles minst et MA-studie på engelsk innen 2015 det skal utvikles minst to felles masterstudier med utenlandske samarbeidsinstitusjoner innen 2015 alle høgskolens studenter lærer å uttrykke seg i et akademisk engelsk, både muntlig og skriftlig. etablere minst en hovedsamarbeidsavtale med en utenlandsk institusjon i hvert studiemiljø for BA- og MA-utdanninger ved HiL (ansvar: studieledere i samarbeid med internasjonal kontor) tilbyr veiledninger for studenter som ønsker å studere ved en utenlandsk institusjon (ansvar: studieledere i samarbeid med internasjonal kontor) støtte studiemiljøer som ønsker å utvikle engelskspråklige emner støtte studiemiljøer som ønsker å utvikle en engelskspråklig master samordne tilbud i emner på masternivå i 30 stp.-pakker (ansvar: masterprogramansvarlig i samarbeid med int. kontor) støtte studiemiljøer som ønsker å utvikle felles masterstudier med utenlandske samarbeidsinstitusjoner involvere LiST i større grad i forhold til tips, råd og støttespiller for internasjonale studenter (ansvar: internasjonalt kontor). kartlegge behov for studentboliger til utenlandske studenter (ansvar: høgskoledirektør) utarbeide gode websider om studietilbud ved HiL på engelsk utvikle målbeskrivelser for studentenes ferdigheter i å uttrykke seg i et akademisk engelsk (ansvar: dekaner, studieledere) Tiltak innen 2015 støtte studiemiljøer som ikke har utviklet engelskspråklige emner 5

6 støtte studiemiljøer som ønsker å utvikle en engelskspråklig master støtte studiemiljøer som ønsker å utvikle felles masterstudier med utenlandske samarbeidsinstitusjoner integrere opplæringen i akademisk engelsk i studieprogrammene (ansvar: dekaner, studieledere) Indikator antall utreisende studenter antall innreisende studenter antall engelskspråklige emner pr. BA/MA antall engelskspråklige mastere antall felles grader III. Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid Til tross for relativ høy forskningspublisering ved HiL - sammenlignet med andre høgskoler og de nye universitetene - er den internasjonale publisering, særlig i nivå II-publikasjoner, forholdsvis lav. HiLs forskere er i liten grad involvert i internasjonale forskningsprosjekter (som EU- prosjekter) og i internasjonale forskningsgrupper. 50 % av HiLs forskere publiserer i engelskspråklige publikasjoner og minst 25 % av HiLs samlede forskningspublisering er i nivå 2-publikasjoner HiL deltar på en rekke større, internasjonale forskningsprosjekter i 2015 HiL har en forskningsadministrasjon som gir fagmiljøene faglig-administrativ støtte i søknadsprosesser ved internasjonale forskningsprogrammer Flere enn 80 % av stipendiatene har et forskningsopphold på minimum 6 måneder ved en utenlandsk institusjon i 2015 Økt fokus på internasjonalt samarbeid i forskerutdanningen. tilby kurs og seminarer om internasjonale forskningsprogrammer, rutiner for søknadsskriving, kontakt til andre relevante forskningsmiljøer (ansvar: viserektor) etablere en forskningsadministrasjon med høy kompetanse innen internasjonalt forskningssamarbeid (ansvar: viserektor) legge tilrette for veiledning av stipendiater om opphold ved utenlandske universiteter (ansvar: viserektor) 6

7 forskningsgruppene ved HiL avtaler forskningssamarbeid med minst et utenlandsk forskningsmiljø (ansvar: avdelingens forskningskoordinator). informere om mobilitetsopphold for ansatte, både vitenskaplige og administrative ansatte (ansvar: forskningskoordinator) Indikator antall engelskspråklige forskningsproduksjoner antall deltakelse på internasjonale forskningsprosjekter antall stipendiater med forskningsopphold i utlandet antall samarbeidsavtaler med utenlandske forskningsmiljøer antall paper presentert på internasjonale forskningskonferanser antall ansatte på mobilitetsopphold IV. Samhandling med samfunns- og arbeidsliv Samfunns- og arbeidsliv rundt høgskolen er - i forhold til andre regioner i Norge - i liten grad internasjonalisert. Store deler av arbeidslivet har en lokal, regional eller nasjonal orientering. På politisk nivå arbeides det med å øke internasjonal aktivitet både på fylkes- og kommune nivå. Høgskolens samhandling med samfunns- og arbeidsliv har få internasjonale perspektiver. HiL skal samarbeide i større grad med lokale og regionale aktører som er opptatt av internasjonale perspektiver i sin virksomhet HiL skal bidra til å øke internasjonaliseringen i regionen ved å etablere internasjonale møtesteder på de faglige områdene som profilerer høgskolen etablere et internasjonalt møteforum med Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune (ansvar: internasjonalt kontor) utrede muligheten for et internasjonalt samarbeid med lokale eller regionale aktører, for eksempel Nansenskolen, Nansen fredsdialog (ansvar: studieleder, internasjonalt kontor) inngå strategisk forskningssamarbeid med relevante samarbeidspartnere i Oppland, spesielt ØF (ansvar: forskningskoordinator ved avdelingene, viserektor) Indikator antall internasjonale samarbeidsprosjekter med regionalt samfunns- og arbeidsliv 7

8 V. Organisasjonsutvikling Internasjonalisering nevnes i høgskolens strategiske plan. Det er imidlertid få konkrete tiltak om internasjonalisering i avdelingenes handlingsplaner. I rekrutteringsprosessen av nye ansatte gjøres det lite for å tiltrekke seg personer med utenlandsk bakgrunn. Stillingene lyses bare unntaksvis ut i engelskspråklige medier. Ved ansettelser forventes det språkkyndighet i norsk eller et annet nordisk språk. Høgskolens ansatte kan søke om støtte til språkkurs. Høgskolens webside har få relevante sider på engelsk. internasjonale perspektiver skal være tydelige i høgskolens strategiske plan for neste periode HiL skal jobbe opp engelskspråklige websider som kontinuerlig oppdateres med relevant informasjon og skal i størst mulig grad speile de norske sidene i forhold til kurskatalog og relevant informasjon på utdannings- og forskningssiden alle handlingsplaner for avdelinger, seksjoner og utvalg skal ha eksplisitte mål og tiltak for internasjonaliseringen av virksomheten HiL skal ha internasjonalt kompetente medarbeidere, både blant vitenskaplige ansatte og teknisk/administrative ansatte ved rekruttering av nye ansatte til faglige stillinger gjøres utlysningen kjent i engelskspråklige medier alle nyansatte i faglige stillinger har en tilfredsstillende fremmedspråkkompetanse ansatte i faglige og administrative stillinger får anledning til å utvikle sin fremmedspråkkompetanse i henhold til sine stillinger og oppgaver rutinene for nyansettelse revideres i henhold til målsettingene (ansvar: personaldirektør) det legges vekt på fremmedspråklige ferdigheter ved ansettelser (ansvar: dekaner, avdelingsledere, personaldirektør) det lyses ut midler til utvikling av fremmedspråklig kompetanse for HiLs ansatte (ansvar: personaldirektør) HiL skal utarbeide gode engelskspråklige websider (ansvar: webredaksjon) det opprettes et alumninettverk for alle studenter ved HiL, som også inkluderer de internasjonale studentene (ansvar: studiedirektør/markedsføringsenhet) utvikle en plan for hvordan internasjonaliseringsarbeidet kan forankres bedre blant lederne ved HiL og hvordan institusjonen kan stimuleres til arbeid med internasjonalisering blant de ansatte. (ansvar: personal- og organisasjonsdirektør) 8

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 Oversikt over

Detaljer

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 Dekanvedtak august 2013 1 1. Hovedområder for FoU Høgskulen i Sogn og Fjordane skal utvikle forskningsbasert kunnskap og nyskapning innenfor de yrkesfeltene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer